Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om behandling af almindelige fogedsager"

Transkript

1 Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og inkassobureauer var inviteret og i meget stort antal deltog. Vejledningen har været i høring hos Danske Advokater (Danske Inkassoadvokater), Advokatsamfundet og inkassobrancheforeningen. Vejledningen skal bidrage til at skabe klarhed og ensartethed, så sagerne kommer enkelt og godt gennem fogedretterne, og til at sikre, at sagsbehandlingen er af højeste kvalitet. Vejledningen er udtryk for, hvordan borgerne og advokaterne kan forvente, at retterne behandler de almindelige fogedsager, og hvordan retten forventer, at parterne handler. Retten kan dog konkret beslutte en anden fremgangsmåde end den, der er beskrevet i vejledningen. Vejledningen er udarbejdet i december 2013 og opdateret senest i juni

2 Indhold Parterne... 3 Værneting... 4 Advokat/inkassobureau... 4 Opgørelse... 5 Retsafgift... 5 Forældelse... 5 Særlige ønsker og problemstillinger... 6 Fejl og mangler i anmodningen... 7 Andre fogedforretninger... 7 Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dokument med digital underskrift... 8 Berammelse... 8 Berammelsestider på hjemmesiden... 8 Sagernes berammelse... 8 Telefonmøde eller almindeligt møde?... 9 Aflysning... 9 Indkaldelse... 9 Forkyndelse Betaling af fordringen Det gode fogedretsmøde Mødeprocent Forberedelse til mødet Mødets afvikling Det gode fogedmøde vil som udgangspunkt have følgende forløb: Fundamentet Tinglysning Tvist under fogedretsmødet Særligt om telefonmøder Hvis skyldner ikke møder Politifremstillinger

3 Den gode anmodning Når sagen sendes til fogedretten udarbejdes en anmodning. I det følgende afsnit gennemgås anmodningens indhold. Parterne Navne i anmodningen skal stemme overens med navne i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden, hvis fogedretten skal kontrollere navne i offentlige registre eller bede om at få eftersendt oplysninger eller dokumentation for tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, f.eks. transporterklæringer. Hvis kreditor eller skyldner har skiftet navn oplyses det med angivelse af nyt navn. Tidligere navn anføres i parentes. Kreditors og skyldners cpr-/cvr-nummer bør oplyses. Cpr-/cvr-nummer muliggør søgning og opdatering af ny adresse på skyldner. Vær opmærksom på, at hvis kreditor eller skyldner driver enkeltmandsvirksomhed, er det en stor hjælp for fogedretten at kende cprnummeret. Kreditor kan med fordel oplyse både skyldners virksomhedsadresse og privatadresse. Begge dele kan søges i cvr-registeret. Når skyldner er en juridisk person, bør direktørens navn og privatadresse fremgå. Dette er en stor hjælp for fogedretten ved berammelse og forkyndelse og desuden påkrævet ved evt. politiforkyndelse og/eller senere politifremstilling. Hvis skyldners (mobil)telefonnummer og mailadresse er kendt, bør det altid oplyses. Det er praktisk at have i forbindelse med telefonforkyndelse. Teleforkyndelse for skyldner giver ofte en hurtigere sagsbehandling. Hvis rekvirenten er bekendt med, at skyldner kan være vanskelig at træffe på bopælen, kan oplysning om, hvor og hvordan man lettest træffer skyldneren, fremme sagens behandling. Oplys om kreditor er momsregistreret eller ej, gerne på første side i anmodningen i forbindelse med parternes navne. Oplysningen er vigtig i forbindelse med omkostningsfastsættelsen. 3

4 Hvis rekvirenten ved, at skyldner er repræsenteret ved en advokat, bør anmodningen sendes til advokaten samtidig med, at sagen indbringes for fogedretten, og en bemærkning herom bør stå i anmodningen. Advokater og inkassobureauer kan anmode deres klienter om at give så mange oplysninger som muligt om skyldner fra sagens start. Værneting Sagen skal indgives til rette værneting. Mange skyldnere viser sig at være flyttet og ofte til en anden retskreds, så sagen skal henvises. Det forlænger sagsbehandlingstiden. Tjek derfor skyldners adresse, inden sagen sendes til fogedretten. Advokat/inkassobureau Sørg for at Advokatnøglen altid er opdateret. Fogedretterne trækker oplysninger om advokaters adresse, mailadresse, cvr.nr. m.v. herfra. Anmodningen bør oplyse navn og direkte telefonnummer på sagsbehandler. Det gør det muligt at få en hurtig afklaring af evt. tvivlsspørgsmål eller mangler og medvirker til en kortere sagsbehandlingstid. Der bør oplyses en sikker mailadresse på rekvirenten. Mailadressen bruges bl.a. ved tilbagemelding om gennemførte, tinglyste udlæg. Fogedretten sender indkaldelser, breve m.v. til advokaters og inkassobureauers e-boks (Digital Post). Kommunikation via e-boks sker krypteret. Cvr.nr. bør derfor oplyses på advokatens/inkassobureauets brevpapir og være indberettet til Advokatnøglen. Journalnummer bør oplyses tydeligt. 4

5 Der bør oplyses bankkontonummer. Kontonummeret er relevant ved evt. tilbagebetaling af retsafgift. Opgørelse Opgørelsen skal redegøre for hovedstol, renter (herunder renteperiode, rentestørrelse og om der er fratrukket forældede renter) samt omkostninger. Renter skal ikke sammenblandes med hovedstolen. Hvis der er tale om et løbende kontoforhold, hvor hovedstol og renter er sammenblandet, skal dokumentation for opgørelsen vedlægges. Oplys den samlede fordring. For at reducere antallet af gange, hvor fogedretten skal have sagen frem, bør eventuel yderligere rentetilskrivning først oplyses i eller dagen før fogedretsmødet. Eventuel yderligere grundafgift skal samtidig indbetales. Hvis sagen tidligere har været foretaget i fogedretten, skal der tages udgangspunkt i det tidligere opgjorte beløb, fordi alle beløb, der indgår i fogedrettens opgørelse, tidligst forældes efter 10 år. Tidligere originale anmodninger med fogedrettens kassestempling og opgørelse skal være vedhæftet den nye anmodning. Retsafgift skal ikke indregnes i opgørelsen. Den tillægger fogedretten i forbindelse med sagens oprettelse, hvor retsafgiften beregnes. Fogedretten skal kunne se, hvordan rekvirenten er kommet frem til opgørelsen. Det kan derfor i nogle tilfælde være en god ide at vedlægge dokumentation for opgørelsen. Retsafgift Samtidig med, at sagen indgives, skal der betales retsafgift. Sagen bliver ikke behandlet, før retsafgiften er modtaget. Det fremmer sagens behandling, hvis retsafgift og fundament modtages samme dag. Forældelse Anmodningen bør indeholde en stillingtagen til evt. forældelsesproblematik, og der skal vedlægges dokumentation for, at forældelsen er afbrudt. 5

6 Det er unødvendigt at indsende helt nye domme for at få afbrudt forældelse. Særlige ønsker og problemstillinger Hvis der ønskes telefonmøde, bør det stå i anmodningen og gerne med fremhævede typer. Ønske om telefonmøde bør ikke anføres i et følgebrev, idet følgebrevet kan være vedlagt flere sager, der senere i sagsbehandlingen ikke længere følges ad. På betalingspåkrav kan ønske om telefonmøde anføres i rubrik 1. Det er vigtigt, at der er oplyst et direkte telefonnummer til en sagsbehandler. Rekvirenten må gerne nøjes med at oplyse et telefonnummer uden angivelse af sagsbehandlernavn. Det må forventes, at fogedretterne fremover vil være mere strikse med at afvise sager, hvor det er vanskeligt at træffe en mødeberettiget, når rekvirenten kontaktes. Det kan være en god ide at oplyse om ferielukning, idet fogedretten så vidt muligt vil tage hensyn hertil ved berammelsen. Er der en problemstilling vedrørende f.eks. værneting, er det en god idé at redegøre for det i anmodningen. Rekvirenten bør i anmodningen (ikke i et evt. følgebrev) beskrive, hvad rekvirenten ønsker fogedretten skal gøre eller være opmærksom på: Ønskes der udlæg? Er der særlige forhold, der medfører ønske om, at der afsættes længere tid til fogedretsmødet? Driver skyldner virksomhed? Indkaldes skyldner til at medbringe effekter, der skal afleveres? Anmodes der alene om autorisation? Indkaldes skyldner med henblik på at medbringe oplysninger, der ikke er givet, selv om det blev aftalt/lovet under et tidligere fogedretsmøde? 6

7 Ønskes skyldneren indkaldt i fredningsperioden (retsplejelovens 490)? I givet fald skal der redegøres for grundlaget for, at fogedretten kan indkalde skyldner. Hvis sagen ønskes berammet som udkørende fogedforretning straks eller berammet uden forudgående varsel til skyldner, skal der redegøres for årsagen. Er skyldner repræsenteret ved advokat? Bør sagen behandles af juridisk foged og i bekræftende fald hvorfor? Anmodninger er hurtigere at gennemgå og læse, hvis ordvalget er enkelt og forståeligt. Anmodninger i almindelige fogedsager skal ikke sendes til fogedretten via mail. Danmarks Domstole har retningslinjer for brug af og digital kommunikation. Læs retningslinjerne her. Hvis rekvirenten sender anmodningen både på mail og med almindeligt brev, giver det kun merarbejde i fogedretten, og det fremmer ikke sagens behandling. Fejl og mangler i anmodningen Fogedretten gennemgår hele anmodningen, så flere fejl eller manglende oplysninger påtales og efterspørges samlet. Fogedretten kan kontakte rekvirenten telefonisk, via mail eller brev alt afhængigt af, hvad der i den konkrete sag er mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at henvendelser om fejl og manglende oplysninger i anmodningen besvares hurtigt. Hvis sagen afvises, sender fogedretten en begrundet afvisning. Andre fogedforretninger Der skal ikke vedlægges kopi af anmodningen i almindelige fogedsager. Ved umiddelbare fogedforretninger, udpantningssager og pantebrevsudlæg skal der vedlægges et sæt kopi af anmodningen og evt. bilag til hver skyldner, idet skyldner får kopi af anmodningen sammen med indkaldelsen. 7

8 Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dokument med digital underskrift Hvis fundamentet er underskrevet ved brug af digital signatur, skal et print af dokumentet vedlægges sammen med standardvilkårene (versionsnummer og dato for vilkår skal fremgå). De elektroniske data skal være omdannet til almindelig skrift, og dokumentet skal være en fuldstændig fremstilling af det digitale dokument, sådan som det fremstod for underskriveren på tidspunktet for den digitale signering. Det bør fremgå af enten anmodningen eller printet, at udlægsfundamentet er underskrevet digitalt. Berammelse Berammelsestider på hjemmesiden Fogedretterne oplyser den aktuelle berammelsestid for almindelige fogedsager på rettens hjemmeside. Sagernes berammelse Rekvirenten vil som regel gerne have sagerne berammet i forlængelse af hinanden. Hvis rekvirenten sender sagerne frem i bunker, kan fogedretten beramme sagerne umiddelbart i forlængelse af hinanden i samme mødelokale. Langt de fleste fogedmøder angår ukomplicerede sager, tager kort tid og kan gennemføres som halve telefonmøder. Derfor ringer fogedretterne ikke rekvirenten op forud for berammelse for at aftale mødedatoen. I tvistsager, som skal behandles af en juridisk foged, vil fogedretterne oftest kontakte parterne for at aftale mødetidspunkt og den øvrige tilrettelæggelse af sagen. Der er forskel på, hvor høj mødeprocenten er i de forskellige fogedretter. Forskellige forhold har indvirkning på mødeprocenten, bl.a. befolkningssammensætningen, hvem rekvirenten er, eller hvad rekvirenten har gjort for at minde skyldner om mødet. Fogedretten forsøger at sikre så høj mødeprocent som muligt og berammer fogedsagerne ud fra de erfaringer, der er i den enkelte fogedret. 8

9 Hvis sagen skal udsættes, tilstræbes det, at sagen omberammes til en dag, hvor rekvirenten har andre sager berammet, hvis rekvirenten oplyser om fremtidige berammede møder. Hvis sagen skal berammes til en udkørende fogedforretning, tilstræbes det at samle sager mod samme skyldner til samtidig behandling. Telefonmøde eller almindeligt møde? Som anført under Den gode anmodning bør anmodning om telefonmøde stå først i anmodningen, ikke i et følgebrev, og gerne med fremhævede typer. Det er vigtig information for fogedretten i forbindelse med berammelsen. Hvis det ikke fremgår af anmodningen, at rekvirenten ønsker sagen behandlet som telefonmøde, berammes sagen som almindeligt møde. Det giver ekstra arbejde og længere sagsbehandlingstid, hvis rekvirenten efterfølgende anmoder om, at sagen behandles ved telefonmøde, da der på det tidspunkt er afsat tid til sagen, og berammelserne er tilrettelagt under hensyntagen til, om det er egentlige møder eller telefonmøder. Fogedretterne opfordrer rekvirenterne til at overveje at møde, hvis der er mange sager, frem for at afvikle sagerne via telefonmøder. Det er erfaringsmæssigt mere smidigt og effektivt. Møder, som angår udlevering af udlagte effekter eller genstande købt på kredit, er normalt ikke egnede til behandling som telefonmøder. Fogedretten tager ikke genstande i opbevaring. Det er dog ikke udelukket, at denne type sager undtagelsesvis, og navnlig ved politifremstillinger, behandles på et telefonmøde, idet parterne så kan aftale nærmere om aflevering. Aftalen kan tilføres fogedbogen. Aflysning Hvis fogedretten har modtaget besked om lovligt forfald fra skyldner, eller sagen afvises på grund af (ny) insolvenserklæring, gives der så vidt muligt besked til rekvirenten. Hvis skyldner ikke møder, får rekvirenten besked hurtigst muligt enten telefonisk eller via mail, typisk med forespørgsel om fremstilling og opkrævning af tillægsafgift. Indkaldelse Det fremgår af indkaldelsen til rekvirenten, om sagen er berammet til et almindeligt møde eller et telefonmøde. 9

10 Fogedretten sender som regel indkaldelsen til rekvirenten via e-boks (cvr-.nr.) eller mail. Fogedretten sender en særskilt mail for hver sag. Forkyndelse Det er ikke nødvendigt, at rekvirenten ringer til fogedretten og spørger til forkyndelsen. Fogedretten kan have sendt underretning med almindelig post til skyldner kort tid før mødet, eller stævningsmanden kan have afleveret en besked i skyldners postkasse, hvilket betyder, at skyldner er indkaldt, og det derfor, i relation til rekvirentens mødepligt, er uden betydning, om sagen er forkyndt. Hvis det viser sig svært at få en indkaldelse forkyndt for skyldner, kan fogedretten kontakte rekvirenten for evt. yderligere oplysninger. Hvis en sag har afventet forkyndelse i meget lang tid, afgør fogedretten ud fra de konkrete oplysninger i sagen, hvad der videre skal ske. Fogedretten kan vælge at returnere sagen til rekvirenten med oplysning om, hvad der er gjort for at finde frem til skyldner. Vær opmærksom på, at fogedretterne har forskellige muligheder, når en indkaldelse skal forkyndes. Fogedretterne kan anvende telefonforkyndelse, digital forkyndelse (via Digital Post (e-boks)) eller stævningsmandsforkyndelse. Det er en god ide at oplyse skyldners (mobil)telefonnummer i anmodningen, hvis det er kendt, idet fogedretten så har større chance for at træffe skyldner telefonisk. Betaling af fordringen Ofte retter skyldner henvendelse til fogedretten for betaling af fordringen. Hvis henvendelse sker før fogedretsmødet, vil fogedretten henvise skyldner til at betale til rekvirenten. Hvis skyldner medbringer penge til fogedretsmødet, og rekvirenten ikke er til stede, f.eks. fordi mødet afholdes som telefonmøde, vil fogedretten bede rekvirenten opgøre fordringen, tage imod betaling og efterfølgende overføre beløbet til rekvirenten. 10

11 Det gode fogedretsmøde Mødeprocent For både skyldner, rekvirent og fogedret er det omkostnings- og tidsbesparende, hvis så mange sager som muligt kan afsluttes på første møde. Fogedretten eller rekvirenten kan sikre et større fremmøde ved at sende huskebrev. Fogedretterne har, alt afhængig af bl.a. befolkningssammensætning, berammelsestid og mødeprocent, forskellige erfaringer med effekten af at sende et huskebrev til skyldneren kort tid før mødet. Fogedretterne anvender derfor denne fremgangsmåde i forskelligt omfang. Rekvirenterne kan med fordel også afprøve effekten af at sende et brev eller en sms, der kort tid før mødet minder skyldner om mødetidspunktet. Forberedelse til mødet God oplæring af fuldmægtige og andre, der møder for rekvirenten, er afgørende for et godt møde. Særlig er det vigtigt at oplære i, hvordan spørgsmål stilles. Det er lærerigt at gå med andre i fogedretten og se andre måder at gøre det på. Rekvirenten kan med fordel før mødet undersøge nærmere om skyldners aktiver, f.eks. i tingbogen og motorregisteret. Husk at informere en evt. forbindelsesadvokat om de kendte aktiver m.v. Mødets afvikling Det er vigtigt, at såvel fogeden som rekvirenten sørger for en god tone under mødet. Alle skal behandles med respekt. Rekvirenter, der medvirker i mødet på telefon, bør være særlige opmærksomme på, at man kan blive opfattet som mere aggressiv over en telefonforbindelse. Rekvirenten bør også være bevidst om, at en meget dårlig stemning under et telefonmøde, kan være et problem for fogedens sikkerhed og ikke fremmer skyldners lyst til at betale gælden. 11

12 Fogeden starter med at opgøre kravet. I kontorfogedsager tillægges salær i forbindelse med opgørelsen af kravet. I juristfogedsager tages der stilling til sagsomkostninger ved afslutningen af sagen. Hvis rekvirenten medbringer yderligere renteberegning til mødet, skal rekvirenten være opmærksom på samtidig betaling af evt. yderligere grundafgift. Når skyldner udspørges, bør der tages udgangspunkt i den konkrete skyldners situation og ikke i et afkrydsningsskema, som rekvirenten medbringer. Hvis der spørges slavisk efter et skema, er mange spørgsmål helt overflødige, og det bidrager hverken til relevante oplysninger eller en fornuftig afvikling af mødet. Rekvirenten skal tydeligt oplyse, hvilke aktiver, der ønskes udlæg i. Rekvirenten bør vente med at spørge til cpr-nummer, mailadresse etc. til afslutningen af retsmødet. Fogedretten pålægger ikke skyldner at oplyse cpr-nummer, medmindre det skal bruges i forbindelse med tinglysning af udlæg eller i øvrigt i fogedrettens sagsbehandling. Det gode fogedmøde vil som udgangspunkt have følgende forløb: Fogeden starter som udgangspunkt med at ringe til rekvirenten, hvis rekvirenten medvirker på telefon. Fogeden henter derefter skyldner i venteværelset. Hvis rekvirenten møder, hentes rekvirenten og skyldner samtidig. Fogeden spørger til skyldners navn og adresse. Fogeden får oplyst eller nævner advokatens navn, redegør kort for rollefordelingen og oplyser, hvad der skal ske på mødet. Fogeden opgør kravet med mødesalær. Fogeden oplyser skyldner om oplysningspligt og strafansvar. Fogeden giver ordet til rekvirenten. Rekvirenten spørger, om skyldner kan betale hele fordringen. 12

13 Hvis skyldner ikke kan betale, spørger rekvirenten om skyldner ejer aktiver, som kan stilles til sikkerhed for kravet. Rekvirenten anmoder om udlæg og skal oplyse, hvad der ønskes udlæg i. Rekvirenten spørger til afdragsordning og kort til skyldners samlede økonomi. I fogedbogen noteres udlæg eller insolvenserklæring samt evt. fastsat eller aftalt afdragsordning (ved udlæg i depositum vurderes, om der tillige noteres insolvenserklæring). Fogeden konkluderer på mødet og vejleder skyldner om retsvirkninger samt udleverer eventuel skriftlig vejledning. Fundamentet Fogeden sætter et fremlæggelsesstempel i fundamentet, skriver, hvad kravet er opgjort til og med et stikord, hvad udfaldet af mødet var, f.eks. udlæg, insolvenserklæring, udsat til jurist eller ej mødt. Fremlæggelsesstempler sættes i dokumentet, så vidt muligt i kronologisk rækkefølge. Tinglysning Fogedretten tinglyser kun udlæg i forbindelse med fogedretsmødet, hvis rekvirenten i mødet er i stand til at give fogedretten alle relevante oplysninger til brug herfor. Hvis rekvirenten vil have besked om tinglysning, skal der i anmodningen, oplyses en mailadresse, som kvitteringen kan sendes til. Mailadressen indtastes af fogeden i forbindelse med tinglysning af udlægget. Tvist under fogedretsmødet Hvis der under et fogedretsmøde opstår en tvist, som en jurist skal tage stilling til, vil fogedretten undersøge, om en jurist straks kan tilkaldes, eller om der skal indkaldes til et nyt møde. Hvis der skal afholdes et nyt møde, vil dato og tidspunkt så vidt muligt blive fastsat med det samme, så både rekvirent og skyldner er indkaldt. 13

14 Særligt om telefonmøder For at overholde tiden ved telefonretsmøder, er det vigtig, at rekvirenten svarer straks, når der ringes til det oplyste telefonnummer. Flere rekvirenter har en særlig mødetelefon en mobiltelefon eller et direkte nummer, som ikke anvendes til andet - og en medarbejder er udpeget til at have vagt ved telefonen. Det sikrer hurtig og smidig afvikling af telefonmøderne. Alle parter skal medvirke til, at lydkvaliteten er ordentlig. Fogeden kan bede skyldner tale i en bestemt retning. Hos rekvirenten bør der ikke være samtaler i baggrunden eller støj fra kolleger på kontoret. Det er generende og giver indtryk af, at andre kan lytte med. Fogeden vil altid gribe ind, hvis det opdages, at skyldneren ikke taler sandt under telefonmødet, men rekvirenten kan ikke forvente, at fogeden vil agere rekvirentens forlængede arm. Anderledes forholder det sig, når rekvirenten ikke har mødepligt, og fogeden derfor har spørgepligten. Hvis skyldner ikke møder Hvis skyldner ikke møder, vil fogedretten enten ringe eller sende en mail med oplysning om, at skyldner ikke var mødt og, hvis indkaldelsen var lovlig forkyndt, anmodning om, at der indbetales tillægsafgift straks, hvis skyldner ønskes politifremstillet. Fogedretten beholder fundamentet, hvis der kan anmodes om politifremstilling. Det er vigtigt, at tillægsafgiften betales eller overføres til retten hurtigst muligt, helst samme dag og senest med modtagelse på 3. dagen efter fogedretsmødet. Hvis ikke tillægsafgiften modtages straks, vil sagen blive sendt retur til rekvirenten. Politifremstillinger Rekvirenten kan, efter at der er afsagt kendelse om politifremstilling, forsøge at komme i kontakt med skyldner i stedet for at forholde sig passiv og blot afvente politifremstillingen. Det kan være en god ide at undersøge skyldners forhold, mens fremstilling afventes. Det bør overvejes, om det i den konkrete sag kan være mere hensigtsmæssigt at anmode om en udkørende fogedforretning frem for en politifremstilling. Anmodning om udkørende skal begrundes. 14

15 Fogedretterne modtager en del henvendelser fra rekvirenter, mens sagen afventer politifremstilling. Det er ikke nødvendigt at rykke. Fogedretten har noteret sagen på en fristliste og glemmer den ikke. Når skyldner fremstilles, kontakter fogedretten rekvirenten og aftaler tid for mødet, men det kan også være nødvendigt at afholde mødet med det samme. Fogedretten giver som udgangspunkt altid mulighed for, at skyldner kan møde frivilligt i stedet for at blive anholdt. Fogedretten vil konkret afgøre, om der gives et fast tidspunkt, eller om skyldner blot kan møde op, evt. på en bestemt dag. I visse sager kan det dog erfaringsmæssigt være nødvendigt at fastholde en anholdelse. Fogedretten gennemgår løbende de sager, der afventer politifremstilling og aftaler forskellige tiltag med politiet, så det sikres, at sagerne afvikles hurtigst muligt. Hvis der planlægges en særlig indsats sammen med politiet, giver fogedretten så vidt muligt rekvirenter besked i god tid, ligesom der efterfølgende informeres om resultatet af den særlige indsats. Information om afviklede aktioner vil typisk blive givet på rettens hjemmeside. Fogedretten eller politiet vil i nogle tilfælde orientere medierne om planlagte aktioner med henblik på, at skyldnere har mulighed for at møde frivilligt og dermed undgå anholdelse. 15

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten.

Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten. Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledning om det gode telefonretsmøde i fogedretten Denne vejledning omhandler god praksis ved afviklingen af telefonretsmøder i fogedretten. Vejledningen beskæftiger sig med telefonretsmøder i udlægssager

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Udlæg En kreditor, som har penge til gode, kan få fogedretten til at hjælpe med at inddrive pengene hos skyldneren.

Udlæg En kreditor, som har penge til gode, kan få fogedretten til at hjælpe med at inddrive pengene hos skyldneren. Under Om Retten på Bornholm ønskes Fogedforretninger (med følgende underpunkter, der skal linke til de omhandlede afsnit:) Udlæg Betalingspåkrav Andre sager Ofte stillede spørgsmål og svar om fogedsager

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Hvis der kommer nye og hurtigere forkyndelsesmuligheder, vil berammelsestiderne kunne reduceres til glæde for alle involverede.

Hvis der kommer nye og hurtigere forkyndelsesmuligheder, vil berammelsestiderne kunne reduceres til glæde for alle involverede. Til Dansk Inkassobrancheforening og Danske Inkassoadvokater Mange tak for oplægget på vores seminar. Vi har drøftet jeres input og giver i notatet nedenfor dels nogle svar, dels en redegørelse for, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)

Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces) BEK nr 352 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Domstolsstyrelsen, j.nr. 2014-4309-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Sagsbehandlingstider ved domstolene

Sagsbehandlingstider ved domstolene Justitsminister Lars Barfoed Slotsholmsgade 10 1216 København K 9. december 2010 Jour. nr.: 30-01-014-10 Ref: md Juridisk konsulent Mogens Dürr Telefon +45 33 12 03 30 md@ejendomsforeningen.dk Sagsbehandlingstider

Læs mere

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Jesper Münther. Fogedret

Jesper Münther. Fogedret Jesper Münther Fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Münther Fogedret (revideret og opdateret udgave af Praktisk fogedret) 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN Senest revideret 15. oktober 2015 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter 2010/1 LSF 201 (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0492 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Gør-det-selv-Inkasso

Gør-det-selv-Inkasso Gør-det-selv-Inkasso Skrevet af Lise Elisabeth Haaning En e-guide, der sparer dig for rigtig mange timers research og giver dig overblik og praktiske værktøjer til selv at tage kampen op med de manglende

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Når kunden ikke betaler

Når kunden ikke betaler Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vejledning til blanket ved syn og skøn

Vejledning til blanket ved syn og skøn Vejledning til blanket ved syn og skøn Anvendelse af blanketten Ved syn og skøn skal blanketten syn og skøn benyttes. Du må ikke lave din egen blanket, og du må ikke ændre i blankettens tekst hverken som

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag.

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilke dokumenter kan mortificeres i henhold til mortifikationsloven?... 2 Betingelser for mortifikation ved dom.... 2 Når vi modtager en anmodning.... 3 Kendelsen...

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

DANSK ERHVERV INKASSO

DANSK ERHVERV INKASSO DANSK ERHVERV INKASSO I SAMARBEJDE MED NORDIC DEBT COLLECTION A/S - INKASSO UDEN OMKOSTNINGER ÆRLIGHED Vores aftaler er gennemskuelige - Der er ingen skjulte omkostninger SELVSTÆNDIGHED Veluddannede medarbejdere

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 Sag 150/2015 A (advokat Klaus Jensen, beskikket) mod B (advokat Karin Svenningsen, beskikket) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Fogedretten

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL - og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole Senest revideret af Domstolsstyrelsen i oktober 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3

Læs mere

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Banksektor 1989-1995 Hands-on håndtering af kriseramte engagementer Kreditvurdering,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS?

NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS? NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS? VI TAGER KAMPEN OP MOD OMKOSTNINGER! Nordic Debt Collection A/S (NODECO) har netop udviklet en af Danmarks mest gennemskuelige og omkostningbevidste

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Jesper Münther. Foged ret

Jesper Münther. Foged ret Jesper Münther Foged ret jurist- og økonomforbundets forlag Fogedret Jesper Münther Fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Münther Fogedret (revideret og opdateret udgave af Praktisk fogedret)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 26. februar 2016 Sagsnr. 2015-4431/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: Advokat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere