Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel"

Transkript

1 Storcirkelsejlads Denne note er et udvidet tillæg til kapitlet om sfærisk geometri i TRIPs atematik højniveau 1, ved Erik Vestergaard. Nogle definitioner I dette afsnit skal vi se på forskellige aspekter ved storcirkelsejlads, som er den mest direkte måde at bevæge sig fra et sted til et andet på jordkloden. Her tager vi selvfølgelig ikke hensyn til forhindringer såsom mellemliggende landområder etc etc. Teorien er mindst lige så anvendelig for transport med fly, da der ofte ikke vil være de samme forhindringer at tage hensyn til. På jordkloden angives en position ved ( b, λ, hvor b er stedets breddegrad, og λ er stedets længdegrad. Som bekendt er breddegraden lig med vinklen fra ækvator til stedet, regnet med fortegn. På figur 1 er breddegraden for stedet således lig med PO. reddegraden regnes fra 90 til 90, således, at sydpolen har breddegrad 90, ækvator har breddegrad 0 og nordpolen har breddegraden 90. ed en meridian menes en halv storcirkel, der går fra sydpolen til nordpolen. Den kan også betegnes en længdegradscirkel. Enhver position på en meridian har samme længdegrad. Positioner på den meridian, som passerer igennem Greenwich i England, defineres til at have længdegrad 0. Længdegraden hørende til en anden meridian fastlægges som vinklen mellem den pågældende meridian og Greenwich-meridianen, regnet med fortegn, således at man regner længdegraden positiv mod vest og negativ mod øst. Længdegraden regnes altså i intervallet 180, 180. Undertiden angives længdegraden dog også i intervallet 0, 360, på oplagt vis. Hvis man indlægger jordkloden i et tredimensionalt koordinatsystem, således at centrum O anbringes i centrum, ækvatorplanen anbringes i xy-planen og Greenwich anbringes i den positive kvadrant af xz-planen, så kan de sædvanlige sfæriske koordinater ( ϕ, θ identificeres med henholdsvis λ og b. Sejlads langs breddeparallel ens vi er i gang med at indføre nye begreber, vil det være hensigtsmæssigt at omtale begrebet en breddeparallel. En breddeparallel er en lillecirkel, som er parallel med ækvatorplanen. lle steder på en breddeparallel har dermed samme breddegrad. emærk, at en del af en breddeparallel ikke kan være side i en sfærisk trekant, med mindre breddeparallellen da lige netop er ækvatorcirklen. Siderne i en sfærisk trekant skal jo være storcirkelbuer. 1

2 emærk samtidigt, at længden af en breddeparallel er L 2πRJ cos( b, hvor R J 6370 km er jordens radius. egrundelsen herfor er, at radius i lillecirklen jo er lig med R cos( b, hvilket man kan overbevise sig om ved at betragte figur 2. Hvis man J kun bevæger sig rundt langs en del af en breddeparallel, svarende til, at man ændrer længdegrad lgf. λ λ (lgf. står for længdeforskel, så er den tilbagelagte strækning langs breddeparallellen lig med (1 Lreddeparallel 2πRJ cos( b lgf. 360 nemlig svarende til den brøkdel af breddeparallellen, som er tilbagelagt. Først i midten af 1700-tallet opfandt man navigationsinstrumenter med hvilke man kunne bestemme længdegraden med bare nogenlunde sikkerhed. Indtil da kunne man altså kun regne nogenlunde med breddegradsmålinger. Som en følge heraf gjorde man ofte brug af breddesejlads, hvilket vil sige, at man fulgte en breddeparallel indtil man kom til den meridian, hvor destinationen befandt sig, og derefter sejlede stik syd/nord langs meridianen indtil man var fremme. Distance og startkurs Når man skal bestemme forskellige størrelser i forbindelse med storcirkelsejlads, så kan det gøres ved at betragte en ganske bestemt sfærisk trekant, nemlig den, der har hjørner i Nordpolen, samt affarende sted og påkommende sted. På figur 1 betegnes de henholdsvis med N, og. Positionerne og er angivet ved breddegrad og længdegrad: ( b, λ og ( b, λ. Da buen P er lig breddegraden b, så må siden N være lig med 90 b. Tilsvarende er siden N lig med 90 b. Endvidere ser man, at vinklen N er lig med den numeriske værdi af længdeforskellen lgf. λ λ. Den er i øvrigt lig med QOP nede i ækvatorplanen. Når koordinaterne for affarende og påkommende sted er kendt, så kan distancen dist. mellem de to steder findes. Det er underforstået, at der er tale om den korteste afstand, altså længden af storcirkelbuen. Ved brug af cosinusrelationen (2 cos( c cos( a cos( b + sin( a sin( b cos( C med c dist., a N, b N og C N lgf. fås følgende formel til bestemmelse af distancen: cos( dist. cos( 90 b cos( 90 b + sin( 90 b sin( 90 b cos( lgf. cos( dist. sin( b sin( b + cos( b cos( b cos( lgf. 2

3 hvor vi har benyttet, at sin( 90 v cos( v og cos( 90 v sin( v samt at cosinus er ligeglad med, om man ændrer fortegn på vinklen: cos( lgf. cos( lgf.. Distancen fås via formel (3 i vinkelmål. Ønskes distancen omregnet til km, så kan man benytte, at 1 1 bueminut ( svarer til 1 sømil, eller 1852 meter. 60 Dernæst kunne det være interessant at bestemme kursen kurs fra. Det er den kurs, som skibet lægger ud med, når den starter på sin rejse langs storcirkelbuen hen imod stedet. emærk, at skibet under en storcirkelsejlads normalt ikke vil holde fast kurs på rejsen. Kursen vil normalt løbende ændre sig. en hvad er kursen helt præcist? Kursen er den vinkel, som skibet danner med meridianerne. Vi vedtager at regne kursen i intervallet 180, 180, hvor kursen skal være 90 for retning stik øst, 0 for retning stik nord, 90 for retning stik vest og 180 for retning stik syd. an kan bruge cosinusrelationerne til at angive en formel til bestemmelse af startkursen fra. Det overlades til læseren at vise, at (4 cos( kurs sin( b sin( b cos( dist. cos( b sin( dist. Hvis ligger vest for, så er fortegnet for kurs positivt, ellers er det negativt. Formler for en retvinklet sfærisk trekant I det følgende får vi brug for et par formler, som gælder for en retvinklet sfærisk trekant, dvs en trekant, hvor mindst én vinkel er lig med 90. Sætning 1 For en retvinklet sfærisk trekant, hvor den rette vinkel betegnes med C, gælder følgende formler: (1.1 cos( c cos( a cos( b sin( a (1.2 sin( sin( c tan( b (1.3 cos( tan( c 3

4 evis: (1.1 fås straks af den sfæriske cosinusrelation (2, idet cos( C cos( Formel (1.2 fås straks ved hjælp af den sfæriske sinusrelation, idet sin( 90 1: sin( sin( a sin( C sin( 1 sin( sin( c sin( a sin( c sin( a sin( c Formel (1.3 indses ved følgende regninger: cos( cos( a cos( b cos( c sin( b sin( c cos( c cos( b cos( c cos( b sin( b sin( c cos( c cos ( b cos( c cos( b sin( b sin( c cos( c 1 cos ( b 2 2 cos( b sin( b sin( c 2 cos( c sin ( b cos( b sin( b sin( c sin( b cos( b sin( c cos( c tan( b tan( c hvor vi undervejs har benyttet følgende: 1. lighedstegn fås ved at bruge en af varianterne af cosinusrelationen. 2. lighedstegn: Her benyttes formel ( lighedstegn: Tæller og nævner forlænges med cos(b. 5. lighedstegn: Idiotformlen benyttes. aksimal breddegrad Når et skib fra positionen ( b, λ med startkurs kurs bevæger sig rundt langs en storcirkel på jordkloden, så vil der være et sted på cirklen med maksimal bredde. etragt den sfæriske trekant, som har hjørner i, og nordpolen N, illustreret på figur 3. t er stedet for maksimal bredde kan karakteriseres ved, at vinklen i trekanten er ret. Skibets kurs på dette sted må jo nødvendigvis være stik øst/vest (overvej. Hvis vi bruger formel (1.2 ovenfor med, og C lig med henholdsvis, N og, så fås: sin( kurs sin( 90 b sin( 90 b cos( b cos( b idet siden N jo er lig med 90 b, hvor b angiver den maksimale bredde, der jo forekommer på stedet. Dette giver anledning til formlen (5 cos( b cos( b sin( kurs 4

5 For at kunne udregne længdegraden λ for stedet bestemmer vi først et udtryk for længdeforskellen lgf fra position til position, regnet med fortegn. Længdegraden λ kan derefter findes som λ λ +lgf. an ser af figur 3, at vinklen N i trekant N er lig med lgf. enyttes formel (1.3 med, og C lig med henholdsvis N, og så fås følgende: (6 cos( lgf tan( 90 b tan( 90 b tan( b tan( b Når man tager cos 1 til udtrykket på højre side for at finde lgf, så må man i det enkelte tilfælde afgøre, om det er plus eller minus vinklen, der er den korrekte. Gennemføres kun en del af storcirklen og indeholder denne del ikke positionen med den maksimale bredde, angivet med formlerne (5 og (6, så vil kurvens maksimale bredde findes i et af rutens endepunkter. Positioner på storcirkelbuen Lad os slutte teorien af med endnu en situation: Hvis man kender længdegraden λ D et sted D på storcirkelbuen ønskes en formel for den tilhørende bredde b D. Vi vil gå ud fra, at vi i forvejen har bestemt stedet ( b, λ med den maksimale bredde. Først udregnes længdegradsforskellen lgf D λ D λ. Herefter kan den ønskede bredde bestemmes af formlen (7 tan( b tan( b cos( lgf D D evis: Formel (7 fås ved at kigge på den retvinklede sfæriske trekant ND på figur 4. Hvis vi bruger formel (1.3 ovenfor med, og C lig med henholdsvis N, D og, så får man: (8 cos( lgf D tan( 90 b tan( 90 b D tan( bd tan( b hvilket giver det ønskede. 5

6 Et resumé af formler Lad os lige resumere de formler, som er angivet og bevist i de foregående afsnit: Formler for storcirkelsejlads (3 cos( dist. sin( b sin( b + cos( b cos( b cos( lgf. (4 cos( kurs sin( b sin( b cos( dist. cos( b sin( dist. (5 cos( b cos( b sin( kurs (6 cos( lgf tan( b tan( b (7 tan( b tan( b cos( lgf D D For at bestemme længdegraden λ benyttes formlen λ λ +lgf. Husk at når man tager cos 1 på begge sider i formlen (6, så må man i hvert enkelt tilfælde overveje, om længdeforskellen er lig med plus eller minus den vinkel, som lommeregneren giver. 6

7 Et eksempel En flyver afgår fra København (55 36 N.br., Ø.lg. via storcirkelruten mod Los ngeles (33 57 N.br., V.lg.. Lad os bestemme de forskellige størrelser gennemgået i teorien ovenfor. København anbringes i hjørnet og Los ngeles anbringes i hjørnet i den sfæriske trekant, som desuden omfatter Nordpolen N. Vi har: b , 60, λ , 63 b , 95, λ , 42 lgf. λ λ 118, 42 ( 12, , 05 cos( dist. sin( b sin( b + cos( b cos( b cos( lgf. sin( 55, 60 sin( 33, 95 + cos( 55, 60 cos( 33, 95 cos( 131, 05 0, Hvilket giver en distance på 81, 20. Dette svarer til 81, , 852 km 9023 km. Nu til startkursen fra København: cos( kurs sin( b sin( b cos( dist. cos( b sin( dist. sin( 33, 95 sin( 55, 60 cos( 81, 20 cos( 55, 60 sin( 81, 20 0, hvilket giver følgende kurs fra København: kurs 39, 27. Næste punkt er at bestemme det nordligste punkt, som flyet opnår på sin rejse til Los ngeles. Først den maksimale bredde: cos( b cos( b sin( kurs cos( 55, 60 sin( 39, 27 0, hvilket giver b 69, 04. For at finde længdegraden må vi først udregne længdeforskellen fra København til det nordligste punkt på ruten. cos( lgf tan( b tan( b tan( 55, 60 tan( 69, 04 0, Heraf fås lgf 55, 99 idet det åbenlyst er den positive løsning, der er den korrekte. Nu kan vi udregne længdegraden hørende til det nordligste punkt: λ λ + lgf ( 12, , 99 43, 36 Positionen (, λ ( 69, 04, 43, 36 svarer til et sted i det centrale af Grønland. b 7

8 Til sidst skal vi finde ud af, hvor flyet passerer meridianen med længden 110 V.lg. Først bestemmer vi længdeforskellen fra det nordligste punkt til omtalte meridian: λ λ , 36 66, 64. Herefter kan breddegraden findes: lgf D D tan( b tan( b cos( lgf tan( 69, 04 cos( 66, 64 1, D D hvilket giver b D 45, 99. Positionen ( 45, 99 N.br., 110 V.lg. svarer i øvrigt til et sted i staten ontana i det nordlige US. 8

9 Figur 1 N (Nordpol 90 b 90 b kurs O P Ækvator lgf. Q Figur 2 N (Nordpol R J cos( b reddeparallel b O P R J Ækvator lgf. Q 9

10 Figur 3 90 b N (Nordpol 90 b Storcirkelsejl d kurs a s Ækvator Figur 4 N (Nordpol 90 b 90 b D D Ækvator 10

11 Storcirkelrute Grønland København Los ngeles 11

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Vinkelmåling med sekstant

Vinkelmåling med sekstant Vinkelmåling med sekstant I dette lille projekt skal vi se på princippet i hvordan man måler vinkler med en sekstant, og du skal forklare hvorfor det virker! Hvis du er i besiddelse af en sekstant, eventuelt

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere