årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum"

Transkript

1 årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum

2 FORORD FOREWORD PROGRAMGRUPPERNE program groups Om programsamarbejdet Programme partnership Børn og unge Children and youth Drama Drama Fakta Factual programmes Kultur og musik Culture and music NORMOB NORMOB Nyheder og sport News and sport Underholdning Entertainment Undervisning og videnskab Education and science Programudveksling Exchange of programmes FAG- OG STRATEGIGRUPPERNE The Specialist and Strategy Groups Nordisk Forhandlergruppe The Nordic Negotiators Group Metadatasamarbejde The Metadata partnership KINKS KINKS Planchefer Planning managers Strategigrupper Strategy groups Nordvisionssamarbejdet opnåede i 2006 sit bedste resultat nogensinde. Med et samlet udbytte på 2821 sendetimer er der tale om mere end en fordobling de seneste 10 år. Fra 2005 til 2006 er antallet af udsendte timer øget med 83. Det betyder at hvert af vore bolag i 2006 i gennemsnit sendte mere end 1 time og 30 minutter hver dag, året rundt, i kraft af Nordvisionssamarbejdet. Dette resultat - og den store vidensdeling, der finder sted i de mange velfungerende nordiske netværk - er resultatet af over 300 medarbejders og chefers arbejde i de nordiske mediebolag. Tak for samarbejdet i Tak, også til Steffen Johanssen, Anita Erlandsen og Borgny Wasa fra sekretariatet i Oslo, som stoppede i sommer 2006 efter 10 års indsats for det nordiske samarbejde. Tanken bag Nordvision er, at samarbejdet fører til mere, bedre og billigere public service indhold, og at vi med kreative partnere kan tænke nyt og anderledes. Den stadigt stigende konkurrence på medieområdet og digitalisering af produktions- og distributionsprocesserne kræver øget indholdsproduktion. Her udfylder Nordvisionssamarbejdet en meget væsentlig rolle for de nordiske tv- og mediebolag. Nordvision er allerede et enestående samarbejde, som er uden sidestykke andre steder i Europa. Vores bud er, at vores nordiske samarbejdets betydning vil øges yderligere i årene, som kommer. Det er også vores vurdering, at samarbejdet må og skal udvikles så det i fremtiden bliver endnu mere relevant, effektiv og kvalitetsbetonet. En opgave og udfordring vi tror på og ser frem til. Gunilla Ohls, ordførende & Henrik Hartmann, generalsekretær indhold_ content_ forord_ foreword_ Snapphanar: Johan Paulin/SVT, Nils Geting spilles af André Sjöberg_ < TV- mediedirektørerne Managing directors, tv and media NV-mødet NV Meeting NV-fonden NV Fund NORDVISION SEKRETARIATET Nordvision secretariat NVS 2006 Nordvision secretariat 2006 Statistik 2006: Total Statistics 2006: Overall Statistik 2006: Samproduktioner Statistics 2006: Co-productions Statistik 2006: Udvekslinger Statistics 2006: Exchanges Organisation Organisation Nordvision i 2007 Nordvision in 2007 In 2006 the Nordvision partnership achieved its best-ever results. An overall result of 2821 hours of broadcast meant that this figure has more than doubled in the last ten years. From 2005 to 2006 the number of hours broadcast grew by 83. This means that each of our organizations broadcast on average more than an hour and a half of scheduling every day of the year drawn from the Nordvision partnership. This result, and the considerable sharing of experience that takes place in the many thriving Nordic networks, is the result of the efforts of more than 300 staff and leaders from the Nordic media organizations. We are all grateful for this team effort in 2006, and we are grateful to Steffen Johanssen, Anita Erlandsen, and Borgny Wasa from the secretariat in Oslo, who retired in summer 2006 after ten years of helping to further Nordic cooperation. The philosophy of Nordvision is that working together leads to increased, better and less expensive, public service content, and that creative partners help us to be innovative and original in our thinking. The ever growing competition in the media and the digitization of the production and distribution processes requires an increase in content output. This is where the Nordvision partnership plays a very important role for the Nordic television and media organizations. Nordvision is already a unique partnership unparalleled elsewhere in Europe. We expect the importance of the Nordic partnership to grow still further in the years to come. We also consider that the partnership will have to evolve in the future to become even more relevant, efficient, and quality-minded. This is a charge and a challenge we have faith in and look forward to. Gunilla Ohls, Spokesperson & Henrik Hartmann, Secretary General.

3 0_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _0 Nordvisionssamarbejdet opnåede i 2006 sit bedste resultat nogensinde_ programgrupperne_ program groups_ The Nordvision partnership achieved in 2006 its best result ever_

4 _Programgrupperne _Program groups _0 ramadankalenderen_ Denne årsrapport er den første fra det nye Nordvisionssekretariat i København. Det er vores ønske at opsamle, informere og sprede viden mere systematisk mellem de enkelte programgrupper. Det er endvidere et forsøg på at inspirere ikke mindst nye medarbejdere i de enkelte bolag til et nordisk samarbejde. Et gennemgående træk ved arbejdet i 2006 har været en stor velvillighed til samarbejde, stor generøsitet med hensyn til vidensdeling og en stor gensidig programmæssig nytteværdi. Af de følgende sider fremgår, hvordan samarbejdet har forløbet i de enkelte programgrupper. Her følger en kort gennemgang af særlige tværgående udfordringer i programgrupperne har været et såkaldt prøveår for inddragelsen af vore bolags bestillere i samarbejdet. I de fleste grupper er erfaringerne positive, selvom vi skal have flere bestillere involveret i samarbejdet i Ved at inddrage bestillerne i samarbejdet, bliver vore samarbejdsprocesser forhåbentlig mere effektive og producenterne vil mere kvalificeret kunne føde relevante programidéer ind i samarbejdet. En anden fælles udfordring samtlige programgrupper står overfor er rettighedsproblematikkerne. Efterårets møder har sat yderligere fokus på behovet for overblik, indsigt og modernisering af kontrakter m.v. på dette område. En sidste udfordring er web og nye medier. Alle programgrupperne ønsker at fremme det nordiske samarbejde omkring web og nye medier. Men kun B&U - Børn og Unge-programgrupperne og Undervisnings-programgruppen har et begyndende samarbejde. Disse udfordring tager Nordvisionssekretariatet hul på i 2007, og håber I vil hjælpe os med at udvikle vores helt unikke nordiske samarbejde. om programsamarbejdet_ programme partnership_ This annual report is the first from the new Nordvision secretariat in Copenhagen. It is our attempt to collate, inform and disseminate knowledge among the individual programme groups more systematically. It is also an attempt to inspire new staff from each broadcasting organization to think in terms of Nordic cooperation. Recurring features of our work in 2006 were considerable willingness to cooperate, considerable generosity with regard to knowledge sharing, and considerable mutual practical value in terms of the programmes themselves. This report show how the partnership worked for each programme group. First, however, a brief review of particular challenges across the various programme groups was a test year for involving the programme commissioners from our respective organizations in the Nordvision partnership. In most groups the response was favourable although we need to involve more programme commissioners in the partnership for Including them will hopefully make our cooperation procedures more efficient and the producers will be better equipped to bear relevant programme ideas into the partnership. Another challenge for all programme groups is the rights issue. The meetings this autumn spotlighted still further the need for overview, insight, and the modernization of contracts etc. in this area. One final challenge is the web and new media. The programme groups all want to promote the Nordic partnership as regards the web and new media. But only the children and youth programme groups and the educational programme group have started working together. The Nordvision secretariat will start tackling these challenges in 2007 and we hope you will help us to evolve our unique Nordic partnership still further.

5 0_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _0 mr. clay and his magic hat_ B&U er den Nordvisions-gruppe som har flest samproduktioner, flere reelle samproduksjoner og web-prosjekter. Formater som Ada badar, En god historie, Amigo og Nordic MGP præger dette samarbejde, som kendetegnes af fælles tankesæt og generøs vidensdeling. Gruppen er også kommet langt i arbejdet med at integrere bestillerne i arbejdet. NRK og DR følger SVT i at etablere egne børnekanaler de næste år. Gruppen har i 2006 haft fokus på volumenproduktion, rettigheder og muligt fælles indkøb. Vidensdeling og diskussion _ Diskussion af DRs innovationsmetode (NABC) _ Bestillernes rolle i programgruppen _ Sikkerhed i produktioner med børn (NRK) Beslutninger _ Øget satsning på web med egne møder _ Rapport om fællesnordisk indkøb af programmer udarbejdes til foråret 2007 _ Rettigheder bliver temaet på forårsmødet 2007 _ Ung-gruppen skal have mere mødetid ved næste møde for at udvikle samarbejdet yderligere Konkrete tiltag _ Rapport om volumen-produktion iværksat _ Tre nordiske idé- og producentseminarer afholdt i 2006 _ Udvikling af håndbog for nye NVprogramgruppedeltagere _ Benchmarkingprojekt om programserien Ada Badar og En god historie _ Evaluering af projektet Rörelsens år _ Oplæg om mere effektive møder og samarbejde fremlægges i foråret 2007 Projekter støttet af NV-fonden 2006 A.R.G (DR), Ada Badar update (DR), Animert talkshow (NRK), En god historie XV (DR), Energikampen (NRK), Eventsamarbeid (DR), H2O (NRK), Jul i Svingen (NRK), Julie II (DR), Kom og leg (DR), Lilla Spöket Laban (SVT), Lycka är II (SVT), Manda (SVT), Manaid (SVT), MGP Nordic (SVT), My Channel (DR), Ragnarok (DR), Sixten med X (SVT), Spåkort til mobil (DR), Volymproduksjonssamarbeid (SVT), Yallahrup Færgeby (DR). Børn og unge_ children and youth_ ADA BADAR_ << jul i svinget_ < Children & Youth is the Nordvision group with the largest number of co-productions, more co-productions proper and web projects. Formats such as Ada Badar, A Good Story, Amigo and Nordic Song Contest imbue this partnership, which is characterized by shared values and generous knowledge sharing. The group has also made considerable progress in integrating programme commissioners into its work. NRK and DR are following in the path of SVT to establish their own children s channels in the next few years. In 2006 the group spotlighted volume production, rights, and the possibilities of joint buying. Knowledge sharing and discussions _ Discussing the DR innovation method (NABC) _ The role of programme commissioners in the group _ Safety considerations on productions with children (NRK) Decisions _ Increased use of the web with in-group meetings _ Report on joint Nordic programme buying to be prepared by spring 2007 _ Rights will be the theme of the 2007 spring meeting _ The youth group needs more meeting time at the next meeting to develop its partnership further Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 94 Web 11 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 33 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 21 Specific measures _ Report on volume production initiated _ Three Nordic idea and producer seminars were held in 2006 _ The development of a manual for new NV programme group participants _ Benchmarking project for the Ada Badar series and En god historie _ Evaluation of Rørelsens år project _ Paper on more efficient meetings and cooperation will be presented in spring 2007 Ordførende Spokesperson Bella Stjerne, SVT Møder 2006 Meetings 2006 Oslo, Helsinki, Møder 2007 Meetings 2007 København, Projects supported by NV Fund in 2006 A.R.G (DR), Ada Badar update (DR), Animert talkshow (NRK), En god historie XV (DR), Energikampen (NRK), Eventsamarbeid (DR), H2O (NRK), Jul i Svingen (NRK), Julie II (DR), Kom og leg (DR), Lilla Spöket Laban (SVT), Lycka är II (SVT), Manda (SVT), Manaid (SVT), MGP Nordic (SVT), My Channel (DR), Ragnarok (DR), Sixten med X (SVT), Spåkort til mobil (DR), Volymproduksjonssamarbeid (SVT), Yallahrup Færgeby (DR).

6 _Programgrupperne _Program groups _11 den stora resan_ Sejer: svarte sekunder_ ørnen_ nda_ Snapphanarne_ isabella_ Drama-gruppen har mange store samproduktions-projekter, som når rigtig mange seere i de nordiske lande. I 2006 var det dramaproduktioner som Ørnen, Snaphanerne, NDA og krimiserien Sejer: Svarte sekunder, der nåede tv-skærmene i Norden. Fremtidige samprodutioner er lagt i støbeskeen i 2006: Forbrydelsen, Leende Guldbruna Ögon, Hunter og Isabella. Drama_ drama_ The drama group has many major co-production projects and they reach huge numbers of viewers in the Nordic countries. In 2006 it was drama productions such as Ørnen, Snaphanerne, NDA and the crime series Sejer: Svarte sekunder that reached TV screens in the Nordic countries. Major forthcoming productions initiated in 2006: Forbrydelsen, Leende Guldbruna Ögon, Hunter og Isabella. Knowledge sharing and discussions _ Issues affecting the acquisition of Nordic rights _ Cooperation between Nordvision organization Drama and Children & Youth departments Vidensdeling og diskussion _ Problematikker omkring erhvervelse af nordiske rettigheder _ Samarbejde mellem drama og B&Uafdelingerne i bolagene _ DRs kvalitetskriterier for drama og Public Service-forpligtelsen _ Muligt samarbejde om The International Emmy Academy day _ Studiebesøk på Film i Väst, Trollhättan _ Eventuelle co-produktioner med Baltikum diskuteres i foråret 2007 Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 49 Web - Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 19 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 12 _ DR quality criteria for drama and the public service obligation _ Possible cooperation on International Emmy Academy Day _ Studio visit to Film i Väst, Trollhättan _ Possible co-productions with Baltic republics to be discussed in spring 2007 Specific measures _ Evaluation of Gothia Caper, co-production with South African production company _ Initiation of benchmarking project on slots/scheduling Konkrete tiltag _ Evaluering af Gothia Caper, samproduktion med sydafrikansk produktionsselskab _ Iværksættelse af benchmarkingsprojekt om slots / sendetider Projekter støttet af NV-fonden 2006 AK3 (SVT), Berlinerpoplene (NRK), Forbrydelsen (DR), Hjärtslag (SVT), Hunter (NRK), Isabella (FST), Leende Guldbruna Ögon (SVT), Lögnens pris (SVT), Sanningen om Marika (SVT), Snapphanar (SVT), Tusenbröder - Återkomsten (SVT), Upp til kamp (SVT) Ordførende Spokesperson Liselott Forsman, FST Møder 2006 Meetings 2006 København, Trollhättan, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, Projects supported by NV Fund in 2006 AK3 (SVT), Berlinerpoplene (NRK), Forbrydelsen (DR), Hjärtslag (SVT), Hunter (NRK), Isabella (FST), Leende Guldbruna Ögon (SVT), Lögnens pris (SVT), Sanningen om Marika (SVT), Snapphanar (SVT), Tusenbröder - Återkomsten (SVT), Upp til kamp (SVT)

7 12_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _13 Faktagruppens programmer fylder mange timer i de nordiske tv-flader. I 2006 stod Faktagruppen for 26% af de samproducerede, udsendte timer. Konkrete tiltag _ Seminar for dokumentarproducenter i efteråret 2007 _ Uddeling af Nordisk dokumentarpris 2007 (Programmerne skal være clearet for nordisk distribution) _ Bestillernes funktion vurderes ved næste møde UT_ Faktagruppens møde indeholder også undergruppemøder for kultur, musik og journalistik. Dokumentarprogrammer og programserier som Det andet Europa, Snaphanernes krig, Wallenbergs og Tinas mad er samproduktioner fra denne programgruppe i Vidensdeling og diskussion _ Nye formater rettet mod de unge seere _ Bestillernes rolle i programgruppen Projekter støttet af NV-fonden 2006 De levende museer (DR), Den forbudte kærlighed (DR), Hendes Majestæt Dronningen (DR), Nordkaperen i Indonesien (DR), Når døden spiller med (DR), Om Snapphanar (SVT), Pokerhajerne (DR), Regissøren (SVT), Side om Side (DR), Slanger i Paradis (NRK), Vrakleterna (SVT). fakta_ factual programmes_ Wallenbergs_ <<< tinas mat_ << Det andet Europa_ < Factual programmes group programmes fill many hours of Nordic television scheduling. In 2006 the Factual programmes group was responsible for 26% of the co-produced hours broadcast. The Factual programmes group meeting also includes subgroup meetings for culture (the arts), music, and journalism. Documentaries and series such as Det andet Europa Snaphanernes krig, Wallenbergs and Tinas mad were co-productions from this programme group in Knowledge sharing and discussions _ New formats aimed at young viewers _ The role of programme commissioners in the programme group Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 61 Web 0 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 38 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 11 Specific measures _ Seminar for documentary producers in autumn 2007 _ The Nordic documentary awards 2007 (programmes must be cleared for Nordic distribution) _ The part played by programme commissioners will be assessed at the next meeting Projects supported by NV Fund in 2006 De levende museer (DR), Den forbudte kærlighed (DR), Hendes Majestæt Dronningen (DR), Ordførende Spokesperson Liselott Forsman, FST Møder 2006 Meetings 2006 Oslo, Reykjavik, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, København, Nordkaperen i Indonesien (DR), Når døden spiller med (DR), Om Snapphanar (SVT), Pokerhajerne (DR), Regissøren (SVT), Side om Side (DR), Slanger i Paradis (NRK), Vrakleterna (SVT).

8 14_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _15 Vidensdeling og diskussion Musikmødet drøftede, hvordan man kan producere nyskabende samproduktioner og alternativer til transmissoner af klassisk musik uden, at det bliver dyrere samtidig med, at kravene til flermedialitet er opfyldt. Kulturgruppen fik støtte fra NV-fonden i 2006 til det første tværnordisk web-projekt på kulturområdet - Nordisk Forfatteratlas, som er en reel samproduktion mellem alle fem NV-bolag. Konkrete tiltag _ Seminar for kulturproducenter foråret 2007 _ Jazz i Norden, et tv / net-projekt som har fået R&U-støtte Projekter støttet af NV-fonden 2006 Dimsen der ændrede verden (DR), Eklöfs blick (SVT), Life Extended (SVT), Mesteren og pigen (RUV), Nordisk Forfatteratlas (DR), Opplevd og drømt (NRK). normob_ alf prøysen_ NORMOB er et netværk af medarbejdere, der arbejder med udvikling og produktion af mobilt indhold og tjenester. Gruppens mål er at sikre en vidensdeling mellem broadcastere på området for mobilt indhold og services for at udvikle nye fælles ideer og koncepter. I slutningen af 2006 fik gruppen imødekommet deres første ansøgning til Nordvisionsfonden til et udviklingsprojekt om et mobil interaktionstool. Ambitionen er at udvikle fælles nordiske applikationer og programproduktionsredskaber inden for det mobile område. Projekter støttet af NV-fonden 2006 Mobil interaktionstool (DR). kultur og musik_ culture and music_ normob_ normob_ The culture group received support from the NV Fund in 2006 for the first intra-nordic web project in the arts: the Nordic Atlas of Writers, a co-production proper by the five NV organizations. Knowledge sharing and discussions The music meeting discussed how innovative co-productions and alternatives to classical music broadcasts without more expense while ensuring that the requirements for multimediality are met. Decisions _ Seminar for cultural programme producers in spring 2007 _ Jazz i Norden, a TV/web project which has received R&D support Projects supported by NV Fund in 2006 Dimsen der ændrede verden (DR), Eklöfs blick (SVT), Life Extended (SVT), Mesteren og pigen (RUV), Nordisk Forfatteratlas (DR), Opplevd og drømt (NRK). Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 32 Web 1 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 13 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 6 Koordinator Coordinator Nita Kapoor (kultur), NRK Møder 2006 Meetings 2006 Oslo, Oslo, (Musik) Reykjavik, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, København, Antal samproduktioner pr Number of co-productions Mobil 1 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 1 Koordinator Coordinator Peter Østergaard Sørensen, DR Møder 2006 Meetings 2006 København, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, NORMOB is a network of staff working on developing and producing mobile content and services. The aim of the group is to ensure knowledge sharing among broadcaster sin the field of mobile content and services in order to develop new ideas and concepts together. At the end of 2006 the group s first application to the NV Fund for a mobile interaction tool received support. The aim is to develop joint Nordic applications and programme production tools in the mobile field. Projects supported by NV Fund in 2006 Mobile interaction tool (DR)

9 _Programgrupperne _Program groups _17 Den borgerlige alliancen interviewes i SVT-studioen_ Den nordiske nyhedsudveksling, som foregår via EBU, har de sidste to år haft en parallel nyheds-udveksling via en særlig nordisk database; NORDIF. Blandt andet som følge heraf udveksles der flere nordiske nyhedsindslag end nogensinde tidligere. Der blev i 2006 tilbudt i alt 1584 nordiske nyhedsindslag og der blev brugt 864, og det er ny rekord. Det største antal indslag blev udvekslet omkring det svenske valg, gratisaviskrigen i Danmark, Muhammed-tegninger, 100 år for Henrik Ibsens død, og Nordisk Råds litteraturpris. Ellers drejede de vigtigste udvekslede indslag sig om politik, økonomi, kultur, transport, kriminalitet og ulykker. NORDIF bliver også brugt til udveksling af sportsindslag. Hertil kommer at indslagene i stor udstrækning også bruges af EBU-medlemmer udenfor Norden. Kun Island deltager ikke i NORDIF-samarbejdet. Nyheder: Vidensdeling og diskussion _ Hvor langt kan en statslig broadcaster gå som kommerciel aktør? _ Succeskriterier for opdateringskanaler _ Muhammed-tegningerne og NV - bolagenes behandling af disse. Sport: Vidensdeling og diskussion _ Forholdet til de kommercielle partnere i Norden _ Forholdene omkring EM 2008, _ Samarbejdet omkring rettighedsproblematikker. _ Endvidere udvekslede man situationsrapporter og delte relevant viden. nyheder og sport_ news and sport_ For the last two years the Nordic news exchange via EBU has had a parallel exchange via a special Nordic data base: NORDIF. Partly for this reason more Nordic news stories are being exchanged than ever before. In Nordic stories were offered and 864 were taken up, which is a new record. The largest number of stories involved the Swedish elections, the free newspaper war in Denmark, the Mohammed cartoons, the centenary of the death of Henrik Ibsen, and the Nordisk Råd literature award. Otherwise the most important stories exchanged involved politics, economics, the arts, transport, crime and accidents. NORDIF was also used for exchanging sports stories. In addition, the stories were also used by non-nordic EBU members; Iceland is the only non-participant in NORDIF. Indslag udvekslet 2006 Features exchanced Tilbudte indslag 1584 Brugte indslag 864 Ordførende Spokesperson Gunnar Høidahl (Nyheder), NRK Olav Skaaning Andersen (Sport), DR News: Knowledge sharing and discussions _ How far can state broadcasters go as commercial operators? _ Success criteria for update channels _ Mohammed cartoons and how the NVorganizations handled these Møder 2006 Meetings 2006 Oslo Møder 2007 Meetings 2007 Ikke fastlagt Sports: Knowledge sharing and discussions _ Relations with commercial partners in the Nordic countries _ Matters relating to the 2008 European Cup _ Cooperation on rights issues _ The group also exchanged situation reports and shared relevant knowledge

10 _Programgrupperne _Program groups _19 På mødet evaluerede man samproduktionen Inför Eurovision Song Contest, som alle bolag ønsker at fortsætte produktionen af i Det store nordiske juleshow_ Underholdningsgruppen er den mindste programgruppe i Nordvision opgjort i antal samproduktioner og sendetimer. Programgruppen har ikke deltagelse af producenter fra DR, da DR ingen in-house underholdningsproduktion har. På efterårsmødet deltog DR Ungs enhedschef. En af de store samproduktioner i denne gruppe i 2006 var Inför ESC, en fælles nordiske programserie som optakt til det Europæiske Melodi Grandprix. En anden var Det store nordiske juleshow fra Operaen i København. Vidensdeling og diskussion _ Udveksling af bestillerstrategier og diskussion af bestillerinddragelse _ Evaluering - og videreudvikling af Inför ESC _ Diskussion af nye mulige samarbejdsområder om humor og musik Beslutninger _ Produktion af Inför ESC fortsætter og justeres _ Iværksættelse af et mindre benchmarkingsprojekt af fredags- og lørdagsunderholdning i de nordiske bolag Konkrete tiltag _ Der holdes et særligt møde for bestillere / producenter Projekter støttet af NV-fonden 2006 Det store nordiske juleshow (DR). underholdning_ entertainment_ Det store nordiske juleshow_ << Inför Eurovision Song Contest 2006_ < The entertainment group is the smallest Nordvision programme group in terms of the number o co-productions and hours broadcast. The producers from DR do not participate in the group as DR has no inhouse entertainment production. The autumn meeting was attended by the DR head of Youth Programmes. One of the major co-productions in 2006 was Inför ESC, a joint Nordic series leading up to the Eurovision Song Contest. Another was Det store nordiske juleshow from Operaen, Copenhagen. The meeting evaluated the co-production Inför Eurovision Song Contest, which the broadcasters all decided to continue for Knowledge sharing and discussions _ The exchange of programme commissioner strategies and discussions on involving programme commissioners _ Assessing and developing Inför ESC Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 22 Web - Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 12 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 1 Ordførende Spokesperson Kjell Ekholm, FST _ Discussing possible new areas for cooperation in comedy and music Decisions _ The production of Inför ESC to continue and to be adjusted _ Initiation of a small-scale benchmarking project for Friday and Saturday shows broadcast by the Nordic organizations Møder 2006 Meetings 2006 Luzern, 25.4 Reykjavik, Møder 2007 Meetings 2007 København, 15.1 (bestiller/producent-møde) Göteborg, (eller ) Oslo, Specific measures A special meeting for programme commissioners/producers on 15 Jan 2007 Projects supported by NV Fund in 2006 Det store nordiske juleshow (DR)

11 _Programgrupperne _Program groups _21 Den nordiske mand_ Programgruppen for undervisning (og videnskab) er på papiret svækket af, at NRK og RUV ingen undervisningsenheder har, og at DR ikke producerer skole tv. Trods dette var undervisningsgruppen i 2004 og 2005 den programgruppe, som har øget samarbejdet mest. Undervisningsgruppen har i 2006 haft et cross-genre samarbejde med Fakta-produktionen Det andet Europa, hvor man har udnyttet fælles optagelser og indhold. Endvidere er den reelle samproduktion Den nordiske mand nu på vej som en europæisk reel samproduktion med samarbejds- partnere i Polen, Grækenland, YLE og DR. Andre bemærkelsesværdige samproduktioner i 2006 har været Materiens mysterium og skole tv samarbejdet mellem UR, YLE og FST omkring bl.a. Bärfisar och snigelslem og Kryp i skåp och skafferi. Videnskabsmedarbejdererne i gruppen besluttede sig i efteråret 2006 at etablere sig som en selvstændig gruppe og for at afholde et nordisk producentseminar i foråret Et planlagt programsamarbejde omkring Polaråret i 2007 har fået R&U-midler fra Nordvisionsfonden. Vidensdeling og diskussion _ Diskussion af samarbejdet på web (undervisning) _ Tema: Humor i undervisningsprogrammer ved en norsk uafhængig producent _ Evaluering af de reelle samproduktioner; Den nordiske mand, Gränslös Kärlek og Mitt släktträd _ Fælles nordisk strategiarbejde i forhold til lærere og undervisere (undervisning), projektet har modtaget R&U støtte Beslutninger _ Web-medarbejdere fra samtlige bolag vil indbydes til forårets møde Konkrete tiltag _ Iværksættelse af benchmarkingsprojekt vedrørende web-produktioner inden for undervisning _ Nordisk producentseminar for videnskabsproducenter, foråret 2007 Projekter støttet af NVfonden 2006 Animated Science (UR), Den ekonomiske resan (UR), Den moderne terrorismes historie (DR), Eliten (DR), Fanget i fortiden (DR), Heja Finland (UR), Innovationsskolen (DR), Modige kvinder (DR), Når ældre mister (DR), Polaråret 2007: 3 prosjekter om arktiske have og klimaendringer (DR), Teachers TV - Pædagogisk Mediebibliotek (DR), Världernas bok (YLE) undervisning og videnskab_ education and science_ go yoyo_ mattepatrulje_ The programme group for education and science is weakened on paper by the lack of educational programmes departments at NRK and RUV, and the fact that DR does not make schools television. Nevertheless in 2004 and 2005 the education group was the group which increased cooperation the most. In 2006 the education group had a crossgenre partnership with a Factual programmes production, Det andet Europa, in which shared videotaping and content were used. Furthermore, the co-production proper Den nordiske mand is now on its way as a European co-production proper with partners in Poland, Greece, YLE and DR. Other noteworthy coproductions in 2006 included Materiens mysterium and school television cooperation by UR, YLE and FST on Bärfisar och snigelslem og Kryp i skåp och skafferi. In autumn 2006 science staff from the group decided to form an independent group in order to arrange a Nordic producer seminar in spring Programme cooperation planned to celebrate Polar Year 2007 has been allocated R&D funds by NV Fund Fund. Knowledge sharing and discussions _ Discussion on web cooperation (education) _ Theme: comedy in education programmes, presented by a Norwegian indie _ Evaluation of the co-productions proper: Den nordiske mand, Gränslös Kärlek and Mitt släktträd _ Joint Nordic strategy in relation to teachers and educations (education): this project has received R&D support Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 50 Web 5 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 26 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 12 Ordførende Spokesperson Nicolina Zilliacus-Korsström (und.), YLE/FST Sigrid Gjellan (videnskab), NRK Decisions _ Web staff from each organization will be invited to the spring meeting Specific measures _ Initiation of benchmarking project re educational web productions _ Nordic producers seminar for science producers, spring 2007 Møder 2006 Meetings 2006 Stockholm, Oslo, Møder 2007 Meetings 2007 København, Helsinki, Projects supported by NV Fund in 2006 Animated Science (UR), Den ekonomiske resan (UR), Den moderne terrorismes historie (DR), Eliten (DR), Fanget i fortiden (DR), Heja Finland (UR), Innovationsskolen (DR), Modige kvinder (DR), Når ældre mister (DR), Polaråret 2007: 3 projects on the Arctic seas and climate change (DR), Teachers TV - Pædagogisk Mediebibliotek (DR), Världernas bok (YLE)

12 _Programgrupperne _Program groups _23 Dem fra 9._ Programudvekslingen har været svagt faldende gennem de forrige år. Fra 2005 til 2006 faldt antallet af udvekslede, udsendte programtimer også - dog kun med 13 timer - fra 1341 timer i 2005 til 1328 timer i En af grundene til dette er, at der bruges flere eksterne producenter end før. Den store udfordring som følge heraf er erhvervelsen af de nordiske distributionsrettigheder. Desuden produceres flere interne programmer med arkivklip. Det har vist sig vanskeligt at finde informationer om, hvilke rettigheder som knytter sig til arkivklippene, og om rettighederne lader sig overføre til andre nordiske lande og platforme. Disse rettighedsudfordringer har afdækket et behov for en informationsindsats internt i bolagene - og i forhold til eksterne producenter - om vigtigheden af de nordiske distributionsrettigheder. Trods den faldende trend i programudveksling findes der flere solstrålehistorier. For eksempel udsendte SVT om sommeren 2006 et rekordantal af nordiske udvekslingsprogrammer, selvom VM i fodbold og EM i atletik beslaglagde store dele af tv-fladerne. De udvekslede programmer, som i særlig grad har fået opmærksomhed og klaret sig fint i nabo-landene er titler som; Niklas mat, Landgång, Herlufsholm, Existens, Orkesterliv, Schackenborg, Grönn Glede og Kung Carl Gustaf 60 år. Konkrete tiltag _ Kortlægning af arbejdsgange og sammenligning af placering af udvekslede programmer i de forskellige bolag _ Udarbejdelse af tiltag for at imødegå fald i antal udvekslede programmer (2007) programudveksling_ exchange of programmes_ Petteri på villovägar_ Ut og su-dur_ Arilds hus_ << < << The quantity of programme exchanges has been in decline for several years. Consequently, the amount of exchanged, broadcast programs fell from 2005 to though only with 13 hours - from 1341 hours in 2005 to 1328 hours in One of the reasons for this decline is the growing use of external producers and the resulting difficulties in ensuring Nordic rights. Moreover, more programmes are being made in-house with library and archive footage. It has proved difficult to ascertain the rights attached to these clips, and whether the rights can be transferred to other Nordic countries and platforms. These challenges in the rights field and the decline in programme exchanges have revealed a need for a campaign within our organizations - and among external producers - of the importance and the possibilities of Nordic distribution. Udsendte udvekslede timer 1328 timer fordelt i 2622 udsendelser Number of exchanged broadcasted hours 1328 hours in 2622 broadcasts Even though the overall volume of program exchange is declining, there are plenty of positive examples in this area. For example, SVT broadcasted a record breaking amount of exchanged programmes during the summer of 2006, even though the World Cup and the European Athletics Championships claimed much of the schedule. Exchanged programmes that drew particular attention and did well in neighbouring countries included Niklas mat, Landgång, Herlufsholm, Existens, Orkesterliv, Schackenborg, Grönn Glede og Kung Carl Gustaf 60 år. Screeninger 2006 Screenings 2006 København, Helsingfors, Screeninger 2007 Screenings 2007 Stockholm, Oslo, København, Specific measures _ Describing work procedures and comparing the placing of programmes exchanged from organization to organization _ Drawing up measures to counter the fall in the number of programmes exchanged (2007)

13 24_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _25 Nordvision er allerede et enestående samarbejde_ fag- og strategigrupperne_ The Specialist and Strategy Groups_ Nordvision is already a unique cooperation_

14 26_ fag- og strategigrupperne_ profession and strategy groups fag- og strategigrupperne _profession and strategy groups _27 Hovedtemaet på juristernes møde var Pod-casting og en sammenligning af rettigheds-problematikkerne i den forbindelse. Man fremlagde og drøftede status på Koda- og Gramex-forhandlingerne, og derudover drøftede man en afklaring af rettigheds-problematikken vedrørende fakta-udvekslingen. amigo, dr_ < Mange programgrupper har udtrykt et ønske om at få større overblik og indsigt i rettighedsproblematikker, når der samproduceres over landegrænser. Konkrete tiltag _ Revision af samproduktionskontrakter _ Informationstiltag om rettigheder for producenter amigo, svt_ amigo, nrk_ amigo, vietnam_ < Efter initiativ af NV-mødet har gruppen i 2006 arbejdet med at løse problemerne med varetagelse af metadata i udvekslingen af programmer. Gruppen består af medlemmer fra DR, NRK, SVT, UR og YLE. Arbejdet fokuserede specielt på varetagelsen af rettighedsinformation og muligheden for digital distribution af filer i udvekslingen, i stedet for bånd. Rapporten anbefaler at undersøge muligheden for en videreudvikling af NORDIF-databasen til dette formål. TV-direktørerne bakkede forslaget op og bevilgede ekstraordinære midler til det videre arbejde. Konkrete tiltag _ Gruppen vil arbejde på at videreudvikle NV-databasen til varetagelse af metadata og tilknyttet materiale i foråret 2007 _ En centralt ansat projektleder får ansvar for at udrede mulighederne for at videreudvikle NORDIF-databasen til digital udveksling af gennemsyns- og sendefiler. Implementeringen af løsningen skal gennemføres i løbet af nordisk forhandlergruppe_ The Nordic Negotiators Group_ metadatasamarbejdet_ The Metadata partnership_ Ordførende Spokesperson Maria Rørbye Rønn, DR Møder 2006 Meetings 2006 Stockholm, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, 23.5 The main theme of the legal staff meeting was Podcasting and a comparison of rights issues in this context. The current state of the Koda and Gramex talks was presented and discussed; the meeting also discussed the resolution of the rights issues regarding factual programme exchanges. Many programme groups say they would like more overview and insight into rights problems where transnational co-productions are concerned. Specific measures _ Review of co-production contracts _ Measures to improve knowledge and awareness of rights issues among producers Following the NV meeting initiative, in 2006 the group worked on solving the problems of maintaining metadata in programme exchanges. The group consists of members from DR, NRK, SVT, UR and YLE. In particular this work concentrated on maintaining rights information and the possibility of distributing files digitally instead of on tape. The report recommends a study of the possibility of extending the NORDIF database for this purpose. The managing directors of television supported the proposal and allocated extraordinary funding for work to continue. Specific measures _ In spring 2007 the group will work on extending the NV database to maintain metadata and associated material _ A project manager employed centrally will be responsible for elucidating the possibilities of developing the NORDIF database to enable the digital exchange of reviewing and broadcast files. Implementation in the course of 2007.

15 28_ fag- og strategigrupperne_ profession and strategy groups fag- og strategigrupperne _profession and strategy groups _29 KINKS er en gruppe bestående fortrinsvis af bestillere, som har baggrund i bolagenes web- og strategiarbejde. Gruppen stillede sig positiv ovenfor planer om en webgruppe for at øge websamarbejdet. Gruppen vil bestå af en KINKS-repræsentant fra hvert af bolagene, samt 2-3 webproducenter fra hvert land. Gruppens opgave er at screene og udveksle projekter, samt at foreslå konkrete tiltag og idéer til et samproduktionsprojekt. kinks_ kinks_ Koordinator Coordinator Claus Thor Nielsen, DR Møder 2006 Meetings 2006 Stockholm Møder 2007 Meetings 2007 København 30.1 (webgruppen) Oslo Vidensdeling og diskussion _ Brugergenereret indhold og interaktiv programproduktion _ Varemærker indenfor nye medier _ Morgendagens tv - hvor befinder public service sig om 10 år? Konkrete tiltag _ KINKS ønskede selv at tage ansvar for opprettelsen af den nye webgruppen, som NV-mødet nedsatte. Denne vil bestå af bestillere og webproducenter med erfaring i nordisk samarbejde. KINKS is a group primarily consisting of commissioners with backgrounds in web and strategy work within the organizations. rock city_ Bobster_ Planchefmødet er de nordiske planredaktørers møde, hvor der udveksles viden, strategi og nye trends. Vidensdeling og diskussion _ Tema: De unge voksne _ Screening af succes-programmer _ Diskussion om udvekslingsordningen og brugen af programmerne Konkrete tiltak _ Der tages initiativ til at indkalde til et særligt lifestyle-programmøde for bestillere. planchefmødet_ Planning managers_ The planning manager meeting is where the Nordic planning editors meet to exchange knowledge, strategies and new trends. Møder 2006 Meetings 2006 København Møder 2007 Meetings 2007 Endnu ikke fastlagt Not scheduled The group viewed plans for a webgroup to promote web cooperation favourably. The web group will consist of a KINKS representative from each organization plus two or three web producers from each country. The group is charged with screening and exchanging projects and proposing specific measures and ideas for a co-production project. Knowledge sharing and discussions _ User-generated content and interactive programme production _ Brand names in the new media _ TV tomorrow: where will public service be ten years ahead? Knowledge sharing and discussions _ Theme: young adults _ Screening successful programmes _ Discussing exchange schemes and the way programmes are used Specific measures _ A special lifestyle programme meeting will be arranged for commissioners. Specific measures _ KINKS wanted to be responsible for organizing the new web group set up by the NV-meeting. The group will consist of commissioners and web producers with experience of Nordic cooperation.

16 _fag- og strategigrupperne _profession and strategy groups _31 hundeparken_ På NV-mødet i juni 2006 blev det besluttet at nedsætte to strategigrupper - særlig med bestillere på børne- og ungdomsområdet. Der har i efteråret været afholdt et møde i hver gruppe. Ungdomssatsninger Målsætningen for mødet var at dele erfaringer og udforske mulige områder for videre samarbejde. Bolagenes strategier for ungdomssatsninger og et samarbejde med medieforskerne, og fælles research om unges mediebrug blev blandt andet diskuteret. Gruppen ønsker, at B&U-møderne skal være et forum for idéutvikling og pitching. For at styrke websamarbejdet på programniveau bør UNG-afdelingernes bedste webfolk deltage i møderne og også mødes i separate workshops. Det var desuden enighed blandt bestillerne om, at de mange samarbejder på UNG-området til trods, så vil yderligere satsninger kræve både øremærkede midler, højt ambitionsniveau og stor risikovilje. Børnekanaler Målsætningen for mødet var at dele erfaringer og udforske mulige områder for videre samarbejde. Alle bolagene præsenterede deres erfaringer og status for satsningerne. Temaer, som blev diskuteret mere indgående, var blandt andet sendeskemaer, målgrupper, genforhandling af rettighedsaftaler, digitalisering af arkivmateriale, og metadataproblematik. Selvom bolagene befinder sig i forskellige faser, blev nytten af erfaringsudvekslingen understreget. Flere områder blev nævnt som aktuelle for videre samarbejde. Gruppen erklærede at værdien af en strategigruppe er åbenbar, men understreger, at arbejdet bør samordnes med programgruppearbeidet. På næste strategimøde er temaerne markedsføring, events, volumenproduktion og indkøb. strategigrupper_ strategy groups_ The NV meeting in June 2006 decided to set up two strategy groups, particularly for commissioners from the children and youth sector. Each group met in the autumn. Youth activities The aim of the meeting was to share experiences and explore possible areas for future cooperation. The meeting discussed matters including organization strategies for youth activities and cooperation with media researchers, and joint research into youth media consumption. The group wants the children and youth meetings to provide a forum for idea development and pitching. To strengthen web cooperation at programme level the best web staff from the youth departments should attend the meetings and also meet at separate workshops. Commissioners also agreed that despite the many youth partnerships, more activities will mean more ear-marked funds, a high level of ambition and considerable willingness to take risks. Children s channels The aim of the meeting was to share experiences and explore possible areas for future cooperation. The organizations each presented their experiences and the current state of their activities. Themes discussed in more detail included schedules, target groups, renegotiating rights contracts, the digitization of archive material, and the problems relating to metadata. Møder 2006 Meetings 2006 København 9.11 Møder 2007 Meetings 2007 Børnekanaler: Stockholm 14.5 Although the organizations are at different stages the benefits of sharing experiences were emphasised. Several areas were mentioned as candidates for further cooperation. The group stated that the value of strategy groups is obvious but that strategy group efforts should be coordinated with programme group efforts. At the next strategy meeting the themes will be marketing, events, volume production, and purchasing.

17 32_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _33 Tanken bag Nordvision er, at samarbejdet fører til mere, bedre og billigere public service indhold_ tv- og mediedirektørerne_ tv and media managers_ The intention with Nordvision is that the partnership results in more, better and cheaper public service content_

18 _tv- og mediedirektørerne _tv and media managers _35 Udvekslingsordningen NV-mødet vedtog at sætte grænsen for rettighedsbetaling ved udveksling op fra til (skandinaviske) kroner, med virkning fra og med en god historie_ < en god historie_ Følgende er de vigtigste beslutninger fra tv- og mediedirektørernes møder i 2006 vedrørende arbejdet i programgrupperne: Bestillerne Bestillernes rolle i Nordvisions-sammenhæng har været drøftet ved flere lejligheder. I juni 2006 tog tv-direktørerne en beslutning om, at bestillerne skulle inddrages i programgruppernes samarbejde. Prøveordningen skal evalueres i juni Man besluttede ligeledes, at der skulle nedsættes to strategigrupper for bestillere, en for børnekanaler og en for ungdomssatsninger. Endvidere blev det besluttet, at lifestyle - bestillere i bolagene skal mødes i 2007 med henblik på at drøfte eventuelle fælles interesser. Webgruppe Mindre end 5% af samtlige igangværende 340 Nordvisionsprojekter er web-samproduktioner. NV-mødet besluttede at nedsætte en webprogramgruppe for at sætte skub i web-udveksling og samproduktion i Nordvision. Webgruppen skal screene og udveksle konkrete websites, dokumentere best practise om samproduktion og versioneringer, samt producere retningslinier for fremtidigt samarbejde. Tænketank Udnytter vi vores fælles potentiale godt nok i Nordvision? Det skal en tænketank undersøge i NVmødet besluttede, at tænketanken skal komme med idéer til, hvordan vi får skabt et endnu mere dynamisk Nordvision. Succeskriterier for programgruppernes arbejde i 2008 Det blev vedtaget at bede programgrupperne om at opstille nogle succeskriterier for deres arbejde på næste programgruppemøde for det kommende år (2008). Overføring af metadata og digitale filer imellem NVbolagene Det blev endvidere besluttet at igangsætte arbejdet med at finde en løsning for overførsel af metadata og digitale filer imellem Nordvisionsbolagene. Statistisk En revision af statistik-indrapporteringen blev også vedtaget i nv mødet_ nv meeting_ en god historie_ < The most important decisions of the managing directors meetings in 2006 affecting the work of the programme groups are reported below. The commissioners The role of the commissioners in the Nordvision context has been discussed on several occasions. In June 2006 the managing directors of television decided that the commissioners were to be involved in the work of the programme groups. The trial arrangement would be assessed in June It was also decided to set up two strategy groups for commissioners: one for children s channels and one for youth activities. Furthermore, it was decided that lifestyle commissioners from the organizations would meet in 2007 with a view to discussing possible areas of mutual interest. Exchange scheme The NV meeting decided to increase the limit on rights payments in the case of exchanges from 7000 to Scandinavian kroner, with effect from Web group Les than 5% of the current 340 Nordvision projects are web projects. The NV meeting decided to set up a web programme group to boost web exchanges and Nordvision co-production. The web group will screen and exchange actual websites, document best practice for co-production and language versions, and produce guidelines for cooperation in future. Think tank Do we exploit our shared potential fully enough through Nordvision? A think tank will investigate in The NV meeting decided that the think tank would present ideas for creating an even more dynamic Nordvision. Success criteria for the work of the programme groups in 2008 The meeting decided to ask the programme groups to list success criteria for their work at the next programme group meeting for the year to come (2008). Transfer of metadata and digital files between TV organizations It was also decided to initiate the work of finding a solution for the transfer of metadata and digital files between Nordvision organizations. statistics The decision was made to review methods for gathering and reporting statistical data in 2006.

19 36_ Programgrupperne_ Program groups tv- og mediedirektørerne _tv and media managers _37 mgp nordic_ Ved de to uddelingsrunder i 2006 uddelte man i alt 71 mio. kr. i produktionsstøtte fordelt på 53 samproduktioner, samt 2 mio. kr. i R&U-støtte fordelt på 15 projekter. Særlig positivt var det at konstatere, at ansøgningerne til R&U-midlerne i anden ansøgningsrunde af 2006 dækkede flere genrer end sædvanligt, og at der hovedsagelig var tale om tværmedielle projekter og mange reelle samproduktioner blandt ansøgerne. I 2006 var der for første gang et R&U projekt fra Island, og et fællesnordisk mobilprojekt fra Normob-gruppen. Endvidere var der to strategiske ansøgninger som blev imødekommet, en fra B&U og en fra Undervisningsgruppen. Alle tildelinger kan ses på www. nordvision.org. På Nordvisionsfondens styrelsesmøderne i 2006 besluttede man at ændre en række forhold omkring fonden. Man har ændret fondens oprindelige navn - Det nordiske tv-samarbeidsfond - til Nordvisionsfonden. Styrelsen vurderede, at det nye navn - Nordvisionsfonden - ligger bedre i forlængelse af Nordvisions navn, og at markedsføring af fonden ville være lettere med det nye navn. Fonden styrelse har ligeledes besluttet at fonden skal krediteres, når man opnår støtte fra Nordvisionsfonden. Produktioner, der har opnået støtte skal fremover krediteres med følgende tekst: Produceret med støtte fra Nordvisionsfonden. nv fonden_ nv fund_ At the two allocation rounds for 2006 a total of 71 million kroner was awarded in production support to a total of 53 co-productions, and 2 million kroner as R&D support was awarded to 15 projects. It was particularly rewarding to see that applications for R&D funds in the second round of 2006 covered more genres than usual, and that there were mainly cross-media projects and many co-productions proper among the applications. Nordvisionsfondens bestyrelse The board of the Nordvision Fund Finn Rowold, formand (DR) Leif Jakobsson (SVT) Bjarni Gudmundsson (RUV) Annika Björnstad (NRK) Ulla Martikainen-Florath (YLE) Henrik Hartmann, sekretær (sekretariatet) Støttede projekter 2006 Supported projects 2006 Produktionsstøtte Production support 53 R&U 15 Ansøgningsfrist til NV-fonden i 2007 Ansøgningsfrist til NV-fonden i maj 5. november 2006 saw the first R&D project from Iceland and a joint Nordic mobile project from the NORMOB group. Furthermore two strategic applications were approved: one from Children and Youth and one from the Educational programmes group. The allocations may all be viewed at At the NV Fund board meeting in 2006 the decision was made to change a number of factors relating to the fund. The original name has been changed from Det nordiske tv-samarbeidsfond to Nordvisionfonden. The board considers that the new name is more in line with the Nordvision title and that it will be easier to promote the fund under its new name. The board has also decided that the fund must be credited when it has allocated support. Productions allocated support must henceforth include the following credit: Produceret med støtte fra Nordvisionsfonden [ Produced with support from the Nordvision Fund ]

20 _Programgrupperne _Program groups _39 I 2007 kommer vi til at diskutere, hvordan Nordvision bliver endnu mere dynamisk og relevant_ nordvision sekretariatet_ Nordvision secretariat_ In 2007 we will be discussing how Nordvision gets more dynamic and relevant_

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere