HANCOCK BRYGGERIERNE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANCOCK BRYGGERIERNE A/S"

Transkript

1 OVERENSKOMST 1. maj 2014 HANCOCK BRYGGERIERNE A/S og INDUSTRIGRUPPEN I 3F SKIVE-EGNEN sammen med HANCOCKS FAGLIGE KLUB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: 1 ARBEJDSTIDEN 1 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1 3 OVERARBEJDE 1 4 LØNFORHOLD 2 5 SØGNE- HELLIGDAGSBETALING 3 6 FERIE 4 7 FRIDAGE 4 8 PENSION 4 9 LØN UNDER SYGDOM OG SUPPLEMENTSYDELSE 5 10 BØRNS SYGDOM OG HOSPITALSINDLÆGGELSE 7 11 BARSELSORLOV 7 12 BEKLÆDNING 8 13 ØL OG VAND 8 14 ANSÆTTELSE AF ARBEJDERE 9 15 ANSÆTTELSESAFTALE 9 16 OPSIGELSE 9 17 GENERHVERVELSE AF RETTIGHEDER 9 18 UDDANNELSE UDDANNELSESFONDE INFORMATION TILSKUD TIL HANCOCKS FAGLIGE KLUB REGLER OM TILLIDSREPRÆSENTANT GENERELLE REGLER 12

3 1 ARBEJDSTIDEN 1. Den normale arbejdstid er fastsat til 37 timer pr. uge og maksimalt 8 timer pr. døgn inden for et tidsrum af 9 timer. Normalarbejdstiden lægges mellem kl. 6 og kl. 17. mandag til fredag. 2. Arbejdstiden er effektiv. Møder i arbejdstiden kan kun afholdes efter aftale med ledelsen. 3. Ved indførelse af skifteholdsarbejde skal vilkårene forhandles mellem overenskomstens parter. Hvis enighed om vilkårene ikke kan opnås, følges som minimum reglerne i Industriens Overenskomst. 4. Bestemmelsen i Lov om arbejdsmiljø 50 stk. 1 er gældende. Hvis en arbejder for at overholde 11 timers reglen, skal møde senere den efterfølgende dag, betales fuld dagløn, og der arbejdes indtil normal arbejdstids ophør. 5. Arbejderne skal forlade bryggeriet senest 3/4 time efter deres arbejdes ophør. 6. Mødetiden kan kun efter særlig aftale fastsættes til andre tider end klokken halv eller hel. 2 FORSKUDT ARBEJDSTID 1. Hvis der er behov for forskudt arbejdstid, kan arbejdstiden lægges uden for den normale arbejdstid, som er kl. 6 til kl. 17. Der kan arbejdes op til 2 timer enten før eller efter normal arbejdstid efter denne bestemmelse. 2. Der betales tillæg med 10,83 kr. pr. forskudt time. Tillægget udbetales ikke ved tilkaldevagt, da betales i stedet tilkaldetillæg. 3. Ansatte i bryghuset, der skal møde kl. 4 af hensyn til tapning kl. 7, får yderligere et tillæg på 46,23 kr. pr. forskudt time. 4. Der udbetales både forskudttids tillæg og overtidstillæg, hvis den normale daglige arbejdstid overskrides. 3 OVERARBEJDE 1. Parterne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af opgaver. Tillidsrepræsentanten holdes så vidt muligt orienteret om 1

4 overarbejdets omfang. 2. Overarbejde på hverdage: Den 1. og 2. overtime betales med et tillæg på 50 % af normallønnen. Den 3. overtime betales med et tillæg på 75 % af normallønnen. Derudover betales overtimer med et tillæg på 100 % af normallønnen. 3. Overarbejde på lørdage, søndage, overenskomstmæssige fridage og helligdage betales med 100 % af normallønnen 4. Alle satser udregnes i hele eller halve timer. 5. Når en arbejder efter fuldført normalarbejdstid tilsiges til overarbejde på et tidspunkt, der ligger en eller flere timer efter normalarbejdstids ophør, skal der ydes betaling for mindst 4 timer pr. døgn. Overarbejde ud over 4 timer betales med det eksakte timetal. Dette gælder også for overarbejde på lørdage, søndage, overenskomstmæssige fridage og helligdage. 6. Arbejdere, der møder for sent på arbejde, eller har fået frihed inden for normalarbejdstiden, kan ikke få overarbejdstillæg, før de har præsteret den daglige normalarbejdstid den pågældende dag. 7. Parterne er enige om, at aftaler om afspadsering af overarbejde, skal indgås mellem bryggeriet og arbejderen. 8. Bestemmelserne om overarbejde gælder ikke for salgskuskene. 9. Hvis spisetiden bortfalder ydes løn med overtidsbetaling for den ikke afholdte pause. Kørende personale holdes uden for denne aftale undtagen ved kørsel på bryggeriet. 4 LØNFORHOLD 1. Normallønnen udgør 117,38 kr. pr. time. 2. Anciennitetstillæg: Senest efter 3 måneders ansættelse, betales anciennitetstillæg med 33,90 kr. Efter en vurdering af medarbejderens kvalifikationer og erhvervserfaring, kan tillægget eller en del af det udbetales tidligere. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2014 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. til 37,80 kr. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2015 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. til 41,70 kr. 2

5 Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2016 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. til 45,60 kr. 3. Tilkaldetillæg: For tilkaldevagt på hverdage betales 21,00 kr. pr. time. Fra fredag kl. 12, på lørdage, søn- og helligdage og overenskomstmæssige fridage betales 40,00 kr. pr. time. Derudover udbetales for eksakt timeforbrug, udregnet i halve timer jf. dagseddel. 4. Provision: Salgskuskene får gældende løn samt 0,95 kr. pr. 100 fl. solgte øl og mineralvand. Desuden sædvanlig repræsentation og 10,00 kr. i fejltællings-penge pr. dag. Provision af salg til momsregistrerede virksomheder, byfester m.fl. deles ligeligt mellem salgskuskene, såfremt kunden ikke allerede er henført til en salgskusk. Provision udbetales til salgskuskene af det, som de fysisk selv leverer. 5. Smudstillæg: Der betales smudstillæg på kr. 17,00 pr. dag ved arbejde med maling, mel, olie og smøring. 6. Udbetaling: Lønnen beregnes for en 2 ugers periode regnet fra arbejdstidens begyndelse mandag morgen. Lønnen overføres til pengeinstitut, så den er til disposition om fredagen efter lønperiodens udløb. Hvis fredagen er en søgnehelligdag, vil lønnen eller eventuelt et acontobeløb være til disposition den nærmeste bankåbningsdag forud for fredagen, medens restbeløbet vil blive overført snarest muligt. 5 SØGNEHELLIGDAGSBETALING 1. Betaling for søgnehelligdage opspares med 3,99 % af den ferieberettigede løn. 2. Søgnehelligdagsbetaling udbetales som et forskudsbeløb på 600,00 kr. pr. helligdag i lønningsperioden. 3. Det opsparede beløb opgøres og overskud udbetales sammen med den sidste løn før jul. 4. Arbejderen har straks ved ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte søgnehelligdagsbetaling og den i stk. 2 nævnte forskudsbetaling. 5. Hvis en arbejder ved fratrædelse har minus på SH-kontoen, 3

6 modregnes beløbet i lønnen, eller der sendes en opkrævning. 6. En arbejder som fratræder får overskud på SH-kontoen udbetalt sammen med den sidste løn. 7. I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdagsbetaling afdødes bo. 6 FERIE 1. Der optjenes feriegodtgørelse med 17,25 % af den ferieberettigede løn. 2. Provision til salgskuske er en del af den ferieberettigede løn. 3. Feriegodtgørelsen udbetales, når ferien holdes. Feriegodtgørelsen dækker også betaling for 5 feriefridage. 4. Dersom FerieKonto ikke anvendes skal Bryggeriet stille fornøden bankgaranti. Dokumentation for bankgaranti-ordning tilsendes 3F Skive-Egnen, Industrigruppen. 5. I øvrigt er ferielovens bestemmelser gældende. 7 FRIDAGE 1. Efter 3 måneders ansættelse har arbejderne ret til 5 feriefridage. Opsparing til feriefridagene sker sammen med feriegodtgørelsen jf. ovenstående. Placering af feriefridagene aftales lokalt, under hensyntagen til virksomhedens tarv. Betaling for ikke afholdte feriefridage følger med den sidste lønudbetaling i ferieåret. 2. Alle helligdage, den 24. december og den 1. maj er fridage med udbetaling fra SH-kontoen. 3. Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og 31. december holdes fri hele dagen med fuld løn. 8 PENSION 1. Medarbejderne er omfattet af Industriens Pension. Det samlede bidrag udgør 12 %. Heraf betaler den ansatte 1/3 af bidraget og arbejdsgiveren betaler 2/3. 4

7 Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst. Reglerne i Industriens Overenskomst følges. 9 LØN UNDER SYGDOM OG SUPPLEMENTSYDELSE For at opnå ret til løn under sygdom eller supplementsydelse efter denne aftale, skal betingelserne for at opnå dagpenge i gældende lov om sygedagpenge være opfyldt. Med mindre andet er bestemt i nærværende aftale gælder i øvrigt denne lovs bestemmelser. Bryggeriet er jvf. Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet nr. 286 af 24. april 1996, 2 og 6, berettiget til i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager at anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Der betales fuld løn ved sygdom eller tilskadekomst i indtil 3 uger, regnet fra 1. hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdag fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiode udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. Derefter betales supplementsydelse jævnfør nedenstående. A. Anmeldelse af sygdom 1. Anmeldelse af sygdom skal ske til kontoret senest kl. 7. B. Ydelse under sygdom. 1. Efter de første 3 ugers fravær (søgnehelligdage regnes som hverdage) under hvert sygdomstilfælde betales en supplements-ydelse til lovens max. sygedagpenge på 10 % heraf. 5

8 C. Tilskadekomst under arbejdets udførelse. 1. Ved sygdom, der skyldes tilskadekomst under arbejdets udførelse, udbetales fra 1. hele fraværsdag fuld løn i indtil 3 uger. 2. Derefter betales udover lovens dagpengeydelse - en supplementsydelse på 15 % heraf. D. Følgende bestemmelser gælder såvel sygdom som tilskadekomst under arbejdets udførelse. 1. På begæring skal kommunens beregning af dagpengene forevises for bryggeriet. 2. Supplement ydes i indtil 52 uger indenfor 24 på hinanden følgende måneder. Der kan aldrig udbetales supplementydelse i mere end 52 uger for samme sygeperiode, ligesom en arbejder, der har fået 52 ugers supplementsydelse fra bryggeriet, ikke yderligere kan få sådan hjælp, før pågældende har været i arbejde på ny i 2 uger. 3. Mod forevisning af regning betaler bryggeriet medarbejdernes udgifter til kiropraktor, fysioterapeut eller akupunktør. 4. Virksomhedens forpligtigelse til at betale supplementsydelse bortfalder, når retten til dagpenge ifølge loven bortfalder. I de tilfælde, hvor sygefraværet skyldes tilskadekomst udenfor arbejdstiden forvoldt af tredjemand, vil forannævnte ydelse være at betragte som midlertidig hjælp, der skal tilbagebetales virksomheden i samme forhold, som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til sin tid tilkendes den skadelidte. 5. Indtræder sygdom, efter at opsigelse har fundet sted, ophører virksomhedens forpligtigelse til at yde supplementsydelse ved fratrædelsesdagen, med mindre sygdommen skyldes tilskadekomst under arbejdets udførelse. 6. Udbetaling af dagpenge og supplementsydelse fra bryggeriet sker efter de samme regler, som er gældende for lønoverførsler. 7. Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan arbejdsgiveren kræve, at lønmodtageren fra sin egen læge eller fra en specialist, som er valgt af lønmodtageren, fremskaffer nærmere oplysninger om sygdommens varighed. Udgifterne afholdes af arbejdsgiveren. Opfylder lønmodtageren ikke denne pligt, uden at der foreligger fyldestgørende begrundelse herfor, bortfalder retten til dagpenge fra arbejdsgiveren. 6

9 10 BARNS SYGDOM ELLER HOSPITALSINDLÆGGELSE 1. Der indrømmes frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af arbejdernes syge, dokumenterede hjemmeværende barn / børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Såfremt en arbejder fremsætter begæring herom, kan der i stedet gives frihed på barnets 2. sygedag. Der betales fuld løn for dagen. 2. Der indrømmes frihed med løn i op til 5 dage inden for en 12 måneders periode, når det er nødvendigt, at arbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år, som arbejderen har forældremyndighed over. Kun ophold på hospital, der medfører overnatning, betragtes som indlæggelse. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 11 BARSEL 1. Bryggeriet betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under fravær på grund af barsel i indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Der ydes tillige løn under fravær på grund af graviditet i op til 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov). Til adoptanter udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats 2. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. 3. Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. 7

10 De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 145,- kr. pr. time. De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Orlovens afholdelse aftales mellem arbejderen og bryggeriet under hensyntagen til produktionsbehovet. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. 12 BEKLÆDNING 1. Der udleveres uniform bestående af 1 sommerjakke, 1 vinterjakke, 2 par bukser, 2 sweatshirts samt fornødent antal T-shirts. 2. Som supplement til uniformen kan medarbejderne i perioden fra den 1. juli til 30. juni købe andet nødvendigt arbejdstøj for op til 1.350,00 kr.. Det kan f.eks. dreje sig om termoundertøj. 3. Der udleveres sikkerhedsfodtøj efter behov. 13 ØL OG VAND 1. Arbejderne får drikkeøl til nydelse på arbejdsstedet, maksimalt 2 liter eller 6 almindelige flasker pr. arbejdsdag. Når de ønsker det, kan de i stedet for drikkeøl få bryggeriets mineralvand efter bryggeriets nærmere bestemmelse. Hvis den ugentlige arbejdstid er forkortet med halve fridage nedsættes maksimum for drikkeøl forholdsmæssigt for pågældende dage. 2. En gang pr. måned kan købes 2 kasser Høker, Black eller Økopilsner til 60,- kr. pr. kasse og 2 kasser vand eller Sportscola til 50,- kr. pr. kasse (gælder ikke salgschauffører). Bryggeriets øvrige produkter kan købes for tilbudsprisen. 3. Ved afholdelse af sommerferie, påske og pinse samt til nytår gives 1 kasse høker eller sodavand til alle fastansatte. 8

11 14 ANTAGELSE AF ARBEJDERE Bryggeriet vil som hidtil tage videst muligt hensyn til forbundets ledige arbejdskraft, men forbeholder sig retten til som hidtil frit at antage de til beskæftigelsen bedst egnede arbejdere. 15 ANSÆTTELSESAFTALE 1. Ved ansættelse af medarbejdere udover 1 måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale. Denne udleveres senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. 2. Ansættelsesaftalens indhold udarbejdes i samarbejde med Hancocks Faglige Klub. 16 OPSIGELSE 1. For arbejdere, der har været beskæftiget på bryggeriet i 2 måneder, kan opsigelse gensidigt finde sted med en uges varsel til ophør ved den påfølgende uges udgang. 2. Efter 2 års beskæftigelse kan opsigelse fra bryggeriets side finde sted med 4 ugers varsel og fra arbejderens side med 4 ugers varsel til ophør ved udgangen af en uge. 3. Efter 4 års beskæftigelse - eller 2 års uafbrudt beskæftigelse - kan opsigelse fra bryggeriets side finde sted med 8 ugers varsel og fra arbejderens side med 4 ugers varsel til ophør ved udgangen af en uge. 4. Lønudbetaling finder sted som hidtil. 5. Under en sygdomsperiode finder afskedigelse ikke sted. 6. Bestemmelserne om opsigelse hindrer ikke bryggeriet i at antage arbejdere til midlertidigt arbejde af forud meddelt varighed. 17 GENERHVERVELSE AF RETTIGHEDER 1. Genantages en arbejder inden for et tidsrum af 1 år, indtræder denne i alle sine gamle rettigheder. En arbejder, som har aftjent sin ordinære militærtjeneste eller har haft barselsorlov, indtræder også i sine gamle rettigheder. 2. Efter raskmelding er enhver arbejder berettiget til at genoptage sit arbejde, uanset om det er efter 52 uger, når det dog ikke er mere end 9

12 1½ år siden sygdommen indtraf. 18 UDDANNELSE 1. Når en arbejder deltager i uddannelse / kursus efter virksomhedens beslutning, får medarbejderen sin sædvanlige løn dog uden genetillæg. Evt. løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden. 2. Den enkelte arbejder har efter 9 måneders beskæftigelse ret til at gøre brug af selvvalgt uddannelse efter de retningslinjer, der er gældende i Industriens Kompetenceudviklingsfond. Aftale om frihed til uddannelse efter eget valg kan kun træffes mellem bryggeriet og den enkelte arbejder. 19 UDDANNELSESFONDE Bryggeriet betaler til DA-LO udviklingsfond, Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond samt Industriens Kompetenceudviklingsfond med de til enhver tid gældende takster. 20 INFORMATION Bryggeriets ledelse vil mindst 1 gang årligt orientere medarbejderne om tekniske og markedsføringsmæssige projekter, for derved at styrke samhørighedsfølelsen i firmaet. 21 TILSKUD TIL HANCOCKS FAGLIGE KLUB Bryggeriet betaler 1 gang årligt 250,- kr. pr. arbejder til den faglige klub. 22 REGLER OM TILLIDSREPRÆSENTANTER 1. Valg af tillidsrepræsentant: På bryggeriet vælger arbejderne af deres midte en tillidsrepræsentant, der skal være talsmand overfor arbejdsgiveren. Der er adgang til at vælge op til 2 tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de på bryggeriet anerkendt dygtige arbejdere med mindst 9 mdrs. uafbrudt beskæftigelse i virksomheden. Valget er ikke gyldigt, før det af fagforeningen skriftligt er meddelt bryggeriet, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget. 10

13 2. Tillidsrepræsentantens opgaver: Det er tillidsrepræsentantens - såvel som arbejdsgiverens - pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Tillidsrepræsentanten skal informeres ved ansættelser og afskedigelser. Tillidsrepræsentanten modtager nyansatte på den første dag. Der gives en kort rundvisning, hvorunder der informeres om overenskomsten og Hancocks Faglige Klub. Når én eller flere af tillidsrepræsentantens kolleger ønsker det, er den Pågældende forpligtet til at forelægge deres klager eller henstillinger for ledelsen. Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, står det denne frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen. Ved udførelsen af tillidsrepræsentantens opgaver, må pågældende ikke forsømme sit arbejde, medmindre der i hvert enkelt tilfælde er truffet aftale med ledelsen. 3. Afskedigelse af tillidsrepræsentant: En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelse. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal han rejse spørgsmålet i henhold til reglerne om behandling af faglig strid. Mæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 7 kalender dage efter mæglings begæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet med mæglingsbegæringens fremkomst. Mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i Øvrigt fremmes mest muligt. 11

14 4. Vederlag: Tillidsrepræsentanter modtager et årligt vederlag, som udbetales med en fjerdedel pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv uden for dennes arbejdstid. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Valggrundlaget opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentant og efterfølgende én gang årligt. Ved bortfald af hvervet bortfalder vederlaget. Vederlaget udgør: Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer modtager et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer modtager et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover modtager et årligt vederlag på kr Vederlaget finansieres af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. 23 GENERELLE REGLER 1. Denne overenskomst træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. maj 2014 indgår, og skal af hver af parterne kunne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. maj, dog tidligst den 1. maj Hvis der i overenskomstperioden mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark skulle opnås overenskomst om arbejdstidsforkortelse eller om forlængelse af ferien eller om taktregulering, skal samme ændringer samtidig indføres i nærværende overenskomst. 3. Hver af overenskomstparterne er i overenskomst perioden berettiget til at ændre sin organisationsmæssige status ved eventuel sammenslutning med andre organisationer og / eller opdeling i flere foreninger, hvoraf kun en har med overenskomstmæssige relationer at gøre. 4. Spørgsmålet om en ændret udløbstid for overenskomsten kan drøftes i overenskomstperioden, hvis en af parterne ønsker det, og udløbstidspunktet kan ændres til 1. marts eller 1. april. 5. Uoverensstemmelser på arbejdspladsen skal altid søges ordnede ved 12

15 lokal forhandling mellem ledelsen og én af de valgte tillidsrepræsentanter. Opnås der ikke enighed kan tillidsrepræsentanten indbringe sagen for fagforeningen. Opnås der ikke enighed mellem arbejdsgiveren og fagforeningen, kan parterne indbringe sagen for hovedorganisationen. Norm for regler for behandling af faglig strid af 17/ er gældende. Hovedaftalen og samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark er gældende. 13

16 Overenskomstforhandling den 2. april 2014 Der var enighed om at forhandle en 3-årig aftale. Reglerne om barsel og forældreorlov ændres, så de svarer til Industriens Overenskomst. Dog skal perioder med forældreorlov aftales med ledelsen i hvert enkelt tilfælde, så bryggeriets behov for produktion imødekommes. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2014 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2015 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. Med virkning fra den lønningsuge, hvori den 1. maj 2016 indgår, forhøjes anciennitetstillægget med 3,90 kr. Forskudsbetaling ved SH-dage hæves fra 400,- kr. til 600,- kr. I det nuværende bilag 5 slettes teksten, som blev indsat i 2012: Provision udbetales til salgskuskene af det, som de fysisk selv leverer. Øvrig provision deles ligeligt mellem alle bryggeriarbejdere og salgskuske. Provisionen udbetales 1 gang årligt i den lønningsperiode, der følger umiddelbart efter den, hvor 1. maj indgår. I stedet betales 250,00 kr. pr. år pr. medarbejder til Hancocks Faglige Klub. I det nuværende bilag 5 rettes: En gang pr. måned kan købes 2 kasser Høker, Black eller Økopilsner til 60,- kr. pr. kasse og 2 kasser vand eller Sportscola til 50,- kr. pr. kasse (gælder ikke salgschauffører). Bryggeriets øvrige produkter kan købes for tilbudsprisen. 26 stk. 1 ændres: Denne overenskomst træder i kraft i den lønningsuge, hvori den 1. maj 2014 indgår, og skal af hver af parterne kunne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. maj, dog tidligst den 1. maj Desuden var der enighed om at forenkle overenskomsten, så den bliver mere brugervenlig: De forskellige lønandele skrives sammen. Elementer, der ikke bruges og ikke forventes at komme i brug, udskrives af aftalen. Reglerne om holddrift og aften- og natarbejde har ikke været brugt, og udskrives af aftalen. Hvis der senere bliver behov for udvidet produktionstid, forhandles der om det. Som minimum følges reglerne for holddrift i Industriens Overenskomst. Hancock betaler til alle uddannelsesfonde det indskrives i aftalen. Alle andre sproglige og redaktionelle ændringer får ikke indflydelse på indholdet af den bestående aftale. Hancock Bryggerierne A/S Sign. Fritz Strange Nielsen 3F Industrigruppen Sign. Kirsten Fejerskov Hancocks Faglige Klub Sign. Michael Rath Frederiksen Sign. Rasmus Kamstrup Jakobsen 14

17 I overenskomsten henvises til love og regler. Disse kan findes på nedenstående hjemmesider: Ferieloven: Sygedagpengeloven: Industriens Overenskomst: Industriens Kompetence Udviklingsfond: Industriens Pension: Eller der kan rettes henvendelse til Industrigruppen i 3F Jægervej 12, 7800 Skive Tlf.: Mail: 15

18

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F 2007 2010 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Oplag: 300 H080

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Vikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Vikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Vikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST For vikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og Fagligt Fælles Forbund INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER... 5

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere