MRSA i Danmark. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MRSA i Danmark. Årsrapport 2013"

Transkript

1 MRSA i Danmark Årsrapport 2013

2 Udgiver: RASK Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Format: Rapport + PDF Side 2 af 16 Statens Serum Institut

3 MRSA i Danmark Årsrapport 2013 Indhold 1. Indledning Materialer og metoder Epidemiologi Typning Resistens Resultater og diskussion Antal og geografisk fordeling Epidemiologisk klassifikation Typning Udbrud Resistens Statens Serum Institut Side 3 af 16

4 1. Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i Et førstegangstilfælde er defineret som første gang en patient eller asymptomatisk bærer bliver fundet positiv for MRSA eller en ny subtype af MRSA bliver identificeret hos en person, der tidligere er fundet positiv for MRSA. Vi er taknemmelige for laboratoriehjælp fra Alexandra Medina, Mille Weismann Poulsen, Lone Ryste Kildevang Hansen og Stine Frese-Madsen og epidemiologisk kodning fra Lisbet Krause Knudsen og Camilla Hiul Suppli. Forkortelser CA: Samfundserhvervet (community acquired) CC: klonalt kompleks (clonal complex) CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing HA: Hospitalserhvervet (Hospital acquired) HACO: Hospital-associeret (Hospital associated with a community onset) IMP: Importerede tilfælde KMA: Klinisk Mikrobiologisk afdeling MRSA: Methicillin-resistente Staphylococcus aureus PCR: Polymerase chain reaction PVL: Panton-Valentine leukocidin spa: Staphylococcal protein A Side 4 af 16 Statens Serum Institut

5 MRSA i Danmark Årsrapport Materialer og metoder 2.1 Epidemiologi Alle indsendte isolater blev kategoriseret som import (IMP), hospitalserhvervet (HA), hospitalsassocieret (HACO) med og uden kendt eksponering, samt samfundserhvervet (CA) med og uden kendt eksponering ud fra en samlet vurdering af oplysningerne på anmeldelsesblanketten. På grund af den stadigt større andel af CC398 (svine MRSA) opgjordes disse tilfælde selvstændigt, da epidemiologi inklusive eksposition er afgørende forskellig fra øvrige samfundserhvervede MRSA. 2.2 Typning Indsendte isolater blev konfirmeret at være MRSA ved PCR detektion af meca eller mecc genet, spa genet, samt testet for tilstedeværelsen af lukf/s-pv generne, der koder for Panton- Valentine leukocidin (PVL). Alle MRSA isolater blev typet ved sekventering af spa genfragmentet, og spa typen blev fundet ved analyse af sekvenserne i Bionumerics v Ud fra spa typen blev der lavet en approksimation til hvilket MLST klonalt kompleks (CC) isolatet tilhørte. 2.3 Resistens Antibiotikaresistensbestemmelse blev foretaget ved mikrotiter bouillonfortynding i paneler (DKSSP) fra TREK Diagnostics (Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, England). De anvendte antibiotika og tilhørende intervaller er angivet i Tabel 1. Kliniske breakpoints fra The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST.org) blev anvendt til at fortolke resistens forekomsten (breakpoint for kanamycin fra CLSI). Statens Serum Institut Side 5 af 16

6 Tabel 1. Antibiotika og intervaller i DKSSP panelerne anvendt til resistensundersøgelse Antibiotika Interval (mg/l) Penicillin Cefoxitin screen: 4 og 6 Oxacillin Ceftarolin Ceftobiprol Erythromycin Clindamycin og D-test Tetracyklin Tigecyklin Rifampicin Gentamycin Kanamycin Screen: 16 Fusidinsyre Sulfametoxazole/Trimethoprim 0.5/9.5-4/76 Linezolid 1-8 Mupirocin og screen: 256 Vancomycin Teicoplanin 1-8 Daptomycin Norfloxacin 1-8 Moxifloxacin Side 6 af 16 Statens Serum Institut

7 MRSA i Danmark Årsrapport Resultater og diskussion 3.1 Antal og geografisk fordeling Der blev i 2013 rapporteret i alt nye tilfælde af MRSA (Tabel 2). I 2012 var der nye MRSA tilfælde. Antallet af nye MRSA tilfælde siden 1994 er vist i Figur 1. Stigningen i antallet af tilfælde fortsatte i 2013 (35% fra 2012 til 2013) og det samlede antal af nye tilfælde er steget med mere end 200 % siden Den procentuelle stigning i 2013 ifht var særdeles markant i Viborg (166% når KMA Hernings tal medregnes for 2012) men også andre jyske KMAer havde markant flere indsendelser: KMA Aalborg 80 %, KMA Vejle 69 % og KMA Århus 67 %. KMA Hillerød ophørte i marts 2013 hvilket forklarer faldet der og noget af stigningen fra KMA Herlev. For København var stigningen på 7 % hvis man medregner Hillerød i begge år, hvilket var klart mindre end landsgennemsnittet. Figur 1. Antal nye MRSA tilfælde , vist med tendenslinje, udregnet som 3 års bevægeligt gennemsnit Statens Serum Institut Side 7 af 16

8 Tabel 2. Antal nye MRSA tilfælde per klinisk mikrobiologiske afdeling (KMA) 2012 og 2013 KMA MRSA 2012 MRSA 2013 Esbjerg (ESB) Herning (HER) 22 - Hillerød (HIL) København Herlev (HE) Hvidovre (HVI) Rigshospitalet (RH) Nykøbing F (NYF) Odense (ODE) Slagelse (SLA) Statens Serum Institut (SSI) 26 7 Sønderborg (SØ) Vejle (VEJ) Viborg (VBS) Aalborg (ASS) Århus (AKH) I alt: Note til Tabel 2: Alle MRSA isolater fra region Midtvest blev indsendt fra KMA Viborg i KMA Hillerød ophørte i marts 2013 hvorefter prøverne blev behandlet hos KMA Herlev. Side 8 af 16 Statens Serum Institut

9 MRSA i Danmark Årsrapport Epidemiologisk klassifikation Den epidemiologiske klassifikation af MRSA tilfældene i 2013 kan ses i Tabel 3, hvor tallene for 2012 er medtaget til sammenligning. Tabel 3. Epidemiologisk klassifikation af nye MRSA tilfælde i Danmark 2013, med 2012 til sammenligning. Antal nye MRSA tilfælde og antal infektioner (%) Epidemiologisk klassifikation Antal Antal infektion (%) Import (IMP) (67) 222 (61) Hospitalserhvervet (HA) (63) 27 (52) Hospitalsassocieret (HACO) (67) 113 (72) med kendt eksponering (40) 17 (44) uden kendt eksponering (75) 96 (81) Sundhedspersonale (17) 17 (43) Samfundserhvervet (CA) (51) 404 (48) med kendt eksponering (18) 75 (18) uden kendt eksponering (86) 329 (77) CC (40) 157 (24) I alt (54) 940 (45) De importerede tilfælde udgjorde 17 % af tilfældene. Andelen af infektioner blandt disse var højere end blandt det samlede antal tilfælde. Blandt de importerede tilfælde var der oplysning om kontakt til udenlandsk sundhedsvæsen i 96 tilfælde (26%). Antallet af hospitalserhvervede MRSA og antallet af infektioner blandt disse faldt fra 2012 til 2013 (Tabel 3, Figur 2). Også blandt de hospitalsassocierede tilfælde (HACO) var der færre tilfælde i 2013 sammenlignet med Eksponeringen var ukendt for 119 ud af de 158 HACO tilfælde (75%). Af de 17 HACO infektioner med kendt eksposition var knap halvdelen (n=8) fra hospital og plejehjem. Stigningen i det samlede antal nye MRSA tilfælde skyldtes samfundserhvervede (CA) og ikke mindst CC398 tilfælde. For CA-MRSA havde knap halvdelen kendt eksponering; for CA-MRSA infektioner var det kun 75 tilfælde (19%) og langt hyppigst (83%) til et husstandsmedlem. Den kraftige stigning for CC398 tilfælde skyldtes formentlig, at arbejde med svin eller kontakt til personer der arbejder med svin, blev indført som risiko i den nye MRSA vejledning fra Sundhedsstyrelsen fra slutningen af Det medførte i 2013 et meget større antal af positive Statens Serum Institut Side 9 af 16

10 screeningsprøver med CC398. Selv om hovedparten af stigningen blandt CC398 skyldtes screeningsprøver, steg antallet af infektioner forårsaget af CC398 med 71 % fra 2012 til Hovedparten (562/643, 87 %) af alle tilfælde med CC398 blev fundet hos personer med kontakt til dyr, primært svin eller deres husstandsmedlemmer. Der blev fulgt op på alle tilfælde hvor der initielt på anmeldeblanketten ikke var oplyst nogen dyrekontakt, hvilket resulterede i flere oplyste kontakter til svin. De resterende 13 % uden oplyst kontakt til dyr boede for de flestes vedkommende i kommuner med stor tæthed af svinebesætninger. Figur 2. Antal MRSA tilfælde med infektion i forhold til epidemiologisk klassifikation Note til Figur 2: Infektioner hos sundhedspersonale er fordelt på HA og HACO under hensyntagen til arbejdssted. IMP: Import; HA: Hospitalserhvervet; HACO: Hospitalsassocieret; CA: Samfundserhvervet; CC398: klonal kompleks CC398 ( grise MRSA ) Den samlede andel af infektioner var på 45 % i forhold til 54 % i 2012 men det ovenfor nævnte store antal screeningsprøver blandt CC398 tilfældene har været medvirkende til den lavere andel. Der var 335 PVL positive isolater blandt infektionerne (36%). Blandt tilfælde med klinisk infektion blev MRSA hyppigst påvist fra hud og sår (n=668, 71 %). Der blev rapporteret om 30 tilfælde af MRSA blandt bakteriæmier i 2013, svarende til 1,7 % af alle bakteriæmier. I to af fire bakteriæmi tilfælde med MRSA CC398 døde patienterne indenfor 30 dage efter positiv bloddyrkning. Side 10 af 16 Statens Serum Institut

11 MRSA i Danmark Årsrapport 2013 Der var angivet oplysninger om disponerende faktorer for 480 tilfælde, heraf var de hyppigste sår (n=293), kronisk hudlidelse (n=93), og fremmedlegemer, f.eks. dræn, urinvejs- eller intravenøst kateter (n=63). 3.3 Typning De isolater tilhørte 270 forskellige spa-typer, der var grupperet i 24 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De ti hyppigste spa-typer udgjorde 59 % af isolaterne, heraf var t034 (N=527; CC398) og t002 (N=161; CC5) de to hyppigste (Tabel 4). 227 spa typer optrådte med 5 eller færre tilfælde mens 143 spa typer kun blev registreret en gang i Tabel 4. Antal MRSA tilfælde 2012 og 2013 for de ti hyppigste spa typer, med andel (%) af det samlede antal samt antal PVL positive isolater for hver spa type (andel % af positive for hver spa type) spa type CC gruppe Antal 2012 Antal 2013 Antal PVL t034 C (12) 527 (25) 5 (1) t002 CC5 141 (9) 161 (8) 59 (37) t008 CC8 130 (8) 113 (5) 97 (86) t019 CC30 97 (6) 92 (4) 90 (98) t127 CC1 42 (3) 87 (4) 6 (7) t304 CC8 74 (5) 76 (4) 2 (3) t011 CC (2) 73 (3) 0 t032 CC22 89 (6) 49 (2) 0 t223 CC22 37 (2) 48 (2) 0 t044 CC80 45 (3) 47 (2) 45 (96) Der blev registreret 41 tilfælde (2%) af MRSA med mecc, hvor der i 2012 blev fundet 24 tilfælde (1,5%). De hyppigste spa-typer var t843 (n=23) og t528 (n=8). Smittekilde og smittemåde var ukendt for de fleste tilfælde. Tidligere er denne type blevet associeret til sandsynlig smitte fra kvæg og får. Statens Serum Institut Side 11 af 16

12 De 270 spa-typer kunne associeres til 24 klonale komplekser (CC-gruppe); 58 isolater havde ingen kendt association til nogen CC-gruppe. De to største CC-grupper, CC398 (N=643) og CC5 (N=275) udgjorde 44 % af isolaterne (Tabel 5) og bestod af hhv. 21 og 36 forskellige spa-typer. Ud over den markante stigning af CC398 steg antallet af CC1 mens der var et fald af CC8 og CC80. Tabel 5. Antal og andel (%) MRSA tilfælde for de ti hyppigste CC grupper i 2013, med 2012 som sammenligning. CC gruppe CC (15) 643 (31) CC5 224 (14) 275 (13) CC8 307 (20) 260 (12) CC (13) 209 (10) CC (9) 155 (7) CC1 64 (4) 123 (6) CC45 64 (4) 65 (3) CC80 91 (6) 61 (3) CC97 47 (3) 52 (2) CC88 27 (2) 47 (2) Fordelingen af CC grupper per KMA er vist i Tabel Udbrud Ud fra oplysninger på anmeldelsesblanketten blev der identificeret i alt 15 udbrud omfattende 68 MRSA-tilfælde. Det største udbrud omfattede mindst 23 tilfælde af spa-type t032/cc22 i Region Syddanmark, et udbrud der startede i Et andet udbrud på neonatalafdelinger i Hovedstadsområdet og på Sjælland af spa-type t304/cc8 fortsatte ligeledes i 2013 og omfattede 13 tilfælde. Et tredje større udbrud var fra KMA Ålborg og omfattede 11 tilfælde af t13175/cc30. Side 12 af 16 Statens Serum Institut

13 MRSA i Danmark Årsrapport 2013 Tabel 6. Fordelingen af CC grupper per KMA blandt danske MRSA 2013 CC AKH ASS ESB HE HIL HVI NYF ODE RH SLA SSI SØ VBS VEJ Total CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC ST152/ CC CC CC CC CC CC CC CC CC9 1 1 CC Ukendt Total AKH: Skejby; ASS: Ålborg; ESB: Esbjerg; HE: Herlev, HIL: Hillerød; NYF: Nykøbing Falster; ODE: Odense; RH: Rigshospitalet; SLA: Slagelse; SSI: Statens Serum Institut; SØ: Sønderborg; VBS: Viborg; VEJ: Vejle Statens Serum Institut Side 13 af 16

14 3.5 Resistens Undersøgelse for resistens blev foretaget ved mikrotiter bouillonfortynding. Resistensprocenten og fordelingen af MIC værdier er vist i Tabel 7. De højeste resistensfrekvenser var for tetracyklin (45%), clindamycin (44%) og erythromycin (36). Tetracyklin- og clindamycinresistens er kendetegnende for CC398 og de høje frekvenser skyldtes delvist det store antal CC398 blandt MRSA isolaterne. Ikke-inducerbar resistens overfor clindamycin blev påvist hos 717 tilfælde. Af dem var 309 (43%) følsomme overfor erythromycin. Denne fænotype var kendetegnende for CC398, i det 304/309 tilhørte dette klonale kompleks. Resistens mod trimethoprim-sulfamethoxazole var lav (3%), men var hyppigt (29%) forekommende blandt CC97. Kun 11 isolater udviste resistens overfor tigecyklin, heraf tilhørte de 10 CC398. Knap en tredjedel af alle fusidinsyre-resistente isolater tilhørte CC5, primært t002 og knap en femtedel var CC80, primært t044. Blandt alle CC80 var 85 % resistente for fusidinsyre. Resistens overfor β-laktamer og mindst et andet antibiotika blev observeret i 73 % af tilfældene, resistens til β-laktamer og mindst to andre antibiotika blev observeret i 62 % af tilfældene mens resistens til β-laktamer og mindst tre andre antibiotika blev observeret i 43 % af tilfældene. Frekvensen af multi-resistens var højere end i 2012, men i 2013 blev der testet for resistens mod flere antibiotika. Udvikling af resistens for udvalgte antibiotika i perioden er vist i Figur 3. Figur 3. Resistensforekomst (%) blandt danske førstegangstilfælde af MRSA for udvalgte antibiotika Resistens (%) År tetracyklin erythromycin clindamycin fusidinsyre norfloxacin kanamycin Side 14 af 16 Statens Serum Institut

15 MRSA i Danmark Årsrapport 2013 Tabel 7. Resistens (afrundet %) og fordeling af MIC værdier (%). Antibiotika % resistens 0,06 0,125 0,25 0, Erythromycin 36 6,3 55,7 1,8 0 0,8 35,2 Clindamycin 44 49,7 15,3 0,7 0,3 34,0 Fusidinsyre 13 6,8 57,2 20,3 3,0 0,9 1,8 4,1 5,2 0,7 Tetracyklin 45 31,8 22,6 0,9 0,4 44,2 Norfloxacin 24 57,2 16,5 1,8 0,8 23,7 Rifampicin 1 98,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,8 Linezolid 0,1 1,4 41,4 57,1 0,05 0,05 Kanamycin 23 77,0 22,9 TMP/SXT 3 64,7 16,7 8,6 7,3 2,6 Ceftarolin 1 4,4 78,2 16,2 1,1 0 0,1 Ceftobiprol NA 0,1 40,8 56,2 2,7 0 0,05 Daptomycin 1 83,8 15,4 0,6 0,1 Gentamycin 10 34,3 46,1 9,6 0,8 9,2 Moxifloxacin 19 77,2 1,0 2,5 14,3 4,9 Mupirocin 1 2,6 57,3 38,4 0,8 0,05 0,8 Teicoplanin 0,05 97,1 2,8 0,05 Tigecyklin 0,4 11,0 52,0 35,3 1,2 0,2 0,2 Vancomycin 0 4,8 90,8 4,3 Note til Tabel 7: Penicillin og cefoxitin ikke vist. Resistens for clindamycin inkluderer inducerbar resistens. TMP/SXT = trimethoprim-sulfamethoxazole. For ceftobiprol foreligger intet breakpoint. Statens Serum Institut Side 15 af 16

16

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2011 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2011. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2013 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse MRSA-enheden... 3 Udvidelse af MRSA-enheden...

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Anmeldelse af MRSA Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Hvad skal anmeldes Fund af MRSA hos personer, der ikke tidligere er anmeldt, per 1. november 2006 Også personer kendt med MRSA,

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 MRSA udbrud: Erfaringer fra Region Syddanmark Spredning af en CC398 t034 PVL+ klon på en fødeafdeling hvad lærte vi? Jens Kjølseth Møller, Ledendeoverlæge, professor dr.med. KliniskMikrobiologiskAfdelingogInfektionshygiejniskEnhed,

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

MRSA udvikling I Danmark. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

MRSA udvikling I Danmark. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut MRSA udvikling I Danmark Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut MRSA i Danmark 1965-2000 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 MRSA bakteriæmi MRSA alle isolater Fra 1984 har prævalensen i

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2015

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2015 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010 1 Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009 Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Juni 2010 2 Indledning: På baggrund af den stærkt stigende forekomst af methicillinresistent

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2014 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status - Del l MRSA-enheden... 4 Revideret

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2015 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status Del I... 3 MRSA-enheden... 3 Indledende om data... 3 Demografiske

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion

Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion Robert Skov, Kåre Mølbak (Statens Serum Institut) og Frank Aarestrup (Fødevareinstituttet,

Læs mere

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006.

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. MRSA vejledningen. Lovgivningen Med MRSA vejledningen er der sket en udvidelse af risikosituationer for MRSA og af tidsperioden hvor patienterne skal isoleres/screenes

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Eksogene håndinfektioner:

Eksogene håndinfektioner: Eksogene håndinfektioner: infektion som komplikation til dyre- og menneskebid Henrik C. Schønheyder Klinisk mikrobiologisk afdeling Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital Mange muligheder for kontakt

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Dette kapitel dækker anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme år 2014 og 2015. Botulisme Der blev i 2014 anmeldt 1 tilfælde af botulisme. I dette tilfælde kom bakterierne fra

Læs mere

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Palliativt Videncenter, Marts 2013 (LJ og RV) Officielle tal for, hvor danskerne dør, er ikke offentliggjort siden 1999. Dødssted fremgår af dødsattesten og

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 Problematikker og lokale infektionshygiejniske tiltag vedr. MRSA CC398 Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Typiske spørgsmål fra klinikerne 1. Hvor lang tid må der gå fra podning til operation

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund DATA UDTRÆK FRA MIBA Generelle overvejelser Case definition Udtræksparametre Ønskede variable i udtræk Analyse

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

MiSeq i den daglige rutine. MRSA og VRE Isolater.

MiSeq i den daglige rutine. MRSA og VRE Isolater. MiSeq i den daglige rutine. MRSA og VRE Isolater. 4. juni 2014 DTU Peder Worning, KMA Hvidovre Hvorfor Genomsekventere i Rutinen? Hvad bruger vi DNA-sekvenser til? Typning og bestemmelse af MRSA PCR baserede

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Beretning fra arbejdsgrupper og udvalg under DSKM DSKMs generalforsamling 2007 DSKMs repræsentant i DEKS: Claus Bohn Christiansen. Jeg har deltaget i to DEKS-styregruppe møder, samt et rådsmøde. Jeg har

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Udviklingen i byernes folketal

Udviklingen i byernes folketal Udviklingen i byernes folketal Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i folketallet for byerne i Danmark. Herunder belyses udviklingen forskellige størrelsesgrupper

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og Hovedstadsområdet,

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere

Kommunernes implementering af National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

Kommunernes implementering af National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere Kommunernes implementering af National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere Baggrund Folketinget ønskede gennem en satspuljeaftale for 6 at øge den nationale indsats mod

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Tal om efterskolen august 2011

Tal om efterskolen august 2011 Tal om efterskolen august 2011 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Methicillinresistente Staphylococcus aureus MRSA

Methicillinresistente Staphylococcus aureus MRSA Methicillinresistente Staphylococcus aureus MRSA Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth, Infektionshygiejnen Overlæge Ulla Hjort, Infektionsmedicinsk Afd. Karakteristika for ST80 I en 6 års periode

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere