HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANCOCK BRYGGERIERNE A/S"

Transkript

1 OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE 1 4 LØNFORHOLD 2 5 SØGNE- HELLIGDAGSBETALING 3 6 FERIE 4 7 FRIDAGE 4 8 PENSION 4 9 LØN UNDER SYGDOM OG SUPPLEMENTSYDELSE 5 10 BØRNS SYGDOM OG HOSPITALSINDLÆGGELSE 7 11 BARSELSORLOV 7 12 BEKLÆDNING 8 13 ØL OG VAND 8 14 ANSÆTTELSE AF ARBEJDERE 9 15 ANSÆTTELSESAFTALE 9 16 OPSIGELSE 9 17 GENERHVERVELSE AF RETTIGHEDER 9 18 UDDANNELSE UDDANNELSESFONDE INFORMATION TILSKUD TIL HANCOCKS FAGLIGE KLUB REGLER OM TILLIDSREPRÆSENTANT GENERELLE REGLER 12

3 1 ARBEJDSTIDEN 1. Den normale arbejdstid er fastsat til 37 timer pr. uge og maksimalt 8 timer pr. døgn inden for et tidsrum af 9 timer. Normalarbejdstiden lægges mellem kl. 6 og kl. 17. mandag til fredag. 2. Arbejdstiden er effektiv. Møder i arbejdstiden kan kun afholdes efter aftale med ledelsen. 3. Ved indførelse af skifteholdsarbejde skal vilkårene forhandles mellem overenskomstens parter. Hvis enighed om vilkårene ikke kan opnås, følges som minimum reglerne i Industriens Overenskomst. 4. Bestemmelsen i Lov om arbejdsmiljø 50 stk. 1 er gældende. Hvis en arbejder for at overholde 11 timers reglen, skal møde senere den efterfølgende dag, betales fuld dagløn, og der arbejdes indtil normal arbejdstids ophør. 5. Arbejderne skal forlade bryggeriet senest 3/4 time efter deres arbejdes ophør. 6. Mødetiden kan kun efter særlig aftale fastsættes til andre tider end klokken halv eller hel. 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1. Hvis der er behov for forskudt arbejdstid, kan arbejdstiden lægges uden for den normale arbejdstid, som er kl. 6 til kl. 17. Der kan arbejdes op til 2 timer enten før eller efter normal arbejdstid efter denne bestemmelse. 2. Der betales tillæg med 10,83 kr. pr. forskudt time. Tillægget udbetales ikke ved tilkaldevagt, da betales i stedet tilkaldetillæg. 3. Ansatte i bryghuset, der skal møde kl. 4 af hensyn til tapning kl. 7, får yderligere et tillæg på 46,23 kr. pr. forskudt time. 4. Der udbetales både forskudttids tillæg og overtidstillæg, hvis den normale daglige arbejdstid overskrides. 3 OVERARBEJDE 1. Parterne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af opgaver. Tillidsrepræsentanten holdes så vidt muligt orienteret om 1

4 overarbejdets omfang. 2. Overarbejde på hverdage: Den 1. og 2. overtime betales med et tillæg på 50 % af normallønnen. Den 3. overtime betales med et tillæg på 75 % af normallønnen. Derudover betales overtimer med et tillæg på 100 % af normallønnen. 3. Overarbejde på lørdage, søndage, overenskomstmæssige fridage og helligdage betales med 100 % af normallønnen 4. Alle satser udregnes i hele eller halve timer. 5. Når en arbejder efter fuldført normalarbejdstid tilsiges til overarbejde på et tidspunkt, der ligger en eller flere timer efter normalarbejdstids ophør, skal der ydes betaling for mindst 4 timer pr. døgn. Overarbejde ud over 4 timer betales med det eksakte timetal. Dette gælder også for overarbejde på lørdage, søndage, overenskomstmæssige fridage og helligdage. 6. Arbejdere, der møder for sent på arbejde, eller har fået frihed inden for normalarbejdstiden, kan ikke få overarbejdstillæg, før de har præsteret den daglige normalarbejdstid den pågældende dag. 7. Parterne er enige om, at aftaler om afspadsering af overarbejde, skal indgås mellem bryggeriet og arbejderen. 8. Bestemmelserne om overarbejde gælder ikke for salgskuskene. 9. Hvis spisetiden bortfalder ydes løn med overtidsbetaling for den ikke afholdte pause. Kørende personale holdes uden for denne aftale undtagen ved kørsel på bryggeriet. 4 LØNFORHOLD 1. Normallønnen udgør 117,38 kr. pr. time. 2. Anciennitetstillæg: Senest efter 3 måneders ansættelse, betales anciennitetstillæg med 33,90 kr. Efter en vurdering af medarbejderens kvalifikationer og erhvervserfaring, kan tillægget eller en del af det udbetales tidligere. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2014 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. til 37,80 kr. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2015 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. til 41,70 kr. 2

5 Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2016 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. til 45,60 kr. 3. Tilkaldetillæg: For tilkaldevagt på hverdage betales 21,00 kr. pr. time. Fra fredag kl. 12, på lørdage, søn- og helligdage og overenskomstmæssige fridage betales 40,00 kr. pr. time. Derudover udbetales for eksakt timeforbrug, udregnet i halve timer jf. dagseddel. 4. Provision: Salgskuskene får gældende løn samt 0,95 kr. pr. 100 fl. solgte øl og mineralvand. Desuden sædvanlig repræsentation og 10,00 kr. i fejltællings-penge pr. dag. Provision af salg til momsregistrerede virksomheder, byfester m.fl. deles ligeligt mellem salgskuskene, såfremt kunden ikke allerede er henført til en salgskusk. Provision udbetales til salgskuskene af det, som de fysisk selv leverer. 5. Smudstillæg: Der betales smudstillæg på kr. 17,00 pr. dag ved arbejde med maling, mel, olie og smøring. 6. Udbetaling: Lønnen beregnes for en 2 ugers periode regnet fra arbejdstidens begyndelse mandag morgen. Lønnen overføres til pengeinstitut, så den er til disposition om fredagen efter lønperiodens udløb. Hvis fredagen er en søgnehelligdag, vil lønnen eller eventuelt et acontobeløb være til disposition den nærmeste bankåbningsdag forud for fredagen, medens restbeløbet vil blive overført snarest muligt. 5 SØGNEHELLIGDAGSBETALING 1. Betaling for søgnehelligdage opspares med 3,99 % af den ferieberettigede løn. 2. Søgnehelligdagsbetaling udbetales som et forskudsbeløb på 600,00 kr. pr. helligdag i lønningsperioden. 3. Det opsparede beløb opgøres og overskud udbetales sammen med den sidste løn før jul. 4. Arbejderen har straks ved ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte søgnehelligdagsbetaling og den i stk. 2 nævnte forskudsbetaling. 5. Hvis en arbejder ved fratrædelse har minus på SH-kontoen, 3

6 modregnes beløbet i lønnen, eller der sendes en opkrævning. 6. En arbejder som fratræder får overskud på SH-kontoen udbetalt sammen med den sidste løn. 7. I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdagsbetaling afdødes bo. 6 FERIE 1. Der optjenes feriegodtgørelse med 17,25 % af den ferieberettigede løn. 2. Provision til salgskuske er en del af den ferieberettigede løn. 3. Feriegodtgørelsen udbetales, når ferien holdes. Feriegodtgørelsen dækker også betaling for 5 feriefridage. 4. Dersom FerieKonto ikke anvendes skal Bryggeriet stille fornøden bankgaranti. Dokumentation for bankgaranti-ordning tilsendes 3F Skive-Egnen, Industrigruppen. 5. I øvrigt er ferielovens bestemmelser gældende. 7 FRIDAGE 1. Efter 3 måneders ansættelse har arbejderne ret til 5 feriefridage. Opsparing til feriefridagene sker sammen med feriegodtgørelsen jf. ovenstående. Placering af feriefridagene aftales lokalt, under hensyntagen til virksomhedens tarv. Betaling for ikke afholdte feriefridage følger med den sidste lønudbetaling i ferieåret. 2. Alle helligdage, den 24. december og den 1. maj er fridage med udbetaling fra SH-kontoen. 3. Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og 31. december holdes fri hele dagen med fuld løn. 8 PENSION 1. Medarbejderne er omfattet af Industriens Pension. Det samlede bidrag udgør 12 %. Heraf betaler den ansatte 1/3 af bidraget og arbejdsgiveren betaler 2/3. 4

7 Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst. Reglerne i Industriens Overenskomst følges. 9 LØN UNDER SYGDOM OG SUPPLEMENTSYDELSE For at opnå ret til løn under sygdom eller supplementsydelse efter denne aftale, skal betingelserne for at opnå dagpenge i gældende lov om sygedagpenge være opfyldt. Med mindre andet er bestemt i nærværende aftale gælder i øvrigt denne lovs bestemmelser. Bryggeriet er jvf. Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet nr. 286 af 24. april 1996, 2 og 6, berettiget til i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager at anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Der betales fuld løn ved sygdom eller tilskadekomst i indtil 3 uger, regnet fra 1. hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdag fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiode udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. Derefter betales supplementsydelse jævnfør nedenstående. A. Anmeldelse af sygdom 1. Anmeldelse af sygdom skal ske til kontoret senest kl. 7. B. Ydelse under sygdom. 1. Efter de første 3 ugers fravær (søgnehelligdage regnes som hverdage) under hvert sygdomstilfælde betales en supplements-ydelse til lovens max. sygedagpenge på 10 % heraf. 5

8 C. Tilskadekomst under arbejdets udførelse. 1. Ved sygdom, der skyldes tilskadekomst under arbejdets udførelse, udbetales fra 1. hele fraværsdag fuld løn i indtil 3 uger. 2. Derefter betales udover lovens dagpengeydelse - en supplementsydelse på 15 % heraf. D. Følgende bestemmelser gælder såvel sygdom som tilskadekomst under arbejdets udførelse. 1. På begæring skal kommunens beregning af dagpengene forevises for bryggeriet. 2. Supplement ydes i indtil 52 uger indenfor 24 på hinanden følgende måneder. Der kan aldrig udbetales supplementydelse i mere end 52 uger for samme sygeperiode, ligesom en arbejder, der har fået 52 ugers supplementsydelse fra bryggeriet, ikke yderligere kan få sådan hjælp, før pågældende har været i arbejde på ny i 2 uger. 3. Mod forevisning af regning betaler bryggeriet medarbejdernes udgifter til kiropraktor, fysioterapeut eller akupunktør. 4. Virksomhedens forpligtigelse til at betale supplementsydelse bortfalder, når retten til dagpenge ifølge loven bortfalder. I de tilfælde, hvor sygefraværet skyldes tilskadekomst udenfor arbejdstiden forvoldt af tredjemand, vil forannævnte ydelse være at betragte som midlertidig hjælp, der skal tilbagebetales virksomheden i samme forhold, som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til sin tid tilkendes den skadelidte. 5. Indtræder sygdom, efter at opsigelse har fundet sted, ophører virksomhedens forpligtigelse til at yde supplementsydelse ved fratrædelsesdagen, med mindre sygdommen skyldes tilskadekomst under arbejdets udførelse. 6. Udbetaling af dagpenge og supplementsydelse fra bryggeriet sker efter de samme regler, som er gældende for lønoverførsler. 7. Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan arbejdsgiveren kræve, at lønmodtageren fra sin egen læge eller fra en specialist, som er valgt af lønmodtageren, fremskaffer nærmere oplysninger om sygdommens varighed. Udgifterne afholdes af arbejdsgiveren. Opfylder lønmodtageren ikke denne pligt, uden at der foreligger fyldestgørende begrundelse herfor, bortfalder retten til dagpenge fra arbejdsgiveren. 6

9 10 BARNS SYGDOM ELLER HOSPITALSINDLÆGGELSE 1. Der indrømmes frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af arbejdernes syge, dokumenterede hjemmeværende barn / børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Såfremt en arbejder fremsætter begæring herom, kan der i stedet gives frihed på barnets 2. sygedag. Der betales fuld løn for dagen. 2. Der indrømmes frihed med løn i op til 5 dage inden for en 12 måneders periode, når det er nødvendigt, at arbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år, som arbejderen har forældremyndighed over. Kun ophold på hospital, der medfører overnatning, betragtes som indlæggelse. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 11 BARSEL 1. Bryggeriet betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under fravær på grund af barsel i indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Der ydes tillige løn under fravær på grund af graviditet i op til 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov). Til adoptanter udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats 2. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. 3. Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. 7

10 De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 145,- kr. pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Orlovens afholdelse aftales mellem arbejderen og bryggeriet under hensyntagen til produktionsbehovet. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. 12 BEKLÆDNING 1. Der udleveres uniform bestående af 1 sommerjakke, 1 vinterjakke, 2 par bukser, 2 sweatshirts samt fornødent antal T-shirts. 2. Som supplement til uniformen kan medarbejderne i perioden fra den 1. juli til 30. juni købe andet nødvendigt arbejdstøj for op til 1.350,00 kr.. Det kan f.eks. dreje sig om termoundertøj. 3. Der udleveres sikkerhedsfodtøj efter behov. 13 ØL OG VAND 1. Arbejderne får drikkeøl til nydelse på arbejdsstedet, maksimalt 2 liter eller 6 almindelige flasker pr. arbejdsdag. Når de ønsker det, kan de i stedet for drikkeøl få bryggeriets mineralvand efter bryggeriets nærmere bestemmelse. Hvis den ugentlige arbejdstid er forkortet med halve fridage nedsættes maksimum for drikkeøl forholdsmæssigt for pågældende dage. 2. En gang pr. måned kan købes 2 kasser Høker, Black eller Økopilsner til 60,- kr. pr. kasse og 2 kasser vand eller Sportscola til 50,- kr. pr. kasse (gælder ikke salgschauffører). Bryggeriets øvrige produkter kan købes for tilbudsprisen. 3. Ved afholdelse af sommerferie, påske og pinse samt til nytår gives 1 kasse høker eller sodavand til alle fastansatte. 8

11 14 ANTAGELSE AF ARBEJDERE Bryggeriet vil som hidtil tage videst muligt hensyn til forbundets ledige arbejdskraft, men forbeholder sig retten til som hidtil frit at antage de til beskæftigelsen bedst egnede arbejdere. 15 ANSÆTTELSESAFTALE 1. Ved ansættelse af medarbejdere udover 1 måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale. Denne udleveres senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. 2. Ansættelsesaftalens indhold udarbejdes i samarbejde med Hancocks Faglige Klub. 16 OPSIGELSE 1. For arbejdere, der har været beskæftiget på bryggeriet i 2 måneder, kan opsigelse gensidigt finde sted med en uges varsel til ophør ved den påfølgende uges udgang. 2. Efter 2 års beskæftigelse kan opsigelse fra bryggeriets side finde sted med 4 ugers varsel og fra arbejderens side med 4 ugers varsel til ophør ved udgangen af en uge. 3. Efter 4 års beskæftigelse - eller 2 års uafbrudt beskæftigelse - kan opsigelse fra bryggeriets side finde sted med 8 ugers varsel og fra arbejderens side med 4 ugers varsel til ophør ved udgangen af en uge. 4. Lønudbetaling finder sted som hidtil. 5. Under en sygdomsperiode finder afskedigelse ikke sted. 6. Bestemmelserne om opsigelse hindrer ikke bryggeriet i at antage arbejdere til midlertidigt arbejde af forud meddelt varighed. 17 GENERHVERVELSE AF RETTIGHEDER 1. Genantages en arbejder inden for et tidsrum af 1 år, indtræder denne i alle sine gamle rettigheder. En arbejder, som har aftjent sin ordinære militærtjeneste eller har haft barselsorlov, indtræder også i sine gamle rettigheder. 2. Efter raskmelding er enhver arbejder berettiget til at genoptage sit arbejde, uanset om det er efter 52 uger, når det dog ikke er mere end 9

12 1½ år siden sygdommen indtraf. 18 UDDANNELSE 1. Når en arbejder deltager i uddannelse / kursus efter virksomhedens beslutning, får medarbejderen sin sædvanlige løn dog uden genetillæg. Evt. løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden. 2. Den enkelte arbejder har efter 9 måneders beskæftigelse ret til at gøre brug af selvvalgt uddannelse efter de retningslinjer, der er gældende i Industriens Kompetenceudviklingsfond. Aftale om frihed til uddannelse efter eget valg kan kun træffes mellem bryggeriet og den enkelte arbejder. 19 UDDANNELSESFONDE Bryggeriet betaler til DA-LO udviklingsfond, Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond samt Industriens Kompetenceudviklingsfond med de til enhver tid gældende takster. 20 INFORMATION Bryggeriets ledelse vil mindst 1 gang årligt orientere medarbejderne om tekniske og markedsføringsmæssige projekter, for derved at styrke samhørighedsfølelsen i firmaet. 21 TILSKUD TIL HANCOCKS FAGLIGE KLUB Bryggeriet betaler 1 gang årligt 250,- kr. pr. arbejder til den faglige klub. 22 REGLER OM TILLIDSREPRÆSENTANTER 1. Valg af tillidsrepræsentant: På bryggeriet vælger arbejderne af deres midte en tillidsrepræsentant, der skal være talsmand overfor arbejdsgiveren. Der er adgang til at vælge op til 2 tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de på bryggeriet anerkendt dygtige arbejdere med mindst 9 mdrs. uafbrudt beskæftigelse i virksomheden. Valget er ikke gyldigt, før det af fagforeningen skriftligt er meddelt bryggeriet, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget. 10

13 2. Tillidsrepræsentantens opgaver: Det er tillidsrepræsentantens - såvel som arbejdsgiverens - pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten skal informeres ved ansættelser og afskedigelser. Tillidsrepræsentanten modtager nyansatte på den første dag. Der gives en kort rundvisning, hvorunder der informeres om overenskomsten og Hancocks Faglige Klub. Når én eller flere af tillidsrepræsentantens kolleger ønsker det, er den Pågældende forpligtet til at forelægge deres klager eller henstillinger for ledelsen. Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, står det denne frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen. Ved udførelsen af tillidsrepræsentantens opgaver, må pågældende ikke forsømme sit arbejde, medmindre der i hvert enkelt tilfælde er truffet aftale med ledelsen. 3. Afskedigelse af tillidsrepræsentant: En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelse. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal han rejse spørgsmålet i henhold til reglerne om behandling af faglig strid. Mæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 7 kalender dage efter mæglings begæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet med mæglingsbegæringens fremkomst. Mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i Øvrigt fremmes mest muligt. 11

14 4. Vederlag: Tillidsrepræsentanter modtager et årligt vederlag, som udbetales med en fjerdedel pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv uden for dennes arbejdstid. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Valggrundlaget opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentant og efterfølgende én gang årligt. Ved bortfald af hvervet bortfalder vederlaget. Vederlaget udgør: Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer modtager et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer modtager et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover modtager et årligt vederlag på kr Vederlaget finansieres af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. 23 GENERELLE REGLER 1. Denne overenskomst træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. maj 2014 indgår, og skal af hver af parterne kunne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. maj, dog tidligst den 1. maj Hvis der i overenskomstperioden mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark skulle opnås overenskomst om arbejdstidsforkortelse eller om forlængelse af ferien eller om taktregulering, skal samme ændringer samtidig indføres i nærværende overenskomst. 3. Hver af overenskomstparterne er i overenskomst perioden berettiget til at ændre sin organisationsmæssige status ved eventuel sammenslutning med andre organisationer og / eller opdeling i flere foreninger, hvoraf kun en har med overenskomstmæssige relationer at gøre. 4. Spørgsmålet om en ændret udløbstid for overenskomsten kan drøftes i overenskomstperioden, hvis en af parterne ønsker det, og udløbstidspunktet kan ændres til 1. marts eller 1. april. 5. Uoverensstemmelser på arbejdspladsen skal altid søges ordnede ved 12

15 lokal forhandling mellem ledelsen og én af de valgte tillidsrepræsentanter. Opnås der ikke enighed kan tillidsrepræsentanten indbringe sagen for fagforeningen. Opnås der ikke enighed mellem arbejdsgiveren og fagforeningen, kan parterne indbringe sagen for hovedorganisationen. Norm for regler for behandling af faglig strid af 17/ er gældende. Hovedaftalen og samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark er gældende. 13

16 Overenskomstforhandling den 2. april 2014 Der var enighed om at forhandle en 3-årig aftale. Reglerne om barsel og forældreorlov ændres, så de svarer til Industriens Overenskomst. Dog skal perioder med forældreorlov aftales med ledelsen i hvert enkelt tilfælde, så bryggeriets behov for produktion imødekommes. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2014 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2015 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2016 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. Forskudsbetaling ved SH-dage hæves fra 400,- kr. til 600,- kr. I det nuværende bilag 5 slettes teksten, som blev indsat i 2012: Provision udbetales til salgskuskene af det, som de fysisk selv leverer. Øvrig provision deles ligeligt mellem alle bryggeriarbejdere og salgskuske. Provisionen udbetales 1 gang årligt i den lønningsperiode, der følger umiddelbart efter den, hvor 1. maj indgår. I stedet betales 250,00 kr. pr. år pr. medarbejder til Hancocks Faglige Klub. I det nuværende bilag 5 rettes: En gang pr. måned kan købes 2 kasser Høker, Black eller Økopilsner til 60,- kr. pr. kasse og 2 kasser vand eller Sportscola til 50,- kr. pr. kasse (gælder ikke salgschauffører). Bryggeriets øvrige produkter kan købes for tilbudsprisen. 26 stk. 1 ændres: Denne overenskomst træder i kraft i den lønningsuge, hvori den 1. maj 2014 indgår, og skal af hver af parterne kunne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. maj, dog tidligst den 1. maj Desuden var der enighed om at forenkle overenskomsten, så den bliver mere brugervenlig: De forskellige lønandele skrives sammen. Elementer, der ikke bruges og ikke forventes at komme i brug, udskrives af aftalen. Reglerne om holddrift og aften- og natarbejde har ikke været brugt, og udskrives af aftalen. Hvis der senere bliver behov for udvidet produktionstid, forhandles der om det. Som minimum følges reglerne for holddrift i Industriens Overenskomst. Hancock betaler til alle uddannelsesfonde det indskrives i aftalen. Alle andre sproglige og redaktionelle ændringer får ikke indflydelse på indholdet af den bestående aftale. Hancock Bryggerierne A/S Sign. Fritz Strange Nielsen 3F Industrigruppen Sign. Kirsten Fejerskov Hancocks Faglige Klub Sign. Michael Rath Frederiksen Sign. Rasmus Kamstrup Jakobsen 14

17 I overenskomsten henvises til love og regler. Disse kan findes på nedenstående hjemmesider: Ferieloven: Sygedagpengeloven: Industriens Overenskomst: Industriens Kompetence Udviklingsfond: Industriens Pension: Eller der kan rettes henvendelse til Industrigruppen i 3F Jægervej 12, 7800 Skive Tlf.: Mail: 15

18

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere