Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion"

Transkript

1 Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion

2 Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet Hvem er i skolebestyrelsen? 4 Forældrerepræsentanter 4 Medarbejderrepræsentanter 4 Elevrepræsentanter 4 Repræsentanter fra lokalområdet 4 Skolens leder og dennes stedfortræder 4 Kommunalpolitiker 6 Skolebestyrelsens formand 6 Næstformand 6 Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolelederen 6 Skolebestyrelsens vigtigste opgaver 6 Fastsætte principper 6 Hvad er et princip? 6 Føre tilsyn 7 Godkende skolens budget 7 Vigtigt at informere forældre, medarbejdere og elever 7 Trivsel for alle 7 Andre opgaver 8 Skolebestyrelsens arbejde introduktion Tekst: Ingelise Andersen, Skole og Forældre Redaktionsgruppe: Maj Carboni, Signe Ejersbo, Morten Kruse og Stig Poulsen, Skole og Forældre Forlagsredaktion: Lizzi Ege Johansen Layout og produktion: Jørn Thomsen Elbo A/S Omslagsfotos: Lars Bertelsen Vignetter og collager: Pernille Mühlbach ISBN: Kvægtorvsgade København V telefon Landsorganisationen for forældre i folkeskolen Skolebestyrelsesmøderne 8 Antal af møder 8 Møderne er lukkede 8 Gæster til møderne 8 Stedfortrædere (suppleanter) 8 Tavshedspligt 8 Dagsorden 8 Referat 8 Temaer til møderne 9 Skolebestyrelsens afgørelser 9 Brug din indflydelse 9 Få en god start 9 Sæt jer ind i rammerne 9 Afstem jeres forventninger 10 Lav regler for en god debatkultur 10 Lav en forretningsorden 10 Få mere information og inspiration 11 Skolebestyrelsens arbejde introduktion, 2014, er publiceret som led i Skole og Forældres projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser, som er finansieret af Undervisningsministeriet Skole og Forældre 2 Skole og Forældre

3 Velkommen du har fået en vigtig opgave Som skolebestyrelsesmedlem er du blevet en vigtig del i både skolen og i samfundet. Folkeskolen er den vigtigste grundlæggende dannelsesinstitution i vores samfund og ifølge folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der skal fastsætte de overordnede retningslinjer for skolen. På den måde er skolebestyrelsen en del af vores demokrati som sikrer, at alle parter omkring skolen får overordnet og konkret indflydelse på folkeskolens udvikling og daglige virke. Derfor har dit engagement og arbejde i skolebestyrelsen en stor betydning. Ikke mindst for eleverne på din skole. Udgangspunktet for alt, hvad der foregår i og omkring skolebestyrelsen er, at skolebestyrelsen arbejder for alle skolens elever og for at sikre, at de får den optimale skolegang hver dag! Det lyder enkelt, men det er godt at have i baghovedet og huske hinanden på, når I skal drøfte, hvad der skal arbejdes med, sam arbejdes om og vedtages på bestyrelsens møder. Du står over for en vigtig og spændende opgave, hvor du kan få stor indflydelse og gøre en forskel for skolens elever. God fornøjelse! Skole og Forældre Skole og Forældre 3

4 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki Som medlem af en skolebestyrelse er du lokal skolepolitiker ikke partipolitiker! du arbejder for den bedste skole for alle elever. Skolebestyrelsen er en selvstændig forvaltningsenhed. Det betyder, at skolebestyrelsens arbejde alene er underlagt folkeskolelovens rammer samt de kommunale rammer, der er beskrevet i styrelsesvedtægten. Det betyder også, at så længe skolebestyrelsen holder sig inden for rammerne, kan ingen omgøre jeres beslutninger og heller ikke bestemme over jeres arbejde. Jeres dialogpartner opad i systemet er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for det samlede kommunale skolevæsen. Folkeskolens hierarki ser helt forenklet ud, som illustreret på side 5 (politiske, rammesættende, administrative): Skolebestyrelsens og kommunalbestyrelsens arbejde kan på nogle områder sammenlignes: Begge bestyrelser er valgt på demokratisk vis. Begge bestyrelser kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg. Begge arbejder inden for lovgivnings rammer. Begge kan sende dokumenter i høring. Begge arbejder (beslutter) i møder. Der hvor sammenligningen ophører er, at skolebestyrelsen ikke har: Arbejdsgiverkompetence dvs. I kan ikke selv hyre og fyre skolens ansatte. Dog skal skolebestyrelsen afgive udtalelse ved ansættelse af skoleledere, lærere og pædagoger. Bevillingskompetence dvs. I kan ikke selv bestemme, hvor mange penge I vil have til skolen. I skal dog godkende skolens eget budget, inden for den bevillingsramme, som kommunen har givet skolen. Skolens budget skal afspejle de principper mv. som skolebestyrelsen har fastsat. Hvem er i skolebestyrelsen? Det er naturligvis ikke uden grund, at Folketinget har vedtaget, hvordan sammensætningen i skolebestyrelsen skal være: Forældrerepræsentanter Forældrerepræsentanter har flertal som skal sikre, at forældrene har en væsentlig og styrket stemme i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter Skolens medarbejderrepræsentanter er skolens professionelle der sikrer, medarbejdernes indflydelse i bestyrelsen. Elevrepræsentanter Skolens elevrepræsentanter er eksperter på skolens virke og sikrer at eleverne får indflydelse på bestyrelsens arbejde. Repræsentanter fra lokalområdet Derudover kan kommunen have vedtaget at tildele indtil to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreningsliv plads i bestyrelsen. Disse repræsentanter har i så fald også stemmeret. Alle repræsentanter i skolebestyrelsen er demokratisk valgte af hver deres interessegruppe (forældre, medarbejdere og elever evt. også repræsentanter fra det lokale samfund). Det betyder, at de er valgt på deres personlige holdninger og på den baggrund repræsenterer deres bagland og skal ikke nødvendigvis vende hver afgørelse med baglandet, inden beslutningerne træffes. Såfremt skolen har specialundervisning skal skolebestyrelsen være opmærksom på, at de også repræsenterer denne gruppe. Ovennævnte er lovbestemte faste re præ sentanter af skolebestyrelsen, alle med stemmeret. skole Skolens leder og dennes stedfortræder Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i møderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen. Skolelederen er en vigtigt sparringspartner for skolebestyrelsen bl.a. i forhold til at kvalificere arbejdet samt som den part der skal implementere skolebestyrelsens principper mv. 4 Skole og Forældre

5 Folkeskolens hierarki Folketinget Folkeskolelov Undervisningsministeriet Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægt Skoleforvaltning Skolebestyrelsen Principper Daglig skoleledelse Illustration: Pernille Mühlbach Skole og Forældre 5

6 i skolens dagligdag. Skolelederen og dennes stedfortræder har ikke stemmeret. Kommunen kan endvidere have besluttet, at andre ledere bl.a. afdelingsledere samt daglige ledere af tilknyttede institutioner er repræsenteret på møderne. Disse repræsentanter kan naturligvis også kvalificere drøftelserne og arbejdet i bestyrelsen. Disse repræsentanter har ikke stemmeret. Kommunalpolitiker På anmodning fra skolebestyrelsen, kan kommunen beslutte at en kommunalpolitiker deltager i skolebestyrelsens møder. Dette kan være med til at sikre en mere direkte kommunikation mellem skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Den kommunale repræsentant har ikke stemmeret. Skolebestyrelsens formand Formanden skal vælges blandt bestyrelsens forældrerepræsentanter på det konstituerende møde. Det er formandens opgave jf. folkeskoleloven at udarbejde dagsordenen til møderne. Hvilke opgaver formanden i øvrigt kan have, fastlægges af bestyrelsen og indskrives i jeres forretningsorden, fx at formanden konkluderer på bestyrelsens drøftelser, at formanden kan udtale sig på bestyrelsens vegne, at formanden repræsenterer bestyrelsen mv. Det er vigtigt, at formanden forstår at være den samlende kraft i bestyrelsen og er loyal over for bestyrelsens afgørelser. Næstformand Bestyrelsen kan beslutte at den også vil have en næstformand. Dennes opgave er at hjælpe, støtte og fungere som sparringspartner for formanden. Hvilke opgaver næstformanden et tiltænkt, bør skrives ind i bestyrelsens forretningsorden. Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolelederen Samarbejdet med skolelederen og den daglige ledelse er af stor betydning for alle parter i bestyrelsen og for skolens arbejde. Som retningssættende og tilsynsførende med skolens virksomhed, er skolebestyrelsen en del af skolens samlede ledelse. Det er derfor vigtigt at alle parter arbejder for, at der er tillid og åbenhed i samarbejdet. Det kan være en god idé at drøfte kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse, så alle er klar over fordelingen. Overordnet er det skolens leder, der har det pædagogiske og administrative ansvar for skolen og den daglige drift. Det betyder bl.a. at skolebestyrelsen ikke skal sagsbehandle, altså gå ned i detaljerne i enkeltområder, i stedet skal bestyrelsen sikre, at skolen arbejder ud fra de vedtagne principper, værdiregelsættet mv. Samtidig har skolelederen pligt til at vejlede og informere skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der har betydning for skolebestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsens vigtigste opgaver Fastsætte principper Et af skolebestyrelsens vigtigste arbejdsområder er at fastsætte de overordnede retningslinjer for skolen også kaldet principper. I folkeskoleloven 44 er nævnt en række principper som skolebestyrelsen skal fastsætte. Du kan betragte det som en minimumsliste, for i skolebestyrelsen kan I fastsætte principper for skolen på alle de områder I ønsker. Hvad er et princip? Undervisningsministeriet har defineret et princip således: I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det. Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat. For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om principperne er fulgt eller ej. Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af. Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis. Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for skolens virksomhed. 6 Skole og Forældre

7 Husk, at en skolebestyrelse arbejder primært på den lange bane. Udformning og implementering af principper tager tid. Dels processen med at udforme princippet, måske skal det udarbejdes i en arbejdsgruppe eller skolens leder skal udarbejde et forslag, på baggrund af bestyrelsens drøftelser. Dels ønsker I måske at princippet skal i høring blandt skolens parter (medarbejdere, elever og forældre), før det endelig vedtages i skolebestyrelsen. Herefter skal skolelederen have mulighed for at omsætte princippet til handling i skolens dagligdag. Efterfølgende skal bestyrelsen føre tilsyn med, at princippets grundtanke fungerer efter hensigten på skolen. Føre tilsyn En anden vigtig del af skolebestyrelsens arbejde er retten og pligten til at føre tilsyn med skolens virksomhed. Tilsynet kan foregå på den måde, at I beder skolelederen om en redegørelse skriftlig eller mundtlig i forhold til det område, I ønsker at føre tilsyn med. Skolelederen kan så besvare eller fremlægge sin redegørelse på bestyrelsesmødet og I har mulighed for at spørge ind til og få afklaret de områder, I ønsker. Det er gennem jeres arbejde med tilsyn I kan få viden om, hvordan principperne virker konkret på skolen, om de virker efter hensigten eller måske skal revideres. Tilsynet kan også ske ved at I får en omvisning i skolens faglokaler, gennem en undersøgelse af trivslen på skolen, i en redegørelse fra skolens leder om brug af elevplaner og undervisningens kvalitet, en forældrehenvendelse om dårlig trivsel eller gennem en forældreundersøgelse om udbyttet af skolehjem-samarbejdet. Ifølge folkeskoleloven fører skolebestyrelsen ikke tilsyn med personale- og elevsager. Disse to områder er skolelederens ansvarsområde. Det betyder, hvordan skolelederen konkret handler og beslutter i forhold til sine medarbejdere og skolens elever, ikke er en del af bestyrelsens tilsyn. Sådanne enkeltsager kan dog godt indgå i drøftelserne på møderne, også selvom det hører under skolelederens kompetence, fx som grundlag for en drøftelse af revision og evt. stramning af et princip. Det skal i den forbindelse også nævnes om elev- og personalesager, at skolebestyrelsen ikke kan omgøre skolelederens beslutninger, men fremadrettet kan fastsætte principper mv. for at ændre skolens procedure, fx hvornår og hvordan forældre inddrages i samarbejdet eller skolens brug af sanktioner over for eleverne. Godkende skolens budget Skolebestyrelsen skal, inden for den af kommunen afsatte budgetramme, godkende skolens budget. Skolens budget kan fastlægges på flere måder og som regel er det skolens leder der fremlægger et udkast til fordeling af ressourcerne. Det kan også være, at I ønsker at nedsætte et økonomiudvalg, der i samarbejde med skoleledelsen fremkommer med et udkast. Budgettet skal afspejle de værdier og principper mv. som sko lebestyrelsen har fastsat, gør det ikke det, skal det naturligvis rettes til efter jeres drøftelser til efterfølgende godkendelse. Selvom skolebestyrelsen ikke formelt skal godkende regnskabet, er det en rigtig god idé at bestyrelsen tager budgettet op til drøftelse fx en gang i kvartalet, for at sikre at ressourcerammen holder. Det er nemlig ofte sådan, at såfremt skolen overskrider budgettet, pålægger kommunalbestyrelsen bestyrelsen at finde tilsvarende besparelser det kommende år. Bestyrelsens medlemmer er dog ikke personligt ansvarlige for skolens økonomi, og kan ikke blive opkrævet noget i den forbindelse. Det skolens ledelse der står som ansvarlig for brug af skolens ressourcer. Vigtigt at informere forældre, medarbejdere og elever I skolebestyrelsen står I naturligvis til ansvar for jeres arbejde. Alle mødedeltagere har et ansvar for at formidle bestyrelsens mål og arbejde til deres respektive bagland. I folkeskoleloven er bestyrelsen konkret pålagt, at den en gang årligt skal aflægge beretning over for skolens forældrekreds og her redegøre for de principper, beslutninger mv. I har truffet og det tilsyn I har gennemført. Men løbende information og dialog med skolens forældrekreds er en vigtig del af bestyrelsens arbejde, idet forældrene jo ikke er en del af skolens daglige hverdag. Forældrenes forståelse for det, der sker på skolen, har stor betydning for elevernes læring og trivsel. Trivsel for alle Trivsel og læring er hinandens forudsætninger og et tema som skolebe- Skole og Forældre 7

8 styrelsen også skal have fokus på. Trivsel bør være en del af skolens værdigrundlag og afspejles i skolens værdiregelsæt, som loven foreskriver, at skolebestyrelsen fastsætter. Som en del af værdiregelsættes skal bestyrelsen udarbejde en antimobbe-strategi, som ligeledes skal være med til at sikre at alle på skolen trives i dagligdagen. Andre opgaver Der er rigtig mange andre spændende og udfordrende opgaver skolebestyrelsen kan tage fat på. Derfor er det vigtigt at I afsætter tid til at prioritere, sætte mål og planlægge de opgaver og temaer, I ønsker at arbejde med. Det er med til at sikre, at I når det I gerne vil og får den optimale indflydelse på skolens udvikling og hverdag. Skolebestyrelsesmøderne Antal af møder De fleste bestyrelser holder møde en gang om måneden, 11 måneder om året. Men det er jer i bestyrelsen, der beslutter, hvor mange møder I ønsker at holde samt mødernes varighed. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder. Hvornår, hvordan og af hvem, kan indskrives i jeres forretningsorden. Møderne er lukkede Skolebestyrelsens møder er lukkede og det betyder bl.a. at: A) Lovgivningen fastsætter hvem der kan deltage på møderne. B) Alle er pålagt tavshedspligt. Disse to punkter er medvirkende til at der kan være en fri dialog, idéer kan afprøves og drøftelserne kan blive konkrete. Gæster til møderne Bestyrelsen kan til enhver tid invitere gæster til at belyse punkter, som bestyrelsen arbejder med. Disse gæster deltager ikke i de efterfølgende drøftelser og heller ikke i afgørelserne, det er bestyrelsens opgave. Stedfortrædere (suppleanter) Det er vigtigt, at alle medlemmer bruger deres repræsentation i bestyrelsen. Derfor bør det indskrives i jeres forretningsorden, hvornår og hvordan I ønsker at indkalde stedfortrædere ved forfald til møderne. Tavshedspligt Skolebestyrelsen er som nævnt et selvstændigt forvaltningsorgan og er i forhold til tavshedspligt underlagt forvaltningsloven. Tavshedspligten betyder kort fortalt, at du ikke må videregive oplysninger fra mødet fx hvad andre har sagt eller hvem der stemte hvad, men du må gerne videregive din egen holdning. Eleverne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedr. enkeltelever eller lærere jf. lovgivningen. Tag højde for dette i jeres udarbejdelse af dagsordenen. Dagsorden Inden mødet bliver der udsendt en dagsorden. Det er formanden, der udarbejder dagsordenen som regel i samarbejde med skolens daglige ledelse. Skolelederen udsender dagsordenen og evt. bilag. Hvornår dagsordenen og bilag udsendes forud for mødet, bør fremgå af jeres forretningsorden. Alle kan få punkter på dagsordenen, hvordan bør fremgå af jeres forretningsorden, men ofte kan du henvende dig til formanden, der beslutter, hvornår det er bedst at punktet kommer på, efter en drøftelse med dig. Referat Referatet af møderne tages normalt af skolelederens stedfortræder, der deltager i møderne. Det er vigtigt at referatet er skrevet i en form, der gør det muligt for andre, der ikke har deltaget i mødet at forstå, hvad der er drøftet og hvad der er truffet afgørelse om samt evt. det videre forløb. Referatet skal være offentligt tilgængeligt og lægges normalt på skolens intra og hjemmeside. Da referatet offentliggøres for alle, skal evt. personfølsomme oplysninger være afdækket. Såfremt du har en anden mening end flertallet, kan du få tilføjet din mening i referatet. Hvornår referatet udsendes samt hvornår og hvordan det godkendes, bør fremgå af jeres forretningsorden. 8 Skole og Forældre

9 Temaer til møderne I kan tage alle skolerelaterede temaer op til drøftelse på bestyrelsens møder. I kan godt drøfte personsager, her skal I dog sørge for at eleverne ikke deltager. Person- og enkeltsager er ofte udgangspunktet for, at skolebestyrelsen kan handle fremadrettet fx revidere et princip, der ikke er tydeligt nok, drøfte om skolens ordensregler er klare nok for alle, diskutere skolens brug af sanktioner, skærpe anti-mobbe-strategien eller udarbejde princip i forhold til samarbejdet med forældrene mv. Skolebestyrelsens afgørelser Skolebestyrelsen arbejder i møder. Det betyder, at skolebestyrelse træffer endelige afgørelser på et møde. Der kan sagtens arbejdes mellem møderne, men altså ikke træffes endelige afgørelser. Det kan naturligvis være en rigtig god idé at involvere og høre så mange parter på skolen som muligt, inden en afgørelse træffes. Bestyrelsen kan fx sende udkast til principper til høring hos medarbejderne, eleverne og kontaktforældrene, men i sidste ende er det jer i bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. Kan I ikke blive enige, kan I stemme om forslaget. Enten ved håndsoprækning eller såfremt det ønskes en hemmelig afstemning. Denne mulighed bliver erfaringsvis sjældent brugt, men hvis I bruger den, er det vigtigt, at I står sammen om flertalsafgørelsen. Få indført i jeres forretningsorden, hvordan en afstemning foregår. Når så mange forskellige mennesker skal træffe afgørelser, kan alle ikke få alt. Derfor er det vigtigt med en positiv forhandling og at alle er indstillet på, at et kompromis også er en løsning. Brug din indflydelse Som skolebestyrelsesmedlem er det naturligvis vigtigt at du bruger den indflydelse du reelt har fået tildelt gennem lovgivningen. Indflydelse er ikke noget man får, det er noget man tager. Det betyder, at du selv har et ansvar for at få den indflydelse du ønsker, bl.a. gennem de drøftelser om hvad I skal arbejde med og hvad I har af mål for arbejdet i bestyrelsen. Det kan du fx gøre ved, at: Reflektere over de temaer, du ønsker bestyrelsen skal arbejde med samt de temaer, som måske allerede er fastsat, så du aktivt kan byde ind med dine meninger på mødet. Få stillet de spørgsmål på mødet, du umiddelbart sidder med. Det nytter ikke at dine spørgsmål står tilbage når mødet er slut. Så er det ofte for sent. Få spurgt ind til det andre siger og argumenterer for. At få opklaret dine spørgemål giver generelt et godt udgangspunkt for dialog og afklaring. Gode spørgsmål til et skolebestyrelsesmøde: Kan du uddybe det? Hvad siger loven og rammerne? Hvad er det, der forhindrer, at vi kan gøre dette? Hvornår og hvordan vil vi i givet fald kunne igangsætte dette? Få en god start Sæt jer ind i rammerne Som skolebestyrelsesmedlemmer skal I være indstillet på at sætte jer ind i de dokumenter, som er grundlaget for arbejdet. Det vil på den lange bane gøre bestyrelsen mere effektiv, fordi I på den måde kan få et fælles udgangspunkt for arbejdet. Hvis I ikke allerede har modtaget nedenstående, er det en god idé at bede skolelederen om følgende dokumenter: Overordnede lovgivningsrammer for skolebestyrelsens arbejde: Folkeskoleloven, primært 44. Den kommunale styrelsesvedtægt for skoleområdet samt evt. bilag, som beskriver hvis der er særregler for den enkelte skole. Skole og Forældre 9

10 Status på skolebestyrelsens arbejde: Det værdigrundlag skolebestyrelsen har vedtaget for skolens virksomhed. Skolebestyrelsens forretningsorden bestyrel sens spilleregler. De principper bestyrelsen har fastsat. Ordensregler, antimobbe-strategi mv. som er vedtaget. Seneste undervisningsmiljøvurdering og handleplanen for det videre arbejde. Seneste kvalitetsrapport og evt. handleplan for skolen. Andet, der vil være godt at vide om skolen og dens virke: bl.a. samarbejdet med forældrene, trivselsmålinger mv. Du skal ikke kunne alle dokumenter udenad, men de giver dig et indblik i rammerne for arbejdet samt en status på, hvad bestyrelsen allerede har arbejdet med. Det kan være en god idé, at formanden eller skolelederen gennemgår ovennævnte dokumenter på et af de første møder, så alle er opdateret på dette og har en fælles platform at arbejde ud fra. Det giver også en bedre mulighed for at du kan være proaktiv i forhold til den videre planlægning af arbejdet. Afstem jeres forventninger For at få det bedst mulige samarbejde, som også sikrer at jeres arbejde bliver så effektivt som muligt, er det en god idé at drøfte, hvad I hver især forventer både af samarbejdet og i forhold til hvad I vil opnå med jeres arbejde. En sådan forventningsafklaring kan indeholde, hvilke mål I har for arbejdet og hvad I hver især, kan byde ind med for at nå målene. Forældrene kan have et specielt tema eller en mærkesag, som man gerne vil arbejde for. Det kan være bevægelse i skoledagen, hvordan skolen kan inddrage foreningslivet i den åbne skole eller trivslen på skolen. Det kan også være, at du selv eller andre har specielle kompetencer, som kan bruges i skolebestyrelsens arbejde. Det kan eksempelvis være, hvis man arbejder med økonomi eller kommunikation eller har erfaringer fra og kontakter til erhvervs- eller foreningslivet. Medarbejderne er skolens specialister, der kender skolens dagligdag og dermed kan bidrage med indsigt i de mange muligheder der er, for at gå nye veje og udvikle skolen. Medarbejderne repræsenterer alle skolens medarbejdergrupper. Eleverne er hverdagens brugere af skolen, der kan sætte fokus på ting, der fungerer godt eller ting, der ikke fungerer så godt. Det kan være brug af udearealer eller et ønske om mere it i undervisningen. Det er vigtigt at skolebestyrelsen får drøftet med elevrepræsentanterne, hvordan de bedst bliver klædt på til arbejdet i skolebestyrelsen og, hvilke ønsker, de har. Lav regler for en god debatkultur Det kan være en god idé at drøfte og evt. aftale hvordan debatkulturen skal være i skolebestyrelsen, så alle bliver bevidste om at arbejde for, at skolebestyrelsen er et åbent og tillidsfuldt dialog- og debatforum. Forslag til debatregler : Holder sig til emnet. Lytter til hinanden og prøver at forstå andres mening. Ikke spilder andres tid med at gentage sig selv. Respekterer at alle har lov til at have deres mening om temaerne. Ikke bliver personlig i sin argumentation. Er med til at sikre at alle får udtrykt deres mening. Respekterer at kompromis også er en løsning. Søger at finde fremadrettede løsninger. Får konkluderet på drøftelserne samt ansvarsfordelt opgaverne evt. med tid for opgaven. En god debatkultur sikrer effektive møder og at skolebestyrelsen kan arbejde og samarbejde mere professionelt. Lav en forretningsorden En forretningsorden er skolebestyrelsens interne spilleregler, der sikrer at bestyrelsens aftaler om arbejdet er tydelige for alle. Nogle af de punkter en forretningsorden kan indeholde er: Hvordan kan medlemmerne få punkter på dagsordenen? Er formanden valgt for hele perioden? Hvem leder mødet og hvordan? Afstemningsregler og beslutningsdygtighed. Mødehyppighed og mødelængde. Mødeindkaldelse og frist for udsendelse af dagsorden og bilag. Ekstraordinære møder. 10 Skole og Forældre

11 Få mere information og inspiration Skole og Forældres erfaring er, at når du er kommet lidt ind i arbejdet og har deltaget i nogle møder, vil du højst sandsynligt ønske yderligere information om de enkelte områder. Ikke bare information om hvad I skal i bestyrelsen, men også muligheder og redskaber til, hvordan I arbejder med de enkelte områder. De fleste af skolebestyrelsens arbejdsområder er ikke altid helt tydlige, da arbejdet foregår inden for nogle fastsatte rammer uden konkret beskrivelse af, hvordan I i jeres bestyrelsen kan arbejde med det. Det giver skolebestyrelsen rigtig gode muligheder for selv at tilpasse de enkelte områder til netop jeres skole og de lokale forhold. Det er de muligheder som I sammen i din bestyrelse skal arbejde for at bruge, og dermed være med til at gøre end god skole bedre for alle jeres elever. Her finder du støtte og hjælp til arbejdet i skolebestyrelsen Skole og Forældre: Telefonrådgivning alle skolehverdage kl på Mailrådgivning på Kurser Udgivelser Undervisningsministeriet: og Danske skoleelever: Danmarks Lærerforening: BUPL: Skolelederforeningen: Kommunernes Landsforening: Skole og Forældre 11

12 Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion 12 Skole og Forældre Kvægtorvsgade København V telefon Landsorganisationen for forældre i folkeskolen ISBN:

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Princip 0 - Model for Søndersøskolens principper

Princip 0 - Model for Søndersøskolens principper Princip 0 - Model for Søndersøskolens principper Formål Formålet med dette princip er at angive grundlaget for principper og retningslinier for, hvorledes principper bliver revideret eller afskaffet, samt

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Arbejdsgang ved udarbejdelse af. principper for Hillerød Vest Skolen.

Arbejdsgang ved udarbejdelse af. principper for Hillerød Vest Skolen. Arbejdsgang ved udarbejdelse af per for Hillerød Vest Skolen. Dette dokument beskriver den arbejdsgang eller proces der gennemføres i arbejdet med at udarbejde per på Hillerød Vest Skolen. Det er pet om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Velkommen i skolebestyrelsen. 21. januar 2017

Velkommen i skolebestyrelsen. 21. januar 2017 Velkommen i skolebestyrelsen 21. januar 2017 Hvem er jeg? Mette With Hagensen Landsformand I Skole og Forældre skolebestyrelsesmedlem på mine børns skole siden 2006 Gymnasielærer Leverandør af 3 børn til

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skolebestyrelsesvalg 2018 Skolebestyrelsesvalg 2018 Forældreinformation Center for Læring, Fritid og Sundhed Om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Alle folkeskoler har en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere