Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion"

Transkript

1 Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion

2 Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet Hvem er i skolebestyrelsen? 4 Forældrerepræsentanter 4 Medarbejderrepræsentanter 4 Elevrepræsentanter 4 Repræsentanter fra lokalområdet 4 Skolens leder og dennes stedfortræder 4 Kommunalpolitiker 6 Skolebestyrelsens formand 6 Næstformand 6 Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolelederen 6 Skolebestyrelsens vigtigste opgaver 6 Fastsætte principper 6 Hvad er et princip? 6 Føre tilsyn 7 Godkende skolens budget 7 Vigtigt at informere forældre, medarbejdere og elever 7 Trivsel for alle 7 Andre opgaver 8 Skolebestyrelsens arbejde introduktion Tekst: Ingelise Andersen, Skole og Forældre Redaktionsgruppe: Maj Carboni, Signe Ejersbo, Morten Kruse og Stig Poulsen, Skole og Forældre Forlagsredaktion: Lizzi Ege Johansen Layout og produktion: Jørn Thomsen Elbo A/S Omslagsfotos: Lars Bertelsen Vignetter og collager: Pernille Mühlbach ISBN: Kvægtorvsgade København V telefon Landsorganisationen for forældre i folkeskolen Skolebestyrelsesmøderne 8 Antal af møder 8 Møderne er lukkede 8 Gæster til møderne 8 Stedfortrædere (suppleanter) 8 Tavshedspligt 8 Dagsorden 8 Referat 8 Temaer til møderne 9 Skolebestyrelsens afgørelser 9 Brug din indflydelse 9 Få en god start 9 Sæt jer ind i rammerne 9 Afstem jeres forventninger 10 Lav regler for en god debatkultur 10 Lav en forretningsorden 10 Få mere information og inspiration 11 Skolebestyrelsens arbejde introduktion, 2014, er publiceret som led i Skole og Forældres projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser, som er finansieret af Undervisningsministeriet Skole og Forældre 2 Skole og Forældre

3 Velkommen du har fået en vigtig opgave Som skolebestyrelsesmedlem er du blevet en vigtig del i både skolen og i samfundet. Folkeskolen er den vigtigste grundlæggende dannelsesinstitution i vores samfund og ifølge folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der skal fastsætte de overordnede retningslinjer for skolen. På den måde er skolebestyrelsen en del af vores demokrati som sikrer, at alle parter omkring skolen får overordnet og konkret indflydelse på folkeskolens udvikling og daglige virke. Derfor har dit engagement og arbejde i skolebestyrelsen en stor betydning. Ikke mindst for eleverne på din skole. Udgangspunktet for alt, hvad der foregår i og omkring skolebestyrelsen er, at skolebestyrelsen arbejder for alle skolens elever og for at sikre, at de får den optimale skolegang hver dag! Det lyder enkelt, men det er godt at have i baghovedet og huske hinanden på, når I skal drøfte, hvad der skal arbejdes med, sam arbejdes om og vedtages på bestyrelsens møder. Du står over for en vigtig og spændende opgave, hvor du kan få stor indflydelse og gøre en forskel for skolens elever. God fornøjelse! Skole og Forældre Skole og Forældre 3

4 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki Som medlem af en skolebestyrelse er du lokal skolepolitiker ikke partipolitiker! du arbejder for den bedste skole for alle elever. Skolebestyrelsen er en selvstændig forvaltningsenhed. Det betyder, at skolebestyrelsens arbejde alene er underlagt folkeskolelovens rammer samt de kommunale rammer, der er beskrevet i styrelsesvedtægten. Det betyder også, at så længe skolebestyrelsen holder sig inden for rammerne, kan ingen omgøre jeres beslutninger og heller ikke bestemme over jeres arbejde. Jeres dialogpartner opad i systemet er kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for det samlede kommunale skolevæsen. Folkeskolens hierarki ser helt forenklet ud, som illustreret på side 5 (politiske, rammesættende, administrative): Skolebestyrelsens og kommunalbestyrelsens arbejde kan på nogle områder sammenlignes: Begge bestyrelser er valgt på demokratisk vis. Begge bestyrelser kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg. Begge arbejder inden for lovgivnings rammer. Begge kan sende dokumenter i høring. Begge arbejder (beslutter) i møder. Der hvor sammenligningen ophører er, at skolebestyrelsen ikke har: Arbejdsgiverkompetence dvs. I kan ikke selv hyre og fyre skolens ansatte. Dog skal skolebestyrelsen afgive udtalelse ved ansættelse af skoleledere, lærere og pædagoger. Bevillingskompetence dvs. I kan ikke selv bestemme, hvor mange penge I vil have til skolen. I skal dog godkende skolens eget budget, inden for den bevillingsramme, som kommunen har givet skolen. Skolens budget skal afspejle de principper mv. som skolebestyrelsen har fastsat. Hvem er i skolebestyrelsen? Det er naturligvis ikke uden grund, at Folketinget har vedtaget, hvordan sammensætningen i skolebestyrelsen skal være: Forældrerepræsentanter Forældrerepræsentanter har flertal som skal sikre, at forældrene har en væsentlig og styrket stemme i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter Skolens medarbejderrepræsentanter er skolens professionelle der sikrer, medarbejdernes indflydelse i bestyrelsen. Elevrepræsentanter Skolens elevrepræsentanter er eksperter på skolens virke og sikrer at eleverne får indflydelse på bestyrelsens arbejde. Repræsentanter fra lokalområdet Derudover kan kommunen have vedtaget at tildele indtil to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreningsliv plads i bestyrelsen. Disse repræsentanter har i så fald også stemmeret. Alle repræsentanter i skolebestyrelsen er demokratisk valgte af hver deres interessegruppe (forældre, medarbejdere og elever evt. også repræsentanter fra det lokale samfund). Det betyder, at de er valgt på deres personlige holdninger og på den baggrund repræsenterer deres bagland og skal ikke nødvendigvis vende hver afgørelse med baglandet, inden beslutningerne træffes. Såfremt skolen har specialundervisning skal skolebestyrelsen være opmærksom på, at de også repræsenterer denne gruppe. Ovennævnte er lovbestemte faste re præ sentanter af skolebestyrelsen, alle med stemmeret. skole Skolens leder og dennes stedfortræder Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i møderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen. Skolelederen er en vigtigt sparringspartner for skolebestyrelsen bl.a. i forhold til at kvalificere arbejdet samt som den part der skal implementere skolebestyrelsens principper mv. 4 Skole og Forældre

5 Folkeskolens hierarki Folketinget Folkeskolelov Undervisningsministeriet Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægt Skoleforvaltning Skolebestyrelsen Principper Daglig skoleledelse Illustration: Pernille Mühlbach Skole og Forældre 5

6 i skolens dagligdag. Skolelederen og dennes stedfortræder har ikke stemmeret. Kommunen kan endvidere have besluttet, at andre ledere bl.a. afdelingsledere samt daglige ledere af tilknyttede institutioner er repræsenteret på møderne. Disse repræsentanter kan naturligvis også kvalificere drøftelserne og arbejdet i bestyrelsen. Disse repræsentanter har ikke stemmeret. Kommunalpolitiker På anmodning fra skolebestyrelsen, kan kommunen beslutte at en kommunalpolitiker deltager i skolebestyrelsens møder. Dette kan være med til at sikre en mere direkte kommunikation mellem skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Den kommunale repræsentant har ikke stemmeret. Skolebestyrelsens formand Formanden skal vælges blandt bestyrelsens forældrerepræsentanter på det konstituerende møde. Det er formandens opgave jf. folkeskoleloven at udarbejde dagsordenen til møderne. Hvilke opgaver formanden i øvrigt kan have, fastlægges af bestyrelsen og indskrives i jeres forretningsorden, fx at formanden konkluderer på bestyrelsens drøftelser, at formanden kan udtale sig på bestyrelsens vegne, at formanden repræsenterer bestyrelsen mv. Det er vigtigt, at formanden forstår at være den samlende kraft i bestyrelsen og er loyal over for bestyrelsens afgørelser. Næstformand Bestyrelsen kan beslutte at den også vil have en næstformand. Dennes opgave er at hjælpe, støtte og fungere som sparringspartner for formanden. Hvilke opgaver næstformanden et tiltænkt, bør skrives ind i bestyrelsens forretningsorden. Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolelederen Samarbejdet med skolelederen og den daglige ledelse er af stor betydning for alle parter i bestyrelsen og for skolens arbejde. Som retningssættende og tilsynsførende med skolens virksomhed, er skolebestyrelsen en del af skolens samlede ledelse. Det er derfor vigtigt at alle parter arbejder for, at der er tillid og åbenhed i samarbejdet. Det kan være en god idé at drøfte kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse, så alle er klar over fordelingen. Overordnet er det skolens leder, der har det pædagogiske og administrative ansvar for skolen og den daglige drift. Det betyder bl.a. at skolebestyrelsen ikke skal sagsbehandle, altså gå ned i detaljerne i enkeltområder, i stedet skal bestyrelsen sikre, at skolen arbejder ud fra de vedtagne principper, værdiregelsættet mv. Samtidig har skolelederen pligt til at vejlede og informere skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der har betydning for skolebestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsens vigtigste opgaver Fastsætte principper Et af skolebestyrelsens vigtigste arbejdsområder er at fastsætte de overordnede retningslinjer for skolen også kaldet principper. I folkeskoleloven 44 er nævnt en række principper som skolebestyrelsen skal fastsætte. Du kan betragte det som en minimumsliste, for i skolebestyrelsen kan I fastsætte principper for skolen på alle de områder I ønsker. Hvad er et princip? Undervisningsministeriet har defineret et princip således: I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det. Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat. For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om principperne er fulgt eller ej. Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af. Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis. Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for skolens virksomhed. 6 Skole og Forældre

7 Husk, at en skolebestyrelse arbejder primært på den lange bane. Udformning og implementering af principper tager tid. Dels processen med at udforme princippet, måske skal det udarbejdes i en arbejdsgruppe eller skolens leder skal udarbejde et forslag, på baggrund af bestyrelsens drøftelser. Dels ønsker I måske at princippet skal i høring blandt skolens parter (medarbejdere, elever og forældre), før det endelig vedtages i skolebestyrelsen. Herefter skal skolelederen have mulighed for at omsætte princippet til handling i skolens dagligdag. Efterfølgende skal bestyrelsen føre tilsyn med, at princippets grundtanke fungerer efter hensigten på skolen. Føre tilsyn En anden vigtig del af skolebestyrelsens arbejde er retten og pligten til at føre tilsyn med skolens virksomhed. Tilsynet kan foregå på den måde, at I beder skolelederen om en redegørelse skriftlig eller mundtlig i forhold til det område, I ønsker at føre tilsyn med. Skolelederen kan så besvare eller fremlægge sin redegørelse på bestyrelsesmødet og I har mulighed for at spørge ind til og få afklaret de områder, I ønsker. Det er gennem jeres arbejde med tilsyn I kan få viden om, hvordan principperne virker konkret på skolen, om de virker efter hensigten eller måske skal revideres. Tilsynet kan også ske ved at I får en omvisning i skolens faglokaler, gennem en undersøgelse af trivslen på skolen, i en redegørelse fra skolens leder om brug af elevplaner og undervisningens kvalitet, en forældrehenvendelse om dårlig trivsel eller gennem en forældreundersøgelse om udbyttet af skolehjem-samarbejdet. Ifølge folkeskoleloven fører skolebestyrelsen ikke tilsyn med personale- og elevsager. Disse to områder er skolelederens ansvarsområde. Det betyder, hvordan skolelederen konkret handler og beslutter i forhold til sine medarbejdere og skolens elever, ikke er en del af bestyrelsens tilsyn. Sådanne enkeltsager kan dog godt indgå i drøftelserne på møderne, også selvom det hører under skolelederens kompetence, fx som grundlag for en drøftelse af revision og evt. stramning af et princip. Det skal i den forbindelse også nævnes om elev- og personalesager, at skolebestyrelsen ikke kan omgøre skolelederens beslutninger, men fremadrettet kan fastsætte principper mv. for at ændre skolens procedure, fx hvornår og hvordan forældre inddrages i samarbejdet eller skolens brug af sanktioner over for eleverne. Godkende skolens budget Skolebestyrelsen skal, inden for den af kommunen afsatte budgetramme, godkende skolens budget. Skolens budget kan fastlægges på flere måder og som regel er det skolens leder der fremlægger et udkast til fordeling af ressourcerne. Det kan også være, at I ønsker at nedsætte et økonomiudvalg, der i samarbejde med skoleledelsen fremkommer med et udkast. Budgettet skal afspejle de værdier og principper mv. som sko lebestyrelsen har fastsat, gør det ikke det, skal det naturligvis rettes til efter jeres drøftelser til efterfølgende godkendelse. Selvom skolebestyrelsen ikke formelt skal godkende regnskabet, er det en rigtig god idé at bestyrelsen tager budgettet op til drøftelse fx en gang i kvartalet, for at sikre at ressourcerammen holder. Det er nemlig ofte sådan, at såfremt skolen overskrider budgettet, pålægger kommunalbestyrelsen bestyrelsen at finde tilsvarende besparelser det kommende år. Bestyrelsens medlemmer er dog ikke personligt ansvarlige for skolens økonomi, og kan ikke blive opkrævet noget i den forbindelse. Det skolens ledelse der står som ansvarlig for brug af skolens ressourcer. Vigtigt at informere forældre, medarbejdere og elever I skolebestyrelsen står I naturligvis til ansvar for jeres arbejde. Alle mødedeltagere har et ansvar for at formidle bestyrelsens mål og arbejde til deres respektive bagland. I folkeskoleloven er bestyrelsen konkret pålagt, at den en gang årligt skal aflægge beretning over for skolens forældrekreds og her redegøre for de principper, beslutninger mv. I har truffet og det tilsyn I har gennemført. Men løbende information og dialog med skolens forældrekreds er en vigtig del af bestyrelsens arbejde, idet forældrene jo ikke er en del af skolens daglige hverdag. Forældrenes forståelse for det, der sker på skolen, har stor betydning for elevernes læring og trivsel. Trivsel for alle Trivsel og læring er hinandens forudsætninger og et tema som skolebe- Skole og Forældre 7

8 styrelsen også skal have fokus på. Trivsel bør være en del af skolens værdigrundlag og afspejles i skolens værdiregelsæt, som loven foreskriver, at skolebestyrelsen fastsætter. Som en del af værdiregelsættes skal bestyrelsen udarbejde en antimobbe-strategi, som ligeledes skal være med til at sikre at alle på skolen trives i dagligdagen. Andre opgaver Der er rigtig mange andre spændende og udfordrende opgaver skolebestyrelsen kan tage fat på. Derfor er det vigtigt at I afsætter tid til at prioritere, sætte mål og planlægge de opgaver og temaer, I ønsker at arbejde med. Det er med til at sikre, at I når det I gerne vil og får den optimale indflydelse på skolens udvikling og hverdag. Skolebestyrelsesmøderne Antal af møder De fleste bestyrelser holder møde en gang om måneden, 11 måneder om året. Men det er jer i bestyrelsen, der beslutter, hvor mange møder I ønsker at holde samt mødernes varighed. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder. Hvornår, hvordan og af hvem, kan indskrives i jeres forretningsorden. Møderne er lukkede Skolebestyrelsens møder er lukkede og det betyder bl.a. at: A) Lovgivningen fastsætter hvem der kan deltage på møderne. B) Alle er pålagt tavshedspligt. Disse to punkter er medvirkende til at der kan være en fri dialog, idéer kan afprøves og drøftelserne kan blive konkrete. Gæster til møderne Bestyrelsen kan til enhver tid invitere gæster til at belyse punkter, som bestyrelsen arbejder med. Disse gæster deltager ikke i de efterfølgende drøftelser og heller ikke i afgørelserne, det er bestyrelsens opgave. Stedfortrædere (suppleanter) Det er vigtigt, at alle medlemmer bruger deres repræsentation i bestyrelsen. Derfor bør det indskrives i jeres forretningsorden, hvornår og hvordan I ønsker at indkalde stedfortrædere ved forfald til møderne. Tavshedspligt Skolebestyrelsen er som nævnt et selvstændigt forvaltningsorgan og er i forhold til tavshedspligt underlagt forvaltningsloven. Tavshedspligten betyder kort fortalt, at du ikke må videregive oplysninger fra mødet fx hvad andre har sagt eller hvem der stemte hvad, men du må gerne videregive din egen holdning. Eleverne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedr. enkeltelever eller lærere jf. lovgivningen. Tag højde for dette i jeres udarbejdelse af dagsordenen. Dagsorden Inden mødet bliver der udsendt en dagsorden. Det er formanden, der udarbejder dagsordenen som regel i samarbejde med skolens daglige ledelse. Skolelederen udsender dagsordenen og evt. bilag. Hvornår dagsordenen og bilag udsendes forud for mødet, bør fremgå af jeres forretningsorden. Alle kan få punkter på dagsordenen, hvordan bør fremgå af jeres forretningsorden, men ofte kan du henvende dig til formanden, der beslutter, hvornår det er bedst at punktet kommer på, efter en drøftelse med dig. Referat Referatet af møderne tages normalt af skolelederens stedfortræder, der deltager i møderne. Det er vigtigt at referatet er skrevet i en form, der gør det muligt for andre, der ikke har deltaget i mødet at forstå, hvad der er drøftet og hvad der er truffet afgørelse om samt evt. det videre forløb. Referatet skal være offentligt tilgængeligt og lægges normalt på skolens intra og hjemmeside. Da referatet offentliggøres for alle, skal evt. personfølsomme oplysninger være afdækket. Såfremt du har en anden mening end flertallet, kan du få tilføjet din mening i referatet. Hvornår referatet udsendes samt hvornår og hvordan det godkendes, bør fremgå af jeres forretningsorden. 8 Skole og Forældre

9 Temaer til møderne I kan tage alle skolerelaterede temaer op til drøftelse på bestyrelsens møder. I kan godt drøfte personsager, her skal I dog sørge for at eleverne ikke deltager. Person- og enkeltsager er ofte udgangspunktet for, at skolebestyrelsen kan handle fremadrettet fx revidere et princip, der ikke er tydeligt nok, drøfte om skolens ordensregler er klare nok for alle, diskutere skolens brug af sanktioner, skærpe anti-mobbe-strategien eller udarbejde princip i forhold til samarbejdet med forældrene mv. Skolebestyrelsens afgørelser Skolebestyrelsen arbejder i møder. Det betyder, at skolebestyrelse træffer endelige afgørelser på et møde. Der kan sagtens arbejdes mellem møderne, men altså ikke træffes endelige afgørelser. Det kan naturligvis være en rigtig god idé at involvere og høre så mange parter på skolen som muligt, inden en afgørelse træffes. Bestyrelsen kan fx sende udkast til principper til høring hos medarbejderne, eleverne og kontaktforældrene, men i sidste ende er det jer i bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. Kan I ikke blive enige, kan I stemme om forslaget. Enten ved håndsoprækning eller såfremt det ønskes en hemmelig afstemning. Denne mulighed bliver erfaringsvis sjældent brugt, men hvis I bruger den, er det vigtigt, at I står sammen om flertalsafgørelsen. Få indført i jeres forretningsorden, hvordan en afstemning foregår. Når så mange forskellige mennesker skal træffe afgørelser, kan alle ikke få alt. Derfor er det vigtigt med en positiv forhandling og at alle er indstillet på, at et kompromis også er en løsning. Brug din indflydelse Som skolebestyrelsesmedlem er det naturligvis vigtigt at du bruger den indflydelse du reelt har fået tildelt gennem lovgivningen. Indflydelse er ikke noget man får, det er noget man tager. Det betyder, at du selv har et ansvar for at få den indflydelse du ønsker, bl.a. gennem de drøftelser om hvad I skal arbejde med og hvad I har af mål for arbejdet i bestyrelsen. Det kan du fx gøre ved, at: Reflektere over de temaer, du ønsker bestyrelsen skal arbejde med samt de temaer, som måske allerede er fastsat, så du aktivt kan byde ind med dine meninger på mødet. Få stillet de spørgsmål på mødet, du umiddelbart sidder med. Det nytter ikke at dine spørgsmål står tilbage når mødet er slut. Så er det ofte for sent. Få spurgt ind til det andre siger og argumenterer for. At få opklaret dine spørgemål giver generelt et godt udgangspunkt for dialog og afklaring. Gode spørgsmål til et skolebestyrelsesmøde: Kan du uddybe det? Hvad siger loven og rammerne? Hvad er det, der forhindrer, at vi kan gøre dette? Hvornår og hvordan vil vi i givet fald kunne igangsætte dette? Få en god start Sæt jer ind i rammerne Som skolebestyrelsesmedlemmer skal I være indstillet på at sætte jer ind i de dokumenter, som er grundlaget for arbejdet. Det vil på den lange bane gøre bestyrelsen mere effektiv, fordi I på den måde kan få et fælles udgangspunkt for arbejdet. Hvis I ikke allerede har modtaget nedenstående, er det en god idé at bede skolelederen om følgende dokumenter: Overordnede lovgivningsrammer for skolebestyrelsens arbejde: Folkeskoleloven, primært 44. Den kommunale styrelsesvedtægt for skoleområdet samt evt. bilag, som beskriver hvis der er særregler for den enkelte skole. Skole og Forældre 9

10 Status på skolebestyrelsens arbejde: Det værdigrundlag skolebestyrelsen har vedtaget for skolens virksomhed. Skolebestyrelsens forretningsorden bestyrel sens spilleregler. De principper bestyrelsen har fastsat. Ordensregler, antimobbe-strategi mv. som er vedtaget. Seneste undervisningsmiljøvurdering og handleplanen for det videre arbejde. Seneste kvalitetsrapport og evt. handleplan for skolen. Andet, der vil være godt at vide om skolen og dens virke: bl.a. samarbejdet med forældrene, trivselsmålinger mv. Du skal ikke kunne alle dokumenter udenad, men de giver dig et indblik i rammerne for arbejdet samt en status på, hvad bestyrelsen allerede har arbejdet med. Det kan være en god idé, at formanden eller skolelederen gennemgår ovennævnte dokumenter på et af de første møder, så alle er opdateret på dette og har en fælles platform at arbejde ud fra. Det giver også en bedre mulighed for at du kan være proaktiv i forhold til den videre planlægning af arbejdet. Afstem jeres forventninger For at få det bedst mulige samarbejde, som også sikrer at jeres arbejde bliver så effektivt som muligt, er det en god idé at drøfte, hvad I hver især forventer både af samarbejdet og i forhold til hvad I vil opnå med jeres arbejde. En sådan forventningsafklaring kan indeholde, hvilke mål I har for arbejdet og hvad I hver især, kan byde ind med for at nå målene. Forældrene kan have et specielt tema eller en mærkesag, som man gerne vil arbejde for. Det kan være bevægelse i skoledagen, hvordan skolen kan inddrage foreningslivet i den åbne skole eller trivslen på skolen. Det kan også være, at du selv eller andre har specielle kompetencer, som kan bruges i skolebestyrelsens arbejde. Det kan eksempelvis være, hvis man arbejder med økonomi eller kommunikation eller har erfaringer fra og kontakter til erhvervs- eller foreningslivet. Medarbejderne er skolens specialister, der kender skolens dagligdag og dermed kan bidrage med indsigt i de mange muligheder der er, for at gå nye veje og udvikle skolen. Medarbejderne repræsenterer alle skolens medarbejdergrupper. Eleverne er hverdagens brugere af skolen, der kan sætte fokus på ting, der fungerer godt eller ting, der ikke fungerer så godt. Det kan være brug af udearealer eller et ønske om mere it i undervisningen. Det er vigtigt at skolebestyrelsen får drøftet med elevrepræsentanterne, hvordan de bedst bliver klædt på til arbejdet i skolebestyrelsen og, hvilke ønsker, de har. Lav regler for en god debatkultur Det kan være en god idé at drøfte og evt. aftale hvordan debatkulturen skal være i skolebestyrelsen, så alle bliver bevidste om at arbejde for, at skolebestyrelsen er et åbent og tillidsfuldt dialog- og debatforum. Forslag til debatregler : Holder sig til emnet. Lytter til hinanden og prøver at forstå andres mening. Ikke spilder andres tid med at gentage sig selv. Respekterer at alle har lov til at have deres mening om temaerne. Ikke bliver personlig i sin argumentation. Er med til at sikre at alle får udtrykt deres mening. Respekterer at kompromis også er en løsning. Søger at finde fremadrettede løsninger. Får konkluderet på drøftelserne samt ansvarsfordelt opgaverne evt. med tid for opgaven. En god debatkultur sikrer effektive møder og at skolebestyrelsen kan arbejde og samarbejde mere professionelt. Lav en forretningsorden En forretningsorden er skolebestyrelsens interne spilleregler, der sikrer at bestyrelsens aftaler om arbejdet er tydelige for alle. Nogle af de punkter en forretningsorden kan indeholde er: Hvordan kan medlemmerne få punkter på dagsordenen? Er formanden valgt for hele perioden? Hvem leder mødet og hvordan? Afstemningsregler og beslutningsdygtighed. Mødehyppighed og mødelængde. Mødeindkaldelse og frist for udsendelse af dagsorden og bilag. Ekstraordinære møder. 10 Skole og Forældre

11 Få mere information og inspiration Skole og Forældres erfaring er, at når du er kommet lidt ind i arbejdet og har deltaget i nogle møder, vil du højst sandsynligt ønske yderligere information om de enkelte områder. Ikke bare information om hvad I skal i bestyrelsen, men også muligheder og redskaber til, hvordan I arbejder med de enkelte områder. De fleste af skolebestyrelsens arbejdsområder er ikke altid helt tydlige, da arbejdet foregår inden for nogle fastsatte rammer uden konkret beskrivelse af, hvordan I i jeres bestyrelsen kan arbejde med det. Det giver skolebestyrelsen rigtig gode muligheder for selv at tilpasse de enkelte områder til netop jeres skole og de lokale forhold. Det er de muligheder som I sammen i din bestyrelse skal arbejde for at bruge, og dermed være med til at gøre end god skole bedre for alle jeres elever. Her finder du støtte og hjælp til arbejdet i skolebestyrelsen Skole og Forældre: Telefonrådgivning alle skolehverdage kl på Mailrådgivning på Kurser Udgivelser Undervisningsministeriet: og Danske skoleelever: Danmarks Lærerforening: BUPL: Skolelederforeningen: Kommunernes Landsforening: Skole og Forældre 11

12 Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion 12 Skole og Forældre Kvægtorvsgade København V telefon Landsorganisationen for forældre i folkeskolen ISBN:

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Hvem er jeg? Finn Juel Larsen Gift med Marian, som jeg sammen med har 2 børn: Louise 21år, Lærerseminaret og Anne 16 år, gymnasiet Skolebestyrelse: 2 perioder på Herningvej Skole,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om Forældre samarbejde I forhold til trivsel og læring Hornsyld Skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere