Specialhøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialhøjskolen 2009-10"

Transkript

1 Specialhøjskolen Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag

2 Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende samtale Specialhøjskolen drives som en selvstændig enhed under AOF s undervisningstilbud i Roskilde. Specialhøjskolen tilbyder særlige undervisningsforløb til børn, unge og voksne med forskellige faglige og sociale vanskeligheder. Vores tilbud til børn er beskrevet i en specialbrochure, der kan rekvireres ved henvendelse til os. Specialhøjskolen tilbyder individuel undervisning på små hold i trygge og rolige omgivelser. Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i hver enkelt kursists ressourcer og udviklingsmuligheder. Skolens engagerede lærere er forpligtet til at være i konstant faglig og social udvikling, der sikrer en høj faglighed og en grundig viden om samfundets krav til og muligheder for den enkelte borger. Specialhøjskolens lærere virker således også som vejledere for skolens kursister mht. såvel uddannelsesmæssige som den enkeltes personlige forhold. Undervisningen på Specialhøjskolen er tilrettelagt med start på et introforløb efterfulgt af en individuel planlagt kursusrække. Signe Vesthave Afdelingsleder Alle nye kursister indbydes til en indledende samtale hvor, vi afklarer og aftaler det videre forløb. Introforløb I introforløbet vil kursisten blive testet med henblik på at afdække eventuelle vanskeligheder samt kursistens faglige niveau. Ud fra testresultater mv. indplaceres kursisten på et eller flere hold. Der udarbejdes skema samt undervisningsplaner, som modsvarer kursistens ønsker og behov. Den enkelte kursist får tildelt en personlig vejleder, som vil følge kursisten under hele dennes forløb på Specialhøjskolen. Der følges løbende op med vejledningssamtaler samt statusudtalelser efter behov. I Introforløbet påbegyndes et undervisningsforløb, der introducerer den kommende undervisning. Bl.a. vil der indgå et obligatorisk IT-introforløb, hvor man bl.a. lærer de generelle brugsregler for skolens udstyr at kende. Der introduceres til skolens programpakker samt evt. brug af egen PC på skolens netværk. "For at behandle alle ens bliver vi nødt til at behandle alle forskelligt

3 Dansk Trin 1-4 kan tages uafhængigt af hinanden eller som en sammenhængende kursusrække med stigende krav til kursisten. Med udgangspunkt i allerede tilegnede færdigheder placeres kursisten på et tilsvarende forløb. Ved afslutning af forløbet gennemføres en evaluering, og der er mulighed for enten at springe til næste trin eller følge samme forløb igen. Alle trin relaterer til de emner, der indgår i grundskolens danskundervisning klasse. Trin 1 Kursisten udvikler sit mundtlige ordkendskab og tilegner sig de nødvendige basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Endvidere opnår kursisten indsigt i hvilke læse-, stave og skriveopgaver, der stilles i hverdagen. Trin 2 Kursisten arbejder med allerede indlærte færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, udvikler en aktiv indstilling til læsning og får indsigt i forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og egne kompetencer. Trin 3 Dansk Kursisten arbejder med at forbedre eller udvikle sit kendskab til ords grammatiske sammenhæng. Der arbejdes med kendskab til forskellige tekster, og hvordan denne viden kan integreres og støtte kursistens videre arbejde. Trin 4 På dette trin arbejdes primært med videreudvikling af skriftsproglige færdigheder og teknikker der kan støtte tilegnelsen af ny viden i forbindelse med erhverv og uddannelse. Trin 5 Dansk trin 5 er primært for kursister, der allerede følger en uddannelse, men som har behov for studiestøttende undervisning. Med udgangspunkt i studiet arbejdes med notatteknik, læsestrategier m.v., således at der opnås maksimalt udbytte af undervisningen på studiet. Ved store opgaver samt i eksamensperioder kan støtten intensiveres. Eneundervisning Vi tilbyder eneundervisning i dansk på alle 5 niveauer. hjemmearbejde. Dette aftales med den enkelte kursist. Matematik Matematik I matematik er de 5 trin: grundlæggende 1 og 2 samt matematik 3, 4 og 5. Inden kursisten optages på et matematikforløb, testes vedkommende således, at den enkeltes faglige niveau afdækkes. Ud fra afdækningen visiteres kursisten til det enkelte forløb. Alle trin relaterer til de emner, der indgår i grundskolens matematikundervisning klasse. Der arbejdes på mindre hold, så der er mulighed for at give den enkelte en grundig indføring i de emner, der arbejdes med. Selve undervisningen er bygget op omkring dels klasseundervisning, dels individuel undervisning. Alle kursister på holdet arbejder ud fra de fastlagte områder, der fremgår af beskrivelsen for det enkelte trin. Grundlæggende 1 Her arbejdes blandt andet med grundlæggende talforståelse, titalssystemet, de fire regnearter, kendskab til brugen af decimaltal, simple brøker, hoved og overslagsregning samt grundlæggende brug af lommeregner. Grundlæggende 2 Her stiftes bekendtskab med det grundlæggende geometriske sprog, mønstre, symmetri og assymmetri, simpel kombinatorik, simpel måling, grundlæggende geometrisk tegning, flytning og drejning. Trin 3 Området indeholder arbejde med talmængder, decimaltal og blandede tal, reduktion, løsning af simple ligninger, brøkregning, procentregning, koordinatsystem og grundlæggende sandsynlighedsregning. Trin 4 Områder, som indgår på dette trin, kan blandt andet være udvidet talforståelse, primtal, potens og kvadratrod, brug af formler til f.eks. løsning af ligninger og uligheder, geometriske beregninger, tegning af isometri og perspektiv. Trin 5 Her arbejdes med emner som kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik. Materialer Specialhøjskolen leverer materialer samt udlåner linealer, passere, tegnetrekanter og lommeregnere. Den enkelte kursist er dog velkommen til at anskaffe og benytte egne matematikredskaber. hjemmearbejde, men dette aftales med den enkelte kursist. 4 5

4 Engelsk Med udgangspunkt i allerede tilegnede færdigheder samt ønsker og behov placeres kursisten på et passende trin. Ved afslutning evalueres forløbet, og der er mulighed for at springe til næste trin eller følge samme forløb igen. Alle trin relaterer til de emner, der indgår i grundskolens engelskundervisning klasse. Fælles for alle trin i engelskundervisningen er, at de alle berører følgende områder: kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande. Kommunikation/psykologi Undervisningsmiljø AOF Specialhøjskolen tilbyder et trygt, anerkendende og respektfuldt kommunikationsmiljø, hvor undervisningen tilrettelægges på en måde, så den enkelte kursist kan føle sig mødt og forstået. Undervisningen bygger på samtale i grupper. Gruppen er et beskyttet værksted, hvor nye handlemuligheder kan afprøves. Handling udvikles gennem at give og få feedback fra de andre deltagere. Undervisningen består af en kombination af teori og samtaler samt praktiske øvelser. Formål Undervisningen stiler mod at finde frem til Engelsk og Kommunikation Eneundervisning Vi tilbyder eneundervisning på alle 3 trin, hvor der blandt andet kan arbejdes med genopfriskning af færdigheder samt ydes studiestøttende undervisning i forbindelse med prøver og eksamen. hjemmearbejde, men dette aftales med den enkelte kursist. de ressourcer hos den enkelte kursist, der kan støtte dennes optimale muligheder for faglig læring, social kompetence, tillid og tryghed samt at få belyst faglige og sociale problemstillinger. Visitation Sker efter den enkelte kursists behov og ønsker. Der kan i perioder forekomme venteliste. Desuden tilbyder vi Personligt træningsprogram Coaching Supervision Vejledning Terapi IT-kurser IT-kurser IT1, Obligatorisk introduktionskursus Her undervises i generelle brugsregler for skolens udstyr, introduktion til skolens programpakker, brug af egen PC på skolens netværk (herunder personlig IT-rygsæk), god arbejdsstilling og 10-fingersystemet. IT2, IT-rygsæk Her gennemgås regler for anskaffelse af ITrygsæk. Desuden introduceres til brug af denne samt de indeholdte programpakker og øvrige hjælpemidler med tilknytning til IT-rygsækken. Vi støtter blandt andet op omkring brugen af IT-rygsækken i forbindelse med studier. IT3, Internet Der arbejdes med principper for internettes opbygning, søgetjenester og strategier, grundlæggende regler for kommunikation på nettet, kritisk stillingtagen til afgivelse af personlige oplysninger, samt chatprogrammer. IT4, Grundlæggende tekstbehandling Der tages udgangspunkt i Word 2007 og arbejdes med emner som oprette og redigere tekst, formatering af tekst, gem og printfunktioner, brug af tabeller, sidehoved og sidefod samt indsættelse af illustrationer. IT5, Tekstbehandling og brevskrivning Der tages udgangspunkt i Word Skik og brug omkring brevskrivning og layout gennemgås, der arbejdes med kommunikationsformer, så den mest hensigtsmæssige kommunikation med modtager opnås. IT6, Tekstbehandling med opgaveskrivning Kurset henvender sig til kursister, der er eller skal i gang med en uddannelse. Der tages udgangspunkt i Word Der arbejdes med særlige regler for opgaveskrivning, opsætning af dokumenter, strukturering af indhold, fodnoter og henvisninger, brug af illustrationer samt integration med andre programmer som f.eks. regneark. IT7, Regneark Der tages udgangspunkt i Excel Kurset omfatter opbygning og brug af regneark. Der arbejdes med programmets grundfunktioner samt emner som opstilling af budget og regnskab, brug af regneark i forbindelse med en undersøgelse (inkl. diagrammer) samt integration med andre programmer som f.eks. tekstbehandling eller præsentation. IT8, Præsentation Der tages udgangspunkt i PowerPoint Kurset omfatter opbygning og brug af en præsentation, og programmets grundfunktioner gennemgås. I kurset indgår praktiske øvelser, hvor der fremstilles og vises forskellige præsentationer. IT9, Generel indføring i Officepakken Der arbejdes individuelt og selvstændigt samtidig med, at undervisningen tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der er derfor vide rammer for, hvad der kan undervises i. Undervisningen bærer præg af støttet selvstudie i trygge rammer, hvor underviseren er klar til at yde hjælp, støtte og vejledning til hver enkelt kursist undervejs i forløbet. 6 7

5 Øvrige fag... Desuden tilbyder vi: Samfundsfag Undervisningen er delt op i 2 trin og tilpasses den enkelte kursists niveau og færdigheder. Der lægges vægt på at opnå viden om samfundet, således at kursisten kan forstå sig selv og andre som en del af dette. Små hold Vi tilbyder undervisning på små hold med plads til individualitet. Billedkunst Et supplerende tilbud til dagkursister på Specialhøjskolen. Herudover henvises til Billedskolen LIV. Køkkenhold Undervisningen er delt i trin 1 og 2. Trin 1 er primært praktiske færdigheder såsom planlægning og udførelse samt almindelige hygiejneregler. Trin 2 indeholder desuden lære om kost og ernæring. Værkstedstimer I kursistens skema vil der være lektioner, som vi har valgt at kalde værkstedstimer. Her arbejdes selvstændigt med diverse opgaver fra de fag, som kursisten er tilmeldt. Der vil være 1-2 lærere tilknyttet disse lektioner, så der hele tiden er mulighed for støtte og vejledning til opgaverne. Kontakt os: Ring eller skriv til Du er også velkommen til at komme forbi Gråbrødre Skole, Grønnegade 15, 1.sal i lokale Vi glæder os til at se dig.

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Rudolf Steiner skolen

Rudolf Steiner skolen Undervisningsplan matematik Rudolf Steiner skolen Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med slut- og delmål Skolens formål Rudolf Steiner skolen er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen

Læs mere