Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen Center for Planter & Landbrugslov Den 11. august 2014 Sagsnr.: Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 Til stede: Christian Feder, Carl Heiselberg, Kim Madsen, Lars Bødker, Søren O. Jørgensen, Søren Just. Fødevarestyrelsen: Ednar Wulff NaturErhvervstyrelsen: Anne-Kathrine Mandrup, Bettina Gylden og Tine Vilbrad Jørgensen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af punkt 2 f) Konsekvenser af Rhizomaniafund ved Viborg. 2. Orientering fra NaturErhvervstyrelsen 2a Kartoffelcystenematoder jordprøver Det udleverede bilag 2a blev gennemgået af NAER. Det har generelt været en god jordprøvesæson. Alle de 1327 ha der var anmeldt til jordprøvetagning den 15. november 2013, er prøvetaget og analyseret. Det sidste resultat forelå den 7. februar, dvs. næsten 2 mdr. tidligere end lovet af NAER. Der er samlet anmeldt 4480 ha til jordprøvetagning i forbindelse med avl af læggekartofler. Der er i marker anmeldt til avl i 2014, pt. registreret 76 ha, fordelt på 11 marker, i det officielle register over marker med kartoffelcystenematoder, alle er fund af G. rostochiensis. I efteråret 2013 blev der udtager prøver af 237 ha i forbindelse med overvågning af Globodera i konsumavl, 59 ha er efterfølgende registreret i det officielle register over marker med nematoder. Der er fundet G. pallida på Sjælland. 2b Ny kartoffelbekendtgørelse NAER gennemgik de væsentligste ændringer ved den nyligt udsendte bekendtgørelse, som også fremgår af hørringsbrevet på hørringsportalen, herunder de tilføjede plantesundhedskrav til kerneplanter, samt regler for autorisation som kerneplanteproducent. Som konsekvens heraf er meristemplante erstattet af miniplanter, minikolde og meristemknolde i hele bekendtgørelsen. 2c Orientering om NAER s praksis ved konstatering af manglende overholdelse af afstandskrav til konsumkartofler. NAER gennemgik det udleverede bilag. En henvendelse fra avler har medført behov for præcisering af praksis i tilfælde, hvor afstandskrav til anden avl af kartofler end læggekartofler, ikke er opfyldt. 1

2 Hvis en del af en linje kasseres, forudsætter godkendelse af den resterende del af linjen til læggekartoffelavl, at den kasserede del fjernes inden for få dage. Hvis hele linjenummeret kasseres, skal kartofler ikke fjernes. 2d Drøftelse vedrørende genvækst i marken efter udtagning af virusprøver Forudsætning for et pålideligt virusanalyseresultatet er, at prøver først udtages, når avlen er nedvisnet, samt at avlen ikke derefter gengror. NAER udleverede bilag med henblik på, at få respons på problemstillingerne vedrørende marker, der ikke er tilfredsstillende nedvisnede på tidspunktet for knoldprøvetagning samt genvækst i marker efter prøvetagning. Branchen nævnte flere grunde til gengroninger, herunder nedbør efter nedvisning samt manglende adgang til effektive nedvisningsmidler, dosseringer og behandlingshyppigheder. Under diskussionen blev prøvetagning på lager nævnt som et muligt alternativ. Her er udfordringen, at metoden er statistisk mere usikker, at prøvetagningen rent praktisk er mere besværlig, samt de udfordringer der vil opstå, når de bagerste lagrede partier kasseres. Metoden vil tillige medføre, at analyseresultatet foreligger senere, hvilket er i modstrid med branchens behov for hurtige resultater. KMC nævnte, at de tester alle sorter for virus. Avleren prøvetager selv ved optagning og KMC laver stikprøvevis prøvetagning som kontrol. Ved opsummeringen af diskussionen, nævnte NAER, at prøvetagning efter nedvisning er et vigtigt plantesundhedsmæssigt værktøj, men analyse for virus er ikke EU krav og vi kan overveje mulighederne i andre prøvetagningsmetoder. Eksempelvis kan mulighederne for at autorisere eller automatisere prøvetagningen undersøges. NAER vil i forbindelse med avlskontrollen 2014 samle data, og på den baggrund overveje bestilling til AU med henblik på en faglig vurdering. 2e aktuelle bestillinger af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. kartofler hos Aarhus Universitet. NAER gennemgik de 4 planlagte bestillinger for 2014: Bidrag til udarbejdelse af vejledning til forebyggelse af introduktion og spredning af jordbårne kartoffelskadegørere. Rådgivning vedrørende udvikling af redskaber til patotypebestemmelse og dels undersøgelse af geografisk udbredelse af de løbende fund af Gl. rostociensis og Gl. pallida. En plantesundhedsfaglig vurdering af muligheden for at bortluge virus eller bakterie inficerede planter så angrebsgraden reduceres, samt en vurdering af smitterisikoen til de sunde planter. En plantesundhedsfaglig vurdering af rustsmitte, herunder betydningen af virus og dyrkningsforhold for smittegraden. 2f Konsekvenser af Rhizomaniafund ved Viborg Efter fund af Rhizomania ved Viborgegnen, nævnte NAER, at det er tvivlsomt om Dan- 2

3 mark fortsat kan erklære Jylland, uden for den specifikt definerede egn omkring Kolding, for Rhizomaia frit. Det er muligt at hele landet må erklæres inficeret. Branchen ønsker at begrænse de inficerede områder til de postnumre, hvor der er gjort fund. Som evt. supplement blev foreslået dokumentation for, at der ikke er dyrket roer i eks. 10 år. Det blev nævnt, at i lande som eksempelvis Nederlandene og Finland, bliver kravet om frihed for Rhizomania mindre relevant, fordi der kun dyrkes resistente sorter. Hertil nævnte NAER, at EU reglerne er klare: ved omsætning til beskyttede zoner, skal der tages prøver i avlsareal eller avlen skal have oprindelse fra områder, der er erklæret fri for Rhizomania. Det er et spørgsmål, om dele af DK fortsat kan erklæres Rhizomaniafrit på baggrund af de 50 overvågningsprøver der udtages i kartoffelmarker. Der tages ingen prøver i roemarker. NAER går i tænkeboks. Branchens holdninger er noteret, herunder forslaget om et antal roefrie år. Der laves et notat, der begrunder NAERs stilling. NAER bad branchen indsende eksempler fra Nederlandene eller Storbritannien, da de lande laver meget snævre afgrænsninger. 3 Plantesundhedsdrøftelser i EU og internationalt 3a Procesplan for implementering af nye EU direktiver for handel med læggekartofler. NAER laver en køreplan for implementeringen af direktiverne. Hensigten er at afholde møde med en bred gruppe fra branchen, inklusiv konsumavlere, inden sommerferien, med henblik på at diskutere implementering, og hvilke konsekvenser direktiverne formodes at have for de danske særregler. Dernæst er ideen at lave et roadshow i efteråret med avlere. Forventeligt to møder i Jylland og et møde på Sjælland. Branchen bakkede op om planen. 3b Status for EUs forordningspakke for plantesundhed, planteformeringsmateriale og kontrol. NAER orienterede om, at Planteformeringsforordningen er nedstemt i Parlamentet. Forslaget var ikke gennemskueligt nok for Parlamentet. Det kan betyde, at Kommissionen skal komme med forslag til ændringer. Kontrolforordningen har ikke været til afstemning i Parlament, men den forventes, sammen med Plantesundhedsforordningen, at blive stemt igennem. Det er en samlet pakke på 5 forordninger, som det var hensigten at vedtage samtidig, men på baggrund af nedstemningen af Planteformeringsforordningen, ændres denne strategi muligvis. NAER holder branchen orienteret om processen. 3c Ruslands importforbud; kort status for forhandlingerne med Rusland NAER gennemgik status for forhandlinger. Ruslands krav om, at avlere og sorterervirksomheder skulle godkendes til eksport er suppleret med krav om inspektion m.m. i eksportlandet. 11 EU lande har lagt oplysninger om godkendte avlere på deres hjemmeside, samt liste over hvordan medlemslandende opfylder de russisk krav til karantæneskadegørere. De 3

4 fleste karantæneskadegørere findes ikke i EU. Finland er godkendt til eksport til Rusland, Nederlandene er på vej til at blive godkendt sammen med Polen og UK. Det er ikke helt klart, hvilke krav Finland har accepteret at leve op til. Adspurgt oplyste branchen, at der pt. ikke var forventning om eksport til Rusland. NAER har lavet en forkortet engelsksproget udgave at det danske avlssystem, som ligger på NAERs hjemmeside. Der blev udleveret oplysninger om hhv. internetadgang til EUs hjemmeside, som linker videre til medlemslanderes ruslandsside og til det russiske Landbrugsministeriums hjemmeside. 3d Orientering om EPPO workshop Bettina og Tine deltog i februar i EPPO workshop om den fytosanitære risiko ved jord på knolde og kartoffelaffald, samt i den efterfølgende paneldebat. Der var mange gode indlæg af stor relevans. Ingen lande har tilsyneladende fundet den helt rigtige metode, til at håndtere affald, fra sorterervirksomheder m.m. på. Der blev ved panelmødet præcenteret forslag til to standarder om henholdsvis, prøvetagning af jord fra knolde m.h.p. KCN analyse i forbindelse med eksport og forslag til et nationalt kontrolsystem for KCN. 3.e Proces ved godkendelse af miniknolde fra andre EU-lande. NAER orienterede om at pt. er 3 miniknoldproducenter godkendt i Skotland. Producenterne skal genvurderes ud fra reglerne i den nye bekendtgørelse, men indtil da, er de fortsat godkendte. NAER vil skrive en vejleding om krav til minikoldproducenter, som også vil forelægge på engelsk. Det er de enkelte producenter NAER godkender og ikke deres hjemland. 3f Indsendelse til NAER af resultater af private sygdomsanalyser til brug i internationale sammenhænge, særligt eksport. NAER mindede branchen om, at de lovede analysedata fra rekvirerede prøver for bl.a. X, A, M og S virus ikke var modtaget af NAER. Det blev oplyst, at AU s projekt om X,A,M og S virusanalyse i høsten 2013, som omtalt ved mødet den 26. august 2013, ikke bliver gennemført. 4 Orientering om projektide om (mad)spild i kartoffelproduktionen v Jesper Sørensen NAER. Jesper præsenterede projekt om spild af kartofler, med formål at have fokus på ressource effektivitet. Man vil se vil se på årsager og mulige løsninger i bred forstand. Det er et vidensindsamlingsprojekt evt. med henblik på udvikling af produktionsteknikker. Danske kartofler var interesseret i at deltage. 5. Nyt fra Danske Kartofler v. Carl Heiselberg Carl spurgte til mulighederne for, at Danmark placeres i en ny kategori der hedder fri for ring og brun bakteriose. NAER vurderede ikke, at der er villighed til at bruge ressourcer på den opgave fra kommissionen side. NAER tjekker Danmarks status jf. EPPO. Det kan oplyses af for brunbakteriose er status fraværende, og for ringbakteriose er status fraværende, udrydet. 5a Status for forædlingsstation Vandel Danske kartofler ønsker fortsat at have kartoffelforædling i danske hænder. Det er dog i 4

5 sidste ende et økonomisk spørgsmål, og der er flere udfordringer, som skal klares, men også flere løsninger at arbejde med. 5b kommende og aktuelle projekter og forsøg vedr. kartofler. Projekterne der skal udføres i 2014 er besluttet i januar. Projekter finansieres af kartoffelafgiftsfonden og GUDP midler. Af interessante problemstillinger blev nævnt: nedvisningsproblematikken og lagersygdomme. NAER nævnte at dialog og orientering om disse projekter i dette forum er vigtigt. 6 Orientering fra FVST 6a Sammenligning af virusanalysemetoder. Ednar gennemgik analysemetoden og beregningen af virusinfektionen i kartoffelprøver ved en 10 x 10 analyse, der anvendes i FVST, og sammenlignende metoden med NAKs 50 x 4 analyse. FVST har 10 virusinfektionintervaller (fra 0 til 100%), og NAK har 4 infektionsintervaller. NAK anvender multiplex PCR, mens FVST bruger monoplex PCR, som er en mere følsom teknik. Volumen af PCR reaktionen (som er mindre i NAK end i FVST) er også forskellig, hvilket påvirker følsomheden af metoden. Resultater fra FVST og NAK fra samme parti, kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Ednar nævnte, at forudsat at NAKs virusanalyse er akkrediteret, kan NAER benytte analyseresultater fra NAK til at godkende/kassere partier. 6b Nyt LIMS nye analysebeviser Nyt LIMS medfører nye analysebeviser. Der blev vist eksempler på mødet. Beviset sendes fremover automatisk, med elektronisk underskrift, når resultatet er tastet ind i LIMS. Sætningen som blev drøftet under punkt 4, på mødet den 10. december 2013, er slettet. 6c Validering af analysemetoder Ikke gennemgået på mødet. 7 Eventuelt NAER udsender forslag til ny mødedato, der forventes at være i medio september (efterfølgende fastsat til 2. september hos Fødevarestyrelsen i Ringsted). NAER nævnte, at NAER laver oplæg til næste møde vedrørende mødestruktur i underarbejdsgrupper under UFPP. Det overvejres, evt. midlertidigt, at holde 2 faste årlige møder fremfor som nu 3. 5

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: 14-60013-000003 TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1) I medfør af 1, stk. 1-3, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1, 2 og 13, stk. 3,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Hvad er det der gør, at data til ledelsesinfor mation ikke er fyldestgørende Master of Information Technology med specialisering i sundhedsinformatik

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere