Opgørelse af mulige besparelsespotentialer og investeringer - "find 10 mio. kr."

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af mulige besparelsespotentialer og investeringer - "find 10 mio. kr.""

Transkript

1 19 45 Gennemgang af ekisterende lejeaftaler Centralt byttegenbrugsdepot Opgørelse af mulige besparelsespotentialer og investeringer - "find 10 mio. kr." Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Alle nye lejeaftaler skal godkendes centralt. Med fordel kunne alle gamle aftaler sikkert gennemgåes. Vi tager i dag dem vi ser/kender. Personaleinvestering /prioritering 2015/2016. Vi kan umiddelbart prioritere opgaven i 2016 Omtalte kom fra "b-siden" i ungdomsskolens MED. I forbindelse med indretning af vores ungecentre, hvor vi bl.a. har været i genbrugsbutikker og i depotet på det gamle rådhus, har vi tilfældigvis fundet meget "genbrugsguld" Vores indtryk, er at der opmagasineres og kasseres meget brugbart inventar som med lidt fælles overblik kunne anvendes andre steder i institutioner og på kontorer. Lige i tråd med Rebilds visioner på klimaområdet. Ideen var fx et fællesdepot med elektronisk lagerliste evt. lokaliseret i ny materielgård. Drift, reparation og transport kunne med fordel hægtes op på arbejdsmarkedsafd. der har aktivering af ledige. Vi kunne desuden se, at vi ikke var de eneste med ideen blandt de indsendte. Investering Potentiale/ Estimat Besparelsespotentia le vurderes lavt og tidligst fra Det anbefales at eventuelle besparelser tages i takt med de eventuel opnås Umiddelbart vurderes der ikke et potentiale. I givet fald vil det tidligst være fra Færre abbonnementer til byrådsmedlemmer Afskaffelse af danske kommuner til alle. Er undersøgt Besparelsespotentia nærmere og på baggrund af tilbagemeldinger fra let reduceres på byrådsmedlemmer forventes besparelsen at udgøre ca. direktion og Byråd kr kr ,- pr. år 1

2 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Færre annoncer Evaluering af udbud Energieffektivisering af bygninger 12 39b Tænke energibesparende ved eksisterende byggeri 7 35 Udskiftning til LEDbelysning I den kommende tid annonceres i alle ugeaviser incl. "Vores avis". På sigt overvejes annoncering sendt i udbud Opfølgning har været nedprioriteret i et års tid. Fremadrettet er det et fokusområde og forventes optimeret - Besparelsespotentiale? Området er tidligere blevet analyseret og man fandt at tilbagebetalingstiderne på investeringerne var for lang. Men i enkelte bygninger kan større investeringer betale sig. Det er teknisk muligt, kun at opføre 0-energi huse og renovere vores bygninger til denne standard, men det er utroligt omkostfuldt i investeringer og sandsynligvis ikke rentabelt. Indgår i dag som en naturlig del af renovering. Eksisterende se ID (nr. 5) - Her kunne der gøres meget mere!!! - Der kan også gøres mere ved nybyggeri. De sidste to nye bygninger er bygget efter det der bliver mindste krav til september. Erfaringerne fra gadelys viser en besparelse på `%. Der er et potentiale her. Kan indgå i en generel bygningsgennemgang. Dette kunne potentielt gennemføres på alle udvendige lys ved vores bygninger ved et samlet udbud. Investering Potentiale/ Estimat udbud i forudsætter politisk godkendelse af udbudsplan Der vurderes ikke at der er et besparelsespotentia le Potentiale er først vurderet i 2018 til energibudgetter reduceres på de alle institutioner via mindre fremskrivning - Potentiale er først vurderet i 2018 til kr. pr. år 2

3 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger 11 39a Tænke energibesparende ved nybyggeri 6 34 Analyse af energiområdet Investering Potentiale/ Estimat Indgår i dag som en naturlig del af nybyggeri og renovering. Eksisterende se ID (nr. 5) - Her kunne der gøres meget mere!!! - Der kan også gøres mere ved nybyggeri. De sidste to nye bygninger er bygget efter det der bliver mindste krav til september Forslaget foreslås udmøntet ved en bygningsgennemgang (investering 1 mio i 2016) mod forventet besparelse fra Kræver konkrete investeringer. investering står ikke mål med besparelsen Del af øvrige energi 9 37 Tænke grønt - Bygninger, kampagner og bilpark Installere bevægelsescensorer Adfærdskampagner regnes med at give MIDLERTIDIGE besparelser på 5-10 %. Folk glemmer de gode vaner med tiden bagefter, derfor kun midlertidig besparelse. Nogen vaner vil naturligvis blive hængende ved mange. Økonomisk potentiale ved elbiler er begrænset med den lave oliepris, men i ren kørsel vil der kunne spares omkring 3,30 kr. per km ift. befordringsgodtgørelse. Tilgengæld skal der påregnes vedligeholdelse/forsikring og indkøb af bil, samt opstilling af ladestander Reduktionen anbefales at forblive ved institutionerne - det er således tale om en merudgift i år 2016 og en reduktion pr. år på fra 2017 Nemt at installere, men besparelsespotentialet afhænger af hvor gode/dårlige folk er til at slukke lyset. Risikoen er, at folk mister fokus på de små ting alle kan gøre for at spare energi, da alting automatiseres vurderes ikke at give et potentiale, der vil kunne udmøntes uden for stor dokumentationsarb ejde 3

4 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Bedre koordinering af projekter Bedre udnyttelse af IT - uddannelse For mange telefonnumre og fastnettelefoner Investering Potentiale/ Estimat Projekter lig udvikling af kommunen. Projektstyring er nøvendig, da der ellers kan tabes meget viden og effektivisering. En reduktion som følge af færre projekter kan kun rationaliseres via færre personaler og derved kan målet i et om mere tid til borgerne ikke opnås. Vi kan derimod høste flerre gevinster ved at sammenlægge reduktion af projektlederkompetencer og sikre, at komplekse projekter lønfremskrivning udføres med samme metoder på tværs af organisationen. Dette er specielt vedkommende i forbindelse med at hente gevinster ved digitalisering og velfærdsteknologi, som er stærkt vedkommende i den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi Er et forsigtigt skøn, og skal vurderes ud fra at, vi skal arbejde på at minimere fejl fra ansatte på it-systemer ved at de tilegner sig kompetencer - det bør være et stående tilbud, at nye medarbejdere skal gennemgå kursus i anvendelse af interne systemer. Det er et organisatorisk projekt, som kræver ledelsesopbakning. Der skal også være fokus på at udnytte eksisterende systemer. reduktion af systemudgifter Kræver at ledelse skal gå forrest for at afskaffe IP-telefoner og udelukkende anvende mobiltelefoner. Det ændrer ikke reduktion via ved at der skal være et anlæg til at styre ind- og udgående telefonordning telefoni samt omstilling

5 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Videomøder Beløbet er beregnet som skrevet i et dvs det omfatter både møder med borgere og interne møder. Det vurderes at et ikke kan gennemføres medmindre der er byråds-, direktions- og chefopbakning til et. Det kræver, at der investeres i videomøderumsfaciliteter. Det kræver, at der følges op på brug og organisationen tør at sætte mål op for besparelser på kørselsomkostninger og evner at kapitalisere følgeomkostninger (køretid). Det er et omfangsrigt organisatorisk projekt, da forudsætningen også hviler på at borgermøder i et vist omfang kan gennemføres som videomøder. Investering Potentiale/ Estimat kørsel og læn via mindrefremskrivnin g - investering tilføres IT til etablering og udstyr Nemmere tilgang til informationssøgning + den medarbejdernes kompetencer Indkøb af fælles kontraktstyringssystem Ved at gennemføre en reimplementering af Kulissen (her findes oplysningerne) burde denne ide kunne gennemføres ved at sikre en ordentlig implementering og organisatiorisk forankring af Kulissen. Forankring af Kulissen hviler på at reduktion af løsningen indgår i organisationens lønfremskrivning kommunikationsstrategi, og at der er opbakning hertil fra topledelsen. Kommunkationsstrategi er ikke udarbejdet. PBC 29/04/ Rebild Kommune er i gang med at implementere KITOS - kommunernes it-overblikssystem, forventeligt implementeret ultimo Kontraktstyring af løbende kontrakter bør generelt kunne dækkes af denne løsning. Reduktion af Der skal være opmærksomhed rettet mod, at et system i budget til fælles IT sig selv ikke løser noget. Der skal bruges tid på at systener kvalificere og vedligeholde data, så en evt. gevinst vil først kunne hjemtages efter et organisatorisk projekt om kvalificering af kontraktgrundlag. Kræver diciplin - og det er nok sværere gennemførligt

6 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Flere digitale selvbetjeningsløsninger Indberetning af ferie, kørsel mv. Det er et spørgsmål om at det anskueliggøres og implementeres, hvilke kanaler borgerne skal vælge - fx at blanketter indsendes via digital post, fremfor fysisk post. Det kan lade sig gøre for langt de fleste ansøgninger/forespørglser fra borgere. Vi skal være opmærksomme på at gøre borgerne opmærksomme derpå (forlange det). Efterfølgende vil digitale henvendelser være enkle at behandle i digitale systemer - således fysiske sagsakter i stort omfang kan og bør undgåes. Skal politisk godkendes i relation til borgernes anvendelse ved hjælp af kanalstrategi (fx). Det vurderes, at der er et potentiale, men at det ift. områdets størrelse er for højt vurderet. Potentiale er halveret med oprindeligt i parentes. Investering Potentiale/ Estimat IT - Budget tilføres investering - CAB's lønbudgetreduceres Der arbejdes på at anskaffe et system til at håndtere dette. Eventuel besparelse vil skulle hentes ved alle (skoler, ældreområde, daginstitutioner, administration m.v. da, enhederne selv indberetter ferie, kørsel og sygdom. Reduktion via Realiseringen af besparelsen indebærer, at der skal tværgående reduceres i personaletimer på samtlige institutioner og fremskrivning af centre. Der er vurderet en besparelse på 0,2 mio. kr. netto, udgifter til kørsel. hvilket betyder at prisen for kørselssystem er indregnet. Investeringen Brutto er det vurderingen, at et system vil koste ca. 2- tilføres IT's kr. i drift om året. Det betyder, at der skal systemkonti reduceres personaletimer på ca. 0,5 mio. kr. Da det er på tværs af alle institutioner og centre er det anbefalingen, at en realisering af besparelsen udmøntes via en generel reduktion i prisfremskrivningen

7 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Kørsel - Tjenestekørsel og befordringstakst Effektive møder Kørsel i forbindelse med tjenestlige formål - eksempelvis sygeplejersker, SOSU, virksomhedkonsulenter, miljøtilsyns medarbejdere mv. er overenskomst betstemt med ret til høj takst, alternativt skal der stilles bil til rådighed. Dette vil kræve en betydelig udvidelse af bilflåden. (skønnet investering på ca. 0,6 mio. kr. hvert 3-4 år + 0,1 mio. kr til årlig drift). Såfremt alt øvrig kørsel i egen bil til møder og lignende varsles ændret til lav takst er det skønnet, at kunne udløse ca. 0,5 mio. kr. i mindre kørselsgodtgørelse. Det kan indebære at medarbejdere ikke ønsker at stille egen bil til rådighed, og et muligt behovet for at udvide bilflåden. Såfremt kørselstaksten sættes ned til lav takst for Byrådet ville det i 2014 have betydet en besparele på ca. 0,1 mio. kr. Omlægning af tid - giver ikke nødvendigvis målbare besparelser. Der er intet til hinder for at der sættes fokus på effektiv mødeafholdelse ude i centrene og på institutionerne, herunder at der anvendes kursusmidler på at undervise i afholdelse af "det effektive møde". Investering Potentiale/ Estimat Såfremt kørslen er nødvendig og/eller af væsentlig værdi for tjenestestedet har medarbejderen krav på godtgørelse efter den høje takst. Det vurderes at være for omfangsrigt rent administrativt at dokumentere / administrere dette og derfor er der ikke vurderet reduktionsmulighed. Skal ses i sammenhæng med Der er ikke vurderet en besparelse der kan udmøntes. Ses som en del af den årlige råderumsreduktion 7

8 Nr ID Effektiviserings Sektor Bemærkninger Aalborg Universitet skal lave forskning af effektmåling Investering Potentiale/ Estimat Det er godt at måle på effekt, men behøver ikke nødvendigvis at ske med ekstern konsulent. Alle centerchefer er blevet opfordret til at kigge på de Der er ikke vurderet konsulentmidler de anvender i eget center og herunder en besparelse der overveje, om det vil være mere hensigtsmæssigt at kan udmøntes. Ses "hjemtage" opgaven og anvende midlerne til selv at som en del af den opbygge kompetencerne. Der er idag intet til hinder for at årlige lave projekter med universitetet, hvor eksempelvis råderumsreduktion studerende ser kommunens opgaveløsning efter i sømmene, herunder også den borgeroplevede service og kvalitet I alt

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere