Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion"

Transkript

1 Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel Fax CVR Tid Torsdag den 23. januar 2014 kl Sted Deltagere Kalundborg Kommune, Holbækvej 141B, Kalundborg Borgmester Martin Damm Udvalgsformand Svend Erik Autzen Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Teknik- og Miljøchef Tyge Wanstrup Viceformand Poul Henrik Prahl Bestyrelsesmedlem Niels Erik Jensen Konsulent Erik Hansen Blegmand (referent) Der forelå ingen dagsorden men det var aftalt fra forrige møde, at dialog og vandløbsvedligeholdelse skulle debatteres med udgangspunkt i notat med eksempler vedr. vandløbsvedligeholdelsen. Baggrund og formål med mødet Den 28. juni 2013 holdt Gefion et møde med politikere og forvaltning i Kalundborg Kommune. Et centralt punkt på dagsordenen var vandløbsvedligeholdelsen i kommunen. Baggrunden for at drøfte vandløbsvedligeholdelsen var bl.a. mange tilbagemeldinger fra lodsejere vedr. mangelfuld vedligeholdelse og dårlig dialog mellem lodsejere og forvaltning. Borgmesteren foreslog, at der efterfølgende skulle holdes et møde hver 3. måned indtil dialog mellem lodsejere og forvaltning blev tilfredsstillende. Første møde om vandløbsvedligeholdelse og dialog blev holdt d. 30. sep Formålet med mødet d. 23. januar 2014 var, at se om dialogen mellem lodsejere og forvaltning var blevet bedre siden mødet 30. sep Mødet tog udgangspunkt i Gefions fremsendte eksempler på vandløbsvedligeholdelsen. Eksempel: Ressource og kapacitet i forbindelse med grødeskæring: Eksempel på at entreprenører slår grøde, når der ingen grøde er, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til afvandingsinteresser og anvendelsen af ressourcer. Kommunen er nødt til at foretage en planlægning forud for den enkelte sæson, og når vedligeholdelsen så er i gang, så er mulighederne for at rykke rundt på tidspunkterne begrænsede. Derfor kan der opstå situationer, hvor grødeskæringen iværksættes på tidspunkter, hvor grødevæksten er minimal. I Gefions optik er kapaciteten i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen for lille, hvilket blev debatteret.

2 Slåning af grøde handler om rettidighed som er årsafhængig og dermed variabel Kommunens udfordringer på kapaciteten: o Slåningen er bundet op på terminer o Nogen skal være de første o Økonomi o Kræver planlægning Grødeskæringen stiller krav om fleksibilitet, som ikke er tilstede ved de nuværende forhold Fleksibiliteten kunne stilles som krav i forbindelse med næste udbudsrunde. Tyge undersøger hvornår entreprisen sendes i udbud igen. Vandløbene er forskellige og har varierende betydning for afvandingen. Er det derfor de rigtige vandløb der grødeskæres først? Grødeskæringstidspunkterne kunne drøftes i vandsynsrådet, hvor lodsejerne selv kunne få indflydelse på rækkefølgen af grødeskæringstidspunktet for de enkelte vandløb. Kunne grødeskæring ske i samarbejde mellem flere kommuner? Eksempelvis kunne grødevæksten på grund af kystklimaet være større i Kalundborg end eksempelvis Sorø eller Ringsted, hvorfor et samarbejde på tværs af kommuner kunne være relevant med stordriftsfordele. Kommunens udfordringer på samarbejde mellem kommuner: o Ved situationer med meget nedbør og dermed efterspørgsel på maskinkapaciteten, hvilken kommune skulle så prioriteres først? o Store udbudsopgaver giver erfaringsmæssigt også problemer og begrænsninger f.eks. i forbindelse med fleksibiliteten En løsning på fleksibiliteten og kapaciteten kunne være udbud på delstrækninger efter samme model som i forbindelse med snerydningsopgaven. Der blev orienteret om en drøftelse i Holbæk kommune mellem Holbæk Ålav og kommunen. Holbæk kommunen har opdelt vandløbene efter naturinteresse og sendt delstrækninger på vandløb med mindst naturinteresse i udbud, hvor lodsejerne i princippet selv kunne byde på grødeskæringsarbejdet. Lodsejere som bød på opgaven, skulle have gennemgået åmandskursus og naturligvis overholde regulativet i forbindelse med grødeskæringen. Kunne Holbæk modellen vedr. udbud være relevant for Kalundborg? o Kan drøftes med vandsynsrådet o Fordele og ulemper kan drøftes i KTC Holmen Trods deloprensning i efteråret er der stadig afvandingsmæssige problemer i Holmen. En årsag kunne være flere (også offentlige) overkørsler, som ligger dybere end den regulativmæssige bundkote. Forvaltningen har ikke modtaget en skrivelse som Formanden for vandløbslauget har fremsendt til kommunen EHB undersøger, til hvem og hvilken adresse skrivelsen er sendt til. Lodsejere kan anmode om en kvittering for modtagelse af breve og mails.

3 Det blev fremført, at vandet tidligere har kunnet løbe i Holmen Forvaltningen har ingen forklaring på de afvandingsmæssige problemer, og forslår dels genfremsendelse af skrivelse og rejsning af en reguleringssag som løsning på afvandingsproblemerne. Normalt skal en reguleringssag betales af dem som har nytte af reguleringen dvs. oftest lodsejerne. Men skyldes afvandingsproblemerne de overkørsler som ligger under den regulativmæssige bundkote? Anlæg af overkørslerne må i sin tid være godkendt af vandløbsmyndigheden, hvorfor myndigheden ikke kan fraskrive sig et ansvar for afvandingsproblemerne. Enighed om at en løsning skal findes, og løsningen skal findes via dialog. Kommunen opfordrer desuden til at o Problemer ved udløb løses ved at rejse en reguleringssag o Gefion holder sig orienteret, når lodsejere henvender sig til kommunen og hjælper med dialogen Eksempel på dårlig ressourceudnyttelse - Vestre Landkanal Landkanalen blev kun oprenset i den ene side. Årsagen hertil skyldes, at maskinen ikke havde en arbejdsbredde/rækkevide, som kunne nå tværs over hele kanalen, men kun kunne nå ud til mindre end midten af vandløbet. Det var kun muligt at oprense fra den nordlige side af kanalen, hvorfor halvdelen af vandløbet ikke blev oprenset. Der er tale om et skikkelsesregulativ, derfor muligt at oprensningen medfører overholdelse af regulativet. Udløbet kontrolleres ugentligt, hvilket også blev aftalt i vandsynsrådet i december. Landkanalen har meget lille fald og en bedre afvanding kræver at der rejses en reguleringssag. På grund af vandløbets størrelse vil en reguleringssag blive meget omkostningstung. Hvorfor blev der ikke oprenset i fuld bredde? Og hvordan sikres, at regulativet er overholdt med en halv oprensning bliver der behov for en ny kontrolopmåling? Forvaltningen vil gerne i dialog med lodsejerne. Det er aftalt at lodsejerne kontakter forvaltningen, når vandstanden er faldet så meget, at det er muligt at foretage et syn. Herefter aftales videre forløb. Gode og dårlige entreprenører Flere lodsejere melder tilbage, at der er stor variation i kvaliteten af entreprenørens arbejde. Manglende eller dårlig udført vedligeholdelse tilbagemeldes hurtigst muligt til kommunen, så forvaltningen har mulighed for at reagere overfor entreprenøren. o Gefion opfordrer lodsejerne til hurtige tilbagemeldinger til kommunen, når lodsejerne observerer mangler i vedligeholdelsen. o Forvaltningen tager opfordringen og emnet med i vandsynsrådet. Entreprenørens ugeskema for vedligeholdelse ligges på kommunens hjemmeside så lodsejere kan orientere sig om afslutningen af vedligeholdelsen.

4 Vandsyn Ved et vandsyn påpegede repræsentanten fra Danmarks Naturfredningsforening på en mulig overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven, på et forhold som ikke havde noget med vandsynet at gøre. Ved et efterfølgende kommunalt tilsyn, blev det fastslået, at forholdet ikke var i strid med Naturbeskyttelsesloven. Vandsynets formål er forhold vedr. vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Oplagte overtrædelser af lovgivningen skal forvaltningen følge op på. Myndighedens vedligeholdelsespligt mellem to grødeskæringstidspunkter Forvaltningen har overfor en gruppe lodsejere præciseret, at det er lodsejernes pligt, at fjerne nedfaldne grene og mindre træer udenfor myndighedens almindelige grødeskæringsperioder. Regelgrundlaget vedr. forholdet er uklart. Tidligere rådgivning fra Gefion har været sort/hvidt - lodsejere skal holde sig fra vandløbsvedligeholdelse, det er en offentlig opgave. Forvaltningens krav om, at det nu er lodsejernes pligt at bekæmpe f.eks. Bjørneklo og nu også skal rense grennedfald op medfører en øget aktiv vedligeholdelsespligt i vandløbet for lodsejerne. Lodsejernes oprensningspligt kan medføre flere vandløbssager, hvor omfanget af oprensningspligten bliver afprøvet. Emnet bringes op i vandsynsrådet, hvor reglerne og arbejdsfordelingen mellem myndighed og lodsejere præciseres og fastlægges. Øvrige sagsbehandling Ved et kommunalt tilsyn blev der fundet et forhold, som tilsyneladende var i strid med Naturbeskyttelsesloven. Ved besigtigelsen blev der indgået en aftale vedr. lovliggørelse af forholdet. Efterfølgende har lodsejeren og den kommunalt ansatte forskellig opfattelse af, hvad der blev aftalt ved besigtigelsen. Lodsejer ønsker en besigtigelse sammen med den nye udvalgsformand, da lodsejeren ikke er tilfreds med naturmedarbejderens håndtering af sagen. Siden efteråret har også naturmedarbejdere I-pads med ude ved tilsyn efter samme model som ved vandsyn. Lodsejeren har oprenset en sø for byggeaffald mv., men har ikke søgt om tilladelse, hvorfor han har overtrådt loven. Sager løses bedst ved sagsbehandlingen. Udvalgsformanden kan blive taget som gidsel i sagen, da udvalgsformandens eventuelle besigtigelse ikke ændrer på afgørelsen. Ved en evt. besigtigelse er det derfor vigtigt med en forventningsafstemning i forhold til lodsejeren. Dialog på forkant er vigtigt inden en sag påbegyndes og eskalerer.

5 Dialog Et gennemgående emne på alle ovenstående forhold var, at problemerne bedst blev løst ved tidlig positiv dialog mellem parterne. Kalundborg Kommunens høringssvar til vandplanen Høringssvaret blev debatteret og rost af Gefion. Eventuelt: Vandråd Kommer på dagsorden ved næste møde i TMU Kalundborg vil søge om at blive sekretariat for Vandopland Kalundborg Opfordring til Gefion om at hjælpe med at udpege interessenter Tidspresset proces derfor kun realistisk med 3 til 4 møder i vandrådet Meget vigtigt, at udpegede interessenter er konstruktive i møderne - ellers spildes tiden Borgmesteren vurderede, at der var behov for 6 8 landbrugsorienterede personer i vandrådet Ordstyreren bliver en nøgleperson i forhold til konstruktive og effektive møder i vandrådet Fælles drejebog for processen vedr. revidering af vandløbsregulativer Emnet er diskuteret med Charlotte Sondh der indgås en fællesaftale mellem forvaltning og Gefion om udarbejdelse af information til lodsejerne. Opgaven løses efter sommerferien. Status for BNBO-Boringsnære beskyttelsesområder Arbejdet på området har været sat på standby, men genoptages i Efteråret 2014 skal behovet for beskyttelsesniveauet vurderes. Udpegning af BNBO-områder er frivilligt for kommunerne. Næste møde Næste møde fastsættes til efterår 2014 afhængig af mødet i vandsynsrådet. Det tilstræbes, at problematikkerne og løsninger vedr. vandløb løftes over i vandsynsrådet.

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere