Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme"

Transkript

1 Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte danske virksomheder og fremme vækst, produktivitet, og beskæftigelse. Det danske erhvervsfremmesystem bør være efterspørgselsdrevet, virksomhedsnært og konkurrenceudsat. Det er afgørende for at sikre et højt kompetenceniveau, reel værditilførsel og sunde snitflader til det private marked for virksomhedsrådgivning. Notatet fokuserer på de udfordringer i relation til det danske erhvervsfremmesystem vores medlemmer møder og giver bud på, hvilke principper en reorganisering og optimering kan bygge på. Baggrund og udfordringer Erhvervsfremmesystemet finansieres af midler fra henholdsvis det regionale, kommunale, statslige samt EU på et samlet beløb på ca. 36 mia. kr.. EU s finansiering udgør 10,7 mia. kr., og den kommunale og regionale finansiering udgør ca. 1,5 mia. kr. 1 Samlet fordeles midlerne direkte og indirekte på flere forskellige initiativområder, så som innovation og iværksætteri, regional udvikling, landbrug, turisme, yder- og landdistriktsområder m.m.. 1 Redegørelse for Erhvervsfremme og støtte 2015, Erhvervs- og Vækstministeriet NMI, SSM, SFL Side 1/7 Dato: 10. februar 2015

2 Fordelingen af EU s finansiering er: Kommunernes ca. 1 mia. kr. og regionernes ca. 0,5 mia. kr. fordeler sig således: Hertil skal medregnes de Godkendte Teknologiske Institutters (GTS er) beløbsramme på ca. 330 mio. kr. Vilkårene for virksomhedernes vækstudfordringer er kendetegnet ved: - En stigende urbanisering, hvor borgerne søger mod vækstcentrene - Produktivitetsudviklingen er lav sammenholdt med de øvrige OECD-lande - De etablerede nationale vækstcentre udfordres af den internationale udvikling i Nordeuropa Side 2/7

3 - Erhvervsstrukturen har ændret sig markant. Serviceerhvervene har haft tydelige vækst og beskæftiger i dag mere end 70 % af de privatansatte i Danmark - Serviceerhvervene udgør ca eksportarbejdspladser (direkte og indirekte) - Antallet af vækstvirksomheder i en international kontekst er begrænset - Udviklingen i IKT sætter konstant nye udfordringer for virksomhedernes innovations-, produktions og afsætningsvilkår - Virksomhedernes placering orienterer sig mod muligheden for videns samarbejde med videninstitutioner, andre virksomheder samt muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Den offentlige erhvervsfremme er overvejende etableret i industrisamfundet og har derfor afsæt i en produktionslogik, der ikke matcher servicevirksomhedernes forretningsprocesser og dermed deres efterspørgsel efter erhvervsfremme. Det udfordrer anvendeligheden af erhvervsfremmesystemet i relation til et stigende antal servicevirksomheder og nye og vidensbaserede virksomheder. Lokal, regional og statslig erhvervsfremme rummer en mangfoldighed af ca. 250 aktører 2, der har til formål at understøtte virksomhederne med deres respektive udfordring. Ideelt er det hensigten, at disse ca. 250 aktører komplementere hinanden med hver deres særegne ydelse og kompetence. Erhvervsfremme-/service kan organisatorisk overordnet opdeles i: - Lokale erhvervsservice (kommunal) - Specialiserede erhvervsservice (regionale væksthuse) - Rådgivning og vidensformidling (vidensinstitutioner, eksportrådet, GTS er m.fl.) - Inkubation og accelererede udviklingsforløb (Vækstforas initiativer) - Risikovillig kapital (Vækstfonde, regionale fonde m.fl.). Erhvervsfremmesystemet har opnået en kompleksitet og organisering, der for virksomhederne virker uoverskuelig, bureaukratisk og ude af trit med erhvervslivets og erhvervsstrukturens behov. Der igangsættes en række projekter, som ikke materialiserer sig efterfølgende og der er en oplevelse af, at mange af midlerne bruges i systemet snarere end på det egentlig formål. 2 Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark, KL 2015 Side 3/7

4 De mange erhvervsfremmeaktører initierer programmer og ydelser, der har afsæt i deres institutionelle ramme og strategier og som derfor ikke nødvendigvis er afstemt og koordineret med andre erhvervsfremmeaktørers programmer og ydelser. Konsekvensen bliver ikke alene overlappende ydelser, der konkurrerer mod hinanden om virksomhedernes interesse og gunst, men også ineffektivt afkast af investering i erhvervsfremme. Virksomheder tænker og agerer ikke inden for administrative og/eller geografiske enheder, men dér, hvor deres afsætning, marked og virke mest produktivt og effektivt kan udfoldes. Disse forhold afspejler sig ikke i erhvervsfremmesystemets organisering og virke. Dansk Erhverv har identificeret en række udfordringer med den nuværende organisering af erhvervsfremmesystemet lokalt, regionalt og nationalt: Virksomhederne mangler kendskab til erhvervsfremmesystemet og dets ofte overlappende og uoverskuelige ydelser kan betyde, at målgrupper fravælger tilbuddene. Begrænset kendskab til andres ydelser blandt erhvervsfremmeaktørerne, indbyrdes konkurrence og for få henvisninger på tværs. Begrænset virksomhedsinddragelse i projekter hvilket betyder, at mange projekter ikke reelt er efterspurgte. Geografisk eller administrativ suboptimering på tværs af regioner herunder også på tværs af Øresundsregionen på trods af, at mange virksomheder er interesserede i udvikling på tværs af landegrænser. For mange identiske pilotprojekter og for lidt storskala efterfølgende det gør det uinteressant for virksomhederne at indgå i udvikling, hvis der ikke er volumen efterfølgende. For mange stråmænd i innovations- og erhvervsfremmeprojekter det eroderer grundlaget for den egentlig efterspørgsel. Unfair offentlig konkurrence med private det udfordrer dels ellers velfungerende private rådgivere, og dels betyder det ofte en dårligere kvalitet i ydelserne. Om indtægtsdækket virksomhed (IDV) En række virksomheder oplever desuden, at det offentligt subsidierede erhvervsfremmesystem bevæger sig ind på deres forretningsområder og direkte udfordrer deres kommercielle aktiviteter. Side 4/7

5 Dette skaber en meget uheldig og unfair konkurrencesituation, som ikke fremmer den vækst og produktivitet, systemet ellers er sat i verden for at understøtte. En række erhvervsserviceydelser er gratis for virksomhederne, men flere og flere ydelser pålægges gebyrer eller krav om timebetaling. Det er vigtigt, at gebyrer ikke bliver uforholdsmæssigt store, så de fx udgør en retssikkerhedsmæssig problemstilling. Men ellers støtter Dansk Erhverv grundlæggende, at en stor del af aktiviteterne inden for erhvervsservice er medfinansieret af brugerne. Gratisydelser gør, at systemet bliver udbudsdrevet, i stedet for efterspørgselsdrevet, og at der bruges alt for mange ressourcer i forhold til behovet ressourcer, som erhvervslivet og borgerne i sidste ende kommer til at betale for via skatter og afgifter. Når der åbnes for indtægtsdækket virksomhed, er det dog ekstra vigtigt at holde offentlige aktører på dydens smalle sti. Stramme budgetter kombineret med mulighed for indtægtsdækket virksomhed, får ofte offentlige aktører til at udvise for stor kreativitet og gå målrettet efter forretningsmuligheder på et allerede etableret marked præcis det, som det offentlige system ikke bør fokusere på. Det er vigtigt, at der i de respektive aktørers lovhjemmel sættes meget nøje grænser for, på hvilke områder og under hvilke forudsætninger de kan bedrive IDV. Offentlig støtte til privat erhvervsudvikling Ud over de helt overordnede rammevilkår som skat, udbudsregler, uddannelse, forskning, etc. støtter det offentlige den private erhvervsudvikling på tre niveauer: Myndighedsbehandling (byggegodkendelser, miljøgodkendelser, jobrotation m.v.). En hurtig, entydig, effektiv og erhvervsvenlig sagsbehandling er vigtig for erhvervslivet, da det ofte har stor betydning ved etablering, udvidelser, nye investeringer mv. Erhvervsservice offentlig vejledning af virksomhederne i forhold til sagsbehandling, samspil med videninstitutioner, offentlige programmer, etc. Vejledning, der skal hjælpe virksomhederne videre til relevante private rådgivere. Her er det afgørende med professionalisme, at virksomhederne slippes igen, så private specialister kan tage over, og at væksthuse, kommuner eller andre ikke breder sig og i den bedste mening leger amatører på områder, hvor der allerede er et velfungerende privat marked. Side 5/7

6 Erhvervsfremme selvstændige projekter, ofte finansieret af regionale eller EUpuljemidler med forskelligt politisk besluttet fokus. Meget blandede bolsjer og stor knobskydning. Her er der behov for langt skarpere fokusering af indsatsen. Optimering af investering i erhvervsfremme Der er, efter Dansk Erhvervs opfattelse, brug for en klarere forståelse af spillereglerne inden for hver af disse tre ovennævnte kategorier og der er på alle tre niveauer et potentiale for at forbedre og fokusere indsatsen til gavn for vækst og beskæftigelse. Dansk Erhverv anbefaler at tage afsæt i følgende principper: Myndighedsbehandling: Nationale identiske arbejdsgange, forretningsprocesser og koncepter Godkendelser gældende for flere administrative enheder Simple opgaver bør udbydes til private (som fx Statens Bilsyn) Øget brug af digital forvaltning og objektiv sagsbehandling Værdiskabende myndighedsbehandling frem for forvaltningskultur. Erhvervsservice: Efterspørgselsdrevet Virksomhedsnær Branchespecifik (klynge) Konkurrenceudsat Færre ordninger Enklere adgang one stop shop -princip Nationalt gyldige Vejledende og informerende Erhvervsfremme her gælder endvidere Klarere grænser for erhvervsfremme-aktiviteter i forhold til kommercielle virksomheder Pilotprojekter skal kun igangsættes, hvor der er afsat midler til efterfølgende storskala Afgørende med involvering af private aktører Færre stråmænd og i stedet prioritering af midler til at efterspørge de egentlig løsninger Side 6/7

7 Ingen geografiske og/eller administrative afgrænsede gyldighedsområder. Derfor: Myndighedsbehandlingen bør organiseres institutionelt og operationelt efter de opstillede principper. Samlet bør langt den overvejende del af den kommunale, regionale og statslige erhvervsservice og erhvervsfremme institutionelt organiseres samlet med et markant færre antal aktører. Disse bør være nationalt operative fokuseret mod et afgrænset og defineret erhvervsområde, der giver aktørerne mulighed for at oparbejde den kompetence og professionalisme, der imødekommer virksomhedernes efterspørgsel. De enkelte institutioners virke styres og monitoreres af egne bestyrelser, hvor virksomhederne aftagerne udgør mere end halvdelen af de kompetente organer. Side 7/7

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere