Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om behandling af almindelige fogedsager"

Transkript

1 Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og inkassobureauer var inviteret og i meget stort antal deltog. Vejledningen har været i høring hos Danske Advokater (Danske Inkassoadvokater), Advokatsamfundet og inkassobrancheforeningen. Vejledningen skal bidrage til at skabe klarhed og ensartethed, så sagerne kommer enkelt og godt gennem fogedretterne, og til at sikre, at sagsbehandlingen er af højeste kvalitet. Vejledningen er udtryk for, hvordan borgerne og advokaterne kan forvente, at retterne behandler de almindelige fogedsager, og hvordan retten forventer, at parterne handler. Retten kan dog konkret beslutte en anden fremgangsmåde end den, der er beskrevet i vejledningen. Vejledningen er udarbejdet i december 2013 og opdateret senest i juni

2 Indhold Parterne... 3 Værneting... 4 Advokat/inkassobureau... 4 Opgørelse... 5 Retsafgift... 5 Forældelse... 5 Særlige ønsker og problemstillinger... 6 Fejl og mangler i anmodningen... 7 Andre fogedforretninger... 7 Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dokument med digital underskrift... 8 Berammelse... 8 Berammelsestider på hjemmesiden... 8 Sagernes berammelse... 8 Telefonmøde eller almindeligt møde?... 9 Aflysning... 9 Indkaldelse... 9 Forkyndelse Betaling af fordringen Det gode fogedretsmøde Mødeprocent Forberedelse til mødet Mødets afvikling Det gode fogedmøde vil som udgangspunkt have følgende forløb: Fundamentet Tinglysning Tvist under fogedretsmødet Særligt om telefonmøder Hvis skyldner ikke møder Politifremstillinger

3 Den gode anmodning Når sagen sendes til fogedretten udarbejdes en anmodning. I det følgende afsnit gennemgås anmodningens indhold. Parterne Navne i anmodningen skal stemme overens med navne i tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden, hvis fogedretten skal kontrollere navne i offentlige registre eller bede om at få eftersendt oplysninger eller dokumentation for tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, f.eks. transporterklæringer. Hvis kreditor eller skyldner har skiftet navn oplyses det med angivelse af nyt navn. Tidligere navn anføres i parentes. Kreditors og skyldners cpr-/cvr-nummer bør oplyses. Cpr-/cvr-nummer muliggør søgning og opdatering af ny adresse på skyldner. Vær opmærksom på, at hvis kreditor eller skyldner driver enkeltmandsvirksomhed, er det en stor hjælp for fogedretten at kende cprnummeret. Kreditor kan med fordel oplyse både skyldners virksomhedsadresse og privatadresse. Begge dele kan søges i cvr-registeret. Når skyldner er en juridisk person, bør direktørens navn og privatadresse fremgå. Dette er en stor hjælp for fogedretten ved berammelse og forkyndelse og desuden påkrævet ved evt. politiforkyndelse og/eller senere politifremstilling. Hvis skyldners (mobil)telefonnummer og mailadresse er kendt, bør det altid oplyses. Det er praktisk at have i forbindelse med telefonforkyndelse. Teleforkyndelse for skyldner giver ofte en hurtigere sagsbehandling. Hvis rekvirenten er bekendt med, at skyldner kan være vanskelig at træffe på bopælen, kan oplysning om, hvor og hvordan man lettest træffer skyldneren, fremme sagens behandling. Oplys om kreditor er momsregistreret eller ej, gerne på første side i anmodningen i forbindelse med parternes navne. Oplysningen er vigtig i forbindelse med omkostningsfastsættelsen. 3

4 Hvis rekvirenten ved, at skyldner er repræsenteret ved en advokat, bør anmodningen sendes til advokaten samtidig med, at sagen indbringes for fogedretten, og en bemærkning herom bør stå i anmodningen. Advokater og inkassobureauer kan anmode deres klienter om at give så mange oplysninger som muligt om skyldner fra sagens start. Værneting Sagen skal indgives til rette værneting. Mange skyldnere viser sig at være flyttet og ofte til en anden retskreds, så sagen skal henvises. Det forlænger sagsbehandlingstiden. Tjek derfor skyldners adresse, inden sagen sendes til fogedretten. Advokat/inkassobureau Sørg for at Advokatnøglen altid er opdateret. Fogedretterne trækker oplysninger om advokaters adresse, mailadresse, cvr.nr. m.v. herfra. Anmodningen bør oplyse navn og direkte telefonnummer på sagsbehandler. Det gør det muligt at få en hurtig afklaring af evt. tvivlsspørgsmål eller mangler og medvirker til en kortere sagsbehandlingstid. Der bør oplyses en sikker mailadresse på rekvirenten. Mailadressen bruges bl.a. ved tilbagemelding om gennemførte, tinglyste udlæg. Fogedretten sender indkaldelser, breve m.v. til advokaters og inkassobureauers e-boks (Digital Post). Kommunikation via e-boks sker krypteret. Cvr.nr. bør derfor oplyses på advokatens/inkassobureauets brevpapir og være indberettet til Advokatnøglen. Journalnummer bør oplyses tydeligt. 4

5 Der bør oplyses bankkontonummer. Kontonummeret er relevant ved evt. tilbagebetaling af retsafgift. Opgørelse Opgørelsen skal redegøre for hovedstol, renter (herunder renteperiode, rentestørrelse og om der er fratrukket forældede renter) samt omkostninger. Renter skal ikke sammenblandes med hovedstolen. Hvis der er tale om et løbende kontoforhold, hvor hovedstol og renter er sammenblandet, skal dokumentation for opgørelsen vedlægges. Oplys den samlede fordring. For at reducere antallet af gange, hvor fogedretten skal have sagen frem, bør eventuel yderligere rentetilskrivning først oplyses i eller dagen før fogedretsmødet. Eventuel yderligere grundafgift skal samtidig indbetales. Hvis sagen tidligere har været foretaget i fogedretten, skal der tages udgangspunkt i det tidligere opgjorte beløb, fordi alle beløb, der indgår i fogedrettens opgørelse, tidligst forældes efter 10 år. Tidligere originale anmodninger med fogedrettens kassestempling og opgørelse skal være vedhæftet den nye anmodning. Retsafgift skal ikke indregnes i opgørelsen. Den tillægger fogedretten i forbindelse med sagens oprettelse, hvor retsafgiften beregnes. Fogedretten skal kunne se, hvordan rekvirenten er kommet frem til opgørelsen. Det kan derfor i nogle tilfælde være en god ide at vedlægge dokumentation for opgørelsen. Retsafgift Samtidig med, at sagen indgives, skal der betales retsafgift. Sagen bliver ikke behandlet, før retsafgiften er modtaget. Det fremmer sagens behandling, hvis retsafgift og fundament modtages samme dag. Forældelse Anmodningen bør indeholde en stillingtagen til evt. forældelsesproblematik, og der skal vedlægges dokumentation for, at forældelsen er afbrudt. 5

6 Det er unødvendigt at indsende helt nye domme for at få afbrudt forældelse. Særlige ønsker og problemstillinger Hvis der ønskes telefonmøde, bør det stå i anmodningen og gerne med fremhævede typer. Ønske om telefonmøde bør ikke anføres i et følgebrev, idet følgebrevet kan være vedlagt flere sager, der senere i sagsbehandlingen ikke længere følges ad. På betalingspåkrav kan ønske om telefonmøde anføres i rubrik 1. Det er vigtigt, at der er oplyst et direkte telefonnummer til en sagsbehandler. Rekvirenten må gerne nøjes med at oplyse et telefonnummer uden angivelse af sagsbehandlernavn. Det må forventes, at fogedretterne fremover vil være mere strikse med at afvise sager, hvor det er vanskeligt at træffe en mødeberettiget, når rekvirenten kontaktes. Det kan være en god ide at oplyse om ferielukning, idet fogedretten så vidt muligt vil tage hensyn hertil ved berammelsen. Er der en problemstilling vedrørende f.eks. værneting, er det en god idé at redegøre for det i anmodningen. Rekvirenten bør i anmodningen (ikke i et evt. følgebrev) beskrive, hvad rekvirenten ønsker fogedretten skal gøre eller være opmærksom på: Ønskes der udlæg? Er der særlige forhold, der medfører ønske om, at der afsættes længere tid til fogedretsmødet? Driver skyldner virksomhed? Indkaldes skyldner til at medbringe effekter, der skal afleveres? Anmodes der alene om autorisation? Indkaldes skyldner med henblik på at medbringe oplysninger, der ikke er givet, selv om det blev aftalt/lovet under et tidligere fogedretsmøde? 6

7 Ønskes skyldneren indkaldt i fredningsperioden (retsplejelovens 490)? I givet fald skal der redegøres for grundlaget for, at fogedretten kan indkalde skyldner. Hvis sagen ønskes berammet som udkørende fogedforretning straks eller berammet uden forudgående varsel til skyldner, skal der redegøres for årsagen. Er skyldner repræsenteret ved advokat? Bør sagen behandles af juridisk foged og i bekræftende fald hvorfor? Anmodninger er hurtigere at gennemgå og læse, hvis ordvalget er enkelt og forståeligt. Anmodninger i almindelige fogedsager skal ikke sendes til fogedretten via mail. Danmarks Domstole har retningslinjer for brug af og digital kommunikation. Læs retningslinjerne her. Hvis rekvirenten sender anmodningen både på mail og med almindeligt brev, giver det kun merarbejde i fogedretten, og det fremmer ikke sagens behandling. Fejl og mangler i anmodningen Fogedretten gennemgår hele anmodningen, så flere fejl eller manglende oplysninger påtales og efterspørges samlet. Fogedretten kan kontakte rekvirenten telefonisk, via mail eller brev alt afhængigt af, hvad der i den konkrete sag er mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at henvendelser om fejl og manglende oplysninger i anmodningen besvares hurtigt. Hvis sagen afvises, sender fogedretten en begrundet afvisning. Andre fogedforretninger Der skal ikke vedlægges kopi af anmodningen i almindelige fogedsager. Ved umiddelbare fogedforretninger, udpantningssager og pantebrevsudlæg skal der vedlægges et sæt kopi af anmodningen og evt. bilag til hver skyldner, idet skyldner får kopi af anmodningen sammen med indkaldelsen. 7

8 Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dokument med digital underskrift Hvis fundamentet er underskrevet ved brug af digital signatur, skal et print af dokumentet vedlægges sammen med standardvilkårene (versionsnummer og dato for vilkår skal fremgå). De elektroniske data skal være omdannet til almindelig skrift, og dokumentet skal være en fuldstændig fremstilling af det digitale dokument, sådan som det fremstod for underskriveren på tidspunktet for den digitale signering. Det bør fremgå af enten anmodningen eller printet, at udlægsfundamentet er underskrevet digitalt. Berammelse Berammelsestider på hjemmesiden Fogedretterne oplyser den aktuelle berammelsestid for almindelige fogedsager på rettens hjemmeside. Sagernes berammelse Rekvirenten vil som regel gerne have sagerne berammet i forlængelse af hinanden. Hvis rekvirenten sender sagerne frem i bunker, kan fogedretten beramme sagerne umiddelbart i forlængelse af hinanden i samme mødelokale. Langt de fleste fogedmøder angår ukomplicerede sager, tager kort tid og kan gennemføres som halve telefonmøder. Derfor ringer fogedretterne ikke rekvirenten op forud for berammelse for at aftale mødedatoen. I tvistsager, som skal behandles af en juridisk foged, vil fogedretterne oftest kontakte parterne for at aftale mødetidspunkt og den øvrige tilrettelæggelse af sagen. Der er forskel på, hvor høj mødeprocenten er i de forskellige fogedretter. Forskellige forhold har indvirkning på mødeprocenten, bl.a. befolkningssammensætningen, hvem rekvirenten er, eller hvad rekvirenten har gjort for at minde skyldner om mødet. Fogedretten forsøger at sikre så høj mødeprocent som muligt og berammer fogedsagerne ud fra de erfaringer, der er i den enkelte fogedret. 8

9 Hvis sagen skal udsættes, tilstræbes det, at sagen omberammes til en dag, hvor rekvirenten har andre sager berammet, hvis rekvirenten oplyser om fremtidige berammede møder. Hvis sagen skal berammes til en udkørende fogedforretning, tilstræbes det at samle sager mod samme skyldner til samtidig behandling. Telefonmøde eller almindeligt møde? Som anført under Den gode anmodning bør anmodning om telefonmøde stå først i anmodningen, ikke i et følgebrev, og gerne med fremhævede typer. Det er vigtig information for fogedretten i forbindelse med berammelsen. Hvis det ikke fremgår af anmodningen, at rekvirenten ønsker sagen behandlet som telefonmøde, berammes sagen som almindeligt møde. Det giver ekstra arbejde og længere sagsbehandlingstid, hvis rekvirenten efterfølgende anmoder om, at sagen behandles ved telefonmøde, da der på det tidspunkt er afsat tid til sagen, og berammelserne er tilrettelagt under hensyntagen til, om det er egentlige møder eller telefonmøder. Fogedretterne opfordrer rekvirenterne til at overveje at møde, hvis der er mange sager, frem for at afvikle sagerne via telefonmøder. Det er erfaringsmæssigt mere smidigt og effektivt. Møder, som angår udlevering af udlagte effekter eller genstande købt på kredit, er normalt ikke egnede til behandling som telefonmøder. Fogedretten tager ikke genstande i opbevaring. Det er dog ikke udelukket, at denne type sager undtagelsesvis, og navnlig ved politifremstillinger, behandles på et telefonmøde, idet parterne så kan aftale nærmere om aflevering. Aftalen kan tilføres fogedbogen. Aflysning Hvis fogedretten har modtaget besked om lovligt forfald fra skyldner, eller sagen afvises på grund af (ny) insolvenserklæring, gives der så vidt muligt besked til rekvirenten. Hvis skyldner ikke møder, får rekvirenten besked hurtigst muligt enten telefonisk eller via mail, typisk med forespørgsel om fremstilling og opkrævning af tillægsafgift. Indkaldelse Det fremgår af indkaldelsen til rekvirenten, om sagen er berammet til et almindeligt møde eller et telefonmøde. 9

10 Fogedretten sender som regel indkaldelsen til rekvirenten via e-boks (cvr-.nr.) eller mail. Fogedretten sender en særskilt mail for hver sag. Forkyndelse Det er ikke nødvendigt, at rekvirenten ringer til fogedretten og spørger til forkyndelsen. Fogedretten kan have sendt underretning med almindelig post til skyldner kort tid før mødet, eller stævningsmanden kan have afleveret en besked i skyldners postkasse, hvilket betyder, at skyldner er indkaldt, og det derfor, i relation til rekvirentens mødepligt, er uden betydning, om sagen er forkyndt. Hvis det viser sig svært at få en indkaldelse forkyndt for skyldner, kan fogedretten kontakte rekvirenten for evt. yderligere oplysninger. Hvis en sag har afventet forkyndelse i meget lang tid, afgør fogedretten ud fra de konkrete oplysninger i sagen, hvad der videre skal ske. Fogedretten kan vælge at returnere sagen til rekvirenten med oplysning om, hvad der er gjort for at finde frem til skyldner. Vær opmærksom på, at fogedretterne har forskellige muligheder, når en indkaldelse skal forkyndes. Fogedretterne kan anvende telefonforkyndelse, digital forkyndelse (via Digital Post (e-boks)) eller stævningsmandsforkyndelse. Det er en god ide at oplyse skyldners (mobil)telefonnummer i anmodningen, hvis det er kendt, idet fogedretten så har større chance for at træffe skyldner telefonisk. Betaling af fordringen Ofte retter skyldner henvendelse til fogedretten for betaling af fordringen. Hvis henvendelse sker før fogedretsmødet, vil fogedretten henvise skyldner til at betale til rekvirenten. Hvis skyldner medbringer penge til fogedretsmødet, og rekvirenten ikke er til stede, f.eks. fordi mødet afholdes som telefonmøde, vil fogedretten bede rekvirenten opgøre fordringen, tage imod betaling og efterfølgende overføre beløbet til rekvirenten. 10

11 Det gode fogedretsmøde Mødeprocent For både skyldner, rekvirent og fogedret er det omkostnings- og tidsbesparende, hvis så mange sager som muligt kan afsluttes på første møde. Fogedretten eller rekvirenten kan sikre et større fremmøde ved at sende huskebrev. Fogedretterne har, alt afhængig af bl.a. befolkningssammensætning, berammelsestid og mødeprocent, forskellige erfaringer med effekten af at sende et huskebrev til skyldneren kort tid før mødet. Fogedretterne anvender derfor denne fremgangsmåde i forskelligt omfang. Rekvirenterne kan med fordel også afprøve effekten af at sende et brev eller en sms, der kort tid før mødet minder skyldner om mødetidspunktet. Forberedelse til mødet God oplæring af fuldmægtige og andre, der møder for rekvirenten, er afgørende for et godt møde. Særlig er det vigtigt at oplære i, hvordan spørgsmål stilles. Det er lærerigt at gå med andre i fogedretten og se andre måder at gøre det på. Rekvirenten kan med fordel før mødet undersøge nærmere om skyldners aktiver, f.eks. i tingbogen og motorregisteret. Husk at informere en evt. forbindelsesadvokat om de kendte aktiver m.v. Mødets afvikling Det er vigtigt, at såvel fogeden som rekvirenten sørger for en god tone under mødet. Alle skal behandles med respekt. Rekvirenter, der medvirker i mødet på telefon, bør være særlige opmærksomme på, at man kan blive opfattet som mere aggressiv over en telefonforbindelse. Rekvirenten bør også være bevidst om, at en meget dårlig stemning under et telefonmøde, kan være et problem for fogedens sikkerhed og ikke fremmer skyldners lyst til at betale gælden. 11

12 Fogeden starter med at opgøre kravet. I kontorfogedsager tillægges salær i forbindelse med opgørelsen af kravet. I juristfogedsager tages der stilling til sagsomkostninger ved afslutningen af sagen. Hvis rekvirenten medbringer yderligere renteberegning til mødet, skal rekvirenten være opmærksom på samtidig betaling af evt. yderligere grundafgift. Når skyldner udspørges, bør der tages udgangspunkt i den konkrete skyldners situation og ikke i et afkrydsningsskema, som rekvirenten medbringer. Hvis der spørges slavisk efter et skema, er mange spørgsmål helt overflødige, og det bidrager hverken til relevante oplysninger eller en fornuftig afvikling af mødet. Rekvirenten skal tydeligt oplyse, hvilke aktiver, der ønskes udlæg i. Rekvirenten bør vente med at spørge til cpr-nummer, mailadresse etc. til afslutningen af retsmødet. Fogedretten pålægger ikke skyldner at oplyse cpr-nummer, medmindre det skal bruges i forbindelse med tinglysning af udlæg eller i øvrigt i fogedrettens sagsbehandling. Det gode fogedmøde vil som udgangspunkt have følgende forløb: Fogeden starter som udgangspunkt med at ringe til rekvirenten, hvis rekvirenten medvirker på telefon. Fogeden henter derefter skyldner i venteværelset. Hvis rekvirenten møder, hentes rekvirenten og skyldner samtidig. Fogeden spørger til skyldners navn og adresse. Fogeden får oplyst eller nævner advokatens navn, redegør kort for rollefordelingen og oplyser, hvad der skal ske på mødet. Fogeden opgør kravet med mødesalær. Fogeden oplyser skyldner om oplysningspligt og strafansvar. Fogeden giver ordet til rekvirenten. Rekvirenten spørger, om skyldner kan betale hele fordringen. 12

13 Hvis skyldner ikke kan betale, spørger rekvirenten om skyldner ejer aktiver, som kan stilles til sikkerhed for kravet. Rekvirenten anmoder om udlæg og skal oplyse, hvad der ønskes udlæg i. Rekvirenten spørger til afdragsordning og kort til skyldners samlede økonomi. I fogedbogen noteres udlæg eller insolvenserklæring samt evt. fastsat eller aftalt afdragsordning (ved udlæg i depositum vurderes, om der tillige noteres insolvenserklæring). Fogeden konkluderer på mødet og vejleder skyldner om retsvirkninger samt udleverer eventuel skriftlig vejledning. Fundamentet Fogeden sætter et fremlæggelsesstempel i fundamentet, skriver, hvad kravet er opgjort til og med et stikord, hvad udfaldet af mødet var, f.eks. udlæg, insolvenserklæring, udsat til jurist eller ej mødt. Fremlæggelsesstempler sættes i dokumentet, så vidt muligt i kronologisk rækkefølge. Tinglysning Fogedretten tinglyser kun udlæg i forbindelse med fogedretsmødet, hvis rekvirenten i mødet er i stand til at give fogedretten alle relevante oplysninger til brug herfor. Hvis rekvirenten vil have besked om tinglysning, skal der i anmodningen, oplyses en mailadresse, som kvitteringen kan sendes til. Mailadressen indtastes af fogeden i forbindelse med tinglysning af udlægget. Tvist under fogedretsmødet Hvis der under et fogedretsmøde opstår en tvist, som en jurist skal tage stilling til, vil fogedretten undersøge, om en jurist straks kan tilkaldes, eller om der skal indkaldes til et nyt møde. Hvis der skal afholdes et nyt møde, vil dato og tidspunkt så vidt muligt blive fastsat med det samme, så både rekvirent og skyldner er indkaldt. 13

14 Særligt om telefonmøder For at overholde tiden ved telefonretsmøder, er det vigtig, at rekvirenten svarer straks, når der ringes til det oplyste telefonnummer. Flere rekvirenter har en særlig mødetelefon en mobiltelefon eller et direkte nummer, som ikke anvendes til andet - og en medarbejder er udpeget til at have vagt ved telefonen. Det sikrer hurtig og smidig afvikling af telefonmøderne. Alle parter skal medvirke til, at lydkvaliteten er ordentlig. Fogeden kan bede skyldner tale i en bestemt retning. Hos rekvirenten bør der ikke være samtaler i baggrunden eller støj fra kolleger på kontoret. Det er generende og giver indtryk af, at andre kan lytte med. Fogeden vil altid gribe ind, hvis det opdages, at skyldneren ikke taler sandt under telefonmødet, men rekvirenten kan ikke forvente, at fogeden vil agere rekvirentens forlængede arm. Anderledes forholder det sig, når rekvirenten ikke har mødepligt, og fogeden derfor har spørgepligten. Hvis skyldner ikke møder Hvis skyldner ikke møder, vil fogedretten enten ringe eller sende en mail med oplysning om, at skyldner ikke var mødt og, hvis indkaldelsen var lovlig forkyndt, anmodning om, at der indbetales tillægsafgift straks, hvis skyldner ønskes politifremstillet. Fogedretten beholder fundamentet, hvis der kan anmodes om politifremstilling. Det er vigtigt, at tillægsafgiften betales eller overføres til retten hurtigst muligt, helst samme dag og senest med modtagelse på 3. dagen efter fogedretsmødet. Hvis ikke tillægsafgiften modtages straks, vil sagen blive sendt retur til rekvirenten. Politifremstillinger Rekvirenten kan, efter at der er afsagt kendelse om politifremstilling, forsøge at komme i kontakt med skyldner i stedet for at forholde sig passiv og blot afvente politifremstillingen. Det kan være en god ide at undersøge skyldners forhold, mens fremstilling afventes. Det bør overvejes, om det i den konkrete sag kan være mere hensigtsmæssigt at anmode om en udkørende fogedforretning frem for en politifremstilling. Anmodning om udkørende skal begrundes. 14

15 Fogedretterne modtager en del henvendelser fra rekvirenter, mens sagen afventer politifremstilling. Det er ikke nødvendigt at rykke. Fogedretten har noteret sagen på en fristliste og glemmer den ikke. Når skyldner fremstilles, kontakter fogedretten rekvirenten og aftaler tid for mødet, men det kan også være nødvendigt at afholde mødet med det samme. Fogedretten giver som udgangspunkt altid mulighed for, at skyldner kan møde frivilligt i stedet for at blive anholdt. Fogedretten vil konkret afgøre, om der gives et fast tidspunkt, eller om skyldner blot kan møde op, evt. på en bestemt dag. I visse sager kan det dog erfaringsmæssigt være nødvendigt at fastholde en anholdelse. Fogedretten gennemgår løbende de sager, der afventer politifremstilling og aftaler forskellige tiltag med politiet, så det sikres, at sagerne afvikles hurtigst muligt. Hvis der planlægges en særlig indsats sammen med politiet, giver fogedretten så vidt muligt rekvirenter besked i god tid, ligesom der efterfølgende informeres om resultatet af den særlige indsats. Information om afviklede aktioner vil typisk blive givet på rettens hjemmeside. Fogedretten eller politiet vil i nogle tilfælde orientere medierne om planlagte aktioner med henblik på, at skyldnere har mulighed for at møde frivilligt og dermed undgå anholdelse. 15

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Banksektor 1989-1995 Hands-on håndtering af kriseramte engagementer Kreditvurdering,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Gør-det-selv-Inkasso

Gør-det-selv-Inkasso Gør-det-selv-Inkasso Skrevet af Lise Elisabeth Haaning En e-guide, der sparer dig for rigtig mange timers research og giver dig overblik og praktiske værktøjer til selv at tage kampen op med de manglende

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Afgivet af Retsplejerådet

Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Afgivet af Retsplejerådet Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen Afgivet af Retsplejerådet BETÆNKNING N R. 1201 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE Postboks

Læs mere

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk PROCEDURE FOR KLAGER Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk Side 2 Side 11 Ingredienser i et godt naboskab Som det fremgår af de foregående

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 107 Offentligt Civilafdelingen Dato: 12. januar 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2013-4000-0070 Dok.: 999451 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

MORTANG A D V O K A T E R

MORTANG A D V O K A T E R A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere