UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Konstitutionelle Anliggender /2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI)) Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Ordfører: Carlo Casini PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...11 PE v /13 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), og særlig præamblen, artikel 4, stk. 3 (loyalt samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne), artikel 5 (kompetencetildeling og nærhedsprincippet), artikel 10, stk. 1 (repræsentativt demokrati) og 2 (repræsentation af de europæiske borgere), og artikel 12 (de nationale parlamenters rolle), der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, særlig præamblen og afsnit II om interparlamentarisk samarbejde, og protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som er knyttet til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der henviser til sin beslutning af 22. maj 1997 om forbindelserne mellem Europa- Parlamentet og de nationale parlamenter 1, sin beslutning af 7. februar 2002 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i den europæiske integration 2 og sin beslutning af 7. maj 2009 om udviklingen af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter under Lissabontraktaten 3, der henviser til betænkning A7-0056/2014 af 28. januar 2014 om målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet rapport om bedre lovgivning for 2011, der henviser til de endelige henstillinger af 20. december 2011 fra styringsgruppen for de nationale parlamenter under Lissabontraktaten, der henviser til Kommissionens årsrapport om forbindelserne mellem Europa- Kommissionen og de nationale parlamenter, særlig den for , der henviser til konferencerne af formænd for parlamenterne i EU siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse 5, navnlig konferencerne i Warszawa og Nicosia, der henviser til bidragene og konklusionerne fra Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) og dens halvårsrapporter siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse 6, særlig L i Vilnius, der henviser til COSAC's 20. halvårsrapport, hvad angår den del, der vedrører EU's 1 Vedtagne tekster, T4-0319/ Vedtagne tekster, P5_TA(2002) Vedtagne tekster, P6_TA(2009) COM(2013) PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 demokratiske legitimitet og de nationale parlamenters rolle samt den politiske dialog og valget til Europa-Parlamentet i 2014, der henviser til bidraget fra de nationale parlamenter under formændenes COSAC, som blev afholdt af det græske parlament i Athen den januar 2014, der henviser til retningslinjerne for det interparlamentariske samarbejde, der blev vedtaget på konferencen af formænd for parlamenterne i EU i Lissabon den 21. juli 2008, der henviser til konklusionerne fra de interparlamentariske konferencer om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) den september 2012 i Paphos (Cypern), den marts i Dublin (Irland) og den september 2013 i Vilnius (Litauen), og om EU's økonomiske og finansielle styring som omhandlet i artikel 13 i traktaten om stabilitet, koordinering og økonomisk og monetær styring den oktober i Vilnius (Litauen), der henviser til sine beslutninger af 12. december 2013 om konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union 1 og om Europa- Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer 2, der henviser til rapporten med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union", forelagt den 5. december 2012 af formændene Van Rompuy, Juncker, Barroso og Draghi, der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den december 2012, den oktober 2013 og den december 2013, der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om gennemførelsen af Lissabontraktaten for så vidt angår Europa-Parlamentet (2013/2130(INI) 3, vedtaget den... februar 2014, der henviser til forretningsordenens artikel 48, der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2014), A. der henviser til, at man i TEU definerer EU's nuværende institutionelle struktur som en etape i processen med at skabe en stadig snævrere union, der blev indledt med oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber; B. der henviser til, at i medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne, og at medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare; 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0599. PE v /13 PR\ doc

5 C. der henviser til, at når det gælder de nationale parlamenters aktiviteter, styrker artikel 12 i TEU princippet om loyalt samarbejde ved at fastslå, at deres formål er at bidrage aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende; D. der henviser til, at princippet om kompetencetildeling afgrænser Unionens beføjelser, hvis udøvelse er baseret på nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, og at de nationale parlamenter sikrer, at nærhedsprincippet overholdes i udkast til lovgivningsmæssige retsakter; E. der henviser til, at demokratisk legitimitet og ansvarlighed skal sikres på det niveau, hvor beslutningerne træffes og gennemføres; F. der henviser til, at Unionens funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati og på en dobbelt demokratisk legitimitet i form af Europa-Parlamentet og medlemsstaternes repræsentation i Rådet af de respektive regeringer, som for deres part er demokratisk ansvarlige over for deres nationale parlamenter og over for deres borgere; G. der henviser til, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter på hver deres område er søjlerne i den dobbelte europæiske legitimitet: Europa-Parlamentet som den institution, der repræsenterer borgerne direkte på EU-plan, og de nationale parlamenter som de nationale institutioner, som de respektive regeringer, der er repræsenteret i Rådet, står direkte til ansvar over for; H. der således henviser til, at alle de nationale parlamenter ikke udgør et "tredje kammer" i Europas forfatningsmæssige struktur, men snarere er det instrument, som gør EU's andet kammer mere demokratisk, nemlig Rådet; I. der henviser til, at de fleste nationale parlamenter snarere har opfattet de nationale parlamenters rolle i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet som et instrument til "politisk dialog" med EU-institutionerne end som et juridisk formelt instrument til at blokere lovgivningsprocesserne; L. der således henviser til, at det er hensigtsmæssigt at anerkende denne holdning fra de nationale parlamenters side og også at tage højde for de synspunkter, som ikke kritiserer den korrekte anvendelse af nærhedsprincippet; M. der desuden minder om vigtigheden af, at hvert nationalt parlament eller hvert kammer i de nationale parlamenter, navnlig inden for rammerne af det tidlige varslingssystem, styrker forbindelsen til de regionale parlamenter med lovgivningsbeføjelser; N. der henviser til, at medtagelsen af de nationale parlamenter i et europæisk parlamentarisk system skal ske inden for rammerne af et forløb, der går i retning af en Union, som er stadig mere integreret, demokratisk, gennemsigtig og tæt på borgerne; O. der henviser til, at det interparlamentariske samarbejde har det væsentlige formål at fremme det europæiske integrationsforløb ved hjælp af informationsudveksling, fælles uddybning af problemerne, gensidigt inspirerende meningsudveksling og fremme af EUrettens gennemførelse i de nationale lovgivninger; PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 P. der ligeledes henviser til, at i den aktuelle fase af den europæiske integration har de nationale parlamenter, selv om de ikke direkte udøver en lovgivningsfunktion på EU-plan, en specifik og speciel rolle, der består i at "styrke" den europæiske bevidsthed i medlemsstaterne og bringe borgerne tættere på Europa; Q. der henviser til, at COSAC, i lyset af oprettelsen af den interparlamentariske konference om FUSP/FSFP og den interparlamentariske konference om økonomisk og finansiel styring samt konsolideringen af de interparlamentariske udvalgsmøder som det foretrukne format, bør påtage sig sin rolle med regelmæssigt at gøre status over den generelle situation for integrationsprocessen; R. der henviser til, at "politisk dialog", navnlig den styrkede dialog i forbindelse med det europæiske semester for forudgående samordning af de økonomiske politikker, som Kommissionen har indført sammen med de nationale parlamenter, kræver større inddragelse af Europa-Parlamentet, ikke mindst i lyset af den indbyrdes afhængighed mellem Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters beslutninger; S. der henviser til, at Lissabontraktatens nye institutionelle ramme er klar med hensyn til de nationale parlamenters rolle og bidrag, hvorimod dens gennemførelse har fundet sted uden et klart samlet overblik på institutionelt niveau; T. der henviser til, at denne mangel til dels også skyldes behovet for en bedre definition og en bedre institutionel anerkendelse af den rolle, som konferencen af formænd for parlamenterne i EU spiller som politisk drivkraft i de interparlamentariske forbindelser; U. der henviser til, at næsten fem år efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse og med henblik på et kommende konvent er styrkelsen og den omhyggelige tilrettelæggelse af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter af afgørende vigtighed for at undgå overlapninger og for at bidrage til at sikre ikke blot en større demokratisk legitimitet for den europæiske integrationsproces, men også, at den demokratiske kontrol finder sted på det rigtige tidspunkt og på det niveau, hvor beslutningerne bliver truffet og gennemført, idet man sikrer tilstrækkelig information af alle lovgivningsprocessens aktører; I. De nationale parlamenters rolle med hensyn til EU's demokratiske legitimitet 1. glæder sig over, at der i traktaternes bestemmelser er taget højde for en række rettigheder og pligter for de nationale parlamenter, så de får mulighed for at bidrage aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende; er af den opfattelse, at disse rettigheder og pligter drejer sig om: a) aktiv deltagelse i EU-rettens tilblivelse (beføjelse til at ratificere traktater, deltagelse i det konvent, der er omhandlet i artikel 48 i TEU, kontrol af de nationale regeringer, kontrol af nærhedsprincippet, ekstraordinær mulighed for indsigelse samt gennemførelse af EU-retten i de nationale lovgivninger); b) politisk dialog (interparlamentarisk samarbejde på flere niveauer og gensidig informationsudveksling med EU-institutionerne, særlig med Europa-Parlamentet); PE v /13 PR\ doc

7 2. bemærker, at den dobbelte legitimitet - befolkningernes og staternes Union - udøves på europæisk plan på lovgivningsområdet via Europa-Parlamentets og Rådets deltagelse; mener, at hvis staterne skal repræsenteres i deres enkeltstående og demokratiske dimension, er det nødvendigt, at regeringernes holdning afspejler de nationale parlamenters opfattelse; understreger, at de nationale parlamenter er med til at gøre Rådet mere demokratisk via udøvelsen af de retningsgivende og kontrollerende funktioner over for de respektive regeringer; 3. giver i den forbindelse udtryk for ønsket om, at de nationale parlamenter: a) forbedrer henvisnings- og kontrolmekanismerne med henblik på konvergens; b) spiller en rolle med forudgående vejledning, når det gælder ministrenes og de nationale regeringers arbejde i Rådet; c) har kontrol med de holdninger, som ministrene og de nationale regeringer giver udtryk for i Rådet; d) spiller en rolle med vejledning og effektiv kontrol, hvad angår den korrekte gennemførelse af direktiver og forordninger; og giver udtryk for ønsket om en større gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige drøftelser; 4. beklager således den manglende gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige drøftelser og de asymmetriske oplysninger mellem Europa-Parlamentet og Rådet; anmoder Rådet om at tilpasse sine gennemsigtighedsniveauer til dem, som Europa-Parlamentet sikrer, navnlig i lovgivningsprocessens forberedende faser; 5. mener, at den manglende gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige drøftelser hindrer regeringens reelle ansvar over for det respektive nationale parlament; 6. konstaterer, at der i kontrollen af nærhedsprincippet hidtil kun er givet to "gule kort" og ikke nogen "orange kort", og minder om, at formålet med det tidlige varslingssystem ikke er at blokere den europæiske beslutningsproces, men derimod at forbedre EUlovgivningen; 7. mener derfor, at de nationale parlamenters og EU-institutionernes overvågning af nærhedsprincippet ikke udgør en begrænsning, men en pligt, for så vidt som den bidrager til at justere form og indhold i den europæiske lovgivningsindsats i forhold til borgernes behov; 8. mener, at det tidlige varslingssystem bør udtænkes og anvendes som et vigtigt instrument til proaktivt samarbejde mellem EU-institutionerne og de nationale institutioner; 9. glæder sig over, at man i praksis er ved at tilpasse dette instrument til et system for drøftelser og samarbejdsdialog mellem de forskellige institutionsniveauer i det europæiske flerniveausystem; 10. mener, at i lyset af nærhedsprincippets dynamiske dimension skal de begrundede PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 udtalelser fra de nationale parlamenter tages i betragtning af institutionerne, også for at forstå, hvad EU skal gøre for bedre at nå målene for den planlagte lovgivningsindsats, og anmoder Kommissionen om at være hurtig og detaljeret i besvarelsen af de begrundede udtalelser og bidragene fra de nationale parlamenter; II. De interparlamentariske forbindelser med hensyn til den gradvise europæiske integration 11. gentager, at det interparlamentariske samarbejde på europæisk plan ikke erstatter den normale parlamentariske kontrol, som Europa-Parlamentet udøver inden for rammerne af de traktatgivne beføjelser, og som de nationale parlamenter udøver af de respektive regeringer i europæiske anliggender; mener, at det har til formål at: a) fremme udvekslingen af information og god praksis mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet med den målsætning at styrke kontrollen, bidraget og undersøgelsen fra parlamenter på alle niveauer, uden at dette griber ind i de respektive beføjelser; b) sikre den reelle udøvelse af de parlamentariske beføjelser i EU-spørgsmål; c) fremme en ægte europæisk parlamentarisk og politisk dimension; d) fremme et samarbejde med tredjelandenes parlamenter; 12. betragter de interparlamentariske møder som "samlingspunkter" mellem EU-politikkerne og den nationale politik, der fremmer en gavnlig vekselvirkning mellem dem; mener, at de navnlig har til formål at give de nationale parlamenter mulighed for at tage højde for det europæiske perspektiv i de nationale debatter og at give Europa-Parlamentet mulighed for at tage højde for de nationale perspektiver i den europæiske debat; understreger, at formålet med dette samarbejde ikke er at skabe et nyt blandet parlamentarisk organ, som bliver en del af Unionens aktuelle beslutningsprocesser, da dette både ville være ineffektivt og uberettiget set ud fra et demokratisk og forfatningsmæssigt synspunkt; 13. minder om, at originaliteten af det kommende europæiske interparlamentariske system har brug for en lovgivningsramme og nogle mere strukturerede praksisser, som skal fastlægges sammen med de nationale parlamenter, med den målsætning at nå videre med EU's "parlamentariseringsproces" og styrke et "parlamentarisk flerniveausystem"; 14. bemærker, at nævnte samarbejde ikke må frigøres fra det endelige mål, som er at "bidrage aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende", og at det derfor er ønskeligt med en større samordning af de interparlamentariske møder og af samarbejdsinstrumenterne med sigte på at øge deres effektivitet og kvalitet og fremhæve deres funktionelle karakter i integrationsforløbet; 15. mener, at udviklingen af strukturerede interparlamentariske konferencer burde dele en fælles funktionsramme, under hensyntagen til de respektive særpræg; 16. giver for at undgå overlapninger, reducere omkostningerne og øge effektiviteten af interparlamentariske møder og konferencer udtryk for ønsket om en større intern og PE v /13 PR\ doc

9 ekstern samordning mellem programmet foreslået af parlamentet i den medlemsstat, der har rådsformandskabet, og arbejdsprogrammet for de enkelte udvalg i Europa- Parlamentet; 17. gør opmærksom på nødvendigheden af, at det interparlamentariske samarbejde, med respekt for beføjelserne hos de enkelte konferencer og møder, får en større politisk drivkraft og en strukturel ramme fra konferencen af formænd for parlamenterne i EU; 18. bemærker desuden, at de interparlamentariske udvalgsmøder i højere grad opfylder effektivitetskravene, og ønsker også en styrkelse af samarbejdet om specifikke lovgivningsspørgsmål på ordførerniveau; 19. er af den opfattelse, at COSAC, også i lyset af de nye interparlamentariske konferencer om FUSP/FSFP og økonomisk og finansiel styring, bør specialisere sig og hovedsagelig betragtes som det sted, hvor der føres en diskursiv dialog om situationen i EU; 20. glæder sig over den rolle, som IPEX-platformen spiller, navnlig som instrument for informationsudveksling vedrørende procedurerne for parlamentskontrol, selv om sprogproblemet undertiden volder vanskeligheder; giver udtryk for ønsket om, at de nationale parlamenter er særligt opmærksomme på princippet om flersprogethed med henblik på at optimere "dialogen" mellem parlamenterne; 21. understreger, at det interparlamentariske samarbejde skal være åbent og inklusivt, og giver udtryk for bekymring over den unilaterale tilrettelæggelse af begrænsede interparlamentariske møder, som udelukker nogle parlamenter og sigter mod at samle holdningerne uden at samarbejde i forhold til EU's aktiviteter; bemærker, at en sådan praksis er i strid med bogstav og ånd i traktaterne, og understreger, at de samme betragtninger gælder for det interparlamentariske samarbejde, der finder sted på administrativt plan; 22. konstaterer, at den "politiske dialog" (eller "Barroso-initiativet", der blev iværksat i 2006) og det tidlige varslingssystem er "to sider af samme sag"; noterer sig udviklingen af en bred vifte af forbindelser mellem de nationale parlamenter og Kommissionen samt indførelsen af en "styrket politisk dialog" i forbindelse med det europæiske semester for forudgående samordning af de økonomiske politikker; forpligter sig til opmærksomt at følge forbindelserne mellem Kommissionen og de nationale parlamenter; 23. giver udtryk for ønsket om nogle nøje overvejelser om forbindelserne mellem Kommissionen og de nationale parlamenter, og ønsker, at man i tråd med ånden i traktaterne i højere grad inddrager Europa-Parlamentet i forbindelserne mellem Kommissionen og de nationale parlamenter; III. Udvikling og forslag 24. foreslår, at der for at regulere et organiseret og effektivt samarbejde i henhold til artikel 9 i protokol nr. 1 til Lissabontraktaten og artikel 130 i forretningsordenen udarbejdes en interparlamentarisk aftale mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet, som omfatter: PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 a) hovedlinjerne i det interparlamentariske samarbejde; b) en fælles funktionsramme; c) europæiske spørgsmål af fælles interesse, af generel eller specifik karakter; d) udveksling af information, dokumenter og bedste praksis; e) de gensidige lempelser, der skal lette de interparlamentariske kontakter; 25. giver udtryk for ønsket om, at der inden for rammerne af det interparlamentariske samarbejde i EU finder regelmæssige og effektive møder sted i de politiske grupper og de politiske partier i Europa; 26. noterer sig ændringerne i forretningsordenen, som gennemførte nyhederne i Lissabontraktaten, hvad angår de nationale parlamenters rolle i EU; 27. foreslår, at der sørges for en budgetpost til at støtte et effektivt og passende interparlamentarisk samarbejde om specifikke lovgivningsspørgsmål på udvalgs- og ordførerniveau; 28. understreger, at det interparlamentariske samarbejde altid skal tage sigte på at samle "de rigtige personer på det rigtige tidspunkt om det rigtige emne" for at give mulighed for, at beslutningen, på de respektive kompetenceområder, beriges med merværdien fra dialog og drøftelser; 29. mener, at det er COSAC's hovedopgave at sørge for en regelmæssig uddybende debat om situationen i EU med henblik på den gradvise integration af befolkninger og stater i Europa; 30. foreslår, at COSAC også foretager en detaljeret undersøgelse af de problemer, som de nationale parlamenter støder på under udøvelsen af de beføjelser, som Lissabontraktaten har givet dem; 31. giver udtryk for ønsket om fortsættelsen af konferencerne om FUSP/FSFP og økonomisk og finansiel styring; 32. giver udtryk for ønsket om et effektivt interparlamentarisk samarbejde med hensyn til Eurojust og Europol; 33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /13 PR\ doc

11 BEGRUNDELSE Hensigten med denne betænkning er at skabe særlig opmærksomhed omkring et afgørende aspekt på vejen mod en større integration i EU. Der er nemlig behov for at forny forbindelsen mellem borgerne og Europa. Hvad kan institutionerne gøre i denne henseende? Også EUmedlemsstaternes parlamenter skal placeres blandt de europæiske institutioner. De er reelt en del af et "europæisk parlamentarisk system". Man kunne endda hævde, at de ikke kun er organer i deres stat, men også i EU. Deres opgave er nemlig at gøre Rådet, der kan betragtes som EU's andet kammer, fuldt demokratisk, og at "bringe borgerne tættere på Europa". Europa-Parlamentet (EP) har været meget opmærksomt på de nationale parlamenters (NP's) rolle med det formål at finde et svar på spørgsmålet om eksistensen af et "demokratisk underskud" i EU og finde værdifulde allierede i opbygningen af en europæisk bevidsthed. Få dage efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev der oprettet en styringsgruppe om forbindelserne med NP'erne. EP har beskæftiget sig med emnet tre gange tidligere: i 1997 med Neyts-Uyttebroeck-betænkningen, i 2002 med Napolitano-betænkningen og i 2009 med Brok-betænkningen. NP'ernes rolle har været emnet for mange møder i COSAC i denne valgperiode, og det spørgeskema, der er udarbejdet til den 21. halvårsrapport, som skal forelægges ved næstkommende COSAC i juni i Athen, indeholder et kapitel, der netop handler om samarbejdet mellem NP'er og EP. I disse brede overvejelser om forbindelserne mellem EP og NP'er indgår denne betænkning i en tid præget af krise og borgernes mistillid til Europa, hvorfor en yderligere "europæisering af NP'erne" synes at være tvingende nødvendig. I det væsentlige bør man spørge sig selv, i hvilket omfang Lissabontraktaten er gennemført med hensyn til NP'ernes rolle, hvad der skal rettes op på eller integreres, og frem for alt hvilken plads NP'erne skal have blandt de europæiske institutioner. Tanken om et "europæisk parlamentarisk system" lader til at være holdbar på baggrund af den første sætning i artikel 12 i TEU, hvor der står, at "de nationale parlamenter bidrager aktivt til, at Unionen kan fungere tilfredsstillende". I protokol nr. 1 er NP'ernes funktion ligeledes tænkt som noget aktivt i forhold til europæisk integration, idet de kontraherende parter udtrykker ønske om at "tilskynde til, at de nationale parlamenter i højere grad inddrages i Den Europæiske Unions aktiviteter". Udformningen af NP'ernes rolle afhænger selvsagt meget af den opfattelse, man har af europæisk integration. Hvis den nuværende lovgivning i EU, sådan som det fremgår af artikel 1 i TEU, ikke beskriver et mål, der er nået, men blot en "etape" af en igangværende rejse, skal opfattelsen af NP'ernes aktive rolle forstås som et bidrag til et forløb mod "en stadig snævrere union mellem de europæiske folk" (artikel 1 i TEU), og hvis opbygningen af EU forstås som et storartet politisk projekt, der er uundgåeligt for "at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd" (artikel 3 i TEU), er det ikke irrelevant at tale om en nødvendig europæisk dimension i alle parlamentariske aktiviteter, og forholdet mellem EP og NP'er kan ikke bygge på konkurrence eller modstrid, men snarere på samarbejde. I den berømte afgørelse fra den tyske forfatningsdomstol af 30. juni 2009, som banede vejen for Tysklands ratificering af Lissabontraktaten, hedder det, at staterne forbliver "traktaternes herrer". Dette er en logisk påstand, men selv om den europæiske dimension er et nødvendigt PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 kendetegn for NP'erne, er det forståeligt, at deres bidrag til staternes suverænitet med hensyn til de skridt, der skal tages i retning af integrationen gennem nye traktater, forudsætter en inddragelse, der handler om mere end uændrede muligheder for at gribe ind i ratificeringen. Heraf følger NP'ernes deltagelse i konventet i henhold til artikel 48 i TEU og deres ret til specifik forudgående information med hensyn til enhver anmodning om udvidelse af EU. Det lader imidlertid til, at disse justeringer af de oprindelige beføjelser, som NP'erne er tillagt i deres egenskab af statslige organer, og som er omtalt i litra d) og e) i artikel 12 i TEU, ikke omdanner dem til organer i de europæiske strukturer i bredere forstand. Præamblen til protokol nr. 1 udpeger derimod to kategorier af opgaver for NP'erne inden for EU's struktur: kontrol af de nationale regeringer og rådgivende bidrag. En verificering af, hvorvidt og hvordan det første aspekt gennemføres, har enorm betydning for et koncept, der i forvejen er til stede i EU, nemlig en slags tokammersystem: EP i sin egenskab af befolkningernes repræsentant suppleres af Rådet i sin egenskab af staternes kollegiale repræsentant. Hvis staterne skal repræsenteres i deres enkeltstående og demokratiske dimension, er det imidlertid nødvendigt, at regeringernes holdning afspejler de nationale parlamenters opfattelse. Parlamenterne bør derfor drøfte sagerne med de respektive ministre før og efter hvert møde i Rådet. En sådan aktivitet er ikke blot et internt behov i de enkelte stater, men udgør en ægte europæisk dimension. Det skal derfor kraftigt understreges, at NP'erne ikke udgør et tredje kammer i den europæiske forfatningsmæssige struktur, men derimod er organer, der gør det andet kammer, Rådet, demokratisk. En selvstændig magtbeføjelse, der umiddelbart kan tilvejebringe juridiske virkninger, synes imidlertid at være overladt til NP'erne i forbindelse med kontrollen af nærhedsprincippet. En sådan kontrol kan imidlertid tolkes ikke som et bremse- og blokeringsinstrument, omend med de mange begrænsninger, der er omtalt i protokol nr. 2, men snarere som en mulighed for fremmende og aktivt samarbejde på det rådgivende og ikke det besluttende plan. Ved nærmere eftersyn er nærhedsprincippet nemlig EU's grundlag og ikke en begrænsning. EU eksisterer, fordi staterne ikke selv kan opfylde de målsætninger med hensyn til fred og velfærd, der er omtalt i artikel 2 i TEU. Derfor bør de forskellige "begrundede udtalelser" måske ikke forstås som en negativ angivelse af det, som EU ikke bør gøre, men snarere som et positivt forslag til det, som EU bør gøre. I forbindelse med det, der er blevet kaldt "rådgivende funktion", men som måske bedre kunne betegnes "politisk dialog", er forholdet mellem EP og NP'er særligt intenst og burde måske finde en mere præcis regulering, som er bygget op ifølge en logik, der naturligvis ikke er baseret på beslutningsmæssig erstatning eller integrering, men snarere på en merværdi ved EP's politiske og lovgivningsmæssige aktivitet. Det er det spørgsmål om interparlamentarisk samarbejde, der er fastsat i litra f) i artikel 12 og mere detaljeret i protokol 1, navnlig i artikel 9 og 10. Antallet af interparlamentariske konferencer er efterhånden vokset, både hvad angår de generelle møder og i udvalgene. Den vigtigste nyhed har været påbegyndelsen af regelmæssige møder om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og om økonomisk og finansiel styring i henhold til artikel 13 i TSSS (den såkaldte Fiscal compact), alt imens arbejdet med henblik på en systematisk interparlamentarisk konference, hvad angår kontrollen med Europol, allerede er påbegyndt. PE v /13 PR\ doc

13 Denne uhæmmede fremkomst af møder medfører problemer, både med hensyn til en forenkling for at undgå overlapninger og med hensyn til den konkrete karakter af resultaterne. Det er desuden rimeligt at få indblik i, hvorvidt COSAC har en opsamlingsfunktion, og hvilken funktion der er tale om. Møder med et specifikt emne lader til at være at foretrække. De er altid nyttige, for så vidt de muliggør gensidigt kendskab lovgiverne imellem og udveksling af erfaringer om god parlamentarisk praksis. Et effektivt samarbejde, sådan som det er fastsat i artikel 2 i protokol nr. 1, kræver imidlertid meget mere. Det drejer sig om at afgive udtalelser om specifikke lovgivningsudkast eller præcise politiske beslutninger, og derfor synes udvalgsmøder at være mere hensigtsmæssige. Deres merværdi, hvad demokrati angår, sikrer bredere og dybere overvejelser i den lovforberedende fase. I artikel 9 i protokol nr. 1 til TEU foreslås en "interinstitutionel aftale" for at regulere dette område, og artikel 130 i Europa-Parlamentets forretningsorden, der er ændret til formålet, fastsætter det udtrykkeligt. Dette er en angivelse i Lissabontraktaten, der endnu ikke er gennemført, og som man skal beskæftige sig med i den kommende valgperiode. Den kommende halvårsrapport, som skal forelægges COSAC i juni, vil have COSAC's fremtid som emne. Konferencerne vedrørende FUSP/FSFP og økonomisk og finansiel styring giver gode resultater, men det ville være fejlagtigt at forestille sig, at de vil udmønte sig i en afvikling af COSAC's opgaver. Hvis det nuværende EU ikke er et mål, der er nået, men et skridt mod integrationen, så er der brug for en projektleder, som med jævne mellemrum kontrollerer, hvor langt man er nået med arbejdet. COSAC bør opfattes som det sted, hvor der føres en dialog om situationen i EU. Det er også hensigtsmæssigt at forstå betydningen af den store intensivering og institutionalisering af informationsmeddelelser mellem EP og NP'er. Den gensidige information sætter naturligvis NP'erne i stand til at give EP vurderinger på et bedre grundlag, og EP til at træffe beslutninger i bred enighed, hvorfor det også for NP'erne skulle være enklere at gennemføre EU-lovgivning i national lovgivning hurtigt og effektivt. Et yderligere formål med det tætte informationsnet skal dog også være at få NP'erne til vedvarende at "tænke europæisk" i forbindelse med alle deres aktiviteter. Man kan tale om en slags "omvendt nærhed": Dannelsen af en europæisk bevidsthed kan meget bedre gennemføres af NP'erne end af EP. Mens det kommende valg til Europa-Parlamentet, som kan være afgørende for EU's fremtid, nærmer sig, spiller det, som de nationale politikere siger til deres borgere, en meget vigtig rolle. I denne sammenhæng har oprettelsen af ægte europæiske partier stor betydning. PR\ doc 13/13 PE v01-00

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere