ATTRAKTIVE!MØDER! Prepared!for:! Akademiet!for!talentfulde!unge! Prepared!by:!! MICHAEL!BAGER! 20.!AUGUST!2015!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE!MØDER! Prepared!for:! Akademiet!for!talentfulde!unge! Prepared!by:!! MICHAEL!BAGER! 20.!AUGUST!2015!"

Transkript

1 ATTRAKTIVEMØDER Preparedfor: Akademietfortalentfuldeunge Preparedby: MICHAELBAGER Date: 20.AUGUST2015 Michael(Bager( bagerogaagaard.dk* Præstøvej*62* DK*4700*Næstved* * Mob*+45*50*72*78*40* CVRDnr.*32*87*83*34*

2 INDHOLD: SJOVERE'OG'MERE'EFFEKTIVE'MØDER'...'3 VIHOLDERMØDERSOMI50 ERNE,60 ERNEOG70 ERNE...3 DE'GYLDNE'REGLER'OMKRING'SJOVERE'MØDER:'...'5 DELTAGERNESVIDENSKALPÅBANEN...5 DROPMØDELEDERENOGBRUGEN FACILITATOR...5 SKABDERETTERAMMER...6 HVISMØDETERLIGEEFTERFROKOST:...6 DE'GYLDNE'REGLER'OMKRING'EFFEKTIVE'MØDER:'...'6 MØDETIPS' 'FÅ'ENERGI'PÅ'MØDER'...'7 SÅDAN'FÅR'I'KONKRET'GANG'I'ENERGIEN:'...'7 SKAB'EJERSKAB'OG'ENGAGEMENT'...'8 FASTHOLDENERGIENVEDAFSLUTNING...9 FORRETNINGSORDEN'...'9 KONKRETE'FOR'TIL'KREATIVE'OG'LÆRENDE'MØDEMETODER'...'11 SÆTGANGIIDÉMASKINEN...11 HVADEROPENSPACETECHNOLOGY?...11 Historie...11 BetingelserforOpenSpace...13 UdbytteafOpenSpace...13 OPENSPACEIKORTFORM...15 DEBONOSTÆNKEHATTE...15 IDÉUDVIKLINGMEDLEGO...16 SAMARBEJDEMEDLEGO...17 VISIONERFORFREMTIDENMEDLEGO...18 METODE:VINDTOGRATISKONSULENTER...20 CAFÉMETODEN...20 LEMNISKATEN...22 SWOTCANALYSE'...'25 2

3 Sjovereogmereeffektivemøder Derbliverholdtmangemøderhverdag åretrundt.harduunderetmødesiddetog tænkt: Hvadbliverdersnakketom?,ellerhardusiddetogtænktpåtidenogde arbejdsopgaver,duhellerevillearbejdemedligenu,ellerhardutænkt: Hvadvar detnulige,vibesluttedefør?,erderstorsandsynlighedfor,atdetikkeerdig,der ernogetivejenmed.dudeltagergaranteretidetværsteafallemøder etmøde udenstyring,kreativitetogdermedattraktivitet.. Detkandergøresnogetved Dbådesommødelederogmødedeltager,kandugøremegetforatforandretrægeog ineffektivemødertilsjovere,mereeffektiveoglærendemøder,mendetkræver,at mødelederenvilbrugemereendfemminutterpåatudarbejdeendagsorden,ogat mødedeltagerenvilindtagemereenddenrolle,mødelederentraditionelttildeler. Detskaldertil: * kreativitet ogdetkanmanskabe * form,indholdogkravtilforberedelse ogdetkanmangennemtænke * nyearbejdsmetoderundermødet ogdetkanmanturde * lærmerepåkurset Sjovereogmereeffektivemøder 3 Viholdermødersomi50 erne,60 erneog70 erne Detraditionellerammerformøderopstodforlængesidenienheltandentidogen heltandensamfundsdogvirksomhedstraditiondogerstortsetikkeblevetændret siden. Mendedageervedatværeforbi,hvorekspertenellerdirektørenmedsitbudskab kankrævealfolketsopmærksomhedivægdtildvægdforedrag detvari50 erne,at detvarmuligt.i50 ernehavdeviautoritærechefer,dergavogtogordetfrasine medarbejdereogdermedaldrigfikøjepåderesmedarbejdereskreativeideerog indspil.meddeantidautoritærebevægelseri60 erneog70 ernekomlighedsd kulturenindibilledet.dentilsagde,atallehavderettilatsige,hvaddementeog havdelovtilattalesålænge,deønskede udenatbliveafbrudtvelatmærke Dermedtogsnakkekulturenoverhånd,oguendeligtmegetmødetidblevspildtpå ubrugeligeidéerogmangelpåkoordinering. Idagharsåvelledelsesommødedeltagereindset,atdererbrugforennymådeat holdemøderpå menensikkerledelse,engodkoordineringogpladstildevigtige

4 processerogindspilfrasåvelmødeledersommødedeltagere.menhvordanerdet lige,atvigørdetipraksis? Rigtiggodfornøjelse MichaelBager Konsulentogsupervisor 4

5 Degyldneregleromkringsjoveremøder: Deltagernesvidenskalpåbanen Deltagerneskalmødesoglæreafhinanden etparmetoder: * Afbrydmødet:Mødedeltagernetaler5D10minuttermedderessidemandom etemne,derligeerblevetbehandlet.detgiverdeltagernemulighedforat fordøjeetoplægogkommenteredet iførsteomgangkuntilsidemanden, hvilketertrygt.derefterkanemnetevt.drøftesiplenum,hvordenye vinkler,derkomfremundersidemandssnakkenkandrøftes.erfaringerviser, atmeddennemetodekommerogsådenstilledeltagersideerpåbanen, samtidigmedatdrøftelsenerstruktureretogikkekøbertidsmæssigtaf sporet. * Holdmødetsomståendefrokost:Efterenlangformiddagpådenflade behøverfolkikkesiddenedtilentimesfrokost.siddendeharmankun2d3 samtalepartnere.vedatlavefrokostsomenståendebuffetsikrerman,at deltagernemøderfleremenneskerogfårflerevinklerpåmødet.somen variantkanmanaftale,atetsærligtemneskaldrøftestilfrokost,ogderkan udpegesfrokostgrupper,som stadigstående drøfterdetpågældende emne,mensdespiser. * Delmødetopigrupper:Udvælgetpunktpådagsordenen.Findpåfire udsagn,somduvedfolkkanhaveomemnet,ellersomduønskerbelyst.læg defireemnerpågulvetellerforskelligeborde.bedmødedeltagerneomat stillesigveddetudsagn,dersigerdemmest,ogbeddemnuomatsnakke sammenompunktetpådagsordenen.duharnuskabtdigfirekvalitative udsagn,somikandiskutereviderefællesudfraefterf.eks.10min. 5 Dropmødelederenogbrugen facilitator * Deterenmødeleder,somharansvaretformødetsform,detvilsigeden person,dereropmærksompåmødeprocessenogsørgerforatholde fokusdaltsåvurdererommødetbevægersigfremad,omspørgsmål bliverafklaret,omtidenbliverholdt,omkonklusionernebliverdraget,og omansvaretbliverfordelt. * Denneopgavebehøverikkenødvendigvistilfaldechefen,tværtimod,for hvisenandenovertagerdennerolle,giverdetchefenbedremulighedfor atkoncentreresigommødetsindhold.

6 Skabderetterammer * Deterheltafgørendeforetmødessucces,atlokaletervelegnet.Erderlysog luftnok?sidderdeltagernegodtnok?erderpladsatbevægesigpå?erder pladstilgruppedrøftelser? * Ermadengodnok?Deterheltafgørendeforetmødessucces,atmaden,der serveres,erlækker.derudovererdetvigtigt,atmadenikkeertung,dogat dererrigeligtmedfrugtoggrønt.detsikreretstabiltblodsukkerunderdet efterfølgendemøde. 6 Hvismødeterligeefterfrokost: * ServérkaffemeddetsammeDogikkeførstsammenmedkringlenkl.15 * Laddeltagernearbejdeigrupperpå2eller3.Detersåengagerende,atfolk ikkebliverdøsige.erderflereigruppen,falderinvolveringenogsøvnbehovet pressersigpå. * Fåfolkudpågulvettilenkortomgangfællesbøjogstræk,såblodetkommer igangikroppen. ByddeltagernepåfrugtogvandundermødetDikkeenmassesukkeriformafslikog kage,idetdetfårblodsukkerettilatstigeogfaldemedmanglendekoncentrationtil følge. Degyldneregleromkringeffektivemøder: * Begyndmødettiltiden ogsåselvomikkealleerdukketop.venterman,er detetsignalom,atdeterokatkommeforsent * Punktet Sidensidst droppes ellerudsendespåskrift(etkortnotat)inden mødet,såingenbehøveratbrugeunødigtidpådet,derersket,menistedet kanbrugetidenpåatsefremad. * Indledhvertpunktpådagsordenenordentligt.Gørklartformødedeltagerne, hvadpunktetdrejersigomogsætenfristfor,hvorlangtiddiskussionenmå vare.laddeltagernekendetidsplanen. * Styrdiskussionenogdrivdenfremad.Huskatkonkludereundervejs:Hvad besluttedevi?hvemgørhvad? * Slutgernemødetfemtiltiminutterførtid.Detgiverenfornemmelseaf effektivitet. * Holdenpausepåfemtiltiminutterforhvertime.Detgiverdeltagernemere energi.

7 * Ladeventueltrollensommødeledergåpåskift.Mødelederenbørdogaltid væreerfaren,respekteretogskarp. Mødetips fåenergipåmøder * Korteoplæg holddeltagerneskoncentration Forskningviser,atmanmaksimaltkankoncentreresigi20D30min.afgangen. Lavderforkorteindlægellerbrydlængereindlægmedeksempelvisenkort summepause. * Præsentermødetsformålogforventederesultat skabforståelse Startmødetmedattydeliggøre,hvadformåletogdetforventederesultatmed mødeter.dettesikrer,atmødedeltagernearbejdermodatnådetsamme forventederesultat. * Indledmødetmedensucceshistorie skabpositiveforventninger Startmødetmedstorytelling fortælomensucceshistorie,dererrelevanti forholdtilmødetsmålogforventederesultat.detteskaberpositive forventningertilmødetsindholdsamtbidragertilengodstemning. * Icebreaker givmødedeltagernefornyetenergi IndlægiceDogmindbreakers,småøvelserellerlege,somkanillustrereenpointe, øgedeltagernesopmærksomhedellerøgegruppensenerginiveau. * Minglepræsentation knytdeltagernetilhinanden Indledetmøde,hvormødedeltagerneikkekenderhinanden,meden minglepræsentation.deltagernefårhilstpåhinandenpåenuformelmåde, derbryderisen,ogderskabesrelationermellemdeltagerne.deltagernebliver meretryggevedhinanden,hvilketerfordelagtigtforstemningen,detvidere samarbejdesamtengagementet. 7 SådanfårIkonkretgangienergien: * Lavkortepauser,hvorIlaverenergigivendeøvelser.Isærstrækøvelsergenskaber energienikroppen. * Spilenomgangkontorhåndboldforfuldskruei5minutter.

8 * Gåenturundervejs lavfxwalkogtalk,hvisderernogetbetydningsfuldtder skalafklares. * Undgåatsiddepåsammepladsmedsammesidemandtilhvertmøde.Skiftevt. pladsundervejs. * Placermøderiforskelligelokaler,såIikkealtidsiddersammested. * Indførtavshed,efterhvertemneellerefterbehovog/ellerhvismanharsvært vedatfindeenløsningellerensamtalegårihårdknude.allesiddermedlukkede øjneogholderfokuspåderesvejrtrækningellerscannerkroppen. * Lavtimeoutshvoratmosfærenregistreres.Detkanf.eks.være,atmødeleder bederhverenkeltomattilkendegive,ommanerder,ellerommanerfaldetud. Deterheltalmindeligtogtilladeligt,atmanfalderudindimellem,mendeter vigtigtatgøresigdetklartogevt.sigedet. * Spørghvorfolkerhenne,hvisdesidderogsnakker,mensenandentaler. * Kommentérdet,hvisenmødedeltagersidderoglæserinoget,derikkevedrører mødet. 8 Skabejerskabogengagement Detvilværelogiskatbrugemødedeltagernesidéer,inputogkompetencerpå mødet,nårdererinvesterettidi,atdedeltager. Dererudvikletenrækkeværktøjer,derkanværemedtilat holdegrydenikog undermøderne.prøvforeksempel: o* Lavsummerunderistedetforatdiskutereihelegruppen. o* Givtidtilrefleksionistilhed,ogmåskeatalleskriveretparstikord,inden mantalersammen.oftevilmanhurtigtkommeindienbestemtretningmed refleksionen,medmindremanharklaretsineegnetankerførst. o* Benytprincippetmedenrunde,hvorallegiverenkommentar/råd,somikke kommenteresmenblotlyttestil reflektérogvurdérindad. o* Spørgomforståelsesspørgsmål,ogladdeltagernesnakkesammentoogto indendesvarer. o* Lavenrundehvoralledeltageregiverrelevantekommentarer,holdningerog rådtiletgivetdilemma.derskalikkekommenteresellersvaresiløbetaf runden.nårrundenerslut,skalpersonenmedcasenopsummere,hvilke inputdergavmestmening,oghvaddervilværedenfremtidigeløsning. o* Opfordrtilatdeltagernebrugerderesintuition spørgtilkollegernes intuitioniforholdtilengivensag. Hvismanikkeerenigellerikkeforstårhinanden,måmanbrugetidpåatfådet udtrykt.ikanf.eks.dannemakkerpar,såalleharenmakker,derhartilopgaveat

9 forstådenanden.vedeksempelvisatstillespørgsmåltil,hvadmakkerentænkerlige nu.hererdetafgørende,atdenenetalerudenatbliveafbrudt,ogdenandenlytter udenattænkepå,hvadhunvilsige,nårdeterhendestur.hvismanfårpresserende tankermensmanlytter,dakanmanligenotereetstikordomdet,påetstykkepapir, såforsvindertankerneigen. Fastholdenergienvedafslutning Afslutmødetmedathverdeltagerkortsiger,hvadderharfungeretbedstfordem påmødet.deteretredskab,derbevirker,atmøderafsluttesmedenergi.enmåde atbliveklogerepå,hvaddeterderfungerergodt,oghvadmanderformedfordel kangøremereafpånæstemøde. Afslutmødetmedatundersøge,hvorgodeIharværettilforskelligeudvalgte fokusområder.fx.påenskalafra1 10,hvorgodevarvitil?Huskatfokuserepå detdervirker,mereenddetderikkevirkerogladhverenkeltgiveetkonkret eksempelpådetdesiger. Eksempler: * Hvorgodevarvitilatbrydevaner? * Hvorgodevarvitilatholdeenergiimødet? * Hvorgodvarjegtilatværenærværendeoglytte? * Hvorgodvarjegtilatregistrereminesanserogtilatudtrykkemine registreringer? Atarbejdemedenergienpåmøderersomathøstelavthængendefrugter.Derskal ikkemegettilatskabestoresucceser.dererdogénmegetvæsentligforudsætning attagehensyntil.ogdetermødeledersoprigtighed. Detmærkesiatmosfæren,hvisdereretmisforholdimellemmødeleders intentioner,ogdethan/hunsiger.f.eks.hvismødedeltagernebliverbedtomat forholdesigtiletemneogmødelederikkelytter.derersåledesmegetstorforskel påatbrugemetodertekniskogbrugemetodermedhjertet. Mødelederskalderfor"ville"detgodemøde frastarttilslut.ellersvirkerdetikke. 9 Forretningsorden Behandletogtiltrådtpåudvalgsmødedenxxxx20xx 1.* Konstituering:

10 a.* Hvor mange medlemmer skal udvalget rumme? Hvordan findes medlemmerne?hvorlængeerdethensigtsmæssigtatmanermedlem? b.* Hvordankonstitueresformand,næstformand,kassererogsekretær? c.* Hvadskerder,hvisflereønskeratbesiddesammepost? d.* Hvorlængeskaletmedlemværefraværende,foratensuppleanttræder til? 2.* Møder: a.* Mødehyppighed:hvormangemøderskalderminimumholdes? b.* Mødetidspunkt:hvornårliggermødernebedst,oghvorlangtidiforvejen skaltidspunktetaftales? c.* Mødested d.* Mødevarighed:Børdersættesetsluttidspunktpå(oghvorvigtigterdet atoverholdedet?) e.* Mødeledelse:Erdetformanden,derermødeleder? f.* Mødedisciplin:Afbudsreglerogforberedelsetilmøder? g.* Ermødernelukkede?Kanandrefåadgangtilreferaterne? h.* Vedtagesbeslutningervedalmindeligstemmeflerhed? 3.* Mellemmøderne: a.* Hvordanforegårkontaktenmellemmøderne?Hvoroftetjekkesmails,og børderværesærligehensynfxomkringsommerferien?hvilkenformfor responsforventerviatfåpåmails? b.* HvilkebeslutningerkantræffesovereDmailmellemmøderne? c.* Hvordanforberedervihinandenpåmøderne(orienterend setc.) d.* Hvadomfatterudvalgetstavshedspligt? e.* Hvilkebeføjelserharformand(ogmenigemedlemmer)mellemmøderne? 4.Arbejdsopgaver: a.* Hvemharhvilkeansvarsopgaver? b.* Hvemharkontaktentilandreudvalgellerkontaktpersoner? c.* (Evt.mereomfattendediskussionafkompetencer,ambitioneretc.) 5.Uformellesiderafudvalgsarbejdet a.* Bordetrundt b.* Andagter c.* Bespisning(budget?) d.* Anden lederpleje 10

11 Konkretefortilkreativeoglærendemødemetoder Sætgangiidémaskinen Foratfågangitænkningenogdenyeideer,kanmannoglegangehaveglædeafat tvingedeltagernetilattænkeheltanderledes f.eks.gennemflg.spørgsmål: 1)* HvilkenfarveharbogstavetS? 2)* Hvilkenfarvehardagenidag? 3)* Hvordansmagerrødt? 4)* HvilkenfarvehardinfavoritDduft? 5)* Hvordanfølesblåt? 6)* Hvilkenformharvrede? 11 HvaderOpenSpaceTechnology? OpenSpaceTechnology(OST)erennymødeformogarbejdsmetode,sombliver brugtoverheleverden.denerfuldstændigudenoverflødigstrukturogbliverbrugt megeteffektivtigrupperfra10til1000personer.ostbenyttesblandtandetiusa ogeuropatilkritiskeogkomplekseemnerderharmedfremtidenatgøre. OpenSpaceskaberetåbentrum.Enenkel,menmegetstærkramme,skabervilkår forendynamiskprocesmeddiskussionogsamarbejde.hverenestedeltager bidragermedsinkompetenceogkreativitetoghardirekteindflydelsepådet endeligeresultat. IOSTgælder4principper: "* Dederendmåttedeltage,erderettepersoner "* Hvadderendsker,såerdetdeteneste,somkunneværesket "* Detstarternårtidenerinde "* Nårdetersluterdetslut cogenlov:detofødderslov Hvisendeltagerunderforløbetkommeriensituation,hvorhan/hunikkelærer noget,skaldeltagerenbrugesinetoføddertilatgåtiletmereproduktivtsted. Historie OpenSpaceTechnologyblevførstegangbeskrevetafHarrinsonOweni80 erne.i mellemtidenerfleretusindefacilitatorerverdenoverblevetuddannetiatbruge metoden.

12 IDanmarkharOpenSpaceværetkendtietparår,menudbredelsenafmetodener foralvoraccelerereti2000. HarrisonOwenfikidéentilOpenSpaceefterathavearrangeretendnuen konference,hvordeltagernepåtrodsaf,atdevartilfredse,alligevelsyntes,atdet vigtigstehavdeværetkaffepauserneudenforfikdetofficiellekonferenceprogram deltagernediskuteretdevirkeligtvigtigeemnerogoftestmedmestenergi.så hvorforikkeforsøgeatskabeenmødeform,hvor"kaffepauserne"havdeencentral plads? MedOSTblevdenneidéperfektioneretinoglefåprincipperogen megetstærkstruktur. OSTerenmetode,sommobiliserervidenogerfaringhosdeltager ogdermedgiverstoregruppermulighedforatløsekomplekse problemerpå1d3dage. Organisationerskompetencetilatløseopgavererkundelvist tilgængeligitopmanagement.denegentligekompetenceerspredt udiheleorganisationen,og/ellerhosflere organisationer/interessenter.dentidderertilrådighedtilatløse problemerogskabeacceptbliversamtidigtmindreogmindre. DerforerOSTmegethurtigtblevetpopulær,somenmetodetil løsningafkomplekseproblemermedmangeinvolveredeparter. Filosofi OSTerenmetode,derskaberudviklingistoregrupper.Metodengivergruppen mulighedforatorganiseresigselviensimpelogklarramme,oggiveralle deltagernemulighedforaktivtatdeltageiløsningenafkomplekseproblemer,hvor løsningenerukendt. OSTbyggerpådengrundholdning,atdeltagerneimødetvilbidrageeffektivtogmed energiiudarbejdelseafenløsning,hvisproblemeterklartogvedkommendefor dem,ogdersamtidigeren"åbenplads"tilatorganiserearbejdetselvienenkel struktur.alledeltagereharmulighedforatpåvirkedagsordenogresultat.en mulighedogfrihedsomfølgesmeddeltagerensansvarforresultatet. 12

13 BetingelserforOpenSpace Derfindesselvfølgeligmangemetodertilatarbejdeeffektivtistoregrupperogdet ervigtigtatvælgedenrette.openspaceerlangtdenmesteffektive,nårdetdrejer sigom: "* Etklartogkraftfuldtformuleretproblem "* Enkompleksproblemstillingentenpåindholdssidenellerfordidererstor uenighedblandtdeinvolveredeomløsningen "* Løsningenpåproblemeterukendt "* Deinvolveredeiproblemløsningenermegetforskellige "* Dereretstorttidspresogløsningafproblemetkanikkevente 13 UdbytteafOpenSpace DerertreniveaueriudbyttetafetOpenSpace "* Påindholdssidenbliverallerelevanteemnerogproblemertagetoptil diskussionogkonklusionogeftersomgruppernetageremneropparallelt, kanetmegetstortantalemnerbehandlespåmegetkorttid.konklusionerne fradeenkeltemøderrapporteresmeddetsammeogoffentliggøresfor mødedeltagerneoggiverdermedmulighedforløbendeatanalysereogfølge oppågruppediskussionerne. "* Metodengiverenunikramme,hvordeltagerneharallemulighederforat mødesogdannenyenetværk. "* Mødeterselvorganiserendeogeffektenafatarbejdesuccesfuldtpåen usædvanligfrimådegiverenhøjgradafansvarsfølelseblandtdeltagerne.en følelsederofterækkerlangtudovermødetsvarighed.deltagerneharalle mulighederforatkommetilordeogblivehørtogtagetalvorligt.dennegode erfaringgiveroftebaggrundforatskabeenmeredynamiskoglærende organisationefterdetegentligeopenspace. Hvordanforegårdet? DencentraleproblemstillingoginvitationtilOpenSpacelavesietforberedende møde.bådeproblemstillingoginvitationformulerespåenmåde,såde,derinviteres bliverinspirerede,provokeredeogfokuseredepå,hvadderskalarbejdesmed. Invitationenskalsamtidigsendeetklartsignalom,atderikkeertaleomnoget traditioneltmøde. EteksempelfranogleafdesenesteOpenSpacesiDanmark:

14 "Viskallukkevirksomheden,hvordanklarervidetbedstmuligt?", "Voresarbejdeeksistereikkeom3år,hvadskaberviistedet", "Ervoresprofessionenuddøenderace", "Vivoksereksplosivt;hvordanhåndterervivoresegenudvikling,ideologiog glæde?". NåretOpenSpacestarterplaceresdeltagerneienstorcirkeludenborde. "Værten"oftestdirektørenellerbestyrelsesformandenholderenkort(5D10 minutter)åbningstale,for1)klartatudtrykkeproblemstillingen,2)atalle deltagerneshjælptilløsningenervigtigog3)atdervilblivefuldtoppåresultaterne fraopenspace. Facilitatorenskaberfokusigruppen,skaberdetåbnerumogforklarer fremgangsmåden/metoden.deltagernegårherefterigangmedatlavemødets dagsordenvedattagenetopdetemneopsomhan/hunbrænderallermestforog føleretpersonligtansvarfor.detkanværeidéer,problemer,løsninger,håbeller bekymringer,tekniskeogpraktiskeproblemer,ellerhvadderendmåtteværevigtigt forligepræcisdenneperson. Nårdagsordenenpådennemådeerfærdig,dvs.dererikkeflereilokalet,somhar emnerdeønskertagetop,gårdeltagernetildagsordenenforatskrivesigoptilat deltageideemnerdeselvfindermestinteressanteellervigtigst. NårOpenSpaceerslutogalledemindremøderharværetholdtsluttesmødetafD usædvanligt,menmegeteffektivtvedatreferatetfraallemøderdelesudtil deltagerne.dettereferatdannerbaggrundforsenerebeslutningeromhandling. EfterOpenSpaceanalyseresreferatetogopfølgendeaktiviteterplanlægges,hvisdet daikkealleredeersketunderopenspace. HoldesOpenSpaceoverendagerreferatetresultatetoghandlingkanplanlægges udfradette.holdesopenspaceovertodagerdermulighedforatprioritereog udarbejdehandlingsplaner,hvisopenspaceholdesover2,5d3dagebliverderogså tidtilrefleksionogfinpudsningafplanerelleratstarteimplementeringen. Facilitatorensrolle ForatetOpenSpacekanbliveensucceserdetmegetvigtigtmedenuddannet facilitator.facilitatorensikreførstogfremmestatproblemstillingeneregnettilet OpenSpaceogatorganisationenerklartilatfølgeoppåderesultatersommødet 14

15 giver.facilitatorenerogsåvigtigiforbindelsemedudarbejdelseafinvitationog invitationslister. NårOpenSpaceafholdeserfacilitatorensvigtigsteopgaveatholderummetåbent fordenfrieselvorganisering,menellersværesåusynligsommulig,sådetbliver deltagernesmødeogikkeledelsens/facilitatoren. FacilitatorenersåledesennøglepersonogvigtigiethvertOpenSpace.Tilgengælder énfacilitatornokuansetgruppenstørrelse 15 OpenSpaceikortform 1.* fase:spørgsmåletdefineres f.eks.hvordanskaffervipengetilxxdprojekt? 2.* fase:alledeltagereskriverideerogtankernedpåa4dpapirer kunenidéeller entankepr.ark 3.* fase:alleideerlæggesudpågulvet,ogallegårrundtogkiggerpåalleideerog tanker 4.* fase:ideerogtankersorteresigrupper,såde,deromhandlerdetsamme, kommerisammegruppe f.eks.fonde,sponsorer,skæveideer.allehjælper medatsortere 5.* fase:deternutilladtenhverattageengruppepapireroginviteretilenvidere snakomnetopdennekategori.igruppenkiggermanendnuengangpåpapirerne ogstarterdiskussionenaffordeleogulemper ognyeideer(herkandebonos tænkehatteogsåinddrages).nyeideerskrivesnedpåpapir 6.* fase:detofødderslov:manharlovatgåfraengruppetilenandenogdiskutere med,hvormanharlyst 7.* fase:hverkategori,dererblevetdiskuteret,vendesiplenumogdeideer,derer særligtspændendeatarbejdevideremed,markeres Dennemetodeerogsåvelegnettilidéudviking,hvorderermangemenneskertil stede. DeBonostænkehatte Hvidhat: dataogfakta(denobjektivehat) Rødhat: følelserogfornemmelser(densubjektivehat) Sorthat: negativitet(pessimisme,worstcase) Gul: positivitet(optimismeogfokuspåmuligheder) Grøn: kreativitetognytænkning

16 Blå: proceslederhatten denderlederprocessen Dengrundigemetode: Instruktørentagerdenblåhatpåogtagerdermedsynligtstyringafprocessen. Alledeltagerefårderefterenhvidhatpåogpåstorearkpapirskriverdeobjektive dataogfaktaomudfordringenned.arkenehængesopoglæsesafalle.dermåikke diskuteres. Alledeltagerefårderefterdenrødehatpåogskriverderesegneogsubjektive følelserogoplevelseromkringudfordringenned.arkenehængesopoglæsesafalle. Dermåikkediskuteres. Alledeltagernefårdereftersortehattepåogskriverop,hvaddererdetværst tænkeligeresultatafudfordringen:hvorgaltkandetgå.arkenehængesopoglæses afalle.dermåikkediskuteres. Dermedfåralleluftetderesfølelserogbekymringer,ogallefølersighørtomkring udfordringen.derefterkanmantageenrundemeddegulehatteogmeddegrønne hatte. Denhurtigemetode: Nårmantiletpunktiendiskussion,hvormanharbrugforligeatfåvendtforskellige synsvinklerogudfordringer,deleshattenetilfældigtud,såhverharenfarve(evt.to medenfarve) ogmantagersåenrunde,hvorhverdeltagerargumentererudfra sinhatsfarve. Øvelse:Diskutérijeresegenbestyrelsemedhattenepåflg.spørgsmål: * Skalviafsætteentimepåhvertbestyrelsesmødetilviigrupperkanarbejdemed nogledelopgaver,somikkealleibestyrelsenbehøveratværeengagereti f.eks. forberedelseafaftenprogrampågeneralforsamling/årsmøde/kongres,oplægtil nytlønsystemellerfundraising? 16 IdéudviklingmedLego 1)* fortælatdeltagernenuskalarbejdemedenmetode,dererinspireretaflego SeiousPlay,somerLegokoncernensudviklingsmetode(somdetkoster kr.atdeltageiogsomduderforikkehardeltageti:D)Dmensomdu harlåntnoglemetoderfra.

17 2)* stilenopgave,somdeltagerneskalbyggeenløsningpådf.eks.bygden ideelledialog,bygdenideelleprojektgruppe,bygdenideellekollegagruppe, byghvordanditprojektskalseud,byghvorditprojekterometårosv. 3)* fortældeltagerne,atdenuharentimeellertrekvarter(mindrekanikkegøre det)dogatdeidentimeellertrekvarterskalbyggedogikkemåsigenoget somhelst.denenestelydirummetskalværeraslenafklodser.årsagentil denmanglendetaleer,atviskalhavehøjreogkreativehjernehalvdeltilat arbejde,ogathvisroen respekteres,såopstårderenmeditativstemning,derbefordrerprocessen. Fortældeltagerne,atdeindenforentimeviaklodsernefårbyggetnye mulighederfrem,somaldrigvilleværekommetviatalen...atderertaleom atbrugeandresiderafhjernenogkreativiteten...ogatdeødelæggerdetfor sigselvogandrevedattale 4)* deltagernesernuheltfortvivledeuddmensigigen,atdemåstolepå,atdet, dusiger,errigtigtdogatdebareskalgåigangdsågårdetheltafsigselv 5)* klodsernehældesnuudpåbordetdogdeltagernegårigangdognårallehar fåetsigsatogharklodserforansigdeklarererduro 6)* hvisdeltagernebryderreglenmedatsnakke,sågriberdukontantindmed detsamme 7)* enellerfleredeltagerevilforladerummetioptiletkvarterellertyve minutter,fordideikkemagteropgavendmennårdekommertilbageogser deandre,gåralleerfaringsmæssigtigang 8)* nårtidennæstenergåetgiverduetvarsel(vislutteromfemminutter) 9)* alleløsesklodserkommesikufferternedogderholdesenpause,hvorman kantisseafoggåomkringogseallesfigurer.efterpausenfortælleralleom deresfigurer.dertagesetbilledeafallefigurerer.fintmedensekretærder skrivernogleafhovedpunkternenedtildenvidereproces 17 SamarbejdemedLego Igrupperafsekspersonerfårhvergruppeenopgave:Iskal udenatsnakke sammen byggeethusilego.

18 Hvertmedlemafgruppenfårenseddelmedenopgave.Sedlenmåikkevisestil andre: 1.* duskalværelederafbyggeprocessen 2.* duskalsikre,atdererrødeklodserihvertbyggelagafhuset 3.* duskalbyggeettårn,derskalpåhuset 4.* duskalsikre,atdereretvindueellerendøriallehusetsretninger 5.* duskalsikre,atderertorumiværelset 6.* duskalsørgerfor,atdetkommertagpåhuset ogduskalsættedensidste klodspå Gruppernefåratvide,atderikkeernogenopgaver,dermodarbejderhinanden Nårhuseneerbyggetfærdigsættergruppensignedomhuset mensdeøvrige grupperståropogkiggerpå.instruktørenbederalleomatgætte,hvilkerollerde enkeltegruppemedlemmerharforhuset. Instruktørenkonkluderertilsidst: "* deterumuligtatværeleder,hvismanikkekenderallesroller "* deterumuligtatfåengodproces,hvismanikkesnakkerordentligtsammen, indenmangårigang "* voreskommunikationerlangtfrakunsproglig ogvikangodtøge kommunikationen,hvisvigørosulejlighedmedatsehinanden.hvorforvar deringengrupper,derstartedemed udenord atfindeudafhinandens rolleroglaveenplanlægning? "* AtligesomLegoersåfascinerende,atvibarekasterosoverdetudenat planlægge,såervoresgodeideerogdrømmeogsåsåfascinerende,atvibare kasterosudidet,hvisviikkeligebremserosselv "* AtvikanbrugeLegoøvelsentilatillustreretankenom,atviudafmultiverser skalskabeetunivers enfællesforståelse Materialer: enmasselegoklodser sedlermedde6roller 18 VisionerforfremtidenmedLego Deltagerneskalsiddevedbordea3 4personermedengoddyngeblandede Legoklodserpåbordet.

19 Duskalgiveinstruktionen,indenLegokommerpåbordet,idetdeltagerneikkehører efterinstruktionen,hvislegoerpåbordene# Deterengodidé,atduselvdeltageribygningenafvisioner,nårduharsatøvelseni gang(ogengodidé,hvisduprøverdenafderhjemmepåforhånd sammenmed familieellervenner). 1)Dufortæller,atdeltagenrenuskalbyggexxx. 2)Fortælatdenuharenhalvtimetilrådighed(genre¾timeommuligt)D ogatdeidenhalvetimeskalbyggedogikkemåsigenogetsomhelst. Denenestelydirummetskalværeraslenafklodser.Årsagentilden manglendetaleer,atviskalhavehøjreogkreativehjernehalvdeltilat arbejde,ogathvisroenrespekteres,såopstårderennæstenmeditativ stemning,derbefordrerprocessen. Fortældeltagerne,atdeindenforenhalvtimeviaklodsernefårbygget nyemulighederfrem,somaldrigvilleværekommetviatalen...atderer taleomatbrugeandresiderafhjernenogkreativiteten...ogatde ødelæggerdetforsigselvogandrevedattale 3)DeltagernesernuheltfortvivledeudDmensigigen,atdemåstolepå, atdet,dusigererrigtigtdogatdebareskalgåigangdsågårdetheltaf sigselv. 4)KlodsernehældesnuudpåbordetDogdeltagernegårigangDognår alleharfåetsigsatogharklodserforansigdeklarererduroogfortæller, atdusigertil5minutter,førbyggetidenudløber. 5)Hvisdeltagernebryderreglenmedatsnakke,sågriberdukontantind meddetsamme 6)Enellerfleredeltagerevilerfaringsmæssigtforladerummetioptilet kvarter ellertyveminutter,fordideikkemagteropgavendmennårdekommer tilbageogserdeandre,gåralleerfaringsmæssigtigangogfårbygget noget. 7)Nårtidenernæstengået,giverduetvarsel( Vislutteromfem minutter ). 19

20 8)AlleløseklodserfjernesderefterfrabordeneDogderholdesenpause, hvordeltagernekangåomkringogseallesfigurer.efterpausenfortæller alleomderesfigurer=deresvisionerforfremtidenomkringdetremål. Dertagesetbilledeafallemodeller.Ogdetvilværefintmedensekretær derskrivernogleafhovedpunkterneframodelfortællingernenedtilden videreproces. Ladallemodellerogfortællingerståideresegenretsomfundamentfordet viderearbejde,mendeterok,hvisduitalesætterfællestræk,ideerderer megetusædvanligeosv. 20 Metode:Vindtogratiskonsulenter Enmetodetilatvidereudvikleenidé,etproblemmm. Detforudsættes,atalleharendrømellerenidé,degerneviludvikleviderepå. Ellersskalderafsættestidtildetforinden.Metodenkanogsåanvendestiletbreaki etmøde,hvorpunktetpådagsordendiskuteresvidere,udfrafølgende * Enpersonvindertogratiskonsulenter * A:fremlæggerdrømmen5min. * BogC:snakkervidereomdrømmenogudviklerden10min. * Fællesafrundingigruppen:hvadtagerAmedsig?Andrekommentarer Detervigtigtidenneøvelse,atAikkebegynderatblandesig.Noglevælger,atAskal vendesigomogsiddemedryggentilbogc.detsynesjegerlidtkunstigt.bogckan snakkevidereudafentangent,somasletikkeønsker,mendetervilkåretfor øvelsen. Fordelenveddenneøvelseer,atmanfårvidereudvikletpåenidé,ogderbliver spredtejerskab.nårmanharsiddetogsnakketomenidé,kanman(næsten)ikke ladeværemed,atværeinteresseretidenefterfølgende.kanbrugestilatskabe netværk. Cafémetoden HvaderCafécdialog ØnskerIatskabeendialog,hvorenDvejskommunikationerbandlyst,ercaféDdialog metodenoplagt.ideeneratladedialogenblomstre,sånyetankerudvikles,ognye ideerkommerpåbordet.metodengivermulighedfor,atallebliverhørt,allelytter,

21 ogderkommunikerespåtværsaffaggrænser,interesser,personligesplittelserog denslags. Hvornårerdetoplagtatbrugecafécdialogen HarIbrugforatsættefokuspåetemne,ogønskerI,atdetbliverundersøgti dybden,kancaféddialogmetodenbruges.hergøribrugaferfaringerfrajeres foreningogudvekslerideermellemhinanden.metodeneroplagt,hvisdeteren storforsamling,somersværatsplitteopimindregrupper.detgodevedmetoden er,atdenskabermulighedfor,atallefårudveksletholdningerogerfaringermellem hinanden.caféddialogmetodenerikkesærliggod,hvisjeresmåleratfåvedtaget budgetter,konkreteprojektplaner,prioriteringerafopgaveroglignende.måletskal væreatskabenyvidenogforståelse. Hvormegettidkræverdet CaféDdialogenkanafviklespåetpartimer.Erfaringerharderudovervist,atforløbet højstkanvare10d12timer,dadetersværtfordeltagerneatværeiensåintens fordybelsesdoglæreprocesilængeretidenddet. Hvemoghvormangekandeltage HolderIetmødeellerseminarforenrelativtstorgruppeafmenneskerfraomkring 25personerogopefter,ercaféDdialogmetodengod.Dererikkenogenøvregrænse, detafhængerførstogfremmest afstørrelsenpådetlokale,ihartilrådighed.ofteblivercaféddialogenbrugti situationer,hvorderermellem100d500deltagere.metodenkanbådebruges,hvisi ønskeratafholdeetmødeforfolkfraforskelligeforeninger,mendenkanogså anvendes,hvismødetforegårinterntijeresforening. Hvordangørman * CaféDdialogmetodenkræver,atderpåforhåndervedtagetet emne.tildetteemnekaniudarbejdenoglespørgsmålinden mødet.væropmærksompå,atdissespørgsmålikkemålægge optil,atsvareneergivetpåforhånd.deskalværekonkreteog afgrænsede,ogsåerdetvigtigt,atdehenvendersigdirektetil dem,derdeltager. * Iskalbrugeetlokale,hvorIkanopstillerundeborde.Sørgfor,at lokaleterindbydende,måskemedblomsterogstearinlyspå bordene.derskalværecaféstemning.derskalliggepapirog blyanterpåbordene. 21

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering)

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Speak 1 tekst og audio Spørgsmål til borgerne ca. 14 dage efter prøveforløbet Tillykke med dit nye job. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om dit

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Kædebrøker. b 0 f.eks. 3 b 0 + a 1. f.eks. 3 + 1 b 1 7. a 1. b 1 + a f.eks. 3 + 1 7 + 1. f.eks. 3 + b 1 + a 2 7 + Notation: a 2 b 2 + an.

Kædebrøker. b 0 f.eks. 3 b 0 + a 1. f.eks. 3 + 1 b 1 7. a 1. b 1 + a f.eks. 3 + 1 7 + 1. f.eks. 3 + b 1 + a 2 7 + Notation: a 2 b 2 + an. Kædebrøker Naturvidenskabsfestivalen 2006 foredrag på Herning htx, 26. september Flemming Topsøe Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet b 0 f.eks. 3 b 0 + a 1 f.eks. 3

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Brøndbyløbet 11 færdige poster

Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndby-løbet er et stjerneløb, det vil sige at alle poster er inden for et afgrænset område, og deltagerne hele tiden skal tilbage til START posten før de går videre til

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING!

SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! SKRIV DIN BOG - ROCK DIN FORRET- NING! FØRST TAGER 5 VI LIVET AF SEJLIVEDE VRANG- FORESTILLIN- GER 2 GÅR DU RUNDT MED EN BOG I MAVEN? Drømmer du om at løfte din karriere med en bog? Kan du ikke få det

Læs mere

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Kære medlemmer af ICF Danmark Som vedtægterne foreskriver skal jeg hermed aflægge beretning for ICF Danmarks aktiviteter, udfordringer og økonomi i 2014.

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere