Whymocracy. elevdemokrati på tværs af ungdomsuddannelserne. Afrapportering og evaluering til Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whymocracy. elevdemokrati på tværs af ungdomsuddannelserne. Afrapportering og evaluering til Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Whymocracy elevdemokrati på tværs af ungdomsuddannelserne Afrapportering og evaluering til Undervisningsministeriet Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Mål og Succeskriterier 3 2. Kommunikations- og kampagnestrategi Facebook Instagram Kampagnefilmen 8 3. Stormøderne praktik og logistik Indhold på stormøder Spørgeskema til evaluering af stormøderne De enkelte organisationers bidrag til kampagnen LandboUngdom Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Landselevbestyrelser for SOSU- og PAU- elever Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Erhvervsskolernes Elevorganisation Inddragelse af ledelsen på ungdomsuddannelserne Konklusion 18 2 Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 2

3 1. Indledning Den 9. august 2013 ansøgte de fem elevorganisationer for ungdomsuddannelser i Danmark Landbo- Ungdom, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landselevbestyrelserne for SOSU- og PAU-elever og Erhvervsskolernes Elevorganisation Undervisningsministeriet om en bevilling på 1 mio. kr. for at sætte fokus på elevdemokrati på landets ungdomsuddannelser. Ønsket om et øget fokus på elevdemokrati er et gennemgående tema i alle organisationernes daglige arbejde, og det var derfor oplagt at gå sammen om at lave et panorganisatorisk initiativ i forlængelse af regeringens elevrådsbekendtgørelse fra februar 2013, som for første gang udstak fælles retningslinjer for alle ungdomsuddannelser. Hensigten bag den panorganisatoriske kampagne var således at udnytte elevdemokratiets fornyede aktualitet til at sætte bredt ind på tværs af uddannelser for én gang for alle at styrke danske elevers muligheder for demokratisk medindflydelse. Den 30. august blev organisationernes ansøgning positivt imødekommet af Undervisningsministeriet i form af et bevillingsbrev, der godkendte bevillingen på 1 mio. kr Mål og Succeskriterier I ansøgningen til ministeriet havde organisationerne opstillet en tidsramme for kampagnen, som gik fra juli 2013 til marts Den 10. september 2013 blev en ekstern kampagneleder ansat til at konkretisere kampagne- og kommunikationsstrategi og i samarbejde med styregruppen bag kampagnen sikre, at de i ansøgningen udformede målsætninger blev nået inden for den opsatte tidsramme. Målsætningerne for kampagnen er beskrevet i skemaet nedenfor i kolonnen til venstre, mens midterste kolonne giver et indtryk af, hvordan vi via regionale stormøder, film og andre metoder, som nærværende rapport vil uddybe nedenfor, har søgt at indfri disse målsætninger. Kolonnen længst til højre giver en vurdering af, om målsætningen kan hævdes at være indfriet eller ej. Målsætning Resultat Status At der sker en stigning på 15 % i antallet af aktive elevråd 29,01 % af eleverne på stormøderne svarede i et spørgeskema, at de vil stille op til valg til elevrådet, Forventet opnået. Resultatet kan først endeligt måles i starten af næste gang, der er valg. * skoleåret 2014, hvor de fleste på tværs af parternes uddannelser. valg til elevråd finder sted. At 50% af de elevråd, der allerede er fungerende i dag, føler sig bedre informeret om Vi fik beklageligvis ikke inkorporeret dette spørgsmål i spørgeskemaet. Men vi har en god fornemmelse af, at målet blev indfriet, eftersom den ene workshop på stormøderne, som over Forventet opnået. Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 3

4 elevrådsbekendt-gørelsen efter kampagnens afslutning At eleverne på tværs af parternes uddannelser føler sig oplyst om rettigheder og muligheder for at bruge elevråd At minimum 1000 elever deltager i regionale arrangementer At 25 % af landets skoleledere efter kampagnen bekræfter, at kampagnen har været anledning til aktiviteter på skolen, eksempelvis bedre samarbejde med elevrådet, temadiskussioner eller andet Kampagnen skal genere minimum 50 artikler ved søgning i Infomedia 20% af eleverne deltog i, handlede om elevrådsarbejde og elevrådsbekendt-gørelsen. Blandt disse elever svarede 50 %, at de var tilfredse (24 %) eller meget tilfredse (26 %) med workshoppen. Derudover svarede 57,63 %, at de havde fået større indblik i deres rettigheder efter stormøderne. 57,63 % svarede ja til spørgsmålet: Har du efter Whymocracy-dagen fået større indblik i de rettigheder, du har som elev på en ungdomsuddannelse, mens 37,40 % af eleverne på stormøderne svarede, at de havde fået nye ideer til, hvad de kan lave eller opnå med elevrådet. Vi modtog tilmeldinger fra elever, men eftersom deltagerantallet til samtlige stormøder var langt højere, end hvad der var blevet tilmeldt, er det reelle tal formentlig tæt på elever. Den pædagogiske tænketank SOPHIA er i skrivende stund i gang med at udforme et initiativ alene rettet mod ledelsen på ungdomsuddannelserne, og de vil have resultaterne klar 1. august 2014, som først fremlægges Whymocracys styregruppe og efterfølgende ministeriet, jf. mail af 27. februar Kampagnen fik bred medieopmærksomhed i både landsdækkende og lokale medier aviser, radio og tv. Ved en Infomedia-søgning har vi fundet 61 artikler eller links til udsendelser. Opnået. Opnået. Afventer status. Opnået. * Kampagnen sluttede officielt den 10. marts 2014, og valg til elevråd foregår typisk i starten af et skoleår. Vi har derfor ikke haft mulighed for at måle direkte på, hvorvidt vores målsætninger er blevet indfriet. I stedet sendte vi et spørgeskema ud til alle elever, der deltog på vores stormøder, hvilket der er et separat afsnit om længere ned, se kapitel 3.2. Det er ud fra svarene i dette spørgeskema, at ovenstående resultater er målt. 2. Kommunikations- og kampagnestrategi Kampagnen fik navnet Whymocracy, og vi søgte dermed allerede i navnet at understrege, at det var spørgsmålene frem for svarene, der havde fokus i denne kampagne. Vi ville således spørge Hvorfor overhovedet demokrati? og ad den vej få eleverne til at ræsonnere og diskutere sig frem til svaret. Grundtanken bag Whymocracy var nemlig, at det er i debatten og dialogen, at demokratiet udvikler sig. Demokrati er ikke en statisk størrelse, som der kan sættes formel på, men er derimod hele tiden til diskussion, og det er kun i kraft af deltagelsen i demokratiet, at man kan være med til at udvikle det i den retning, man ønsker. Vi ønskede således grundlæggende at skabe bevidsthed for eleverne på ung- Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 4

5 domsuddannelsen om, at de via deres stemme og deres engagement kan få indflydelse, skabe forandring og forbedring. Fordi Whymocracys agenda var at vække elevernes engagement og appetit for demokrati og medindflydelse via debatter og dialog, var det udelukket at lave en klassisk oplysningskampagne, som skulle klæde eleverne intellektuelt på ved hjælp af undervisningsmateriale og tung information. Derudover ville vi gerne arbejde os uden om diskursen om elevrådsarbejde som den flittige elevs pligt, og i stedet frame elevrådet som et organ, alle elever som udgangspunkt har interesse i at være en del af. Vi kunne tidligt udpege særligt tre problemstillinger, som potentielt ville kunne svække kampagnenes outreach og succesrate: Elevdemokrati er et fænomen, der udspiller sig i skolesammenhæng, og hvis eleverne skulle have vækket en oprigtig interesse og ikke opleve kampagnen som endnu en lektie, de af nød skulle sætte sig ind i, var det nødvendigt, at vi mødte eleverne i øjenhøjde. Vi ville for alt i verden undgå at tale ned til dem eller på anden måde belære dem og håbede derfor, at vi ved at stille åbne spørgsmål og ad den vej sætte en refleksion i gang kunne så de første frø til den erkendelse om demokratiets potentiale, som skulle udgøre hele fundamentet for kampagnen. Flere af organisationerne kunne berette om, hvordan mange elever havde mistet troen på, at de kunne ændre noget på skolerne, og derfor havde de ikke mod på at være aktive i elevrådet. Samme scenarie af apati eller disillusion udspillede sig på landsplan borgeres tilknytning til Christiansborg og vi valgte derfor at bruge en kommunikationsstrategi baseret på åbne og provokerende spørgsmål til at få eleverne til at diskutere på niveau med resten af borgerne, hvordan vi optimerer demokratiet og sikrer den enkelte større indflydelse. Lysten til at diskutere og engagere sig skulle vække interessen for elevdemokratiet, ligesom mange af diskussionerne om danskernes forhold til Christiansborg ville kunne bruges direkte overført til en skolesammenhæng. Elevråd har igennem en længere årrække lidt af et image-problem og bliver således af mange associeret med en ligegyldig aktivitet, som kun de flittige elever bruger tid på for at gøre ekstra godt indtryk på lærerne og ledelsen. Whymocracys ambition var at få alle elever til at indse, hvordan elevdemokrati har direkte relevans for dem, og derfor søgte vi at redefinere elevrådet og få eleverne til at associere det med noget nyt. Vi forsøgte derfor i vores udformning af kampagnen hele tiden at være bevidst om disse udfordringer ved at tænke og kommunikere innovativt og nyt. I ansøgningen til Undervisningsministeriet havde vi beskrevet, at vi ville lave regionale stormøder for Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 5

6 elever på ungdomsuddannelserne. Disse stormøder skulle fungere som hovedproduktet for kampagnen, og fordi vi ønskede at skabe så højt kvalitativt et niveau som muligt på disse møder, flyttede vi dem fra efteråret 2013, som de oprindeligt var planlagt til, til uge 2 og 6 i 2014, så vi havde tid til både at planlægge det bedste program til stormøderne og til at skabe opmærksomhed om kampagnen, så nok elever ville lære kampagnen at kende og tilmelde sig stormøderne. Vi ønskede at skabe fokus på kampagnen via en aktiv Facebook-side og en ambitiøs og tankevækkende kampagnefilm. Begge initiativer er uddybet nedenfor. Derudover udgav vi pressemeddelelser i forbindelse med bevillingen, lanceringen af kampagnefilmen og forud for de regionale stormøder Facebook Eftersom kampagnens tidshorisont var begrænset til kun seks måneder, var det mest effektivt kun at fokusere på én informations- og kommunikationsplatform. Det blev på Facebook, hvor eleverne i forvejen var, og hvor vi via annoncer og interaktion med organisationernes egne Facebook-sider kunne cirkulere information og hurtigt skabe opmærksomhed om kampagnen. Havde vi oprettet en hjemmeside, kunne vi have delt mere information, sat den flottere op og skabt en stærkere visuel Whymocracy-identitet, men inden for så kort en tidsramme ville vi ikke kunne få nær det antal besøgende, som vi ønskede. På nedenstående graf af den 13. maj 2014 fremgår det, hvordan antallet af synes godt om - tilkendegivelser hurtigt steg og blev ved med at stige gennem kampagnens forløb. Den 13. maj 2014 havde således besøgt siden og trykket synes godt om. Facebook er derudover et oplagt medie til at skabe dialog og debat, og det var netop et af sidens tre funktioner: Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 6

7 via åbne og provokerende spørgsmål som for eksempel Er "den hemmelige socialdemokrat" ven eller fjende af det demokratiske samfund? (18. februar 2014), Forhindrer Janteloven danskerne i at være demokratiske? Janteloven siger: Du skal ikke tro, du er noget. Demokratiet siger: Du ER noget! (23. januar 2014), "Har du ideer til, hvordan din skole eller undervisning kan forbedres? Gør du noget ved det? (13. november 2013) satte vi debatter i gang for at vække det dialogbaserede engagement, som repræsenterede fundamentet for kampagnens tilgang til demokrati. Siden fungerede som reklame for kampagnen. Den blev en effektiv måde hurtigt at få opmærksomhed inden for den målgruppe elever på ungdomsuddannelser som vi ønskede at nå ud til, eftersom vi dels kunne betale for annoncer, der målrettede sig netop elever på ungdomsuddannelser, og de enkelte synes godt om -tilkendegivelser automatisk genererede flere, da man på Facebook kan følge andres virtuelle handlinger. Slutteligt havde siden en nøgleposition som officielt talerør for kampagnen. Det var via Facebook-siden, at vi kommunikerede information om stormøder, udsendte vores kampagnefilm, delte mediers dækning af os mm. Vi indhentede tilbud fra forskellige grafikere for at finde den helt rigtige Whymocracy-identitet. Vi ønskede en visuel identitet, der skilte sig ud frem for at være æstetisk tiltrækkende. Vores banner på siden blev derfor meget specielt med Justicia-figuren illustreret med en mekanisk arm og et påsat hundehoved i neongrønne farver og med en dreng, der skyder farverige frihedsfugle ud af sit gevær. Vi ville have grafikken til at understrege vores ønske om at få folk til at tænke selv, undre sig, stoppe op og stille spørgsmålstegn. På Facebook oprettede vi derudover et Bic-Badge, som er et virtuelt badge, den enkelte Facebookbruger kan sætte på sit profilbillede for at udtrykke sin støtte til et projekt eller en sag. Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 7

8 2.2. Instagram Vi oprettede en Instagram-profil for kampagnen, som vi tilknyttede vores Facebook-side. Vi brugte den i første omgang til at reklamere for vores film, hvor vi under optagelserne kunne lægge billeder op af de forskellige politikere blive filmet. Instagram-profilen kom dog først for alvor i aktion under stormøderne, hvor de deltagende elever tog billeder og uploadede dem via hashtagget #whymocracy. Den 19. maj 2014 var der 104 billeder på dette hashtag og derudover to billeder på hashtagget #whymocracy Kampagnefilmen Vi besluttede at lave en film, som kunne cirkuleres viralt og hurtigt generere stor opmærksomhed om kampagnen. Filmen skulle være kontroversiel og skabe debat og opmærksomhed om kampagnen og samtidig understrege dens seriøsitet og ambitionsniveau. Som inspiration for manuskriptet til filmen tog vi fat i den disillusion, som mange borgere føler over for politikerne på Christiansborg, og som mange elever på ungdomsuddannelserne ligeledes giver udtryk for i skolesystemet og vendte den på hovedet ved at gøre ministre og folketingspolitikerne til afsendere på kernedemokratiske budskaber. Følte man sig uden for indflydelse, kunne man nu i filmen se en del af magtens elite stå med et skilt, hvorpå der stod Folket har magten eller Min magt ligger i dine hænder. Vi ønskede både at provokere og opmuntre og forventede ligeledes, at modtagelsen af filmen ville være meget blandet: Nogle ville blive glade for at se politikere, som normalt slås på den politiske arena, stå side om side og støtte op om folkets position i samfundet, mens andre ville blive provokerede, fordi billederne var for langt fra virkeligheden. Vores agenda var at minde beskueren om, at demokrati handler om at engagere sig og være med. Er du uenig i noget, giver demokratiet som samfundsstruktur dig mulighed for via dit engagement og din stemme at blive hørt og ændre ved tingene. Vi udvalgte i alt 33 folketingsmedlemmer, heriblandt ni daværende ministre, til filmen. De blev filmet i et levende stillbillede med et skilt, hvorpå der stod skrevet et demokratisk budskab, som enten de eller vi havde formuleret. Der var lige mange politikere fra hvert parti plus en enkelt løsgænger (Uffe Elbæk). Marie Keys pladeselskab Sony Music gav os lov til gratis at bruge Marie Keys nummer Landet som baggrundsmusik for filmen. Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 8

9 D.d. (den 19. maj 2014) er den blevet afspillet gange på Youtube og 709 gange på Vimeo. Derudover er den i en periode på to uger (uge 43 og 44) blevet vist i næsten alle busser i Hovedstaden og på Fyn samt i uge 45 og 46 i alle s-tog samt på alle perronskærme. Ifølge Gallup har personer set kampagnefilmen i s-togene i gennemsnit 5,5 gange på de to uger, mens personer Ifølge Gallup har set kampagnefilmen i s-togene i gennemsnit 5,5 gange på de to uger, mens den dagligt er blevet eksponeret for passagerer i 300 af Hovedstadens busser. På ugentlig basis er filmen i busserne nået ud til alene i aldersgruppen år.tv-avisen lavede ligeledes et indslag om filmen den 19. oktober kl , ligesom adskillige andre medier dækkede historien om, at toppolitikere på tværs af partiskel støttede op om et stærkere elevdemokrati. Vi udsendte også en mail til alle ungdomsuddannelsesinstitutioner og opfordrede lærere til at inddrage filmen i undervisningen for eksempel i dansk eller samfundsfag. 3. Stormøderne praktik og logistik Kampagnens hovedprodukt var imidlertid ikke filmen, men derimod regionale stormøder, hvor vi fik mulighed for at møde den målgruppe, som kampagnen henvendte sig til. Det var vigtigt for os at kombinere vores virtuelle aktiviteter med en fysisk platform for kampagnen, så eleverne mødte hinanden på tværs af uddannelser, aldre og geografi og fik mulighed for at stille spørgsmål og diskutere med hinanden. Vi afholdt derfor i alt fem stormøder for elever på landets ungdomsuddannelser et i hver sygehusregion: 7. januar 2014: Nørresundby Gymnasium (for Region Nordjylland) 8. januar 2014: Viborg Katedralskole (for Region Midtjylland) 3. februar 2014: Esbjerg Gymnasium og HF (for Region Syddanmark) 5. februar 2014: Roskilde Katedralskole (for Region Sjælland) 6. februar 2014: Taarnby Gymnasium og HF (for Region Hovedstaden) Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 9

10 Vi afholdt møderne på gymnasier, eftersom de kunne tilbyde de bedste faciliteter lokalemæssigt. Selvom vi med stormøderne søgte at nå ud til samtlige elever, var det af logistiske hensyn langt fra muligt at invitere alle elever i den enkelte region, og vi fastsatte derfor et loft på 500 deltagere på hvert stormøde og skrev ud i invitationerne til de enkelte skoler, at der ville blive trukket lod om pladserne blandt de tilmeldte elever for at gøre det så retfærdigt som muligt. De første invitationer blev sendt ud som plakater, som vi i et vedlagt brev bad de enkelte skoler hænge op, ligesom vi bad dem nævne arrangementet ved skolesamling. Denne strategi viste sig dog ikke hensigtsmæssig, eftersom vi via opfølgende telefonopkald til samtlige institutioner kunne erfare, at kun de færreste havde hængt plakaterne op, nogle havde slet ikke modtaget pakken med plakater, og andre havde måske set pakken, men ikke lige fået åbnet og handlet på den eller ligefrem smidt den væk. Via opkaldene fik vi dog forklaret vigtigheden i at hænge plakaterne op, og kombineret med en effektiv Facebook-strategi og brug af elevorganisationernes netværk begyndte tilmeldingerne at tikke ind. Vi nåede op på følgende antal tilmeldte elever: Region Nordjylland: 171 elever Region Midtjylland: 358 elever Region Syddanmark: 216 elever Region Sjælland: 394 elever Region Hovedstaden: 411 elever I alt: elever Til samtlige stormøder kunne vi dog tælle et langt større deltagerantal, hvilket formentlig skyldes, at mange elever fra den pågældende skole ikke havde tilmeldt sig forud for arrangementet, men bare mødte op Indhold på stormøder Vi planlagde en universalstruktur for alle møder, så nøjagtigt samme indhold med undtagelse af et enkelt punkt blev gentaget på hvert møde. Vores ambition var at skabe et højt, kvalitativt produkt, Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 10

11 som var lige relevant for alle elevgrupper, og som derfor kunne genbruges i samme form alle steder i landet. Den eneste ændring var vores hovedtaler på hvert arrangement, som blev murer og samfundsdebattør Mattias Tesfaye på de tre første stormøder og journalist og samfundsdebattør Rune Lykkeberg på de sidste to. På det allersidste stormøde inviterede vi undervisningsminister Christine Antorini, som bød velkommen på et fyldt Taarnby Gymnasium og HF. Programmet varede alle steder fra kl og så ud som følger: Velkomst, praktisk information Forestilling Demokrati - Hvad rager det mig? opført af C:NTACT min. pause (kage, the, kaffe, vand) Workshop I / Blok I min. pause (mad) Oplæg v. Mattias Tesfaye eller Rune Lykkeberg med efterfølgende spørgsmål fra publikum min. pause Workshop II / Blok II Fælles afslutning Eleverne kunne forud for selve stormødet vælge sig ind på to af i alt fem forskellige workshops. Den ene workshops ville de deltage på i blok 1 og den anden i blok 2. De fem workshops var: Valg og begrundelser (Stig Skov Mortensen, SOPHIA): Hvorfor vælger vi, som vi gør, og hvilke overvejelser og vaner ligger til grund for vores interesser og beslutninger? Demokratisk dannelse (Marie Hyldgaard Kjeldsen, SOPHIA): Hvad er demokrati, og hvordan skaber vi det? Hvordan giver skolen, samfundet, sociale sammenhænge os mulighed for at indgå i forskelligartede demokratiske fællesskaber? Retorik (Marcus Lantz og Mette Svalgaard, begge cand.mag. i retorik): Demokrati handler om at ytre sig, så hvordan gør du det bedst muligt? Tips og gode råd (aktive fra de forskellige elevorganisationer bag Whymocracy): Hvilke rettigheder har du som elev, hvad kan du med dit elevråd, og hvordan ser den nye elevrådsbekendtgørelse ud? Forumteater (skuespillere fra C:NTACT under Betty Nansen): En konflikt om elevrådsarbejde bliver spillet af tre skuespillere, og publikum inddrages i konfliktløsningen. De fem workshops var bevidst meget forskellige, så vi kunne nå ud til en broget skare af elever og tilbyde hver enkelt den indgangsvinkel til demokrati, som de fandt mest tiltrækkende. Til alle workshops Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 11

12 oplevede vi stort engagement blandt eleverne, og i spørgeskemaet svarede langt størstedelen af eleverne ligeledes, at de enten var tilfredse (24-43%) eller meget tilfredse (12-63%) med de workshops, de deltog i. I diskussionen af forestillingen 'Demokrati hvad rager det mig?', som indledte hvert stormøde, og efter oplægget af henholdsvis Mattias Tesfaye eller Rune Lykkeberg fløj hænderne ligeledes i vejret blandt de fremmødte elever, så debatten konstant var livlig og i kog. Der var god energi, selvom kl. blev 18, og eleverne havde haft en lang dag. Det var derfor heller ikke nogen overraskelse, at 76,34 % i spørgeskemaet svarede, at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med det stormøde, de havde deltaget på. Glædeligt var det ydermere, at de ansatte undervisere, skuespillere og de to oplægsholdere, Rune Lykkeberg og Mattias Tesfaye, udtrykte stor begejstring for at være en del af stormøderne. Således tweetede Mattias Tesfaye ligeledes optimistisk efter første møde på Nørresundby Gymnasium : Vi afsluttede hvert stormøde med, at eleverne beskrev, hvad de havde opnået på de enkelte workshops, og hvad de kunne tage med sig fra dagen på den måde fik alle et indblik i, hvad der var foregået på de workshops, de ikke havde været på, ligesom det blev konkretiseret, hvordan den nye viden efterfølgende kunne implementeres i dagligdagen. Kampagnlederen rundede dagen af med at udnævne alle deltagere til Whymocracy-ambassadører, som fremover skulle sikre sig at udbrede Whymocracys budskab og sørge for bruge de nye redskaber aktivt i deres dagligdag. Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 12

13 3.2. Spørgeskema til evaluering af stormøderne Fordi de for kampagnen opstillede målsætninger ikke var målbare inden for kampagnens tidsramme, bl.a. fordi de fleste valg til elevråd foregår efter sommerferien 2014, lavede vi et spørgeskema, som i 10 spørgsmål spurgte ind til, hvad eleverne syntes om de enkelte workshops, og hvad de mere overordnet havde fået ud af det stormøde, de havde deltaget på. Spørgeskemaet blev besvaret af 287 elever, hvilket udgør 19,97 % af antallet af tilmeldte elever og således er statistisk signifikant for gruppen af elever. Besvarelserne vurderes derudover repræsentative for gruppen, eftersom flere lærere, som havde tilmeldt en hel klasse, fik eleverne til at udfylde i timen og således sikrede, at det ikke kun var de særligt positive, der svarede spørgeskemaet. Vi kan ligeledes se, at besvarelserne er fordelt ligeligt geografisk efter det enkelte stormøde. På baggrund af disse besvarelser kunne vi derfor få en fornemmelse af, hvorvidt vi har indfriet vores målsætninger eller ej. I løbet af stormøderne kom mange elever over til os og roste arrangementet. En elev spurgte, om vi ikke nok ville holde en Whymocracy 2, fordi hun havde syntes, det var så inspirerende. I det hele taget bad mange os gentage arrangementet, ligesom lærere takkede os, fortalte, at det havde inspireret dem, og at de ville bruge det direkte i undervisningen den efterfølgende dag. På baggrund af disse mundtlige tilbagemeldinger lavede vi også et ris/ros-felt, hvor eleverne anonymt kunne give feedback på stormøderne. I alt 88 elever skrev en kommentar, som enten var forslag til forbedringer, ros eller i enkelte tilfælde ris. Overordnet set var det dog meget positive tilbagemeldinger. 4. De enkelte organisationers bidrag til kampagnen I bevillingen fra Undervisningsministeriet var der allokeret kr. til hver elevorganisation bag Whymocracy. Hensigten var, at den enkelte organisation kunne målrette nogle initiativer til specifikt deres elevgruppe, så vi sikrede os at imødekomme alle evt. hindringer for en elevdemokratisk vækst. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte organisationers selvstændige initiativer og det udbytte, de har fået ud af det: Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 13

14 4.1. LandboUngdom Landsledelsen i LandboUngdom besluttede, at den bedste måde at have en Whymocracy-aktivitet i landbrugsuddannelse ville være at lave noget for elevrådene på de danske landbrugsskoler. Organisationen brugte derfor en del af deres allokerede midler på konsulenttimer på møder med elevrådene for at få dem klædt på til deres arbejde. På disse møder fik elevrådene nogle værktøjer, de kan bruge på deres elevrådsmøder, ligesom nye elevråd fik en god start med en social aktivitet, der rystede dem sammen. F.eks. blev der brugt en tid på at diskutere, hvilke kompetencer elevrådet har, samt hvordan man kan samarbejde konstruktivt. Det blev diskuteret, hvad den enkelte kan få ud af at være med i elevrådet, at erfaringerne herfra kan anvendes i andet bestyrelsesarbejde, f.eks. LandboUngdom eller helt andre frivillige organisationer som idrætsforeninger eller lign. Konsulenten har ligeledes haft fokus på at give elevrådet værktøjer til at holde gode og effektive møder, værdien i at have en dagsorden og et referat, samt hvordan man forbereder sig bedst muligt og er ansvarlig for mødets indhold og resultaterne af møderne. Ligeledes bidrog konsulenten med værktøjer til, hvordan man som elevråd kan blive hørt, når man ønsker indflydelse på beslutninger på skolen. Nogle landbrugsskoler har elevråd, og disse har forskellige formål, mens andre ikke har elevråd, men gerne vil have det. Udfordringen med elevråd på landbrugsskolerne er, at der er meget stor udskiftning, eftersom de fleste elever forlader elevrådet efter 5 måneder på skolebænken for at komme ud i praktik. Det kan være svært at have store gennemgående demokratiske og politiske aktiviteter på skolerne med denne store udskiftning. Der er derfor en stor opgave forude i at få eleverne til at forstå vigtigheden i indsatsen i elevrådet (at sikre eleverne indflydelse på egen uddannelse og uddannelsesforløb), selvom den måske er kort og kan forekomme amputeret. LandboUngdom fortsætter derfor også deres konsulentbistand til elevråd rundt omkring i landet efter Whymocracys afslutning. Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 14

15 4.2. Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, LH, gennemførte tre aktiviteter med fokus på elevinddragelse, engagement og demokratisk deltagelse i hverdagen. To ud af de tre tiltag er særlige tiltag, der har kunnet lade sig gøre udelukkende vha. midler fra Whymocracy, mens det tredje tiltag var en del af et eksisterende initiativ. Tour de elevråd Tour de elevråd gik ud på at besøge landets handelsskoler med særligt fokus på de afdelinger, der enten befinder sig lidt afsides geografisk (uden for fra de større byer), eller som opleves som afsides set i et demokratisk perspektiv: enten afkoblet fra LH's netværk eller som generelt demokratisk svækket. På de fleste skoler var der i forvejen truffet aftaler med skolernes elevråd om en introduktion til LH og Whymocracy, ligesom der på nogle skoler også blev afholdt workshops i elevrådsarbejde, engagement af den brede elevmasse i elevrådsarbejdet, og hvordan elevrådet gennem LH kan engagere sig demokratisk på et mere nationalt plan. På de skoler, som LH ikke har en god kontakt til, mødte man i stedet op på skolen og talte med elevrådsformanden, kontaktlæreren for elevrådet og i nogle tilfælde også skolens rektor/direktør. Fokus var alle vegne at komme i dialog med alle afdelingers elevråd og skabe engagement her. Tour de elevråd blev gennemført i uge 7 og 8 og nåede i alt ud til 48 skoler. Der blev afholdt introduktionsoplæg på 43 skoler og workshops på 5 skoler. Tour de elevråd har både skabt et øget engagement i den demokratiske proces i LH som organisation, og det har skabt et øget engagement i de enkelte elevråd på de skoler, som LH besøgte. Elevrådscamp Lolland LH afholder løbende lokale elevrådscamps, der samler elevrådene i de seks regioner, LH er inddelt i. Her afholdes der bl.a. oplæg om de rettigheder, eleverne har gennem elevrådsbekendtgørelsen, om hvordan man organiserer elevdemokratisk arbejde i hverdagen og om at lave større kampagner. Der har ikke tidligere har været afholdt camp på Lolland, eftersom elevrådsaktiviteten her har været meget sporadisk og periodisk. Men som en del af Whymocracy afholdt LH den første elevrådscamp på Lolland i håb om at kunne kickstarte elevdemokratiarbejdet her. Campen viste sig at blive en stor succes med i alt 20 deltagende elever fra hele CELF, der dækker Lol- Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser 15

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge Sæson 2015 TIL ORIENTERING FOR REPRÆSENTANTER PÅ UDDANNELSESKARAVANEN FØR DELTAGELSE BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge 35-48 (stx,hf,hhx,htx) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Faxe Kommune, v/ projektmedarbejder Center

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere