Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset."

Transkript

1 Generalforsamling i Svaneke Bestyrelsens beretning for foreningsåret Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen kom ud af 2009 med et tilfredsstillende regnskabsresultat. Vi har slækket lidt på økonomien og har anvendt lidt flere penge på de udadvendte aktiviteter, som omtalt i bestyrelsens fremadrettede mål på årsmødet i Randers, hvilket kan ses på det fremlagte regnskab. Bestyrelsen fastholder dog en målrettet stram styring af foreningens økonomi. Indtægterne er en forudsætning for at kunne realisere de visioner, der fremkom på årsmødet. Bestyrelsen bestræber sig på at opfylde visionerne, men de økonomiske resurser er ikke klar til at løfte store opgaver, men der gøres, hvad der er muligt indenfor de ansvarlige rammer, vi har. Vi skal også være fremadskuende, og vi skal være opmærksomme på at få sekretariatet til at fungere i det kommende år, hvor en medarbejder går på barselsorlov. Det må derfor forventes, at kontoret må nedsætte aktivitetsniveauet og indskrænke åbningstiden til 2 ugentlige dage, og at kommunikation må udbygges via mail. Bogføring og regnskab er opgaver, der vil blive udført som hidtil. Det bevarings- og fredningsfaglige arbejde skal vi finde en ny model til. Måske kunne nytænkning på dette område være et frisk pust til den fremtidige indsats på dette område. I 2008 omlagde vi mødeaktiviteterne for at effektivisere bestyrelsesarbejdet og samtidig reducere omkostningerne. Bestyrelses- og udvalgsmøder blev lagt i forlængelse af hinanden i dagtimerne. Det giver mere effektive møder og sparer rejseomkostninger. Forsøgsperioden har været positiv og vil blive fastholdt fremover. Gennem året har mange lokalforeninger benyttet sig af vore kompetencer. Vi har udarbejdet og hjulpet med indsigelser rundt om i landet. Men vær opmærksom på, at Landsforeningen ikke af egen drift udarbejder indsigelser, men at vi fremsender indsigelser på opfordring. Vi vil her gøre opmærksom på, at vores kompetenceområde er bygninger og deres omgivelser. De store landskabelige sager mener vi andre klarer langt bedre end os, men vi stiller os gerne op i rækken med en støtteindsigelse for den gode sag. En del af indsigelserne klares af udvalgene. Blad, hjemmeside og nyhedsbrev Landsforeningens kommunikation udadtil og til medlemmerne sker gennem tre medier: Bladet by & land, vores hjemmeside og vore nyhedsbreve. Bladet er fortsat den vigtigste platform for kommunikation til omverdenen. Bladet har fået nyt layout. Den grafiske linje i by & land skal styre bladet ind på en linje, så det bliver bygningskulturens blad. Skal bladet have en fremtid, må det have flere abonnenter. Det er beklageligt at konstatere, at der fortsat er foreninger, som afbestiller by og land, der nu ikke længere er en del af Lokalforeningernes medlemskontingent. Vi opfordrer Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade København K Tlf

2 Lokalforeningernes bestyrelser til at orientere medlemmerne om, at de kan abonnere på bladet ved at henvende sig til sekretariatet. Et årsabonnement på 75 kr. dækker 4 numre. Redaktionsudvalget arbejder løbende med tanker og ideer til udvikling af bladet og annonceringen i dette. Vi håber, alle modtagere af bladet er glade for de fire ekstra fire sider og det kraftigere omslag. Der har været kritik af bladets redaktionelle omtale af en butikskæde og et manglende svar på en artikel. Det vil blive bragt i orden i det kommende blad. Det er nu muligt at bringe korte saglige bygningsrelaterede debatindlæg i bladet. Læserbreve kan fremsendes til Landsforeningen og vil blive lagt ud på hjemmesiden i hvert kvartal. Redaktionen forbeholder sig ret til at vurdere det indkomne materiale. Hjemmesiden har vi grund til at være glade for. Den er meget besøgt, og Landsforeningen modtager ros for den. Hjemmesiden er et vigtigt kommunikationsled med medlemmerne og omverdenen. Fremover skal den løbende udvikles, så den bidrager til Landsforeningens omdømme og på den lange bane må den gerne kunne bidrage til økonomien. Det har været dyrt at etablere den, og det vil også fremover kræve resurser at vedligeholde og udvikle den. Lokalforeningerne er begyndt at bruge siden, hvor de orienterer om deres lokale arrangementer med link til den lokale forenings hjemmeside m.m.. Nyhedsbrevene er blevet en succes, og vi glæder os over den ros, der tildeles sekretariater for dem. De, der ønsker denne løbende orientering, kan tilmelde sig på vor hjemmeside, Det er vort fælles projekt at få Nyhedsbrevet til at blive endnu bedre. Vi vil opfordre medlemmerne til at sende materiale til nyhedsbrevet og aktivitetskalenderen for på den måde at styrke kommunikationen mellem bestyrelse, sekretariat og medlemmer. Landsforeningen er i det seneste årstid blevet citeret i pressen som følge af vort gode nyhedsniveau. Skal vi kunne holde aktivitetsniveauet, er det ubetinget meget vigtigt, at Landsforeningen øger antallet af personlige medlemmer, da erfaringen viser, at medlemsforeningerne ikke kan bidrage med højere kontingent til Landsforeningen. Vi håber, at positiv og god omtale af bygningskulturen også skaber interesse for sagen i lokalområderne og bidrager til nye medlemmer i lokalforeningerne. For at styrke kendskabet og viden om bygningskultur og Landsforeningen er der iværksat aktiviteter inden for det område. Bestyrelsen har afholdt og vil fremover fortsætte med at afholde temamøder. I september 2009 blev der afholdt formandsmøde i Odense med temaet Samarbejde mellem lokalforeningerne og Landsforeningen. Der var god tilslutning til mødet med ca. 60 deltager til det spændende møde med gode foredragsholdere. På Bornholm afholdt vi i september et inspirationsmøde. Mødet havde et godt oplæg om Lokalplaner og spillereglerne for dem. Der var desværre for få fremmødte. Vi blev her den erfaring rigere, at vore møder helst skal afholdes i vinterhalvåret og ikke på en dejlig septemberdag, hvor man kan være ude i naturen i stedet for i en mødesal. I februar 2010 blev der afholdt et møde på Dalum Landbohøjskole med temaet Kulturlandskabet under pres. Det var en inspirerende dag med gode foredragsholdere, og

3 hvor ildsjæle og fagfolk mødtes. Temaet blev understøttet af bladet by & land, der havde et temanummer om emnet. Mange medlemmer deltog, og der var mange deltagere fra en del kommuner, som vi også var glade for at se. Der blev stoppet for deltagerantallet ved 110 tilmeldte, da der ikke var plads til flere i salen. Bestyrelsen har afholdt Internatmøde på Vadstrupgården i Viby. Vi havde lagt et stramt program. Fredag eftermiddag blev vi kyndigt indført i den fynske bygningskulturarv. Aftenen blev brugt til diskussion om fremtidens bevaringsmodel af kulturarven. Lørdag blev brugt til planlægning af det kommende års aktiviteter. Aktiviteter for medlemmerne og med medlemmerne om, hvordan I og vi synliggør os i lokalområdet og på landsplan, er aktiviteter vi fortsætter med. Der er blevet afholdt 6 bestyrelses- og arbejdsmøder i løbet af året. På bestyrelsesmøderne drøftes de indkommende sager samt opfølgning af enkeltsager. Arbejdsmøderne er koncentreret om enkeltsager samt opfølgning af vore visioner. Landsforeningens faglige udvalg Udvalgene. 1. Forretningsudvalget 2. Frednings- og Bevaringsudvalget 3. Have- og Landskabsudvalget 4. Planudvalget 5. Redaktionsudvalget 6. Kommunikations- og mediestrategiudvalget (ad hoc-udvalg) 7. Vedtægtsudvalget (ad hoc-udvalg). Udvalgene udarbejder selv beretninger om deres virke. De er lagt ud på hjemmesiden. Udvalgene fungerer godt og har et højt aktivitetsniveau. Udenfor udvalgenes arbejdes der på spændende projekter til gavn for helheden. Projekt Bevaringsværdige Bygninger startede i Formålet er at få oprettet et Bygningsbevaringsråd i alle kommuner, med deltagelse af Landsforeningens lokalforeninger, lokale museer og andre. Arbejdet er det lange seje træk, men der arbejdes godt med projektet, og kommunerne er interesseret. Projekt FBB- Databasen med aktuelle fotografier. I samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og den lokale kommune står vi for udbygningen af FBB- Databasen med aktuelle fotografier, gamle fotografier, arkivoplysninger osv. samt i den forbindelse også at få gennemført en opdatering og revision af SAVE- registreringerne i kommunenerne. Vi arbejder med to forsøgsprojekter i Præstø og Nyborg, der ser meget lovende ud. Der er bevilliget et beløb til opgaven, der styres af Per Godtfredsen og Søren Vadstrup. Bygningskulturelle ture i Danmark er et projekt Torben Lindegaard arbejder med for Bygningskultur Danmark i samarbejde med Landsforeningen. De ture skal være oplevelser af de bygningskulturelle værdier, fredede og bevaringsværdige bygninger og andre interessante spor i landskabet på den planlagte rute. Projektets ture vil blive lagt ud på Bygningskultur Danmarks hjemmeside. Det langsigtede mål er at kortlægge og udarbejde interessante ture landet over.

4 Bygningskultur Danmarks virkeområde er nu begrænset efter frasalget af forretningsdelen, der nu hedder Dansk Bygningsarv, Landsforeningen er repræsenteret i præsidiet med Peter Hee som visepræsident og Torben Lindegaard begge udpeget af Landsforeningen. Arbejdet i Det Særlige Bygningssyn udvikler sig positivt. Landsforeningens Fredningsudvalg har haft et godt møde med formanden Christoffer Harlang og fra Kulturarvsstyrelsen deltog kontorchef Mogens Morgen og sektionsleder Lisbeth Brorson. Vi drøftede samarbejdet og koncentrerede os om at styrke fremtidens samarbejde. Bygningskultur Realdania har bevilget 78,5 millioner kr. til styrkelse af bygningskulturarven. Baggrunden er, at staten har besluttet, at der skal foretages en gennemgang af de ca fredede bygninger i Danmark. Kulturministeren nedsatte i september 2007 et bredt sammensat udvalg, der fik til opgave at udarbejde en udredning med henblik på at belyse bygningsbevaringsindsatsen i Danmark. Søren Vadstrup deltog i dette arbejde som Landsforeningens repræsentant. Udvalget sluttede arbejdet sidste sommer med en rapport med anbefalinger til styrkelse af bygningskulturens synlighed og betydning. Vi har senere haft foretræde for udvalget på Christiansborg. Vi ønskede en fredningszone på 5 meter mellem de fredede og nye bygninger, et synspunkt der ikke kunne opnås konsensus om med Bygningskultur Danmark. Nu igangsætter Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Kommunernes Landsforening et koordineret initiativ "Bygningskultur 2015" der i de kommende fem år skal forny interessen for bygningskulturen både blandt ejere, kommuner og offentlighed. Dels med fokus på de fredede og bevaringsværdige bygninger som helheder og dels bebyggede strukturer. Det er initiativets vision, at der i 2015 er skabt en fornyet interesse for bygningskulturen i Danmark, og at initiativet vil føre til, at alle synes, at fredede og bevaringsværdige bygninger er noget særligt Det er også initiativets vision, at værdierne for de fredede og bevaringsværdige bygninger er kortlagt i 2015 og dermed udgør grundlaget for både ejernes og kommunernes beslutninger om bevaring, genanvendelse og udvikling af bygningsarven. I 2015 skulle bygningskulturen være en integreret del af kommunernes planpraksis og arkitekturpolitik. Der er nedsat en styregruppe for initiativet, Landsforeningen repræsentant i denne gruppe er Bent Falk. Landsforeningen skal medvirke til at formidle initiativet ud til offentligheden gennem Lokalforeningerne og medlemmerne. Årsmøder. Vi vil bede lokalforeningerne overveje, om de vil være vært for et årsmøde i de kommende år. Tidshorisonten er ca. 3 år frem. Samarbejde mellem medarbejdere i sekretariatet og bestyrelsen og udvalg har været fortrinligt. Bestyrelsen har vi haft et godt arbejdsår, der har givet en god stemning, der har skabt et godt team. For at fortsætte det gode team, stiller de der er på valg op til genvalg. Fremadrettede aktiviteter og visioner for det kommende bestyrelses år Som det fremgår af beretningen er der store opgaver i gang i bestyrelsen. Nogle af dem fra 2008 er endnu i startfasen. Det er vigtigt, at de afsluttes inden, der igangsættes nye projekter. Der er ikke tale om et pusterum men en realistisk vurdering af situationen, vi kan ikke påtage os mere.

5 Herudover er der forberedelse og gennemførelse af Formandsmøde, Inspirationsmøde og møder, hvor Ildsjæle møder fagfolk. Bestyrelsen har påtaget sig opgaven 2015 i samarbejde med Dansk Bygningsarv, Kulturarvsstyrelsen og Kommunernes Landsforening at formidle projektet ud i landet, hvor der er brug for Lokalforeningernes engagement, da de har den lokale forankring. Såfremt et eller flere medlemmer har lyst til at igangsætte nye tiltag, kan der oprette nye arbejdsgrupper, der refererer til bestyrelsen. Vi opfordrer ophavsgiverne til også at påtager sig at gennemføre projektet gerne sammen med andre og med opbakning fra bestyrelsen. Bestyrelsen: Bent Falk Jensen. Søren Vadstrup. Torben Lindegaard. Per Godtfredsen. Peter M. Hee. Martin Jonø. Anders Myrtue. Suppleanter: Karen Margrethe Olsen. Henriette Soja. På valg, og opstiller til genvalg. Bent Falk Jensen. Søren Vadstrup. Per Godtfredsen. Suppleanter: Karen Margrethe Olsen. Henriette Soja

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Da bestyrelsen konstituerede sig for et år siden fremlage jeg som ny formand for bestyrelsen mine ideer til det kommende års aktiviteter. I forbindelse med forberedelsen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Halvdelens af det område By og Land-Sydfyn dækker indgår i det areal der muligvis bliver den kommende Nationalpark.

Halvdelens af det område By og Land-Sydfyn dækker indgår i det areal der muligvis bliver den kommende Nationalpark. Bestyrelsens beretning for 2008 Fremlagt på generalforsamlingen d. 20.4.2009 på Svendborg Gymnasium På vegne af den samlede bestyrelse, v. formand Rudi Rusfort Kragh, april 2009 Nationalpark i Det Sydfynske

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere