Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015"

Transkript

1 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015

2 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN Tryk Rosendahls-Schults Grafisk Published by The Danish Gambling Authority Havneholmen 25, 7. sal DK København V www. spillemyndigheden.dk March 2015 ISBN Print Rosendahls-Schults Grafisk

3 Indhold Forord 4 Om os 8 Branchedag 10 Spilmarkedet i tal* 13 Almennyttige lotterier 29 Landbaserede kasinoer 31 Lotterier 33 Offentlige pokerturneringer 35 Spilleautomater 37 Væddemål og onlinekasino 39 Internationalt samarbejde 48 Kriminalitet gennem spil 54 Overvågning af det ulovlige spilmarked 58 Spilafhængighed 63 Table of contents Introduction 4 About us 8 Industry focus day 10 The gambling market in figures* 13 Charity lotteries 29 Land-based casinos 31 Lotteries 33 Public poker tournaments 35 Gaming machines 37 Betting and online casino 39 International collaboration 48 Crime through gambling activities 54 Surveillance of the illegal gambling market 58 Problem gambling 63 *I tabeller og figurer kan summen af enkelte elementer afvige fra totalen som følge af afrunding. *In tables and figures, the sum of the individual elements may differ from the total due to rounding. 3

4 Forord 2014 var vores tredje år med delvis liberalisering af det danske spilmarked. Overordnet set var markedet stabilt i forhold til antal tilladelser til udbud af de forskellige typer spil. Mange spiludbydere oplevede os gennem infor - mation og vejledning, andre også som resultat af kontroltiltag og afgørelser om overholdelse af lovgivningen. Inden for alle spilområder tager vi altid udgangspunkt i dialog og samarbejde, og når dette ikke rækker, benytter vi de øvrige muligheder, vi har for at sikre et lovligt spiludbud og tryghed for spillerne. Når jeg ser på de mange aktive tilladelser, vi har udstedt og løbende overvåger, vil jeg gerne understrege det glædelige i, at vi også i 2014 oplevede en høj grad af regelefterlevelse hos langt størstedelen af vores tilladelsesindehavere og et typisk ønske om at samarbejde, hvis der opstod uoverensstemmelser. En vigtig del af vores myndighedsudøvelse dækker naturligvis også løbende markedsovervågning i forhold til ulovligt udbud af spil til borgere i Danmark. Både vores egne overvågningsresultater såvel som anmeldelser indgår i arbejdet med at bekæmpe ulovligt spiludbud og fastholde et lovligt og attraktivt marked. Introduction 2014 was our third year with the partial liberali - sation of the Danish gambling market. Overall, the market was stable in regards to the number of licences for the provision of the different types of games. Many gambling providers met us through infor - ma tion and guidance, while still others experienced us through our monitoring and decisions on regulatory compliance. Dialogue and cooperation is our preferred tools in our endeavours in all gambling areas and when this falls short, we employ the other options we have to ensure a legal supply of gambling activities and the protection of the players. When I see the many active licences, we have issued and continuously monitor, I would like to emphasise that it has been a pleasure to experience a high degree of compliance with the rules by the majority of our licence holders in 2014 as well as a great desire to cooperate in case of disagreements. An important part of our exercise of authority naturally covers continuously market surveillance of the illegal provision of gambling activities to citizens of Denmark. Both the results of our own monitoring as well as complaints are part of our efforts to combat the illegal supply of gambling activities and maintain a legal and attractive market. 4

5 Vi bestræber os på at være på forkant med den teknologiske udvikling og holde os orienteret om nyeste tiltag og tendenser i spilbranchen. Det er således et vigtigt element i vores administration at deltage i konferencer, spiludstillinger og møder mellem både nationale og internationale interessenter i spilverdenen. Derved opbygger vi værdifulde netværk og opnår indsigt i den seneste udvikling inden for design af spil, spiludstyr og spilafvikling. En del af vores tid anvendes også på målrettet myndighedssamarbejde, igen både nationalt og internationalt, da spil i dag i høj grad er interna - tionalt forankret. Vi udveksler gerne generel og konkret viden og erfaringer med andre spillemyndigheder for derigennem at højne vores egne kompetencer og samtidig bidrage til et velreguleret spilmarked også uden for Danmarks grænser. Eksempler herpå er vores aktive deltagelse i EU kommissionens ekspertgruppe vedrørende spil, og vores medlemsskab af International Association of Gaming Regulators (IAGR), som tæller mere end 60 spillemyndigheder globalt set, og hvor Spillemyndigheden har opnået præsidentposten frem til oktober We make every effort to remain at the forefront of technological advances and keep abreast of new industry initiatives and trends. Hence, an important part of our administration is to participate in conferences, gambling exhibitions and meetings between both national and inter - national gambling stakeholders. In this way, we build valuable networks and gain insight into the latest developments in design of games, gambling equipment and how games are executed. We also spend part of our time targeting regulatory cooperation, again both nationally and internationally, due to the fact that games today to a high extend are internationally anchored. We are happy to exchange both general and specific knowledge and experiences with other gaming regulators in order to improve our own skills as well as contribute to a well-regulated gambling market outside of Denmark. Examples of this is our active participation in the European Commission s Group of Experts on Gambling Services and our membership of the International Association of Gaming Regulators (IAGR), which counts more than 60 jurisdictions worldwide, and where the Danish Gambling Authority has obtained the presidency until October

6 Ud over at samarbejde med andre spillemyndigheder har vi i 2014 fastholdt vores gode og værdifulde samarbejde med en række andre myndigheder og organisationer, som også er involveret i det danske spilmarked. Det drejer sig om Skatteministeriet, SKAT, Justitsministeriet, herunder politiet, Kulturministeriet, Finansministeriet, Stats advokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Forbrugerombudsmanden samt behandlingsinstitutioner for ludomani i Danmark. Nogle af de emner, hvor vores samarbejde med andre myndigheder var tydelig i 2014, var på om - råderne hvidvask, markedsføring og matchfixing. Selv når de mange involverede i regulering af spil gør deres bedste, er det vigtigt at huske på, at der er en risiko for at spillere udvikler spilafhængighed. Vi satte derfor fokus på netop dette emne på vores årlige branchedag. Det blev til en meget oplysende og samtidig gribende dag, hvor deltagerne nød godt af indlæg fra blandt andre skatteministeren og flere spillere med vidt forskellig baggrund, som fortalte om deres oplevelser som tidligere spilafhængige. På de indre linjer fik Spillemyndigheden mulighed for at flytte til København, og i skrivende stund kan vi derfor glæde os over, at tidsplanen holder, og at vores flytning til Tower, Havneholmen 25, sker pr. 1. marts Besides our cooperation with other gaming regulators, we have also maintained our beneficial and valuable cooperation with other authorities and organisations involved in the Danish gambling market. This includes the Ministry of Taxation, the National Tax Authority (SKAT), the Ministry of Justice, including the police, the Ministry of Culture, the Ministry of Finance, the State Prosecutor for Serious Economic and International Crime (SØIK), the Danish Consumer Ombudsman as well as problem gambling treatment centres in Denmark. In 2014, our cooperation with other authorities has especially been evident in the areas of money laundering, marketing and match-fixing. Despite the fact that the many stakeholders involved in the regulation of games are doing their best, it is important to remember that there is a risk for players to develop gambling problems. Thus, we choose to focus on this topic on our annual industry focus day. It was a highly infor - mative and engaging day, where participants enjoyed presentations from, among others, the Danish minister for taxation and several players with different backgrounds, who told their experiences as former problem gamblers. 6

7 Tak for et tilfredsstillende 2014 og velkommen i vores nye lokaler - vi glæder os til et fortsat effektivt samarbejde og en konstruktiv dialog i 2015! Our plan to change our location and move the Danish Gambling Authority to Copenhagen succeeded and according to schedule we will move to Tower, Havneholmen 25, as of 1 March Thank you for making 2014 a great year and welcome to our new surroundings - we look forward to continued cooperation and constructive dialogue in 2015! Birgitte Sand Direktør for Spillemyndigheden Birgitte Sand Director of the Danish Gambling Authority 7

8 Om os Spillemyndigheden havde i 2014 et samlet budget på ca. 65 mio. kr. og anvendte ca. 90 årsværk til sin virksomhed. Vi har en nogenlunde ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. I 2014 var vi ca. 54 pct. mænd og ca. 46 pct. kvinder. Aldersmæssigt er vi en bred sammensat gruppe, der både rummer yngre og ældre medarbejdere. Kompetencemæssigt spænder vi vidt, og samlet er der tale om medarbejdere med dybe kompetencer på både det faglige og personlige område. I den sammenhæng er der stor fokus på kompetenceplanlægning og dermed efter-og videreuddannelse. Visuel identitet I december 2014 lancerede Spillemyndigheden sin nye visuelle identitet. De tidligere gule farver er udskiftet med mørk blå, dueblå og sand, mens myndighedens logo er udskiftet med et klassisk navne træk og en moderne krone. Den nye visuelle identitet går igen på vores hjemmeside, breve, præsentationer, visitkort mv. About us In 2014, the Danish Gambling Authority had a total budget of approx. DKK 65 million and about 90 full-time employees, with a fairly equal distribution between men and women, approx. 54 per cent and approx. 46 per cent respectively. In terms of age, we are a broad group of people, including both junior and senior staff. Our staff cover a deep and broad range of professional and personal qualifications, and we pride ourselves on maintaining constant focus on competency planning and further and continuing education. Visual identity The Danish Gambling Authority launched a new visual identity in December The yellow colours used previously has been replaced with dark blue, light blue and sand, while the Danish Gambling Authority s logo has been replaced with a classic name design and modern crown. Our new visual identity is included in our website, letters, presentations, business cards, etc. Similarly, the design of the Danish Gambling Authority s labelling scheme Godkendt af Spillemyndigheden ( Approved by the Danish Gambling Authority ) has been modified both in terms of appearance and text. The new text reads Til ladelse fra Spillemyndigheden, which means Licence issued by the Danish Gambling Authority. 8

9 Samtidig har Spillemyndighedens mærke Godkendt af Spillemyndigheden ændret både udseende og tekst til Tilladelse fra Spillemyndigheden. Digital Post I 2014 overgik vi som andre myndigheder til Digital Post. Spillemyndigheden blev udvalgt som frontløber på projektet i Skatteministeriet, og systemet var succesfuldt implementeret i februar 2014, otte måneder før skæringsdatoen. Det er vores håb, at denne udvikling også er en lettelse for vores kunder. Digital Post bliver sendt via en sikker digital postkasse, der er beskyttet af NemID-login og knyttet til et CPR-nummer eller CVR-nummer. Dette skal forhindre, at fortrolige oplysninger ender i de forkerte hænder. Overgangen til Digital Post højner derfor sikkerhedsniveauet. Flytning I foråret 2014 var beslutningen om flytningen af Spillemyndigheden på plads, og arbejdet med at forberede flytningen kunne tage sin begyndelse. Spillemyndigheden flytter til Tower, Havneholmen 25, 1561 København V pr. 1. marts Digital Post In line with other public authorities in Denmark, we introduced Digital Post in The Danish Gambling Authority was selected to be the frontrunner at the Ministry of Taxation and thus the system was successfully implemented February 2014, eight month ahead of the target date. It is our hope that this development is also viewed as a relief by our customers. Digital Post is sent via a secure digital mailbox, protected by a NemID login, a digital signature, and linked to a civil registry number (CPRnumber) or a central business registration number (CVR-number). These measures prevent confidential information from landing in the wrong hands, and the transition to Digital Post therefore heightens the security level. Relocation In the spring of 2014 the decision to relocate the Danish Gambling Authority was in place and the preparations for the move could begin. The Danish Gambling Authority is moving to the new address, Tower, Havneholmen 25, 1561 Copenhagen V, as of 1 March

10 Branchedag I november 2014 afholdte Spillemyndigheden for andet år i træk en branchedag. Denne gang var emnet spilafhængighed, og ca. 70 deltagere fra spilbranchen, behandlingscentre, myndigheder mv. var mødt op for at lytte og bidrage til debatten. Spilmarkedet i tal Efter velkomst fra Spillemyndighedens direktør, Birgitte Sand, blev programmet åbnet med, at Spillemyndigheden gennemgik udviklingen på det danske spilmarked frem til i dag. Et kendt ansigt med fortid som spilafhængig Med de overordnede rammer på plads rettede journalist Claus Elgaard fokus mod emnet spil - afhængighed. Han fortalte om egne op- og ned - ture frem mod behandling for spilafhængighed, og hermed var scenen sat for centerleder fra Center for Ludomani, Michael Bay Jørsel. Behandlingsmuligheder Med afsæt i sine mange års erfaring gennemgik Michael Bay Jørsel tilgængelige behandlingstilbud og kom med otte konkrete anbefalinger til, hvordan en fremtidig regulering af spilmarkedet kunne se ud. Dette skabte grobund for en interessant diskussion blandt deltagerne. Status på national og international forskning Dernæst overtog Jakob Linnet, leder af Forskningsklinikken for Ludomani, scenen og præsente- Industry focus day In November 2014, for the second consecutive year, the Danish Gambling Authority held an industry focus day. This year s topic was problem gambling, and approx. 70 participants, including representatives from the gambling sector, treatment centres and authorities, attended, both listening and contributing to the debate. The gambling market in figures Following Birgitte Sand s, director of the Danish Gambling Authority, welcoming speech, the day s programme opened with a review of how the Danish gambling market has developed over time. A well-known face with a history of problem gambling With a general outline of the Danish gambling market in place, journalist Claus Elgaard turned the spotlight on problem gambling. He described the highs and lows of his odyssey towards treatment for problem gambling, setting the stage for the next speaker, Michael Bay Jørsel, head of the Danish Center for problem gambling. Ways of treatment Drawing on his many years of experience in this field, Michael Bay Jørsel went over ways of treatment options available and presented specific recommendations regarding the future structure of the gambling market. His suggestions sparked lively discussion among the participants. 10

11 rede de seneste forskningsresultater om sammenhænge inden for spilafhængighed fra hans klinik i Aarhus samt deres samarbejde med Harvard Universitetet i USA. I forlængelse heraf gennemgik Spillemyndigheden de seneste internationale undersøgelser vedrørende spilafhængighed. Et indblik i hverdagen som spilafhængig Scenen blev herefter givet videre til fire tidligere spillere, der hver fortalte deres personlige historie om, hvordan det er at miste grebet om sit spil. Publikum var tydeligvist berørt af den virkelighed, som blev skildret, og de fire oplægsholdere fik således understreget, hvor vigtigt det er at prioritere og fastholde fokus på spilafhængighed. Den politiske vinkel Dagen blev fuldendt med skatteminister Benny Engelbrecht, der gav sit syn på det danske spilmarked og sit bud på de udfordringer og muligheder, han ser i den kommende tid. Ministeren understregede vigtigheden af at holde fokus på at modvirke de negative sider ved spil om penge og lagde særlig vægt på rammerne for de politiske forhandlinger i forligskredsen om spilleloven. Branchedagen bød dermed på både statistik, historier fra skyggesiden af spilmarkedet, et indblik i den seneste udvikling på forsknings- og behandlingsområdet samt de politiske udfordringer. Status of national and international research Jakob Linnet, head of the Research Clinic on Gambling Disorders at Aarhus University, took the podium to present the clinic s latest research findings on how the various aspects of problem gambling interrelate as well as the clinic s colla - boration with Harvard University. Following the presentation, the Danish Gambling Authority summarised the latest international surveys of problem gambling. Glimpses into the life of problem gamblers The microphone then changed to the hands of four former gamblers who shared their personal stories of how their gambling habit got out of control. The audience was clearly moved by the reality they described, and with this approach, the four speakers highlighted the importance of prioritising and maintaining a focus on problem gambling. The political angle The day was completed by the Danish Minister of Taxation, Benny Engelbrecht, giving his perspective on the challenges and possibilities of the future gambling market. He stressed the importance of focusing on measures to counter the negative aspects of gambling for money and especially emphasised the compressive political negotiations in the conciliation of the Danish Act on Gambling. 11

12 Branchedagen vil blive gentaget i efteråret 2015 med et nyt emne inspireret af deltagernes evaluering og spiludviklingen i øvrigt. All in all, the day provided insight into statistics, accounts of the shadowy side of the gambling market and a look into the latest developments in research and ways of treatment as well as the political challenges. Another industry focus day will be held in the autumn of 2015 on a topic inspired by the participants feedback and general development trends in the gambling sector. 12

13 Spilmarkedet i tal Bruttospilleindtægt (BSI) er spillerens indskud fratrukket gevinster. BSI udtrykker derfor, hvor meget spillerne reelt bruger på spil, og dermed deres tab. I perioden 2007 til 2011 var der et fald fra ca. 7,5 mia. kr. til ca. 6,5 mia. kr. i det årlige forbrug på reguleret spil. Årsagen til faldet kan være den svage økonomiske udvikling samt vedtagelsen af ryge loven i 2007, som betød, at det ikke længere var muligt at ryge i de fleste spillehaller og restauranter med spilleautomater. Det er også muligt, at en andel af spilforbruget flyttede sig til uregulerede sider for væddemål og onlinekasino, blandt andet som konsekvens af, at der på daværende tidspunkt ikke var noget reguleret udbud af onlinekasino og onlinepoker i Danmark. Tabel 1: Spilforbrug fordelt på spiltyper (mio. kr.) The gambling market in figures The Gross Gaming Revenue (GGR) is the players stakes less winnings. Thus, GGR reflects how much players actually spend on gambling activities and consequently their losses. The annual gambling expenditure dropped from DKK 7.5 bn. in 2007 to 6.5 bn. in The decline can be explained by the weak economic development and the introduction of the Antismoking Act in 2007, which prohibits smoking in most gambling arcades and restaurants with gaming machines. It is also possible that part of the spending migrated to unregulated sites for betting and online casino, because, among other things, online casino and online poker was not legally offered in Denmark at the time. Table 1: Spending on gambling activities shown by types (M DKK) Alle regulerede spil All regulated games Lotterier Lotteries Spilleautomater Gaming machines Væddemål Betting Onlinekasino Online casino Landbaserede kasinoer Land-based casinos Hestevæddeløb Horse racing Kilde: Afgiftsangivelser, Danske Lotteri Spil A/S, Klasselotteriet A/S og egne beregninger Source: Tax settlements, Danske Lotteri Spil A/S, the Danish Class Lottery A/S and collected data 13

14 Den 1. januar 2012 blev markedet for væddemål og onlinekasino liberaliseret. Det gav en stigning i forbruget på regulerede spil fra ca. 6,5 mia. kr. i 2011 til ca. 7,5 mia. kr. i Siden 2012 er forbruget på spil steget svagt, og denne stigning har været på samme niveau som stigningen i privatforbruget. Siden 2007 har væksten i forbrug på lovlige spil været mindre end væksten i privatforbruget. På den baggrund har der været en moderat udvikling i spilforbruget. I 2014 brugte hver dansker over 18 år i gennemsnit ca kr. på lovlige spil. As of 1 January 2012 betting and online casino was liberalised. This increased the spending on regulated gambling activities from approx. DKK 6.5 bn. in 2011 to approx. DKK 7.5 bn. in Since 2012, the spending on legal gambling activities has shown modest growth, and this growth has been equal to the growth in the private consumption. Since 2007, the growth in the gambling expenditure has been lower than the growth in private consumption. Hence, the spending on gambling has risen moderately. For Danes above 18 the average consumption on legal gambling activities was around DKK 1,750 in

15 Figur 1 viser den indekserede udvikling for det samlede privatforbrug, og det samlede regulerede spilforbrug i perioden 2007 til Figuren viser, at spilforbruget ikke er fulgt med stigningen i privatforbruget. Det betyder, at den andel af forbrug, som går til spil, er faldet siden Figur 1: Indekseret udvikling for privatforbrug og reguleret spil Figure 1 shows the indexed development in private consumption and the gambling expenditure for the period The figure shows that the gambling expenditure has not kept pace with the growth in private consumption. This means that the share of gambling expenditures of the private consumption has decreased since Figure 1: Private consumption and gambling expenditure Kilde: Afgiftsangivelser, Danske Spil A/S, Klasselotteriet A/S samt egne beregninger Source: Tax settlements, Danske Lotteri Spil A/S, the Danish Class Lottery A/S and collected data 15

16 Samlet set udgør lotterier, med ca. 38 pct. i 2014, den største andel af det samlede BSI for spil i Danmark. Væddemål er næststørst med en andel på ca. 23 pct., mens spilleautomater havde en andel på ca. 19 pct. i Den samlede andel af spil - forbruget på væddemål og onlinekasino er steget fra ca. 28 pct. i 2012 til ca. 37 pct. i Tabel 2: De enkelte spiltypers markedsandel Overall, lotteries, with approx. 38 per cent in 2014, account for the biggest share of the total GGR for gambling activities in Denmark. Betting ranks second with a share of approx. 23 per cent, while gaming machines had a share of approx. 19 per cent in The total share of the spending on gambling that went into betting and online casino increased from approx. 28 per cent in 2012 to approx. 37 per cent in Table 2: Market share of the particular types of games Lotterier 42 pct. 41 pct. 38 pct. Lotteries Spilleautomater 24 pct. 22 pct. 19 pct. Gaming machines Væddemål 16 pct. 18 pct. 23 pct. Betting Onlinekasino 12 pct. 13 pct. 14 pct. Online casino Landbaserede kasinoer 5 pct. 4 pct. 4 pct. Land-based casinos Hestevæddeløb 2 pct. 2 pct. 2 pct. Horse racing Kilde: Tabel 1 og egne beregninger Source: Table 1 and collected data 16

17 Figur 2: De enkelte spiltypers markedsandel Figure 2: Breakdown of GGR on types of games Kilde: Tabel 1 og egne beregninger Lotterier I de senere år har det samlede årlige forbrug på lotterier været i tilbagegang, og i perioden er det samlede forbrug på lotterier faldet med ca. 6 pct. BSI er faldende for de fleste lotterier, og Klasse - lotterierne er den eneste lotteritype, som har haft fremgang. På baggrund af BSI har lottospillene, som består af Lotto, Eurojackpot og Joker, i de seneste år haft en stabil markedsandel på ca. 2/3 af Source: Table 1 and collected data Lotteries In recent years, the total annual expenditure on lotteries has been declining and in the period it dropped approx. 6 per cent. The GGR for most lotteries are declining. Class lotteries are the only type of lottery with an increasing GGR. The lotto games (Lotto, Euro Jackpot and Joker) have held a stable market share of around 2/3 of the total lottery GGR in recent 17

18 det samlede forbrug på lotterier. Lottospillene fastholder således en meget dominerende position på markedet for lotterier. years. Thus, the lotto games retain a very dominating position on the lottery market. Tabel 3: Fordeling af forbrug på de enkelte lotterityper (mio. kr.) Kilde: Afgiftsangivelser, Danske Spil A/S, Klasselotteriet A/S og egne beregninger Lotto inkl. Joker og Eurojackpot pct pct pct. Lotto Table 3: Breakdown of expenditure on the particular lottery types (M DKK) Skrabespil pct pct pct. Scratch tickets Keno 60 2 pct pct pct. Keno Bingo inkl. Boxen 65 2 pct pct pct. Bingo Klasselotterierne pct pct pct. The Class Lotterys Almennyttige lotterier pct pct pct. Charity lotteries Total , Total Source: Tax settlements, Danske Lotteri Spil A/S, the Class Lottery A/S and collected data Væddemål og onlinekasino Siden 2012 har der været vækst i BSI for både væddemål og onlinekasino. Den samlede BSI for væddemål og onlinekasino udgjorde i 2014 ca mio. kr., fordelt på ca mio. kr. på væddemål og ca mio. kr. på onlinekasino. I perioden 2012 til 2014 er BSI steget med ca. 605 mio. kr., eller ca. 50 pct., for væddemål ca. 215 mio. kr., eller ca. 25 pct., for online kasino. Betting and online casinos Since 2012, the GGR for both betting and online casino have increased. In 2014, the total GGR for betting and online casino was approx. DKK 2,855 million - approx. DKK 1,780 million for betting and approx. DKK 1,075 million for online casino. In the period , GGR increased by approx. DKK 605 million or approx. 50 per cent for betting approx. DKK 215 million or approx. 25 per cent for online casino. 18

19 Omsætning på væddemål I perioden 1. kvartal kvartal 2014 steg den kvartalsvise omsætning på væddemål (fastodds og puljevæddemål) fra ca. 1,7 mia. kr. til ca. 4,5 mia. kr. svarende til en vækst på ca. 165 pct. Generelt har omsætningsvæksten været klart positiv, men der har været kvartaler med svag eller negativ omsætningsvækst. Figur 3: Omsætning for væddemål Betting turnover From Q to Q4 2014, the quarterly turn - over from betting (fixed odds and pool betting) increased from approx. DKK 1.7 bn. to approx. DKK 4.5 bn., equal to a growth rate of approx. 165 per cent. In most quarters the turnover has shown high growth, but there have been quarters with weak or negative growth rates. Figure 3: Quarterly turnover from betting Kilde: Afgiftsangivelser og egne beregninger. Siden 2012 har den kvartalsvise omsætningsvækst, i forhold til kvartalet før, været højest i årets 3. og 4. kvartal, hvor den generelt har været pct., Source: Tax settlements and collected data Since 2012, the quarterly growth rate for turnover, compared to the previous quarter, has been strongest in Q3 and Q4, where it usually has been 19

20 mens væksten har været ca. 0 pct. i de to første kvartaler. Dog er væksten i 3. kvartal fremrykket til 2. kvartal i de år, hvor der er afviklet EM i fodbold (2012) og VM i fodbold (2014) (jf. tabel 4). Årets svageste kvartaler er således normalt 1. kvartal, hvilket formentlig hænger sammen med, at der i begyndelsen af kvartalet er vinterpause i flere fodboldligaer såsom den danske, tyske og Champions League. Desuden var 2. kvartal svagt i 2013, hvor der hverken blev afholdt EM eller VM i fodbold. Tabel 4: Vækst i omsætningen i forhold til forud - gående kvartal (pct.) around per cent. On the other hand, the growth rate has usually been weak in Q1 and Q2 where it most often has been around 0 per cent. However, strong growth has been seen in Q2 in years with the European Football Championships (2012) and the World Football Championships (2014) (Table 4). Thus, the year s weakest quarter is normally Q1; presumably because several football leagues have their winter breaks at the beginning of this quarter, including the Danish and German football leagues and Champions League. In addition, Q2 2013, with neither European nor any World Football Championships, was weak. Table 4: Turnover growth relative to the preceding quarter (pct.) kvartal 0 pct. 1 pct. Q1 2. kvartal 21 pct. 0 pct. 15 pct. Q2 3. kvartal -10 pct. 16 pct. 3 pct. Q3 4. kvartal 26 pct. 14 pct. 21 pct. Q4 Note: VM fandt sted i slutningen af 2. kvartal og starten af 3. kvartal 2014, mens EM blev afholdt i 2. kvartal Dette kan medvirke til at forklare, hvorfor væksten var meget stærk i 2. kvartal og meget svag i 3. kvartal 2012, mens den var mindre stærk i 2. kvartal og mindre svag i 3. kvartal Kilde: Afgiftsangivelser og egne beregninger Note: The World Football Championship took place towards the end of Q2 and the beginning of Q3 2014, while the European Championship were held in Q This may help explain why the growth was very strong in Q2 and very weak in Q3 2012, while it was less strong in Q2 and less weak in Q Source: Tax settlements and collected data 20

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere