ATTRAKTIVE!MØDER! Prepared!for:! Akademiet!for!talentfulde!unge! Prepared!by:!! MICHAEL!BAGER! 20.!AUGUST!2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE!MØDER! Prepared!for:! Akademiet!for!talentfulde!unge! Prepared!by:!! MICHAEL!BAGER! 20.!AUGUST!2015!"

Transkript

1 ATTRAKTIVEMØDER Preparedfor: Akademietfortalentfuldeunge Preparedby: MICHAELBAGER Date: 20.AUGUST2015 Michael(Bager( bagerogaagaard.dk* Præstøvej*62* DK*4700*Næstved* * Mob*+45*50*72*78*40* CVRDnr.*32*87*83*34*

2 INDHOLD: SJOVERE'OG'MERE'EFFEKTIVE'MØDER'...'3 VIHOLDERMØDERSOMI50 ERNE,60 ERNEOG70 ERNE...3 DE'GYLDNE'REGLER'OMKRING'SJOVERE'MØDER:'...'5 DELTAGERNESVIDENSKALPÅBANEN...5 DROPMØDELEDERENOGBRUGEN FACILITATOR...5 SKABDERETTERAMMER...6 HVISMØDETERLIGEEFTERFROKOST:...6 DE'GYLDNE'REGLER'OMKRING'EFFEKTIVE'MØDER:'...'6 MØDETIPS' 'FÅ'ENERGI'PÅ'MØDER'...'7 SÅDAN'FÅR'I'KONKRET'GANG'I'ENERGIEN:'...'7 SKAB'EJERSKAB'OG'ENGAGEMENT'...'8 FASTHOLDENERGIENVEDAFSLUTNING...9 FORRETNINGSORDEN'...'9 KONKRETE'FOR'TIL'KREATIVE'OG'LÆRENDE'MØDEMETODER'...'11 SÆTGANGIIDÉMASKINEN...11 HVADEROPENSPACETECHNOLOGY?...11 Historie...11 BetingelserforOpenSpace...13 UdbytteafOpenSpace...13 OPENSPACEIKORTFORM...15 DEBONOSTÆNKEHATTE...15 IDÉUDVIKLINGMEDLEGO...16 SAMARBEJDEMEDLEGO...17 VISIONERFORFREMTIDENMEDLEGO...18 METODE:VINDTOGRATISKONSULENTER...20 CAFÉMETODEN...20 LEMNISKATEN...22 SWOTCANALYSE'...'25 2

3 Sjovereogmereeffektivemøder Derbliverholdtmangemøderhverdag åretrundt.harduunderetmødesiddetog tænkt: Hvadbliverdersnakketom?,ellerhardusiddetogtænktpåtidenogde arbejdsopgaver,duhellerevillearbejdemedligenu,ellerhardutænkt: Hvadvar detnulige,vibesluttedefør?,erderstorsandsynlighedfor,atdetikkeerdig,der ernogetivejenmed.dudeltagergaranteretidetværsteafallemøder etmøde udenstyring,kreativitetogdermedattraktivitet.. Detkandergøresnogetved Dbådesommødelederogmødedeltager,kandugøremegetforatforandretrægeog ineffektivemødertilsjovere,mereeffektiveoglærendemøder,mendetkræver,at mødelederenvilbrugemereendfemminutterpåatudarbejdeendagsorden,ogat mødedeltagerenvilindtagemereenddenrolle,mødelederentraditionelttildeler. Detskaldertil: * kreativitet ogdetkanmanskabe * form,indholdogkravtilforberedelse ogdetkanmangennemtænke * nyearbejdsmetoderundermødet ogdetkanmanturde * lærmerepåkurset Sjovereogmereeffektivemøder 3 Viholdermødersomi50 erne,60 erneog70 erne Detraditionellerammerformøderopstodforlængesidenienheltandentidogen heltandensamfundsdogvirksomhedstraditiondogerstortsetikkeblevetændret siden. Mendedageervedatværeforbi,hvorekspertenellerdirektørenmedsitbudskab kankrævealfolketsopmærksomhedivægdtildvægdforedrag detvari50 erne,at detvarmuligt.i50 ernehavdeviautoritærechefer,dergavogtogordetfrasine medarbejdereogdermedaldrigfikøjepåderesmedarbejdereskreativeideerog indspil.meddeantidautoritærebevægelseri60 erneog70 ernekomlighedsd kulturenindibilledet.dentilsagde,atallehavderettilatsige,hvaddementeog havdelovtilattalesålænge,deønskede udenatbliveafbrudtvelatmærke Dermedtogsnakkekulturenoverhånd,oguendeligtmegetmødetidblevspildtpå ubrugeligeidéerogmangelpåkoordinering. Idagharsåvelledelsesommødedeltagereindset,atdererbrugforennymådeat holdemøderpå menensikkerledelse,engodkoordineringogpladstildevigtige

4 processerogindspilfrasåvelmødeledersommødedeltagere.menhvordanerdet lige,atvigørdetipraksis? Rigtiggodfornøjelse MichaelBager Konsulentogsupervisor 4

5 Degyldneregleromkringsjoveremøder: Deltagernesvidenskalpåbanen Deltagerneskalmødesoglæreafhinanden etparmetoder: * Afbrydmødet:Mødedeltagernetaler5D10minuttermedderessidemandom etemne,derligeerblevetbehandlet.detgiverdeltagernemulighedforat fordøjeetoplægogkommenteredet iførsteomgangkuntilsidemanden, hvilketertrygt.derefterkanemnetevt.drøftesiplenum,hvordenye vinkler,derkomfremundersidemandssnakkenkandrøftes.erfaringerviser, atmeddennemetodekommerogsådenstilledeltagersideerpåbanen, samtidigmedatdrøftelsenerstruktureretogikkekøbertidsmæssigtaf sporet. * Holdmødetsomståendefrokost:Efterenlangformiddagpådenflade behøverfolkikkesiddenedtilentimesfrokost.siddendeharmankun2d3 samtalepartnere.vedatlavefrokostsomenståendebuffetsikrerman,at deltagernemøderfleremenneskerogfårflerevinklerpåmødet.somen variantkanmanaftale,atetsærligtemneskaldrøftestilfrokost,ogderkan udpegesfrokostgrupper,som stadigstående drøfterdetpågældende emne,mensdespiser. * Delmødetopigrupper:Udvælgetpunktpådagsordenen.Findpåfire udsagn,somduvedfolkkanhaveomemnet,ellersomduønskerbelyst.læg defireemnerpågulvetellerforskelligeborde.bedmødedeltagerneomat stillesigveddetudsagn,dersigerdemmest,ogbeddemnuomatsnakke sammenompunktetpådagsordenen.duharnuskabtdigfirekvalitative udsagn,somikandiskutereviderefællesudfraefterf.eks.10min. 5 Dropmødelederenogbrugen facilitator * Deterenmødeleder,somharansvaretformødetsform,detvilsigeden person,dereropmærksompåmødeprocessenogsørgerforatholde fokusdaltsåvurdererommødetbevægersigfremad,omspørgsmål bliverafklaret,omtidenbliverholdt,omkonklusionernebliverdraget,og omansvaretbliverfordelt. * Denneopgavebehøverikkenødvendigvistilfaldechefen,tværtimod,for hvisenandenovertagerdennerolle,giverdetchefenbedremulighedfor atkoncentreresigommødetsindhold.

6 Skabderetterammer * Deterheltafgørendeforetmødessucces,atlokaletervelegnet.Erderlysog luftnok?sidderdeltagernegodtnok?erderpladsatbevægesigpå?erder pladstilgruppedrøftelser? * Ermadengodnok?Deterheltafgørendeforetmødessucces,atmaden,der serveres,erlækker.derudovererdetvigtigt,atmadenikkeertung,dogat dererrigeligtmedfrugtoggrønt.detsikreretstabiltblodsukkerunderdet efterfølgendemøde. 6 Hvismødeterligeefterfrokost: * ServérkaffemeddetsammeDogikkeførstsammenmedkringlenkl.15 * Laddeltagernearbejdeigrupperpå2eller3.Detersåengagerende,atfolk ikkebliverdøsige.erderflereigruppen,falderinvolveringenogsøvnbehovet pressersigpå. * Fåfolkudpågulvettilenkortomgangfællesbøjogstræk,såblodetkommer igangikroppen. ByddeltagernepåfrugtogvandundermødetDikkeenmassesukkeriformafslikog kage,idetdetfårblodsukkerettilatstigeogfaldemedmanglendekoncentrationtil følge. Degyldneregleromkringeffektivemøder: * Begyndmødettiltiden ogsåselvomikkealleerdukketop.venterman,er detetsignalom,atdeterokatkommeforsent * Punktet Sidensidst droppes ellerudsendespåskrift(etkortnotat)inden mødet,såingenbehøveratbrugeunødigtidpådet,derersket,menistedet kanbrugetidenpåatsefremad. * Indledhvertpunktpådagsordenenordentligt.Gørklartformødedeltagerne, hvadpunktetdrejersigomogsætenfristfor,hvorlangtiddiskussionenmå vare.laddeltagernekendetidsplanen. * Styrdiskussionenogdrivdenfremad.Huskatkonkludereundervejs:Hvad besluttedevi?hvemgørhvad? * Slutgernemødetfemtiltiminutterførtid.Detgiverenfornemmelseaf effektivitet. * Holdenpausepåfemtiltiminutterforhvertime.Detgiverdeltagernemere energi.

7 * Ladeventueltrollensommødeledergåpåskift.Mødelederenbørdogaltid væreerfaren,respekteretogskarp. Mødetips fåenergipåmøder * Korteoplæg holddeltagerneskoncentration Forskningviser,atmanmaksimaltkankoncentreresigi20D30min.afgangen. Lavderforkorteindlægellerbrydlængereindlægmedeksempelvisenkort summepause. * Præsentermødetsformålogforventederesultat skabforståelse Startmødetmedattydeliggøre,hvadformåletogdetforventederesultatmed mødeter.dettesikrer,atmødedeltagernearbejdermodatnådetsamme forventederesultat. * Indledmødetmedensucceshistorie skabpositiveforventninger Startmødetmedstorytelling fortælomensucceshistorie,dererrelevanti forholdtilmødetsmålogforventederesultat.detteskaberpositive forventningertilmødetsindholdsamtbidragertilengodstemning. * Icebreaker givmødedeltagernefornyetenergi IndlægiceDogmindbreakers,småøvelserellerlege,somkanillustrereenpointe, øgedeltagernesopmærksomhedellerøgegruppensenerginiveau. * Minglepræsentation knytdeltagernetilhinanden Indledetmøde,hvormødedeltagerneikkekenderhinanden,meden minglepræsentation.deltagernefårhilstpåhinandenpåenuformelmåde, derbryderisen,ogderskabesrelationermellemdeltagerne.deltagernebliver meretryggevedhinanden,hvilketerfordelagtigtforstemningen,detvidere samarbejdesamtengagementet. 7 SådanfårIkonkretgangienergien: * Lavkortepauser,hvorIlaverenergigivendeøvelser.Isærstrækøvelsergenskaber energienikroppen. * Spilenomgangkontorhåndboldforfuldskruei5minutter.

8 * Gåenturundervejs lavfxwalkogtalk,hvisderernogetbetydningsfuldtder skalafklares. * Undgåatsiddepåsammepladsmedsammesidemandtilhvertmøde.Skiftevt. pladsundervejs. * Placermøderiforskelligelokaler,såIikkealtidsiddersammested. * Indførtavshed,efterhvertemneellerefterbehovog/ellerhvismanharsvært vedatfindeenløsningellerensamtalegårihårdknude.allesiddermedlukkede øjneogholderfokuspåderesvejrtrækningellerscannerkroppen. * Lavtimeoutshvoratmosfærenregistreres.Detkanf.eks.være,atmødeleder bederhverenkeltomattilkendegive,ommanerder,ellerommanerfaldetud. Deterheltalmindeligtogtilladeligt,atmanfalderudindimellem,mendeter vigtigtatgøresigdetklartogevt.sigedet. * Spørghvorfolkerhenne,hvisdesidderogsnakker,mensenandentaler. * Kommentérdet,hvisenmødedeltagersidderoglæserinoget,derikkevedrører mødet. 8 Skabejerskabogengagement Detvilværelogiskatbrugemødedeltagernesidéer,inputogkompetencerpå mødet,nårdererinvesterettidi,atdedeltager. Dererudvikletenrækkeværktøjer,derkanværemedtilat holdegrydenikog undermøderne.prøvforeksempel: o* Lavsummerunderistedetforatdiskutereihelegruppen. o* Givtidtilrefleksionistilhed,ogmåskeatalleskriveretparstikord,inden mantalersammen.oftevilmanhurtigtkommeindienbestemtretningmed refleksionen,medmindremanharklaretsineegnetankerførst. o* Benytprincippetmedenrunde,hvorallegiverenkommentar/råd,somikke kommenteresmenblotlyttestil reflektérogvurdérindad. o* Spørgomforståelsesspørgsmål,ogladdeltagernesnakkesammentoogto indendesvarer. o* Lavenrundehvoralledeltageregiverrelevantekommentarer,holdningerog rådtiletgivetdilemma.derskalikkekommenteresellersvaresiløbetaf runden.nårrundenerslut,skalpersonenmedcasenopsummere,hvilke inputdergavmestmening,oghvaddervilværedenfremtidigeløsning. o* Opfordrtilatdeltagernebrugerderesintuition spørgtilkollegernes intuitioniforholdtilengivensag. Hvismanikkeerenigellerikkeforstårhinanden,måmanbrugetidpåatfådet udtrykt.ikanf.eks.dannemakkerpar,såalleharenmakker,derhartilopgaveat

9 forstådenanden.vedeksempelvisatstillespørgsmåltil,hvadmakkerentænkerlige nu.hererdetafgørende,atdenenetalerudenatbliveafbrudt,ogdenandenlytter udenattænkepå,hvadhunvilsige,nårdeterhendestur.hvismanfårpresserende tankermensmanlytter,dakanmanligenotereetstikordomdet,påetstykkepapir, såforsvindertankerneigen. Fastholdenergienvedafslutning Afslutmødetmedathverdeltagerkortsiger,hvadderharfungeretbedstfordem påmødet.deteretredskab,derbevirker,atmøderafsluttesmedenergi.enmåde atbliveklogerepå,hvaddeterderfungerergodt,oghvadmanderformedfordel kangøremereafpånæstemøde. Afslutmødetmedatundersøge,hvorgodeIharværettilforskelligeudvalgte fokusområder.fx.påenskalafra1 10,hvorgodevarvitil?Huskatfokuserepå detdervirker,mereenddetderikkevirkerogladhverenkeltgiveetkonkret eksempelpådetdesiger. Eksempler: * Hvorgodevarvitilatbrydevaner? * Hvorgodevarvitilatholdeenergiimødet? * Hvorgodvarjegtilatværenærværendeoglytte? * Hvorgodvarjegtilatregistrereminesanserogtilatudtrykkemine registreringer? Atarbejdemedenergienpåmøderersomathøstelavthængendefrugter.Derskal ikkemegettilatskabestoresucceser.dererdogénmegetvæsentligforudsætning attagehensyntil.ogdetermødeledersoprigtighed. Detmærkesiatmosfæren,hvisdereretmisforholdimellemmødeleders intentioner,ogdethan/hunsiger.f.eks.hvismødedeltagernebliverbedtomat forholdesigtiletemneogmødelederikkelytter.derersåledesmegetstorforskel påatbrugemetodertekniskogbrugemetodermedhjertet. Mødelederskalderfor"ville"detgodemøde frastarttilslut.ellersvirkerdetikke. 9 Forretningsorden Behandletogtiltrådtpåudvalgsmødedenxxxx20xx 1.* Konstituering:

10 a.* Hvor mange medlemmer skal udvalget rumme? Hvordan findes medlemmerne?hvorlængeerdethensigtsmæssigtatmanermedlem? b.* Hvordankonstitueresformand,næstformand,kassererogsekretær? c.* Hvadskerder,hvisflereønskeratbesiddesammepost? d.* Hvorlængeskaletmedlemværefraværende,foratensuppleanttræder til? 2.* Møder: a.* Mødehyppighed:hvormangemøderskalderminimumholdes? b.* Mødetidspunkt:hvornårliggermødernebedst,oghvorlangtidiforvejen skaltidspunktetaftales? c.* Mødested d.* Mødevarighed:Børdersættesetsluttidspunktpå(oghvorvigtigterdet atoverholdedet?) e.* Mødeledelse:Erdetformanden,derermødeleder? f.* Mødedisciplin:Afbudsreglerogforberedelsetilmøder? g.* Ermødernelukkede?Kanandrefåadgangtilreferaterne? h.* Vedtagesbeslutningervedalmindeligstemmeflerhed? 3.* Mellemmøderne: a.* Hvordanforegårkontaktenmellemmøderne?Hvoroftetjekkesmails,og børderværesærligehensynfxomkringsommerferien?hvilkenformfor responsforventerviatfåpåmails? b.* HvilkebeslutningerkantræffesovereDmailmellemmøderne? c.* Hvordanforberedervihinandenpåmøderne(orienterend setc.) d.* Hvadomfatterudvalgetstavshedspligt? e.* Hvilkebeføjelserharformand(ogmenigemedlemmer)mellemmøderne? 4.Arbejdsopgaver: a.* Hvemharhvilkeansvarsopgaver? b.* Hvemharkontaktentilandreudvalgellerkontaktpersoner? c.* (Evt.mereomfattendediskussionafkompetencer,ambitioneretc.) 5.Uformellesiderafudvalgsarbejdet a.* Bordetrundt b.* Andagter c.* Bespisning(budget?) d.* Anden lederpleje 10

11 Konkretefortilkreativeoglærendemødemetoder Sætgangiidémaskinen Foratfågangitænkningenogdenyeideer,kanmannoglegangehaveglædeafat tvingedeltagernetilattænkeheltanderledes f.eks.gennemflg.spørgsmål: 1)* HvilkenfarveharbogstavetS? 2)* Hvilkenfarvehardagenidag? 3)* Hvordansmagerrødt? 4)* HvilkenfarvehardinfavoritDduft? 5)* Hvordanfølesblåt? 6)* Hvilkenformharvrede? 11 HvaderOpenSpaceTechnology? OpenSpaceTechnology(OST)erennymødeformogarbejdsmetode,sombliver brugtoverheleverden.denerfuldstændigudenoverflødigstrukturogbliverbrugt megeteffektivtigrupperfra10til1000personer.ostbenyttesblandtandetiusa ogeuropatilkritiskeogkomplekseemnerderharmedfremtidenatgøre. OpenSpaceskaberetåbentrum.Enenkel,menmegetstærkramme,skabervilkår forendynamiskprocesmeddiskussionogsamarbejde.hverenestedeltager bidragermedsinkompetenceogkreativitetoghardirekteindflydelsepådet endeligeresultat. IOSTgælder4principper: "* Dederendmåttedeltage,erderettepersoner "* Hvadderendsker,såerdetdeteneste,somkunneværesket "* Detstarternårtidenerinde "* Nårdetersluterdetslut cogenlov:detofødderslov Hvisendeltagerunderforløbetkommeriensituation,hvorhan/hunikkelærer noget,skaldeltagerenbrugesinetoføddertilatgåtiletmereproduktivtsted. Historie OpenSpaceTechnologyblevførstegangbeskrevetafHarrinsonOweni80 erne.i mellemtidenerfleretusindefacilitatorerverdenoverblevetuddannetiatbruge metoden.

12 IDanmarkharOpenSpaceværetkendtietparår,menudbredelsenafmetodener foralvoraccelerereti2000. HarrisonOwenfikidéentilOpenSpaceefterathavearrangeretendnuen konference,hvordeltagernepåtrodsaf,atdevartilfredse,alligevelsyntes,atdet vigtigstehavdeværetkaffepauserneudenforfikdetofficiellekonferenceprogram deltagernediskuteretdevirkeligtvigtigeemnerogoftestmedmestenergi.så hvorforikkeforsøgeatskabeenmødeform,hvor"kaffepauserne"havdeencentral plads? MedOSTblevdenneidéperfektioneretinoglefåprincipperogen megetstærkstruktur. OSTerenmetode,sommobiliserervidenogerfaringhosdeltager ogdermedgiverstoregruppermulighedforatløsekomplekse problemerpå1d3dage. Organisationerskompetencetilatløseopgavererkundelvist tilgængeligitopmanagement.denegentligekompetenceerspredt udiheleorganisationen,og/ellerhosflere organisationer/interessenter.dentidderertilrådighedtilatløse problemerogskabeacceptbliversamtidigtmindreogmindre. DerforerOSTmegethurtigtblevetpopulær,somenmetodetil løsningafkomplekseproblemermedmangeinvolveredeparter. Filosofi OSTerenmetode,derskaberudviklingistoregrupper.Metodengivergruppen mulighedforatorganiseresigselviensimpelogklarramme,oggiveralle deltagernemulighedforaktivtatdeltageiløsningenafkomplekseproblemer,hvor løsningenerukendt. OSTbyggerpådengrundholdning,atdeltagerneimødetvilbidrageeffektivtogmed energiiudarbejdelseafenløsning,hvisproblemeterklartogvedkommendefor dem,ogdersamtidigeren"åbenplads"tilatorganiserearbejdetselvienenkel struktur.alledeltagereharmulighedforatpåvirkedagsordenogresultat.en mulighedogfrihedsomfølgesmeddeltagerensansvarforresultatet. 12

13 BetingelserforOpenSpace Derfindesselvfølgeligmangemetodertilatarbejdeeffektivtistoregrupperogdet ervigtigtatvælgedenrette.openspaceerlangtdenmesteffektive,nårdetdrejer sigom: "* Etklartogkraftfuldtformuleretproblem "* Enkompleksproblemstillingentenpåindholdssidenellerfordidererstor uenighedblandtdeinvolveredeomløsningen "* Løsningenpåproblemeterukendt "* Deinvolveredeiproblemløsningenermegetforskellige "* Dereretstorttidspresogløsningafproblemetkanikkevente 13 UdbytteafOpenSpace DerertreniveaueriudbyttetafetOpenSpace "* Påindholdssidenbliverallerelevanteemnerogproblemertagetoptil diskussionogkonklusionogeftersomgruppernetageremneropparallelt, kanetmegetstortantalemnerbehandlespåmegetkorttid.konklusionerne fradeenkeltemøderrapporteresmeddetsammeogoffentliggøresfor mødedeltagerneoggiverdermedmulighedforløbendeatanalysereogfølge oppågruppediskussionerne. "* Metodengiverenunikramme,hvordeltagerneharallemulighederforat mødesogdannenyenetværk. "* Mødeterselvorganiserendeogeffektenafatarbejdesuccesfuldtpåen usædvanligfrimådegiverenhøjgradafansvarsfølelseblandtdeltagerne.en følelsederofterækkerlangtudovermødetsvarighed.deltagerneharalle mulighederforatkommetilordeogblivehørtogtagetalvorligt.dennegode erfaringgiveroftebaggrundforatskabeenmeredynamiskoglærende organisationefterdetegentligeopenspace. Hvordanforegårdet? DencentraleproblemstillingoginvitationtilOpenSpacelavesietforberedende møde.bådeproblemstillingoginvitationformulerespåenmåde,såde,derinviteres bliverinspirerede,provokeredeogfokuseredepå,hvadderskalarbejdesmed. Invitationenskalsamtidigsendeetklartsignalom,atderikkeertaleomnoget traditioneltmøde. EteksempelfranogleafdesenesteOpenSpacesiDanmark:

14 "Viskallukkevirksomheden,hvordanklarervidetbedstmuligt?", "Voresarbejdeeksistereikkeom3år,hvadskaberviistedet", "Ervoresprofessionenuddøenderace", "Vivoksereksplosivt;hvordanhåndterervivoresegenudvikling,ideologiog glæde?". NåretOpenSpacestarterplaceresdeltagerneienstorcirkeludenborde. "Værten"oftestdirektørenellerbestyrelsesformandenholderenkort(5D10 minutter)åbningstale,for1)klartatudtrykkeproblemstillingen,2)atalle deltagerneshjælptilløsningenervigtigog3)atdervilblivefuldtoppåresultaterne fraopenspace. Facilitatorenskaberfokusigruppen,skaberdetåbnerumogforklarer fremgangsmåden/metoden.deltagernegårherefterigangmedatlavemødets dagsordenvedattagenetopdetemneopsomhan/hunbrænderallermestforog føleretpersonligtansvarfor.detkanværeidéer,problemer,løsninger,håbeller bekymringer,tekniskeogpraktiskeproblemer,ellerhvadderendmåtteværevigtigt forligepræcisdenneperson. Nårdagsordenenpådennemådeerfærdig,dvs.dererikkeflereilokalet,somhar emnerdeønskertagetop,gårdeltagernetildagsordenenforatskrivesigoptilat deltageideemnerdeselvfindermestinteressanteellervigtigst. NårOpenSpaceerslutogalledemindremøderharværetholdtsluttesmødetafD usædvanligt,menmegeteffektivtvedatreferatetfraallemøderdelesudtil deltagerne.dettereferatdannerbaggrundforsenerebeslutningeromhandling. EfterOpenSpaceanalyseresreferatetogopfølgendeaktiviteterplanlægges,hvisdet daikkealleredeersketunderopenspace. HoldesOpenSpaceoverendagerreferatetresultatetoghandlingkanplanlægges udfradette.holdesopenspaceovertodagerdermulighedforatprioritereog udarbejdehandlingsplaner,hvisopenspaceholdesover2,5d3dagebliverderogså tidtilrefleksionogfinpudsningafplanerelleratstarteimplementeringen. Facilitatorensrolle ForatetOpenSpacekanbliveensucceserdetmegetvigtigtmedenuddannet facilitator.facilitatorensikreførstogfremmestatproblemstillingeneregnettilet OpenSpaceogatorganisationenerklartilatfølgeoppåderesultatersommødet 14

15 giver.facilitatorenerogsåvigtigiforbindelsemedudarbejdelseafinvitationog invitationslister. NårOpenSpaceafholdeserfacilitatorensvigtigsteopgaveatholderummetåbent fordenfrieselvorganisering,menellersværesåusynligsommulig,sådetbliver deltagernesmødeogikkeledelsens/facilitatoren. FacilitatorenersåledesennøglepersonogvigtigiethvertOpenSpace.Tilgengælder énfacilitatornokuansetgruppenstørrelse 15 OpenSpaceikortform 1.* fase:spørgsmåletdefineres f.eks.hvordanskaffervipengetilxxdprojekt? 2.* fase:alledeltagereskriverideerogtankernedpåa4dpapirer kunenidéeller entankepr.ark 3.* fase:alleideerlæggesudpågulvet,ogallegårrundtogkiggerpåalleideerog tanker 4.* fase:ideerogtankersorteresigrupper,såde,deromhandlerdetsamme, kommerisammegruppe f.eks.fonde,sponsorer,skæveideer.allehjælper medatsortere 5.* fase:deternutilladtenhverattageengruppepapireroginviteretilenvidere snakomnetopdennekategori.igruppenkiggermanendnuengangpåpapirerne ogstarterdiskussionenaffordeleogulemper ognyeideer(herkandebonos tænkehatteogsåinddrages).nyeideerskrivesnedpåpapir 6.* fase:detofødderslov:manharlovatgåfraengruppetilenandenogdiskutere med,hvormanharlyst 7.* fase:hverkategori,dererblevetdiskuteret,vendesiplenumogdeideer,derer særligtspændendeatarbejdevideremed,markeres Dennemetodeerogsåvelegnettilidéudviking,hvorderermangemenneskertil stede. DeBonostænkehatte Hvidhat: dataogfakta(denobjektivehat) Rødhat: følelserogfornemmelser(densubjektivehat) Sorthat: negativitet(pessimisme,worstcase) Gul: positivitet(optimismeogfokuspåmuligheder) Grøn: kreativitetognytænkning

16 Blå: proceslederhatten denderlederprocessen Dengrundigemetode: Instruktørentagerdenblåhatpåogtagerdermedsynligtstyringafprocessen. Alledeltagerefårderefterenhvidhatpåogpåstorearkpapirskriverdeobjektive dataogfaktaomudfordringenned.arkenehængesopoglæsesafalle.dermåikke diskuteres. Alledeltagerefårderefterdenrødehatpåogskriverderesegneogsubjektive følelserogoplevelseromkringudfordringenned.arkenehængesopoglæsesafalle. Dermåikkediskuteres. Alledeltagernefårdereftersortehattepåogskriverop,hvaddererdetværst tænkeligeresultatafudfordringen:hvorgaltkandetgå.arkenehængesopoglæses afalle.dermåikkediskuteres. Dermedfåralleluftetderesfølelserogbekymringer,ogallefølersighørtomkring udfordringen.derefterkanmantageenrundemeddegulehatteogmeddegrønne hatte. Denhurtigemetode: Nårmantiletpunktiendiskussion,hvormanharbrugforligeatfåvendtforskellige synsvinklerogudfordringer,deleshattenetilfældigtud,såhverharenfarve(evt.to medenfarve) ogmantagersåenrunde,hvorhverdeltagerargumentererudfra sinhatsfarve. Øvelse:Diskutérijeresegenbestyrelsemedhattenepåflg.spørgsmål: * Skalviafsætteentimepåhvertbestyrelsesmødetilviigrupperkanarbejdemed nogledelopgaver,somikkealleibestyrelsenbehøveratværeengagereti f.eks. forberedelseafaftenprogrampågeneralforsamling/årsmøde/kongres,oplægtil nytlønsystemellerfundraising? 16 IdéudviklingmedLego 1)* fortælatdeltagernenuskalarbejdemedenmetode,dererinspireretaflego SeiousPlay,somerLegokoncernensudviklingsmetode(somdetkoster kr.atdeltageiogsomduderforikkehardeltageti:D)Dmensomdu harlåntnoglemetoderfra.

17 2)* stilenopgave,somdeltagerneskalbyggeenløsningpådf.eks.bygden ideelledialog,bygdenideelleprojektgruppe,bygdenideellekollegagruppe, byghvordanditprojektskalseud,byghvorditprojekterometårosv. 3)* fortældeltagerne,atdenuharentimeellertrekvarter(mindrekanikkegøre det)dogatdeidentimeellertrekvarterskalbyggedogikkemåsigenoget somhelst.denenestelydirummetskalværeraslenafklodser.årsagentil denmanglendetaleer,atviskalhavehøjreogkreativehjernehalvdeltilat arbejde,ogathvisroen respekteres,såopstårderenmeditativstemning,derbefordrerprocessen. Fortældeltagerne,atdeindenforentimeviaklodsernefårbyggetnye mulighederfrem,somaldrigvilleværekommetviatalen...atderertaleom atbrugeandresiderafhjernenogkreativiteten...ogatdeødelæggerdetfor sigselvogandrevedattale 4)* deltagernesernuheltfortvivledeuddmensigigen,atdemåstolepå,atdet, dusiger,errigtigtdogatdebareskalgåigangdsågårdetheltafsigselv 5)* klodsernehældesnuudpåbordetdogdeltagernegårigangdognårallehar fåetsigsatogharklodserforansigdeklarererduro 6)* hvisdeltagernebryderreglenmedatsnakke,sågriberdukontantindmed detsamme 7)* enellerfleredeltagerevilforladerummetioptiletkvarterellertyve minutter,fordideikkemagteropgavendmennårdekommertilbageogser deandre,gåralleerfaringsmæssigtigang 8)* nårtidennæstenergåetgiverduetvarsel(vislutteromfemminutter) 9)* alleløsesklodserkommesikufferternedogderholdesenpause,hvorman kantisseafoggåomkringogseallesfigurer.efterpausenfortælleralleom deresfigurer.dertagesetbilledeafallefigurerer.fintmedensekretærder skrivernogleafhovedpunkternenedtildenvidereproces 17 SamarbejdemedLego Igrupperafsekspersonerfårhvergruppeenopgave:Iskal udenatsnakke sammen byggeethusilego.

18 Hvertmedlemafgruppenfårenseddelmedenopgave.Sedlenmåikkevisestil andre: 1.* duskalværelederafbyggeprocessen 2.* duskalsikre,atdererrødeklodserihvertbyggelagafhuset 3.* duskalbyggeettårn,derskalpåhuset 4.* duskalsikre,atdereretvindueellerendøriallehusetsretninger 5.* duskalsikre,atderertorumiværelset 6.* duskalsørgerfor,atdetkommertagpåhuset ogduskalsættedensidste klodspå Gruppernefåratvide,atderikkeernogenopgaver,dermodarbejderhinanden Nårhuseneerbyggetfærdigsættergruppensignedomhuset mensdeøvrige grupperståropogkiggerpå.instruktørenbederalleomatgætte,hvilkerollerde enkeltegruppemedlemmerharforhuset. Instruktørenkonkluderertilsidst: "* deterumuligtatværeleder,hvismanikkekenderallesroller "* deterumuligtatfåengodproces,hvismanikkesnakkerordentligtsammen, indenmangårigang "* voreskommunikationerlangtfrakunsproglig ogvikangodtøge kommunikationen,hvisvigørosulejlighedmedatsehinanden.hvorforvar deringengrupper,derstartedemed udenord atfindeudafhinandens rolleroglaveenplanlægning? "* AtligesomLegoersåfascinerende,atvibarekasterosoverdetudenat planlægge,såervoresgodeideerogdrømmeogsåsåfascinerende,atvibare kasterosudidet,hvisviikkeligebremserosselv "* AtvikanbrugeLegoøvelsentilatillustreretankenom,atviudafmultiverser skalskabeetunivers enfællesforståelse Materialer: enmasselegoklodser sedlermedde6roller 18 VisionerforfremtidenmedLego Deltagerneskalsiddevedbordea3 4personermedengoddyngeblandede Legoklodserpåbordet.

19 Duskalgiveinstruktionen,indenLegokommerpåbordet,idetdeltagerneikkehører efterinstruktionen,hvislegoerpåbordene# Deterengodidé,atduselvdeltageribygningenafvisioner,nårduharsatøvelseni gang(ogengodidé,hvisduprøverdenafderhjemmepåforhånd sammenmed familieellervenner). 1)Dufortæller,atdeltagenrenuskalbyggexxx. 2)Fortælatdenuharenhalvtimetilrådighed(genre¾timeommuligt)D ogatdeidenhalvetimeskalbyggedogikkemåsigenogetsomhelst. Denenestelydirummetskalværeraslenafklodser.Årsagentilden manglendetaleer,atviskalhavehøjreogkreativehjernehalvdeltilat arbejde,ogathvisroenrespekteres,såopstårderennæstenmeditativ stemning,derbefordrerprocessen. Fortældeltagerne,atdeindenforenhalvtimeviaklodsernefårbygget nyemulighederfrem,somaldrigvilleværekommetviatalen...atderer taleomatbrugeandresiderafhjernenogkreativiteten...ogatde ødelæggerdetforsigselvogandrevedattale 3)DeltagernesernuheltfortvivledeudDmensigigen,atdemåstolepå, atdet,dusigererrigtigtdogatdebareskalgåigangdsågårdetheltaf sigselv. 4)KlodsernehældesnuudpåbordetDogdeltagernegårigangDognår alleharfåetsigsatogharklodserforansigdeklarererduroogfortæller, atdusigertil5minutter,førbyggetidenudløber. 5)Hvisdeltagernebryderreglenmedatsnakke,sågriberdukontantind meddetsamme 6)Enellerfleredeltagerevilerfaringsmæssigtforladerummetioptilet kvarter ellertyveminutter,fordideikkemagteropgavendmennårdekommer tilbageogserdeandre,gåralleerfaringsmæssigtigangogfårbygget noget. 7)Nårtidenernæstengået,giverduetvarsel( Vislutteromfem minutter ). 19

20 8)AlleløseklodserfjernesderefterfrabordeneDogderholdesenpause, hvordeltagernekangåomkringogseallesfigurer.efterpausenfortæller alleomderesfigurer=deresvisionerforfremtidenomkringdetremål. Dertagesetbilledeafallemodeller.Ogdetvilværefintmedensekretær derskrivernogleafhovedpunkterneframodelfortællingernenedtilden videreproces. Ladallemodellerogfortællingerståideresegenretsomfundamentfordet viderearbejde,mendeterok,hvisduitalesætterfællestræk,ideerderer megetusædvanligeosv. 20 Metode:Vindtogratiskonsulenter Enmetodetilatvidereudvikleenidé,etproblemmm. Detforudsættes,atalleharendrømellerenidé,degerneviludvikleviderepå. Ellersskalderafsættestidtildetforinden.Metodenkanogsåanvendestiletbreaki etmøde,hvorpunktetpådagsordendiskuteresvidere,udfrafølgende * Enpersonvindertogratiskonsulenter * A:fremlæggerdrømmen5min. * BogC:snakkervidereomdrømmenogudviklerden10min. * Fællesafrundingigruppen:hvadtagerAmedsig?Andrekommentarer Detervigtigtidenneøvelse,atAikkebegynderatblandesig.Noglevælger,atAskal vendesigomogsiddemedryggentilbogc.detsynesjegerlidtkunstigt.bogckan snakkevidereudafentangent,somasletikkeønsker,mendetervilkåretfor øvelsen. Fordelenveddenneøvelseer,atmanfårvidereudvikletpåenidé,ogderbliver spredtejerskab.nårmanharsiddetogsnakketomenidé,kanman(næsten)ikke ladeværemed,atværeinteresseretidenefterfølgende.kanbrugestilatskabe netværk. Cafémetoden HvaderCafécdialog ØnskerIatskabeendialog,hvorenDvejskommunikationerbandlyst,ercaféDdialog metodenoplagt.ideeneratladedialogenblomstre,sånyetankerudvikles,ognye ideerkommerpåbordet.metodengivermulighedfor,atallebliverhørt,allelytter,

21 ogderkommunikerespåtværsaffaggrænser,interesser,personligesplittelserog denslags. Hvornårerdetoplagtatbrugecafécdialogen HarIbrugforatsættefokuspåetemne,ogønskerI,atdetbliverundersøgti dybden,kancaféddialogmetodenbruges.hergøribrugaferfaringerfrajeres foreningogudvekslerideermellemhinanden.metodeneroplagt,hvisdeteren storforsamling,somersværatsplitteopimindregrupper.detgodevedmetoden er,atdenskabermulighedfor,atallefårudveksletholdningerogerfaringermellem hinanden.caféddialogmetodenerikkesærliggod,hvisjeresmåleratfåvedtaget budgetter,konkreteprojektplaner,prioriteringerafopgaveroglignende.måletskal væreatskabenyvidenogforståelse. Hvormegettidkræverdet CaféDdialogenkanafviklespåetpartimer.Erfaringerharderudovervist,atforløbet højstkanvare10d12timer,dadetersværtfordeltagerneatværeiensåintens fordybelsesdoglæreprocesilængeretidenddet. Hvemoghvormangekandeltage HolderIetmødeellerseminarforenrelativtstorgruppeafmenneskerfraomkring 25personerogopefter,ercaféDdialogmetodengod.Dererikkenogenøvregrænse, detafhængerførstogfremmest afstørrelsenpådetlokale,ihartilrådighed.ofteblivercaféddialogenbrugti situationer,hvorderermellem100d500deltagere.metodenkanbådebruges,hvisi ønskeratafholdeetmødeforfolkfraforskelligeforeninger,mendenkanogså anvendes,hvismødetforegårinterntijeresforening. Hvordangørman * CaféDdialogmetodenkræver,atderpåforhåndervedtagetet emne.tildetteemnekaniudarbejdenoglespørgsmålinden mødet.væropmærksompå,atdissespørgsmålikkemålægge optil,atsvareneergivetpåforhånd.deskalværekonkreteog afgrænsede,ogsåerdetvigtigt,atdehenvendersigdirektetil dem,derdeltager. * Iskalbrugeetlokale,hvorIkanopstillerundeborde.Sørgfor,at lokaleterindbydende,måskemedblomsterogstearinlyspå bordene.derskalværecaféstemning.derskalliggepapirog blyanterpåbordene. 21

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene:

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene: Bogstaver Bogstavet a Skriv bogstavet a i skrivehusene: Farv den figur som starter med a: Bogstavet b Skriv bogstavet b i skrivehusene: Farv den figur som starter med b: Bogstavet c Skriv bogstavet c i

Læs mere

PV5: Kreativitetsworkshop idéer til projektopstart Hvad skal vi i dag? Billede:

PV5: Kreativitetsworkshop idéer til projektopstart Hvad skal vi i dag? Billede: PV5: Kreativitetsworkshop idéer til projektopstart Hvad skal vi i dag? Finde svar på spørgsmålene: Hvad er kreativitet? Brainstorms er det så simpelt? og anvende metoderne til: Udvikling af jeres problemformuleringer

Læs mere

TekSam Årsdag v/mette Andersen Nexø og Stig Ingemann Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

TekSam Årsdag v/mette Andersen Nexø og Stig Ingemann Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSam Årsdag 2016 v/mette Andersen Nexø og Stig Ingemann Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program: Teamets sociale kapital: Hvad er social kapital? Hvad karakteriserer teamets

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning Opsamling, evaluering og afslutning 2015 Tættere på elevernes læring A.P. Møller-fonden har bevilget Skolelederforeningen godt 2 mio. kr. til et projekt vedr. observation, vurdering og feedback på lærernes

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning Opsamling, evaluering og afslutning 2015 Tættere på elevernes læring A.P. Møller-fonden har bevilget Skolelederforeningen godt 2 mio. kr. til et projekt vedr. observation, vurdering og feedback på lærernes

Læs mere

Effektive og stressfrie arbejdsdage

Effektive og stressfrie arbejdsdage Sådan skaber du Effektive og stressfrie arbejdsdage En workbook af Dorthe Rindbo Denne workbook tilhører: INDHOLD Sådan skaber du effektive og stressfrie arbejdsdage Effektiv arbejdsdag Sådan!... 04 Trin

Læs mere

1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker

1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker 1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker INTRODUKTION Ladies First er et iværksætter- og karrierenetværk for ambitiøse og engagerede kvinder. Gennem netværksmøder,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com

AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com Trivselskompasset et struktureret dialogværktøj AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com Udfordringer vi ofte oplever Det er svært at få

Læs mere

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering)

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Speak 1 tekst og audio Spørgsmål til borgerne ca. 14 dage efter prøveforløbet Tillykke med dit nye job. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om dit

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning

Ledelse & Organisation/KLEO. Opsamling, evaluering og afslutning Opsamling, evaluering og afslutning 2015 Tættere på elevernes læring A.P. Møller-fonden har bevilget Skolelederforeningen godt 2 mio. kr. til et projekt vedr. observation, vurdering og feedback på lærernes

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm Aktietændstikfabriken Glødefri De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall Etiketten findes i sort / gul samt rød

Læs mere

Pædagogisk Rådsmøde Øst

Pædagogisk Rådsmøde Øst Pædagogisk Rådsmøde Øst 9. Februar 2009 Mål for i dag! At starte processen på at formulere visionen for Skole Øst. At se på muligheder og udfordringer i udviklingen af Skole Øst. At lære mine kollegaer

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Ugebrev 41 Indskolingen 2015

Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Ugebrev 41 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Efter en dejlig PMU- uge, hvor hele skolen summede af Storm P og alle hans fluer, fantasifulde opfindelser og finurlige figurer er den

Læs mere

Filoso&i,(teknologi,(kunst(( (oplæg(til(akademiet)for) talentfulde)unge((!esther!oluffa!pedersen! Søren!Riis!!!!!!!! !!

Filoso&i,(teknologi,(kunst(( (oplæg(til(akademiet)for) talentfulde)unge((!esther!oluffa!pedersen! Søren!Riis!!!!!!!! !! Filoso&i,(teknologi,(kunst(( (oplæg(til(akademiet)for) talentfulde)unge((!esther!oluffa!pedersen! Søren!Riis!!!!!!!!19.4.2016!! Dagens(program((((((((((((((((((((( 1 Kl.(15.30

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Aktører. Interaktion Samarbejde Innovation

Aktører. Interaktion Samarbejde Innovation Ledelse af samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og CLIPS 30. Maj, 2012 Hvorfor samarbejdsdrevet innovation? Innovationskraften optimeres, når forskellige offentlige og private

Læs mere

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013

Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt FOA Fag og arbejde KIT- Kirkernes Integrations Tjeneste 8. august 2013 Overblik over henvendelser til au pair-rådgivningen i første halvår

Læs mere

Velkommen til 2010 på den grønne bro

Velkommen til 2010 på den grønne bro Velkommen til 2010 på den grønne bro Drivhusgasser som CO 2 repræsenterer en af de største trusler mod verdens klima og ikke mindst vores eget land, der som bekendt ikke ligger særlig højt over vandet.

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02

Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 Hvorfor bliver der ikke udviklet nogen nye bekæmpelsesmidler?? Martin Clausen Syngenta Crop Protection Mob: 24 47 84 02 det gør der heldigvis også. men større krav, højere pris og længere tid. Hvad koster

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet Innovation i Offentlig-Private Partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening Vingstedcentret, 6. Marts, 2013 Hvorfor offentlig innovation?

Læs mere

Programmer for uafhængighed

Programmer for uafhængighed Programmer for uafhængighed Temamøde i Vidensklub for strategi og Ledelse i Frivillige organisationer Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Læs mere

VÆSKEDEPOT. Opgave Hvordan kan jeg lave imiteret urin til at identificere forskellige niveauer af hydrering? Observation.

VÆSKEDEPOT. Opgave Hvordan kan jeg lave imiteret urin til at identificere forskellige niveauer af hydrering? Observation. Mission X aktivitet Træn som en astronaut VÆSKEDEPOT Elevens Navn Denne undervisningstime vil hjælpe dig til at forstå vigtigheden af at være godt hydreret, og samtidig lærer du at identificere tegnene

Læs mere

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte 1 Øvelse 4 Min nære verden - At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte Formål med øvelsen At give indsigt i betydningen af sociale netværk i livet med kronisk sygdom. At skabe overblik

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Erfaringsgruppe 1. Hvad kan de andre?

Erfaringsgruppe 1. Hvad kan de andre? Erfaringsgruppe 1 Hvad kan de andre? Erfaringsgruppe 1 hvad kan de andre? På det første møde skal gruppen etableres og få indblik i hinandens fagområder. Hvad laver en byggeteknisk projektleder? En boligsocial

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Læringsforløb for frivillige

Læringsforløb for frivillige Læringsforløb for frivillige Indholdsfortegnelse Om læringsforløbet.....s. 3 Om forløbet.......s. 3 Læringsfilosofi..s. 4 Certificering som baba..s. 4 Oversigt over forløbet....s. 5 Detaljeret oversigt

Læs mere

TOPI. - erfaringer med understøttelse af fælles sprog på tværs af fagligheder og roller

TOPI. - erfaringer med understøttelse af fælles sprog på tværs af fagligheder og roller TOPI - erfaringer med understøttelse af fælles sprog på tværs af fagligheder og roller Syv opsporingsmetoder 1. Regelmæssig ekstern sparring og supervision af alle frontmedarbejdere som led i en løbende

Læs mere

Din markedsværdi set med HR-briller v/lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBC. IBC s filosofi mit udgangspunkt:

Din markedsværdi set med HR-briller v/lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBC. IBC s filosofi mit udgangspunkt: Din markedsværdi set med HR-briller v/lis Petersen, HR- og kvalitetschef IBC IBC s filosofi mit udgangspunkt: Her er højt til loftet og plads til vildskud Vi tror på vækst og skaber den Vi leder med faglig

Læs mere

Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø

Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø Temadage for Apotekerne Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø Socialrådgiver/psykoterapeut Maja Frahm Oue Organisationspsykolog Liv Starheim Uddannelsesdagens formål At få viden om hvordan I styrker det

Læs mere

Dato: 27. april Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet) Underskrives TS

Dato: 27. april Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet) Underskrives TS Dato: Tid: Sted: Dagsorden 27. april 2017 16.00-22.00 Hotel Munkebjerg Vejle Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse Bestyrelsesmøde 2017/18-1 Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen,

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Referat Ældrerådet Møde nr.: Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den 03-12-2013 Mødedato: Onsdag den 27-11-2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Sådan kan advokater bruge LinkedIn

Sådan kan advokater bruge LinkedIn Sådan kan advokater bruge LinkedIn Introduktion til sociale medier og praktisk LinkedIn workshop Dato: September 2011 Ole Bach Andersen Professionel anvendelse af sociale medier 1. DEL: INTRODUKTION Side

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Kompetenceparat 2025 handlingsplan 2017

Kompetenceparat 2025 handlingsplan 2017 Kvalificering og tiltrækning af elever og studerende til uddannelse En fortsat massiv og tidlig indsats med skærpede forventninger til aktørerne (folkeskolerne) og de unge, herunder ift. at fastholde de

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

Udfordringer i virksomhederne

Udfordringer i virksomhederne Udfordringer i virksomhederne Viden skal tages bogstaveligt How2Know Udfordringer i virksomhederne Viden bliver vigtigere, som ressource, service og produkt Derfor det vigtigt for virksomhederne at få

Læs mere

Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole. Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne

Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole. Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne Skole med vilje - En højtpræsterende og skabende skole Onsdag den 29.august 2012 - En håndsrækning til K&K grupperne Formål med dagen At skabe en fælles referenceramme for skolens visionsproces forankring

Læs mere

Velkommen til. Projektstyring

Velkommen til. Projektstyring Velkommen til Dag 2 på Akademifaget Projektstyring m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Projektfaser Ide / behov Analyse Planlægning

Læs mere

Lean Dagen 2009 Fra forandring til forankring - et langsigtet perspektiv på lean

Lean Dagen 2009 Fra forandring til forankring - et langsigtet perspektiv på lean Lean Dagen 2009 Fra forandring til forankring - et langsigtet perspektiv på lean mandag den 28. september 2009 taastrup Lean lederskab med fokus på varige produktivitetsforbedringer i hele værdikæden -

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. - Hvad gør vi når forandringens vinde blæser?

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. - Hvad gør vi når forandringens vinde blæser? Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø - Hvad gør vi når forandringens vinde blæser? Indhold Typer af forandringer og reaktioner herpå Den gode forandringsproces via APV en TR s og AMiR s rolle Modelfoto

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Hvis du har brug for nogle simple øvelser, der sætter fokus på den enkelte lærers egen praksis, så er der et par forslag her! Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Her er udvalgt tre

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet

Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet 1 Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet Den 6. og 7. januar 2014 Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet den 6. og 7. januar 2014 henvendte sig til koordinatorer, ambassadører, eksperimentansvarlige

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ Troldhøj tilhører Det Danske Spejderkorps, Dybbøl Division, og omfatter matrikel Nørreskov Egen 17 og Nørreskov Egen 24. Troldhøj har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 Formål Troldhøj

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Systematisk arbejdsmiljøarbejde. ArbejdsPladsVurdering, APV - handlingsplan Arbejdspladsvurdering (APV) Vejledning og skemaer til udarbejdelse af handlingsplan. Skema til handlingsplan Afsnit 0: Vejledning

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. Side 101/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Det betaler sig at investere i job til mennesker med handicap

Det betaler sig at investere i job til mennesker med handicap Det betaler sig at investere i job til mennesker med handicap Socialrådgiverdage 2015 Andreas Jull Sørensen Sekretariatschef i Det Centrale Handicapråd DISPOSITION Kort om Det Centrale Handicapråd Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan?

Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Samarbejdsdrevet innovation i offentlig-private partnerskaber: Hvorfor og hvordan? Jacob Torfing Affaldsdage 2013 10. oktober Hvorfor offentlig innovation? Den gode: Innovation gør det muligt at indfri

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Værktøj til innovation i undervisningen

Værktøj til innovation i undervisningen 66 Værktøj til innovation i undervisningen Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvis man mandag morgen ifører sig en rød næse, når man går ind i klasseværelset, så vil der ske noget andet end der plejer.

Læs mere

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE BILAG 1 FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE UDDRAG AF SAMARBEJDSAFTALE 4.2 Bygherren lægger vægt på, at parterne i fællesskab udarbejder de nærmere retningslinjer for samarbejdets grundlag og nærmere forløb,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Gallup om integration

Gallup om integration TNS Dato: 2013 Projekt: 59466 Feltperiode: Den 5.9. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Personer, der har svaret at de bekender sig i islam, er taget

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Forandring og stress. forebyggelse og håndtering af stress

Forandring og stress. forebyggelse og håndtering af stress Forandring og stress forebyggelse og håndtering af stress 2 Stress og forandring Forord Medarbejderne er Aarhus Universitets væsentligste ressource. Den psykiske APV på Aarhus Universitet 2009 viste et

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere