Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om behandling af almindelige fogedsager"

Transkript

1 Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og inkassobureauer var inviteret og i meget stort antal deltog. Vejledningen har været i høring hos Danske Advokater (Danske Inkassoadvokater), Advokatsamfundet og inkassobrancheforeningen. Vejledningen skal bidrage til at skabe klarhed og ensartethed, så sagerne kommer enkelt og godt gennem fogedretterne, og til at sikre, at sagsbehandlingen er af højeste kvalitet. Vejledningen er udtryk for, hvordan borgerne og advokaterne kan forvente, at retterne behandler de almindelige fogedsager, og hvordan retten forventer, at parterne handler. Retten kan dog konkret beslutte en anden fremgangsmåde end den, der er beskrevet i vejledningen. Vejledningen er udarbejdet i december 2013 og opdateret senest i juni

2 Indhold Parterne... 3 Værneting... 4 Advokat/inkassobureau... 4 Opgørelse... 5 Retsafgift... 5 Forældelse... 5 Særlige ønsker og problemstillinger... 6 Fejl og mangler i anmodningen... 7 Andre fogedforretninger... 7 Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dokument med digital underskrift... 8 Berammelse... 8 Berammelsestider på hjemmesiden... 8 Sagernes berammelse... 8 Telefonmøde eller almindeligt møde?... 9 Aflysning... 9 Indkaldelse... 9 Forkyndelse Betaling af fordringen Det gode fogedretsmøde Mødeprocent Forberedelse til mødet Mødets afvikling Det gode fogedmøde vil som udgangspunkt have følgende forløb: Fundamentet Tinglysning Tvist under fogedretsmødet Særligt om telefonmøder Hvis skyldner ikke møder Politifremstillinger

3 Den gode anmodning Når sagen sendes til fogedretten udarbejdes en anmodning. I det følgende afsnit gennemgås anmodningens indhold. Parterne Navne i anmodningen skal stemme overens med navne i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden, hvis fogedretten skal kontrollere navne i offentlige registre eller bede om at få eftersendt oplysninger eller dokumentation for tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, f.eks. transporterklæringer. Hvis kreditor eller skyldner har skiftet navn oplyses det med angivelse af nyt navn. Tidligere navn anføres i parentes. Kreditors og skyldners cpr-/cvr-nummer bør oplyses. Cpr-/cvr-nummer muliggør søgning og opdatering af ny adresse på skyldner. Vær opmærksom på, at hvis kreditor eller skyldner driver enkeltmandsvirksomhed, er det en stor hjælp for fogedretten at kende cprnummeret. Kreditor kan med fordel oplyse både skyldners virksomhedsadresse og privatadresse. Begge dele kan søges i cvr-registeret. Når skyldner er en juridisk person, bør direktørens navn og privatadresse fremgå. Dette er en stor hjælp for fogedretten ved berammelse og forkyndelse og desuden påkrævet ved evt. politiforkyndelse og/eller senere politifremstilling. Hvis skyldners (mobil)telefonnummer og mailadresse er kendt, bør det altid oplyses. Det er praktisk at have i forbindelse med telefonforkyndelse. Teleforkyndelse for skyldner giver ofte en hurtigere sagsbehandling. Hvis rekvirenten er bekendt med, at skyldner kan være vanskelig at træffe på bopælen, kan oplysning om, hvor og hvordan man lettest træffer skyldneren, fremme sagens behandling. Oplys om kreditor er momsregistreret eller ej, gerne på første side i anmodningen i forbindelse med parternes navne. Oplysningen er vigtig i forbindelse med omkostningsfastsættelsen. 3

4 Hvis rekvirenten ved, at skyldner er repræsenteret ved en advokat, bør anmodningen sendes til advokaten samtidig med, at sagen indbringes for fogedretten, og en bemærkning herom bør stå i anmodningen. Advokater og inkassobureauer kan anmode deres klienter om at give så mange oplysninger som muligt om skyldner fra sagens start. Værneting Sagen skal indgives til rette værneting. Mange skyldnere viser sig at være flyttet og ofte til en anden retskreds, så sagen skal henvises. Det forlænger sagsbehandlingstiden. Tjek derfor skyldners adresse, inden sagen sendes til fogedretten. Advokat/inkassobureau Sørg for at Advokatnøglen altid er opdateret. Fogedretterne trækker oplysninger om advokaters adresse, mailadresse, cvr.nr. m.v. herfra. Anmodningen bør oplyse navn og direkte telefonnummer på sagsbehandler. Det gør det muligt at få en hurtig afklaring af evt. tvivlsspørgsmål eller mangler og medvirker til en kortere sagsbehandlingstid. Der bør oplyses en sikker mailadresse på rekvirenten. Mailadressen bruges bl.a. ved tilbagemelding om gennemførte, tinglyste udlæg. Fogedretten sender indkaldelser, breve m.v. til advokaters og inkassobureauers e-boks (Digital Post). Kommunikation via e-boks sker krypteret. Cvr.nr. bør derfor oplyses på advokatens/inkassobureauets brevpapir og være indberettet til Advokatnøglen. Journalnummer bør oplyses tydeligt. 4

5 Der bør oplyses bankkontonummer. Kontonummeret er relevant ved evt. tilbagebetaling af retsafgift. Opgørelse Opgørelsen skal redegøre for hovedstol, renter (herunder renteperiode, rentestørrelse og om der er fratrukket forældede renter) samt omkostninger. Renter skal ikke sammenblandes med hovedstolen. Hvis der er tale om et løbende kontoforhold, hvor hovedstol og renter er sammenblandet, skal dokumentation for opgørelsen vedlægges. Oplys den samlede fordring. For at reducere antallet af gange, hvor fogedretten skal have sagen frem, bør eventuel yderligere rentetilskrivning først oplyses i eller dagen før fogedretsmødet. Eventuel yderligere grundafgift skal samtidig indbetales. Hvis sagen tidligere har været foretaget i fogedretten, skal der tages udgangspunkt i det tidligere opgjorte beløb, fordi alle beløb, der indgår i fogedrettens opgørelse, tidligst forældes efter 10 år. Tidligere originale anmodninger med fogedrettens kassestempling og opgørelse skal være vedhæftet den nye anmodning. Retsafgift skal ikke indregnes i opgørelsen. Den tillægger fogedretten i forbindelse med sagens oprettelse, hvor retsafgiften beregnes. Fogedretten skal kunne se, hvordan rekvirenten er kommet frem til opgørelsen. Det kan derfor i nogle tilfælde være en god ide at vedlægge dokumentation for opgørelsen. Retsafgift Samtidig med, at sagen indgives, skal der betales retsafgift. Sagen bliver ikke behandlet, før retsafgiften er modtaget. Det fremmer sagens behandling, hvis retsafgift og fundament modtages samme dag. Forældelse Anmodningen bør indeholde en stillingtagen til evt. forældelsesproblematik, og der skal vedlægges dokumentation for, at forældelsen er afbrudt. 5

6 Det er unødvendigt at indsende helt nye domme for at få afbrudt forældelse. Særlige ønsker og problemstillinger Hvis der ønskes telefonmøde, bør det stå i anmodningen og gerne med fremhævede typer. Ønske om telefonmøde bør ikke anføres i et følgebrev, idet følgebrevet kan være vedlagt flere sager, der senere i sagsbehandlingen ikke længere følges ad. På betalingspåkrav kan ønske om telefonmøde anføres i rubrik 1. Det er vigtigt, at der er oplyst et direkte telefonnummer til en sagsbehandler. Rekvirenten må gerne nøjes med at oplyse et telefonnummer uden angivelse af sagsbehandlernavn. Det må forventes, at fogedretterne fremover vil være mere strikse med at afvise sager, hvor det er vanskeligt at træffe en mødeberettiget, når rekvirenten kontaktes. Det kan være en god ide at oplyse om ferielukning, idet fogedretten så vidt muligt vil tage hensyn hertil ved berammelsen. Er der en problemstilling vedrørende f.eks. værneting, er det en god idé at redegøre for det i anmodningen. Rekvirenten bør i anmodningen (ikke i et evt. følgebrev) beskrive, hvad rekvirenten ønsker fogedretten skal gøre eller være opmærksom på: Ønskes der udlæg? Er der særlige forhold, der medfører ønske om, at der afsættes længere tid til fogedretsmødet? Driver skyldner virksomhed? Indkaldes skyldner til at medbringe effekter, der skal afleveres? Anmodes der alene om autorisation? Indkaldes skyldner med henblik på at medbringe oplysninger, der ikke er givet, selv om det blev aftalt/lovet under et tidligere fogedretsmøde? 6

7 Ønskes skyldneren indkaldt i fredningsperioden (retsplejelovens 490)? I givet fald skal der redegøres for grundlaget for, at fogedretten kan indkalde skyldner. Hvis sagen ønskes berammet som udkørende fogedforretning straks eller berammet uden forudgående varsel til skyldner, skal der redegøres for årsagen. Er skyldner repræsenteret ved advokat? Bør sagen behandles af juridisk foged og i bekræftende fald hvorfor? Anmodninger er hurtigere at gennemgå og læse, hvis ordvalget er enkelt og forståeligt. Anmodninger i almindelige fogedsager skal ikke sendes til fogedretten via mail. Danmarks Domstole har retningslinjer for brug af og digital kommunikation. Læs retningslinjerne her. Hvis rekvirenten sender anmodningen både på mail og med almindeligt brev, giver det kun merarbejde i fogedretten, og det fremmer ikke sagens behandling. Fejl og mangler i anmodningen Fogedretten gennemgår hele anmodningen, så flere fejl eller manglende oplysninger påtales og efterspørges samlet. Fogedretten kan kontakte rekvirenten telefonisk, via mail eller brev alt afhængigt af, hvad der i den konkrete sag er mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at henvendelser om fejl og manglende oplysninger i anmodningen besvares hurtigt. Hvis sagen afvises, sender fogedretten en begrundet afvisning. Andre fogedforretninger Der skal ikke vedlægges kopi af anmodningen i almindelige fogedsager. Ved umiddelbare fogedforretninger, udpantningssager og pantebrevsudlæg skal der vedlægges et sæt kopi af anmodningen og evt. bilag til hver skyldner, idet skyldner får kopi af anmodningen sammen med indkaldelsen. 7

8 Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dokument med digital underskrift Hvis fundamentet er underskrevet ved brug af digital signatur, skal et print af dokumentet vedlægges sammen med standardvilkårene (versionsnummer og dato for vilkår skal fremgå). De elektroniske data skal være omdannet til almindelig skrift, og dokumentet skal være en fuldstændig fremstilling af det digitale dokument, sådan som det fremstod for underskriveren på tidspunktet for den digitale signering. Det bør fremgå af enten anmodningen eller printet, at udlægsfundamentet er underskrevet digitalt. Berammelse Berammelsestider på hjemmesiden Fogedretterne oplyser den aktuelle berammelsestid for almindelige fogedsager på rettens hjemmeside. Sagernes berammelse Rekvirenten vil som regel gerne have sagerne berammet i forlængelse af hinanden. Hvis rekvirenten sender sagerne frem i bunker, kan fogedretten beramme sagerne umiddelbart i forlængelse af hinanden i samme mødelokale. Langt de fleste fogedmøder angår ukomplicerede sager, tager kort tid og kan gennemføres som halve telefonmøder. Derfor ringer fogedretterne ikke rekvirenten op forud for berammelse for at aftale mødedatoen. I tvistsager, som skal behandles af en juridisk foged, vil fogedretterne oftest kontakte parterne for at aftale mødetidspunkt og den øvrige tilrettelæggelse af sagen. Der er forskel på, hvor høj mødeprocenten er i de forskellige fogedretter. Forskellige forhold har indvirkning på mødeprocenten, bl.a. befolkningssammensætningen, hvem rekvirenten er, eller hvad rekvirenten har gjort for at minde skyldner om mødet. Fogedretten forsøger at sikre så høj mødeprocent som muligt og berammer fogedsagerne ud fra de erfaringer, der er i den enkelte fogedret. 8

9 Hvis sagen skal udsættes, tilstræbes det, at sagen omberammes til en dag, hvor rekvirenten har andre sager berammet, hvis rekvirenten oplyser om fremtidige berammede møder. Hvis sagen skal berammes til en udkørende fogedforretning, tilstræbes det at samle sager mod samme skyldner til samtidig behandling. Telefonmøde eller almindeligt møde? Som anført under Den gode anmodning bør anmodning om telefonmøde stå først i anmodningen, ikke i et følgebrev, og gerne med fremhævede typer. Det er vigtig information for fogedretten i forbindelse med berammelsen. Hvis det ikke fremgår af anmodningen, at rekvirenten ønsker sagen behandlet som telefonmøde, berammes sagen som almindeligt møde. Det giver ekstra arbejde og længere sagsbehandlingstid, hvis rekvirenten efterfølgende anmoder om, at sagen behandles ved telefonmøde, da der på det tidspunkt er afsat tid til sagen, og berammelserne er tilrettelagt under hensyntagen til, om det er egentlige møder eller telefonmøder. Fogedretterne opfordrer rekvirenterne til at overveje at møde, hvis der er mange sager, frem for at afvikle sagerne via telefonmøder. Det er erfaringsmæssigt mere smidigt og effektivt. Møder, som angår udlevering af udlagte effekter eller genstande købt på kredit, er normalt ikke egnede til behandling som telefonmøder. Fogedretten tager ikke genstande i opbevaring. Det er dog ikke udelukket, at denne type sager undtagelsesvis, og navnlig ved politifremstillinger, behandles på et telefonmøde, idet parterne så kan aftale nærmere om aflevering. Aftalen kan tilføres fogedbogen. Aflysning Hvis fogedretten har modtaget besked om lovligt forfald fra skyldner, eller sagen afvises på grund af (ny) insolvenserklæring, gives der så vidt muligt besked til rekvirenten. Hvis skyldner ikke møder, får rekvirenten besked hurtigst muligt enten telefonisk eller via mail, typisk med forespørgsel om fremstilling og opkrævning af tillægsafgift. Indkaldelse Det fremgår af indkaldelsen til rekvirenten, om sagen er berammet til et almindeligt møde eller et telefonmøde. 9

10 Fogedretten sender som regel indkaldelsen til rekvirenten via e-boks (cvr-.nr.) eller mail. Fogedretten sender en særskilt mail for hver sag. Forkyndelse Det er ikke nødvendigt, at rekvirenten ringer til fogedretten og spørger til forkyndelsen. Fogedretten kan have sendt underretning med almindelig post til skyldner kort tid før mødet, eller stævningsmanden kan have afleveret en besked i skyldners postkasse, hvilket betyder, at skyldner er indkaldt, og det derfor, i relation til rekvirentens mødepligt, er uden betydning, om sagen er forkyndt. Hvis det viser sig svært at få en indkaldelse forkyndt for skyldner, kan fogedretten kontakte rekvirenten for evt. yderligere oplysninger. Hvis en sag har afventet forkyndelse i meget lang tid, afgør fogedretten ud fra de konkrete oplysninger i sagen, hvad der videre skal ske. Fogedretten kan vælge at returnere sagen til rekvirenten med oplysning om, hvad der er gjort for at finde frem til skyldner. Vær opmærksom på, at fogedretterne har forskellige muligheder, når en indkaldelse skal forkyndes. Fogedretterne kan anvende telefonforkyndelse, digital forkyndelse (via Digital Post (e-boks)) eller stævningsmandsforkyndelse. Det er en god ide at oplyse skyldners (mobil)telefonnummer i anmodningen, hvis det er kendt, idet fogedretten så har større chance for at træffe skyldner telefonisk. Betaling af fordringen Ofte retter skyldner henvendelse til fogedretten for betaling af fordringen. Hvis henvendelse sker før fogedretsmødet, vil fogedretten henvise skyldner til at betale til rekvirenten. Hvis skyldner medbringer penge til fogedretsmødet, og rekvirenten ikke er til stede, f.eks. fordi mødet afholdes som telefonmøde, vil fogedretten bede rekvirenten opgøre fordringen, tage imod betaling og efterfølgende overføre beløbet til rekvirenten. 10

11 Det gode fogedretsmøde Mødeprocent For både skyldner, rekvirent og fogedret er det omkostnings- og tidsbesparende, hvis så mange sager som muligt kan afsluttes på første møde. Fogedretten eller rekvirenten kan sikre et større fremmøde ved at sende huskebrev. Fogedretterne har, alt afhængig af bl.a. befolkningssammensætning, berammelsestid og mødeprocent, forskellige erfaringer med effekten af at sende et huskebrev til skyldneren kort tid før mødet. Fogedretterne anvender derfor denne fremgangsmåde i forskelligt omfang. Rekvirenterne kan med fordel også afprøve effekten af at sende et brev eller en sms, der kort tid før mødet minder skyldner om mødetidspunktet. Forberedelse til mødet God oplæring af fuldmægtige og andre, der møder for rekvirenten, er afgørende for et godt møde. Særlig er det vigtigt at oplære i, hvordan spørgsmål stilles. Det er lærerigt at gå med andre i fogedretten og se andre måder at gøre det på. Rekvirenten kan med fordel før mødet undersøge nærmere om skyldners aktiver, f.eks. i tingbogen og motorregisteret. Husk at informere en evt. forbindelsesadvokat om de kendte aktiver m.v. Mødets afvikling Det er vigtigt, at såvel fogeden som rekvirenten sørger for en god tone under mødet. Alle skal behandles med respekt. Rekvirenter, der medvirker i mødet på telefon, bør være særlige opmærksomme på, at man kan blive opfattet som mere aggressiv over en telefonforbindelse. Rekvirenten bør også være bevidst om, at en meget dårlig stemning under et telefonmøde, kan være et problem for fogedens sikkerhed og ikke fremmer skyldners lyst til at betale gælden. 11

12 Fogeden starter med at opgøre kravet. I kontorfogedsager tillægges salær i forbindelse med opgørelsen af kravet. I juristfogedsager tages der stilling til sagsomkostninger ved afslutningen af sagen. Hvis rekvirenten medbringer yderligere renteberegning til mødet, skal rekvirenten være opmærksom på samtidig betaling af evt. yderligere grundafgift. Når skyldner udspørges, bør der tages udgangspunkt i den konkrete skyldners situation og ikke i et afkrydsningsskema, som rekvirenten medbringer. Hvis der spørges slavisk efter et skema, er mange spørgsmål helt overflødige, og det bidrager hverken til relevante oplysninger eller en fornuftig afvikling af mødet. Rekvirenten skal tydeligt oplyse, hvilke aktiver, der ønskes udlæg i. Rekvirenten bør vente med at spørge til cpr-nummer, mailadresse etc. til afslutningen af retsmødet. Fogedretten pålægger ikke skyldner at oplyse cpr-nummer, medmindre det skal bruges i forbindelse med tinglysning af udlæg eller i øvrigt i fogedrettens sagsbehandling. Det gode fogedmøde vil som udgangspunkt have følgende forløb: Fogeden starter som udgangspunkt med at ringe til rekvirenten, hvis rekvirenten medvirker på telefon. Fogeden henter derefter skyldner i venteværelset. Hvis rekvirenten møder, hentes rekvirenten og skyldner samtidig. Fogeden spørger til skyldners navn og adresse. Fogeden får oplyst eller nævner advokatens navn, redegør kort for rollefordelingen og oplyser, hvad der skal ske på mødet. Fogeden opgør kravet med mødesalær. Fogeden oplyser skyldner om oplysningspligt og strafansvar. Fogeden giver ordet til rekvirenten. Rekvirenten spørger, om skyldner kan betale hele fordringen. 12

13 Hvis skyldner ikke kan betale, spørger rekvirenten om skyldner ejer aktiver, som kan stilles til sikkerhed for kravet. Rekvirenten anmoder om udlæg og skal oplyse, hvad der ønskes udlæg i. Rekvirenten spørger til afdragsordning og kort til skyldners samlede økonomi. I fogedbogen noteres udlæg eller insolvenserklæring samt evt. fastsat eller aftalt afdragsordning (ved udlæg i depositum vurderes, om der tillige noteres insolvenserklæring). Fogeden konkluderer på mødet og vejleder skyldner om retsvirkninger samt udleverer eventuel skriftlig vejledning. Fundamentet Fogeden sætter et fremlæggelsesstempel i fundamentet, skriver, hvad kravet er opgjort til og med et stikord, hvad udfaldet af mødet var, f.eks. udlæg, insolvenserklæring, udsat til jurist eller ej mødt. Fremlæggelsesstempler sættes i dokumentet, så vidt muligt i kronologisk rækkefølge. Tinglysning Fogedretten tinglyser kun udlæg i forbindelse med fogedretsmødet, hvis rekvirenten i mødet er i stand til at give fogedretten alle relevante oplysninger til brug herfor. Hvis rekvirenten vil have besked om tinglysning, skal der i anmodningen, oplyses en mailadresse, som kvitteringen kan sendes til. Mailadressen indtastes af fogeden i forbindelse med tinglysning af udlægget. Tvist under fogedretsmødet Hvis der under et fogedretsmøde opstår en tvist, som en jurist skal tage stilling til, vil fogedretten undersøge, om en jurist straks kan tilkaldes, eller om der skal indkaldes til et nyt møde. Hvis der skal afholdes et nyt møde, vil dato og tidspunkt så vidt muligt blive fastsat med det samme, så både rekvirent og skyldner er indkaldt. 13

14 Særligt om telefonmøder For at overholde tiden ved telefonretsmøder, er det vigtig, at rekvirenten svarer straks, når der ringes til det oplyste telefonnummer. Flere rekvirenter har en særlig mødetelefon en mobiltelefon eller et direkte nummer, som ikke anvendes til andet - og en medarbejder er udpeget til at have vagt ved telefonen. Det sikrer hurtig og smidig afvikling af telefonmøderne. Alle parter skal medvirke til, at lydkvaliteten er ordentlig. Fogeden kan bede skyldner tale i en bestemt retning. Hos rekvirenten bør der ikke være samtaler i baggrunden eller støj fra kolleger på kontoret. Det er generende og giver indtryk af, at andre kan lytte med. Fogeden vil altid gribe ind, hvis det opdages, at skyldneren ikke taler sandt under telefonmødet, men rekvirenten kan ikke forvente, at fogeden vil agere rekvirentens forlængede arm. Anderledes forholder det sig, når rekvirenten ikke har mødepligt, og fogeden derfor har spørgepligten. Hvis skyldner ikke møder Hvis skyldner ikke møder, vil fogedretten enten ringe eller sende en mail med oplysning om, at skyldner ikke var mødt og, hvis indkaldelsen var lovlig forkyndt, anmodning om, at der indbetales tillægsafgift straks, hvis skyldner ønskes politifremstillet. Fogedretten beholder fundamentet, hvis der kan anmodes om politifremstilling. Det er vigtigt, at tillægsafgiften betales eller overføres til retten hurtigst muligt, helst samme dag og senest med modtagelse på 3. dagen efter fogedretsmødet. Hvis ikke tillægsafgiften modtages straks, vil sagen blive sendt retur til rekvirenten. Politifremstillinger Rekvirenten kan, efter at der er afsagt kendelse om politifremstilling, forsøge at komme i kontakt med skyldner i stedet for at forholde sig passiv og blot afvente politifremstillingen. Det kan være en god ide at undersøge skyldners forhold, mens fremstilling afventes. Det bør overvejes, om det i den konkrete sag kan være mere hensigtsmæssigt at anmode om en udkørende fogedforretning frem for en politifremstilling. Anmodning om udkørende skal begrundes. 14

15 Fogedretterne modtager en del henvendelser fra rekvirenter, mens sagen afventer politifremstilling. Det er ikke nødvendigt at rykke. Fogedretten har noteret sagen på en fristliste og glemmer den ikke. Når skyldner fremstilles, kontakter fogedretten rekvirenten og aftaler tid for mødet, men det kan også være nødvendigt at afholde mødet med det samme. Fogedretten giver som udgangspunkt altid mulighed for, at skyldner kan møde frivilligt i stedet for at blive anholdt. Fogedretten vil konkret afgøre, om der gives et fast tidspunkt, eller om skyldner blot kan møde op, evt. på en bestemt dag. I visse sager kan det dog erfaringsmæssigt være nødvendigt at fastholde en anholdelse. Fogedretten gennemgår løbende de sager, der afventer politifremstilling og aftaler forskellige tiltag med politiet, så det sikres, at sagerne afvikles hurtigst muligt. Hvis der planlægges en særlig indsats sammen med politiet, giver fogedretten så vidt muligt rekvirenter besked i god tid, ligesom der efterfølgende informeres om resultatet af den særlige indsats. Information om afviklede aktioner vil typisk blive givet på rettens hjemmeside. Fogedretten eller politiet vil i nogle tilfælde orientere medierne om planlagte aktioner med henblik på, at skyldnere har mulighed for at møde frivilligt og dermed undgå anholdelse. 15

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere