Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014"

Transkript

1 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter 83 og i henhold til kommunens kvalitetstandard. Det fremgår af den kommunale tilsynspolitik, at formålet med tilsynet er følgende: Med borgerens retssikkerhed i centrum at påse: at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget at borgere, der er visiteret til hjælp efter 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp at der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet Organisering I Bornholms Regionskommune varetager Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn opgaven med tilsyn på ældreområdet, således også med hjemmehjælpsydelserne. Tilsyn Tilsynet er om udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp til borgeren. Tilsynet gennemføres med udgangspunkt i: dialog systematik kvalitet Dialogen med borgere og leverandører og den systematiske dokumentation skal understøtte kvaliteten i hjemmeplejen hos både den kommunale og de private leverandører. For at holde det op imod den kvalitetsudvikling der i forvejen pågår, vælges det at kalde disse tilsyn for kvalitets- og tilsynsbesøg. Kvalitets- og tilsynsbesøgene er planlagte og aftalt med borgerne på forhånd. Besøgene gennemføres af kommunens myndighedskonsulent i Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn. Det er 3. gang, der gennemføres besøg hos modtagere af hjemmepleje i Bornholms Regionskommune. Udvælgelsen: Der er udvalgt 5 % af alle borgere i Bornholms Regionskommune, som får ydet hjælp efter 83 i lov om social service. Udvælgelsen er sket ud fra antallet af borgere i ordningen på udtræksdagen, hvilket gav 70 besøg i alt. Borgere, som kun får uddelegerede sygeplejeydelser, så som hjælp til fx Side 1 af 10

2 kompressionsstrømper, er valgt fra, da der her er tale om sygeplejeydelser, og ikke ydelser efter serviceloven. Inden kvalitetsbesøget er fordelingen af timer på personlig pleje og praktisk hjælp samt valg af leverandør blevet undersøgt i KMD CARE, som er kommunens omsorgs- og plejesystem på området. Kvalitetsbesøgene er jævnt fordelt på hele øen. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører (Bornholms Husmoder-Hjælp I/S, Elite Miljø A/S, Aaker Hus og Hjemme Service, Pænt og Praktisk og Stabil Pleje). Det er første gang i 2014, at der er privat leverandør af personlig pleje. Telefonisk besked til borgerne inden besøget: Alle borgere er blevet ringet op inden besøget og spurgt om, hvorvidt de ville have besøg med det formål at blive interviewet til undersøgelsen. Enkelte borgere ønskede ikke besøg, og der blev udvalgt nye borgere med samme profil (leverandør og hjælp) til erstatning. 6 borgere valgte at blive interviewet over telefonen, da de ikke var hjemme på de foreslåede besøgsdage, men gerne ville medvirke i undersøgelsen. Selve besøget: Der er udarbejdet et spørgeskema med 6 spørgsmål, som interviewet har taget udgangspunkt i. Besøget har varet mellem 5 og 30 min., og er foretaget i perioden 24. november 15. december Ved afrundingen af besøget fik alle udleveret et oplysningsbrev (se bilag 1), indeholdende information om formålet med kvalitets- og tilsynsbesøget. Alle har fået oplyst, at deres svar indgår i den redegørelse, der forelægges politikerne, men i anonymiseret form. Efter besøget: I forlængelse af kvalitets- og tilsynsbesøgene følger Bornholms Regionskommune op på eventuelle problemfelter, dels for at rette evt. fejl og misforståelser og dels for at skærpe kommunens og leverandørernes fokus på kvalitetsudvikling af hjemmehjælpen. De 70 kvalitetsbesøg fordeler sig således: Personlig pleje BRK Praktisk hjælp BRK Alle ydelser BRK Personlig pleje: BRK + Praktisk hjælp: Privat leverandør: Personlig pleje privat leverandør Praktisk hjælp privat leverandør Side 2 af 10

3 Borgernes besvarelser: 1: Kommer hjælpen til den aftalte tid? Personlig pleje 70 % 22,5 % 7,5 % Praktisk hjælp 54 % 39 % 7 % Personlig pleje % 0 % 0 % Praktisk hjælp 95 % 5 % 0 % 2: Oplever du, at du får den hjælp du er bevilget? Personlig pleje 100 % 0 % 0 % Praktisk hjælp 95 % 2,5 % 2,5 % Personlig pleje 100 % 0 % 0 % Praktisk hjælp 82 % 4,5 % 13,5 % 3: Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer? Personlig pleje 74 % 24 % 2 % Praktisk hjælp 74 % 19 % 7 % Personlig pleje 100 % 0 % 0 % Praktisk hjælp 95 % 5 % 0 % 1 1 Tallet beror på interview med 1 borger Side 3 af 10

4 4: Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp? Personlig pleje 77 % 10 % 5 % Praktisk hjælp 33 % 9 % 25 % Personlig pleje 0 % 100 % 0 % Praktisk hjælp 15 % 10 % 75 % 5: Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet? Personlig pleje 77 % 23 % 0 % Praktisk hjælp 48 % 45 % 7 % Personlig pleje 100 % 0 % 0 % Praktisk hjælp 71 % 29 % 0 % 6: Er du tilfreds med den leverede hjælp? Personlig pleje 87,5 % 7,5 % 5 % Praktisk hjælp 71,5 % 19 % 9,5 % Personlig pleje 100 % 0 % 0 % Praktisk hjælp 68 % 32 % 0 % Side 4 af 10

5 Betragtninger fra kvalitets- og tilsynsbesøgene: Borgerne, som har medvirket i interviewene, har været glade for at blive inddraget. De udtrykker generelt tilfredshed med hjælpen. Når borgerens svar ikke var Ja/helt, er det ofte blevet fulgt op af kommentarer som vi ved personalet har travlt, der er jo også andre, som har brug for hjælp, Det er ikke en klage over personalet og Det gør det, som de har tid til. Spørgsmål 1, 2 og 3 har været gennemgående og er dermed identiske med spørgsmålene fra Svarene er opgjort i %, og skal læses med det forbehold, at hvis kun én borger er spurgt, er svaret 100 %. Besvarelserne sammenlignes med sidste års svar, og der er naturligvis det forbehold, at da det ikke er de samme borgere, som er spurgt igen, så kan man ikke direkte udlede om tilfredsheden er øget eller mindsket, men svarene kan tages med som en indikator for, hvordan hjælpen opleves nu. Spørgsmål 1: Kommer hjælpen til den aftalte tid? Det fremgår af kommunens kvalitetsstandard, at den personlige pleje skal leveres inden for +/- ½ time i forhold til den aftalte tid. For den praktiske hjælp gælder, at den skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til den aftalte tid. Kommunens hjemmepleje: I 2013 oplyste 82 % af de adspurgte borgere, at hjælpen til den personlige pleje kom til den aftale tid. I 2014 var dette tal faldet til 70 % af borgerne. 11 % var i 2013 delvist enige i at hjælpen til den personlige pleje kommer til den aftalte tid, mens dette tal var steget 2014 til 22,5 %. Der er stort set ingen ændring i tallet for de borgere som ikke er enige i, at hjælpen til den personlige pleje kommer til den aftalte tid (ca. 7 %). Samlet set oplever flere borgere i 2014 end i 2013 altså, at hjælpen til den personlige pleje ikke kommer til den aftalte tid. Det samme gør sig gældende med den praktiske hjælp. Her var 78 % i 2013 enige i, at hjælpen kom til den aftalte tid. I 2014 er dette talt faldet til 54 %. I 2013 var 12 % enige i at hjælpen delvist kom til den aftalte tid. Dette tal er på 39 % i Private leverandører: I 2013 var 100 % af de adspurgte borgere enige i, at hjælpen kom til den aftalte tid. Dette tal er faldet til 95 % i % af de adspurgte borgere er nu kun delvist enige i, at hjælpen kommer til den aftalte tid. Generelt udtrykte de borgere, som kun er delvist enige eller ikke enige i, at hjælpen kommer til den aftalte tid, at de ikke ønskede at klage over personalet, men at de oplever tit at måtte vente på hjælpen, og at der ikke gives besked, hvis hjælpen bliver forsinket. Flere angav, at der aldrig er meldt noget tidspunkt ud for, hvornår de kan forvente hjælpen kommer. Det blev også angivet, at problemet opstår, når den faste hjælp ikke kommer. Tilsynets finder umiddelbart, at der er behov for at præcisere, at borgerne har ret til at vide, hvornår hjælpen kan forventes, og at der skal strammes op på at give borgerne besked, hvis hjælpen bliver forsinket mere end det i kvalitetsstandarden besluttede tilladte tidsrum. Spørgsmål 2: Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget? Når borgeren visiteres hjælp efter 83 i serviceloven, udarbejdes der en servicekontrakt, hvor det fremgår, hvilke ydelser der skal leveres. Disse servicekontrakter er brugt i samtalen med de involverede borgere, og evt. misforståelser i forhold til hjælpen er i enkelte tilfælde blevet afklaret. Kommunens hjemmepleje: Side 5 af 10

6 I 2013 var 91 % af de adspurgte borgere helt enige i, at de oplever af få den hjælp, som de var bevilget til personlig pleje. I 2014 var 100 % borgere enige i, at de oplever, at de får leveret den hjælp til personlig pleje, som de er bevilget. Vedr. den praktiske hjælp, så var 90 % enige i udsagnet i 2013, og 95 % enige i udsagnet i Kun 5 % er delvist enige eller slet ikke enige i, at de får den praktiske hjælp, som de er bevilget. Private leverandører: I 2013 var 90 % enige i, at de oplever at få den hjælp, som de var bevilget. I 2014 var det 95 % af borgerne, som har denne oplevelse. Kommentarerne hertil fra borgerne er, de skifter ikke mit sengetøj, så det må jeg selv gøre, de kan ikke nå det hele. De har ikke tid til også at nå soveværelset. Borgerne oplever i meget høj grad at få den hjælp, som de er bevilget. Dog er der også borgere, som slet ikke oplever at de får den hjælp, der er bevilget. Tilsynet anbefaler, at der kommer fokus på dette i dialogen med leverandørerne, således at flere borgere fremover oplever, at de får den bevilgede hjælp. Spørgsmål 3: Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer? Hensigten med spørgsmålet er bl.a. at se, om personalet er godt forberedt, inden de møder borgeren. Har de orienteret sig i CARE, så de kender borgeres behov for pleje og praktisk hjælp. Kommunens hjemmepleje: 74 % af de adspurgte borgere, som får personlig pleje og praktisk hjælp, har i 2014 oplevet at få den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer. Dette tal var i %. Private leverandøre: 95 % af borgerne hos de private leverandører oplever i 2014 at få den aftalte hjælp, uanset hvem, der kommer. I 2013 var det 88 % Hvis man ser svarene på spørgsmål 3 i sammenhæng med spørgsmål 2, kan det umiddelbart virke misvisende, at 100 % af borgerne, der får kommunal hjælp, oplever at få den hjælp, de er bevilget, når kun 74 % af de samme borgere i spørgsmål 3 svarer, at de oplever at få den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer. Ud fra de bemærkninger, som borgerne er kommet med, kan det ikke udelukkes, at den sidste del af spørgsmålet uanset hvem der kommer, lægger op til at svare på utilfredshed med antallet af hjælpere, uagtet at dette ikke er tilsigtet. Spørgsmål 3 er det spørgsmål, som flest borgere havde bemærkninger til. Generelt sagde borgerne, at den faste hjælper gør det godt. De ved, hvor tingene står, og hvad der skal gøres. Problemet er, når der kommer afløsere, og især afløsere fra vikarbureau, så ved afløserne ikke, hvad der skal gøres, og der bruges en del tid på at forklare, hvor fx støvsugeren står, og hvad der skal laves. Borgerne oplever, at afløseren udfører opgaven på en anden måde. Der var også mange borgere, som bemærkede, at der kommer for mange hjælpere i hjemmet. Det er ikke den samme 2 gange i træk, De hjælper på hver sin måde, Der kommer nogen, som ikke ved noget. Én borger havde talt 40 forskellige hjælpere på et halvt år. Langt størsteparten af de adspurgte borgere oplever af få den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer. Borgerne har dog den opfattelse, at der kommer for mange forskellige hjælpere, især gør dette sig gældende for den kommunale leverandørs vedkommende. Tilsynet finder, at det vil øge borgernes tilfredshed, hvis det sikres, at afløsere og vikarer, har orienteret sig bedre om den hjælp, som der skal udføres. Ligeledes vil borgernes tilfredshed med den kommunale leverandør kunne forbedres, hvis Side 6 af 10

7 antallet af forskellige hjælpere kan bringes ned. Der vil i tilsynet for 2015 blive sat fokus på, om borgerens oplevelse af antallet af hjælpere er forandret. Spørgsmål 4: Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp? Spørgsmålet stilles, fordi man i Bornholms Regionskommune tror på, at alle ældre ønsker et liv, hvor man er i stand til at klare sig selv så lang tid som muligt med den fulde selvbestemmelse over eget liv, hvilket også fremgår af kommunens ældrepolitik. Det stilles også fordi den personlige og praktiske hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til de opgaver, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til, eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Hjælpen skal gives og tilrettelægges sammen med borgeren. Der er vigtigt også at være opmærksom på det aktiverende sigte. Indsatsens primære mål er at gøre borgeren i stand til at klare sig selv, eller klare så mange opgaver som muligt. Dette kan bl.a. fremmes ved at borgeren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i opgaveudførelsen. Det er første gang, at borgerne stilles dette spørgsmål. Der er således ikke noget grundlag, at sammenligne med fra tidligere års tilsyn. Kommunal leverandør: 77 % af de adspurgte borgere er enig i, at der er mulighed for at deltage aktivt i den personlige pleje, 10 % er delvist enige. Der er 13 % som ikke er enig heri. Vedr. muligheden for at deltage aktivt i den praktiske hjælp, svarer 33 %, at de er enige i, at der er mulighed for at deltage aktivt, 9 % er delvist enige, og 58 % mener ikke, der er mulighed for at deltage aktivt. Lige som hos den kommunale leverandør angiver størsteparten af borgerne, 75 %, at det ikke er muligt at deltage aktivt i den praktiske hjælp. Her er kun 10 % delvist enige og 15 % angiver, at det er muligt at deltage aktivt. Det fremgår af samtalerne med borgerne, at de meget gerne vil deltage i så meget som muligt i den personlige pleje, men den praktiske hjælp mener borgerne ikke at kunne deltage i, da den jo er bevilget fordi de ikke kan selv. Det ser umiddelbart ud til, at det i forbindelse med den personlige pleje er nemmere at inddrage borgerne, og udnytte de ressourcer de har. Det kan fx være at borgerne ikke kan bade selv, men godt kan bruge vaskekluden til at vaske sig med på nogle steder af kroppen. Borgerne oplyser selv, at de ikke kan deltage i rengøringen grundet deres helbred, men de vil gerne være med i den personlige pleje, så længe de kan. Det kan overvejes, om der skal gives mere oplysning til leverandørerne om, hvordan borgerne kan inddrages både i den personlige og især i den praktiske bistand. Spørgsmål 5: Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet? Spørgsmål 5 er medtaget fordi, kommunen er hovedansvarlig for den borgernære velfærdsservice, det er derfor en politisk opgave at følge med i, hvordan borgerne oplever kvaliteten i kommunens opgaveløsning. Spørgsmålet har ikke været stillet i tidligere kvalitets- og tilsynsbesøg. Borgerne fandt det generelt svært at svar på, om hjælpen var af høj kvalitet, men mange udtrykte, at når de var tilfredse med hjælpen, så måtte det jo være en høj kvalitet. Kommunens hjemmepleje: 77 % af de adspurgte borgere oplever at hjælpen vedr. den personlige pleje har en høj kvalitet, mens 23 % oplever delvist at hjælpen vedr. den personlige pleje har en høj kvalitet. Når det kommer til den Side 7 af 10

8 praktiske hjælp er tilfredsheden knap så stor. Her svarer kun 48 %, at den praktiske hjælp har en høj kvalitet, 45 % oplever en delvis høj kvalitet og 7 % oplever, at hjælpen ikke har høj kvalitet. Private leverandøre: Den adspurgte borger, som får personlig pleje fra privat leverandør, oplever, at hjælpen er af høj kvalitet. Når det kommer til den praktiske hjælp oplever 71 % af de adspurgte borgere, at hjælpen er af høj kvalitet, 29 % oplever en delvis høj kvalitet. Borgerne syntes generelt, at det var svært at tage stilling til spørgsmålet, og mange svarede, at hjælpen jo ikke blev udført så godt, som hvis de selv havde gjort det. Borgerne gav også udtryk for, at personalet ikke har tid nok til at gøre et ordentligt stykke arbejde. Den oplevede kvalitet vedr. den personlige pleje er væsentlig højere end den oplevede kvaliteten vedr. den praktiske hjælp. Især må den oplevede kvalitet hos borgerne, som benytter den kommunale leverandør til praktisk hjælp, betegnes lav. Tilsynet opfordrer til, at der generelt arbejdes på at forbedre den oplevede kvalitet hos borgerne, og at der specielt hos de borgere som modtager praktiske hjælp fra den kommunale leverandør laves en målrettet indsats. Spørgsmål 6: Er du tilfreds med den leverede hjælp? Spørgsmål 6 er medtaget som en opsummering på interviewet, og borgerne er blevet bedt om at svare med tanke på de svar, som de har givet i interviewet. Kommunens hjemmepleje: 87,5 % af de adspurgte borgere er helt tilfredse med den leverede personlige hjælp, 7,5 % er delvist tilfredse, og 5 % er slet ikke tilfredse. 71 % af de adspurgte borgere er helt tilfredse med den praktiske hjælp, 19 % er delvist tilfreds, mens 10 % ikke er tilfredse. Den adspurgte borger, som modtager personlig pleje, er helt tilfreds med den leverede hjælp. 68 % er helt tilfredse med den leverede praktiske hjælp mens 32 % er delvist tilfredse. Af de kommentarer, som borgerne kommer med under dette spørgsmål, fremgår det, at de mener, at de får for lidt hjælp, at der er for lidt tid, at der kommer for mange forskellige hjælpere. Langt størstedelen af borgerne er tilfredse med den leverede hjælp. Der vil formentlig kunne hentes en højere score på tilfredsheden, hvis antallet af hjælpere kunne bringes ned. De borgere, som tilsynet har talt med, er klar over, at de får hjælp efter kommunens kvalitetsstandard, men kunne alligevel godt ønske mere hjælp. Det er et spørgsmål om serviceniveau, og Tilsynet har ingen grund til at tro, at borgerne ikke er visiteret efter deres behov, og efter kommunens kvalitetsstandard. Samlet konklusion fra kvalitets- og tilsynsbesøgene i 2014: Kvalitets- og Tilsynsbesøget er udført hos 70 tilfældigt udvalgte borgere, som alle modtager personlig og/eller praktisk hjælp fra kommunal eller privat leverandør. Borgerne er stillet de samme 6 spørgsmål. Pr. 1. januar 2014 blev der reduceret i tiden til en lang række ydelser. Borgerne modtager de samme visiterede ydelser som før beslutningen, men der er kortere tid til at udføre opgaven. Det kan ikke afvises, at borgernes oplevelser i forbindelse med den reducerede tid, spiller ind på de svar der gives. Side 8 af 10

9 Tilsynets finder umiddelbart, at der er behov for at præcisere, at borgerne har ret til at vide, hvornår hjælpen kan forventes, og at der skal strammes op på at give borgerne besked, hvis hjælpen bliver forsinket mere end det i kvalitetsstandarden besluttede tilladte tidsrum. Borgerne oplever i meget høj grad at få den hjælp, som de er bevilget. Dog er der også borgere, som slet ikke oplever at de får den hjælp, der er bevilget. Tilsynet anbefaler, at der kommer fokus på dette i dialogen med leverandørerne, således at flere borgere fremover oplever, at de får den bevilgede hjælp. Langt størsteparten af de adspurgte borgere oplever af få den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer. Borgerne har dog den opfattelse, at der kommer for mange forskellige hjælpere, især gør dette sig gældende for den kommunale leverandørs vedkommende. Tilsynet finder, at det vil øge borgernes tilfredshed, hvis det sikres, at afløsere og vikarer har orienteret sig bedre om den hjælp, som der skal udføres. Ligeledes vil borgernes tilfredshed med den kommunale leverandør kunne forbedres, hvis antallet af forskellige hjælpere kan bringes ned. Der vil i tilsynet for 2015 blive sat fokus på, om borgerens oplevelse af antallet af hjælpere er forandret i forhold til Det ser umiddelbart ud til, at det i forbindelse med den personlige pleje er nemmere at inddrage borgerne, og udnytte de ressourcer de har. Det kan fx være at borgerne ikke kan bade selv, men godt kan bruge vaskekluden til at vaske sig med på nogle steder af kroppen. Borgerne oplyser selv, at de ikke kan deltage i rengøringen grundet deres helbred, men de vil gerne være med i den personlige pleje, så længe de kan. Det kan overvejes, om der skal gives mere oplysning til leverandørerne om, hvordan borgerne kan inddrages i den personlige og især i den praktiske bistand. Den oplevede kvalitet vedr. den personlige pleje er væsentlig højere end den oplevede kvaliteten vedr. den praktiske hjælp. Især må den oplevede kvalitet hos borgerne, som benytter den kommunale leverandør til praktisk hjælp, betegnes lav. Tilsynet opfordrer til, at der generelt arbejdes på at forbedre den oplevede kvalitet hos borgerne, og at der specielt hos de borgere som modtager praktiske hjælp fra den kommunale leverandør laves en målrettet indsats. Langt størstedelen af borgerne er tilfredse med den leverede hjælp. Der vil formentlig kunne hentes en højere score på tilfredsheden, hvis antallet af hjælpere kunne bringes ned. De borgere, som tilsynet har talt med er klar over, at de får hjælp efter kommunens kvalitetsstandard, men kunne alligevel godt ønske mere hjælp. Det er et spørgsmål om serviceniveau, og Tilsynet har ingen grund til at tro, at borgerne ikke er visiteret efter deres behov, og efter kommunens kvalitetsstandard. Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget at borgere, der er visiteret til hjælp efter 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der jfr. ovenstående bemærkninger også er emner at tage fat på, som vil kunne højne kvaliteten for borgerne. Mette Marker Myndighedskonsulent Center for Ældre Side 9 af 10

10 Bilag 1. Center for Ældre Ullasvej 17, Rønne Modtager 3720 Aakirkeby Bornholms Regionskommune Center for Ældre CVR: J. nr G Kvalitetsbesøg I dag d. har jeg besøgt dig, kl. og interviewet dig. Jeg har besøgt dig, fordi kommunalbestyrelsen har besluttet, at der én gang om året skal ske besøg hos 5 % af kommunens borgere, som modtager hjemmehjælp efter servicelovens 83. I år var du én af de udvalgte. Formålet med mit besøg er at undersøge, om du får den hjælp, som du er visiteret til, og om den kommunale opgave løses i overensstemmelse med lovgivningen på området. Når besøgene er afsluttet, kommer der en redegørelse til kommunalbestyrelsen. Ledelsen inden for ældreområdet, vil have fokus på de eventuelle problemer, du er kommet med i din besvarelse. Din besvarelse vil være anonym i redegørelsen. Du er blevet stillet følgende spørgsmål: Kommer hjælpen til den aftalte tid? Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget? Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer? Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp? Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet? Er du tilfreds med den leverede hjælp? Du er én blandt 70 borgere, der bliver spurgt om det samme. Tak fordi jeg måtte komme og tale med dig. Venlig hilsen Mette Marker Myndighedskonsulent Side 10 af 10

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2018 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 24. september 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Rubrik. Borgerrettet tilsyn 2014-2015 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social og Senior

Rubrik. Borgerrettet tilsyn 2014-2015 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social og Senior Rubrik Borgerrettet tilsyn 2014-2015 Hjemmeplejen i Sønderborg Kommune Tilsynsrapport Myndighedsafdelingen, Social og Senior Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Borgernes udsagn om kvalitet

Læs mere

Ågården Plejecenter. Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013. Tilsynsrapport udarbejdet af. Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow

Ågården Plejecenter. Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013. Tilsynsrapport udarbejdet af. Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Ågården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter

Tilsynsrapport 2009. Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter Tilsynsrapport 2009 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 26. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 8:00-11:30 Deltagere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Personlig pleje og praktisk hjælp. Velkommen

Personlig pleje og praktisk hjælp. Velkommen Personlig pleje og praktisk hjælp Velkommen 1 Velkommen Fast hjemmehjælp Hjælp til tiden God tid til omsorg Døgnpleje Dansktalende og uddannet personale De kommer altid som aftalt og hjælper min mand op

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Bakkely

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Bakkely Uanmeldt kommunalt tilsyn Bakkely 2. december 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 tilsynets fremgangsmåde 3 2. Interview med 2 beboere 4 3. Interview

Læs mere

Tønder Kommune- Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Leos Leos Alle 4 6270 Tønder

Tønder Kommune- Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Leos Leos Alle 4 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune- Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Leos Leos Alle 4 6270 Tønder T December 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2 Metode...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. juni 2013 på Teglgårdsparken plejecenter

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. juni 2013 på Teglgårdsparken plejecenter Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. juni 2013 på Teglgårdsparken plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Visitation til hjemmehjælp

Visitation til hjemmehjælp Visitation til hjemmehjælp Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan du får hjælp samt hvilke rettigheder, pligter

Læs mere

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune Gældende fra maj 2016 Genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 15 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK : ALASKA VASK & RENS APS [ Tilsynet er udført d. 2/9-3/9 2013 af Merete Larsen Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Formålet: at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet: at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26. januar 2015 Socialpsykiatrisk Center, Herning Leder Susanne Østergård Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014 Tilsynets berigtigelse:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Privat leverandør

Læs mere

Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen

Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen Scan koden med din smartphone og find mere information Når du vælger Greve Kommune som leverandør til den ydelse du har fået visiteret, vil du blive tilknyttet

Læs mere

Hovergården Plejecenter

Hovergården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Hovergården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Bonderosen s Pleje og Rengøring A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Bonderosen s Pleje og Rengøring A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Bonderosen s Pleje og Rengøring Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96

Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - SEL 95-96 Godkendt i Byrådet den 31-01-2011 Lovgrundlag Servicelovens 95: "Stk. 1 Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem

Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare en aktiv og selvstændig hverdag! - om rehabiliterende og kompenserende hjælp KÆRE BORGER Her kan du få mere at vide om

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført d. 15. januar 2013

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden

Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen

Læs mere

Træning og hjælp i dit hjem

Træning og hjælp i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630: Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-14. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem Få personlig og praktisk

Læs mere

Notat. Bilag 3 Notat om høringssvar vedr. forslag til kvalitetsstandarder/serviceniveau. kommentarer. 1.0 Indledning. 2.0 Høringssvar og kommentarer

Notat. Bilag 3 Notat om høringssvar vedr. forslag til kvalitetsstandarder/serviceniveau. kommentarer. 1.0 Indledning. 2.0 Høringssvar og kommentarer Notat Emne: Til: Kopi: til: Sundhed og Omsorgs serviceniveau/kvalitetsstandarder 2014 Byrådet Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Den 13. august 2014 Bilag 3 Notat om høringssvar vedr. forslag til

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand

Kvalitetsstandard. Serviceloven 85. Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand Godkendt i Byrådet den 22. november 2011 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

SOCIALUDVALG Side: - 1 - UDVIDELSESBLOKKE Oprettet: 21.06.2007 Rev.:

SOCIALUDVALG Side: - 1 - UDVIDELSESBLOKKE Oprettet: 21.06.2007 Rev.: SOCIALUDVALG Side: - 1 - Politikområde 1: Ældreområdet 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1. Bad 2 x ugentligt 1.976 1.976 1.976 1.976 2. Tilsyn hjemmepl. 250 250 250 250 3. Nattevagter Gudbjerg og Ådalen 1.350

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et god og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på XX udført den 15. januar 2016 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. Voksenservice

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. Voksenservice Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning Voksenservice 1 2 1. Overordnede rammer 1.1 Formål med lovgivningen 1.2 Hvem kan modtage ydelsen Vedligeholdende træning At afhjælpe væsentlige følger af fysiske

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Analyse marts 2010 09/67371 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Holbæk Kommune foretager pædagogisk tilsyn med de kommunale børnehuse og private pasningstilbud.

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. 18. september 20 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem

Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem Center for Social og Sundhed Træning og hjælp i dit hjem Få hjælp til at bevare en aktiv og selvstændig hverdag! I denne pjece kan du læse om dine muligheder for at få hjælp i dit hjem, hvis det af fysiske,

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning

Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning Kvalitetsstandard for Ledsagerordning og Kontaktpersonordning for Døvblinde Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for ledsagerordning og kontaktperson

Læs mere

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL

Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg stillet efter ønske fra Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 513 Offentligt J.nr. BLS-401-00804 Den 28. april 2010 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CE stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. Kvalitetsstandard Levering af til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Levering af til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Lillevang Lillevænget 1 3520 Farum Tilsynsbesøg den 9. og 16. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere