Teamwork -metoder til effektivt samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamwork -metoder til effektivt samarbejde"

Transkript

1 Teamwork -metoder til effektivt samarbejde Forfatter: Michael A. West Fag: HRM Indledning Indledningen fungerer som appetitvækker, bogens hovedvision præsenteres Der argumenteres for at vi som enkelt personer er nødt til at overveje vores arbejdsmåde. Det kræver følgende: 1. En intelligent afsøgning af vores omgivelser 2. En klarhed over teamets funktion 3. Fleksibilitet og parathed over for forandring 4. Evne til at håndterer flertydighed og forskellighed i teamet 5. Accept af den usikkerhed forandring indebær Der arbejdes i bogen med to fundamentale dimensioner ved samarbejde (se figur 1 side 15) 1. En dimension fokuseret mod den opgave teamet skal udføre 2. En anden dimension fokuseret mod de sociale faktorer som påvirker den måde hvorpå team medlemmerne opfatter teamet som en social enhed. Udfra model beskriver West 4 typer teams: A)det velfungerende, B) det hyggelige, C) det dysfunktionelle, D)det kolde, effektive team. Et effektivt team skal fokusere aktivt mod deres mål, skal være orienteret mod hvordan konflikter løses og mod det overordnede sociale klima i teamet. I bogen er der en række øvelser som man kan have stor glæde af at nærlæse i fbm. Projekt skrivning og daglig ledelse af teams

2 Kapitel 1: Fungerer team? Menneskehedens imponerende fremskridt kan delvis tilskrives vores evne til at samarbejde og derved skabe synergi West levere på side en række empiriske eksempler den effektivitet samarbejde kan betyde, men giver også eksempler på det modsatte. På siderne diskuteres brainstorming i grupper kontra på individ niveau. West argumentere at teamet må have reelt interessante opgaver at udføre for at bevare motivationen Enkelt personer bør føle at de er vigtige for teamets skæbne Enkelt præstationer skal synliggøres i teamet, og enkeltpræstationer skal opfattes af andre i teamet for at fasthold performance Teamet bør have klare mål med indbygget feedback på egen præstation. Undersøgelser har vist at når der er klare mål forbedres ens præstationer markant. På side 29 forefindes Øvelse 2. Sådan måles effektiviteten af din gruppes indsats. West går også ind i en kortere diskussion af hvilken betydning sammensætning af teams har. Henviser til Belbins teamrolleteori. Kapitel 2: Teamets visioner Der argumenteres for at den altovervejende årsag til at arbejde i teams skyldes at man har et mål som man mener man når bedst gennem samarbejde. Selve Teamets vision præsenterer West i en "træ-model" side 37 hvor roden udgør visionen, stammen målsætningen, grenene målene og kvistene delmålene. West inddeler teamvisionen i nedenstående dimensioner. 1. Klarhed 2. Motiverende Værdi 3. Opnåelighed 4. Fællesskab 5. Udvikling West indeler teamvisionen i nedstående elementer 1. Overensstemmelse med virksomhedens mål 2. Behov hos kunde/bruger 3. Produkter, tjenesteydelser eller funktioner af høj kvalitet 4. Værdi for samfundet 5. Teammedlemmernes indbyrdes forhold 6. Teammedlemmernes vækst og trivsel 7. Forhold til andre team og afdelinger i organisationen 8. Forholdet til team uden for organisationen

3 Kapitel 3: At være en del af et team West påpeger at det at være en del af et team indebærer at man er ansvarlig over for teamets mål, metoder og processer. Nogle medlemmer skal påtager sig lederskab andre skal ikke West henviser til Toby Wall som mener der er tre grundlæggende elementer i aktiv team deltagelse. 1. Interaktion. Der skal være løbende interaktion mellem teammedlemmerne. Dette gælder både for de opgaver man arbejder med og socialt. Disse interaktioner styrker fortroligheden og sammenholdet i teamet og gør medlemmerne trygge ved hinanden. 2. Informationsdeling. I teams skal der være kontrol med informationsdeling. Ændre information på en opfattelse er den yderst vigtig. Det medium hvor information videregives er med til at angive informations væsentlighed: gående fra til personlig informationsudveksling. Almindeligvis sker for megen kommunikation i teams via hvilket er en fejl iht. West 3. Indflydelse på beslutningsprocesser. Dette sker typisk via møder. Man skal dog været meget omhyggelig ifbm. Beslutningsprocessen. Skal beslutningerne tages af lederen eller gennem demokratisk afstemning? Beslutningsprocesserne i grupper er påvirket af mange forskellige faktorer. Forskere inden for virksomhedsadfærd og socialpsykologi har identificeret en række processer som forringer gruppens beslutningsproces. West diskuterer disse processer som omfatter: personlighedsfaktorer, social komformitet, kommunikationsevner, taletid, egocentriske medlemmer, status og hierarki, risikoforskydning, gruppetænkning, at køre på frihjul og enkeltpersoners ansvar. Dernæst gennemgår West beslutningsprocessen trin for trin iht. Rogelberg (side 54-55) Kapitlet sluttes af med en diskussion af betydningen af tryghed i teamet. Kapitel 4: At stile mod at præstere sit yderste i teamwork Det som West kalder gruppetænkning kan have farlige konsekvenser for vores organisation da det kan fører til en-sporethed. Når nedenstående betingelser er opfyldt er der tale om gruppetænkning. 1. Teamet går mere op i gruppens sammenhold en kvaliteten af beslutningerne. 2. Gruppen vil isolere sig fra udefra kommende oplysninger 3. Gruppen fortrække ofte den beslutning der først er enighed om frem for at diskuterer evt. alternative beslutninger. 4. Gruppen er under pres for at nå til en beslutning 5. Gruppen domineres af en stærk enkeltperson. Gruppetænkning har iht. West følgende kendetegn 1. En illusion af usårlighed 2. Overdreven optimisme og riskovillighed 3. En tendens til at bortforklarer og ignorerer advarsler 4. Stereotypisering af opposition 5. Afvisning af udefra kommende kritik 6. Manglende evne til at anvende ekspertviden samt udvælgelsesbias Selvstændige Teams udvikler ofte forsvarsmekanismer til at bekæmpe udefra kommende trusler. For at tilsikre at teamet hele tiden yder sit bedste skal man udvikle metoder og processer til at mindske konformitet, lydighed over for autoriteter og de defensive

4 forsvarsmekanismer. West nævner begrebet "konstruktive kontroverser" hvor teamet diskuterer modstridende synspunkter i en positiv ånd. Se også Tabel 1 side 66. For at tilsikre optimale beslutninger er det vigtig at have en "djævelens advokat" i gruppen som skal udfordre argumenter og ideer og finde frem til deres svagheder. Det er dog vigtigt at denne rolle går på skift mellem medlemmerne så rollen ikke bliver pålagt en enkelt person som til sidst blot bliver negligeret. Negativ brainstorming er også en metode hvorpå nye ideer kan blive udfordret for alle leder og kanter således at man sikre at kun de bedste ideer slipper igennem og bliver ført ud i livet. Interessent analysen er endnu en måde hvorpå man kan vurderer konsekvenserne af en belutning i forhold til hele teamet. Kapitel 5: Kreativ problemløsning Kapitel 5 starter med at summere op på hvad vi har læst indtil videre. Der præsenteres en model(figur 3 side 76) som bygger på Klarhed over teamets vision(kap 2), Team deltagelse (kap 3), Forpligtigelse til at nå det bedste resultat (kap 4) og Støtte til innovation (kap 5). Denne cocktail fører til Team Innovation hvoraf et antal nye ideer udvikles og hvoraf disse ideers kvalitet kan vurderes. Kreativ problemløsning kan følges iht. Nedenstående 4 trin iht. West 1. Trin 1 Problemudforskning 2. Trin 2 Idéudvikling 3. Trin 3 Udvælgelse af muligheder 4. Trin 4 Gennemførelse West lister en række metoder til at fremme kreativiteten i Teamet. 1. Metode 1 Klassisk Brainstorming. En masse ideer kastes op i et gruppe forum 2. Metode 2 Brainwriting. En masse ideer skrives ned selvstændigt. 3. Metode 3 Negativ brainstorming. Beskrevet i kapitel 4 4. Metode 4 Målorientering. Omformulering af problemer eller mål 5. Metode 5 Lister over elementer. Problemer brydes ned til et sæt elementer eller komponenter. 6. Metode 6 Interessent analysen. Beskrevet i Kapitel 4 Ovenstående kreativitetsmetoder bør anvendes ved gruppe møder. Det kræver mod at anvende dem da det kan føre til modstand, halvhjertet støtte eller latterliggørelse. Det tager tid at udvikle anvendelsen af metoder i praksis.

5 Kapitel 6: Teamstøtte Iht. Til West er Teammedlemmernes trivsel og teamets levetid i højgrad afhængigt af følgende fire dimensioner. 1. Social Støtte 2. Teamkonfliktløsning 3. Støtte til teammedlemmernes vækst og udvikling 4. Social klima Social støtte omhandler følelsesmæssig støtte (personlig), informationsmæssig støtte (give rette information), Praktisk støtte (løsning af problemer) og vurderingsmæssig støtte (vurdering af problemer). Konflikter kan være produktive og counter produktive. Personlige konflikter giver oftes counter produktivitet og bør derfor løses hurtigt Støtte til teammedlemmernes vækst og udvikling kan omhandle kompetenceudvikling, jobberigelse, balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det sociale klima på arbejdspladsen er meget vigtigt iht. Teamets samledede trivsel. Det kan styrkes ved alle mulige former for sociale arrangementer og initiativer.

6 Kapitel 7: At lede et team Iht. Til West kræver teamledelse at man skal være god til at finde en passende adfærd på det rette tidspunkt. En teamleder skal være en intelligent beslutningstager. En teamleder skal besidde en høj grad af følelsesmæssig elasticitet i forhold til den grad af uro der kan opstå i et team. Kapitlet beskæftiger sig med 3 aspekter af teamledelse. 1. Ledelse - mål, roller og præstationsovervågning 2. Coaching - ledelsen af de daglige interaktioner og processer 3. Lederskab - det langsigtede strategiske perspektiv. De vigtigste elementer i ledelse er listet nedenfor. Disse bør ses i forhold til "double Loop Learning så man hele tiden ser tilbage lærer af sine erfaringer således man tilsikre fremgang og effektivitet 1. At opstille klare fælles mål 2. At ændre teammedlemmernes roller 3. At udvikle individuelle opgaver 4. At evaluere individuelle bidrag 5. At give feedback på teamets præstationer 6. At revurdere gruppens processer, metoder og mål. At coache et team kræver at man 1. Er istand til at lytte aktivt (koncentrere sig om at lytte og kun lytte), lytte åbent (lytte uden at vurdere), at trække ting frem (få den talende til at fremføre sine ideer, følelser og ønsker), at lytte refleksivt (at fremdrage essens af det du har hørt 2. Kan anerkende og udtrukke følelser 3. Kan give feedback 4. Kan nå til enighed om målene At give et team lederskab betyder at man skulle kunne 1. Skabe gode arbejdsbetingelser for teamet 2. Opbygge og vedligeholde teamet som en effektiv enhed 3. Træne og hjælpe teamet West diskuterer desuden en række faldgruber lederen bør være opmærksom på 1. Faldgrube 1. At kalde enheden for et team, men i virkeligheden lede medlemmerne som enkeltpersoner. 2. Faldgrube 2. At miste balance på autoritetsbommen 3. Faldgrube 3. At øge teamets størelse 4. Faldgrube 4. At sætte ambitiøse teammål uden samtidigt at give tilstrækkelig organisatorisk støtte via eksempelvis belønning, uddannelse, information og materielle ressourcer. 5. Faldgrube 5. At antage at medlemmerne allerede har al den kompetence de behøver for at arbejde godt som et team.

7 Kapitel 8: Teambuilding Undersøgelser har vist at de meget moderne teambuilding kurser ofte har en meget positiv indvirkning på teammedlemmernes opfattelse af hinanden men sjælden har ret står indvirkning på teamets resultater. West siger at der er en forfejlet opfattelse af et forbedret sammenhold i teamet vil føre til forbedring af team opgave performance. Metoder til teambuilding 1. Teamopstart. Denne første tid i et teams levetid har normalt stor betydning for teamets senere udvikling og effektivitet. I starten bør man fokusere på teamets overordnede mål og opgaver. 2. Regelmæssige formelle revurderinger. 3. Behandling af velkendte opgaverelaterede problemer 4. At identificere, hvori problemerne består. 5. Metoder i forbindelse med sociale processer Kapitel 9: Teamet i organisation Gennem bogen er teamet nærmest blevet beskrevet som en selvstændig/uafhængig enhed, men vi skal huske på at teamet næsten altid vil indgå som en del af en større organisation. Teamwork men henblik på effektivitet i organisationen kan iht. Ancona og Caldwell ses i lyset af tre strategier 1. Ambassadør aktiviteter. Kommunikation og påvirkning af den øverste ledelse i virkomheden med henblik på at promovere teamets profil og effektivitet. 2. Opgave koordinering. Sigter mod at forbedre kommunikationen med andre team og afdelinger i organisationen. 3. Rekognoscering. Dette handler om at føde teamet med informationer om markedsbehov og -krav samt oplysninger om den nyeste tekniske udvikling. Hvad har et team brug for fra sin Organisation? West angiver 6 ting 1. Mål 2. Ressourcer 3. Oplysninger 4. Uddannelse 5. Feedback 6. Teknisk assistance og Procesassistance

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug

Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug Side 1 af 20 Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug Fag: HRM Kapitel 1: Introduktion...1 Kapitel 2: Kompetence på tre niveauer...1 Kapitel 3: Kompetencekæden...2 Kapitel 4: Individuelle kompetencetyper....4

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Ledelse og kultur forandring

Ledelse og kultur forandring Ledelse og kultur forandring Introduktion...................................................... 1 Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen?.............................. 2 Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer?...................................

Læs mere