International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar"

Transkript

1 Danmarks Skatteadvokater - Hotel Koldingfjord den 17. maj 2013 kl International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

2 Emnets aktualitet og relevans(1) A) Internationalt : - Øget politisk- pres mod skattely. - Krav: Indgåelse af DBO om udveksling af oplysninger( 2009 ) OG national lovgivning om indberetning og automatisk videregivelse. - Sanktionsmuligheder: - USA : FATCA lovgivningen: Indgåelse af udleveringsaftale med IRS ELLER kildeskat på 30 % ved overførsler af nærmere angivne kapitalindtægter. - Fremtidigt: Finansiel embargo (?) -Emne på EU og G8 topmøder. -Emne på IFA kongres i København august 2013

3 Emnets aktualitet og relevans(2) B) Nationalt Intensiveret og struktureret skattekontrol. Målrettet og kontant skattekontrol. 1) Projekt Kreditkort ( ) : - Grundlag : Brug af udenlandske kredit kort i DK med hjemmel i SKL 8 D - Resultat : 400 sager med skatteforhøjelser på 470 mio. kr. Sigtelser om strafbar unddragelse i 39 sager: Frafald i 15 sager. Administrativ bøde i 20 sager. Indbragt for domstolene : 4 sager : 2 sager om indkomstoverførsel af erhvervsindkomst til konti i skattely. Søren Hansen sagen : Delvis frifindelse - grov uagtsomhed. Camilla Vest sagen : Frifindelse.

4 Emnets aktualitet og relevans(3) 2) Projekt Money Transfer ( fra 2009 ) Grundlag : Oplysninger om ca. 5.5 mio. pengeoverførsler til og fra danske pengeinstitutter og nærmere angivne skattely omfattende mia. kr. Udvalgt til undersøgelse : personer og selskaber m.v. Resultat : Pr. 1. september 2012: Forhøjelser i ca. 800 sager med samlet merprovenu på 735 mio. kr.

5 Skattekontrol 1) Overordnet problemstilling: - Rækkevidden af SKL kap. 2 om Kontroloplysninger. Hjemmelproblematikken. - Forholdet til anden lovgivning, herunder Retssikkerhedslov, Databeskyttelseslovgivningen, regler om tavshedspligt etc. 2) Traditionelt : SKL Kap. 2 er et upåagtet område. -Alene beskrevet i Jur. vejledning A. C Herudover beskeden teori og praksis. -Fornemmelse : Skatteyderne føler sig presset til udlevering af begærede oplysninger, idet manglende samarbejde kan tolkes som udtryk for ej rent mel i posen.

6 Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(1) 1) Indledningsvist : SKL s systematik. - Afsnit I: Oplysningspligt for den selvangivelsespligtige. SKL 1, stk. 3 : Selvangivelsens felter. SKL 3-3 C: Skatteregnskab, hovedaktionær og TP- oplysninger m.v. - Afsnit II: Efterfølgende kontroloplysninger: 1) Automatiske kontroloplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter etc. 2) Kontroloplysninger efter begæring: -SKL 6 : Indsendelse af regnskabsmateriale og dokumenter fra ERHVERVSDRVENDE. - SKL 8 C, 8 D etc.: Oplysninger fra UDENFORSTÅENDE nærmere angivne virksomheder, myndigheder, institutioner, selskaber etc.

7 Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(2) 2) Kasuistik : 2.1: SKL 6 : Dokumentudlevering og udgående kontrol. Anvendelsesområde: stk.1 : regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for ligningen - Store fortolkningsproblemer. -SKAT tager selv stilling til om dokumenter er omfattet :?????? -Dog SKM SKAT: Autentiske dokumenter der indeholder faktuelle relevante oplysninger. ctr: andenhåndsoplysninger, vurderinger, responsa, notater etc. Uafklaret : a) Dataspejling? SKL 6, stk.6 om elektroniske oplysninger Navnlig hindringer i persondatalovgivningen.

8 Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(3) b) Oplysninger fra rådgiver? -SKL - SKL 6, stk. 3 udvider oplysningspligt til 3M - Dog problem : Tavshedsbelagte oplysninger, f.eks. RPL 129 og 170 jfr. Strf.l 152. UfR H : Rutinemæssig skattekontrol af advokat HR: SKL 6 > tavshedspligt OG indhentede oplysninger kan også anvendes ved kontrol af klienters ansættelse. -Uafklaret : Kan dokumenter kræves udleveret fra advokat udelukkende ved kontrol af klienter? - Retssikkerhedslov 10, stk. 2 : Inkrimineringsforbuddet Fortsat udleveringspligt I DET OMFANG oplysningerne vedrører skattekravet.

9 Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(4) 2.2 : Kontroloplysninger om bopæl, ophold m.v. navnlig hos fraflyttede skatteydere Hjemmel? Birgitte Christensen i SR-Skat : SKL 1 om selvangivelsespligt og SFL 1 om SKAT s almindelige kompetence og opgaveløsning (??) - dog ej sanktioner for manglende opfyldelse. Problem 1 : Jurisdiktion? Problem 2 : Hjemmel? Ej hjemmel i SKL Afsnit II. Ej hjemmel i SKL 1 eller SFL 1. Hjemmel i almindelige principper om kommunikation med borgere? JP : Næppe, idet reel kontrol selvom ej sanktion NB! Risiko for udgifter.

10 Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(5) 2.3 : Frister for kontroloplysninger. Ej omfattet af SFL s fristregler eller Forældelseslovgivningen. DOG krav om saglig forvaltning d.v.s., at evt. ansættelse som følge af kontroloplysninger skal kunne foretages. -navnlig konkret grundlag for forlænget ansættelsesfrist efter SFL 27, stk. 5 om forsæt eller grov uagtsomhed :10 års forældelsesfrist, jfr., SFL 34 a, stk. 4 evt. længere ved straffedom 34 b. 2.4: Teleoplysninger, SKL 8 C og 8 D. Teleselskaber har afvist at udlevere oplysninger om opkaldslister og masteoplysninger.

11 Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(6) Konklusion: SKL er utilstrækkelig som grundlag for moderne skattekontrol og har skadevirkning både for skatteydere og SKAT. Konsekvens: Udredningsarbejde med henblik på gennemgående revision og nyaffattelse af SKL!

12 Strafansvaret ved international skatteunddragelse Lovgrundlaget (1).1) SKL sstraffebestemmelser Aktiv skattesvig : - SKL 13: Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til skatteunddragelse eller stk. 2 om grov uagtsomhed. navnlig: udeholdelseaf udenlandske indkomster ved oplysninger i Passiv skattesvig : selvangivelse eller elektronisk - men OGSÅ urigtige oplysninger ved fraflytning. -SKL 16 : Undladt berigtigelse af automatisk årsopgørelse med forsæt til skatteunddragelse eller ved grov uagtsomhed. navnlig: udeholdelse af udenlandske indkomster herunder renter og afkast fra konti. - SKL 15 : Undladt selvangivelse med FORSÆT til at undgå skatteansættelse. navnlig : tilflyttere og etablering af begrænset skattepligt uden selvangivelse.

13 Lovgrundlaget (2) 2) Strf.l 289 : skatte og afgiftssvig af særlig grov karakter. Anvendelse : Alene forsætlige unddragelser af grov karakter. Praksis : Samlede skatte- og afgiftsunddragelser for mere end kr. NB! Ej reguleret siden 1988!!!! 3) SKL 18 og Strf.l 306: Ansvar for selskaber og juridiske personer. 4) Sanktioner: SKL : Grov uagtsomhed : Bøde Forsæt : bøde eller fængsel indtil 1 ½ år med tillægsbøde. Strf. l 289: 8 års fængsel med tillægsbøde.

14 Skatteunddragelse og skattesvig. 1) Skattesager om internationale unddragelser: - Skattepligtssager fuld og begrænset skattepligt. - Medregning af udenlandske indkomster. - Indkomstoverførsler til udlandet herunder TP. NB! Ofte komplicerede sager med dobbeltbeskatningsproblemer OG elementer af international skatteudnyttelse. 2) Skattestraffesager om internationale unddragelser: Strafbarhedsbetingelserne : Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger eller fortielser af pligtige oplysninger. OG Strafferetlig tilregnelse af forsæt eller grov uagtsomhed.

15 Kvalificeringen af international skatteunddragelse til strafbar international skattesvig? Vanskelig og skønsmæssig afvejning, idet alle unddragelser indeholder element af urigtighed/fortielse. Udvikling i tiltalepolitik : Indtil 1980: Tilbageholdende praksis i sager som gav anledning til tvivl om strafbarhedsbetingelser var opfyldt f.eks. maskeret udlodning : Streng praksis. f.eks. fraflytningssager selvom tvivl om skattepligt. postkasse selskabssagerne, UfR H patentbureausagen m.v : Lempeligere tiltalepolitik. NB! Almen præventiv virkning? Fra 2010 : Strengere praksis, men anklagemyndigheden underkendt i spektakulære sager.

16 Praksis (1) 1) Fraflytningssager. Hjemmelsgrundlag : Praksis : SKL 13 jfr. Strf.l 289 : Fraflytningsmeddelelse på trods af bevaret skattepligt. -Rene pro formaflytninger: f.eks. UfR Ø, Ufr Ø og TfS Ø. - Sager med tvivl om bevarelse af skattepligt: f.eks. UfR H, ØLD NB! Ingen sager om grov uagtsomhed. 2) Tilflytningssager : Hjemmelsgrundlag: SKL 15 og fra 2005 jfr. Strf. l 289: Beskeden praksis og ofte ved genetablering af skattepligt: - Manglende selvangivelse ved fuld skattepligt: f.eks. TfS Ø - Manglende selvangivelse ved begrænset skattepligt: f.eks. UfR H NB! Sammenstød mellem SKL 13 og SKL 15 ved fiktiv fraflytning, men alene SKL 13 anvendes jfr. inkrimineringsforbuddet. Dog evt. SKL 15 ved forældelse af SKL 13.

17 Praksis (2) 2) Udeholdelse af udenlandske indkomster. -Afkast af sorte konti f.eks. TfS Ø konto i schweizisk bank NB! Omvendt bevisførelse af udeholdelsens størrelse. - Udenlandske indkomster f.eks. sagskompleksvedrørende ansattes bonus fra udenlandsk koncernselskab f.eks. SKM Ø. 3) Indkomstoverførsler til udlandske koncernselskaber. - Sagskomplekset vedr. mellemfakturering i postkasseselskaber f.eks. UfR H. NB! Skattesvig i selskab og hos aktionærer, selvom ej udloddet. - Tvindsagen, VLD jfr. : Juristen 2010 nr. 10 bl. a. uddelinger til udenlandske fonde med fiktive formål m.v.

18 To aktuelle sager Golfspillersagen (1) Utrykt dom af , Københavns Byret, Golfspillerdommen. 1) Faktum: - International elitegolfspiller. - Etablerer bolig i Monaco pr Ophæver langvarigt parforhold. - Etablerer international tilværelse med hyppige ophold i Danmark. - Genetablerer parforhold. - Anskaffer sommerhus ultimo Selvangiver som begrænset skattepligtig fra 2002, dog 0- indkomst. - Får søn med samlever i På grundlag Projekt Kredit kort, mener SKAT at bopæl er bevaret. - Unddragelse ca. 10 mio. kr.

19 Golfspillersagen(2) 2) Anklageskrift. - Principalt : SKL 13 jfr. Strf.l 289 for , idet forsætlig urigtig flyttemeddelelse pr og ukorrekt selvangivelse for , som alene begrænset skattepligtig. - Subsidiært : SKL 15 for forsætlig manglende selvangivelse for og SKL 13 jfr. Strfl. 289 for forsætlig ukorrekt selvangivelse for , som alene begrænset skattepligtig. -Mere subsidiært : SKL 13, stk. 2 for grov uagtsom urigtig selvangivelse for , som alene begrænset skattepligtig

20 Golfspillersagen(3) 3) Dom. Hovedspørgsmål: 1) Var T pålagt fuld skattepligt i ? 2) Havde T afgivet forsætligt eller groft uagtsomme oplysninger?. Præmisser: -Ej godtgjort at T har afgivet forsætligt urigtige oplysninger ved fraflytning i Derfor ej strafansvar for , og ej anledning til stillingtagen til fuld skattepligt. -T stilknytning til Danmark blev ændret fra 2002 med køb af sommerhus og hyppigere ophold herunder arbejdsbetingede, derfor indtræden af fuld skattepligt MEN ej forsæt. Derfor ej SKL 15 eller Strf.l T havde udvist grov uagtsomhed ved alene selvangivelse som begrænset skattepligtig, derfor SKL 13, stk. 2. Sanktion : Bøde 8 mio. kr. Kommentar : Ej strafansvar hvis ej selvangivet sommerhus eller købt i andet navn.!

21 SKM Ø, Fotomodelsagen (1) 1) Faktum: -Fraflytning til USA og ophør af skattepligt med kæreste i Påbegyndelse af international tilværelse som fotomodel på topniveau. - Selvangivelse til USA som resident for og non resident Modelindkomsten selvangives i off shore selskaber og indbetales på konti i Samoa. -Kæresten vender hjem i 2000 og etablerer bolig. - Hyppige besøg i Danmark. - Bolig i USA opretholdes - I 2002 erhverves helårsbolig i kærestes navn men med fotomodels midler. - I 2004 flytter fotomodellen til Danmark og tilmeldes Folkeregisteret. - Modtager fortrykt selvangivelse for med 0 - indkomst - I 2007 fraflytning på ny til USA. 2) LSR j. nr ( Afgørelsesdatabase). Fuld skattepligt indtrådt i sep jfr. KSL 7 idet : 3 fulde arbejdsdage i 2001,2 hele arbejdsdage og 2 småting2 i 2002, samt 5 hele arbejdsdage i 2005 og 2 småting i 2003

22 SKM Ø, Fotomodelsagen (2) 3) Anklageskrift: -SKL 15 for indkomstårene , idet forsætlig undladelse af indgivelse af selvangivelse. Unddragelse 5.7 mio. kr. - SKL 16, stk. 3 jfr. Strf. l 289 for indkomstårene for undladt korrektion af 0- ansættelse 4) Byrettens dom: Fuld skattepligt fra 2000 og forsæt jfr. selvangivet i USA som non-resident; etablering af selskaber i selskaber i USA og senere i Luxembourg ; overskud indsat på konti i Samoa, ej betalt skat af modelhonorar i hverken Danmark eller USA. Sanktion: Fængsel i 1 år og 9 måneder og tillægsbøde på 3.3 mio. kr. BÅDE til fotomodel og partner (!!! )

23 SKM Ø, Fotomodelsagen (3) 5) Østre Landsrets dom Frifindelse idet ej skattepligt jfr. SKAT Københavns afgørelse af Præmisser: : Ej grundlag for at statuere arbejdsbetinget ophold i mere end sammenlagt 8 dage hvoraf 4 dage vedr. 2000, som ej omfattet af tiltale. Derfor ej skattepligt jfr. seneste praksis og forudsætningsvist frifindelse for skattesvig. NB! Første tilfælde af at en straffesag direkte underkender en forudgående skatteansættelse : Skattepligt er opstået p.g.a. af etablering af bopæl OG arbejdsbetingede ophold MEN ej forsæt og derfor ikke SKL : Ej godtgjort, at T havde modtaget automatisk årsopgørelse, derfor ej omfattet af SKL 16. Kommentar til dommen :

24 SKM Ø, Fotomodelsagen (4) 6) Kommentar til dommen - Resultat : Dobbelt ikke- beskatning. -Spørgsmål om afgrænsningen af arbejdsbetinget ctr. privatbetinget ophold er den sammen for en international topmodel med begrænset indsats foran kamera? - Betydning af meddelelse til USA myndigheder om non-resident beskatning jfr. forarbejder til KSL : hvor har skatteyderen tilkendegivet at have hjemsted. - Betydning af indkomstoverførsel til skattelyselskab.

Skattemæssig tilflytning til DK

Skattemæssig tilflytning til DK Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj 2015 2015 Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: 3525 2535, M: info@rl.dk, W: rl.dk Hovedpunkter Gennemgang af reglerne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1066 - København 1986 isbn 87-503-6000-0 Ju 00-179-bet. Eloni Tryk. København INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere