Direktørgruppemøde, møde 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktørgruppemøde, møde 3"

Transkript

1 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi Direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet Vicedirektør Birgitta Jacobsen (på vegne af Morten Bæk), Energistyrelsen Direktør Knud Pedersen, DONG Energy Adm. dir. Svend Lykkemark, OK Adm. dir. Michael Mikkelsen, Scanenergi Elmarkedsdirektør Søren Dupont Kristensen, Energinet.dk Øvrige deltagere: Kristine Bak, Energistyrelsen Marie Hindhede, Energistyrelsen Linda Aaberg, Energitilsynet Torben Møller Pedersen, Dansk Energi Henrik Hornum, Dansk Energi Anders Dalgaard, Energinet.dk Signe Horn Rosted, Energinet.dk Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk 25. juni 2014 JHH/SHR Afbud Direktør Morten Bæk, Energistyrelsen Adm. dir. Knud Steen Larsen, TREFOR Rune Moesgaard, Energitilsynet Referent Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk Dagsorden 0. Godkendelse af referat fra sidste møde 1. Statusrapportering på Engrosmodel a. Status på Engrosmodelprojektet b. Status for brancheaftaler c. Status for lovgivning 2. Andre aktuelle emner (DataHub forbedringsforslag m.m.) a. Datakvalitet b. Datakonsistens c. Fremdriftsrapportering hos aktørerne d. Informationssikkerhed i DataHub 3. DataHub driftsrapportering 4. Status for uddannelse og kommunikation 5. Eventuelt 14/ /7

2 0. Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 1: Udkast til referat fra Direktørgruppemøde 9. april Referatet blev godkendt. Det offentliggøres på Energinet.dk s hjemmeside. 1. Statusrapportering på Engrosmodel 1.a Status på Engrosmodelprojektet v/anders Dalgaard Bilag 2: Engrosmodel statusrapportering Energinet.dk har i samarbejde med Dansk Energi udsendt en spørgeskemaundersøgelse til aktørerne i elmarkedet for at spørge til deres status på Engrosmodelprojektet samt netvirksomhedernes fremdrift på stamdatarettelser (datakonsistensprojektet). Uoverensstemmelser mellem data i DataHub og data hos aktørerne giver problemer i Engrosmodelprojektet og i saldoafregningen senere på året samt afspejles i dele af driftsrapporteringen (bilag 5). Det blev derfor aftalt, at Dansk Energi tager kontakt til de 2-4 netvirksomheder, der har størst udfordringer ift. at gennemføre de nødvendige stamdatarettelser. Arbejdet med at sikre datakonsistens fortsætter også efter sommerferien, da kontrollerne fra elleverandørerne bl.a. udestår. Der er behov for tydelig rapportering vedr. netvirksomhedernes dataudveksling med DataHub (IFIM indeks for indsendelse af måledata) og herunder sikring af en effektiv rykkerproces fra DataHub. Energinet.dk arbejder på at få lavet en effektiv rapportering og vil løbende rapportere status til Direktørgruppen. Cut-over Oplægget til cut-over strategi og plan for perioden omkring idriftsættelsen af Engrosmodellen har været drøftet i Dialogforum samt i Teknik- og implementeringsgruppen, og et detaljeret 30 siders notat er udarbejdet om cut-over processen. Det blev understreget, at der i planlægningen af cut-over skal tages højde for forskellighederne i markedet ift. målertyper, afregningsform mv. Direktørgruppen spurgte til overvejelser om plan B eksempelvis ved migreringsproblemer. Energinet.dk fortalte, at projektet pr. 1. februar 2015 begynder at måle på aktørernes fremdrift for henholdsvis migrering og E2E-test. Desuden vil en lang række what if scenarier blive forberedt, således at der på forhånd er taget stilling til acceptable niveauer for fremdrift samt mulige tilbagefaldsdispositioner. En væsentlig del af cut-over forberedelserne er at opnå enighed om håndteringen af solcellekunder. Energinet.dk følger op og fremlægger evt. de overordnede principper for håndtering af solcellekunder ved cut-over for Direktørgruppen. Risikoanalyse 14/ /7

3 Energinet.dk havde i statusrapporteringen om Engrosmodel-projektet medtaget den fulde risikoanalyse med de interne risikoejere samt aktuelle tiltag til mitigering af risici. En mitigering er fx at prioritere imellem ny funktionalitet for ikke at skabe usikkerhed om idriftsættelsesdatoen. Direktørgruppen bad om også fremadrettet at få den fulde risikostatus i statusrapporteringen forud for hvert møde. Energinet.dk inkluderer risikoanalysen i rapporteringen. Ift. risikoanalysen blev der spurgt til status for Energinet.dk s kapacitetsudvidelsesprojekt og introduktionen af flexafregning. Energinet.dk noterede, at begrebet flexafregning har været anvendt i to forskellige sammenhænge, som henholdsvis: 1. Flexafregning forstået som mindre elkunders mulighed for at blive afregnet til en variabel elpris pr. time 2. Flexafregning som afløsning for skabelonafregningen som generel løsning også for kunder med fastprisaftaler Ad. 1. Flexafregning som elkunders mulighed for at blive afregnet til en variabel elpris pr. time er muligt pr. 1. oktober 2015 i det omfang, netvirksomhederne har udrullet fjernaflæste målere, og elleverandørerne tilbyder produktet overfor elkunderne. Er timedata tilgængelig på netvirksomhedens hjemmeside, er det et krav i Elmålerbekendtgørelsen, at disse også gøres tilgængelig i DataHub. Ad.2. Flexafregning som en afløser for skabelonafregningen, dvs. hvor afregningstypen ændres, forventes ikke introduceret pr. 1. oktober En fuld udfasning af skabelonafregning i de netområder, der har timedata for alle kunder, vil påvirke hele balanceafregningen, samtidig med at Engrosmodellen indføres. Dermed vil det være en væsentlig risiko at introducere fuld udfasning af skabelonafregning samtidig med idriftsættelsen af Engrosmodellen. Dansk Energi tilkendegav at flexafregning bør indføres for kunderne i et netområde, fra oktober 2015, så snart en netvirksomhed har en målerpark (målere og datahjemtagningssystem) som understøtter flexafregning. 1.b Status for brancheaftaler v/torben Møller Pedersen Dansk Energis oplæg til en standardaftale er i brancheintern høring, der slutter denne uge. Aftalen anmeldes til Energitilsynet inden 1. juli Derudover arbejdes der på præciseringer til en række aftaler mellem netvirksomhederne og elleverandørerne. Dette forventes sammen med den nye tarifmodel anmeldt til Energitilsynet i september. Efter sommerferien begynder Dansk Energi at kigge på udviklingen af en webportal til netvirksomhederne, der pr. oktober 2015 skal vise et overblik over strømudfald. Energitilsynet forventer at have tilslutningsbestemmelserne, der kan håndteres på sekretariatsniveau, færdige i juni Standardaftalen er en tilsynssag og forventes færdig til oktober eller november Tarifmodellen forventes færdig senere. 14/ /7

4 1.c Status for lovgivning v/marie Hindhede og Kristine Bak Lov 180 er netop vedtaget og stadfæstet. Afklaring vedr. håndtering af skatter og afgifter er endnu ikke på plads. Energistyrelsen har en konstruktiv proces med Skatte- og Finansministeriet og arbejder parallelt på udarbejdelsen af lovforslaget, der ventes i høring inden sommerferien. Grundtanken i Engrosmodellen om, at det er elleverandøren, der har kontakten med kunden, bibeholdes, og ændringen bør ifølge Energistyrelsen ikke få indvirkning på idriftsættelsesdatoen 1. oktober Arbejdet med lovforslaget har betydet forsinkelser hos Energistyrelsen ift. bekendtgørelserne, hvor Energinet.dk understregede, at det er vigtigt at sikre dialog mellem Energistyrelsen og Energinet.dk vedr. bekendtgørelserne og eventuelle ændringer, da funktionalitetsændringerne i DataHub nu er fastlagt, og IT-udviklingen i gang i branchen. Energistyrelsen gennemgik status på bekendtgørelserne og sagde, at der ville blive tale om få rettelser: Ny bekendtgørelse vedr. fordelingsnøgle: Energinet.dk har haft udkast til bekendtgørelsen til test og har været involveret i processen. Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen. Energinet.dk og forbrugersiden har været meget involveret i processen, og intet i bekendtgørelsen vil gribe ind i Data- Hub. På Direktørgruppemødet 9. april 2014 blev kommunikationsflowet i restancesager drøftet. Datatilsynet, Dansk Energi og Energistyrelsen har efterfølgende haft dialog om sagen, og konklusionen er, at DataHub godt må videresende afbrydelsesårsag fra elleverandør til netvirksomhed, da sidstnævnte handler på vegne af elleverandøren. Dansk Energi indarbejder dette i standardaftalen, og Energistyrelsen sender referat fra mødet med Datatilsynet til Energinet.dk. Dansk Energi og Energinet.dk sikrer endvidere, at der ikke er uoverensstemmelser mellem standardaftalen og markedsforskrifterne. Bekendtgørelsen vedr. elhandelsvirksomhedernes nye opgaver. Denne er meget forsinket og forventes færdig efter sommerferien, men det står i loven. Faktureringsbekendtgørelsen. Denne er godkendt. Anmeldelsesbekendtgørelsen. Den kommer på tilsynsmødet i juni og forventes godkendt. 2. Andre aktuelle emner (DataHub forbedringsforslag m.m.) 2.a Datakvalitet v/henrik Hornum Bilag 3: Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni / /7

5 Dansk Energis arbejdsgruppe om datakvalitet er kommet med 19 konkrete forslag til forbedringer for henholdsvis best practise adfærd hos aktørerne samt funktionalitetsændringer til DataHub og aktørernes systemer. Energinet.dk melder tilbage på forslagene i et særskilt notat i august, ifm. at høringssvaret til Engrosmodelforskrifterne sendes ud. Vejkoder med gyldigt nr. vil ligeledes blive behandlet her. En helt indledende tilbagemelding fra Energinet.dk var, at nogle af anbefalingerne allerede er taget med som funktionalitet i DataHub, nogle er i uoverensstemmelse med forskrifterne eller er tidligere drøftet i andre arbejdsgrupper, og nogle vil kunne implementeres senere. Energinet.dk vil dog se på anbefalingerne samlet. 2.b Datakonsistens v/anders Dalgaard Punktet er behandlet under pkt. 1A, statusrapportering på Engrosmodelprojektet. 2.c Fremdriftsrapportering hos aktørerne v/anders Dalgaard Bilag 4: Engrosmodel aktøropfølgning Energinet.dk lægger op til en transparent opfølgning på aktørernes fremdrift i Engrosmodelprojektet via regionale møder samt individuelle møder med de største aktører, spørgeskemaundersøgelser samt konkret aktivitetsopfølgning pr. 1. februar Direktørgruppen godkendte denne plan for opfølgning på aktørfremdriften. 2.d Informationssikkerhed i DataHub v/signe Horn Rosted Energinet.dk har bl.a. i arbejdet med DataHub stort fokus på informationssikkerhed og har et samarbejde med Alexandra Instituttet om forbedringer til DataHub indenfor dette område. Endnu har interessen fra tredjeparter for at få adgang til data ikke været stor, men det forventes at stige i takt med, at energieffektivisering bliver et mere interessant forretningsområde. Udfordringen er at give let adgang til data uden at gå på kompromis med sikkerheden. Energinet.dk s oplæg var at starte et videre branchesamarbejde om informationssikkerhed i detailmarkedet for el med at afholde en temadag om informationssikkerhed sammen med Dansk Energi, hvilket Direktørgruppen støttede op om. Fra elleverandørsiden blev det understreget, at tiltagene ikke må gøre det sværere for elkunderne, idet systemer og processer fortsat skal fungere smidigt. 3. DataHub driftsrapportering v/søren Dupont Kristensen Bilag 5: DataHub- og markedsrapportering Der er i driftsrapporteringen kommet flere røde tal denne gang. Det skyldes udfordringer vedr. dataindsendelse, et stigende antal supportsager samt dårligere beregnings-kpi er. Det er ikke tilfredsstillende, og Energinet.dk arbejder på at få forbedret status hurtigst muligt. 14/ /7

6 Ift. dataindsendelse mangler der IFIM-tal (indeks for indsendelse af måledata), og der arbejdes på hurtigt at få lagt en plan for forbedring af rykkerprocedurerne. Supportsagerne indeholder også sager om stamdataændringer, som sorteres fra fremover, så antallet udelukkende afspejler de reelle supporthenvendelser. De dårligere tal for beregnings-kpi erne skyldes til dels et længere nedbrud af TDC hosting og dels pilotprojektet om indsendelse af timeværdier. Det sidste understreger nødvendigheden af den igangværende kapacitetsudvidelse af DataHub. Direktørgruppen spurgte til kapacitetsudvidelsesprojektet, herunder overvejelser vedr. yderligere kapacitet og hele måden hvorpå de meget store mængder af data rent teknisk håndteres. Energinet.dk svarede, at optimeringen af kapaciteten i DataHub sker på 3 fronter: 1. Mere fysisk serverkapacitet. 2. Optimering af softwaren. 3. Regulering af markedsadfærden i form af en begrænsning af antallet af datagenfremsendelser (jf. den arbejdsgruppe, der blev nedsat til at arbejde med dette efter Direktørgruppemødet 9. april). Medio oktober forøges serverkapaciteten, mens software-opdateringerne kommer i januar Der blev endvidere spurgt ind til om niveau et af forøgelsen af den fysiske serverkapacitet reelt allerede nu er besluttet. Dette blev bekræftet samtidigt med at det dog pointeredes at senere udvidelser af fysisk serverkapacitet ville være en mulighed. Direktørgruppen spurgte til udviklingen i Fejlagtige leverandørskift (figur 1.2b) samt til Manglede tidsserier i DataHub for timeafregnede målepunkter (figur 1.3). Fejlagtige leverandørskift er steget kraftigt grundet en fusion mellem to netvirksomheder, hvor mange kunder er skiftet på én gang, og desuden giver kvartalsforskydninger nogle udsving. Energinet.dk er p.t. i kontakt med den pågældende elleverandør for at undersøge årsagen til de mange fejlagtige skift. De manglende tidsserier for timeafregnede målepunkter hænger til dels sammen med status i datakonsistensprojektet. Energinet.dk arbejder på at lave en bedre rapportering, således at det kan blive selskabsspecifikt og dermed ville fremgå, om det skyldes problemer hos få aktører eller er et mere generelt problem. Tidshorisonten for de eksterne referencestationer/-robotter, der skal måle performance på DataHub-portalen implementeres efter planen som et pilotprojekt i juni-juli 2014 og efterfølgende gennem en ekstern leverandør senere på året. 4. Status for uddannelse og kommunikation v/henrik Hornum Bilag 6: Kursus- og uddannelsesplan Planen er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet.dk. De enkelte kursusgange vil typisk være målrettet specifikke aktørtyper, men kurserne er åbne for alle aktører og deltagerprisen er ens for alle. 14/ /7

7 5. Eventuelt Et antal forsyningspligtsbevillinger skal i udbud. Dansk Energi undersøger, om Energistyrelsen i den forbindelse kan bruge aktørregistret for at sikre, at alle aktører informeres. Energinet.dk foreslog, at det planlagte næste Direktørgruppemøde d. 20. august, erstattes af en skriftlig statusrapportering, hvis projektets fremdrift er som planlagt. Direktørgruppen godkendte dette. 14/ /7

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland

Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland BILAG 1-7 20.august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Bilag 1 Udvikling i øvrige nordiske lande og Tyskland I dette bilag sammenlignes elmarkederne i Danmark, Finland, Norge, Sverige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31785-10. Bilag 3a Kundens kravspecifikation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 01-05-2010 02-07-2010 DATE MLM ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624 31785-10 NAME Doc.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere