årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum"

Transkript

1 årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum

2 FORORD FOREWORD PROGRAMGRUPPERNE program groups Om programsamarbejdet Programme partnership Børn og unge Children and youth Drama Drama Fakta Factual programmes Kultur og musik Culture and music NORMOB NORMOB Nyheder og sport News and sport Underholdning Entertainment Undervisning og videnskab Education and science Programudveksling Exchange of programmes FAG- OG STRATEGIGRUPPERNE The Specialist and Strategy Groups Nordisk Forhandlergruppe The Nordic Negotiators Group Metadatasamarbejde The Metadata partnership KINKS KINKS Planchefer Planning managers Strategigrupper Strategy groups Nordvisionssamarbejdet opnåede i 2006 sit bedste resultat nogensinde. Med et samlet udbytte på 2821 sendetimer er der tale om mere end en fordobling de seneste 10 år. Fra 2005 til 2006 er antallet af udsendte timer øget med 83. Det betyder at hvert af vore bolag i 2006 i gennemsnit sendte mere end 1 time og 30 minutter hver dag, året rundt, i kraft af Nordvisionssamarbejdet. Dette resultat - og den store vidensdeling, der finder sted i de mange velfungerende nordiske netværk - er resultatet af over 300 medarbejders og chefers arbejde i de nordiske mediebolag. Tak for samarbejdet i Tak, også til Steffen Johanssen, Anita Erlandsen og Borgny Wasa fra sekretariatet i Oslo, som stoppede i sommer 2006 efter 10 års indsats for det nordiske samarbejde. Tanken bag Nordvision er, at samarbejdet fører til mere, bedre og billigere public service indhold, og at vi med kreative partnere kan tænke nyt og anderledes. Den stadigt stigende konkurrence på medieområdet og digitalisering af produktions- og distributionsprocesserne kræver øget indholdsproduktion. Her udfylder Nordvisionssamarbejdet en meget væsentlig rolle for de nordiske tv- og mediebolag. Nordvision er allerede et enestående samarbejde, som er uden sidestykke andre steder i Europa. Vores bud er, at vores nordiske samarbejdets betydning vil øges yderligere i årene, som kommer. Det er også vores vurdering, at samarbejdet må og skal udvikles så det i fremtiden bliver endnu mere relevant, effektiv og kvalitetsbetonet. En opgave og udfordring vi tror på og ser frem til. Gunilla Ohls, ordførende & Henrik Hartmann, generalsekretær indhold_ content_ forord_ foreword_ Snapphanar: Johan Paulin/SVT, Nils Geting spilles af André Sjöberg_ < TV- mediedirektørerne Managing directors, tv and media NV-mødet NV Meeting NV-fonden NV Fund NORDVISION SEKRETARIATET Nordvision secretariat NVS 2006 Nordvision secretariat 2006 Statistik 2006: Total Statistics 2006: Overall Statistik 2006: Samproduktioner Statistics 2006: Co-productions Statistik 2006: Udvekslinger Statistics 2006: Exchanges Organisation Organisation Nordvision i 2007 Nordvision in 2007 In 2006 the Nordvision partnership achieved its best-ever results. An overall result of 2821 hours of broadcast meant that this figure has more than doubled in the last ten years. From 2005 to 2006 the number of hours broadcast grew by 83. This means that each of our organizations broadcast on average more than an hour and a half of scheduling every day of the year drawn from the Nordvision partnership. This result, and the considerable sharing of experience that takes place in the many thriving Nordic networks, is the result of the efforts of more than 300 staff and leaders from the Nordic media organizations. We are all grateful for this team effort in 2006, and we are grateful to Steffen Johanssen, Anita Erlandsen, and Borgny Wasa from the secretariat in Oslo, who retired in summer 2006 after ten years of helping to further Nordic cooperation. The philosophy of Nordvision is that working together leads to increased, better and less expensive, public service content, and that creative partners help us to be innovative and original in our thinking. The ever growing competition in the media and the digitization of the production and distribution processes requires an increase in content output. This is where the Nordvision partnership plays a very important role for the Nordic television and media organizations. Nordvision is already a unique partnership unparalleled elsewhere in Europe. We expect the importance of the Nordic partnership to grow still further in the years to come. We also consider that the partnership will have to evolve in the future to become even more relevant, efficient, and quality-minded. This is a charge and a challenge we have faith in and look forward to. Gunilla Ohls, Spokesperson & Henrik Hartmann, Secretary General.

3 0_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _0 Nordvisionssamarbejdet opnåede i 2006 sit bedste resultat nogensinde_ programgrupperne_ program groups_ The Nordvision partnership achieved in 2006 its best result ever_

4 _Programgrupperne _Program groups _0 ramadankalenderen_ Denne årsrapport er den første fra det nye Nordvisionssekretariat i København. Det er vores ønske at opsamle, informere og sprede viden mere systematisk mellem de enkelte programgrupper. Det er endvidere et forsøg på at inspirere ikke mindst nye medarbejdere i de enkelte bolag til et nordisk samarbejde. Et gennemgående træk ved arbejdet i 2006 har været en stor velvillighed til samarbejde, stor generøsitet med hensyn til vidensdeling og en stor gensidig programmæssig nytteværdi. Af de følgende sider fremgår, hvordan samarbejdet har forløbet i de enkelte programgrupper. Her følger en kort gennemgang af særlige tværgående udfordringer i programgrupperne har været et såkaldt prøveår for inddragelsen af vore bolags bestillere i samarbejdet. I de fleste grupper er erfaringerne positive, selvom vi skal have flere bestillere involveret i samarbejdet i Ved at inddrage bestillerne i samarbejdet, bliver vore samarbejdsprocesser forhåbentlig mere effektive og producenterne vil mere kvalificeret kunne føde relevante programidéer ind i samarbejdet. En anden fælles udfordring samtlige programgrupper står overfor er rettighedsproblematikkerne. Efterårets møder har sat yderligere fokus på behovet for overblik, indsigt og modernisering af kontrakter m.v. på dette område. En sidste udfordring er web og nye medier. Alle programgrupperne ønsker at fremme det nordiske samarbejde omkring web og nye medier. Men kun B&U - Børn og Unge-programgrupperne og Undervisnings-programgruppen har et begyndende samarbejde. Disse udfordring tager Nordvisionssekretariatet hul på i 2007, og håber I vil hjælpe os med at udvikle vores helt unikke nordiske samarbejde. om programsamarbejdet_ programme partnership_ This annual report is the first from the new Nordvision secretariat in Copenhagen. It is our attempt to collate, inform and disseminate knowledge among the individual programme groups more systematically. It is also an attempt to inspire new staff from each broadcasting organization to think in terms of Nordic cooperation. Recurring features of our work in 2006 were considerable willingness to cooperate, considerable generosity with regard to knowledge sharing, and considerable mutual practical value in terms of the programmes themselves. This report show how the partnership worked for each programme group. First, however, a brief review of particular challenges across the various programme groups was a test year for involving the programme commissioners from our respective organizations in the Nordvision partnership. In most groups the response was favourable although we need to involve more programme commissioners in the partnership for Including them will hopefully make our cooperation procedures more efficient and the producers will be better equipped to bear relevant programme ideas into the partnership. Another challenge for all programme groups is the rights issue. The meetings this autumn spotlighted still further the need for overview, insight, and the modernization of contracts etc. in this area. One final challenge is the web and new media. The programme groups all want to promote the Nordic partnership as regards the web and new media. But only the children and youth programme groups and the educational programme group have started working together. The Nordvision secretariat will start tackling these challenges in 2007 and we hope you will help us to evolve our unique Nordic partnership still further.

5 0_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _0 mr. clay and his magic hat_ B&U er den Nordvisions-gruppe som har flest samproduktioner, flere reelle samproduksjoner og web-prosjekter. Formater som Ada badar, En god historie, Amigo og Nordic MGP præger dette samarbejde, som kendetegnes af fælles tankesæt og generøs vidensdeling. Gruppen er også kommet langt i arbejdet med at integrere bestillerne i arbejdet. NRK og DR følger SVT i at etablere egne børnekanaler de næste år. Gruppen har i 2006 haft fokus på volumenproduktion, rettigheder og muligt fælles indkøb. Vidensdeling og diskussion _ Diskussion af DRs innovationsmetode (NABC) _ Bestillernes rolle i programgruppen _ Sikkerhed i produktioner med børn (NRK) Beslutninger _ Øget satsning på web med egne møder _ Rapport om fællesnordisk indkøb af programmer udarbejdes til foråret 2007 _ Rettigheder bliver temaet på forårsmødet 2007 _ Ung-gruppen skal have mere mødetid ved næste møde for at udvikle samarbejdet yderligere Konkrete tiltag _ Rapport om volumen-produktion iværksat _ Tre nordiske idé- og producentseminarer afholdt i 2006 _ Udvikling af håndbog for nye NVprogramgruppedeltagere _ Benchmarkingprojekt om programserien Ada Badar og En god historie _ Evaluering af projektet Rörelsens år _ Oplæg om mere effektive møder og samarbejde fremlægges i foråret 2007 Projekter støttet af NV-fonden 2006 A.R.G (DR), Ada Badar update (DR), Animert talkshow (NRK), En god historie XV (DR), Energikampen (NRK), Eventsamarbeid (DR), H2O (NRK), Jul i Svingen (NRK), Julie II (DR), Kom og leg (DR), Lilla Spöket Laban (SVT), Lycka är II (SVT), Manda (SVT), Manaid (SVT), MGP Nordic (SVT), My Channel (DR), Ragnarok (DR), Sixten med X (SVT), Spåkort til mobil (DR), Volymproduksjonssamarbeid (SVT), Yallahrup Færgeby (DR). Børn og unge_ children and youth_ ADA BADAR_ << jul i svinget_ < Children & Youth is the Nordvision group with the largest number of co-productions, more co-productions proper and web projects. Formats such as Ada Badar, A Good Story, Amigo and Nordic Song Contest imbue this partnership, which is characterized by shared values and generous knowledge sharing. The group has also made considerable progress in integrating programme commissioners into its work. NRK and DR are following in the path of SVT to establish their own children s channels in the next few years. In 2006 the group spotlighted volume production, rights, and the possibilities of joint buying. Knowledge sharing and discussions _ Discussing the DR innovation method (NABC) _ The role of programme commissioners in the group _ Safety considerations on productions with children (NRK) Decisions _ Increased use of the web with in-group meetings _ Report on joint Nordic programme buying to be prepared by spring 2007 _ Rights will be the theme of the 2007 spring meeting _ The youth group needs more meeting time at the next meeting to develop its partnership further Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 94 Web 11 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 33 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 21 Specific measures _ Report on volume production initiated _ Three Nordic idea and producer seminars were held in 2006 _ The development of a manual for new NV programme group participants _ Benchmarking project for the Ada Badar series and En god historie _ Evaluation of Rørelsens år project _ Paper on more efficient meetings and cooperation will be presented in spring 2007 Ordførende Spokesperson Bella Stjerne, SVT Møder 2006 Meetings 2006 Oslo, Helsinki, Møder 2007 Meetings 2007 København, Projects supported by NV Fund in 2006 A.R.G (DR), Ada Badar update (DR), Animert talkshow (NRK), En god historie XV (DR), Energikampen (NRK), Eventsamarbeid (DR), H2O (NRK), Jul i Svingen (NRK), Julie II (DR), Kom og leg (DR), Lilla Spöket Laban (SVT), Lycka är II (SVT), Manda (SVT), Manaid (SVT), MGP Nordic (SVT), My Channel (DR), Ragnarok (DR), Sixten med X (SVT), Spåkort til mobil (DR), Volymproduksjonssamarbeid (SVT), Yallahrup Færgeby (DR).

6 _Programgrupperne _Program groups _11 den stora resan_ Sejer: svarte sekunder_ ørnen_ nda_ Snapphanarne_ isabella_ Drama-gruppen har mange store samproduktions-projekter, som når rigtig mange seere i de nordiske lande. I 2006 var det dramaproduktioner som Ørnen, Snaphanerne, NDA og krimiserien Sejer: Svarte sekunder, der nåede tv-skærmene i Norden. Fremtidige samprodutioner er lagt i støbeskeen i 2006: Forbrydelsen, Leende Guldbruna Ögon, Hunter og Isabella. Drama_ drama_ The drama group has many major co-production projects and they reach huge numbers of viewers in the Nordic countries. In 2006 it was drama productions such as Ørnen, Snaphanerne, NDA and the crime series Sejer: Svarte sekunder that reached TV screens in the Nordic countries. Major forthcoming productions initiated in 2006: Forbrydelsen, Leende Guldbruna Ögon, Hunter og Isabella. Knowledge sharing and discussions _ Issues affecting the acquisition of Nordic rights _ Cooperation between Nordvision organization Drama and Children & Youth departments Vidensdeling og diskussion _ Problematikker omkring erhvervelse af nordiske rettigheder _ Samarbejde mellem drama og B&Uafdelingerne i bolagene _ DRs kvalitetskriterier for drama og Public Service-forpligtelsen _ Muligt samarbejde om The International Emmy Academy day _ Studiebesøk på Film i Väst, Trollhättan _ Eventuelle co-produktioner med Baltikum diskuteres i foråret 2007 Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 49 Web - Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 19 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 12 _ DR quality criteria for drama and the public service obligation _ Possible cooperation on International Emmy Academy Day _ Studio visit to Film i Väst, Trollhättan _ Possible co-productions with Baltic republics to be discussed in spring 2007 Specific measures _ Evaluation of Gothia Caper, co-production with South African production company _ Initiation of benchmarking project on slots/scheduling Konkrete tiltag _ Evaluering af Gothia Caper, samproduktion med sydafrikansk produktionsselskab _ Iværksættelse af benchmarkingsprojekt om slots / sendetider Projekter støttet af NV-fonden 2006 AK3 (SVT), Berlinerpoplene (NRK), Forbrydelsen (DR), Hjärtslag (SVT), Hunter (NRK), Isabella (FST), Leende Guldbruna Ögon (SVT), Lögnens pris (SVT), Sanningen om Marika (SVT), Snapphanar (SVT), Tusenbröder - Återkomsten (SVT), Upp til kamp (SVT) Ordførende Spokesperson Liselott Forsman, FST Møder 2006 Meetings 2006 København, Trollhättan, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, Projects supported by NV Fund in 2006 AK3 (SVT), Berlinerpoplene (NRK), Forbrydelsen (DR), Hjärtslag (SVT), Hunter (NRK), Isabella (FST), Leende Guldbruna Ögon (SVT), Lögnens pris (SVT), Sanningen om Marika (SVT), Snapphanar (SVT), Tusenbröder - Återkomsten (SVT), Upp til kamp (SVT)

7 12_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _13 Faktagruppens programmer fylder mange timer i de nordiske tv-flader. I 2006 stod Faktagruppen for 26% af de samproducerede, udsendte timer. Konkrete tiltag _ Seminar for dokumentarproducenter i efteråret 2007 _ Uddeling af Nordisk dokumentarpris 2007 (Programmerne skal være clearet for nordisk distribution) _ Bestillernes funktion vurderes ved næste møde UT_ Faktagruppens møde indeholder også undergruppemøder for kultur, musik og journalistik. Dokumentarprogrammer og programserier som Det andet Europa, Snaphanernes krig, Wallenbergs og Tinas mad er samproduktioner fra denne programgruppe i Vidensdeling og diskussion _ Nye formater rettet mod de unge seere _ Bestillernes rolle i programgruppen Projekter støttet af NV-fonden 2006 De levende museer (DR), Den forbudte kærlighed (DR), Hendes Majestæt Dronningen (DR), Nordkaperen i Indonesien (DR), Når døden spiller med (DR), Om Snapphanar (SVT), Pokerhajerne (DR), Regissøren (SVT), Side om Side (DR), Slanger i Paradis (NRK), Vrakleterna (SVT). fakta_ factual programmes_ Wallenbergs_ <<< tinas mat_ << Det andet Europa_ < Factual programmes group programmes fill many hours of Nordic television scheduling. In 2006 the Factual programmes group was responsible for 26% of the co-produced hours broadcast. The Factual programmes group meeting also includes subgroup meetings for culture (the arts), music, and journalism. Documentaries and series such as Det andet Europa Snaphanernes krig, Wallenbergs and Tinas mad were co-productions from this programme group in Knowledge sharing and discussions _ New formats aimed at young viewers _ The role of programme commissioners in the programme group Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 61 Web 0 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 38 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 11 Specific measures _ Seminar for documentary producers in autumn 2007 _ The Nordic documentary awards 2007 (programmes must be cleared for Nordic distribution) _ The part played by programme commissioners will be assessed at the next meeting Projects supported by NV Fund in 2006 De levende museer (DR), Den forbudte kærlighed (DR), Hendes Majestæt Dronningen (DR), Ordførende Spokesperson Liselott Forsman, FST Møder 2006 Meetings 2006 Oslo, Reykjavik, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, København, Nordkaperen i Indonesien (DR), Når døden spiller med (DR), Om Snapphanar (SVT), Pokerhajerne (DR), Regissøren (SVT), Side om Side (DR), Slanger i Paradis (NRK), Vrakleterna (SVT).

8 14_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _15 Vidensdeling og diskussion Musikmødet drøftede, hvordan man kan producere nyskabende samproduktioner og alternativer til transmissoner af klassisk musik uden, at det bliver dyrere samtidig med, at kravene til flermedialitet er opfyldt. Kulturgruppen fik støtte fra NV-fonden i 2006 til det første tværnordisk web-projekt på kulturområdet - Nordisk Forfatteratlas, som er en reel samproduktion mellem alle fem NV-bolag. Konkrete tiltag _ Seminar for kulturproducenter foråret 2007 _ Jazz i Norden, et tv / net-projekt som har fået R&U-støtte Projekter støttet af NV-fonden 2006 Dimsen der ændrede verden (DR), Eklöfs blick (SVT), Life Extended (SVT), Mesteren og pigen (RUV), Nordisk Forfatteratlas (DR), Opplevd og drømt (NRK). normob_ alf prøysen_ NORMOB er et netværk af medarbejdere, der arbejder med udvikling og produktion af mobilt indhold og tjenester. Gruppens mål er at sikre en vidensdeling mellem broadcastere på området for mobilt indhold og services for at udvikle nye fælles ideer og koncepter. I slutningen af 2006 fik gruppen imødekommet deres første ansøgning til Nordvisionsfonden til et udviklingsprojekt om et mobil interaktionstool. Ambitionen er at udvikle fælles nordiske applikationer og programproduktionsredskaber inden for det mobile område. Projekter støttet af NV-fonden 2006 Mobil interaktionstool (DR). kultur og musik_ culture and music_ normob_ normob_ The culture group received support from the NV Fund in 2006 for the first intra-nordic web project in the arts: the Nordic Atlas of Writers, a co-production proper by the five NV organizations. Knowledge sharing and discussions The music meeting discussed how innovative co-productions and alternatives to classical music broadcasts without more expense while ensuring that the requirements for multimediality are met. Decisions _ Seminar for cultural programme producers in spring 2007 _ Jazz i Norden, a TV/web project which has received R&D support Projects supported by NV Fund in 2006 Dimsen der ændrede verden (DR), Eklöfs blick (SVT), Life Extended (SVT), Mesteren og pigen (RUV), Nordisk Forfatteratlas (DR), Opplevd og drømt (NRK). Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 32 Web 1 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 13 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 6 Koordinator Coordinator Nita Kapoor (kultur), NRK Møder 2006 Meetings 2006 Oslo, Oslo, (Musik) Reykjavik, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, København, Antal samproduktioner pr Number of co-productions Mobil 1 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 1 Koordinator Coordinator Peter Østergaard Sørensen, DR Møder 2006 Meetings 2006 København, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, NORMOB is a network of staff working on developing and producing mobile content and services. The aim of the group is to ensure knowledge sharing among broadcaster sin the field of mobile content and services in order to develop new ideas and concepts together. At the end of 2006 the group s first application to the NV Fund for a mobile interaction tool received support. The aim is to develop joint Nordic applications and programme production tools in the mobile field. Projects supported by NV Fund in 2006 Mobile interaction tool (DR)

9 _Programgrupperne _Program groups _17 Den borgerlige alliancen interviewes i SVT-studioen_ Den nordiske nyhedsudveksling, som foregår via EBU, har de sidste to år haft en parallel nyheds-udveksling via en særlig nordisk database; NORDIF. Blandt andet som følge heraf udveksles der flere nordiske nyhedsindslag end nogensinde tidligere. Der blev i 2006 tilbudt i alt 1584 nordiske nyhedsindslag og der blev brugt 864, og det er ny rekord. Det største antal indslag blev udvekslet omkring det svenske valg, gratisaviskrigen i Danmark, Muhammed-tegninger, 100 år for Henrik Ibsens død, og Nordisk Råds litteraturpris. Ellers drejede de vigtigste udvekslede indslag sig om politik, økonomi, kultur, transport, kriminalitet og ulykker. NORDIF bliver også brugt til udveksling af sportsindslag. Hertil kommer at indslagene i stor udstrækning også bruges af EBU-medlemmer udenfor Norden. Kun Island deltager ikke i NORDIF-samarbejdet. Nyheder: Vidensdeling og diskussion _ Hvor langt kan en statslig broadcaster gå som kommerciel aktør? _ Succeskriterier for opdateringskanaler _ Muhammed-tegningerne og NV - bolagenes behandling af disse. Sport: Vidensdeling og diskussion _ Forholdet til de kommercielle partnere i Norden _ Forholdene omkring EM 2008, _ Samarbejdet omkring rettighedsproblematikker. _ Endvidere udvekslede man situationsrapporter og delte relevant viden. nyheder og sport_ news and sport_ For the last two years the Nordic news exchange via EBU has had a parallel exchange via a special Nordic data base: NORDIF. Partly for this reason more Nordic news stories are being exchanged than ever before. In Nordic stories were offered and 864 were taken up, which is a new record. The largest number of stories involved the Swedish elections, the free newspaper war in Denmark, the Mohammed cartoons, the centenary of the death of Henrik Ibsen, and the Nordisk Råd literature award. Otherwise the most important stories exchanged involved politics, economics, the arts, transport, crime and accidents. NORDIF was also used for exchanging sports stories. In addition, the stories were also used by non-nordic EBU members; Iceland is the only non-participant in NORDIF. Indslag udvekslet 2006 Features exchanced Tilbudte indslag 1584 Brugte indslag 864 Ordførende Spokesperson Gunnar Høidahl (Nyheder), NRK Olav Skaaning Andersen (Sport), DR News: Knowledge sharing and discussions _ How far can state broadcasters go as commercial operators? _ Success criteria for update channels _ Mohammed cartoons and how the NVorganizations handled these Møder 2006 Meetings 2006 Oslo Møder 2007 Meetings 2007 Ikke fastlagt Sports: Knowledge sharing and discussions _ Relations with commercial partners in the Nordic countries _ Matters relating to the 2008 European Cup _ Cooperation on rights issues _ The group also exchanged situation reports and shared relevant knowledge

10 _Programgrupperne _Program groups _19 På mødet evaluerede man samproduktionen Inför Eurovision Song Contest, som alle bolag ønsker at fortsætte produktionen af i Det store nordiske juleshow_ Underholdningsgruppen er den mindste programgruppe i Nordvision opgjort i antal samproduktioner og sendetimer. Programgruppen har ikke deltagelse af producenter fra DR, da DR ingen in-house underholdningsproduktion har. På efterårsmødet deltog DR Ungs enhedschef. En af de store samproduktioner i denne gruppe i 2006 var Inför ESC, en fælles nordiske programserie som optakt til det Europæiske Melodi Grandprix. En anden var Det store nordiske juleshow fra Operaen i København. Vidensdeling og diskussion _ Udveksling af bestillerstrategier og diskussion af bestillerinddragelse _ Evaluering - og videreudvikling af Inför ESC _ Diskussion af nye mulige samarbejdsområder om humor og musik Beslutninger _ Produktion af Inför ESC fortsætter og justeres _ Iværksættelse af et mindre benchmarkingsprojekt af fredags- og lørdagsunderholdning i de nordiske bolag Konkrete tiltag _ Der holdes et særligt møde for bestillere / producenter Projekter støttet af NV-fonden 2006 Det store nordiske juleshow (DR). underholdning_ entertainment_ Det store nordiske juleshow_ << Inför Eurovision Song Contest 2006_ < The entertainment group is the smallest Nordvision programme group in terms of the number o co-productions and hours broadcast. The producers from DR do not participate in the group as DR has no inhouse entertainment production. The autumn meeting was attended by the DR head of Youth Programmes. One of the major co-productions in 2006 was Inför ESC, a joint Nordic series leading up to the Eurovision Song Contest. Another was Det store nordiske juleshow from Operaen, Copenhagen. The meeting evaluated the co-production Inför Eurovision Song Contest, which the broadcasters all decided to continue for Knowledge sharing and discussions _ The exchange of programme commissioner strategies and discussions on involving programme commissioners _ Assessing and developing Inför ESC Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 22 Web - Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 12 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 1 Ordførende Spokesperson Kjell Ekholm, FST _ Discussing possible new areas for cooperation in comedy and music Decisions _ The production of Inför ESC to continue and to be adjusted _ Initiation of a small-scale benchmarking project for Friday and Saturday shows broadcast by the Nordic organizations Møder 2006 Meetings 2006 Luzern, 25.4 Reykjavik, Møder 2007 Meetings 2007 København, 15.1 (bestiller/producent-møde) Göteborg, (eller ) Oslo, Specific measures A special meeting for programme commissioners/producers on 15 Jan 2007 Projects supported by NV Fund in 2006 Det store nordiske juleshow (DR)

11 _Programgrupperne _Program groups _21 Den nordiske mand_ Programgruppen for undervisning (og videnskab) er på papiret svækket af, at NRK og RUV ingen undervisningsenheder har, og at DR ikke producerer skole tv. Trods dette var undervisningsgruppen i 2004 og 2005 den programgruppe, som har øget samarbejdet mest. Undervisningsgruppen har i 2006 haft et cross-genre samarbejde med Fakta-produktionen Det andet Europa, hvor man har udnyttet fælles optagelser og indhold. Endvidere er den reelle samproduktion Den nordiske mand nu på vej som en europæisk reel samproduktion med samarbejds- partnere i Polen, Grækenland, YLE og DR. Andre bemærkelsesværdige samproduktioner i 2006 har været Materiens mysterium og skole tv samarbejdet mellem UR, YLE og FST omkring bl.a. Bärfisar och snigelslem og Kryp i skåp och skafferi. Videnskabsmedarbejdererne i gruppen besluttede sig i efteråret 2006 at etablere sig som en selvstændig gruppe og for at afholde et nordisk producentseminar i foråret Et planlagt programsamarbejde omkring Polaråret i 2007 har fået R&U-midler fra Nordvisionsfonden. Vidensdeling og diskussion _ Diskussion af samarbejdet på web (undervisning) _ Tema: Humor i undervisningsprogrammer ved en norsk uafhængig producent _ Evaluering af de reelle samproduktioner; Den nordiske mand, Gränslös Kärlek og Mitt släktträd _ Fælles nordisk strategiarbejde i forhold til lærere og undervisere (undervisning), projektet har modtaget R&U støtte Beslutninger _ Web-medarbejdere fra samtlige bolag vil indbydes til forårets møde Konkrete tiltag _ Iværksættelse af benchmarkingsprojekt vedrørende web-produktioner inden for undervisning _ Nordisk producentseminar for videnskabsproducenter, foråret 2007 Projekter støttet af NVfonden 2006 Animated Science (UR), Den ekonomiske resan (UR), Den moderne terrorismes historie (DR), Eliten (DR), Fanget i fortiden (DR), Heja Finland (UR), Innovationsskolen (DR), Modige kvinder (DR), Når ældre mister (DR), Polaråret 2007: 3 prosjekter om arktiske have og klimaendringer (DR), Teachers TV - Pædagogisk Mediebibliotek (DR), Världernas bok (YLE) undervisning og videnskab_ education and science_ go yoyo_ mattepatrulje_ The programme group for education and science is weakened on paper by the lack of educational programmes departments at NRK and RUV, and the fact that DR does not make schools television. Nevertheless in 2004 and 2005 the education group was the group which increased cooperation the most. In 2006 the education group had a crossgenre partnership with a Factual programmes production, Det andet Europa, in which shared videotaping and content were used. Furthermore, the co-production proper Den nordiske mand is now on its way as a European co-production proper with partners in Poland, Greece, YLE and DR. Other noteworthy coproductions in 2006 included Materiens mysterium and school television cooperation by UR, YLE and FST on Bärfisar och snigelslem og Kryp i skåp och skafferi. In autumn 2006 science staff from the group decided to form an independent group in order to arrange a Nordic producer seminar in spring Programme cooperation planned to celebrate Polar Year 2007 has been allocated R&D funds by NV Fund Fund. Knowledge sharing and discussions _ Discussion on web cooperation (education) _ Theme: comedy in education programmes, presented by a Norwegian indie _ Evaluation of the co-productions proper: Den nordiske mand, Gränslös Kärlek and Mitt släktträd _ Joint Nordic strategy in relation to teachers and educations (education): this project has received R&D support Antal samproduktioner pr Number of co-productions TV 50 Web 5 Projekter 2006 Projects 2006 Pitchet Pitched 26 Støttet af NV-fonden Supported by NV Fund 12 Ordførende Spokesperson Nicolina Zilliacus-Korsström (und.), YLE/FST Sigrid Gjellan (videnskab), NRK Decisions _ Web staff from each organization will be invited to the spring meeting Specific measures _ Initiation of benchmarking project re educational web productions _ Nordic producers seminar for science producers, spring 2007 Møder 2006 Meetings 2006 Stockholm, Oslo, Møder 2007 Meetings 2007 København, Helsinki, Projects supported by NV Fund in 2006 Animated Science (UR), Den ekonomiske resan (UR), Den moderne terrorismes historie (DR), Eliten (DR), Fanget i fortiden (DR), Heja Finland (UR), Innovationsskolen (DR), Modige kvinder (DR), Når ældre mister (DR), Polaråret 2007: 3 projects on the Arctic seas and climate change (DR), Teachers TV - Pædagogisk Mediebibliotek (DR), Världernas bok (YLE)

12 _Programgrupperne _Program groups _23 Dem fra 9._ Programudvekslingen har været svagt faldende gennem de forrige år. Fra 2005 til 2006 faldt antallet af udvekslede, udsendte programtimer også - dog kun med 13 timer - fra 1341 timer i 2005 til 1328 timer i En af grundene til dette er, at der bruges flere eksterne producenter end før. Den store udfordring som følge heraf er erhvervelsen af de nordiske distributionsrettigheder. Desuden produceres flere interne programmer med arkivklip. Det har vist sig vanskeligt at finde informationer om, hvilke rettigheder som knytter sig til arkivklippene, og om rettighederne lader sig overføre til andre nordiske lande og platforme. Disse rettighedsudfordringer har afdækket et behov for en informationsindsats internt i bolagene - og i forhold til eksterne producenter - om vigtigheden af de nordiske distributionsrettigheder. Trods den faldende trend i programudveksling findes der flere solstrålehistorier. For eksempel udsendte SVT om sommeren 2006 et rekordantal af nordiske udvekslingsprogrammer, selvom VM i fodbold og EM i atletik beslaglagde store dele af tv-fladerne. De udvekslede programmer, som i særlig grad har fået opmærksomhed og klaret sig fint i nabo-landene er titler som; Niklas mat, Landgång, Herlufsholm, Existens, Orkesterliv, Schackenborg, Grönn Glede og Kung Carl Gustaf 60 år. Konkrete tiltag _ Kortlægning af arbejdsgange og sammenligning af placering af udvekslede programmer i de forskellige bolag _ Udarbejdelse af tiltag for at imødegå fald i antal udvekslede programmer (2007) programudveksling_ exchange of programmes_ Petteri på villovägar_ Ut og su-dur_ Arilds hus_ << < << The quantity of programme exchanges has been in decline for several years. Consequently, the amount of exchanged, broadcast programs fell from 2005 to though only with 13 hours - from 1341 hours in 2005 to 1328 hours in One of the reasons for this decline is the growing use of external producers and the resulting difficulties in ensuring Nordic rights. Moreover, more programmes are being made in-house with library and archive footage. It has proved difficult to ascertain the rights attached to these clips, and whether the rights can be transferred to other Nordic countries and platforms. These challenges in the rights field and the decline in programme exchanges have revealed a need for a campaign within our organizations - and among external producers - of the importance and the possibilities of Nordic distribution. Udsendte udvekslede timer 1328 timer fordelt i 2622 udsendelser Number of exchanged broadcasted hours 1328 hours in 2622 broadcasts Even though the overall volume of program exchange is declining, there are plenty of positive examples in this area. For example, SVT broadcasted a record breaking amount of exchanged programmes during the summer of 2006, even though the World Cup and the European Athletics Championships claimed much of the schedule. Exchanged programmes that drew particular attention and did well in neighbouring countries included Niklas mat, Landgång, Herlufsholm, Existens, Orkesterliv, Schackenborg, Grönn Glede og Kung Carl Gustaf 60 år. Screeninger 2006 Screenings 2006 København, Helsingfors, Screeninger 2007 Screenings 2007 Stockholm, Oslo, København, Specific measures _ Describing work procedures and comparing the placing of programmes exchanged from organization to organization _ Drawing up measures to counter the fall in the number of programmes exchanged (2007)

13 24_ Programgrupperne_ Program groups Programgrupperne _Program groups _25 Nordvision er allerede et enestående samarbejde_ fag- og strategigrupperne_ The Specialist and Strategy Groups_ Nordvision is already a unique cooperation_

14 26_ fag- og strategigrupperne_ profession and strategy groups fag- og strategigrupperne _profession and strategy groups _27 Hovedtemaet på juristernes møde var Pod-casting og en sammenligning af rettigheds-problematikkerne i den forbindelse. Man fremlagde og drøftede status på Koda- og Gramex-forhandlingerne, og derudover drøftede man en afklaring af rettigheds-problematikken vedrørende fakta-udvekslingen. amigo, dr_ < Mange programgrupper har udtrykt et ønske om at få større overblik og indsigt i rettighedsproblematikker, når der samproduceres over landegrænser. Konkrete tiltag _ Revision af samproduktionskontrakter _ Informationstiltag om rettigheder for producenter amigo, svt_ amigo, nrk_ amigo, vietnam_ < Efter initiativ af NV-mødet har gruppen i 2006 arbejdet med at løse problemerne med varetagelse af metadata i udvekslingen af programmer. Gruppen består af medlemmer fra DR, NRK, SVT, UR og YLE. Arbejdet fokuserede specielt på varetagelsen af rettighedsinformation og muligheden for digital distribution af filer i udvekslingen, i stedet for bånd. Rapporten anbefaler at undersøge muligheden for en videreudvikling af NORDIF-databasen til dette formål. TV-direktørerne bakkede forslaget op og bevilgede ekstraordinære midler til det videre arbejde. Konkrete tiltag _ Gruppen vil arbejde på at videreudvikle NV-databasen til varetagelse af metadata og tilknyttet materiale i foråret 2007 _ En centralt ansat projektleder får ansvar for at udrede mulighederne for at videreudvikle NORDIF-databasen til digital udveksling af gennemsyns- og sendefiler. Implementeringen af løsningen skal gennemføres i løbet af nordisk forhandlergruppe_ The Nordic Negotiators Group_ metadatasamarbejdet_ The Metadata partnership_ Ordførende Spokesperson Maria Rørbye Rønn, DR Møder 2006 Meetings 2006 Stockholm, Møder 2007 Meetings 2007 Helsinki, 23.5 The main theme of the legal staff meeting was Podcasting and a comparison of rights issues in this context. The current state of the Koda and Gramex talks was presented and discussed; the meeting also discussed the resolution of the rights issues regarding factual programme exchanges. Many programme groups say they would like more overview and insight into rights problems where transnational co-productions are concerned. Specific measures _ Review of co-production contracts _ Measures to improve knowledge and awareness of rights issues among producers Following the NV meeting initiative, in 2006 the group worked on solving the problems of maintaining metadata in programme exchanges. The group consists of members from DR, NRK, SVT, UR and YLE. In particular this work concentrated on maintaining rights information and the possibility of distributing files digitally instead of on tape. The report recommends a study of the possibility of extending the NORDIF database for this purpose. The managing directors of television supported the proposal and allocated extraordinary funding for work to continue. Specific measures _ In spring 2007 the group will work on extending the NV database to maintain metadata and associated material _ A project manager employed centrally will be responsible for elucidating the possibilities of developing the NORDIF database to enable the digital exchange of reviewing and broadcast files. Implementation in the course of 2007.

15 28_ fag- og strategigrupperne_ profession and strategy groups fag- og strategigrupperne _profession and strategy groups _29 KINKS er en gruppe bestående fortrinsvis af bestillere, som har baggrund i bolagenes web- og strategiarbejde. Gruppen stillede sig positiv ovenfor planer om en webgruppe for at øge websamarbejdet. Gruppen vil bestå af en KINKS-repræsentant fra hvert af bolagene, samt 2-3 webproducenter fra hvert land. Gruppens opgave er at screene og udveksle projekter, samt at foreslå konkrete tiltag og idéer til et samproduktionsprojekt. kinks_ kinks_ Koordinator Coordinator Claus Thor Nielsen, DR Møder 2006 Meetings 2006 Stockholm Møder 2007 Meetings 2007 København 30.1 (webgruppen) Oslo Vidensdeling og diskussion _ Brugergenereret indhold og interaktiv programproduktion _ Varemærker indenfor nye medier _ Morgendagens tv - hvor befinder public service sig om 10 år? Konkrete tiltag _ KINKS ønskede selv at tage ansvar for opprettelsen af den nye webgruppen, som NV-mødet nedsatte. Denne vil bestå af bestillere og webproducenter med erfaring i nordisk samarbejde. KINKS is a group primarily consisting of commissioners with backgrounds in web and strategy work within the organizations. rock city_ Bobster_ Planchefmødet er de nordiske planredaktørers møde, hvor der udveksles viden, strategi og nye trends. Vidensdeling og diskussion _ Tema: De unge voksne _ Screening af succes-programmer _ Diskussion om udvekslingsordningen og brugen af programmerne Konkrete tiltak _ Der tages initiativ til at indkalde til et særligt lifestyle-programmøde for bestillere. planchefmødet_ Planning managers_ The planning manager meeting is where the Nordic planning editors meet to exchange knowledge, strategies and new trends. Møder 2006 Meetings 2006 København Møder 2007 Meetings 2007 Endnu ikke fastlagt Not scheduled The group viewed plans for a webgroup to promote web cooperation favourably. The web group will consist of a KINKS representative from each organization plus two or three web producers from each country. The group is charged with screening and exchanging projects and proposing specific measures and ideas for a co-production project. Knowledge sharing and discussions _ User-generated content and interactive programme production _ Brand names in the new media _ TV tomorrow: where will public service be ten years ahead? Knowledge sharing and discussions _ Theme: young adults _ Screening successful programmes _ Discussing exchange schemes and the way programmes are used Specific measures _ A special lifestyle programme meeting will be arranged for commissioners. Specific measures _ KINKS wanted to be responsible for organizing the new web group set up by the NV-meeting. The group will consist of commissioners and web producers with experience of Nordic cooperation.

16 _fag- og strategigrupperne _profession and strategy groups _31 hundeparken_ På NV-mødet i juni 2006 blev det besluttet at nedsætte to strategigrupper - særlig med bestillere på børne- og ungdomsområdet. Der har i efteråret været afholdt et møde i hver gruppe. Ungdomssatsninger Målsætningen for mødet var at dele erfaringer og udforske mulige områder for videre samarbejde. Bolagenes strategier for ungdomssatsninger og et samarbejde med medieforskerne, og fælles research om unges mediebrug blev blandt andet diskuteret. Gruppen ønsker, at B&U-møderne skal være et forum for idéutvikling og pitching. For at styrke websamarbejdet på programniveau bør UNG-afdelingernes bedste webfolk deltage i møderne og også mødes i separate workshops. Det var desuden enighed blandt bestillerne om, at de mange samarbejder på UNG-området til trods, så vil yderligere satsninger kræve både øremærkede midler, højt ambitionsniveau og stor risikovilje. Børnekanaler Målsætningen for mødet var at dele erfaringer og udforske mulige områder for videre samarbejde. Alle bolagene præsenterede deres erfaringer og status for satsningerne. Temaer, som blev diskuteret mere indgående, var blandt andet sendeskemaer, målgrupper, genforhandling af rettighedsaftaler, digitalisering af arkivmateriale, og metadataproblematik. Selvom bolagene befinder sig i forskellige faser, blev nytten af erfaringsudvekslingen understreget. Flere områder blev nævnt som aktuelle for videre samarbejde. Gruppen erklærede at værdien af en strategigruppe er åbenbar, men understreger, at arbejdet bør samordnes med programgruppearbeidet. På næste strategimøde er temaerne markedsføring, events, volumenproduktion og indkøb. strategigrupper_ strategy groups_ The NV meeting in June 2006 decided to set up two strategy groups, particularly for commissioners from the children and youth sector. Each group met in the autumn. Youth activities The aim of the meeting was to share experiences and explore possible areas for future cooperation. The meeting discussed matters including organization strategies for youth activities and cooperation with media researchers, and joint research into youth media consumption. The group wants the children and youth meetings to provide a forum for idea development and pitching. To strengthen web cooperation at programme level the best web staff from the youth departments should attend the meetings and also meet at separate workshops. Commissioners also agreed that despite the many youth partnerships, more activities will mean more ear-marked funds, a high level of ambition and considerable willingness to take risks. Children s channels The aim of the meeting was to share experiences and explore possible areas for future cooperation. The organizations each presented their experiences and the current state of their activities. Themes discussed in more detail included schedules, target groups, renegotiating rights contracts, the digitization of archive material, and the problems relating to metadata. Møder 2006 Meetings 2006 København 9.11 Møder 2007 Meetings 2007 Børnekanaler: Stockholm 14.5 Although the organizations are at different stages the benefits of sharing experiences were emphasised. Several areas were mentioned as candidates for further cooperation. The group stated that the value of strategy groups is obvious but that strategy group efforts should be coordinated with programme group efforts. At the next strategy meeting the themes will be marketing, events, volume production, and purchasing.

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design NORDVISION 2010/ NORDVISION 2010/ Nordvision 2010 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / Production team Ib Keld Jensen Cecilie Stranger-Thorsen Mikael Skog Mikael Horvath

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig Indholdsfortegnelse Forord 322 QUO VADIS; NATO? Brigadegeneral Søren Falk Portved The operational level that disappeared? Major Niels Klingenberg Vistisen Shaping the Information Environment in Afghanistan

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere