Spildevandsplan Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014"

Transkript

1 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter Vejafvanding i Jægerspris Nord Udløbspumpestation på Linderupvej Bassin ved Hans Atkes Mose Vejafvanding i Græse By Bassin Skibby Øst Bassin Venslev Syd Skitseprojekt: Bassin på Københavnsvej 4A Skitseprojekt: Overordnet kloakforsyningsledning til Vinge Skitseprojekt: Vådområde til forsinkelse af regnvand og Græse Å ved Sirkelseng Skitseprojekt: Centralisering af spildevandsrensning Indsats mod overløbsbygværker Kloakering i det åbne land Forbedret spildevandsrensning i det åbne land... 14

2 1 Oversigt over kloakprojekter Frederikssund Forsyning driver, vedligeholder og renoverer kloaksystemet løbende. Udover disse dagligdags opgaver er der planlagt en række større projekter. Projekterne tjener forskellige formål, f.eks.: Klimasikring, for at reducere risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn. Miljøforbedring, for at reducere mængden af udledt spildevand af hensyn til dyr og planter i vandløb, søer og hav. Forsyningssikkerhed, for at sikre at borgerne kan komme af med deres spildevand. Vandplanerne, for at leve op til de forventede krav i statens vandplaner samtidig vil et sådan projekt også altid bidrage til at forbedre miljøforholdene, da det netop er grunden til at vandplanerne laves. Udløbspumpestation Linderupvej Vejafvanding Græse By Bassin ved Hans Atkes Mose Vejafvanding Jægerspris Nord Bassin Københavnsvej 4A Bassin Venslev Syd Vådområde Sirkelseng og Græse Å Overordnet kloak i Vinge Bassin Skibby Øst Figur: Oversigt over større kloakprojekter i Frederikssund Kommune (lysegrå er skitseprojekter). Følgende er overordnede beskrivelser af projekterne, hver enkelt af dem skal sagsbehandles i forhold til de relevante tilladelser i hvert enkelt tilfælde. For flere af projekterne har kommunen allerede ved spildevandsplanens vedtagelse en mere præcis projektbeskrivelse end her angivet. Denne gennemgang skal kun vise rammerne for og intentionerne med hvert af projekterne. De endelige tilladelser til projekterne vil først kunne gives når projekterne er tilstrækkeligt detaljeret beskrevet, hvilket først vil ske efter spildevandsplanens vedtagelse. Vedtaget 27. maj 2014 Side 2 af 15

3 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord Nøgleord: Klimasikring, miljøforbedring Tidshorisont: 2014 Frederikssund Forsyning har planer om at etablere et nyt vejafvandingssystem omkring Vængetvej, for at løse problemer med oversvømmelser i kvarteret ved kraftig regn. Planen er at vejvandet forsinkes i et nyt bassin og renses i sandfang/oliudskiller inden det udledes til Roskilde Fjord. Bassinet vil blive dimensioneret i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 6 Regnbetingede udløb. Planen er at afløbet fra bassinet kobles på en eksisterende ledning, der fører ud til Roskilde Fjord ved 510U0100R. Ledningen fungerer i dag som overløb fra fællessystemet i området, dvs. når det regner kraftigt udledes opblandet spildevand og regnvand urenset til Roskilde Fjord. Ved at separere vejvandet fra reduceres mængden af spildevand i fællessystemet væsentligt, så der vil komme færre overløb til Roskilde Fjord med næringsrigt og uhygiejnisk spildevand. Til gengæld vil der blive udledt mere regnvand, og det er derfor vigtigt at regnvandet renses for stof og olierester inden udledning. Samtidig er det planen at vejafvandingen laves således at problemerne med oversvømmelser i området reduceres. Forventet arealbehov Før vejafvandingen og bassinet kan etableres, skal det planlagte anlæg VVM-screenes for at sikre at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Kommunen er særligt opmærksom på at Roskilde Fjord er et følsomt Natura 2000-område. Der arbejdes på muligheden for at dimensionere vejvandssystemet, så grundejere senere frivilligt kan tilslutte tag- og overfladevand fra private grunde i kvarteret hvis de ønsker. Vedtaget 27. maj 2014 Side 3 af 15

4 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej Nøgleord: Klimasikring Tidshorisont: 2015 Frederikssund Forsyning har planer om at etablere en udløbspumpestation på det separate regnvandsudløb F444U0000R ved Linderupvej i Frederikssund. Udløbet tager regnvand fra to hovedledninger, som afvander store dele af det nordlige og centrale Frederikssund. Udløbet ligger så lavt (kote -0,02) at der permanent står fjordvand i ledningen. Under normale forhold er der ikke problemer, men under højvande, er ledningernes kapacitet reduceret. En udløbspumpestation vil sikre at ledningernes fulde kapacitet kan udnyttes under alle forhold. Planen er, at under normale forhold pumpes ikke. Kun ved kombinationen høj vandstand i fjorden og kraftig regn pumpes aktivt. Energiforbruget og dermed klimabelastningen bliver derfor minimal. Muligheden for at udløbspumpestationen også kan bruges i forbindelse med ekstremregn vil blive undersøgt. Frederikssund Forsyning vil f.eks. kunne pumpe regnvandsledningen tom kort inden et varslet skybrud, så der er mere plads i regnvandssystemet og udledningen af regnvand vil kunne ske hurtigere ved aktiv pumpning. Det afhænger af en nærmere vurdering af recipienten om det kan lade sig gøre. Anlægget planlægges klimasikret til kote 2,26. Der er planen at anlægge beplantning rundt omkring pumpestationen for at gøre anlægget så diskret som muligt i landskabet. Før pumpestationen kan etableres, skal det planlagte anlæg VVM-screenes for at sikre at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Kommunen er særligt opmærksom på at Roskilde Fjord er et følsomt Natura 2000-område. Vedtaget 27. maj 2014 Side 4 af 15

5 1.3 Bassin ved Hans Atkes Mose Nøgleord: Miljøforbedring, vandplaner Tidshorisont: Frederikssund Forsyning har planer om at udvide det eksisterende underjordiske sparebassin på ca. 300 m 3 ved Hans Atkes Mose, for at løse problemerne med at bassinet meget tit har overløb af opblandet spildevand og regnvand ved regn. Samtidig med at bassinkapaciteten ønskes udvidet, er det planen at sløjfe overløbsbygværket 020V0020F og i stedet lede det til bassinet og bygværket 020V0080F. Begge disse overløbsbygværker er omfattet af indsats i udkastet til de statslige vandplaner. Udvidelsen planlægges etableret som et underjordisk bassin sået til med græs, så det kun vil være synligt med adgangsdæksler. Dækslerne udformes så diskret som muligt. Gennemførelse af projektet vil medføre overløb fra det samlede bassinanlæg til Hans Atkes Mose ca. 1 gang om året, i modsætning til en anslået hyppighed på ca. 10 gange om året på nuværende tidspunkt. Samtidig med at bassinet etableres, er det planen at udvide fælleskloakken i en del af Kongensgade for at undgå problemer med oversvømmelser omkring flere ejendomme i Kongensgade ved kraftig regn. Forventet arealbehov Før bassinet kan etableres, skal det planlagte anlæg VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Vedtaget 27. maj 2014 Side 5 af 15

6 1.4 Vejafvanding i Græse By Nøgleord: Klimasikring, miljøforbedring, vandplaner Tidshorisont: Forventet arealbehov Frederikssund Forsyning har planer om at etablere et nyt vejafvandingssystem i Græse By, for at løse problemer med oversvømmelser i kvarteret ved kraftig regn. Området er spildevandskloakeret for de private grunde (der selv skal bortskaffe regnvand) kombineret med vejafvanding, med overløb 432V0090F til en regnvandsledning. Vejvandet tænkes forsinket og renset i et åbent bassin, inden det ledes via eksisterende regnvandsledning med udløb i Græse Å (432U). Etableringen af separat vejafvanding vil give mindre overløb fra fælleskloakken og reducere risikoen for oversvømmelser i området. Overløbsbygværket er omfattet af krav om indsats i udkastet til vandplaner. Før bassinet kan etableres, skal det planlagte anlæg VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Vedtaget 27. maj 2014 Side 6 af 15

7 1.5 Bassin Skibby Øst Nøgleord: Klimasikring, miljøforbedring Tidshorisont: 2015* Frederikssund Forsyning har planer om at etablere et regnvandsbassin for det separate regnvand fra Skibby, der i dag udledes direkte fra 855U til Marbækgrøften. Planen er at mindske den hydrauliske belastning og forbedre miljøforholdene i Marbækgrøften. Det planlagte projekt vil medføre at regnvandet vil blive forsinket og renset i bassinet inden udledning. I Skibby Øst er der udlagt store byudviklingsområder (Havholmgård, Højstedgård, Skuldelevvej Øst og Selsøvej Sydøst), som skal tænkes ind i bassinløsningen, således at bassinkapaciteten kan øges i takt med byudviklingen. *Alternativt etableres bassinet i forbindelse med byudviklingen af området. Før bassinet kan etableres, skal det planlagte anlæg VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Forventet arealbehov Vedtaget 27. maj 2014 Side 7 af 15

8 1.6 Bassin Venslev Syd Nøgleord: Klimasikring, miljøforbedring Tidshorisont: 2014 Frederikssund Forsyning har planer om at etablere et regnvandsbassin for det separate regnvand fra Venslevs sydlige del, der i dag udledes direkte til Venslevgrøften. Der er problemer med oversvømmelser i området ved kraftig regn, hvilket desuden giver pres på den separate spildevandskloak, så den også løber over og udleder opblandet spildevand til recipienten. Planen er dels at reducere problemerne med oversvømmelse i området ved kraftig regn, og dels at mindske den hydrauliske belastning og forbedre miljøforholdene i Venslevgrøften. Det planlagte projekt vil medføre at regnvandet vil blive forsinket og renset i bassinet inden udledning. Før bassinet kan etableres, skal det planlagte anlæg VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre Forventet arealbehov tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Kommunen er særligt opmærksom på den nærliggende 3 beskyttede natur. Vedtaget 27. maj 2014 Side 8 af 15

9 1.7 Skitseprojekt: Bassin på Københavnsvej 4A Nøgleord: Klimasikring, miljøforbedring, vandplaner Tidshorisont: 2015 Frederikssund Forsyning har planer om at etablere et sparebassin på grunden Københavnsvej 4A, for at reducere problemerne med oversvømmelse fra fælleskloakken og give mindre overløb fra fælleskloakken til Græse Å (via Fladvadsløbet) ved regn (U5 og U6). Løsningen vil reducere overløbsmængden fra overløbsbygværker, der er omfattet af krav om indsats i udkastet til de statslige vandplaner. Der er i forvejen et sparebassin på systemet, men tilslutningen til det rørlagte vandløb Fladvadsløbet er uhensigtsmæssig. Når det eksisterende bassin er fyldt, opstår der problemer med oversvømmelse af fortyndet spildevand på grundene omkring Fladvadsløbet. Som en del af projektet tænkes Fladvadsløbet åbnet på en del af strækningen. Projektet er kun på skitsestadiet, og vil blive beskrevet i et fremtidigt tillæg til spildevandsplan. Før bassinet kan etableres, skal det VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Vedtaget 27. maj 2014 Side 9 af 15

10 1.8 Skitseprojekt: Overordnet kloakforsyningsledning til Vinge Nøgleord: Forsyningssikkerhed Tidshorisont: 2015 Frederikssund Forsyning har planer om at etablere den hovedkloakledning, der skal forsyne den nye bydel Vinge. Ledningens placering skal tænkes ind i den overordnede plan for udviklingen af Vinge, idet der skal tages hensyn til fremtidssikring, bæredygtighed, anlægsøkonomi, drift og vedligehold. De generelle planer for kloakeringen fremgår af forslag til helhedsplan for Vinge, der har været i offentlig høring over sommeren Området tænkes lavet med separatkloak, så overfladevandet så vidt muligt afledes i lokalområdet (efter passende rensning og forsinkelse), og kun spildevandet skal pumpes til rensning på Frederikssund Renseanlæg. Det er især vigtigt at få lagt hovedledningen praktisk i forhold til den fremtidige udbygning af området både så ledningen fortsat bliver tilgængelig for servicering og vedligehold, og så det ikke griber forstyrrende ind i udviklingen og tilbygningen af området. Samtidig skal ledningen dimensioneres efter den forventede belastning når området er fuldt udbygget. Første fase af udbygningen af Vinge forventes at kunne tilsluttes kloak via eksisterende kloakforsyning ved Solbakken, som midlertidig løsning indtil den overordnede kloakforsyningsledning er klar. Projektet er kun på skitsestadiet, og vil blive beskrevet i et fremtidigt tillæg til spildevandsplan. Før anlægget kan etableres, skal det VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Vedtaget 27. maj 2014 Side 10 af 15

11 1.9 Skitseprojekt: Vådområde til forsinkelse af regnvand og Græse Å ved Sirkelseng Nøgleord: Klimasikring, miljøforbedring Tidshorisont: 2015 Frederikssund Kommune har planer om at etablere et vådområde ved Sirkelseng for at reducere problemerne med oversvømmelse fra Græse Å. Vådområdet skal kunne tilbageholde både regnvand fra den separate regnvandsudledning fra Slangerup til Græse Å via 076U0000R, og selve Græse Å ved høj vandstand. På den måde reduceres risikoen for oversvømmelser fra Græse Å på strækningen gennem Slangerup. Samtidig undersøges muligheden for at slynge Græse Å på strækningen, for at forbedre forholdene i vandløbet. Der ses også på muligheden for at lave stier, bænke og andre rekreative elementer i vådområdet. Projektet er kun på skitsestadiet, og vil blive beskrevet i et fremtidigt tillæg til spildevandsplan. Før anlægget kan etableres, skal det VVM-screenes for at sikre, at projektet ikke har væsentlige negative virkninger på miljøet. I den forbindelse skal behovet for andre tilladelser og dispensationer undersøges, f.eks. 3 dispensationer og udledningstilladelser. Der må forventes, at der i god tid skal laves naturundersøgelser mv., som skal ligge til grund for VVM-screeningen, samt for vurderingen af om der skal/kan meddeles 3 dispensation. Vedtaget 27. maj 2014 Side 11 af 15

12 1.10 Skitseprojekt: Centralisering af spildevandsrensning Nøgleord: Miljøforbedring, forsyningssikkerhed Tidshorisont: Frederikssund Forsyning har i 2013 udarbejdet en strukturanalyse omkring den offentlige spildevandsrensning. Analysen anbefaler en centralisering på Frederikssund Renseanlæg og Tørslev Renseanlæg. Derudover videreføres Vejleby Renseanlæg, da det ligger langt fra de øvrige. De mindre renseanlæg nedlægges. En optimering af de fremtidige tiltag involverer ud over anlægs- og driftsudgifter til renseanlæg også de for en centralisering nødvendige investeringer i afløbsanlæg og udligningsbassiner. I strukturanalysen indgår følgende renseanlæg: Slangerup, Frederikssund, Sundbylille, Neder Dråby, Tørslev, Hyllingeriis og Vejleby renseanlæg. Sundbylille Renseanlæg er nedlagt i Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i økonomiske overvejelser omkring effektiv drift af spildevandsrensningen, men indarbejder også en løs vurdering af miljømæssige forhold, der begrænse mulighederne for transport af spildevand og udledning af renset spildevand. Strukturanalysens tidshorisont strækker sig over de næste 10 til 20 år. Før der kan tages stilling til indholdet af analysen og dens anbefalinger, skal Frederikssund Forsyning få foretaget en nøje vurdering af forslagenes miljømæssige betydning. Især er det vigtigt at undersøge påvirkningen af Roskilde Fjords Natura 2000 område, da der ikke må ske forringelser for de beskyttede arter og naturtyper. Eventuelle tiltag som følge af strukturanalysen, såsom nedlæggelse eller udvidelse af renseanlæg, skal beskrives i senere spildevandsplaner eller tillæg. Der vil i så fald blive lavet en miljøscreening og vurdering, der bl.a. undersøger påvirkningen af Roskilde Fjords Natura 2000 område, fredet natur, driftsforhold der kan påvirke boliger, ressourceforbrug og områdeanvendelse. Vedtaget 27. maj 2014 Side 12 af 15

13 2 Indsats mod overløbsbygværker Nøgleord: Miljøforbedring, vandplaner Tidshorisont: Græse Å og opland Sillebro Å og opland Figur: Vandplanens forventede krav til reduktion af 21 regnbetingede overløb i første planperiode. U-nr Sted Recipient U51 Hørupvej 2S Græse Å U11 Lærkevej 20 Græse Å U10 Klostergården 110 Græse Å U9 Ågårdsstræde 15 Græse Å U8 Ågårdsstræde 5 Græse Å U7 Brobæksgade 28 Græse Å U6 Mosevej 18 Græse Å U4 Louisevej 5 Græse Å U12 Banegraven 20 Græse Å U2 Kongensgade 56 Græse Å U3 Hans Atkesvej 7 Græse Å U1 Haugemøllevej 2A Græse Å 4F3U Strædet 5 Græse Å U5 Københavnsvej 4 Græse Å 3F5U Maglehøjvej 43 Sillebro Å U50A Oppe-Sundbyvej 5 Sillebro Å U50B Sundbylillevej 29 Sillebro Å U34 Rappendamsvej 4 Sillebro Å U33A+B Bygaden 44 Sillebro Å U35 Roskildevej 15 Sillebro Å U31 Roskildevej 17 Sillebro Å Vedtaget 27. maj 2014 Side 13 af 15

14 3 Kloakering i det åbne land En række ukloakerede ejendomme i det åbne land vil blive kloakeret. Frederikssund Forsyning lægger kloakstik frem til skelgrænsen, hvorefter grundejer har ansvaret for at tilslutte ejendommens spildevand til kloakken. Frederikssund Kommune giver påbud om at ejendommen skal tilslutte sig kloak når kloakstikket er etableret. Normalt vil der kun blive kloakeret for spildevand; regn- og overfladevand skal grundejer selv aflede på anden vis (f.eks. i faskiner). Adresselisten fremgår af bilag 7. Adresserne er vist på kort i næste kapitel. 4 Forbedret spildevandsrensning i det åbne land En række ejendomme i det åbne land vil få påbud om forbedret spildevandsrensning. Baggrunden for påbuddene er beskrevet i spildevandsplanens kap Kommunen giver påbud, og grundejer har ansvaret for at lave en renseløsning, der lever op til kravene. Alternativt kan grundejeren vælge medlemskab af kloakforsyningen, hvor Frederikssund Forsyning i stedet har ansvaret for at etablere og drive en renseløsning, mod at grundejer betaler tilslutnings- og afledningsbidrag (beskrevet i detaljer i spildevandsplanens kap ). Adresselisten med ca. tidspunkt for påbud og krav til rensning fremgår af bilag 7. Figur: Ukloakerede ejendomme, der kloakeres eller får påbud om forbedret spildevandsrensning, med vandløbsoplande - Frederikssund øst. Vedtaget 27. maj 2014 Side 14 af 15

15 Figur: Ukloakerede ejendomme, der kloakeres eller får påbud om forbedret spildevandsrensning, med vandløbsoplande - Frederikssund vest. Vedtaget 27. maj 2014 Side 15 af 15

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere