BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2014-2021"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

2

3 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri 11 Flytninger 13 Fødsler og dødsfald 13 6 Delområdernes udvikling 14 Skoledistrikter 14 7 Kommunernes befolkningsvækst Befolkningens aldersfordeling 19 9 Resultattabeller 24 Ringsted Kommune 25 Skoledistrikter Boligprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Ringsted Kommune, april 2014 Kontaktpersoner: Annette Seibæk, Ringsted Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

4 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Ringsted Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2014 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på 849 personer eller 2,5 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 2,2 % Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske folketal i Ringsted Kommune samt prognosens forventninger frem til 2021 UDGANGSPUNKT I ET STIGENDE BEFOLKNINGSTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. I gennemsnit er befolkningstallet steget med 278 personer om året de sidste 12 år. Stigningen skyldes især, at der i perioden har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere end der er døde. BOLIGBYGGERI Tilflytningsoverskuddet hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger i Ringsted Kommune. I årene blev der således gennemsnitligt opført omkring 170 boliger pr. år, varierende fra 17 boliger i 2013 til 461 boliger i I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 42 boliger om året - altså væsentligt færre end i de historiske år. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. FØDSELSBALANCE I de historiske år ( ) har der i gennemsnit været 360 fødsler og 298 dødsfald pr. år. Dette svarer til et årligt fødselsoverskud på gennemsnitligt 62 personer. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit 315 fødsler og 299 dødsfald om året og fødselsoverskuddet ventes således at falde fra 27 personer i 2014 om året til 11 personer om året i FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere ventes at falde fra et årligt gennemsnit på tilflyttere om året i den historiske periode til tilflyttere om året i prognoseperioden. Antallet af fraflyttere ventes derimod at stige fra til fraflyttere om året. Flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede) ventes således at falde fra gennemsnitligt 220 personer om året i den historiske periode til i gennemsnit 105 personer om året i prognoseperioden. Ringsted befolkningsprognose

5 2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Ringsted Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i årene Boligprogrammet er udarbejdet af Ringsted Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Ringsted befolkningsprognose

6 3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Ringsted Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 69 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Ringsted Kommune i de historiske år ( ) samt folketallet pr. 31. december Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 69 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder indenfor hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor: Figur 2 - Parameterområder i Ringsted Kommune Ringsted befolkningsprognose

7 Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Ringsted Kommune. De historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For dødsfald er årene medtaget med lige vægt, mens der for fødsler er anvendt årene For flytninger er årene medtaget. De tidligere år indgår ikke i beregningsgrundlaget, da de adskiller sig med hensyn til fødselstal og flyttemønstre. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler er anvendt Ringsted Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene beregnet, hvilket fertilitetsniveau, man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,38 til 2,39 for de forskellige parameterområder. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Ringsted Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau svarende til 1,84 fødsler pr. kvinde (landsgennemsnittet er 1,67). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr kvinder) ses af nedenstående graf Fødsler pr kvinder Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate gældende for Ringsted Kommune (fødsler pr kvinder). BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er indlagt data for det realiserede boligbyggeri i Ringsted befolkningsprognose

8 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Antal tilflyttere per 100 nye boliger perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i årene er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Ringsted Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcel 3,10 Række 2,17 Etage 2,03 Kollegium 1,08 Ældreboliger 0,97 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figurerne nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger Parcel Række 8 Etage Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen Kollegium Ældreboliger Alder Figur 5 - Tilflytningsprofiler for andre boligtyper der indgår i prognosemodellen Ringsted befolkningsprognose

9 SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Ringsted Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Ringsted Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 45 %. I enkelte basisområder arbejdes der med yderligt differentierede splitfaktorer: 30 % i basisområdet "Kaserne Parkvej". 55 % i basisområdet "Klosterpark Allé". 60 % i basisområdet "Jystrup by". Ringsted befolkningsprognose

10 TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I disse år har der i gennemsnit været tilflyttere pr. år og fraflyttere pr. år, svarende til et årligt flytteoverskud på 152 pr. år. Flyttebalancen Gennemsnit Tilflyttere Heraf indenlandsk Heraf indvandring Andel indvandring 13% 13% 11% 10% 13% 12% Fraflyttere Heraf indenlandsk Heraf udvandring Andel udvandring 9% 11% 9% 8% 8% 9% Netto-ind/udvandring Nettotilflytning indland Nettotilflytning Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning, Ind- og udvandring har de seneste fem år stået for hhv. 12 % og 9 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har givet Ringsted Kommune i gennemsnit 69 borgere om året. Flytninger til/fra andre kommuner har i samme periode årligt givet en nettotilflytning på 83 personer om året. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Ringsted Kommune i perioden 2009 til Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen år er flere indbyggere der flytter ud af kommunen end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i aldersgrupperne 0-5 år, 7-13 år og år Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 6 - Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden ) Ringsted befolkningsprognose

11 4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSBALANCELIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ), hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden (t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Ringsted Kommune er baseret på tal fra og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres, at alle historiske år har haft stigning i folketallet nogenlunde sammenhørende med boligudbygningen, men om denne tendens vil fortsætte, er uvis. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Ringsted befolkningsprognose

12 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal Folketal, primo år Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Korrektion Årets udvikling (total) Udviklingsgrad 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% Mænd, ultimo år Kvinder, ultimo år Folketal, ultimo år Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Ringsted Kommune i år 2013 og prognoseårene Indbyggertallet ventes at stige i gennemsnit med 0,36 % om året i årene Udviklingen forventes at være på mellem 105 og 157 personer om året i løbet af prognoseperioden med et gennemsnit på 121 personer. Det ventes at fødselstallet i prognoseårene vil ligge mellem 312 og 319 fødsler om året. Antallet af fødte ventes i alle prognoseår at ligge højere end antallet af dødsfald, således at der i prognoseperioden er et fødselsoverskud (fødte minus døde) på 16 personer om året i gennemsnit. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene, men der er variation i antallet af nettotilflyttere, som følge af forskelle i antallet af nye boliger. Nettotilflytningen ventes hvert år at tilføre kommunen mellem 78 og 146 indbyggere. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at være 43 i hele prognoseperioden. Det vil sige, at ca. fire ud af ti tilflyttere til de nye boliger ventes at komme fra andre kommuner, mens lidt mindre end seks ud af ti tilflyttere vil komme fra Ringsted Kommune selv. Den samlede tilflytning til nye boliger har generelt været højere end den samlede befolkningsudvikling. Det betyder, at der er sket en udtynding i den gamle boligmasse antal personer per husstand (husstandsstørrelsen) er faldet. Udtynding hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. I prognosen er boligudbygningen dog relativt lav og der regnes således med at der vil være stort set ligevægt i fht. til- og fraflytning i den gamle del af boligmassen og dermed ingen udtynding. Ringsted befolkningsprognose

13 ,0 90,3 91,2 92,4 93,2 94,4 96,2 97,3 97,7 98,6 99,4 99,6 100,0 100,3 100,7 101,0 101,3 101,8 102,2 102, BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I RINGSTED KOMMUNE Prognosen viser, at folketallet vil stige fra personer primo 2014 til personer primo Dette svarer til en samlet stigning i folketallet på 849 personer eller 2,5 %. I de historiske år er folketallet i gennemsnit steget med 0,9 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes stigninger på 0,4 % pr. år Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2014 = 100) Figur 7 - Fremskrivning af antal indbyggere i Ringsted Kommune, absolutte tal samt relativt (2014 = 100) SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Ringsted Kommunes egen prognose ligger lidt over fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra Ringsted Kommune forventer, at der i 2021 vil være indbyggere, mens DST forventer indbyggere - altså 451 indbyggere færre. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal , mens Ringsted Kommunes prognose tager udgangspunkt i indbyggertal DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning, som Ringsted Kommune har lagt til grund for 2014-prognosen Ringsted prognose (2014) Ringsted prognose (2013) DST-prognose (2013) Figur 8 - Ringsted Kommunes 2014 og 2013 prognoser ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2013 Ringsted befolkningsprognose

14 Antal boliger BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Ringsted Kommunes forventede boligudbygning i årene HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 170 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt 296 boliger, hvilket svarer til 42 boliger pr. år - altså markant færre boliger i forhold til de historiske år Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype Figur 9 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, Boligbyggeriet forventes at være nogenlunde jævnt fordelt i prognoseperioden. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 70 % at være parcelhuse, 15 % rækkehuse og 15 % etageboliger. Parcelhuse udgør dermed en væsentlig større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra % 29% 30% 9% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger % 15% 15% Ungdomsboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ældreboliger Figur 10 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt Ringsted befolkningsprognose

15 SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2013 var der 54 tilflyttere til nye boliger i Ringsted Kommune. Af disse var 24 interne flytninger og 30 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at 56 % af tilflyttere til nye boliger kom fra andre kommuner. Andel af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes i prognoseperioden at ligge omkring 40 %. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 118 personer pr. år i prognoseårene, afhængigt af antallet af boliger samt typen af disse. Boligtal Nye boliger Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere Tilflyttere til nye boliger i alt Splitfaktor Tilflytning pr. bolig 3,18 2,83 2,68 2,78 2,94 2,69 2,88 2,86 Tabel 4 - Splitfaktor (andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger) og tilflytning til nye boliger, UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen (dvs. at der f.eks. i 2013 ses på de boliger, der ikke er nye boliger i 2013). Udtynding opstår, hvis der er færre indbyggere i den gamle boligmasse ved årets slutning end ved årets start og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere indbyggere i den eksisterende boligmasse. Grundet den meget begrænsede boligudbygning ventes der at være stort set ligevægt mellem tilog fraflytning og dermed ingen udtynding i den gamle del af boligmassen. Udtyndingen/fortætningen ventes således at ligge mellem -2 og +13 personer om året. Udtynding Befolkningsudv Tilflyt til ny bolig Fortætning (+) / Udtynding (-) Procent 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse Ringsted befolkningsprognose

16 FLYTNINGER I perioden har der hvert år været flere tilflytninger end fraflytninger, og der var således et årligt flytteoverskud (tilflytninger minus fraflytninger) på gennemsnitligt 220 personer pr. år. I prognoseperioden forventes udviklingen ligeledes at være udelukkende positiv, med 94 nettotilflyttere pr. år i gennemsnit Figur 11 - Udvikling fra flyttebalance til og med år 2020 Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede FØDSLER OG DØDSFALD I perioden har der været årligt været 360 fødsler og 298 dødsfald. Dermed har der historisk været et fødselsoverskud på 62 personer om året. I prognosen forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsoverskud på 16 personer om året Overskud Fødte Døde Figur 12 - Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2020 Ringsted befolkningsprognose

17 6 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. I dette afsnit beskrives befolkningsudviklingen i de forskellige skoledistrikter i Ringsted Kommune. SKOLEDISTRIKTER Figur 13 - Skoledistrikter i Ringsted Kommune Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Byskovskolen Dagmarskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Administrative adresser Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Skoledistrikt Byskovskolen Dagmarskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Administrative adresser Total Ringsted befolkningsprognose

18 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2013 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Ringsted Kommune har i 2013 haft en befolkningsvækst på 0,40 %, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet (0,44 %). Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger omkring Ringsted Kommune. Opgjort efter befolkningstilvækst fra ultimo 2012 til ultimo 2013 er Ringsted nr. 33 ud af 98 kommuner, hvor den procentvise ændring spænder fra -2,05 % til 2,77 %. Nr Kommune Ultimo 2012 Ultimo 2013 Udvikling Procent 1 Herlev ,77% 2 Vallensbæk ,01% 3 Ishøj ,97% 4 København ,81% 5 Aarhus ,50% 28 Rødovre ,54% 29 Egedal ,46% 30 Middelfart ,43% 31 Dragør ,43% 32 Allerød ,42% 33 Ringsted ,40% 34 Rudersdal ,38% 35 Randers ,35% 36 Næstved ,33% 37 Ikast-Brande ,33% 38 Lejre ,33% 94 Lemvig ,37% 95 Struer ,43% 96 Læsø ,69% 97 Lolland ,04% 98 Ærø ,05% Hele landet ,44% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2013 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem tallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Ringsted befolkningsprognose

19 Figur 14 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2013 Ringsted befolkningsprognose

20 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER I løbet af perioden har der for Ringsted Kommune været størst flytteaktivitet ift. København, Næstved, Sorø og Køge. Den største nettotilflytning er sket fra Køge og Holbæk kommuner, mens den største nettofraflytning er sket til Næstved og København kommuner. Samlet har der i perioden været en nettotilflytning på 83 personer pr. år i gennemsnit. I 2013 var der nettofraflytning til især Næstved, mens den største nettotilflytning kom fra Holbæk, Roskilde, Guldborgsund, Slagelse og Faxe kommuner. Samlet var der i 2013 en nettotilflytning på 34 personer. Gennemsnit Nr Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 København Næstved Sorø Køge Roskilde Slagelse Holbæk Faxe Lejre Kalundborg Vordingborg Høje-Taastrup Frederiksberg Odense Guldborgsund Greve Stevns Hvidovre Odsherred Gladsaxe Samlet mellemkommunal flyttebalance Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Ringsted Kommune (gennemsnit samt for 2013 alene) Ringsted befolkningsprognose

21 MELLKOMMUNALE FLYTTEBALANCER I FHT. RINGSTED KOMMUNE 2013 Figur 15 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Ringsted end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Ringsted end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Ringsted befolkningsprognose

22 8 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes folketallet at stige med 2,5 % frem til 2021, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt ses det af tabellen, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre og at den største stigning ventes i aldersgrupperne over 65 år. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,9% 3-5 år ,5% 6-16 år ,7% år ,1% år ,5% år ,3% år ,4% 90+ år ,0% Total ,5% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Ringsted Kommuner, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år. 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år 90+ år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel 2014 Andel 2021 Figur 16 - Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Ringsted befolkningsprognose

23 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2014 til 2021 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 2-14 årige, årige, årige årige forventes at falde, mens andelen af årige og årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2021, end den gør i dag. 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% Ringsted 2014 Ringsted 2021 Danmark ,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Figur 17 - Den relative aldersfordeling i 2014 for Ringsted Kommune og i 2021 for hhv. Ringsted Kommune og hele landet ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Folketallene er pr. 1. januar de pågældende år år Ringsted befolkningsprognose

24 Ringsted befolkningsprognose år år år

25 Ringsted befolkningsprognose år år år

26 Ringsted befolkningsprognose år

27 9 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Ringsted Kommune og tabeller for skoledistrikterne - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2014 er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser (ca. 30 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Ringsted befolkningsprognose

28 RINGSTED KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

29 SKOLEDISTRIKTER Figur 18 - Skoledistrikter i Ringsted Kommune Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Byskovskolen Dagmarskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Administrative adr Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Skoledistrikt Byskovskolen Dagmarskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Administrative adr Total Ringsted befolkningsprognose

30 Byskovskolen Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Dagmarskolen Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

31 Kildeskolen Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Nordbakkeskolen Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

32 Søholmskolen Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Valdemarskolen Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

33 Vigersted Skole Folketal primo 2014 (faktiske) og folketal primo (forventede) Alder år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2014 (faktiske) og indekserede folketal primo (2014 = indeks 100) Alder år år år år år år år år Total Ringsted befolkningsprognose

34 10 BOLIGPROGRAM Område Områdenavn Boligtype I alt 101 Gyrstinge by Parcelhus Jystrup by Parcelhus Vigersted by Parcelhus Kværkeby Parcelhus Nordrup by Parcelhus Ørslev by Parcelhus Sneslev by Parcelhus Vetterslev by Parcelhus Høm by Parcelhus Benløse land Rækkehus Benløse Byvej Parcelhus Benløse Runding Parcelhus Skelhuse Rækkehus Højen Parcelhus Benløse Skovby Parcelhus Kaserne Parkvej Parcelhus Bataljonen, Garnisionen Etagebolig Østre Parkvej Parcelhus Ringsted centrum Etagebolig Anlægsvej, Skolegade Etagebolig Kærehave syd Parcelhus Søndervang Parcelhus Thorsvej Rækkehus Klosteråsen Parcelhus Rækkehus 4 4 I alt Ringsted befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Haderslev kommune 2013-2021

Befolkningsprognose. Haderslev kommune 2013-2021 Befolkningsprognose Haderslev kommune 2013-2021 April 2013 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ringsted Kommune 2012-2019

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ringsted Kommune 2012-2019 BEFOLKNINGSPROGNOSE Ringsted Kommune 2012-2019 April 2012 INDHOLD Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 6 Bolig- og befolkningsudvikling... 8 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2016-2031

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2016-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2016-2031 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2015 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode 10 6 Befolkningsprognosens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn

3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn 3 Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn 3.1 - Bilag: Notat om ændring i budget 2015 som følge

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.:

Dato: 21-05-2015. Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27. Journalnr.: Dato: 21-05-2015 Økonomi Jacob Juhl Christensen Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7258 www.billund.dk Journalnr.: 15/10094 Forudsætninger for Befolkningsprognose 2015-27 Til brug for den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2014-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2014-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2014-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015 Befolkningsprognose 2015-2028 Svendborg Kommune, april 2015 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2015-2028 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2015. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 November 2015 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 I løbet af 3. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.525 til 589.699. I løbet af 3. kvartal 2015 blev der født 2.651 børn

Læs mere

Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024. Strategi og Analyse marts 2012

Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024. Strategi og Analyse marts 2012 Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024 Strategi og Analyse marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Statusfor 2011.. Side 3 Befolkningsudviklingen i 2011 Boligudbygningen Forudsætninger for Prognose 2012-2024

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

13. marts 2012 Økonomibilag nr. 3. Befolkningsprognose Ballerup Kommune, 2012-2025

13. marts 2012 Økonomibilag nr. 3.  Befolkningsprognose Ballerup Kommune, 2012-2025 13. marts 2 Økonomibilag nr. 3 www.ballerup.dk Befolkningsprognose Kommune, 2-5 1. Indholdsfortegnelse 2. Forord... 3 3. Befolkningsprognose for 2 til 5... 4 3.1. Befolkningsudvikling... 4 3.2. Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:11 26. juni 2007 Befolkningsfremskrivninger 2007 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks landsfremskrivning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Kolding Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele den nye storkommune i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Kolding Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele den nye storkommune i udvalgte aldersklasser. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i juni måned 2007. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Kolding Kommune frem til 2018. Prognosen er resultatet af en dialog mellem

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2015-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2015-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2015-2022 Godkendt af Ishøj Byråd den XX.XX.2015 Befolkningsprognose 2015-2022 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan er resultatet for

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Befolkningsprognose 2011-2025 Herlev Kommune

Befolkningsprognose 2011-2025 Herlev Kommune Befolkningsprognose 2011-2025 Herlev Kommune 130 Befolkningsudvikling i Herlev 2011-2025 120 110 100 90 80 0-5 år 6-16 år 17-24 år 25-39 år 40-64 år 65-79 år 80+ år I alt 70 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. Befolkningsprognose 2009-2020 Vesthimmerlands Kommune FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2008. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere