Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september Orientering om lov om betalingstjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester"

Transkript

1 Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25. maj Loven gælder for betalingstjenester og betalingssurrogater. Samtidig ophæves lov om visse betalingsmidler (betalingsmiddelloven). Loven gennemfører direktivet om betalingstjenester i det indre marked. Ved betalingstjenester forstås bl.a. indsættelse på og hævning af kontanter fra en betalingskonto, overførsel af penge fra en konto til en anden konto, direkte debiteringer fx betalingsservice kredit- eller betalingskortstransaktioner, pengeoverførselsvirksomhed og betalinger med it- og teleudstyr. Det kræver en tilladelse fra Finanstilsynet at udbyde disse betalingstjenester. Du kan læse mere om, hvilke betalingstjenester, der er omfattet af loven i lovens bilag 1: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Betalingsmidler, som er omfattet af den nugældende betalingsmiddellov, kan efter den ny lov om betalingstjenester enten betegnes som et betalingsinstrument, der udgør en betalingstjeneste eller et betalingssurrogat. De betalingsmidler, som i dag er reguleret i betalingsmiddelloven, vil alle efter den 1. november 2009 være reguleret af den ny lov. 1

2 I det følgende gives en kort gennemgang af de nye regler om betalingstjenester, herunder betalingsinstrumenter og betalingssurrogater. Loven indeholder overgangsregler. Virksomheder, der inden den 25. december 2007 har påbegyndt virksomhed, som vil kræve tilladelse som betalingsinstitut, kan fortsætte uden tilladelse frem til den 30. april 2011.Virksomheder, der inden den 25. december 2007 har påbegyndt virksomhed, som vil kræve en begrænset tilladelse, kan fortsætte uden tilladelse frem til den 25. december Virksomheden skal dog fra 1. november 2009 følge lovens adfærdsregler, rettigheder og forpligtelser jf. nærmere herom nedenfor i afsnit Betalingsinstrumenter 6, nr. 9, i lov om betalingstjenester definerer et betalingsinstrument som enhver form for instrument eller sæt af procedurer, som er aftalt mellem brugeren og udbyderen af betalingstjenester, og som brugeren benytter til at iværksætte en betalingsordre. Betalingsinstrumenter omfatter derfor: Hævekort, betalingskort, herunder kreditkort Fysiske legitimationsmidler med henblik på elektronisk aflæsning, eks. legitimationsmidler, som er udstedt til en navngiven person til anvendelse til fx passage af en bro eller sejlads med færge samt Koder og biometriske værdier, hvortil fx hører netbanksystemer, hvor kunden legitimerer sig overfor banken med en kode. 3. Tilladelse til at udbyde betalingstjenester gives af Finanstilsynet For at kunne udbyde betalingstjenester skal udbyderen hos Finanstilsynet have en af følgende tilladelser som: pengeinstitut udbyder af elektroniske penge betalingsinstitut eller begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester 2

3 Reglerne om tilladelse som pengeinstitut og udbyder af elektroniske penge findes i lov om finansiel virksomhed og behandles ikke nærmere her. 3.1 Begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester Følgende betingelser skal være opfyldt, før Finanstilsynet kan give en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester: Enten skal betalingsinstrumentet have en begrænset anvendelse til brug for køb af varer eller tjenesteydelser eller Gennemsnittet af de samlede betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder må ikke overstige 3 mio. euro pr. måned. Der foreligger et betalingsinstrument med begrænset anvendelse, hvis det kun kan anvendes 1. til at erhverve varer og tjenesteydelser hos udstederen af betalingsinstrumentet, a. Kort, der kan anvendes i en bestemt kæde af stormagasiner. Det er i den forbindelse uden betydning, hvor mange butikker udstederen har, ligesom det ikke har betydning for, om der foreligger et betalingsinstrument med begrænset anvendelse, at disse butikker ligger i en eller flere medlemsstater b. Kantinekort c. Kort, der kan anvendes til betaling for benzin hos en bestemt kæde af benzinstationer uanset om benzinstationerne ejes af benzinselskabet eller for eksempel drives på franchisebasis. Hvis kortet kan anvendes til brug for køb af varer og tjenester i de forretninger, der sædvanligvis befinder sig på benzinstationer, vil der stadig være tale om et betalingsinstrument med begrænset tilladelse uanset, om disse forretninger drives af udstederen af betalingskortet. d. Medlemskort med betalingsfunktion. Som eksempel kan nævnes et medlemskort til et motionscenter, der kan anvendes til betaling for særlige tjenester, der tilbydes af motionscenteret. e. Elektronisk registrerede fordringer, fx elektroniske gavekort f. Betalingssystemer med kode, som bruges via internettet (ofte forudbetalte), fx til køb af varer eller tjenesteydelser 3

4 2. i et begrænset net af udbydere, hvorved forstås, at betalingsinstrumentet kun kan anvendes i et begrænset antal forretninger, fx kort til brug i et bestemt butikscenter, eller 3. til at erhverve en begrænset række varer eller tjenesteydelser, a. Et benzinkort, der kan anvendes hos forskellige benzinselskaber i flere lande, vil kunne være et betalingsinstrument med begrænset tilladelse, hvis kortet kun kan anvendes til at erhverve en begrænset række varer og tjenesteydelser. Dette vil kunne være tilfældet, hvis benzinkortet kun kan anvendes til at købe benzin og andre kørselsrelaterede produkter, som for eksempel motorolie, sprinklervæske og til at betale motorvejsafgifter. b. Transportkort, der kan anvendes til køb af billetter til tog, bus og metro. Du kan læse mere om, hvornår der foreligger et betalingsinstrument med begrænset anvendelse i bemærkningerne til 38, nr. 1: En begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester efter 38, nr. 2 kræver, at de gennemsnitlige betalingstransaktioner ikke overstiger grænsen på 3 mio. euro pr. måned, for de foregående 12 måneder. Betalingstransaktionen kan være udbudt ved hjælp af de betalingstjenester, der er angivet i bilag 1, nr Du kan læse mere om, hvordan grænseværdien beregnes i bemærkningerne til 38, nr. 2: Herudover skal følgende betingelser være opfyldt for, at virksomheden kan få en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester: Virksomheden skal have hovedkontor og hjemsted i Danmark. Virksomheden skal have forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder Medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion og hvor relevant ledelsesansvarlige for betalingstjenesteaktiviteter skal opfylde kravene i lovens 18 om egnethed og hæderlighed 4

5 En begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester giver kun ret til at udbyde betalingstjenester til brugere i Danmark. Det er derimod ikke afgørende, om kortet også kan bruges udenfor Danmark. Finanstilsynet vil snarest på sin hjemmeside lægge et ansøgningsskema, som kan anvendes ved ansøgning om tilladelse til begrænset udbud af betalingstjenester. Virksomheder, der inden den 25. december 2007 har påbegyndt virksomhed som vil kræve begrænset tilladelse, kan fortsætte denne virksomhed her i landet uden tilladelse frem til den 25. december Udbydere af betalingstjenester, som er omfattet af overgangsordningen, skal dog være anmeldt til registrering hos Finanstilsynet i henhold til 34 i hvidvaskloven senest den 1. november Anmeldelsesskema findes på hjemmesiden Tilladelse som betalingsinstitut Hvis de betalingstjenester, virksomheden udbyder ikke udgøres af et betalingsinstrument med begrænset anvendelse eller de gennemsnitlige betalingstransaktioner for de foregående 12 måneder overstiger grænsen på 3 mio. euro pr. måned jf. ovenfor, skal virksomheden have en tilladelse som betalingsinstitut. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden har en tilladelse som pengeinstitut eller som udsteder af elektroniske penge. En tilladelse som betalingsinstitut, giver i modsætning til en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester, en ubegrænset mulighed for at udbyde betalingstjenester. For at opnå en tilladelse som betalingsinstitut, skal virksomheden opfylde en række detaljerede krav om bl.a. kapitalkrav og drift. Finanstilsynet giver tilladelse til at udøve virksomhed som betalingsinstitut. For en uddybning af disse krav henvises til Finanstilsynet. 5

6 Virksomheder, der inden den 25. december 2007 har påbegyndt virksomhed som vil kræve tilladelse som betalingsinstitut, kan fortsætte denne virksomhed her i landet uden tilladelse frem til den 30. april Udbydere af betalingstjenester, som er omfattet af overgangsordningen, skal dog være anmeldt til registrering hos Finanstilsynet i henhold til 34 i hvidvaskloven senest den 1. november Anmeldelsesskema findes på hjemmesiden. 4. Adfærdsregler, rettigheder og forpligtelser. Lovens kapitel 5-8 Uanset at en udbyder af betalingstjenester er omfattet af overgangsreglerne og dermed kan fortsætte virksomheden uden tilladelse frem til enten 25. december 2010 eller 30. april 2011, skal lovens kap. 5-8 om adfærdsregler m.m. overholdes fra 1. november Dette gælder uanset hvilken tilladelsestype udbyderen skal have. Loven stiller en række krav til udbydere af betalingstjenester: Oplysningskrav (før eller i forbindelse med indgåelse af en aftale, samt efterfølgende oplysninger(kvittering)), lovens kapitel 5 Oplysningerne skal gives på papir eller andet varigt medium, 43, 45, 47, 49, 50, stk. 2 og 4, og 53 Regler om, hvorledes ændringer skal varsles og om opsigelse, 50 og 51 Pligt til at modtage kontant betaling, dog ikke ved fjernsalg eller i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, 56 Ansvars- og hæftelsesregler, 61, 62 og 68 Frister for indsigelser mod en betalingstransaktion, 63 og 66 Mulighed for tilbageførsel(charge back), 65 og 74 Betalingsfrister og valør, 71-73, og 75 Oplysning om gebyr og valuta, 76, 79, 82 og 83 Krav om redelig forretningsskik og god praksis, 84 En overtrædelse af en række af disse regler er strafbelagt. 6

7 For betalingsinstrumenter, som alene kan anvendes til mindre betalinger, 6, nr. 11, (mikrobetalingsinstrumenter) gælder der i en række tilfælde lempeligere krav end for almindelige betalingsinstrumenter. 5. Betalingssurrogater Et betalingssurrogat er et elektronisk system, der kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser, uden at det er en betalingstjeneste. Et betalingssurrogat vil typisk ikke indeholde en fordring på et beløb i kroner, men en fordring på en eller flere tjenesteydelser. Betalingssurrogater omfatter bl.a.: Kort og andre fysiske legitimationsmidler, fx SIM-kort til registrering og fakturering af telefonsamtaler, 10-tursklippekort og e-billetter Koder og biometriske værdier, fx en kode til en internet-butik, som brugeren anvender til at legitimere sig, uden at der herved sker en betalingstjeneste, men hvor betalingen sker efterfølgende Elektronisk registrerede fordringer, fx forudbetalte telefonkort, men uden at der er tale om en betalingstjeneste Et betalingssurrogat vil typisk være forudbetalt, fx et 10-turskort, men kan også være efterbetalt, jf. fx et SIM-kort i en mobiltelefon. 5.1 Anmeldelse af betalingssurrogater En udsteder af et betalingssurrogat skal anmeldes til Forbrugerombudsmanden. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om udsteders navn, forretningssted og selskabsform samt det informationsmateriale, som udarbejdes om brugen af betalingssurrogatet, jf. lovens 47, stk. 4. Udstedere skal have forretningssted i Danmark, i et andet EU-land eller et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Betalingssurrogatet må ikke udstedes, før der er sket en anmeldelse. Hvis der efterfølgende sker ændringer, skal ændringerne anmeldes til Forbrugerombudsmanden inden 8 dage efter at ændringerne er sket. En overtrædelse af reglerne om anmeldelsespligt er strafbelagt Særlige krav til betalingssurrogater. Betalingssurrogater skal overordnet set være sikre og velfungerende. Brugerne skal sikres Gennemsigtighed 7

8 Frivillighed Beskyttelse mod misbrug samt Fortrolighed om brugernes anvendelse af betalingssurrogatet Der skal løbende træffes alle de nødvendige foranstaltninger som kan sikre, at der er tale om sikre og velfungerende betalingssurrogater. Der skal inden aftale om brug indgås gives brugeren de vigtigste oplysninger om betalingssurrogatet, herunder den måde, som det kan anvendes på, brugerens forpligtelser, de opkrævede gebyrer og andre væsentlige oplysninger, der er nødvendige for at træffe en beslutning på oplyst grundlag. En overtrædelse af reglerne om oplysningspligt er strafbelagt. Ansvars- og hæftelsesreglerne i 62 gælder som udgangspunkt også for betalingssurrogater, dog ikke for forudbetalte surrogater, medmindre værdien kan overstige kr., eller hvis der er mulighed for automatisk genopladning. 5.3 Overgangsbestemmelser Udstedere af betalingssurrogater, som inden den 1. november 2009, har foretaget anmeldelse til Forbrugerombudsmanden, skal ikke foretage en fornyet anmeldelse, medmindre der er sket ændringer i det allerede anmeldte. 6. Tilsynsmyndigheder Finanstilsynet giver virksomheder en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester eller tilladelse at udøve virksomhed som betalingsinstitut. Finanstilsynet fører endvidere tilsyn med lovens adfærdsregler for bl.a. følgende betalingstjenester: indsættelse på og hævning af kontanter fra en betalingskonto, overførsel af penge fra en konto til en anden konto, direkte debiteringer fx betalingsservice pengeoverførselsvirksomhed Hvis du har spørgsmål til Finanstilsynet kan se læse mere på eller ringe på Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at udbydere af betalingsinstrumenter og betalingstjenester, som gennemføres ved hjælp af it- og teleudstyr, overholder lovens adfærdsregler. Forbrugerombudsmanden fører endvidere tilsyn med lovens regler om betalingssurrogater. Hvis du har spørgsmål til Forbrugerombudsmanden kan se læse mere på eller ringe på

9

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit pr. 30.10.13

Kortbestemmelser for MasterCard Debit pr. 30.10.13 Kortbestemmelser for MasterCard Debit pr. 30.10.13 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrencestyrelsens rapport af 1. januar 2006 1 1. Sammenfatning... 2 1.1. Forholdene på markedet for Internet-betalinger... 2 1.1.1. Gebyret for Internet-betalinger

Læs mere

Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013

Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013 Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit udstedes til

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven... 28 Uddrag af

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere