REFLEKsIONsværktøj. til team. Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFLEKsIONsværktøj. til team. Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer"

Transkript

1 REFLEKsIONsværktøj til team Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer

2 Refleksionsværktøj til team Mappen indeholder en mødeguide og procesbeskrivelse, som giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Et team kan bestå af lærere eller både lærere og pædagoger. Målet med mødeguiden er, at give jer inspiration til at reflektere over klassefællesskabet, klasseledelse, elevernes medindflydelse og motivation, undervisningsdifferentiering samt forældresamarbejde. I kan vælge at bruge mappen i sin helhed eller vælge de temaer og øvelser ud, som I finder interessante og relevante. Ved hvert tema i mappen finder I en tidsangivelse for, hvor lang tid refleksion og øvelser cirka vil tage på et teammøde. Tema 1: Teammøder og teamsamarbejde er særligt egnet til nye team eller til team, hvor der er behov for at drøfte mødeform og -struktur. Tema 7: Teamrefleksion er en struktureret og afgrænset guide til en teamrefleksion. En teamrefleksion kan være målrettet en konkret og oplevet udfordring, men den kan også være målrettet et tema som I i fællesskab får lyst til at beskæftige jer mere indgående med. Sådan bruger I mappen til at planlægge teammøder: Temaer Visuelt overblik. Kig sammen i teamet på temaerne. Tema 1 Teammøder og teamsamarbejde Tema 7 Teamrefleksion (ca. 1 time) LU INK DER Tema 6 Inkluderende forældresamarbejde (Ca. 1 time) Tema 5 Undervisningsdifferentiering (Ca. 1 time) (Ca. 1 time) Tema 4 Motivation og lyst til læring er mødeled (Ca. 1½ time) Indhold og tidsplan. Her kan I skrive ned, hvornår I vil holde møde om Tema 2 Velfungerende klassefællesskaber Tema 3 Klasseledelse og medindflydelse lan (Ca. 1 time) og tidsp Indhold (Ca. 1 time) GMILJØ IN Tal om, hvilke temaer, der vil være relevante at arbejde med på jeres teammøder og i hvilken rækkefølge. DE LÆR EN og spunkt mødetid sted Tema 1 samarbejde team øder og se: Ønsker til team n Teamm orde Øvel de forskellige emner.under hvert faneblad finder I inspiration til, hvordan I kan komme rundt om temaet på teammødet: ) og dags (Ca. 1 time Øvelse: Mål et er samarbejd for teammød Tema 2 er llesskab klassefæ om eleverne erende Velfung Øvelse: Fælles sprog ngerende ) TIPvelfu Tal med skoleledelsen om, hvordan de kan være med til at støtte op (Ca. 1 time se: Debat om esskaber Øvel klassefællom teamets refleksionsprocesser. 1 Tema 3 indflydelse med - hvad har delse og Klassele ) Øvelse: Tjeklistei min klasse? (Ca. 1 time skulle have sagt at eleverne TeammødTemalyst4 til læring erog ion Motivat og team samarbe jde Baggrundsviden og tips til mødeleder. Her finder I en beskrivelse Tema 5 TEM tællinger vationsfor Elevse: Moti se: time) Øvel nscirklen Øvel motiva(ca. 1½ Motivatio Status på leplan for Øvelse: Ekstraøvelse: n lse: Hand motivatio tsen Ekstraøve elev tionsindsa en enkelt A1 iering ifferent Tid Ca. 1 timesningsd t om formålet med æg Undervi Deba se: - planl ) Øvel Puslespil lse: (Ca. 1 time ering Øvelse: ing Ekstraøve TIP ing S af formålet med mødet, samt baggrundsviden og tips til, hvordan mødelederen kan tilrettelægge processen på mødet. Til mødeled differenti ingsdifferentier ifferentier Formål rvisn eren rvisningsd n for unde TemaeT med unde Handlepla og øvelser Trin 1 introd uktion ne Formålet med kort om formå jde team får disku dette tema er, at let med Tema 6 samog arbe hvilkede ldre øvelser I skal mødet, og mødeindho teret jeres møde I som lave samm inkluderen rendeturforæ struk en irkler Debat om Inklude ) Øvel I har til jeres ld, samt hvilk Foræ2ldrec ønsker se: Øvelse: Trin øvelse: møder frem(ca. 1etime ønsker til over. amarbejde teamsama Uddel en forældres rbejdet Temaet er kopi af øvelse særli n på side 3 og klip sedler eller til team gt egnet til nye ne med ord team og udsagn, hvor der Tema 7 Gennemfør øvelse at drøfte møde ud er behov for n fleksion struktur osv. Teamre Skriv ) ind på opsam Tal Baggrunds viden Teamsamarb ejdet er en vigtig grund arbejde med pille i at kunne at miljø og klasse udvikle et velfungeren de undervisnin fællesskab. gs- Tydelige ØvElsE TEM Trin 3 øvels e: for teammøde mål og dagsorden r Uddel en kopi af øvelse n på side 4-5 Tal om, hvordan jeres fremtidige for teamm dagsorden øder skal se ud Alle deltag ere prøver at formulere for forskellige mål dagsordenp unkter Brug ca. 30 minutter. mål for møderne Mange lærere og en ekstra opgav pædagoger opleve r møder som allerede eksiste e og ikke som værkt øjer til at løse rende opgav de er, at det er er med. Den uklart, hvad primære årsag målet med ender møded mødet er og eltagerne derfor med fx at forholde sig koble sig af afventende menta eller kaste de temaer, sig ind i drøfte lt, der tilfæld igvis komm lsen af vis at forhol er op uden de sig til hvorfo nødvendigr. Øvelser. Under hvert tema er der forskellige øvelser, 1 lingsarket: (Ca. 1 timesom I kan Ca. 5 ord, blive enige om skal karakt jeres teams erisere amarbejde fremover Brug ca. 20 minutter. A1 Mål og dagsorden for teammøder som I kan kopiere inden mødet. Trin 4 opsa mling og handlinger Aftal, hvorda fremover ni Tag en runde fremover vil holde jeres hvor I drøfte teammøder. r spørgsmålen Hvem vil Første skridt n e: stå fortaler til at kunne at planlæ Hvad handler øvelsen om: mødel At I som team om, hvordan I fremover ønsker jeres dagsorden til bruge teamm effektivt og gge og være eder vores skabe rum øderne skal merese ud, og hvilke mål I ønskerpå for de enkelte næstedagsordenpunkter. til refleksteammøderne formulere teammøde? Er der nogen ion og udvikl klare ing er, at temaer fra for deltagerne, mål for møderne. Når mappe drøfte målet n, som vi vil på vores næste bliver dialog er tydelig Sådan gør I: t anden. Deltag en næste møde? n erne forhol TIP FInd InSPIrATIon i mappen til Brugfra helt til teammøderne Kig påaltid jeresenønsker øvelsen: Opsam der sig mere de bidrager lingsa rket på side med er væsen kritisk hvilke temaer I kan drøfte på de kommende til, om det, 6. til teamsamarbejdet og tal sammen om, ønskede mål. tligt medønsker henbli på teammøder. atdagsorden hvordankjeres nå det kan udformes, så møderne lever op til jeres ønsker. Den inklud erende skole i praksis, (red.), 2008 Rasmus Alenk ær skab rum 2 til refleksio Eksempel på dagsorden beslutninger og konkrete aftaler. Punkt Emne 1 2 Velkomst Aktivitet/mål OpBrandslukning samlin Ansvarlig Check ind Hvad er presserende, Tid 5 min. 2 som vi skal håndtere lige gs nu ark 3 Børnerunde 4 Tema 10 min. 20 min. TEM Opsamlingsark. Her kan mødelederen samle op på mødets konklusioner, A1 1 Find inspiration i værktøjskassen 1 time Mødeledere n skriver teame ts beslutninger 5 ned. gør hvad Aftaler/handlinger Hvem Ønsker til hvornår efter mødet? fremtidige teammøde r. Vores teams amarbejde skal fremo 6 ver karakterisere Check ud Afrunding s ved: Eksempler på mål for de enkelte dagsordenpunkter: 20 min. 5 min. Dagsorde for vores Uklarenmødemål Klare mødemål fremtidig e teammød er Punk Drøfte Vi skal efter drøftelsen af uroen i 3.a være t uroen Emnei 3.a i stand til at formulere minimum to handlinger, /mål problemet. 1 derakti kanvitet afhjælpe Velkomst Ansvarlig Check ind Tid 2 Årsplan Brainstorm og prioritering af 10 idéer til, hvordan vi fører årsplanen ud i livet. 3 4 KoPIÈr ArKET Mødeans varli Afrunding Check ud Hvem er ansvar g lig/mødelede r for møder ne? Skal det gå på skift? Er der en fast Vores næst mødeleder? e teammød Hvem vil e stå for Er der nogen at planlægge og være mødeleder temaer fra på vores næste mappen, som Skriv jeres vi vil drøfte teammøde? aftaler ned: på vores næste møde? KOPIÉR ARK ET 6

3 INKLUDERENDE LÆRINGMILJØ Temaer Tema 7 Teamrefleksion (ca. 1 time) Tema 1 Teammøder og teamsamarbejde (ca. 1 time) Tema 6 Inkluderende forældresamarbejde (ca. 1 time) Tema 2 Velfungerende klassefællesskaber (ca. 1 time) Tema 5 Undervisningsdifferentiering (ca. 1 time) Tema 3 Klasseledelse og medindflydelse (ca. 1 time) Tema 4 Motivation og lyst til læring (ca. 1½ time) 1 TIP Tal med skoleledelsen om, hvordan de kan være med til at støtte op om teamets refleksionsprocesser.

4 Indhold og tidsplan Mødetidspunkt og sted Mødeleder Tema 1 Teammøder og teamsamarbejde (Ca. 1 time) Øvelse: Ønsker til teamsamarbejdet Øvelse: Mål og dagsorden for teammøder Tema 2 Velfungerende klassefællesskaber (Ca. 1 time) Øvelse: Fælles sprog om eleverne Øvelse: Debat om velfungerende klassefællesskaber Tema 3 Klasseledelse og medindflydelse (Ca. 1 time) Øvelse: Tjekliste - hvad har eleverne at skulle have sagt i min klasse? Tema 4 Motivation og lyst til læring (Ca. 1½ time) Øvelse: Motivationsfortællinger Øvelse: Motivationscirklen Øvelse: Elevmotivation Ekstraøvelse: Status på motivationsindsatsen Ekstraøvelse: Handleplan for en enkelt elev Tema 5 Undervisningsdifferentiering (Ca. 1 time) Øvelse: Debat om formålet med differentiering Øvelse: Puslespil - planlæg undervisningsdifferentiering Ekstraøvelse: Handleplan for undervisningsdifferentiering Tema 6 Inkluderende forældresamarbejde (Ca. 1 time) Øvelse: Debat om inkluderende forældresamarbejde Øvelse: Forældrecirkler Tema 7 Teamrefleksion (Ca. 1 time) 1

5 T E MA 1 Teammøder og teamsamarbejde Tid Ca. 1 time TIPS til mødelederen Formål med temaet og øvelserne Formålet med dette tema er, at I som team får diskuteret jeres mødestruktur og mødeindhold, samt hvilke ønsker I har til jeres møder fremover. Temaet er særligt egnet til nye team eller til team, hvor der er behov for at drøfte mødestruktur osv. Baggrundsviden Teamsamarbejdet er en vigtig grundpille i at kunne arbejde med at udvikle et velfungerende undervisningsmiljø og klassefællesskab. Tydelige mål for møderne Mange lærere og pædagoger oplever møder som en ekstra opgave og ikke som værktøjer til at løse de allerede eksisterende opgaver med. Den primære årsag er, at det er uklart, hvad målet med mødet er og derfor ender mødedeltagerne med fx at koble sig af mentalt, forholde sig afventende eller kaste sig ind i drøftelsen af de temaer, der tilfældigvis kommer op uden nødvendigvis at forholde sig til hvorfor. Skab rum til refleksion Første skridt til at kunne bruge teammøderne mere effektivt og skabe rum til refleksion og udvikling er, at formulere klare mål for møderne. Når målet er tydeligt for deltagerne, bliver dialogen næsten altid en helt anden. Deltagerne forholder sig mere kritisk til, om det, de bidrager med er væsentligt med henblik på at nå det ønskede mål. Trin 1 Introduktion Tal kort om formålet med mødet, og hvilke øvelser I skal lave sammen Trin 2 Øvelse: Ønsker til teamsamarbejdet Uddel en kopi af øvelsen på side 3 og klip sedlerne med ord og udsagn ud Gennemfør øvelsen Skriv ind på opsamlingsarket: Ca. 5 ord, som I kan blive enige om skal karakterisere jeres teamsamarbejde fremover Brug ca. 20 minutter. Trin 3 Øvelse: Mål og dagsorden for teammøder Uddel en kopi af øvelsen på side 4-5 Tal om, hvordan jeres fremtidige dagsorden for teammøder skal se ud Alle deltagere prøver at formulere mål for forskellige dagsordenpunkter Brug ca. 30 minutter. Trin 4 Opsamling og handlinger fremover Aftal, hvordan I fremover vil holde jeres teammøder. Tag en runde hvor I drøfter spørgsmålene: Hvem vil stå for at planlægge og være mødeleder på vores næste teammøde? Er der nogen temaer fra mappen, som vi vil drøfte på vores næste møde? Brug Opsamlingsarket på side 6. Den inkluderende skole i praksis, Rasmus Alenkær (red.),

6 T E MA 1 Øvelse Ønsker til teamsamarbejdet Hvad handler øvelsen om: At I som team udveksler jeres ønsker til, hvad der skal karakterisere jeres fremtidige teamsamarbejde. Sådan gør I: Vælg og noter hver især 3 ord fra bunken, som bedst udtrykker jeres ønsker til, hvad der fremover skal karakterisere jeres teamsamarbejde Tag en runde, hvor I på skift fortæller, hvilke ord I har valgt og hvorfor Find frem til ca. 5 ord, som I kan blive enige om skal karakterisere jeres teamsamarbejde fremover Effektivt Hyggeligt Faglig fordybelse Refleksion Udveksle erfaringer Tydelig rollefordeling Energisk Sjovt Koordinering Planlægning Kollegial sparring Seriøst Tid til at læsse af Nysgerrighed Rød tråd Udvikle os sammen Brandslukning Tale om eleverne Tale om undervisningsmetoder Klare aftaler 3

7 T E MA 1 Øvelse Mål og dagsorden for teammøder Hvad handler øvelsen om: At I som team taler om, hvordan I fremover ønsker jeres dagsorden til teammøderne skal se ud, og hvilke mål I ønsker for de enkelte dagsordenpunkter. Sådan gør I: Kig på jeres ønsker til teammøderne fra øvelsen: Ønsker til teamsamarbejdet og tal sammen om, hvordan jeres dagsorden kan udformes, så møderne lever op til jeres ønsker. TIP Find inspiration i mappen til hvilke temaer I kan drøfte på de kommende teammøder. Eksempel på dagsorden Punkt Emne Aktivitet/mål Ansvarlig Tid Velkomst Brandslukning Børnerunde Tema Check ind Hvad er presserende, som vi skal håndtere lige nu Find inspiration i mappen 5 min. 10 min. 20 min. 1 time 5 6 Eksempler på mål for de enkelte dagsordenpunkter: Uklare mødemål Drøfte uroen i 3.a Årsplan Aftaler/handlinger Afrunding Hvem gør hvad hvornår efter mødet? Check ud Klare mødemål Vi skal efter drøftelsen af uroen i 3.a være i stand til at formulere minimum to handlinger, der kan afhjælpe problemet. Brainstorm og prioritering af 10 idéer til, hvordan vi fører årsplanen ud i livet min. 5 min. 4

8 T E MA 1 Øvelse Formuler mødemål: Dagsordenpunkt Mødemål: Hvad skal vi og hvad skal vi opnå med punktet? 5

9 T E MA 1 Opsamlingsark Mødelederen skriver teamets beslutninger ned. Ønsker til fremtidige teammøder. Vores teamsamarbejde skal fremover karakteriseres ved: Dagsorden for vores fremtidige teammøder Punkt Emne Aktivitet/mål Ansvarlig Tid 1 Velkomst Check ind Afrunding Check ud Mødeansvarlig Hvem er ansvarlig/mødeleder for møderne? Skal det gå på skift? Er der en fast mødeleder? Vores næste teammøde Hvem vil stå for at planlægge og være mødeleder på vores næste teammøde? Er der nogen temaer fra mappen, som vi vil drøfte på vores næste møde? Skriv jeres aftaler ned: 6

10 7

11 T E MA 2 Velfungerende klassefællesskaber Tid Ca. 1 time TIPS til mødelederen Formål med temaet og øvelserne Formålet med dette tema er, at I som team får diskuteret jeres fælles sprog om eleverne og at I, i forlængelse heraf, får en debat om hvordan I opfatter inklusion og velfungerende klassefællesskaber. Baggrundsviden Udnyt potentialerne i forskelligheden At være inkluderet betyder, at man oplever sig som en naturlig og værdifuld deltager i et læringsfællesskab. Det er afgørende for det enkelte barns udvikling og læring, at klassefællesskabet kommer til at fungere på måder, som tillader forskellighed; uden at det medfører udskillelse, men i stedet for udnytter potentialerne i forskelligheden. Fokuser på barnets omgivelser Lærings- og adfærdsudfordringer hænger i høj grad sammen med en række forhold i og omkring de situationer, som eleven befinder sig i inden for skolen. Alligevel kan der være en tilbøjelighed til at betragte børns udfordringer som individuelle mangler eller forstyrrelser iboende det enkelte barn. Det viser sig blandt andet i sprogbrugen, hvor udfordringer med en elevs adfærd ofte defineres som for eksempel sociale og emotionelle vanskeligheder, og læringsudfordringer defineres som neurologisk betingede vanskeligheder. Trin 1 Introduktion Tal kort om formålet med mødet, og hvilke øvelser I skal lave sammen Trin 2 Øvelse: Fælles sprog om eleverne - elevrunden Introducér og gennemfør øvelsen Lav en fælles opsamling: Hvad har gjort mest indtryk? Skriv stikord ned på Opsamlingsarket Brug ca. 30 minutter. Trin 3 Øvelse: Debat om velfungerende klassefællesskaber Introducér og gennemfør øvelsen Lav en fælles opsamling: Hvad har gjort mest indtryk? Skriv stikord ned på Opsamlingsarket Brug ca. 30 minutter. Trin 4 Opsamling og handlinger fremover Tag en runde hvor I drøfter spørgsmålene: Hvad synes du var særligt interessant i vores drøftelser, da vi skulle udvælge de 3 udsagn? Hvad kom mest bag på dig? Hvad kunne du tænke dig at gøre anderledes fremover i forhold til at skabe et mere velfungerende klassefællesskab? Brug Opsamlingsarket på side 11. Sprogbrugen gør, at man kommer til at lede efter årsagerne til udfordringerne hos det enkelte individ, og dermed fjerner fokus fra de sammenhænge, udfordringerne opstår og indgår i. Den inkluderende skole - en grundbog, Rasmus Alenkær (red.),

12 T E MA 2 Øvelse Fælles sprog om eleverne - elevrunden Hvad handler øvelsen om: At I som team arbejder med at udvikle et fælles anerkendende sprog om eleverne i klassen. Sådan gør I Forberedelse inden mødet: Kopier arket. Skriv navnene på alle elever i klassen på sedlerne og klip sedlerne ud. På mødet: Læg sedlerne med elevernes navne i en bunke med bagsiden op Tag en runde, hvor I skiftes til at trække et navn fra bunken, og svar på spørgsmålet: Hvordan bidrager præcis denne elev, på sin særlige måde, positivt til klassens fællesskab? Når I har været alle navne igennem så tag en runde, hvor I hver især svarer på spørgsmålet: Hvad har øvelsen givet mig? Hvad har gjort mest indtryk? Spilleregler: Ikke sige men. Livline: Du må gerne bede om supplerende hjælp fra en kollega. Sedler til elevernes navne: Udviklet med inspiration fra: På højde med klassen - Mere trivsel, René Juhl,

13 T E MA 2 Øvelse Debat om velfungerende klassefællesskaber Hvad handler øvelsen om At diskutere hvordan I opfatter inklusion og velfungerende klassefællesskaber. Sådan gør I Klip nedenstående udsagn ud og læg dem i en bunke på bordet. Kig på udsagnene og udvælg sammen de 3 vigtigste udsagn. Det er vigtigt at kunne tilrettelægge og lede læringsprocessen på tværs af elevernes individuelle behov Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan elevgruppen omtales og have en anerkendende tilgang til eleverne Det er vigtigt at være bevidst om at sammentænke elevernes sociale trivsel med den faglige udvikling, og løbende evaluere vores undervisningsforløb Et velfungerende klassefællesskab er afhængig af tydelige og faste rammer og aftaler, som eleverne har indflydelse på Det enkelte barns udvikling og læring er afhængig af velfungerende klassefællesskaber, som tillader forskellighed, uden at det medfører udskillelse, og som i stedet for udnytter potentialerne i forskelligheden Alle børn har ret til at være en del af et ligeværdigt klassefællesskab, og det er vores rolle som lærere at differentiere vores læringsmetoder og håndtere situationer, hvor børn med særlige behov kræver en anden form for læringsmiljø og tilrettelæggelse af undervisningen Når vi arbejder med en elev i vanskeligheder spørger vi os selv: Hvad kan vi gøre med klassen for at eleven kommer til at trives, og hvilke ressourcer har vi? Vi skal inddrage og motivere alle børn til at være en del af og bidrage aktivt til fællesskabet, og vi skal skabe en forståelse blandt børn og forældre om at mangfoldige fællesskaber er til gavn for alle børn Forældrene har stor betydning for at skabe et velfungerende klassefællesskab Lærerteamet og samarbejdet omkring en klasse har stor betydning for trivslen og muligheden for at skabe et velfungerende klassefællesskab 10

14 T E MA 2 Opsamlingsark Fælles sprog om eleverne - elevrunden. Skriv stikord ned fra jeres drøftelser: Skriv de tre vigtigste udsagn, som I fandt frem til i øvelsen Debat om velfungerende klassefællesskaber Handlinger fremover. Hvad betyder de tre udsagn, at vi vil gøre i praksis? Fx Tilrettelægge undervisningsdifferentiering i matematik og dansk eller Arbejde med vores sprog om eleverne. 11

15 12

16 T E MA 3 Klasseledelse og medindflydelse Tid Ca. 1 time Formål med temaet og øvelserne Formålet med temaet er, at I som team får diskuteret jeres syn på klasseledelse og elevernes medindflydelse. Baggrundsviden Klasseledelse består af mange af de ting lærere gør i forhold til rammesætning, regler, didaktik, kommunikation osv. Et afgørende element i klasseledelsen består også i at opbygge en ligeværdig relation til eleverne, og her er inddragelsen af eleverne og deres medindflydelse afgørende. Medindflydelsen har både betydning for elevernes motivation for at indgå i en læringsproces, og for deres mulighed for at udvikle sig som borgere i et demokratisk samfund. Medindflydelse styrker elevernes motivation og ansvarsfølelse Når eleverne får medindflydelse i læringssituationen og mulighed for at komme til orde i klassen, tror de mere på sig selv som kompetente til at lære. De deltager aktivt i læringsaktiviteterne, er mere positivt sociale i deres adfærd og udvikler bedre relationer til deres lærere og klassekammerater. Demokratiet starter i klassen Skolen skal ifølge Folkeskoleloven forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det kan være en udfordring at omsætte lovens ord i praksis, så eleverne rent faktisk oplever at være demokratiske. Ud over at eleverne skal tilegne sig demokratisk viden og færdigheder, er det altafgørende at eleverne også oplever at være demokratiske mennesker. Det kan kun ske gennem handling, det vil sige de handlinger, som andre fx lærere og kammerater, reagerer på. Det kan fx være, når elever giver udtryk for deres holdninger og forslag til initiativer - også når de ikke passer ind i vanetænkningen på skolen. Lærerne siger jo, at vi må sige og tænke, som vi vil, men alligevel så synes jeg tit, at man fortæller et eller andet, og så til sidst kommer lærerne lige med deres mening, og så virker den alligevel bare mere rigtig på en måde. 9. klasses elev i Børnene bliver ikke hørt, Busk og Pultz, 2009 TIPS til mødelederen Forberedelse Kopiér tjekliste og øvelsesark til alle deltagere. Trin 1 Introduktion Tal kort om formålet med mødet, og hvilke øvelser I skal lave sammen. Trin 2 Tjekliste Hver deltager udfylder en besvarelse af tjeklisten Hvad har eleverne at skulle have sagt i min klasse? på side 14. Trin 3 Diskussion Tal sammen i teamet om: Hvad afspejler svarene på tjeklisten, som er vigtigt for jer at holde fast i? Er der svar som giver anledning til forandringer? Hvorfor er netop disse forandringer vigtige for jer? Trin 4 Opsamling og aftaler Udfyld Opsamlingsarket i fællesskab og lav konkrete aftaler om jeres fremtidige handlinger. Brug Opsamlingsarket på side

17 T E MA 3 Øvelse Tjekliste - hvad har eleverne at skulle have sagt i min klasse? Undersøgelse af elevernes medbestemmelse i forskellige aspekter af klassens liv. I hvilket omfang har eleverne i din klasse medbestemmelse i følgende aspekter af klassens liv? Næsten aldrig Ikke ret tit Nogen gange Ret tit Undervisning Beskæftige sig med det, der interesserer dem Sætte deres egne mål for læring Bestemme hvor de vil sidde i klassen Bestemme dagens tidsplan Bestemme hvem de vil arbejde sammen med Bestemme hvilke emner de skal arbejde med Bestemme hvordan læringsaktiviteterne skal struktureres og udføres Bestemme om de vil arbejde individuelt eller i gruppe Bestemme anvendelse og art af materialer, der bruges i læringsaktiviteterne Træffe beslutning om mængde, karakter og evaluering af lektier/hjemmearbejde Regler og aftaler Bestemme klassens regler for adfærd Bestemme konsekvenserne i forbindelse med anvendelse af klassens regler for adfærd Bestemme hvordan reglerne skal håndhæves og evalueres Bestemme hvordan ansvarsopgaver i klassen fordeles Trivsel Bestemme hvordan konflikter med kammerater skal løses Bestemme hvordan klasselokalet skal indrettes Kig på dine svar på tjeklisten og overvej følgende spørgsmål: 1. I hvor høj grad har eleverne i din klasse medbestemmelse? 2. Ser du et mønster i, hvilke områder din klasse har meget/lidt medbestemmelse? Udviklet med inspiration fra: Frem elevens livsduelighed, Carmet Cefai,

18 T E MA 3 Opsamlingsark Mål for elevernes medindflydelse. Hvilke 2 mål vil I gerne stille fremadrettet for klassen med henblik på at forbedre elevernes medindflydelse? Aftaler, forandringer og handlinger til at nå målene. Hvordan kan I nå målene? Hvilke aftaler, forandringer og handlinger er nødvendige? Hvad kan I gøre i fællesskab som team? Hvilke tiltag kan I gøre individuelt? Hvordan kan vi inddrage eleverne i udviklingen af deres medindflydelse? Hent inspiration i Inspirationskataloget. 15

19 16

20 T E MA 4 Motivation og lyst til læring Tid Ca. 11/2 time TIPS til mødelederen Formål med temaet og øvelserne Formålet med dette tema er, at I som team arbejder med motivationsbegrebet og får inspiration til at indtænke motivationsbegrebet i jeres tilrettelæggelse af undervisningen. Baggrundsviden Motivation er afgørende for indlæring Elevernes motivation og lyst til læring har en afgørende betydning for deres udbytte af undervisningen. Elever med motivation og lyst til læring har bedre forudsætninger for at indfri deres indlæringspotentiale. Motivation er en individuelt oplevet tilstand, som er særlig og specifik for den enkelte elev, men motivation er ligeledes en tilstand, der skabes i den faglige og relationelle kontekst. For at en elev skal opleve motivation og lyst til læring, er det afgørende, at eleven både tror på egne evner og at eleven oplever læringsmålet som vigtigt. Et krydsfelt mellem faglig undervisning og relationsarbejde At arbejde med elevens motivation og lyst til læring bevæger sig i et krydsfelt mellem faglig undervisning og relationsarbejde. I dette tema begribes relationsarbejdet lærer-elev imellem ved et fokus på elevens personlige interessefelter og særlige prioriteter. Ved at læreren er nysgerrig på den enkelte elevs interesser og prioriteter, skabes der grobund for kendskab og udbygning af den eksisterende relation. Trin 1 Introduktion Tal kort om formålet med mødet, og hvilke øvelser I skal lave sammen. Trin 2 Øvelse: Motivationsfortællinger Kopiér arket med øvelsen på side og uddel det til alle deltagere på mødet. Hver deltager bruger hver især 5-10 minutter på at svare på spørgsmålene på arkene Tag en runde, hvor I på skift fortæller, hvad I har skrevet Opsummer jeres pointer på Opsamlingsarket Brug ca. 30 minutter. Trin 3 Øvelse: Motivationscirklen Kopiér arket med øvelsen på side 20. Gennemfør øvelsen Opsummer jeres pointer på Opsamlingsarket Brug ca. 20 minutter. Trin 4 Øvelse: Elevmotivation Kopiér arket med øvelsen på side 21 og uddel det til alle deltagere på mødet. Gennemfør øvelsen Noter aftaler på Opsamlingsarket Brug ca. 20 minutter. Trin 5 Opsamling og handlinger fremover Tag en runde hvor I drøfter spørgsmålene: Hvordan vil vi følge op på vores indsats? Hvordan sikrer vi os, at vi får delt vores nye erfaringer med elevmotivation? Noter aftaler på Opsamlingsarket side 22 Brug ca. 10 minutter. TIP I kan eventuelt indledende fokusere på en generel indsats og efter behov følge op med en målrettet indsats i forhold til en enkelt elev. Har I behov for at gå i dybden med en enkelt elev kan I benytte ekstraøvelserne Status på motivationsindsatsen og Handleplan for en enkelt elev. 17

21 T E MA 4 Øvelse Motivationsfortællinger Hvad handler øvelsen om: At I som team udveksler erfaringer/en god fortælling om jeres egen og elevernes motivation i en konkret undervisningssituation. Sådan gør I: Tænk på en undervisningssituation i den sidste uge/for nylig, hvor du oplevede, at elevernes motivation var særlig høj. Fag og lektion: Anslag Udtoning Højdepunkt Svar på spørgsmålene: Anslag: Hvordan startede lektionen? Hvordan blev elevernes opmærksomhed fanget? Hvad fængede eleverne? Hvordan blev elevernes interesse vakt? Hvilken stemning var der i klassen? Hvad gjorde du? Hvad gjorde eleverne? Andet af betydning? 18

22 T E MA 4 Øvelse Højdepunkt i lektionen: Beskriv højdepunktet, hvor elevernes motivation var på sit højeste. Hvad gjorde du? Hvad gjorde eleverne? Andet af betydning? Udtoning: Hvad gik du fra lektionen med? Hvad gik eleverne fra lektionen med? Hvilke eftertanker gav lektionen? Andet af betydning 19

23 T E MA 4 Øvelse Motivationscirklen Hvad handler øvelsen om: At I som team sætter fokus på motivation og lyst til læring hos den enkelte elev og derigennem får et fælles fokus på elever med mangel på motivation og lyst til læring. Sådan gør I: Tænk på eleverne i klassen og sæt elevernes navne ind i cirklen. Hver deltager laver sin egen motivationscirkel, som repræsenterer indtryk fra egen undervisning. I risiko: Elev med svingende motivation og lyst til læring I fare: Elev med gennemgående og problematisk mangel på motivation og lyst til læring I sikkerhed: Elev med god motivation og lyst til læring Tal sammen om hvilke elever, der viser mangel på motivation og lyst til læring. Tag en runde hvor I på skift samler op på nye overvejelser eller opmærksomheder. Overfør jeres vigtigste pointer til Opsamlingsarket. Tip Savner du viden om de enkelte elever eller ønsker flere perspektiver kan du gennemføre øvelser fra Inspirationskataloget under temaet Motivation og lyst til læring. 20

24 T E MA 4 Øvelse Elevmotivation Hvad handler øvelsen om: At I som team stiller skarpt på, hvad der motiverer udvalgte elever, og tilrettelægger undervisning, der kan understøtte elevernes motivation. Sådan gør I: 1. Kig på eleverne i den yderste cirkel i Motivationscirklen og udvælg 2-3 elever, som I ønsker at sætte fokus på i forhold til deres motivation. 2. Skriv elevernes navne på sedlerne nedenfor. 3. Forsøg at sætte jer i elevernes sted. Skriv hver især sætninger, som I tror eleven kunne formulere om deres egen motivation. Fokusér på hvordan eleven motiveres bedst og kan motiveres yderligere. Skriv én sætning pr. elev. Hent inspiration i eksemplerne nedenfor. 4. Tag en runde, hvor I skiftes til at læse jeres sedler op. 5. Tal om hvordan I kan tage udgangspunkt i elevernes motivation i en konkret undervisningssituation i løbet af den næste uge. Eksempler Det er nogen gange rart at være i en gruppe, hvor jeg er den dygtigste. Så føler jeg, at jeg også kan noget. Og det gør jeg ellers ikke så tit. Det er fedt at være med i en gruppe, hvor jeg også kan være med til at gøre noget. Jeg er jo ikke så god til at skrive, men så fik jeg lov til at være den der byggede en model, der viste det vi havde lært. Det er sjovt at arbejde med et emne man selv har været med til at vælge, og som jeg interesserer mig for. Jeg lærer mest når jeg laver gruppearbejde med mine kammerater. Det er noget andet end, hvis læreren bare fortæller. Elev 1: Elev 2: Elev 3: 21

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Guide til skoleledelse og PPR Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Forord Formål Formålet med denne guide er, at give skoleledelser, PPR og skoleforvaltninger

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere