Sekretariatskontrakt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatskontrakt 2015"

Transkript

1 Sekretariatskontrakt

2 1. Energitilsynet og dets arbejdsfelt Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand, næstformand, fem medlemmer og to suppleanter. Alle Energitilsynets medlemmer skal være uafhængige af sektorinteresser og myndigheder. Klima-, energi- og bygningsministeren udpeger medlemmerne af Energitilsynet, men Energitilsynet fungerer uden instruktionsbeføjelser fra ministeren. Sekretariatet, som betjener Energitilsynet, er opdelt i fire centre. Direktøren varetager den daglige ledelse af Sekretariatet for Energitilsynet. Der er i 2015 cirka 60 medarbejdere i Sekretariatet. 2

3 Energitilsynets opgaver(mission) og visioner for sit arbejde er følgende: Mission Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Det indebærer: Rimelige vilkår for kunder og virksomheder Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen Bedst mulige rammevilkår Vision At være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning I 2014 har Energitilsynet været gennem en intern proces, som har udmøntet sig i følgende værdier: Faglighed Effektivitet Handlekraft Mod til nytænkning Et godt kollegialt miljø Strategiske indsatsområder For at realisere missionen og komme nærmere visionen har Energitilsynet valgt at fokusere på 3 strategiske indsatser og nogle underliggende strategiske målsætninger de kommende år: Drift og processer Dette er sporet, hvor fundamentet for driftsledelse og effektiv opgaveløsning styrkes. Der holdes løbende fokus på interne processer og løbende opfølgning på udviklingen i driften. Sigtet er at opnå den bedst mulige driftsafvikling samtidig med, at der fastholdes et højt fagligt niveau. I forhold til drift og processer er der følgende strategiske målsætninger: 3

4 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal være lav og sammensætningen af sagsmængden skal være sund Sekretariatets arbejde skal bygge på interne processer, som er synlige, effektive og administrativt enkle Kompetencer og faglighed Dette er et spor, der sigter på at udvikle og sikre de kompetencer, som visionen fordrer. Kompetencer bruges til solide afgørelser, analyser, rapporter. Og ikke mindst en velfungerende drift. I forhold til kompetencer og faglighed har vi følgende strategiske målsætninger: Energitilsynet vil være et analytisk baseret tilsyn Energitilsynets arbejde er baseret på dokumenteret viden og en empirisk analytisk tilgang Energitilsynet skal bidrage til væsentlige energipolitiske problemstillinger inden for Energitilsynets arbejdsområde Identitet og kommunikation Dette er sporet, som formulerer og kommunikerer, hvad Energitilsynet er. Der fokuseres på kommunikation og dialog. I hverdagen arbejder vi med udgangspunkt i værdier om faglighed, effektivitet, handlekraft, nytænkning og et godt kollegialt miljø. I forhold til identitet og kommunikation har vi følgende strategiske målsætninger: Vi skal have en særlig Energitilsynskultur og et godt kollegialt miljø Energitilsynet er ekstrovert og ønsker at møde interessenter, hvor det er relevant hos virksomheder, i sekretariatet, til faglige arrangementer mv. Dialogen med Energitilsynet skal opfattes som åben, respektfuld og pro-aktiv 4

5 2. Rammevilkår I dette afsnit beskrives Energitilsynets rammevilkår med betydning for strategiske målsætninger og succeskriterier. Lovgivningsmæssige Fortolke energilovene Energilovene er ofte formuleret med et vist fortolkningsrum, således at det er de konkrete afgørelser, som kommer til at udmønte bestemmelserne. Bestemme/fastlægge Efter lovgivningen skal Energitilsynet på forskellige områder fastlægge bestemte størrelser f.eks. konkrete effektivitetskrav til netselskaberne inden for el og gas, fastlægge prislofter for affaldsforbrændingsværker, og forrentning af indskudskapital for fjernevarmeværker. Godkende/føre tilsyn Energitilsynet skal f.eks. godkende metoder til fastsættelse af priser og adgangsvilkår til nettene på el og gas, føre tilsyn med priser og regnskaber på varme eller håndtere indberetningerne fra kommunerne om modtagelse af vederlagt fra energivirksomheder er korrekte. Overvåge På el- og naturgasmarkedet har Energitilsynet pligt til at overvåge graden og effektiviteten både af markedsåbningen og af konkurrencen. Denne overvågning retter sig både mod engrosmarkedet og mod detailmarkedet, ligesom energibørserne er omfattet af overvågningsforpligtelsen. Overvågningen omfatter bl.a. priser, leverandørskift, andel af forbrugere, der afbrydes samt forekomsten af restriktiv kontraktpraksis. Energitilsynet kan som led i overvågningen foretage undersøgelser og udarbejde analyser af energimarkederne. Endelig overvåger Energitilsynet de såkaldte branchevejledninger, som især forefindes på el-markedet Gennemsigtighed Energitilsynet skal arbejde for stor gennemsigtighed for forbrugere og virksomheder på energimarkederne f.eks. gennem Elpristavlen, Gasprisguiden, føre register over de anmeldte varmepriser og regnskaber, eller ved at offentliggøre vejledninger af forskellig art, prisstatistikker mv. Med ikrafttrædelsen af Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) forordningen er energivirksomhedernes forpligtelse til at offentliggøre intern viden, som kan få betydning for prisen på de omhandlede energiprodukter, blevet skærpet. Energitilsynet er i dialog med energivirksomhederne om at sikre den rette offentliggørelse. 5

6 Økonomi Omkostninger til Energitilsynets arbejde finansieres i henhold til el-, naturgas og varmeforsyningsloven af virksomhederne, der føres tilsyn med. Energitilsynet er dermed gebyrfinansieret. Der kræves ikke balance mellem de opkrævede gebyrer og omkostninger i de enkelte år, da der kan fortages udligning i efterfølgende år. Ifølge Finansloven for 2015 kan der i relation til betjeningen af Energitilsynet og dets virke afholdes udgifter i størrelsesordenen 52,3 mio. kr. Organisatoriske forhold Energitilsynet er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Med implementeringen af EU's 3. energiliberaliseringspakke i dansk lovgivning blev Energitilsynet etableret som en uafhængig selvstændig institution. Dette indebærer, at direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet refererer til formanden for Energitilsynet. Energitilsynet udgøres af Energitilsynet og et sekretariat. Energitilsynet består af en formand og en næstformand (formandskabet), fem ordinære medlemmer samt to suppleanter. Energitilsynet er udpeget af ministeren og afholder 10 årlige tilsynsmøder. Energitilsynet betjenes af sekretariatet, som har til huse i Valby, København, hvor møderne i Energitilsynet også afholdes. Energitilsynets formandskab indgår årligt en sekretariatskontrakt med sekretariatets direktør. Sekretariatskontrakten udstikker de overordnede rammer for sekretariatets arbejde. Andet Det internationale arbejde Sekretariatet for Energitilsynet deltager i internationalt arbejde i europæisk og nordisk regi for at være med til at præge de nordiske og europæiske rammer for energisektorerne, som de danske energivirksomheder også skal fungere under. Deltagelsen i det internationale arbejde er også en god mulighed for at få informationer og viden, som Energitilsynet kan anvende og formidle i kontakten med danske virksomheder, organisationer og myndigheder. NordREG er de nordiske energiregulerende myndigheders samarbejde. Behovet for et særligt nordisk samarbejde udspringer af det historisk særligt tætte energisamarbejde mellem de nordiske lande hvilket blandt andet den fælles nordiske en gros elbørs NordPool er udtryk for. ACER Agentur for samarbejde af energiregulatorer i Europa skal koordinere de europæiske regulatorers reguleringsopgaver, overvåge det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatørerne i el- og gassektoren og overvåge de indre markeder for gas og elektricitet. 6

7 CEER Council of European Energy Regulators er den sammenslutning, som de europæiske reguleringsmyndigheder på energiområdet har etableret. Samarbejde i CEER har en lidt mere frivillig karakter. Her arbejdes der med opgaver som ikke er lovmæssigt beskrevet, men alligevel relevant, som for eksempel en europæisk benchmarking af transmissionsselskaber. 3. Mål og succeskriterier i 2015 Opgave og beskrivelse 1. Drift og processer Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal være lav og sammensætningen af sagsmængden skal være sund. Sekretariatets arbejde skal bygge på interne processer, som er synlige, effektive og administrative enkle. Vægt Strategiske indsatsområder Drift og processer Kompetencer og faglighed Identitet og kommunikation 15 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilsynssager er maksimalt 9 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sekretariatssager er mindst 5 pct. lavere i 2015 end i 2014 (forrentningssager, nyinvesteringssager og indtægtsrammesager er undtaget). 100% opfyldelse udløser 100% af pointene, 70% opfyldelse udløser 50% af pointene og 50% opfyldelse udløser 25% af pointene. Målene opgøres selvstændigt og vægter 50% hver. Status og bemærkninger: 7

8 2. Udvikling af kompetencer og faglighed Energitilsynet vil være et analytisk baseret tilsyn. Energitilsynets arbejde er baseret på dokumenteret viden og en empirisk analytisk tilgang. Energitilsynet skal bidrage til væsentlige energipolitiske problemstillinger inden for Energitilsynets arbejdsområde. 10 Metode til WACC fastsættelse Sekretariatet skal styrke sine kompetencer vedrørende fastsættelse af WACC på tværs af forsyningsområderne. Sekretariatet forelægger et samlet notat for Tilsynet inden udgangen af året om anvendelsen af WACC-metoden på de forskellige forsyningsområder, hvor metoden finder anvendelse. Notatet har bl.a. til formål at beskrive en overordnet metode til fastsættelse af WACC på de 3 forsyningsområder. Notatet evalueres af Energitilsynet og kvaliteten af notatet skal vurderes tilfredsstillende. Notatet evalueres af Energitilsynet og kvaliteten af notatet skal vurderes tilfredsstillende. Analyse om engrosmarkedet for gas Der offentliggøres en analyse om konkurrenceforholdene på engrosmarkedet for gas. Rapporten 8

9 skal understøtte sekretariatets overvågning med gas engrosmarkedet samt forberede sekretariatets behandling af metodeanmeldelser. Analysen evalueres af Energitilsynet og kvaliteten af notatet skal vurderes tilfredsstillende. Status og bemærkninger: 3. Kultur og dialog Vi skal have en særlig Energitilsynskultur og et godt kollegialt miljø. Energitilsynet er ekstrovert og ønsker at møde interessenter, hvor det er relevant hos virksomheder, i sekretariatet, til faglige arrangementer mv. Dialogen med Energitilsynet skal opfattes som åben, respektfuld og pro-aktiv. 15 Elprisportalen SET skal i 2015 varetage udarbejdelsen og idriftsættelsen af en ny elprisportal. SET må ikke modtage berettiget kritik fra branchen vedrørende processen omkring branchens inddragelse, og portalen skal vurderes som informativ og objektiv af Energitilsynet. Energitilsynet skal vurdere prisportalen som informativ og objektiv. SET holder 10 bredt funderede faglige indlæg, som skærper 9

10 Energitilsynets synlighed på konferencer mv. og skriver 10 artikler, som ligeledes understøtter dette. Der afholdes 3 Energitinge Status og bemærkninger: 4. Sekretariatsbetjening af Energitilsynet og formandskabet R&A står for den primære sekretariatsbetjening af Energitilsynet og formandskabet, dvs. forberedelse af Energitilsynets møder, den løbende daglige kontakt med medlemmer om diverse spørgsmål og problemstillinger samt betjening af formandskab i forhold til sekretariatskontrakt og økonomi. Status og bemærkninger: 10 Energitilsynet skal ved den årlige evaluering i november vurdere, om sekretariatsbetjeningen af Energitilsynet er tilfredsstillende Det nye formandskab skal ved den årlige evaluering i november vurdere, om sekretariatsbetjeningen af formandskabet er tilfredsstillende. De nye tilsynsmedlemmer skal ved den årlige evaluering i november vurdere, at deres indtræden i Energitilsynet har været tilfredsstillende. Evalueringen må ikke udløse en gennemsnitlig score under 2,8. 5. Tilsynet 10 På temaeftermiddagen vil 10

11 Der afholdes temaeftermiddag efter april tilsynsmødet sekretariatet præsentere Energitilsynet for resultatet af arbejdet i regeringsudvalg, som har betydning for Energitilsynets område (varmebenchmark, opfølgning på reguleringsudvalgets arbejde, afgiftsanalyse mv). Energitilsynet evaluerer temaeftermiddagen som tilfredsstillende. Status og bemærkninger: 6. Årlig prisundersøgelse, jf. el-forsyningsloven 10 Energitilsynet skal i medfør af ophævelse af forsyningspligt udarbejde en årlig prisundersøgelse af produkterne på detailmarkedet for el. Prisundersøgelsen skal understøtte transparens på detailmarkedet i forbindelse med ophævelsen af forsyningspligten. Prisundersøgelsen godkendes af Energitilsynet senest i december Undersøgelsen offentliggøres efter 11

12 Estimation af mark-up for perioden Mark-up grænsen vil kun finde anvendelse i 9 bevillingsområder og finder anvendelse frem til og med priskontrollen for 2. kvartal 2017, hvor de sidste bevillinger udløber i maj Energitilsynets godkendelse. Energitilsynet skal fastsætte en toårig mark-up grænse til beregning af den godkendte pris for forsyningspligtprodukter hørende til forsyningspligtbevillinger, som ikke har været omfattet af et udbud. Mark-up en finder anvendelse i beregningen af den maksimalt godkendte pris for disse forsyningspligtprodukter. Mark-up en skal fastsættes senest på Energitilsynets møde i november, idet mark-up en for 1. kvartal 2016 skal udmeldes primo december Status og bemærkninger: 7. Indtægtsrammer og nyinvesteringer Arbejdet indebærer, at der indhentes regnskabsoplysninger fra hvert af de ca. 65 netselskaber og træffes afgørelser vedrørende blandt andet reduktion af indtægtsrammen som følge af merforrentning. ( IRudmeldinger ). 15 Mål for sager om nødvendige nyinvesteringer ( NNI-mål) Screening af dispensationsansøgninger er påbegyndt senest 2 uger efter ansøgning. Der er ved udgangen af 1H afsluttet 20 NNI-sager og ved udgangen af 2H er der alene NNIsager modtaget i 2015 i 12

13 D&D vil i sagsbehandlingen vedrørende IR-udmeldinger i 2015 inddrage Kammeradvokaten med henblik på at udarbejde en skabelon/praksis, der kan lette og nedbringe sagsbehandlingstiden. Derudover indbefatter arbejdet behandling af en række dispensationsansøgninger om forøgelse af reguleringsprisen/ir på baggrund af primært nødvendige nyinvesteringer ( NNI-sager ). Virksomhederne kan indsende ansøgninger, der vedrører forhold fra 2005 og frem. Derudover behandles erfaringsmæssigt en række andre ansøgninger om ændring af IR pga. f.eks. genoptagelser af åbningsbalancer, sammenlægning af IR ved fusion, bortfald af IR ved bortfald af opgaver/forpligtelser, overdragelse af netkomponenter m.v. porteføljen. Ansøgninger om NNI-sager foregår inden udgangen af 1H i ENAO. Mål for sager om indtægtsrammer (IR-mål) Inden 1. oktober 2015 er der udsendt orientering om indtægtsrammer for 2014 til alle netselskaber. Der er foretages 10 IRudmeldinger for perioden inden udgangen af 1H og yderligere 15 inden udgangen af 2H. Opfyldelse af målene om nødvendige nyinvesteringer udløser 8 point og opfyldelse af målene om indtægtsrammer udløser 7 point. 13

14 Pr. 10.dec er der 53 dispensationsansøgninger i sagsporteføljen fordelt på 10 indkommet i 2011, 16 indkommet i 2012, 19 indkommet i 2013, og 8 indkommet i Pr. 1. jan 2015 forventes der at være 48 NNI-sager i porteføljen. Status og bemærkninger: 8. Forrentning af indskudskapital Der er ca. 50 ansøgere med anmodning om forrentning af indskudskapital for et eller flere år. 15 I 2015 træffes afgørelse i 13 sager, hvor parterne har svaret, at de har samme risiko som EGJ, og hvor der viser sig ikke at være problemer i selskabets opgørelse af indskudskapitalen. Samtidig træffes der en ny principiel tilsynsafgørelse for forrentningen for en sag om perioden , som vil skulle bruges som skabelon for i 2016 at træffe afgørelse om forrentningen for perioden for samtlige andre ansøgere. Opfyldelse af mål om ny principiel afgørelse for udløser 5 14

15 Status og bemærkninger: point og opfyldelse af afgørelse i 13 sager med samme risiko som EGJ udløser 10 point. 5. Kontraktperiode og rapportering Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og er gældende indtil 31. december Sekretariatet for Energitilsynets resultatkontrakt 2015 fastlægger de mål, som Sekretariatet med de tilstedeværende ressourcer og indenfor de definerede tidsfrister ønsker at forfølge i bestræbelsen på at kunne dokumentere kontinuerte forbedringer. Graden af målopfyldelse kan tages som udtryk for i hvilken udstrækning Sekretariatet har været succesfuld i sit arbejde. Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. Sekretariatskontrakten afrapporteres i årsrapporten for København den Uffe Bundgaard-Jørgensen, Formand for Energitilsynet Jacob Holmblad, Næstformand for Energitilsynet 15

16 Finn Dehlbæk, Direktør Sekretariatet for Energitilsynet 16

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere