Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS"

Transkript

1 Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

2

3 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person, der arbejder i et andet land end Danmark, omfattet af arbejdslandets lovgivning om social sikring og skal optages i de sociale sikringsordninger i dette land på de betingelser, som gælder i arbejdslandets lovgivning. I andre situationer forbliver pågældende omfattet af dansk lovgivning og dermed de danske ordninger. Denne pjece omtaler de regler, der gælder for lønmodtagere, der er udsendt fra Danmark til midlertidigt arbejde, eller som arbejder ved international transport i lande uden for EØS. De regler, der omtales i pjecen, gælder kun ved arbejde uden for EØS, der består af følgende lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Andre regler om social sikring ved arbejde i udlandet er beskrevet i følgende pjecer: - Arbejde i et andet land - Arbejde i flere EØS-lande - Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land. 3

4 Aftaler med lande uden for EØS Danmark har indgået aftaler om social sikring med en række lande uden for EØS. Aftalerne er forskellige både med hensyn til hvilke sociale sikringsordninger, der er omfattet af aftalerne, og med hensyn til reglerne for hvilket lands lovgivning en person skal være omfattet af. Der er indgået aftaler med følgende lande: Canada, Chile og New Zealand (aftalerne omfatter social pension og ATP) Israel (aftalen omfatter social pension, ATP, arbejdsskadeforsikring, dagpenge ved fødsel, familieydelser og sygesikring mv. for udsendte lønmodtagere) Jugoslavien 1, Marokko, Pakistan og Tyrkiet (aftalerne omfatter sygesikring mv., social pension, ATP, arbejdsskadeforsikring, dagpenge ved sygdom eller fødsel, familieydelser og arbejdsløshedsforsikring) Quebéc (aftalen omfatter sygesikring mv., arbejdsskadeforsikring og ATP) Schweiz (aftalen omfatter sygesikring mv., social pension, ATP, arbejdsskadeforsikring, dagpenge ved sygdom eller fødsel og familieydelser). Udsendte lønmodtagere Aftalernes almindelige bestemmelser om udsendelse Alle aftaler har regler, hvorefter udsendte lønmodtagere i en vis periode forbliver omfattet af dansk lovgivning ved midlertidigt arbejde i det andet land for en dansk arbejdsgiver. Det er i de fleste aftaler et krav, at den udsendte lønmodtager er statsborger enten i Danmark eller det land, som pågældende udsendes til. Desuden er det et krav, at den udsendende virksomhed har hjemsted i Danmark, at arbejdet udføres for denne virksomheds regning, og at varigheden af det arbejde, der skal udføres, ikke forventes at overstige et nærmere fastsat tidsrum. Længden af udsendelsesperioden er forskellig fra aftale til aftale. Af skemaet på side 7 fremgår hvilken udsendelsesperiode, der gælder i forhold til de forskellige lande. Forlængelse af udsendelsen 1. Konventionen mellem Danmark og Jugoslavien gælder i forhold til Slovenien, Kroatien og Makedonien. Det er for tiden uafklaret, om konventionen fortsat er gældende for Serbien-Montenegro og Bosnien-Hercegovina. Fælles for aftalerne er også, at det er muligt at forlænge en udsendelsesperiode ud over den tidsgrænse, der er fastsat i udsendelsesbestemmelsen. Det vil være 4

5 tilfældet, hvis det arbejde, som en lønmodtager er udsendt til at varetage, af uforudsete grunde kommer til at vare længere tid. Udsendelsesperioden vil i disse situationer kunne forlænges, indtil arbejdet er afsluttet. Individuelle aftaler De internationale aftaler om social sikring har bestemmelser, der gør det muligt for landenes myndigheder at indgå individuelle aftaler om at fravige de regler, der i øvrigt gælder for hvilket lands lovgivning, en person skal være omfattet af. Sådanne aftaler indgås ved udsendelse af lønmodtagere til midlertidigt arbejde i det andet aftaleland, når betingelserne for anvendelse af aftalernes almindelige bestemmelser om udsendelse ikke er opfyldt. Efter dansk praksis er betingelserne for indgåelse af en individuel aftale om at forblive under dansk lovgivning under arbejde i et aftaleland: 1. Der skal være en ansættelsesaftale med den arbejdsgiver i Danmark, der udsender lønmodtageren. 2. Der skal være en tilknytning til arbejdsgiveren i udsendelsesperioden. 3. Den udsendte lønmodtager skal inden udsendelsen være omfattet af dansk lovgivning om social sikring. 4. Den udsendende virksomhed skal have hjemsted i Danmark. 5. Den forventede varighed af udsendelsen må ikke overstige 3 år. Den praktiske fremgangsmåde Hvis en lønmodtager skal/vil forblive omfattet af dansk lovgivning under arbejde i et aftaleland, skal arbejdsgiveren eller den udsendte kontakte Den Sociale Sikringsstyrelse med henblik på at få udstedt dokumentation. Dokumentation gives enten på en særlig blanket eller i form af et brev, se oversigten på side 12. Dokumentationen anvendes over for de danske og udenlandske sociale sikringsmyndigheder som bevis for, at den udsendte er omfattet af dansk lovgivning. Proceduren for udstedelse af dokumentation i Den Sociale Sikringsstyrelse er forskellig afhængig af, hvilke regler der skal anvendes. Hvis lønmodtageren er udsendt efter de almindelige udsendelsesregler, kan Den Sociale Sikringsstyrelse selv udstede dokumentationen, når betingelserne er opfyldt. Styrelsen sender dokumentationen til arbejdsgiver eller lønmodtager. Hvis der derimod skal indgås en individuel aftale om at forblive under dansk lovgivning, kan Den Sociale Sikringsstyrelse først udstede dokumentation, når der er indhentet samtykke til aftalen fra arbejdslandets myndigheder. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren eller lønmodtageren indsender blanketten eller retter henvendelse til Styrelsen i god tid, inden lønmodtageren skal udsendes. Hvis udsendelsen forlænges af uforudsete grunde, skal arbejdsgiveren indhente samtykke fra arbejdslandets myndigheder. Samtykke kan indhentes gennem Den Sociale Sikringsstyrelse. Samtykke 5

6 skal indhentes inden udløbet af den oprindelige udsendelsesperiode. Internationale transportarbejdere De fleste aftaler om social sikring har regler om, hvilket lands lovgivning der skal anvendes for personer, der er beskæftiget ved international transport, og som arbejder i både Danmark og et aftaleland. Hovedreglen er, at en international transportarbejder er omfattet af lovgivningen i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. En lønmodtager, der arbejder for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, er derfor som hovedregel omfattet af dansk lovgivning. Der kan dog forekomme undtagelser til denne regel. Den almindeligste undtagelse er, at personer, der er beskæftiget af en filial i det andet land, og som samtidig har bopæl i dette land, er omfattet af lovgivningen i bopælslandet. Hvilke hovedregler og undtagelser, der gælder i forhold til de enkelte aftalelande, fremgår af skemaet på side 7. Særregler for offentligt ansatte Visse af aftalerne har regler om, at offentligt ansatte altid er omfattet af lovgivningen i det land, hvor de er ansat. Når en aftale indeholder en sådan bestemmelse, betyder det, at personer, der er ansatte af offentlige danske arbejdsgivere, (statslige og (amts)kommunale arbejdsgivere), og personer, hvis løn afholdes af offentlige midler med mere end 50 %, vil være omfattet af dansk lovgivning under beskæftigelse i det pågældende aftaleland, også når der er tale om tidsubegrænset beskæftigelse. Af skemaet på side 7 fremgår i hvilke lande denne regel gælder. 6

7 Land Udsendelsens varighed Off. ansat Internationale transportarbejdere Canada 24 mdr. + Ingen regler Chile 24 mdr. + Arbejdsgiverens hjemsted Israel 24 mdr. + Arbejdsgiverens hjemsted Jugoslavien 12 mdr. - Hovedregel: Arbejdsgiverens hjemsted. Undtagelse: Bopælslandet, hvis beskæftiget for filial i dette land Marokko 36 mdr. - Hovedregel: Arbejdsgiverens hjemsted. Undtagelse: Bopælslandet, hvis beskæftiget for filial i dette land New Zealand 24 mdr. - Arbejdsgiverens hjemsted Pakistan 6 mdr. - Hovedregel: Arbejdsgiverens hjemsted. Undtagelse: Bopælslandet, hvis beskæftiget for filial i dette land Tyrkiet 12 mdr. + Hovedregel: Arbejdsgiverens hjemsted. Undtagelse: Bopælslandet, hvis beskæftiget for filial i dette land Quebéc 24 mdr. + Hovedregel: Arbejdsgiverens hjemsted. Undtagelse 1: Filiallandet, hvis beskæftiget for filial i det andet land. Undtagelse 2: Bopælslandet, hvis hovedsageligt beskæftiget i dette land Schweiz 24 mdr. + Hovedregel: Arbejdsgiverens hjemsted. Undtagelse: Bopælslandet, hvis beskæftiget for filial i dette land 7

8 Hvad betyder det at lønmodtageren er omfattet af dansk lovgivning Når en lønmodtager forbliver omfattet af dansk lovgivning efter bestemmelserne i en aftale om social sikring, gælder dette kun for de sikringsordninger, som aftalen omfatter. For de ordninger, som ikke er omfattet af aftalen, gælder de samme regler og betingelser som ved arbejde i udlandet i øvrigt, se side Når en lønmodtager efter en international aftale er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under arbejde i aftalelandet, er der pligt til at betale bidrag til de pågældende danske ordninger (fx ATP-bidrag og præmie til arbejdsskadeforsikring). Der er ret til ydelser efter den pågældende lovgivning, når betingelserne i øvrigt er opfyldt, og der optjenes ret til social pension (folkepension og førtidspension). Særligt om sygesikring En lønmodtager, der er omfattet af dansk sygesikring under arbejde i et aftaleland, har ret til sygesikringsydelser under ophold i Danmark. Derimod er der ikke ret til sygesikringsydelser i arbejdslandet på dansk regning. Hvis en arbejdstager i en dansk virksomhed forbliver omfattet af de danske ordninger, kan den udsendte søge optagelse i arbejdslandets sygesikringsordning. Hvorvidt den pågældende kan optages og betingelserne herfor, afhænger af landets lovgivning. Ved udsendelse til Quebéc har den pågældende dog ret til sygehjælp fra ankomsten til landet. Ved langvarige udsendelser til Quebéc, hvor den udsendte etablerer bopæl i Quebéc, kan den pågældende ikke bevare retten til sygesikring under ophold i Danmark. Særligt om arbejdsløshedsforsikring En lønmodtager, der udsendes til lande uden for EØS, kan bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Det gælder også, selv om lønmodtageren bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Det er også muligt at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse under midlertidig udsendelse. Personen skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før udsendelsen. Det er også en betingelse, at personen søger om at blive optaget i den danske arbejdsløshedskasse senest 1 år efter, at der er foretaget bopælsskift. Hvis personen har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan dokumenterede arbejdsperioder i det andet land medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Selv om lønmodtageren bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land, er det en god idé at bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Ellers vil personen skulle optages som nyt medlem af arbejdsløshedskassen, når pågældende kommer tilbage til Danmark. Pågældende vil så først have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Det er samtidig en betingelse, at personen har arbejdet i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år samtidig med, at personen har været arbejdsløshedsforsikret. Medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse har også betydning for ret til efterløn. 8

9 Arbejde i udlandet i øvrigt Ved arbejde i udlandet uden for både EØS og aftalelandene afgør de nationale regler i arbejdslandet, om en lønmodtager eller selvstændig skal være omfattet af arbejdslandets sociale sikringsordninger. Samtidig afgør bestemmelserne i dansk lovgivning, om en person under arbejde i udlandet kan være omfattet af de danske ordninger. Selv om der er ret til at forblive omfattet af danske ordninger, kan der alligevel være pligt til at være tilsluttet tilsvarende ordninger i arbejdslandet. Udsendelse for en dansk arbejdsgiver En række danske love om social sikring har regler om, at en arbejdstager, der er udsendt til midlertidig beskæftigelse i et 9

10 andet land for en dansk arbejdsgiver, kan/skal forblive omfattet af den danske ordning. Selv om en lønmodtager under arbejde i et andet land forbliver omfattet af danske ordninger, kan der alligevel være pligt til at blive tilsluttet ordningerne i arbejdslandet, hvis dette følger af dette lands lovgivning. I det følgende omtales de danske regler, der gælder inden for områderne arbejdsløshedsforsikring, sygesikring, dagpenge ved sygdom eller fødsel, social pension, ATP, arbejdsskadeforsikring og familieydelser. Arbejdsløshedsforsikring En lønmodtager, der får arbejde uden for EØS, kan bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Det gælder også, selv om lønmodtageren bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Det er også muligt at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse under midlertidig udsendelse. Personen skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før udsendelsen. Det er også en betingelse, at personen søger om at blive optaget i den danske arbejdsløshedskasse senest 1 år efter, at der er foretaget bopælsskift. Hvis personen har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan dokumenterede arbejdsperioder i det andet land medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Selv om lønmodtageren bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land, er det en god idé at bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Ellers vil personen skulle optages som nyt medlem af arbejdsløshedskassen, når pågældende kommer tilbage til Danmark. Pågældende vil så først have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Det er samtidig en betingelse, at personen har arbejdet i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år samtidig med, at personen har været arbejdsløshedsforsikret. Medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse har også betydning for ret til efterløn. Sygesikring En person er omfattet af dansk sygesikring, når pågældende har fast bopæl i Danmark. I praksis vil det sige, når pågældende er tilmeldt folkeregistret. Ved fraflytning fra Danmark ophører den danske sygesikring. Efter de regler, der gælder om folkeregistrering, skal ophold i udlandet i over 6 måneder altid registreres som udrejse. Ved ophold i udlandet i under 6 måneder, hvor boligen i Danmark bevares til fuld rådighed, gælder dansk sygesikring fortsat. Der er ikke ret til sygesikring i udlandet på dansk regning under arbejde i udlandet uden for EØS. Dagpenge ved sygdom eller fødsel Lønmodtagere, der af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, udsendes til midlertidig beskæftigelse i udlandet - normalt ikke over 12 måneder - er fortsat omfattet af de danske regler om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Hvis lønmodtageren bliver omfattet af et andet lands lovgivning om social sikring, ophører den danske dagpengesikring. 10

11 Social pension (folkepension og førtidspension) Ret til social pension optjenes på grundlag af bopæl i Danmark i perioden efter det fyldte 15. år. Ophold i udlandet som - ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab - udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed - beskæftiget i offentlig dansk interesse i øvrigt ligestilles efter pensionsloven med bopæl i Danmark. Under sådanne beskæftigelsesperioder optjenes der derfor ret til dansk social pension, selv om pågældende ikke har bopæl i Danmark. ATP Omfattet af ATP er lønmodtagere, i alderen år, som er beskæftiget i Danmark mindst 9 timer om ugen. Desuden er lønmodtagere, der udsendes til et andet land for den danske stat, danske virksomheder og institutioner, omfattet af ordningen, og der skal betales bidrag for dem uanset udsendelsesperiodens længde. Bidragspligten gælder, uanset at lønmodtageren er dækket af en pensionsordning i udlandet. Arbejdsskadeforsikring Personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet, forbliver omfattet af dansk arbejdsskadeforsikring, når - den udsendte arbejdstager ved udsendelsen har bopæl i Danmark, - arbejdstageren udsendes af en arbejdsgiver, der har hjemsted i Danmark. Dansk lovgivning om arbejdsskade er kun gældende i de første 12 måneder af opholdet i udlandet. Familieydelser (børnefamilieydelse og børnetilskud) Det er en betingelse for at kunne modtage danske familieydelser, at barnet har hjemsted i Danmark. Forældre og barn kan i forbindelse med arbejde opholde sig midlertidigt i udlandet - højst 6 måneder - og bevare retten til ydelserne. 11

12 Oversigt over de blanketter mv. der anvendes Udsendelse for en dansk arbejdsgiver til et land, som Danmark har aftale med om social sikring. Schweiz Pakistan Quebéc Israel New Zealand DK/CH. Blanket om forbliven under dansk lovgivning om social sikring under udsendelse til Schweiz. Blanket nr. 1. Udsendelsesblanket. DAN/QUE 1. Blanket om den lovgivning, der skal finde anvendelse. DK-IL 101. Udstationeringsattest. DK/NZ 5. Udstationeringsblanket. Blanketterne udstedes af Den Sociale Sikringsstyrelse. Ved udsendelse til Jugoslavien, Marokko, Tyrkiet, Canada (og Chile) findes ingen blanketter. Anvendelse af dansk lovgivning dokumenteres ved et brev fra Styrelsen. 12

13 13

14 14

15 15

16 Adresser Denne pjece er udarbejdet af Den Social Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. Nærmere oplysninger om reglerne fås ved henvendelse til følgende myndigheder: Arbejdsløshedsforsikring: Arbejdsskadeforsikring: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Tlf.nr.: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Tlf.nr.: Sygesikring mv.: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Tlf.nr.: Pension, familieydelser, Den Sociale Sikringsstyrelse dagpenge ved sygdom eller Landemærket 11 fødsel (internationale regler): 1119 København K Tlf.nr.: Pension, familieydelser, Den Sociale Ankestyrelse dagpenge ved sygdom eller Amaliegade 25 fødsel (danske regler): 1256 København K Tlf.nr.: ATP (danske regler): Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Tlf. nr.: December/1997 Ry Bogtryk/Offset Tegninger: Claus Christensen

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F F A G O G A R B E J D E F O A FOA: A-kasse Vil du med i i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse. Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

De danske skatteregler bygger grundlæg- Samrådsspørgsmål C - talepapir. Samrådsspørgsmål C. Skattereglerne opstiller.

De danske skatteregler bygger grundlæg- Samrådsspørgsmål C - talepapir. Samrådsspørgsmål C. Skattereglerne opstiller. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 129 Offentligt Tale 18. juni 2014 J.nr. 13-6419017 Samrådsspørgsmål C - talepapir Samrådsspørgsmål C På baggrund af artiklen

Læs mere

Løntilskud Offentlig virksomhed

Løntilskud Offentlig virksomhed Løntilskud Offentlig virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du som tillidsrepræsentant kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

EU-sygesikringsbevis og nye behandlingsrettigheder

EU-sygesikringsbevis og nye behandlingsrettigheder Nr. 2, maj 2004 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om sygehjælp, familieydelser og en ny konvention med Tyrkiet

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Konventionens artikel 7, Litra a), 1. punktum. Den administrative aftales artikel 2, stk.. 1 og 2.

Konventionens artikel 7, Litra a), 1. punktum. Den administrative aftales artikel 2, stk.. 1 og 2. Konventionen mellem Kongeriget Danmark og Den Islamiske Republik Pakistan om Social Sikring Blanket nr. 1 Se vejledning og noter på side 5-6 (1) DK UDSTATIONERINGSATTEST Konventionens artikel 7, Litra

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Rundskrivelse nr. 37/04

Rundskrivelse nr. 37/04 Rundskrivelse nr. 37/04 2. november 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2005 Vores

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

1. Nye medlemslande i EU lovvalg, pension, familieydelser

1. Nye medlemslande i EU lovvalg, pension, familieydelser Nr. 1, april 2004 TEMANUMMER OM UDVIDELSEN AF EU 1. MAJ 2004 Dette Nyhedsbrev om international social sikring er et temanummer, der udelukkende giver information om konsekvenserne af udvidelsen af EU med

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Danmarks samlede resultater i PISA 2006

Danmarks samlede resultater i PISA 2006 s samlede resultater i PISA 2006 PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde. I 2000 var hovedområdet læsning, i 2003 var hovedområdet matematik, og i 2006 var hovedområdet

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 27. februar 2008. Nr. 113. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 5, 75, stk. 6, 77, stk. 9-11, 77

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert Tryghed også hvis jobbet er usikkert Giv dig selv lidt mere tryghed i hverdagen DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. når

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Beskrivelse af beregningen af typetilfælde

Beskrivelse af beregningen af typetilfælde Beskrivelse af beregningen af typetilfælde Beregningerne, der foretages i typetilfælde, sigter mod at gøre de landespecifikke oplysninger så sammenlignelige som mulig landene i mellem. Beregningerne giver

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

DEN STØRSTE SKATTEFORSKEL TIL SVERIGE SIDEN 1965

DEN STØRSTE SKATTEFORSKEL TIL SVERIGE SIDEN 1965 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. oktober 2012 DEN STØRSTE SKATTEFORSKEL TIL SVERIGE SIDEN 1965 Danmark har gennem nogle år haft verdens højeste skattetryk med Sverige på

Læs mere

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016 Social sikring for vandrende arbejdstagere Daida Hadzic September, 2016 MÅL AT GENNEMGÅ GRUNDLÆGGENDE INTERNATIONALE REGLER OM SOCIAL SIKRING FOR ARBEJDSTAGERE I EØS- LANDE OG SCHWEIZ 2 Program Introduktion

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

1. Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser?

1. Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser? Bilag 1: Uddybning af spørgsmål til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om grænsegængernes ret til sociale ydelser og administration af dette Reglerne om grænsegængere, har

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Status for de første to måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første to måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første to måneders udbetaling af efterlønsbidrag De ældre bliver i efterlønsordningen MK 18-06-2012 18. juni 2012 Analyseoverblik: Danskerne har siden den 2. april 2012

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet ikke for alle en fordel for foa-medlemmer Kan man sætte en pris på tryghed? er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs A-kasse,

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Tryggingastofnun i Island om administrative retningslinjer for en beskæftigelsesrettet indsats i grænseoverskridende

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ December 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Arbejdsgang vedr. formueskemaer 2016... 2 Nye regler for

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Information om plejeorlov fra socialrådgiverne

Information om plejeorlov fra socialrådgiverne Patientinformation Information om plejeorlov fra socialrådgiverne - tilbud til patienter med kræftdiagnose og deres pårørende Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling Pjecen er udarbejdet af socialrådgiverne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger DA DA 1. INDLEDNING Ifølge

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 1. Generel introduktion. Lovvalgsregler. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 1. Generel introduktion. Lovvalgsregler. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel

Læs mere