Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf"

Transkript

1 i Kommuneplan Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af Ikke vedtaget

2 side 2 Kommuneplan

3 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring i Kommuneplan , Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf. Ændringen vil give mulighed for at bygge boliger i en mindre del af enkeltområdet. Som det ses på kortet omfatter ændringen ejendommen Den gl. Biograf, Sct. Nicolaj Gade i Ribe, hvor den eksisterende salsbygning ombygges til boliger. I overensstemmelse med Forslag til Ændring udarbejdes Forslag til Lokalplan nr Redegørelse For at muliggøre ønsket om boligbebyggelse foreslås højde samt bebyggelsesprocent hævet. Forslag til Ændring Der foretages ikke forhøring da ændringen vurderes at være uvæsentlig, idet der åbnes mulighed for boliger i eksisterende bygning og den eksisterende karakter i byområdet bevares. Vedtages forslaget medfører det at bebyggelsesprocenten hæves fra max 75% til max 150% og højden hæves fra max 2½ etage til max 3 etager. Miljøvurdering Kommuneplanændringen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering og skal ikke underkastes en miljøvurdering. Bemærkninger til forslaget I henhold til Lov om Planlægning er der fastsat en frist for at fremsende bemærkninger til forslaget på mindst otte uger. Byrådet har sat fristen fra den.. til den. Har du bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget, skal det indsendes skriftlig til Esbjerg Byråd, Teknik & Miljø, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, senest den. Husk at angive navn og adresse. Kommuneplan side 3

4 Rammedel Af kortet kan ses at ændringen omfatter enkeltområde Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider. side 4 Kommuneplan

5 Kommuneplanændring nr Enkeltområde Område 40 Ribe Dom-Sankt Katharine Sogne 010 Ribe Bykerne 130 Saltgadekvarteret Status Den er følgende gældende eller under forberedelse: Zonestatus: Byzone Kommuneplanstatus: Bestemmelser og bindinger er vedtaget af byrådet d Bestemmelser Der er fastlagt følgende rammer for indholdet i lokalplaner: Byzone Hovedcenter med erhverv Reserveret til ældreinstitutioner Fastholdes som byzone. Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med mulighed for at etablere butikker, liberalt erhverv, hoteller, restaurationer, boliger, offentlige institutioner og lignende. Herudover må der placeres erhverv som mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Der må ikke tillades virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperioden tillades. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mulighed for dagligvarebutikker på op til m² og udvalgsvarebutikker på op til m². Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening. I området skal sikres mulighed for ældrecenter og beslægtede aktiviteter. Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold der hindrer eller vanskeliggør realiseringen. B% max 150 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 150 for området under et. Max 3 etager Friarealer hovedcenter med erhverv Museum Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 3 etager. For erhverv skal der etableres opholdsareal svarende til min. 5 % af etagearealet. For boliger skal der etableres opholdsareal svarende til min. 10 % af etagearealet. Opholdsarealer kan tilvejebringes som et hævet gårdareal eller som altaner eller tagterrasse. Parkering fastsættes i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativ. Parkeringspladser og parkeringshuse skal placeres bag randbebyggelse. Parkering fastsættes i overensstemmelse med kommunens parkeringsregulativ. I området skal sikres mulighed for museum og beslægtede aktiviteter. Bevaringsværdige De bevaringsværdige bygninger i kategori 1-5 skal tilstræbes bevaret i enkeltbygninger Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

6 fortsat Bestemmelser Bebyggelsens indpasning forbindelse med tiltag i området. Ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet: edel Udskrift dannet:

7 fortsat Bindinger Lokalplaner indenfor området skal endvidere sikre følgende bindinger: Støjisolinie(r) Kildepladszoner Begrænset drikkevandsinteresseområde Bevaringsværdigt miljø Værdifulde byrum Kulturhistorisk miljø Kirkeomgivelser Terrænkoter under +4,75 DVR90. Skovrejsning uønsket Generelt 3 beskyttet områder Naturbeskyttelse Lavbundsområde Fredning International naturbeskyttelse Målsatte vandløb Trafikveje Inden for følgende støjisolinie(r) må der ikke tillades etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende godtgøres, at grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er baggrund for støjisolinien. * Virksomhedsstøjisolinien på 45/40/35 db(a). Inden for kildepladszonen må der ikke tillades forhold, der kan indebære risiko for en øget belastning af grundvandet. Der må ikke foretages nedsivning af spildevand, og der skal træffes nødvendige foranstaltninger til sikring af grundvandet ved valg af materialer og metoder ved etablering og drift af bebyggelse, anlæg og ledninger. Virksomheder og aktiviteter, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, søges henvist via planlægning, til områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Bevaringsværdige bebyggelser og harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for det bevaringsværdige miljø må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. I by- og gaderum skal kultur- og bymiljøet understøttes. Adgangen til bygningerne skal ske fra gadesiden. Erhvervslokaler i stueetagen med facade mod gaden skal have vinduer mod gaden. Vinduerne må ikke afblændes. Belægninger, beplantning og byinventar skal bidrage til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Bevaringsværdige bygninger og harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for det udpegede kulturhistoriske miljø må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe områdets kulturhistoriske værdi. I området må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg mv., der ikke væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab. Der må i området ikke planlægges ny bebyggelse hvor Terrænkoten er under +4,75 DVR90. Inden for det af Esbjerg kommunes udpegede område, hvor skovtilplantning er uønsket, må der ikke plantes skov. Generelt beskyttede naturtyper ( 3). F.eks. Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og/eller overdrev. Inden for følgende kategori(er) må der ikke tillades etableret forhold i strid med Lov om naturbeskyttelse. * Beskyttelseslinie(r) ( 15-19). F.eks. 300 m strand-, 150 m sø-/å-, 300 m skov-, 100 m fortidsminde- og/eller 300 m kirkebeskyttelseslinie. Inden for de udpegede lavbundsområder må der ikke tillades forhold der strider mod gældende lovgivning. * Inden for fredet område ( 33-51) må der ikke tillades forhold i strid med fredningen. Inden for de internationalt udpegede særlige naturbeskyttelsesområder må der ikke tillades etableret forhold, der kan skade det dyre- og planteliv, der søges sikret gennem EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, Ramsarkonventionen eller EU Habitatdirektivet. (Natura 2000 områder) Vandløbene i Esbjerg kommune, har 3 målsætninger, hvortil der knytter sig en række kvalitetskrav, der sætter grænser for, i hvor høj grad vandløbene må påvirkes. Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold der hindrer udbygning eller drift af de reserverede veje og trafikvejene, herunder skal tinglyste byggelinjer respekteres, og der må ikke sikres eller anlægges andre ledninger/byggerier, som hindrer en evt. udbygning af vejene. Esbjerg kommuneplan , rammedel Udskrift dannet:

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming

Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Forslag til Ændring 2012.41 i Kommuneplan 2010-2022 Boligområde ved Gabelsvej, Bramming Juli 2012 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2012.41 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2012.41 Baggrund

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Daginstitution ved Gl Vardevej 97

Daginstitution ved Gl Vardevej 97 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl Vardevej 97 Juli 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 18-06-2012 at offentliggøre i Kommuneplan 2010-2022, Daginstitution

Læs mere

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97

Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 Ændring 2012.39 i Kommuneplan 2010-2022 Daginstitution ved Gl. Vardevej 97 December 2012 Esbjerg Kommune Ændring 2012.39 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.39 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Januar 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 16-01-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

St Darum, Gl Darumvej 9

St Darum, Gl Darumvej 9 i Kommuneplan 2010-2022 St Darum, Gl Darumvej 9 November 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 04-11-2013 at offentliggøre Forslag til Ændring 2013.55 i Kommuneplan

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.20 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-03-2015 Forslag til Ændring 2014.20 i kommuneplan 2014-2026, Hjerting By, For et område på Havborgvej.

Læs mere

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Ændring 2010.3 i Kommuneplan 2010-2022 Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Juni 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.3 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.3 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Plantagevej, Hjerting

Plantagevej, Hjerting Forslag til Ændring 2006.03 i Kommuneplan 2006-2018 Plantagevej, Hjerting Maj 2008 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2006.03 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2008 at offentliggøre Forslag til

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7

Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7 Ændring 2014.19 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.19 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 09-10-2015 Forslag til Ændring 2014.19 i kommuneplan 2014-2026,

Læs mere

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé i Kommuneplan 2010-2022 Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Juni 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 20-03-2013 Forslag til Ændring

Læs mere

Hjerting By, For et område på Havborgvej

Hjerting By, For et område på Havborgvej Forslag til Ændring 2014.20 i Kommuneplan 2014-2026 Hjerting By, For et område på Havborgvej Plan s oplæg af 05-03-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2014.20 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.30 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.30 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 16-09-2015 Forslag til Ændring 2015.30 i kommuneplan 2014-2026, Ribe Øst, Udvidelse af jordbrugsområde.

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Juni 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 25-01-2012 Forslag til Ændring 2010.19

Læs mere

Ændring Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017

Ændring Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017 Ændring 2016.51 Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej. September 2017 Ændring 2016.51 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.51 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2017 Forslag

Læs mere

Motorsportcenter Danmark, Esbjerg

Motorsportcenter Danmark, Esbjerg Ændring 2008.24 i Kommuneplan 2010-2022 Motorsportcenter Danmark, Esbjerg Marts 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2008.24 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2008.24 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Ændring 2007.9 i Kommuneplan 2006-2018 Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Juni 2009 Esbjerg Kommune Ændring 2007.9 side 2 Kommunelplan 2006-2018 Ændring 2007.9 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Boligområde ved Tarp Byvej 81

Boligområde ved Tarp Byvej 81 Ændring 2005.34 i Kommuneplan 2006-2018 Boligområde ved Tarp Byvej 81 Marts 2008 Esbjerg Kommune Ændring 2005.34 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 31-10-2007 Forslag til Ændring 2005.34 i Kommuneplan

Læs mere

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård November 2010 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 15-11-2010 at offentliggøre Forslag

Læs mere

Ændring Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej. Maj 2014

Ændring Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej. Maj 2014 Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej Maj 2014 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 18-09-2013 Forslag til Ændring 2013.60 i kommuneplan

Læs mere

Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg

Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg Ændring 2016.59 Mosevangen, Markusskolen, Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.59 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.59 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-03-2017 Forslag til Ændring 2016.59

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.28 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.28 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 23-06-2015 Forslag til Ændring 2015.28 i kommuneplan 2014-2026, Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej.

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 15. maj 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City

Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City Ændring 2012.47 i Kommuneplan 2010-2022 Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City Februar 2013 Esbjerg Kommune Ændring 2012.47 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2012.47 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Forslag til Ændring 2013.04 i Kommuneplan 2014-2026 Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Plan s oplæg af 27-05-2014 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2013.04

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016

Ændring Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade. September 2016 Ændring 2016.46 Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade September 2016 Ændring 2016.46 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.46 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 14-06-2016

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. s la. Maj Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Vognsbøl, Uddannelsessletten

Vognsbøl, Uddannelsessletten Forslag til ændring 2015.25 Vognsbøl, Uddannelsessletten Juni 2015 Forslag til Ændring 2015.25 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2015.25 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2015 at offentliggøre

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Ændring 2011.26 i Kommuneplan 2010-2022 Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Esbjerg Kommune Ændring 2011.26 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Ændring 2011.26 Baggrund Esbjerg Byråd

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. s la. Oktober Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Oktober 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej

Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Forslag til lokalplan 02-010-0001 Gl. Sædding Beboelse indenfor strandbeskyttelseslinien, Sædding Strandvej Tillæg nr. 1 til lp. nr. 367 januar 2013 Side: 0 Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0001. Beboelse

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.07 Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.07 Titel Indre by, nye bevarings-

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Hjerting Bydelscenter i Hjerting. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.11 Titel Hjerting Bydelscenter i Hjerting

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 21. august 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1.

Læs mere

Ribe Øst, Boliger, Ribelund

Ribe Øst, Boliger, Ribelund Ændring 2015.42 Ribe Øst, Boliger, Ribelund Juni 2017 Ændring 2015.42 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.42 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 07-04-2017 Forslag til Ændring 2015.42 i kommuneplan

Læs mere

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. Marts Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Marts 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.73 Titel Farup Kirkeby, Boligområde,

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2016.47 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2016.47 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 20-06-2016 at offentliggøre Forslag til Ændring 2016.47 i Kommuneplan 2014-2026, Vognsbøl,

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Indre By, Boliger ved Nygårdsvej. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Maj 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Stus Vedtaget Plannavn Ændring 2017.02 Titel Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Forslagsdo

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2019.33 Titel Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. e d ta. Juni 2019

Ændring Kommuneplan. Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade. e d ta. Juni 2019 V ge e d ta t Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.08 Titel

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej. e d ta. August Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej August 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.22 Titel Grimstrup

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. e d ta. Maj Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Maj 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.14 Titel Strandby,

Læs mere

Cafè, Smedegade i Esbjerg

Cafè, Smedegade i Esbjerg Ændring 2016.67 Cafè, Smedegade i Esbjerg Juni 2017 Ændring 2016.67 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 22-03-2017 Forslag til Ændring 2016.67 i kommuneplan 2014-2026, Café, Smedegade i Esbjerg.

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde. e d ta. Marts Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Marts 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.25 Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Læs mere

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej. April Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej April 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2018.15 Titel Jerne

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018

Ændring Kommuneplan. Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè. e d ta. August 2018 V ge e d ta t Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè August 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.04

Læs mere

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen

Ændring e d ta. Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg. Februar Kommuneplan. Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Februar 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Ændring 2016.50 Ændring 2016.50 Status Vedtaget Plannavn Ændring

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2015.26 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2015.26 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 07-03-2016 at offentliggøre Forslag til Ændring 2015.26 i Kommuneplan 2014-2026, Vester

Læs mere

Vognsbøl, Uddannelsessletten Nord

Vognsbøl, Uddannelsessletten Nord Ændring 2016.49 Vognsbøl, Uddannelsessletten Nord August 2016 Ændring 2016.49 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.49 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 24-05-2016 Forslag til Ændring 2016.49

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien. e d ta. Februar Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien. e d ta. Februar Vores fremtid i storkommunen V ge e d ta t Ændring 2017.10 Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Februar 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Vedtaget Plannavn Ændring 2017.10 Titel Gjesing

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 36. Til Silkeborg Kommuneplan

VEDTAGET. Tillæg 36. Til Silkeborg Kommuneplan VEDTAGET Tillæg 36 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 25. april 2016 Offentliggjort 2. maj 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 36 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2015.35 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2015.35 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 08-12-2015 at offentliggøre Forslag til Ændring 2015.35 i Kommuneplan 2014-2026, Erhvervsområde,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr

OPHÆVELSE. Ophævelse af en del af lokalplan 498. Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding. Plan nr OPHÆVELSE Ophævelse af en del af lokalplan 498 Boliger Fyrparken 3-7 Gl. Sædding Plan nr. 02-010-0002 September 2016 Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Fotos/Illustrationer: Plan Tryk: Esbjerg Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej

Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej 1-2017 Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej 1-2017 Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej Status Plannavn Vedtaget Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej Plannummmer 1-2017 Dato for offentliggørelse

Læs mere

Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej

Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej Forslag til Ændring 2015.28 i ommuneplan 2014-2026 Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej Plan s oplæg af 16-10-2015 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2015.28 side 2 ommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder Lokalplan 04-010-0002. Kvaglund Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24 for matr.nr. nr. 6b og 6d Kvaglund, Esbjerg Jorder Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med LandSyd - landinspektører I/S Fotos/Illustrationer:

Læs mere

Forslag til ændring Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. November 2017

Forslag til ændring Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33. November 2017 Forslag til ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 November 2017 Forslag til Ændring 2017.73 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2017.73 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2016.51 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2016.51 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 29-05-2017 at offentliggøre Forslag til Ændring 2016.51 i Kommuneplan 2014-2026, Guldager

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kommuneplantillæg FORSLAG. Sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej, Kelstrup Strand

Kommuneplantillæg FORSLAG. Sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej, Kelstrup Strand Kommuneplantillæg 1-2009 Sommerhusområde ved Kelstrup Kystvej, Kelstrup Strand FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN DEN 19. MAJ - 14. JULI 2010. Maj 2010 Forslag til kommuneplantillæg 1-2009

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Forslag til Ændring 2016.56 Bramming Landområde, Golfbane ved Porsholt Oktober 2016 Forslag til Ændring 2016.56 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2016.56 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Kolonihaveområder. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Kolonihaveområder. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2017.03 Kolonihaveområder Juni 2018 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Forslag Plannavn Ændring 2017.03 Titel Kolonihaveområder Forslagsdato 5. juni 2018 Høring

Læs mere

år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 31 til Kommuneplan 2014

år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 31 til Kommuneplan 2014 Kirkestie n Kirke stien Spangåvej Ve ær K d et år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 31 til Kommuneplan 2014 a Forsl g Indledning Redegørelse Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Ændring Restaurant overfor Vor Frelsers Kirke i Skolegade. Oktober 2016

Ændring Restaurant overfor Vor Frelsers Kirke i Skolegade. Oktober 2016 Ændring 2016.44 Restaurant overfor Vor Frelsers Kirke i Skolegade Oktober 2016 Ændring 2016.44 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2016.44 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 30-05-2016 Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 8

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 8 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 8 Stor udvalgsvarebutik i bymidten Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg 24. Til Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 24. Til Silkeborg Kommuneplan Tillæg 24 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 24. august 2015 Endelig vedtagelse er offentligt bekendtgjort 10. september 2015 Tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade

Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade Forslag til lokalplan 01-010-0016 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 326 For Kongensgade, Torvet og Torvegade Forslag 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 40 til Rammeområder 11.C1 og 11.C13 Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Ændring

Forslag til Ændring Vester Nykirke Landområde, Transformerstation, Endrup Maj 2014 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 19-05-2014 at offentliggøre Forslag til Ændring 2013.61 i Kommuneplan 2014-2026,

Læs mere

FORSLAG. Gilleleje. Boligområde Bavne Ager Tillæg nr. 14 til Kommuneplan /9

FORSLAG. Gilleleje. Boligområde Bavne Ager Tillæg nr. 14 til Kommuneplan /9 FORSLAG Gilleleje Boligområde Bavne Ager Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-25 1/9 Generel orientering Dette planforslag er udarbejdet af Gribskov Kommune. Planforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse

Læs mere

Gredstedbro, Karstensminde Plejehjem

Gredstedbro, Karstensminde Plejehjem Forslag til ændring 2016.60 Gredstedbro, Karstensminde Plejehjem Marts 2017 Forslag til Ændring 2016.60 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2016.60 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 21-03-2017

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 00. måned - 00. måned 2019 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ændring Kommuneplan. Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen

Ændring Kommuneplan. Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej. s la. Juni Vores fremtid i storkommunen s la For g Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Juni 2019 Kommuneplan Vores fremtid i storkommunen 2018-30 Status Plannavn Forslag Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej

Læs mere

Kommuneplantillæg. Tillæg nr 34 til Kommuneplan Høje Taastrup Station. Blekinge Boulevard. Høje Taastrup Boulevard.

Kommuneplantillæg. Tillæg nr 34 til Kommuneplan Høje Taastrup Station. Blekinge Boulevard. Høje Taastrup Boulevard. Høje Taastrup Station Høje Taastrup Boulevard Berings Gade 2263 Halland Boulevard Blekinge Boulevard 2019 Kommuneplantillæg Tillæg nr 34 til Kommuneplan 2014 Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 19 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 27.06.2016 Offentliggjort den 07.07.2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere