UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Konstitutionelle Anliggender /2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI)) Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Ordfører: Carlo Casini PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...11 PE v /13 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), og særlig præamblen, artikel 4, stk. 3 (loyalt samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne), artikel 5 (kompetencetildeling og nærhedsprincippet), artikel 10, stk. 1 (repræsentativt demokrati) og 2 (repræsentation af de europæiske borgere), og artikel 12 (de nationale parlamenters rolle), der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, særlig præamblen og afsnit II om interparlamentarisk samarbejde, og protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som er knyttet til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der henviser til sin beslutning af 22. maj 1997 om forbindelserne mellem Europa- Parlamentet og de nationale parlamenter 1, sin beslutning af 7. februar 2002 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i den europæiske integration 2 og sin beslutning af 7. maj 2009 om udviklingen af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter under Lissabontraktaten 3, der henviser til betænkning A7-0056/2014 af 28. januar 2014 om målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet rapport om bedre lovgivning for 2011, der henviser til de endelige henstillinger af 20. december 2011 fra styringsgruppen for de nationale parlamenter under Lissabontraktaten, der henviser til Kommissionens årsrapport om forbindelserne mellem Europa- Kommissionen og de nationale parlamenter, særlig den for , der henviser til konferencerne af formænd for parlamenterne i EU siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse 5, navnlig konferencerne i Warszawa og Nicosia, der henviser til bidragene og konklusionerne fra Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) og dens halvårsrapporter siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse 6, særlig L i Vilnius, der henviser til COSAC's 20. halvårsrapport, hvad angår den del, der vedrører EU's 1 Vedtagne tekster, T4-0319/ Vedtagne tekster, P5_TA(2002) Vedtagne tekster, P6_TA(2009) COM(2013) PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 demokratiske legitimitet og de nationale parlamenters rolle samt den politiske dialog og valget til Europa-Parlamentet i 2014, der henviser til bidraget fra de nationale parlamenter under formændenes COSAC, som blev afholdt af det græske parlament i Athen den januar 2014, der henviser til retningslinjerne for det interparlamentariske samarbejde, der blev vedtaget på konferencen af formænd for parlamenterne i EU i Lissabon den 21. juli 2008, der henviser til konklusionerne fra de interparlamentariske konferencer om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) den september 2012 i Paphos (Cypern), den marts i Dublin (Irland) og den september 2013 i Vilnius (Litauen), og om EU's økonomiske og finansielle styring som omhandlet i artikel 13 i traktaten om stabilitet, koordinering og økonomisk og monetær styring den oktober i Vilnius (Litauen), der henviser til sine beslutninger af 12. december 2013 om konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union 1 og om Europa- Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer 2, der henviser til rapporten med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union", forelagt den 5. december 2012 af formændene Van Rompuy, Juncker, Barroso og Draghi, der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den december 2012, den oktober 2013 og den december 2013, der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om gennemførelsen af Lissabontraktaten for så vidt angår Europa-Parlamentet (2013/2130(INI) 3, vedtaget den... februar 2014, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2014), A. der henviser til, at man i TEU definerer EU's nuværende institutionelle struktur som en etape i processen med at skabe en stadig snævrere union, der blev indledt med oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber; B. der henviser til, at i medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne, og at medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare; 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0599. PE v /13 PR\ doc

5 C. der henviser til, at når det gælder de nationale parlamenters aktiviteter, styrker artikel 12 i TEU princippet om loyalt samarbejde ved at fastslå, at deres formål er at bidrage aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende; D. der henviser til, at princippet om kompetencetildeling afgrænser Unionens beføjelser, hvis udøvelse er baseret på nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, og at de nationale parlamenter sikrer, at nærhedsprincippet overholdes i udkast til lovgivningsmæssige retsakter; E. der henviser til, at demokratisk legitimitet og ansvarlighed skal sikres på det niveau, hvor beslutningerne træffes og gennemføres; F. der henviser til, at Unionens funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati og på en dobbelt demokratisk legitimitet i form af Europa-Parlamentet og medlemsstaternes repræsentation i Rådet af de respektive regeringer, som for deres part er demokratisk ansvarlige over for deres nationale parlamenter og over for deres borgere; G. der henviser til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter på hver deres område er søjlerne i den dobbelte europæiske legitimitet: Europa-Parlamentet som den institution, der repræsenterer borgerne direkte på EU-plan, og de nationale parlamenter som de nationale institutioner, som de respektive regeringer, der er repræsenteret i Rådet, står direkte til ansvar over for; H. der således henviser til, at alle de nationale parlamenter ikke udgør et "tredje kammer" i Europas forfatningsmæssige struktur, men snarere er det instrument, som gør EU's andet kammer mere demokratisk, nemlig Rådet; I. der henviser til, at de fleste nationale parlamenter snarere har opfattet de nationale parlamenters rolle i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet som et instrument til "politisk dialog" med EU-institutionerne end som et juridisk formelt instrument til at blokere lovgivningsprocesserne; L. der således henviser til, at det er hensigtsmæssigt at anerkende denne holdning fra de nationale parlamenters side og også at tage højde for de synspunkter, som ikke kritiserer den korrekte anvendelse af nærhedsprincippet; M. der desuden minder om vigtigheden af, at hvert nationalt parlament eller hvert kammer i de nationale parlamenter, navnlig inden for rammerne af det tidlige varslingssystem, styrker forbindelsen til de regionale parlamenter med lovgivningsbeføjelser; N. der henviser til, at medtagelsen af de nationale parlamenter i et europæisk parlamentarisk system skal ske inden for rammerne af et forløb, der går i retning af en Union, som er stadig mere integreret, demokratisk, gennemsigtig og tæt på borgerne; O. der henviser til, at det interparlamentariske samarbejde har det væsentlige formål at fremme det europæiske integrationsforløb ved hjælp af informationsudveksling, fælles uddybning af problemerne, gensidigt inspirerende meningsudveksling og fremme af EUrettens gennemførelse i de nationale lovgivninger; PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 P. der ligeledes henviser til, at i den aktuelle fase af den europæiske integration har de nationale parlamenter, selv om de ikke direkte udøver en lovgivningsfunktion på EU-plan, en specifik og speciel rolle, der består i at "styrke" den europæiske bevidsthed i medlemsstaterne og bringe borgerne tættere på Europa; Q. der henviser til, at COSAC, i lyset af oprettelsen af den interparlamentariske konference om FUSP/FSFP og den interparlamentariske konference om økonomisk og finansiel styring samt konsolideringen af de interparlamentariske udvalgsmøder som det foretrukne format, bør påtage sig sin rolle med regelmæssigt at gøre status over den generelle situation for integrationsprocessen; R. der henviser til, at "politisk dialog", navnlig den styrkede dialog i forbindelse med det europæiske semester for forudgående samordning af de økonomiske politikker, som Kommissionen har indført sammen med de nationale parlamenter, kræver større inddragelse af Europa-Parlamentet, ikke mindst i lyset af den indbyrdes afhængighed mellem Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters beslutninger; S. der henviser til, at Lissabontraktatens nye institutionelle ramme er klar med hensyn til de nationale parlamenters rolle og bidrag, hvorimod dens gennemførelse har fundet sted uden et klart samlet overblik på institutionelt niveau; T. der henviser til, at denne mangel til dels også skyldes behovet for en bedre definition og en bedre institutionel anerkendelse af den rolle, som konferencen af formænd for parlamenterne i EU spiller som politisk drivkraft i de interparlamentariske forbindelser; U. der henviser til, at næsten fem år efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse og med henblik på et kommende konvent er styrkelsen og den omhyggelige tilrettelæggelse af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter af afgørende vigtighed for at undgå overlapninger og for at bidrage til at sikre ikke blot en større demokratisk legitimitet for den europæiske integrationsproces, men også, at den demokratiske kontrol finder sted på det rigtige tidspunkt og på det niveau, hvor beslutningerne bliver truffet og gennemført, idet man sikrer tilstrækkelig information af alle lovgivningsprocessens aktører; I. De nationale parlamenters rolle med hensyn til EU's demokratiske legitimitet 1. glæder sig over, at der i traktaternes bestemmelser er taget højde for en række rettigheder og pligter for de nationale parlamenter, så de får mulighed for at bidrage aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende; er af den opfattelse, at disse rettigheder og pligter drejer sig om: a) aktiv deltagelse i EU-rettens tilblivelse (beføjelse til at ratificere traktater, deltagelse i det konvent, der er omhandlet i artikel 48 i TEU, kontrol af de nationale regeringer, kontrol af nærhedsprincippet, ekstraordinær mulighed for indsigelse samt gennemførelse af EU-retten i de nationale lovgivninger); b) politisk dialog (interparlamentarisk samarbejde på flere niveauer og gensidig informationsudveksling med EU-institutionerne, særlig med Europa-Parlamentet); PE v /13 PR\ doc

7 2. bemærker, at den dobbelte legitimitet - befolkningernes og staternes Union - udøves på europæisk plan på lovgivningsområdet via Europa-Parlamentets og Rådets deltagelse; mener, at hvis staterne skal repræsenteres i deres enkeltstående og demokratiske dimension, er det nødvendigt, at regeringernes holdning afspejler de nationale parlamenters opfattelse; understreger, at de nationale parlamenter er med til at gøre Rådet mere demokratisk via udøvelsen af de retningsgivende og kontrollerende funktioner over for de respektive regeringer; 3. giver i den forbindelse udtryk for ønsket om, at de nationale parlamenter: a) forbedrer henvisnings- og kontrolmekanismerne med henblik på konvergens; b) spiller en rolle med forudgående vejledning, når det gælder ministrenes og de nationale regeringers arbejde i Rådet; c) har kontrol med de holdninger, som ministrene og de nationale regeringer giver udtryk for i Rådet; d) spiller en rolle med vejledning og effektiv kontrol, hvad angår den korrekte gennemførelse af direktiver og forordninger; og giver udtryk for ønsket om en større gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige drøftelser; 4. beklager således den manglende gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige drøftelser og de asymmetriske oplysninger mellem Europa-Parlamentet og Rådet; anmoder Rådet om at tilpasse sine gennemsigtighedsniveauer til dem, som Europa-Parlamentet sikrer, navnlig i lovgivningsprocessens forberedende faser; 5. mener, at den manglende gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige drøftelser hindrer regeringens reelle ansvar over for det respektive nationale parlament; 6. konstaterer, at der i kontrollen af nærhedsprincippet hidtil kun er givet to "gule kort" og ikke nogen "orange kort", og minder om, at formålet med det tidlige varslingssystem ikke er at blokere den europæiske beslutningsproces, men derimod at forbedre EUlovgivningen; 7. mener derfor, at de nationale parlamenters og EU-institutionernes overvågning af nærhedsprincippet ikke udgør en begrænsning, men en pligt, for så vidt som den bidrager til at justere form og indhold i den europæiske lovgivningsindsats i forhold til borgernes behov; 8. mener, at det tidlige varslingssystem bør udtænkes og anvendes som et vigtigt instrument til proaktivt samarbejde mellem EU-institutionerne og de nationale institutioner; 9. glæder sig over, at man i praksis er ved at tilpasse dette instrument til et system for drøftelser og samarbejdsdialog mellem de forskellige institutionsniveauer i det europæiske flerniveausystem; 10. mener, at i lyset af nærhedsprincippets dynamiske dimension skal de begrundede PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 udtalelser fra de nationale parlamenter tages i betragtning af institutionerne, også for at forstå, hvad EU skal gøre for bedre at nå målene for den planlagte lovgivningsindsats, og anmoder Kommissionen om at være hurtig og detaljeret i besvarelsen af de begrundede udtalelser og bidragene fra de nationale parlamenter; II. De interparlamentariske forbindelser med hensyn til den gradvise europæiske integration 11. gentager, at det interparlamentariske samarbejde på europæisk plan ikke erstatter den normale parlamentariske kontrol, som Europa-Parlamentet udøver inden for rammerne af de traktatgivne beføjelser, og som de nationale parlamenter udøver af de respektive regeringer i europæiske anliggender; mener, at det har til formål at: a) fremme udvekslingen af information og god praksis mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet med den målsætning at styrke kontrollen, bidraget og undersøgelsen fra parlamenter på alle niveauer, uden at dette griber ind i de respektive beføjelser; b) sikre den reelle udøvelse af de parlamentariske beføjelser i EU-spørgsmål; c) fremme en ægte europæisk parlamentarisk og politisk dimension; d) fremme et samarbejde med tredjelandenes parlamenter; 12. betragter de interparlamentariske møder som "samlingspunkter" mellem EU-politikkerne og den nationale politik, der fremmer en gavnlig vekselvirkning mellem dem; mener, at de navnlig har til formål at give de nationale parlamenter mulighed for at tage højde for det europæiske perspektiv i de nationale debatter og at give Europa-Parlamentet mulighed for at tage højde for de nationale perspektiver i den europæiske debat; understreger, at formålet med dette samarbejde ikke er at skabe et nyt blandet parlamentarisk organ, som bliver en del af Unionens aktuelle beslutningsprocesser, da dette både ville være ineffektivt og uberettiget set ud fra et demokratisk og forfatningsmæssigt synspunkt; 13. minder om, at originaliteten af det kommende europæiske interparlamentariske system har brug for en lovgivningsramme og nogle mere strukturerede praksisser, som skal fastlægges sammen med de nationale parlamenter, med den målsætning at nå videre med EU's "parlamentariseringsproces" og styrke et "parlamentarisk flerniveausystem"; 14. bemærker, at nævnte samarbejde ikke må frigøres fra det endelige mål, som er at "bidrage aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende", og at det derfor er ønskeligt med en større samordning af de interparlamentariske møder og af samarbejdsinstrumenterne med sigte på at øge deres effektivitet og kvalitet og fremhæve deres funktionelle karakter i integrationsforløbet; 15. mener, at udviklingen af strukturerede interparlamentariske konferencer burde dele en fælles funktionsramme, under hensyntagen til de respektive særpræg; 16. giver for at undgå overlapninger, reducere omkostningerne og øge effektiviteten af interparlamentariske møder og konferencer udtryk for ønsket om en større intern og PE v /13 PR\ doc

9 ekstern samordning mellem programmet foreslået af parlamentet i den medlemsstat, der har rådsformandskabet, og arbejdsprogrammet for de enkelte udvalg i Europa- Parlamentet; 17. gør opmærksom på nødvendigheden af, at det interparlamentariske samarbejde, med respekt for beføjelserne hos de enkelte konferencer og møder, får en større politisk drivkraft og en strukturel ramme fra konferencen af formænd for parlamenterne i EU; 18. bemærker desuden, at de interparlamentariske udvalgsmøder i højere grad opfylder effektivitetskravene, og ønsker også en styrkelse af samarbejdet om specifikke lovgivningsspørgsmål på ordførerniveau; 19. er af den opfattelse, at COSAC, også i lyset af de nye interparlamentariske konferencer om FUSP/FSFP og økonomisk og finansiel styring, bør specialisere sig og hovedsagelig betragtes som det sted, hvor der føres en diskursiv dialog om situationen i EU; 20. glæder sig over den rolle, som IPEX-platformen spiller, navnlig som instrument for informationsudveksling vedrørende procedurerne for parlamentskontrol, selv om sprogproblemet undertiden volder vanskeligheder; giver udtryk for ønsket om, at de nationale parlamenter er særligt opmærksomme på princippet om flersprogethed med henblik på at optimere "dialogen" mellem parlamenterne; 21. understreger, at det interparlamentariske samarbejde skal være åbent og inklusivt, og giver udtryk for bekymring over den unilaterale tilrettelæggelse af begrænsede interparlamentariske møder, som udelukker nogle parlamenter og sigter mod at samle holdningerne uden at samarbejde i forhold til EU's aktiviteter; bemærker, at en sådan praksis er i strid med bogstav og ånd i traktaterne, og understreger, at de samme betragtninger gælder for det interparlamentariske samarbejde, der finder sted på administrativt plan; 22. konstaterer, at den "politiske dialog" (eller "Barroso-initiativet", der blev iværksat i 2006) og det tidlige varslingssystem er "to sider af samme sag"; noterer sig udviklingen af en bred vifte af forbindelser mellem de nationale parlamenter og Kommissionen samt indførelsen af en "styrket politisk dialog" i forbindelse med det europæiske semester for forudgående samordning af de økonomiske politikker; forpligter sig til opmærksomt at følge forbindelserne mellem Kommissionen og de nationale parlamenter; 23. giver udtryk for ønsket om nogle nøje overvejelser om forbindelserne mellem Kommissionen og de nationale parlamenter, og ønsker, at man i tråd med ånden i traktaterne i højere grad inddrager Europa-Parlamentet i forbindelserne mellem Kommissionen og de nationale parlamenter; III. Udvikling og forslag 24. foreslår, at der for at regulere et organiseret og effektivt samarbejde i henhold til artikel 9 i protokol nr. 1 til Lissabontraktaten og artikel 130 i forretningsordenen udarbejdes en interparlamentarisk aftale mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet, som omfatter: PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 a) hovedlinjerne i det interparlamentariske samarbejde; b) en fælles funktionsramme; c) europæiske spørgsmål af fælles interesse, af generel eller specifik karakter; d) udveksling af information, dokumenter og bedste praksis; e) de gensidige lempelser, der skal lette de interparlamentariske kontakter; 25. giver udtryk for ønsket om, at der inden for rammerne af det interparlamentariske samarbejde i EU finder regelmæssige og effektive møder sted i de politiske grupper og de politiske partier i Europa; 26. noterer sig ændringerne i forretningsordenen, som gennemførte nyhederne i Lissabontraktaten, hvad angår de nationale parlamenters rolle i EU; 27. foreslår, at der sørges for en budgetpost til at støtte et effektivt og passende interparlamentarisk samarbejde om specifikke lovgivningsspørgsmål på udvalgs- og ordførerniveau; 28. understreger, at det interparlamentariske samarbejde altid skal tage sigte på at samle "de rigtige personer på det rigtige tidspunkt om det rigtige emne" for at give mulighed for, at beslutningen, på de respektive kompetenceområder, beriges med merværdien fra dialog og drøftelser; 29. mener, at det er COSAC's hovedopgave at sørge for en regelmæssig uddybende debat om situationen i EU med henblik på den gradvise integration af befolkninger og stater i Europa; 30. foreslår, at COSAC også foretager en detaljeret undersøgelse af de problemer, som de nationale parlamenter støder på under udøvelsen af de beføjelser, som Lissabontraktaten har givet dem; 31. giver udtryk for ønsket om fortsættelsen af konferencerne om FUSP/FSFP og økonomisk og finansiel styring; 32. giver udtryk for ønsket om et effektivt interparlamentarisk samarbejde med hensyn til Eurojust og Europol; 33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /13 PR\ doc

11 BEGRUNDELSE Hensigten med denne betænkning er at skabe særlig opmærksomhed omkring et afgørende aspekt på vejen mod en større integration i EU. Der er nemlig behov for at forny forbindelsen mellem borgerne og Europa. Hvad kan institutionerne gøre i denne henseende? Også EUmedlemsstaternes parlamenter skal placeres blandt de europæiske institutioner. De er reelt en del af et "europæisk parlamentarisk system". Man kunne endda hævde, at de ikke kun er organer i deres stat, men også i EU. Deres opgave er nemlig at gøre Rådet, der kan betragtes som EU's andet kammer, fuldt demokratisk, og at "bringe borgerne tættere på Europa". Europa-Parlamentet (EP) har været meget opmærksomt på de nationale parlamenters (NP's) rolle med det formål at finde et svar på spørgsmålet om eksistensen af et "demokratisk underskud" i EU og finde værdifulde allierede i opbygningen af en europæisk bevidsthed. Få dage efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev der oprettet en styringsgruppe om forbindelserne med NP'erne. EP har beskæftiget sig med emnet tre gange tidligere: i 1997 med Neyts-Uyttebroeck-betænkningen, i 2002 med Napolitano-betænkningen og i 2009 med Brok-betænkningen. NP'ernes rolle har været emnet for mange møder i COSAC i denne valgperiode, og det spørgeskema, der er udarbejdet til den 21. halvårsrapport, som skal forelægges ved næstkommende COSAC i juni i Athen, indeholder et kapitel, der netop handler om samarbejdet mellem NP'er og EP. I disse brede overvejelser om forbindelserne mellem EP og NP'er indgår denne betænkning i en tid præget af krise og borgernes mistillid til Europa, hvorfor en yderligere "europæisering af NP'erne" synes at være tvingende nødvendig. I det væsentlige bør man spørge sig selv, i hvilket omfang Lissabontraktaten er gennemført med hensyn til NP'ernes rolle, hvad der skal rettes op på eller integreres, og frem for alt hvilken plads NP'erne skal have blandt de europæiske institutioner. Tanken om et "europæisk parlamentarisk system" lader til at være holdbar på baggrund af den første sætning i artikel 12 i TEU, hvor der står, at "de nationale parlamenter bidrager aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende". I protokol nr. 1 er NP'ernes funktion ligeledes tænkt som noget aktivt i forhold til europæisk integration, idet de kontraherende parter udtrykker ønske om at "tilskynde til, at de nationale parlamenter i højere grad inddrages i Den Europæiske Unions aktiviteter". Udformningen af NP'ernes rolle afhænger selvsagt meget af den opfattelse, man har af europæisk integration. Hvis den nuværende lovgivning i EU, sådan som det fremgår af artikel 1 i TEU, ikke beskriver et mål, der er nået, men blot en "etape" af en igangværende rejse, skal opfattelsen af NP'ernes aktive rolle forstås som et bidrag til et forløb mod "en stadig snævrere union mellem de europæiske folk" (artikel 1 i TEU), og hvis opbygningen af EU forstås som et storartet politisk projekt, der er uundgåeligt for "at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd" (artikel 3 i TEU), er det ikke irrelevant at tale om en nødvendig europæisk dimension i alle parlamentariske aktiviteter, og forholdet mellem EP og NP'er kan ikke bygge på konkurrence eller modstrid, men snarere på samarbejde. I den berømte afgørelse fra den tyske forfatningsdomstol af 30. juni 2009, som banede vejen for Tysklands ratificering af Lissabontraktaten, hedder det, at staterne forbliver "traktaternes herrer". Dette er en logisk påstand, men selv om den europæiske dimension er et nødvendigt PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 kendetegn for NP'erne, er det forståeligt, at deres bidrag til staternes suverænitet med hensyn til de skridt, der skal tages i retning af integrationen gennem nye traktater, forudsætter en inddragelse, der handler om mere end uændrede muligheder for at gribe ind i ratificeringen. Heraf følger NP'ernes deltagelse i konventet i henhold til artikel 48 i TEU og deres ret til specifik forudgående information med hensyn til enhver anmodning om udvidelse af EU. Det lader imidlertid til, at disse justeringer af de oprindelige beføjelser, som NP'erne er tillagt i deres egenskab af statslige organer, og som er omtalt i litra d) og e) i artikel 12 i TEU, ikke omdanner dem til organer i de europæiske strukturer i bredere forstand. Præamblen til protokol nr. 1 udpeger derimod to kategorier af opgaver for NP'erne inden for EU's struktur: kontrol af de nationale regeringer og rådgivende bidrag. En verificering af, hvorvidt og hvordan det første aspekt gennemføres, har enorm betydning for et koncept, der i forvejen er til stede i EU, nemlig en slags tokammersystem: EP i sin egenskab af befolkningernes repræsentant suppleres af Rådet i sin egenskab af staternes kollegiale repræsentant. Hvis staterne skal repræsenteres i deres enkeltstående og demokratiske dimension, er det imidlertid nødvendigt, at regeringernes holdning afspejler de nationale parlamenters opfattelse. Parlamenterne bør derfor drøfte sagerne med de respektive ministre før og efter hvert møde i Rådet. En sådan aktivitet er ikke blot et internt behov i de enkelte stater, men udgør en ægte europæisk dimension. Det skal derfor kraftigt understreges, at NP'erne ikke udgør et tredje kammer i den europæiske forfatningsmæssige struktur, men derimod er organer, der gør det andet kammer, Rådet, demokratisk. En selvstændig magtbeføjelse, der umiddelbart kan tilvejebringe juridiske virkninger, synes imidlertid at være overladt til NP'erne i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet. En sådan kontrol kan imidlertid tolkes ikke som et bremse- og blokeringsinstrument, omend med de mange begrænsninger, der er omtalt i protokol nr. 2, men snarere som en mulighed for fremmende og aktivt samarbejde på det rådgivende og ikke det besluttende plan. Ved nærmere eftersyn er nærhedsprincippet nemlig EU's grundlag og ikke en begrænsning. EU eksisterer, fordi staterne ikke selv kan opfylde de målsætninger med hensyn til fred og velfærd, der er omtalt i artikel 2 i TEU. Derfor bør de forskellige "begrundede udtalelser" måske ikke forstås som en negativ angivelse af det, som EU ikke bør gøre, men snarere som et positivt forslag til det, som EU bør gøre. I forbindelse med det, der er blevet kaldt "rådgivende funktion", men som måske bedre kunne betegnes "politisk dialog", er forholdet mellem EP og NP'er særligt intenst og burde måske finde en mere præcis regulering, som er bygget op ifølge en logik, der naturligvis ikke er baseret på beslutningsmæssig erstatning eller integrering, men snarere på en merværdi ved EP's politiske og lovgivningsmæssige aktivitet. Det er det spørgsmål om interparlamentarisk samarbejde, der er fastsat i litra f) i artikel 12 og mere detaljeret i protokol 1, navnlig i artikel 9 og 10. Antallet af interparlamentariske konferencer er efterhånden vokset, både hvad angår de generelle møder og i udvalgene. Den vigtigste nyhed har været påbegyndelsen af regelmæssige møder om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og om økonomisk og finansiel styring i henhold til artikel 13 i TSSS (den såkaldte Fiscal compact), alt imens arbejdet med henblik på en systematisk interparlamentarisk konference, hvad angår kontrollen med Europol, allerede er påbegyndt. PE v /13 PR\ doc

13 Denne uhæmmede fremkomst af møder medfører problemer, både med hensyn til en forenkling for at undgå overlapninger og med hensyn til den konkrete karakter af resultaterne. Det er desuden rimeligt at få indblik i, hvorvidt COSAC har en opsamlingsfunktion, og hvilken funktion der er tale om. Møder med et specifikt emne lader til at være at foretrække. De er altid nyttige, for så vidt de muliggør gensidigt kendskab lovgiverne imellem og udveksling af erfaringer om god parlamentarisk praksis. Et effektivt samarbejde, sådan som det er fastsat i artikel 2 i protokol nr. 1, kræver imidlertid meget mere. Det drejer sig om at afgive udtalelser om specifikke lovgivningsudkast eller præcise politiske beslutninger, og derfor synes udvalgsmøder at være mere hensigtsmæssige. Deres merværdi, hvad demokrati angår, sikrer bredere og dybere overvejelser i den lovforberedende fase. I artikel 9 i protokol nr. 1 til TEU foreslås en "interinstitutionel aftale" for at regulere dette område, og artikel 130 i Europa-Parlamentets forretningsorden, der er ændret til formålet, fastsætter det udtrykkeligt. Dette er en angivelse i Lissabontraktaten, der endnu ikke er gennemført, og som man skal beskæftige sig med i den kommende valgperiode. Den kommende halvårsrapport, som skal forelægges COSAC i juni, vil have COSAC's fremtid som emne. Konferencerne vedrørende FUSP/FSFP og økonomisk og finansiel styring giver gode resultater, men det ville være fejlagtigt at forestille sig, at de vil udmønte sig i en afvikling af COSAC's opgaver. Hvis det nuværende EU ikke er et mål, der er nået, men et skridt mod integrationen, så er der brug for en projektleder, som med jævne mellemrum kontrollerer, hvor langt man er nået med arbejdet. COSAC bør opfattes som det sted, hvor der føres en dialog om situationen i EU. Det er også hensigtsmæssigt at forstå betydningen af den store intensivering og institutionalisering af informationsmeddelelser mellem EP og NP'er. Den gensidige information sætter naturligvis NP'erne i stand til at give EP vurderinger på et bedre grundlag, og EP til at træffe beslutninger i bred enighed, hvorfor det også for NP'erne skulle være enklere at gennemføre EU-lovgivning i national lovgivning hurtigt og effektivt. Et yderligere formål med det tætte informationsnet skal dog også være at få NP'erne til vedvarende at "tænke europæisk" i forbindelse med alle deres aktiviteter. Man kan tale om en slags "omvendt nærhed": Dannelsen af en europæisk bevidsthed kan meget bedre gennemføres af NP'erne end af EP. Mens det kommende valg til Europa-Parlamentet, som kan være afgørende for EU's fremtid, nærmer sig, spiller det, som de nationale politikere siger til deres borgere, en meget vigtig rolle. I denne sammenhæng har oprettelsen af ægte europæiske partier stor betydning. PR\ doc 13/13 PE v01-00

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 29. april 2014 Europa-Parlamentet: Nationale parlamenter skal være medspillere

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER NÆRHEDSPRINCIPPET Nærhedsprincippet (undertiden kaldet subsidiaritetsprincippet), der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union, definerer betingelserne for, hvornår Unionen har fortrinsret i forhold

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 27.1.2011 2010/2124(INI) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udenrigsudvalget om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0250 (NLE) 13358/15 ECOFIN 801 UEM 386 FORSLAG fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere