ATTRAKTIVE!MØDER! Prepared!for:! Akademiet!for!talentfulde!unge! Prepared!by:!! MICHAEL!BAGER! 20.!AUGUST!2015!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE!MØDER! Prepared!for:! Akademiet!for!talentfulde!unge! Prepared!by:!! MICHAEL!BAGER! 20.!AUGUST!2015!"

Transkript

1 ATTRAKTIVEMØDER Preparedfor: Akademietfortalentfuldeunge Preparedby: MICHAELBAGER Date: 20.AUGUST2015 Michael(Bager( bagerogaagaard.dk* Præstøvej*62* DK*4700*Næstved* * Mob*+45*50*72*78*40* CVRDnr.*32*87*83*34*

2 INDHOLD: SJOVERE'OG'MERE'EFFEKTIVE'MØDER'...'3 VIHOLDERMØDERSOMI50 ERNE,60 ERNEOG70 ERNE...3 DE'GYLDNE'REGLER'OMKRING'SJOVERE'MØDER:'...'5 DELTAGERNESVIDENSKALPÅBANEN...5 DROPMØDELEDERENOGBRUGEN FACILITATOR...5 SKABDERETTERAMMER...6 HVISMØDETERLIGEEFTERFROKOST:...6 DE'GYLDNE'REGLER'OMKRING'EFFEKTIVE'MØDER:'...'6 MØDETIPS' 'FÅ'ENERGI'PÅ'MØDER'...'7 SÅDAN'FÅR'I'KONKRET'GANG'I'ENERGIEN:'...'7 SKAB'EJERSKAB'OG'ENGAGEMENT'...'8 FASTHOLDENERGIENVEDAFSLUTNING...9 FORRETNINGSORDEN'...'9 KONKRETE'FOR'TIL'KREATIVE'OG'LÆRENDE'MØDEMETODER'...'11 SÆTGANGIIDÉMASKINEN...11 HVADEROPENSPACETECHNOLOGY?...11 Historie...11 BetingelserforOpenSpace...13 UdbytteafOpenSpace...13 OPENSPACEIKORTFORM...15 DEBONOSTÆNKEHATTE...15 IDÉUDVIKLINGMEDLEGO...16 SAMARBEJDEMEDLEGO...17 VISIONERFORFREMTIDENMEDLEGO...18 METODE:VINDTOGRATISKONSULENTER...20 CAFÉMETODEN...20 LEMNISKATEN...22 SWOTCANALYSE'...'25 2

3 Sjovereogmereeffektivemøder Derbliverholdtmangemøderhverdag åretrundt.harduunderetmødesiddetog tænkt: Hvadbliverdersnakketom?,ellerhardusiddetogtænktpåtidenogde arbejdsopgaver,duhellerevillearbejdemedligenu,ellerhardutænkt: Hvadvar detnulige,vibesluttedefør?,erderstorsandsynlighedfor,atdetikkeerdig,der ernogetivejenmed.dudeltagergaranteretidetværsteafallemøder etmøde udenstyring,kreativitetogdermedattraktivitet.. Detkandergøresnogetved Dbådesommødelederogmødedeltager,kandugøremegetforatforandretrægeog ineffektivemødertilsjovere,mereeffektiveoglærendemøder,mendetkræver,at mødelederenvilbrugemereendfemminutterpåatudarbejdeendagsorden,ogat mødedeltagerenvilindtagemereenddenrolle,mødelederentraditionelttildeler. Detskaldertil: * kreativitet ogdetkanmanskabe * form,indholdogkravtilforberedelse ogdetkanmangennemtænke * nyearbejdsmetoderundermødet ogdetkanmanturde * lærmerepåkurset Sjovereogmereeffektivemøder 3 Viholdermødersomi50 erne,60 erneog70 erne Detraditionellerammerformøderopstodforlængesidenienheltandentidogen heltandensamfundsdogvirksomhedstraditiondogerstortsetikkeblevetændret siden. Mendedageervedatværeforbi,hvorekspertenellerdirektørenmedsitbudskab kankrævealfolketsopmærksomhedivægdtildvægdforedrag detvari50 erne,at detvarmuligt.i50 ernehavdeviautoritærechefer,dergavogtogordetfrasine medarbejdereogdermedaldrigfikøjepåderesmedarbejdereskreativeideerog indspil.meddeantidautoritærebevægelseri60 erneog70 ernekomlighedsd kulturenindibilledet.dentilsagde,atallehavderettilatsige,hvaddementeog havdelovtilattalesålænge,deønskede udenatbliveafbrudtvelatmærke Dermedtogsnakkekulturenoverhånd,oguendeligtmegetmødetidblevspildtpå ubrugeligeidéerogmangelpåkoordinering. Idagharsåvelledelsesommødedeltagereindset,atdererbrugforennymådeat holdemøderpå menensikkerledelse,engodkoordineringogpladstildevigtige

4 processerogindspilfrasåvelmødeledersommødedeltagere.menhvordanerdet lige,atvigørdetipraksis? Rigtiggodfornøjelse MichaelBager Konsulentogsupervisor 4

5 Degyldneregleromkringsjoveremøder: Deltagernesvidenskalpåbanen Deltagerneskalmødesoglæreafhinanden etparmetoder: * Afbrydmødet:Mødedeltagernetaler5D10minuttermedderessidemandom etemne,derligeerblevetbehandlet.detgiverdeltagernemulighedforat fordøjeetoplægogkommenteredet iførsteomgangkuntilsidemanden, hvilketertrygt.derefterkanemnetevt.drøftesiplenum,hvordenye vinkler,derkomfremundersidemandssnakkenkandrøftes.erfaringerviser, atmeddennemetodekommerogsådenstilledeltagersideerpåbanen, samtidigmedatdrøftelsenerstruktureretogikkekøbertidsmæssigtaf sporet. * Holdmødetsomståendefrokost:Efterenlangformiddagpådenflade behøverfolkikkesiddenedtilentimesfrokost.siddendeharmankun2d3 samtalepartnere.vedatlavefrokostsomenståendebuffetsikrerman,at deltagernemøderfleremenneskerogfårflerevinklerpåmødet.somen variantkanmanaftale,atetsærligtemneskaldrøftestilfrokost,ogderkan udpegesfrokostgrupper,som stadigstående drøfterdetpågældende emne,mensdespiser. * Delmødetopigrupper:Udvælgetpunktpådagsordenen.Findpåfire udsagn,somduvedfolkkanhaveomemnet,ellersomduønskerbelyst.læg defireemnerpågulvetellerforskelligeborde.bedmødedeltagerneomat stillesigveddetudsagn,dersigerdemmest,ogbeddemnuomatsnakke sammenompunktetpådagsordenen.duharnuskabtdigfirekvalitative udsagn,somikandiskutereviderefællesudfraefterf.eks.10min. 5 Dropmødelederenogbrugen facilitator * Deterenmødeleder,somharansvaretformødetsform,detvilsigeden person,dereropmærksompåmødeprocessenogsørgerforatholde fokusdaltsåvurdererommødetbevægersigfremad,omspørgsmål bliverafklaret,omtidenbliverholdt,omkonklusionernebliverdraget,og omansvaretbliverfordelt. * Denneopgavebehøverikkenødvendigvistilfaldechefen,tværtimod,for hvisenandenovertagerdennerolle,giverdetchefenbedremulighedfor atkoncentreresigommødetsindhold.

6 Skabderetterammer * Deterheltafgørendeforetmødessucces,atlokaletervelegnet.Erderlysog luftnok?sidderdeltagernegodtnok?erderpladsatbevægesigpå?erder pladstilgruppedrøftelser? * Ermadengodnok?Deterheltafgørendeforetmødessucces,atmaden,der serveres,erlækker.derudovererdetvigtigt,atmadenikkeertung,dogat dererrigeligtmedfrugtoggrønt.detsikreretstabiltblodsukkerunderdet efterfølgendemøde. 6 Hvismødeterligeefterfrokost: * ServérkaffemeddetsammeDogikkeførstsammenmedkringlenkl.15 * Laddeltagernearbejdeigrupperpå2eller3.Detersåengagerende,atfolk ikkebliverdøsige.erderflereigruppen,falderinvolveringenogsøvnbehovet pressersigpå. * Fåfolkudpågulvettilenkortomgangfællesbøjogstræk,såblodetkommer igangikroppen. ByddeltagernepåfrugtogvandundermødetDikkeenmassesukkeriformafslikog kage,idetdetfårblodsukkerettilatstigeogfaldemedmanglendekoncentrationtil følge. Degyldneregleromkringeffektivemøder: * Begyndmødettiltiden ogsåselvomikkealleerdukketop.venterman,er detetsignalom,atdeterokatkommeforsent * Punktet Sidensidst droppes ellerudsendespåskrift(etkortnotat)inden mødet,såingenbehøveratbrugeunødigtidpådet,derersket,menistedet kanbrugetidenpåatsefremad. * Indledhvertpunktpådagsordenenordentligt.Gørklartformødedeltagerne, hvadpunktetdrejersigomogsætenfristfor,hvorlangtiddiskussionenmå vare.laddeltagernekendetidsplanen. * Styrdiskussionenogdrivdenfremad.Huskatkonkludereundervejs:Hvad besluttedevi?hvemgørhvad? * Slutgernemødetfemtiltiminutterførtid.Detgiverenfornemmelseaf effektivitet. * Holdenpausepåfemtiltiminutterforhvertime.Detgiverdeltagernemere energi.

7 * Ladeventueltrollensommødeledergåpåskift.Mødelederenbørdogaltid væreerfaren,respekteretogskarp. Mødetips fåenergipåmøder * Korteoplæg holddeltagerneskoncentration Forskningviser,atmanmaksimaltkankoncentreresigi20D30min.afgangen. Lavderforkorteindlægellerbrydlængereindlægmedeksempelvisenkort summepause. * Præsentermødetsformålogforventederesultat skabforståelse Startmødetmedattydeliggøre,hvadformåletogdetforventederesultatmed mødeter.dettesikrer,atmødedeltagernearbejdermodatnådetsamme forventederesultat. * Indledmødetmedensucceshistorie skabpositiveforventninger Startmødetmedstorytelling fortælomensucceshistorie,dererrelevanti forholdtilmødetsmålogforventederesultat.detteskaberpositive forventningertilmødetsindholdsamtbidragertilengodstemning. * Icebreaker givmødedeltagernefornyetenergi IndlægiceDogmindbreakers,småøvelserellerlege,somkanillustrereenpointe, øgedeltagernesopmærksomhedellerøgegruppensenerginiveau. * Minglepræsentation knytdeltagernetilhinanden Indledetmøde,hvormødedeltagerneikkekenderhinanden,meden minglepræsentation.deltagernefårhilstpåhinandenpåenuformelmåde, derbryderisen,ogderskabesrelationermellemdeltagerne.deltagernebliver meretryggevedhinanden,hvilketerfordelagtigtforstemningen,detvidere samarbejdesamtengagementet. 7 SådanfårIkonkretgangienergien: * Lavkortepauser,hvorIlaverenergigivendeøvelser.Isærstrækøvelsergenskaber energienikroppen. * Spilenomgangkontorhåndboldforfuldskruei5minutter.

8 * Gåenturundervejs lavfxwalkogtalk,hvisderernogetbetydningsfuldtder skalafklares. * Undgåatsiddepåsammepladsmedsammesidemandtilhvertmøde.Skiftevt. pladsundervejs. * Placermøderiforskelligelokaler,såIikkealtidsiddersammested. * Indførtavshed,efterhvertemneellerefterbehovog/ellerhvismanharsvært vedatfindeenløsningellerensamtalegårihårdknude.allesiddermedlukkede øjneogholderfokuspåderesvejrtrækningellerscannerkroppen. * Lavtimeoutshvoratmosfærenregistreres.Detkanf.eks.være,atmødeleder bederhverenkeltomattilkendegive,ommanerder,ellerommanerfaldetud. Deterheltalmindeligtogtilladeligt,atmanfalderudindimellem,mendeter vigtigtatgøresigdetklartogevt.sigedet. * Spørghvorfolkerhenne,hvisdesidderogsnakker,mensenandentaler. * Kommentérdet,hvisenmødedeltagersidderoglæserinoget,derikkevedrører mødet. 8 Skabejerskabogengagement Detvilværelogiskatbrugemødedeltagernesidéer,inputogkompetencerpå mødet,nårdererinvesterettidi,atdedeltager. Dererudvikletenrækkeværktøjer,derkanværemedtilat holdegrydenikog undermøderne.prøvforeksempel: o* Lavsummerunderistedetforatdiskutereihelegruppen. o* Givtidtilrefleksionistilhed,ogmåskeatalleskriveretparstikord,inden mantalersammen.oftevilmanhurtigtkommeindienbestemtretningmed refleksionen,medmindremanharklaretsineegnetankerførst. o* Benytprincippetmedenrunde,hvorallegiverenkommentar/råd,somikke kommenteresmenblotlyttestil reflektérogvurdérindad. o* Spørgomforståelsesspørgsmål,ogladdeltagernesnakkesammentoogto indendesvarer. o* Lavenrundehvoralledeltageregiverrelevantekommentarer,holdningerog rådtiletgivetdilemma.derskalikkekommenteresellersvaresiløbetaf runden.nårrundenerslut,skalpersonenmedcasenopsummere,hvilke inputdergavmestmening,oghvaddervilværedenfremtidigeløsning. o* Opfordrtilatdeltagernebrugerderesintuition spørgtilkollegernes intuitioniforholdtilengivensag. Hvismanikkeerenigellerikkeforstårhinanden,måmanbrugetidpåatfådet udtrykt.ikanf.eks.dannemakkerpar,såalleharenmakker,derhartilopgaveat

9 forstådenanden.vedeksempelvisatstillespørgsmåltil,hvadmakkerentænkerlige nu.hererdetafgørende,atdenenetalerudenatbliveafbrudt,ogdenandenlytter udenattænkepå,hvadhunvilsige,nårdeterhendestur.hvismanfårpresserende tankermensmanlytter,dakanmanligenotereetstikordomdet,påetstykkepapir, såforsvindertankerneigen. Fastholdenergienvedafslutning Afslutmødetmedathverdeltagerkortsiger,hvadderharfungeretbedstfordem påmødet.deteretredskab,derbevirker,atmøderafsluttesmedenergi.enmåde atbliveklogerepå,hvaddeterderfungerergodt,oghvadmanderformedfordel kangøremereafpånæstemøde. Afslutmødetmedatundersøge,hvorgodeIharværettilforskelligeudvalgte fokusområder.fx.påenskalafra1 10,hvorgodevarvitil?Huskatfokuserepå detdervirker,mereenddetderikkevirkerogladhverenkeltgiveetkonkret eksempelpådetdesiger. Eksempler: * Hvorgodevarvitilatbrydevaner? * Hvorgodevarvitilatholdeenergiimødet? * Hvorgodvarjegtilatværenærværendeoglytte? * Hvorgodvarjegtilatregistrereminesanserogtilatudtrykkemine registreringer? Atarbejdemedenergienpåmøderersomathøstelavthængendefrugter.Derskal ikkemegettilatskabestoresucceser.dererdogénmegetvæsentligforudsætning attagehensyntil.ogdetermødeledersoprigtighed. Detmærkesiatmosfæren,hvisdereretmisforholdimellemmødeleders intentioner,ogdethan/hunsiger.f.eks.hvismødedeltagernebliverbedtomat forholdesigtiletemneogmødelederikkelytter.derersåledesmegetstorforskel påatbrugemetodertekniskogbrugemetodermedhjertet. Mødelederskalderfor"ville"detgodemøde frastarttilslut.ellersvirkerdetikke. 9 Forretningsorden Behandletogtiltrådtpåudvalgsmødedenxxxx20xx 1.* Konstituering:

10 a.* Hvor mange medlemmer skal udvalget rumme? Hvordan findes medlemmerne?hvorlængeerdethensigtsmæssigtatmanermedlem? b.* Hvordankonstitueresformand,næstformand,kassererogsekretær? c.* Hvadskerder,hvisflereønskeratbesiddesammepost? d.* Hvorlængeskaletmedlemværefraværende,foratensuppleanttræder til? 2.* Møder: a.* Mødehyppighed:hvormangemøderskalderminimumholdes? b.* Mødetidspunkt:hvornårliggermødernebedst,oghvorlangtidiforvejen skaltidspunktetaftales? c.* Mødested d.* Mødevarighed:Børdersættesetsluttidspunktpå(oghvorvigtigterdet atoverholdedet?) e.* Mødeledelse:Erdetformanden,derermødeleder? f.* Mødedisciplin:Afbudsreglerogforberedelsetilmøder? g.* Ermødernelukkede?Kanandrefåadgangtilreferaterne? h.* Vedtagesbeslutningervedalmindeligstemmeflerhed? 3.* Mellemmøderne: a.* Hvordanforegårkontaktenmellemmøderne?Hvoroftetjekkesmails,og børderværesærligehensynfxomkringsommerferien?hvilkenformfor responsforventerviatfåpåmails? b.* HvilkebeslutningerkantræffesovereDmailmellemmøderne? c.* Hvordanforberedervihinandenpåmøderne(orienterend setc.) d.* Hvadomfatterudvalgetstavshedspligt? e.* Hvilkebeføjelserharformand(ogmenigemedlemmer)mellemmøderne? 4.Arbejdsopgaver: a.* Hvemharhvilkeansvarsopgaver? b.* Hvemharkontaktentilandreudvalgellerkontaktpersoner? c.* (Evt.mereomfattendediskussionafkompetencer,ambitioneretc.) 5.Uformellesiderafudvalgsarbejdet a.* Bordetrundt b.* Andagter c.* Bespisning(budget?) d.* Anden lederpleje 10

11 Konkretefortilkreativeoglærendemødemetoder Sætgangiidémaskinen Foratfågangitænkningenogdenyeideer,kanmannoglegangehaveglædeafat tvingedeltagernetilattænkeheltanderledes f.eks.gennemflg.spørgsmål: 1)* HvilkenfarveharbogstavetS? 2)* Hvilkenfarvehardagenidag? 3)* Hvordansmagerrødt? 4)* HvilkenfarvehardinfavoritDduft? 5)* Hvordanfølesblåt? 6)* Hvilkenformharvrede? 11 HvaderOpenSpaceTechnology? OpenSpaceTechnology(OST)erennymødeformogarbejdsmetode,sombliver brugtoverheleverden.denerfuldstændigudenoverflødigstrukturogbliverbrugt megeteffektivtigrupperfra10til1000personer.ostbenyttesblandtandetiusa ogeuropatilkritiskeogkomplekseemnerderharmedfremtidenatgøre. OpenSpaceskaberetåbentrum.Enenkel,menmegetstærkramme,skabervilkår forendynamiskprocesmeddiskussionogsamarbejde.hverenestedeltager bidragermedsinkompetenceogkreativitetoghardirekteindflydelsepådet endeligeresultat. IOSTgælder4principper: "* Dederendmåttedeltage,erderettepersoner "* Hvadderendsker,såerdetdeteneste,somkunneværesket "* Detstarternårtidenerinde "* Nårdetersluterdetslut cogenlov:detofødderslov Hvisendeltagerunderforløbetkommeriensituation,hvorhan/hunikkelærer noget,skaldeltagerenbrugesinetoføddertilatgåtiletmereproduktivtsted. Historie OpenSpaceTechnologyblevførstegangbeskrevetafHarrinsonOweni80 erne.i mellemtidenerfleretusindefacilitatorerverdenoverblevetuddannetiatbruge metoden.

12 IDanmarkharOpenSpaceværetkendtietparår,menudbredelsenafmetodener foralvoraccelerereti2000. HarrisonOwenfikidéentilOpenSpaceefterathavearrangeretendnuen konference,hvordeltagernepåtrodsaf,atdevartilfredse,alligevelsyntes,atdet vigtigstehavdeværetkaffepauserneudenforfikdetofficiellekonferenceprogram deltagernediskuteretdevirkeligtvigtigeemnerogoftestmedmestenergi.så hvorforikkeforsøgeatskabeenmødeform,hvor"kaffepauserne"havdeencentral plads? MedOSTblevdenneidéperfektioneretinoglefåprincipperogen megetstærkstruktur. OSTerenmetode,sommobiliserervidenogerfaringhosdeltager ogdermedgiverstoregruppermulighedforatløsekomplekse problemerpå1d3dage. Organisationerskompetencetilatløseopgavererkundelvist tilgængeligitopmanagement.denegentligekompetenceerspredt udiheleorganisationen,og/ellerhosflere organisationer/interessenter.dentidderertilrådighedtilatløse problemerogskabeacceptbliversamtidigtmindreogmindre. DerforerOSTmegethurtigtblevetpopulær,somenmetodetil løsningafkomplekseproblemermedmangeinvolveredeparter. Filosofi OSTerenmetode,derskaberudviklingistoregrupper.Metodengivergruppen mulighedforatorganiseresigselviensimpelogklarramme,oggiveralle deltagernemulighedforaktivtatdeltageiløsningenafkomplekseproblemer,hvor løsningenerukendt. OSTbyggerpådengrundholdning,atdeltagerneimødetvilbidrageeffektivtogmed energiiudarbejdelseafenløsning,hvisproblemeterklartogvedkommendefor dem,ogdersamtidigeren"åbenplads"tilatorganiserearbejdetselvienenkel struktur.alledeltagereharmulighedforatpåvirkedagsordenogresultat.en mulighedogfrihedsomfølgesmeddeltagerensansvarforresultatet. 12

13 BetingelserforOpenSpace Derfindesselvfølgeligmangemetodertilatarbejdeeffektivtistoregrupperogdet ervigtigtatvælgedenrette.openspaceerlangtdenmesteffektive,nårdetdrejer sigom: "* Etklartogkraftfuldtformuleretproblem "* Enkompleksproblemstillingentenpåindholdssidenellerfordidererstor uenighedblandtdeinvolveredeomløsningen "* Løsningenpåproblemeterukendt "* Deinvolveredeiproblemløsningenermegetforskellige "* Dereretstorttidspresogløsningafproblemetkanikkevente 13 UdbytteafOpenSpace DerertreniveaueriudbyttetafetOpenSpace "* Påindholdssidenbliverallerelevanteemnerogproblemertagetoptil diskussionogkonklusionogeftersomgruppernetageremneropparallelt, kanetmegetstortantalemnerbehandlespåmegetkorttid.konklusionerne fradeenkeltemøderrapporteresmeddetsammeogoffentliggøresfor mødedeltagerneoggiverdermedmulighedforløbendeatanalysereogfølge oppågruppediskussionerne. "* Metodengiverenunikramme,hvordeltagerneharallemulighederforat mødesogdannenyenetværk. "* Mødeterselvorganiserendeogeffektenafatarbejdesuccesfuldtpåen usædvanligfrimådegiverenhøjgradafansvarsfølelseblandtdeltagerne.en følelsederofterækkerlangtudovermødetsvarighed.deltagerneharalle mulighederforatkommetilordeogblivehørtogtagetalvorligt.dennegode erfaringgiveroftebaggrundforatskabeenmeredynamiskoglærende organisationefterdetegentligeopenspace. Hvordanforegårdet? DencentraleproblemstillingoginvitationtilOpenSpacelavesietforberedende møde.bådeproblemstillingoginvitationformulerespåenmåde,såde,derinviteres bliverinspirerede,provokeredeogfokuseredepå,hvadderskalarbejdesmed. Invitationenskalsamtidigsendeetklartsignalom,atderikkeertaleomnoget traditioneltmøde. EteksempelfranogleafdesenesteOpenSpacesiDanmark:

14 "Viskallukkevirksomheden,hvordanklarervidetbedstmuligt?", "Voresarbejdeeksistereikkeom3år,hvadskaberviistedet", "Ervoresprofessionenuddøenderace", "Vivoksereksplosivt;hvordanhåndterervivoresegenudvikling,ideologiog glæde?". NåretOpenSpacestarterplaceresdeltagerneienstorcirkeludenborde. "Værten"oftestdirektørenellerbestyrelsesformandenholderenkort(5D10 minutter)åbningstale,for1)klartatudtrykkeproblemstillingen,2)atalle deltagerneshjælptilløsningenervigtigog3)atdervilblivefuldtoppåresultaterne fraopenspace. Facilitatorenskaberfokusigruppen,skaberdetåbnerumogforklarer fremgangsmåden/metoden.deltagernegårherefterigangmedatlavemødets dagsordenvedattagenetopdetemneopsomhan/hunbrænderallermestforog føleretpersonligtansvarfor.detkanværeidéer,problemer,løsninger,håbeller bekymringer,tekniskeogpraktiskeproblemer,ellerhvadderendmåtteværevigtigt forligepræcisdenneperson. Nårdagsordenenpådennemådeerfærdig,dvs.dererikkeflereilokalet,somhar emnerdeønskertagetop,gårdeltagernetildagsordenenforatskrivesigoptilat deltageideemnerdeselvfindermestinteressanteellervigtigst. NårOpenSpaceerslutogalledemindremøderharværetholdtsluttesmødetafD usædvanligt,menmegeteffektivtvedatreferatetfraallemøderdelesudtil deltagerne.dettereferatdannerbaggrundforsenerebeslutningeromhandling. EfterOpenSpaceanalyseresreferatetogopfølgendeaktiviteterplanlægges,hvisdet daikkealleredeersketunderopenspace. HoldesOpenSpaceoverendagerreferatetresultatetoghandlingkanplanlægges udfradette.holdesopenspaceovertodagerdermulighedforatprioritereog udarbejdehandlingsplaner,hvisopenspaceholdesover2,5d3dagebliverderogså tidtilrefleksionogfinpudsningafplanerelleratstarteimplementeringen. Facilitatorensrolle ForatetOpenSpacekanbliveensucceserdetmegetvigtigtmedenuddannet facilitator.facilitatorensikreførstogfremmestatproblemstillingeneregnettilet OpenSpaceogatorganisationenerklartilatfølgeoppåderesultatersommødet 14

15 giver.facilitatorenerogsåvigtigiforbindelsemedudarbejdelseafinvitationog invitationslister. NårOpenSpaceafholdeserfacilitatorensvigtigsteopgaveatholderummetåbent fordenfrieselvorganisering,menellersværesåusynligsommulig,sådetbliver deltagernesmødeogikkeledelsens/facilitatoren. FacilitatorenersåledesennøglepersonogvigtigiethvertOpenSpace.Tilgengælder énfacilitatornokuansetgruppenstørrelse 15 OpenSpaceikortform 1.* fase:spørgsmåletdefineres f.eks.hvordanskaffervipengetilxxdprojekt? 2.* fase:alledeltagereskriverideerogtankernedpåa4dpapirer kunenidéeller entankepr.ark 3.* fase:alleideerlæggesudpågulvet,ogallegårrundtogkiggerpåalleideerog tanker 4.* fase:ideerogtankersorteresigrupper,såde,deromhandlerdetsamme, kommerisammegruppe f.eks.fonde,sponsorer,skæveideer.allehjælper medatsortere 5.* fase:deternutilladtenhverattageengruppepapireroginviteretilenvidere snakomnetopdennekategori.igruppenkiggermanendnuengangpåpapirerne ogstarterdiskussionenaffordeleogulemper ognyeideer(herkandebonos tænkehatteogsåinddrages).nyeideerskrivesnedpåpapir 6.* fase:detofødderslov:manharlovatgåfraengruppetilenandenogdiskutere med,hvormanharlyst 7.* fase:hverkategori,dererblevetdiskuteret,vendesiplenumogdeideer,derer særligtspændendeatarbejdevideremed,markeres Dennemetodeerogsåvelegnettilidéudviking,hvorderermangemenneskertil stede. DeBonostænkehatte Hvidhat: dataogfakta(denobjektivehat) Rødhat: følelserogfornemmelser(densubjektivehat) Sorthat: negativitet(pessimisme,worstcase) Gul: positivitet(optimismeogfokuspåmuligheder) Grøn: kreativitetognytænkning

16 Blå: proceslederhatten denderlederprocessen Dengrundigemetode: Instruktørentagerdenblåhatpåogtagerdermedsynligtstyringafprocessen. Alledeltagerefårderefterenhvidhatpåogpåstorearkpapirskriverdeobjektive dataogfaktaomudfordringenned.arkenehængesopoglæsesafalle.dermåikke diskuteres. Alledeltagerefårderefterdenrødehatpåogskriverderesegneogsubjektive følelserogoplevelseromkringudfordringenned.arkenehængesopoglæsesafalle. Dermåikkediskuteres. Alledeltagernefårdereftersortehattepåogskriverop,hvaddererdetværst tænkeligeresultatafudfordringen:hvorgaltkandetgå.arkenehængesopoglæses afalle.dermåikkediskuteres. Dermedfåralleluftetderesfølelserogbekymringer,ogallefølersighørtomkring udfordringen.derefterkanmantageenrundemeddegulehatteogmeddegrønne hatte. Denhurtigemetode: Nårmantiletpunktiendiskussion,hvormanharbrugforligeatfåvendtforskellige synsvinklerogudfordringer,deleshattenetilfældigtud,såhverharenfarve(evt.to medenfarve) ogmantagersåenrunde,hvorhverdeltagerargumentererudfra sinhatsfarve. Øvelse:Diskutérijeresegenbestyrelsemedhattenepåflg.spørgsmål: * Skalviafsætteentimepåhvertbestyrelsesmødetilviigrupperkanarbejdemed nogledelopgaver,somikkealleibestyrelsenbehøveratværeengagereti f.eks. forberedelseafaftenprogrampågeneralforsamling/årsmøde/kongres,oplægtil nytlønsystemellerfundraising? 16 IdéudviklingmedLego 1)* fortælatdeltagernenuskalarbejdemedenmetode,dererinspireretaflego SeiousPlay,somerLegokoncernensudviklingsmetode(somdetkoster kr.atdeltageiogsomduderforikkehardeltageti:D)Dmensomdu harlåntnoglemetoderfra.

17 2)* stilenopgave,somdeltagerneskalbyggeenløsningpådf.eks.bygden ideelledialog,bygdenideelleprojektgruppe,bygdenideellekollegagruppe, byghvordanditprojektskalseud,byghvorditprojekterometårosv. 3)* fortældeltagerne,atdenuharentimeellertrekvarter(mindrekanikkegøre det)dogatdeidentimeellertrekvarterskalbyggedogikkemåsigenoget somhelst.denenestelydirummetskalværeraslenafklodser.årsagentil denmanglendetaleer,atviskalhavehøjreogkreativehjernehalvdeltilat arbejde,ogathvisroen respekteres,såopstårderenmeditativstemning,derbefordrerprocessen. Fortældeltagerne,atdeindenforentimeviaklodsernefårbyggetnye mulighederfrem,somaldrigvilleværekommetviatalen...atderertaleom atbrugeandresiderafhjernenogkreativiteten...ogatdeødelæggerdetfor sigselvogandrevedattale 4)* deltagernesernuheltfortvivledeuddmensigigen,atdemåstolepå,atdet, dusiger,errigtigtdogatdebareskalgåigangdsågårdetheltafsigselv 5)* klodsernehældesnuudpåbordetdogdeltagernegårigangdognårallehar fåetsigsatogharklodserforansigdeklarererduro 6)* hvisdeltagernebryderreglenmedatsnakke,sågriberdukontantindmed detsamme 7)* enellerfleredeltagerevilforladerummetioptiletkvarterellertyve minutter,fordideikkemagteropgavendmennårdekommertilbageogser deandre,gåralleerfaringsmæssigtigang 8)* nårtidennæstenergåetgiverduetvarsel(vislutteromfemminutter) 9)* alleløsesklodserkommesikufferternedogderholdesenpause,hvorman kantisseafoggåomkringogseallesfigurer.efterpausenfortælleralleom deresfigurer.dertagesetbilledeafallefigurerer.fintmedensekretærder skrivernogleafhovedpunkternenedtildenvidereproces 17 SamarbejdemedLego Igrupperafsekspersonerfårhvergruppeenopgave:Iskal udenatsnakke sammen byggeethusilego.

18 Hvertmedlemafgruppenfårenseddelmedenopgave.Sedlenmåikkevisestil andre: 1.* duskalværelederafbyggeprocessen 2.* duskalsikre,atdererrødeklodserihvertbyggelagafhuset 3.* duskalbyggeettårn,derskalpåhuset 4.* duskalsikre,atdereretvindueellerendøriallehusetsretninger 5.* duskalsikre,atderertorumiværelset 6.* duskalsørgerfor,atdetkommertagpåhuset ogduskalsættedensidste klodspå Gruppernefåratvide,atderikkeernogenopgaver,dermodarbejderhinanden Nårhuseneerbyggetfærdigsættergruppensignedomhuset mensdeøvrige grupperståropogkiggerpå.instruktørenbederalleomatgætte,hvilkerollerde enkeltegruppemedlemmerharforhuset. Instruktørenkonkluderertilsidst: "* deterumuligtatværeleder,hvismanikkekenderallesroller "* deterumuligtatfåengodproces,hvismanikkesnakkerordentligtsammen, indenmangårigang "* voreskommunikationerlangtfrakunsproglig ogvikangodtøge kommunikationen,hvisvigørosulejlighedmedatsehinanden.hvorforvar deringengrupper,derstartedemed udenord atfindeudafhinandens rolleroglaveenplanlægning? "* AtligesomLegoersåfascinerende,atvibarekasterosoverdetudenat planlægge,såervoresgodeideerogdrømmeogsåsåfascinerende,atvibare kasterosudidet,hvisviikkeligebremserosselv "* AtvikanbrugeLegoøvelsentilatillustreretankenom,atviudafmultiverser skalskabeetunivers enfællesforståelse Materialer: enmasselegoklodser sedlermedde6roller 18 VisionerforfremtidenmedLego Deltagerneskalsiddevedbordea3 4personermedengoddyngeblandede Legoklodserpåbordet.

19 Duskalgiveinstruktionen,indenLegokommerpåbordet,idetdeltagerneikkehører efterinstruktionen,hvislegoerpåbordene# Deterengodidé,atduselvdeltageribygningenafvisioner,nårduharsatøvelseni gang(ogengodidé,hvisduprøverdenafderhjemmepåforhånd sammenmed familieellervenner). 1)Dufortæller,atdeltagenrenuskalbyggexxx. 2)Fortælatdenuharenhalvtimetilrådighed(genre¾timeommuligt)D ogatdeidenhalvetimeskalbyggedogikkemåsigenogetsomhelst. Denenestelydirummetskalværeraslenafklodser.Årsagentilden manglendetaleer,atviskalhavehøjreogkreativehjernehalvdeltilat arbejde,ogathvisroenrespekteres,såopstårderennæstenmeditativ stemning,derbefordrerprocessen. Fortældeltagerne,atdeindenforenhalvtimeviaklodsernefårbygget nyemulighederfrem,somaldrigvilleværekommetviatalen...atderer taleomatbrugeandresiderafhjernenogkreativiteten...ogatde ødelæggerdetforsigselvogandrevedattale 3)DeltagernesernuheltfortvivledeudDmensigigen,atdemåstolepå, atdet,dusigererrigtigtdogatdebareskalgåigangdsågårdetheltaf sigselv. 4)KlodsernehældesnuudpåbordetDogdeltagernegårigangDognår alleharfåetsigsatogharklodserforansigdeklarererduroogfortæller, atdusigertil5minutter,førbyggetidenudløber. 5)Hvisdeltagernebryderreglenmedatsnakke,sågriberdukontantind meddetsamme 6)Enellerfleredeltagerevilerfaringsmæssigtforladerummetioptilet kvarter ellertyveminutter,fordideikkemagteropgavendmennårdekommer tilbageogserdeandre,gåralleerfaringsmæssigtigangogfårbygget noget. 7)Nårtidenernæstengået,giverduetvarsel( Vislutteromfem minutter ). 19

20 8)AlleløseklodserfjernesderefterfrabordeneDogderholdesenpause, hvordeltagernekangåomkringogseallesfigurer.efterpausenfortæller alleomderesfigurer=deresvisionerforfremtidenomkringdetremål. Dertagesetbilledeafallemodeller.Ogdetvilværefintmedensekretær derskrivernogleafhovedpunkterneframodelfortællingernenedtilden videreproces. Ladallemodellerogfortællingerståideresegenretsomfundamentfordet viderearbejde,mendeterok,hvisduitalesætterfællestræk,ideerderer megetusædvanligeosv. 20 Metode:Vindtogratiskonsulenter Enmetodetilatvidereudvikleenidé,etproblemmm. Detforudsættes,atalleharendrømellerenidé,degerneviludvikleviderepå. Ellersskalderafsættestidtildetforinden.Metodenkanogsåanvendestiletbreaki etmøde,hvorpunktetpådagsordendiskuteresvidere,udfrafølgende * Enpersonvindertogratiskonsulenter * A:fremlæggerdrømmen5min. * BogC:snakkervidereomdrømmenogudviklerden10min. * Fællesafrundingigruppen:hvadtagerAmedsig?Andrekommentarer Detervigtigtidenneøvelse,atAikkebegynderatblandesig.Noglevælger,atAskal vendesigomogsiddemedryggentilbogc.detsynesjegerlidtkunstigt.bogckan snakkevidereudafentangent,somasletikkeønsker,mendetervilkåretfor øvelsen. Fordelenveddenneøvelseer,atmanfårvidereudvikletpåenidé,ogderbliver spredtejerskab.nårmanharsiddetogsnakketomenidé,kanman(næsten)ikke ladeværemed,atværeinteresseretidenefterfølgende.kanbrugestilatskabe netværk. Cafémetoden HvaderCafécdialog ØnskerIatskabeendialog,hvorenDvejskommunikationerbandlyst,ercaféDdialog metodenoplagt.ideeneratladedialogenblomstre,sånyetankerudvikles,ognye ideerkommerpåbordet.metodengivermulighedfor,atallebliverhørt,allelytter,

21 ogderkommunikerespåtværsaffaggrænser,interesser,personligesplittelserog denslags. Hvornårerdetoplagtatbrugecafécdialogen HarIbrugforatsættefokuspåetemne,ogønskerI,atdetbliverundersøgti dybden,kancaféddialogmetodenbruges.hergøribrugaferfaringerfrajeres foreningogudvekslerideermellemhinanden.metodeneroplagt,hvisdeteren storforsamling,somersværatsplitteopimindregrupper.detgodevedmetoden er,atdenskabermulighedfor,atallefårudveksletholdningerogerfaringermellem hinanden.caféddialogmetodenerikkesærliggod,hvisjeresmåleratfåvedtaget budgetter,konkreteprojektplaner,prioriteringerafopgaveroglignende.måletskal væreatskabenyvidenogforståelse. Hvormegettidkræverdet CaféDdialogenkanafviklespåetpartimer.Erfaringerharderudovervist,atforløbet højstkanvare10d12timer,dadetersværtfordeltagerneatværeiensåintens fordybelsesdoglæreprocesilængeretidenddet. Hvemoghvormangekandeltage HolderIetmødeellerseminarforenrelativtstorgruppeafmenneskerfraomkring 25personerogopefter,ercaféDdialogmetodengod.Dererikkenogenøvregrænse, detafhængerførstogfremmest afstørrelsenpådetlokale,ihartilrådighed.ofteblivercaféddialogenbrugti situationer,hvorderermellem100d500deltagere.metodenkanbådebruges,hvisi ønskeratafholdeetmødeforfolkfraforskelligeforeninger,mendenkanogså anvendes,hvismødetforegårinterntijeresforening. Hvordangørman * CaféDdialogmetodenkræver,atderpåforhåndervedtagetet emne.tildetteemnekaniudarbejdenoglespørgsmålinden mødet.væropmærksompå,atdissespørgsmålikkemålægge optil,atsvareneergivetpåforhånd.deskalværekonkreteog afgrænsede,ogsåerdetvigtigt,atdehenvendersigdirektetil dem,derdeltager. * Iskalbrugeetlokale,hvorIkanopstillerundeborde.Sørgfor,at lokaleterindbydende,måskemedblomsterogstearinlyspå bordene.derskalværecaféstemning.derskalliggepapirog blyanterpåbordene. 21

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene:

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene: Bogstaver Bogstavet a Skriv bogstavet a i skrivehusene: Farv den figur som starter med a: Bogstavet b Skriv bogstavet b i skrivehusene: Farv den figur som starter med b: Bogstavet c Skriv bogstavet c i

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering)

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Speak 1 tekst og audio Spørgsmål til borgerne ca. 14 dage efter prøveforløbet Tillykke med dit nye job. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om dit

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

SBS Radio har stillet skarp på Dansikring Direct

SBS Radio har stillet skarp på Dansikring Direct Dansikring Direct A/S er danskeren i verdens største sikkerhedskoncern, Svenske Securitas AB. Dansikring Direct sælger alarmer til private via et landsdækkende forhandlernet. Alle forhandlere er selvstændige

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

PERSONLIG EFFEKTIVITET Et effektivt værktøj

PERSONLIG EFFEKTIVITET Et effektivt værktøj PERSONLIG EFFEKTIVITET Et effektivt værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til personlig effektivitet Bevidstgør dig om, hvilke eventuelle tidsrøvere, du har i din hverdag! Følg følgende faser:

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING!

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! FØRST TAGER 5 VI LIVET AF SEJLIVEDE VRANG- FORESTILLIN- GER 2 GÅR DU RUNDT MED EN BOG I MAVEN? Drømmer du om at løfte din karriere med en bog? Kan du ikke få det

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Gå ind på: http://easy.ask.dk/easy Tast dit Brugernavn og Password. Bemærk, at systemet skelner mellem store og små bogstaver. Herefter kommer du ind på forsiden og du

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE REDIGERING AF BILLEDE TIL MAGASINFORSIDE

GRAFIK OG BILLEDE REDIGERING AF BILLEDE TIL MAGASINFORSIDE GRAFIK OG BILLEDE REDIGERING AF BILLEDE TIL MAGASINFORSIDE DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dette er en fiktiv opgave, lavet i min fritid. Jeg fik til opgave at redigere et billede, som skulle bruges til

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk

Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk Børnefamilie og tid ved Marianne Levinsen, Fremforsk Befolkning og familie Tid og tidsforbrug Tidsforbrug sammenligning andre lande Fremtidens udfordringer for forældre og dagsinstitutioner Privatforbruget

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef Klimamålinger Om DBC DBC (Dansk BiblioteksCenter a/s) leverer ITinfrastruktur og fælles metadata-grundlag til de danske folke- og skolebiblioteker 2 store medarbejdergrupper: Bibliotekarer og IT-folk I

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21.

MECE. 1: Problem-opdeling. Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski. Løsninger? Business Case Workshop Mandag, 21. 1: Problem-opdeling MECE? Hovedproblem: Tjener ikke nok penge,l at komme på ski Løsninger?? 2: MECE tankegang ikke- MECE del- problem 1 del- problem 4 Mutually Exclusive Collec9vely Exhaus9ve MECE del-

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above.

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above. Rejsebrev 1 fra Laila Madsen Fra overvejelse til Filippinerne: Min forberedelse startede med at jeg tog kontakt til min internationale koordinator, lige før sommerferien, om at komme i udenlandspraktik,

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed

LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed RESERVEDELE 59,00 60,00 62,00 Side 1 11.500 13.600 15.900 17.500 19.500 23.600 26.400 29.900 * BEMÆRK: Rutsjebaner med en montagehøjde der overstiger

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde Årsmøde, KTC, Esbjerg 20. september 2013 De næste 45 minutter 1970erne: Det store ryk 1980erne: Den farlige succes 1990erne: Det forvirrede

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen'

20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen' 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen 1 ReferatafgeneralforsamlingiRaftingClubCopenhagen Dato:20/3+2014 Tidspunkt:Kl.19.00 Sted:KøbenhavnsRådhus udvalgsværelsed Tilstedeværendetilgeneralforsamlingen:

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Evaluering og afslutning af projekt trusler og vold på Centerområderne

Evaluering og afslutning af projekt trusler og vold på Centerområderne Dato Dok.nr. Sagsnr. Ref. 13.8.2014 103561-14 14-9471 lbtr/meha Evaluering og afslutning af projekt trusler og vold på Centerområderne Man kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere