Campusser. Campus Køge Lyngvej Køge Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 2 Campusser Campus Køge Lyngvej Køge Tlf: Campus Nykøbing Bispegade Nykøbing Falster Tlf: Campus Næstved Femøvej Næstved Tlf: Campus Slagelse Bredahlsgade Slagelse Tlf: Campus Roskilde Bakkesvinget Roskilde Tlf: Campus Roskilde Maglegårdsvej Roskilde Tlf: Campus Roskilde Køgevej Roskilde Tlf: Campus Roskilde Elisagårdsvej Roskilde Tlf:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademiets bestyrelse Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Erhvervsakademi Sjællands opgave Erhvervsakademi Sjællands mission og vision Uddannelser, studerende og ansatte i Organisationen i 2014, konsolidering og institutionsakkreditering Ny strategi, ny udviklingskontrakt og nye politiske mål Rammerne for udvikling af studiemiljøer i 5 campusbyer Årets faglige resultater Redegørelse om EASJ s kapacitetsopbygning til styrkelse af udviklings- og evidensbasering Årets økonomiske resultat Driftsindtægter Driftsomkostninger Undervisningens gennemførsel Ledelse og administration Bygningsdrift Ledelsens forventninger til Den økonomiske udvikling Hoved og nøgletal Afrapportering på udviklingskontrakten Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Mål 2: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Mål 3: Tidligere færdig og mindre frafald Mål 4: Øget innovationskapacitet Mål 5: Styrket udviklings- og evidensbasering Mål 6: Internationalisering Årsregnskab Regnskabsgrundlag Generelt om indregning og måling Leasing Omregning af fremmed valuta Segmentoplysninger 22

4 4 INDHOLDSFORTEGNELSE 11.0 Resultatopgørelsens hovedbestanddele Omsætning Omkostninger Finansielle poster Balancen og pengestrømsopgørelse Materielle anlægsaktiver Nedskrivning af anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Finansielle gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Likviditetsudvikling Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Fripladser og stipendier Påtegninger Daglig ledelse - direktionen Bestyrelsen Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Revisors ansvar Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen 38

5 INSTITUTIONSOPLYSNINGER Institutionsoplysninger 1.1 Institutionen Erhvervsakademi Sjælland Lyngvej Køge Telefon: Hjemmeside: Institutionsnummer: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar december Hjemsted: Køge Kommune 1.2 Erhvervsakademiets bestyrelse Medlemmer Susanne Lundvald, Adm. direktør, Lean Vent ApS (bestyrelsesformand EASJ) Carsten Bloch Nielsen, Afdelingsformand (næstformand for bestyrelsen EASJ) Connie Abel, Afdelingsformand Jesper Simonsen, Professor, RUC-Roskilde Universite Niels Ole Vibo Jensen, Uddannelseschef, Roskilde Tekniske Skole Peter Fugl Jakobsen, Mester, Børge Jacobsen & Søn A/S Susanne Parfelt, HR Business Partner, Chr. Hansen A/S Helle Bach Aaløse, Salgs- og projektdirektør, Westrup A/S Karsten Kjær, Adm. direktør, Wuxus A/S Anna Beata Cordua, Cand. Merc. Int. Tommy Jensen, Cand. Jur. Jesper Kystgaard, Jordbrugsteknolog-studerende Mathias Hansen, Jordbrugsteknolog-studerende Udpeget af Vækstforum/Regionsrådet HK Sjælland Teknisk Landsforbund Danske Universiteter DE Lederne Dansk Byggeri Dansk Industri Selvsupplerende Selvsupplerende Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Repræsentant for studerende Repræsentant for studerende 1.3 Daglig ledelse Ulla Skaarup, rektor John Norman, ressourcechef Lene Brysting Renault, administrationschef

6 6 INSTITUTIONENS FORMÅL BANKFORBINDELSE REVISION 2.0 Institutionens formål Erhvervsakademi Sjælland er en selvejende institution indenfor den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region Sjælland, og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 3.0 Bankforbindelse Danske Bank 4.0 Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup

7 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Erhvervsakademi Sjælland er ét af ni Erhvervsakademier i Danmark og som sådan en del af en uddannelsessektor, der udbyder og udvikler videregående uddannelser på det tekniske og merkantile område og samtidig varetager praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med de erhverv, som uddannelserne retter sig imod. 5.2 Erhvervsakademi Sjællands opgave er at dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i Region Sjælland. er at sikre, at uddannelserne bygger på forskningsog udviklingsviden inden for de relevante fagområder samt viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. er at medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter, samt med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og vidensinstitutioner og det omgivende samfund. 5.3 Erhvervsakademi Sjællands mission og vision EASJ er en regional uddannelsesinstitution, der er tæt på det lokale erhvervsliv og den enkelte studerende. Vores formål er at formidle viden og facilitere læring med henblik på at styrke de professionelle kompetencer i erhvervslivet og at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det sker overordnet, dels gennem uddannelse af unge mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive og dels gennem viden- og udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. EASJ s vision er udvikling af et dynamisk og sammenhængende Erhvervsakademi med fem bæredygtige og varierede studiemiljøer, der bæres af seks spydspidsfagligheder, kvalitetsmæssigt og fagligt med respekt for såvel tradition som fornyelse. Vi optimerer løbende undervisning og videnudvikling sammen med det lokale erhvervsliv, og som engagerede medarbejdere faciliterer vi den individuelle og kollektive læring, der tager afsæt i det erhvervsliv den studerende skal arbejde i og sammen med efterfølgende. 5.4 Uddannelser, studerende og ansatte i 2014 EASJ udbyder i alt 26 fuldtidsuddannelser med 13 tilknyttede deltidsuddannelser. I 2014 har EASJ ikke søgt nye udbud. I alt STÅ (ressourceudløsende årselever) har været i gang i 2014, en fastholdelse af aktiviteten fra Heraf STÅ på fuldtidsuddannelserne, 502 STÅ på efter- og videreuddannelsesområdet samt 15 STÅ på IDV aktiviteter. Vi har dimitteret 932 studerende i alt, en stigning på 3 % i forhold til Med udgangspunkt i regnskabsparadigmet fastholdes sidste års aktivitet. Hvad angår STÅ, der tilskrives uddannelser tilhørende Erhvervsakademi Sjælland, er der et fald i taxameterudløsende STÅ på såvel fuldtidsuddannelserne som efter- og videreuddannelserne. Faldet hvad angår fuldtidsuddannelserne tilskrives frafald samt UCSJ s hjemtagelse af CØSA 198. Nedgangen på efter- og videreuddannelsesområdet tilskrives grundlæggende aktivitetsnedgang samt en omlægning af samarbejdet med erhvervsskolerne. EASJ har i 2014 undervist ca. 500 udenlandske studerende fra mere end 30 forskellige lande, hvilket er samme niveau som i Det øgede optag samt hjemtagelsen af en række administrative opgaver har medført en forøgelse på medarbejdersiden med en stigning i årsværk fra 234

8 8 LEDELSESBERETNING 2014 Optaget af ny studerende i 2014 steg med ca. 19 % i forhold til Optaget er fordelt som illustreret i figuren nedenfor Merkantil 100 IT Teknisk i 2013 til 255 årsværk i De tværgående funktioner og kravene til en kompleks og voksende organisation har betydet, at rektoratet er blevet udvidet. 5.5 Organisationen i 2014, konsolidering og institutionsakkreditering EASJ gik ind i 2014 med en ny lov om Erhvervsakademier, som fastslår akademiernes rolle som selvstændig sektor. En væsentlig og spændende opgave har været at etablere en ny bestyrelse, som skulle stå i spidsen for udmøntningen af erhvervsakademiets opgave som uddannelsesudbyder på Sjælland og som garant for, at intentionerne i den nye lov efterleves. Udpegning og konstituering af den ny bestyrelse på 13 medlemmer fandt sted i juni, hvor også vedtægt og forretningsorden kom på plads. Som supplement til bestyrelsens arbejde med uddannelsesudbuddet er der indenfor akademiets mange uddannelsesområder nedsat 7 nye uddannelsesudvalg: 1) Fødevarer, sundhed og biotek 2) Bygge og anlæg 3) IT og digital kommunikation 4) Teknisk produktion 5) Finans og administration 6) Service og salg 7) Ledelse og innovation EASJ organisationen er i 2014 centralt konsolideret med nu 100% egen økonomiafdeling, styrkelse af IT, HR og kvalitetsfunktionerne og løbende udvikling af de 3 tværgående centre for: 1) Sammenhængende Studieservice 2) Efter- og Videreuddannelse 3) Erhverv og Udvikling I uddannelsesmiljøerne har fokus været på konsolidering af studieledelserne og et øget fokus på sammenhæng mellem uddannelserne. Den alt dominerende indsats for alle afdelinger og alle uddannelser har været at toptune organisationen til sikring af kvalitet i uddannelserne og den tilstundende institutionsakkreditering i

9 LEDELSESBERETNING Organisationsdiagram 2014 Økonomi, løn og bygninger Kvalitet og HR Kommunikation og Markedsføring IT Ressourcechef Bestyrelsen Rektor Administrationschef (direktion) Center for Erhverv og Udvikling Center for Efter- og videreuddannelse Sammenhængende studieservice, inkl. internationalisering Campus Nyk. F Videngrundlag Jens LN 1 Studieleder Uddannelser Campus Køge International Jørgen H 2 Studieledere Uddannelser Campus Roskilde Kvalitet Jørgen E. 3 Studieledere Uddannelser Campus Slagelse Uddannelsesudvikling Vibeke T M 2 Studieledere Uddannelser Campus Næstved Økonomi John N 3 Studieledere Uddannelser Undervisning Praktik Projekter Udvikling Studievejledning Studieadministration 5.6 Ny strategi, ny udviklingskontrakt og nye politiske mål 2014 har været præget af det nye politiske fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans dvs. højere kvalitet i undervisningen og bedre match mellem dimittender og jobmuligheder. Kvalitetskommissionens anbefalinger er omsat i indsatser, der regulerer optaget på uddannelser med historisk høj ledighed den såkaldte dimensionering, som også får stor betydning for EASJ s udbud de næste 3 år blev afsluttet med en udmeldt dimensionering på 5 af EASJ s uddannelser, en indgået udviklingskontrakt for mellem Uddannelsesministeren og EASJ s bestyrelse og en EASJ strategi for Grundstenene for EASJ s arbejde fremover er således på plads. Strategien udfoldes i 2015 med inddragelse af enheders arbejde med konkrete strategiske handlingsplaner. 5.7 Rammerne for udvikling af studiemiljøer i 5 campusbyer I 2014 lykkedes det at få omsat de foregående års analysearbejder til egentlige beslutninger. Det betyder, at EASJ nu har en samlet bygningsstrategi, der understøtter sigtet om at etablere stærke og kendte uddannelsesmiljøer i nutidige rammer på fem adresser: Roskilde: Køge: Næstved: Slagelse: Nykøbing: Der etableres et nyt campus, hvor alle uddannelser samles. Der er reserveret grund med henblik på nybyggeri. Uddannelserne samles på én adresse. Nuværende position fastholdes, adgangsveje synliggøres. Aktiviteterne samles på én adresse. I flere byer har der igennem nogle år været arbejdet på kommunal campusudvikling, et arbejde EASJ også har været og er en del af. Erhvervsakademiet søger samarbejdet med udgangspunkt i strategiens krav til udvikling af egne studiemiljøer og den nødvendige økonomi til at realisere disse. 5.8 Årets faglige resultater EASJ s væsentligste faglige resultat i 2014 er de 932 dimittender, som blev færdige med deres uddannelser og som er klar til at bidrage til udvikling i vores erhvervsliv. Det er 24 flere end i Endvidere er de mange samarbejder med erhvervslivet i form af projekter, praktikophold, show cases, matchmaking events, innovationsforløb, drivhuse som inkubatorer for iværksætterspirer osv. resultater, som vi er meget tilfredse med. Den internationale indsats med mange samarbejdsrelationer, udvekslinger og en stadig bedre integration af de internationale studerende bærer i samme retning. Og det er lykkes at få øget interessen

10 10 LEDELSESBERETNING 2014 for udlandsophold ganske betragteligt. Vi er mindre tilfredse med, at vi har vanskeligt ved at nå målene om bedre gennemførelsesprocent på uddannelserne og derved øge arbejdskraftudbuddet. De faglige resultater udtrykt i mål i udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen senere i årsrapporten. 5.9 Redegørelse om EASJ s kapacitets opbygning til styrkelse af udviklings- og evidensbasering Det styrende princip for EASJ s arbejde med udviklings- og evidensbasering er, at det understøtter udviklingen af uddannelsernes videngrundlag (erhverv og udvikling), at det understøtter det tværgående samarbejde i akademiet til understøttelse af også mindre uddannelsesmiljøer, og at der er fokus på de regionale erhvervsudviklingsindsatser. Sigtet med videnarbejdet er tofold, dels at sikre den bedst mulige videnformidling til de studerende i den daglige undervisning, og dels at styrke relevansen af EASJ s leverancer til Region Sjællands erhvervsliv. For at sikre en ensartet og koordineret indsats ift. principper og formål i videnarbejdet, og særligt for at sikre opfyldelsen af mål 4 om øget innovationskapacitet og mål 5 om styrket udviklings- og evidensbasering i udviklingskontrakten , har EASJ allerede i 2013 etableret Center for Viden og Erhverv. Centret har til opgave at sikre indsatsen og fremdriften på disse to strategiske områder og ikke mindst som supporterende serviceenhed at sørge for at indsatsen forankres i de faglige miljøer. Centrets interne organisering afspejler prioriteringer og valg i udviklingskontrakten, idet den definerer fem overordnede ansvarsområder: 1) Innovation 2) Ledelse i SMV er 3) Fødevarer og sundhed 4) Bæredygtigt byggeri og produktion 5) Kommunikation og formidling Centret for Viden og Erhverv er bemandet med en udviklingschef og tre udviklingsledere, og varetager den strategiske koordinering og prioritering af arbejdet med videngrundlaget i samarbejdet med akademiets faglige miljøer, hvor det egentlige videnarbejde er forankret. Videnarbejdet er beskrevet kvantitativt nedenfor i målrapporteringen. Centret har etableret en række grundlæggende værktøjer, som sigter mod at sikre strategisk retning samt drifts- og leverancesikkerhed i videnarbejdet og erhvervslivskontakten. I forlængelse af de værktøjer, som centret udviklede og implementerede i 2013 (Projektstyringsværktøjet, intern videncentermodel, samarbejdsmodel med universiteter til sikring af metodisk kvalitet i videnproduktion), har det udviklet og startet implementering af følgende værktøjer i 2014: Electronic Costumer Relation Management-system: CRM-systemet danner ramme for en ensartet administration af studiepraktik på alle studier (fuldt implementeret ultimo 2015), og desuden danner systemet basis for en systematisering af samarbejdsflader mere generelt med eksterne partnere, herunder aftagere af akademiets efterog videreuddannelsesydelser. Samarbejdsmodel med EASJ s organisatoriske grundelement, campus: Modellen tilsigter en bred samarbejdsflade med de faglige miljøer, som supplerer den specifikke og dybe samarbejdsflade, der sker gennem projektstyringsmodellen. Ph.d.-inkubation: i lyset af ønsker hos flere af akademiets faglige medarbejdere har Centret etableret forløb for de medarbejdere, der overvejer at skrive en ph.d.-afhandling. Forløbet har dels til formål at sikre seriøsiteten og kvaliteten i de enkelte projekter, og dels i samarbejde med den enkelte ph.d.-aspirant at afsøge og opdyrke mulige finansieringsformer. Relationen til og understøttelsen af de faglige miljøers arbejde og udvikling foregår gennem en klyngemodel, som er udviklet i løbet af 2013 og implementeret i Modellen er i lighed med videncentermodellen konstrueret med henblik på en integration af faglige miljøer på tværs af campusser, herunder at sikre kritisk masse i de enkelte faglige miljøer internt og på tværs af campusser. Den overordnede klyngetanke rammesætter tre hovedklynger, merkantil, teknisk og IT, hvor især den tekniske hovedklynge udskiller tre underklynger, byggeri og konstruktion, produktion og proces samt fødevarer. Klyngetanken kombineres med samarbejdsfladen med de enkelte campusser med henblik på at sikre størst mulig gennemslagskraft for det proaktive viden arbejde i de faglige miljøer.

11 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Årets økonomiske resultat 6.1 Resultatopgørelsen for året 2014 Årets resultat er et overskud på 5,5 mio. kroner svarende til 2,4% af omsætningen. Resultatet i 2013 var 5,1% af omsætningen. Resultatet for 2014 betragtes som tilfredsstillende. 6.2 Driftsindtægter De samlede driftsindtægter udgør 225,4 mio. kroner, en stigning på ca. 8% i forhold til Indtægterne lever ikke op til de budgetterede forventninger. Afvigelsen stammer fra mindre statstilskud end forventet, et lidt større frafald på fuldtidsuddannelserne end forventet og tilbagegang på åben uddannelse. Indtægterne er yderligere forbedret af indtægtsførte hensatte midler ca. 2.0 mio. kroner samt ekstraordinære indtægter i forbindelse med udlejning af lokaler 1.5 mio. kroner. Ser man bort fra disse ekstraordinære indtægter er der en indtægtsfremgang på ca. 7%. At der på trods af en nulvækst målt i STÅ kan registreres en fremgang i driftsindtægterne, tager udgangspunkt i regnskabsparadigmets håndtering af udlagte aktiviteter, reelt er der tale om en indtægtsnedgang, der er ligefrem proportional med nedgangen i antallet af STÅ. 6.3 Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgør 218,6 mio. kroner, hvilket er mindre end forventet. De væsentligste faktorer er mindre lønudbetalinger, manglende forbrug på puljer hensat til statens selvforsikring, sygdom og barsel samt generel påpasselighed i driften. 6.4 Undervisningens gennemførsel Omkostningerne til undervisningens gennemførsel er sammenlignet med 2013 på et acceptabelt niveau. En stigning på ca. 3 % sammenholdt med en stigning i optaget på ca. 1 9%, hvortil indtægterne først realiseres primo Den væsentligste parameter til denne moderate stigning, er et udtryk for at OK13 nu er implementeret i organisationen. Merarbejdet er således sammenlignet med 2013 reduceret med ca. 60 % 6.5 Ledelse og administration Omkostningerne til ledelse og administration er steget med ca. 27 %, hvilket tager udgangspunkt i en opnormering af rektoratet. Kravene fra såvel organisationen som omverdenen til serviceydelser og afrapporteringer stiger. Det har således været nødvendigt, at styrke HR, markedsføring og IT. Hjemtagelsen af økonomiopgaverne fra Administrationsfællesskabet SSZ bidrager ligeledes i en overgangsfase til denne meromkostning. 6.6 Bygningsdrift Omkostningerne til bygningsdrift er stigende i takt med erhvervsakademiets vækst, anskaffelse af bygninger samt vedligeholdelse af disse. Stigningen fra 2013 til 2014 er på ca. 10 %. Stigningen skal ses i forhold til et efterslæb omhandlende indretning og renovering af eksisterende rammer. Mio. kr. Andel af omsætningen Regnskabsår Undervisningens gennemførsel % 68 % 73 % Markedsføring % 2 % 2 % Ledelse og administration % 12 % 10 % Bygningsdrift % 11 % 11 % Aktiviteter med særlige tilskud % 1 % 1 % Forsknings- og udviklingsaktiviteter % 0 0 I alt % 94 % 97 %

12 12 LEDELSENS FORVENTNINGER TIL Ledelsens forventninger til 2015 I 2015 bliver kodeordene kvalitet, øget gennem førsel, videngrundlag, styrket erhvervslivskontakt og tværfaglige uddannelsesmiljøer. Der venter en meget stor opgave i forbindelse med institutionsakkrediteringen, en opgave, der på alle måder vil teste vores kvalitetssystem helt ud til organisationens yderste led. Vi er forsigtigt optimistiske. Som det fremgår af ansøgertallene, er vi blandt de uddannelsessøgende, som uddannelsessted, et populært valg. For at fastholde og udbygge denne position skal vi i 2015 have væsentligt mere fokus på fastholdelse. Den nuværende fastholdelse er på ingen måder tilfredsstillende. Indsatser som indslusningsvejledning, optagelsesprøver og opfølgningssamtaler vil, sammenholdt med implementeringen af Erhvervsakademiets pædagogiske grundlag, være bærende aktiviteter til fremme af en øget gennemførsel. Den regionale uddannelsesdistribution ligger os naturligt stærkt på sinde og derfor vil hovedindsatsen blive at udvikle og sikre et godt tværfagligt studiemiljø på alle 5 campusser og på alle 25 uddannelser. Tværgående og tværfaglige uddannelsesmiljøer, der leverer bredspektrede kompetencer med tydelig faglighed, mere kvalitet og mere undervisning blandt andet i form af samlæsninger på tværs af uddannelser og campus. Dimensioneringen forventes således først at have økonomisk gennemslag i 2016, hvor den vil ramme os med fuld kraft på de tekniske- og IT uddannelserne. Den præcise effekt af dimensioneringen er vanskelig at fastsætte endeligt. Vi arbejder målrettet med at sikre en bedre gennemførsel, bedre udnyttelse af ressourcer mellem uddannelsesområder samt vejledning af de uddannelsessøgende mod uddannelser, der ikke dimensioneres. Der forventes øget aktivitet i Center for Erhverv og Udvikling, og den øgede aktivitet forventes at generere ekstern medfinansiering. Det forventes, at omkostningerne til undervisningens gennemførsel fastholdes på det nuværende niveau. Det primært med udgangspunkt i yderligere en reduktion i merarbejdet som kompensation for lønstigningen i OK15. Omkostninger til drift af bygninger vil være stigende, da der i 2015 realiseres vedligeholdelsesplaner og ansættes personale til regulær bygningsdrift. Det sammenholdt med den vedtagne bygningsstrategi, herunder etableringen af et nyt campus i Roskilde og den pågående udarbejdelse af et aktstykke til samme gør, at omkostningerne forventes stigende. Endelig vil vi i 2015 fokusere på yderligere at udbygge struktur og indhold af vores ledelsesinformationssystem for, at kunne agere hurtigt og aktivt på udviklingen. 7.1 Den økonomiske udvikling Finansloven 2015 indeholder, som de seneste finanslove, stadige generelle nedsættelser af taksterne. Erhvervsakademiet forventer i det væsentligste at kunne fastholde driftsindtægterne på det nuværende niveau. Fordelt med en stigning på de danske fuldtidsstudier, mens det forventes, at såvel efter- og videreuddannelsesområdet, som det internationale vil falde en smule.

13 HOVED OG NØGLETAL Hoved og nøgletal HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse, DKK mio Omsætning 225,4 208,6 192,5 9,5 7,7 Driftsomkostninger 218,6 196,9 187,0 9,2 7,5 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 6,8 11,8 5,5 0,3 0,2 Finansielle poster i alt 1,3 1,1 0,7 0,2 0,2 Resultat før ekstraordinære poster 5,5 10,7 4,7 0,6 0,4 Periodens resultat 5,5 10,7 4,7 0,6 0,4 Balance, DKK mio Anlægsaktiver 68,7 71,7 71,5 71,8 0,0 Omsætningsaktiver 109,2 118,6 86,5 68,9 32,3 I ALT AKTIVER 178,0 190,3 158,1 140,7 32,3 Egenkapital ultimo 63,4 57,8 47,2 42,4 0,9 Langfristet gæld 39,6 40,6 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 75,0 91,9 110,9 98,3 31,4 I ALT PASSIVER 178,0 190,3 158,1 140,7 32,3 Pengestrømme, DKK mio Driftsaktivitet -7,3-1,7 13,8 10,6 5,6 Investeringsaktivitet 0,4-2,8-3,6 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet -1,1 41,7 0,0 0,0 0,0 Pengestrøm, netto -8,0 37,2 10,2 10,6 5,6 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 2,5 5,1 2,5 6,0 5,1 Likviditetsgrad (%) 145,7 131,2 78,0 70,2 103,0 Soliditetsgrad (%) 35,6 30,4 29,8 30,2 2,6 Finansieringsgrad (%) 59,7 59,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger pr. 100 STÅ/ÅE (t.kr.) Undervisningens gennemførelse Aktiviteter med særlige tilskud Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift I alt pr. 100 STÅ (t.kr)

14 14 HOVED OG NØGLETAL Studieaktivitet ordinære videregående uddannelser Teori STÅ heraf teori STÅ undervisning udlagt til andre heraf teori STÅ undervisning gennemført for andre Praktik STÅ heraf praktik STÅ undervisning udlagt til andre Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre Antal dimittender for året Studieaktivitet åben uddannelse Åben uddannelse Videregående uddannelse Åben uddannelse Ikke videregående niveau/ øvrige uddannelser heraf åben uddannelse undervisning udlagt til andre Åben uddannelse i alt ekskl. udlagt undervisning til andre Studieaktivitet øvrige uddannelser Indtægtsdækket virksomhed 14,9 15,3 14,5 Øvrige uddannelser i alt 14,9 15,3 14,5 0 0 Studieaktivitet i alt Studieaktivitet Udenlandske selvbetalere STÅ Praktik STÅ AU Total Medarbejdere (årsværk) Antal medarbejder årsværk uddannelser Antal medarbejder årsværk øvrige Antal årsværk i alt DEFINITIONER OG OPGØRELSESMETODER, NØGLETAL: Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad STÅ årselev Årsværk Resultat før ekstraordinære poster x 100 / Omsætning i alt Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver Langfristede gældsforpligtelser x 100 / Materielle anlægsaktiver En årselev modtager 40 ugers undervisning En ansat omregnet til fuldtidsansættelse svarende til 1924 arbejdstimer

15 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Afrapportering på udviklingskontrakten Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse 1.1 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik Mål Gns. Min. Realiseret Gns. Min. Undervisning Undervisning Ledelse og organisering af uddannelserne Ledelse og organisering af uddannelserne Praktik Praktik Delvist opfyldt Målet er kun delvist nået. For både Undervisning og Ledelse og organisering af uddannelsen scorer 12 uddannelser over det fastsatte måls minimum. Den uddannelse, der scorer lavest, er en uddannelse, der har gennemgået store ændringer. hvor hovedfokus er ændret og præciseret, og hvor der samarbejdes med de øvrige uddannelser på campus. Det må forventes at tage lidt tid at vende udviklingen af uddannelsen, hvorfor resultaterne sandsynligvis først ses i Dimittendernes vurdering af uddannelsens relevans for deres job og karriere Gennemsnit af vurdering af uddannelsens relevans: 80 % Der er i 2014 ikke blevet fortaget en ny dimittendundersøgelse, hvorfor sidste års resultat bruges. Der foretages i stedet fokusgruppeinterviews med dimittender på de enkelte uddannelser 83 % af respondenterne har vurderet, at uddannelsen er relevant. Opfyldt ,5 % af undervisere (svarende til 20 undervisere) har været i 2 ugers virksomhedspraktik 13 ophold svarende til 9,6 % af underviserne Delvist opfyldt Målsætningen om at 20 undervisere i 2014 skulle i praktik er blevet udfordret af forhold, som ikke kunne forudsiges på tidspunktet for udviklingskontraktens tilblivelse, i særlig og overvejende grad forhold afledt af OK13. Det forventes imidlertid, at underviserpraktik fremadrettet vil have en stor plads i EASJ s arbejde med løbende at kvalificere medarbejdernes viden- og praksiskompetencer ift. det arbejdsmarked, som akademiet uddanner til. Der arbejdes på et nyt koncept med RUC om tværfaglig praktik, herunder underviserpraktik.

16 16 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 2: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af institutionens professionsbachelor-uddannelser giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse 5 af 7 (71 %) professionsbacheloruddannelser har direkte adgang til en kandidatuddannelse Delvist opfyldt Arbejdet med aftaler om overgang fra bachelor til kandidatuddannelser vurderes at være en fælles EA sektoropgave. Aktuelt er det vanskeligt at komme videre pga. dimensioneringskonsekvenser på universiteterne % af både ansøgere og optagne kommer med en EUD-baggrund Ansøgere: 25,67 % Optagne: 21,07 % Delvist opfyldt EASJ ligger pænt med overgangsfrekvens fra EUD til EA uddannelserne, men der er ikke opnået den forventede stigning. En analyse viser at det er visse af især de merkantile uddannelser, hvor specifikke krav om gymnasiale fag gør det vanskeligt at øge EUD optaget. I forbindelse med omlægningen af optagsmetoder med dimensionering og øget fokus på fastholdelse vil realkompetencevurderinger få større vægt. Nye adgangskrav (2015) og EUX elever vil formentlig kunne ændre billedet i positiv retning. 2.3 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser) Stigning i årselever: 20,0 Total stigning i årselever AU/Diplom: 7 % I 2014 er der sket et fald på efter- og videreuddannelsesområdet på 36 % Ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt, den nedadgående tendens fra 2013 fortsætter og det er en landsdækkende tendens. EASJ har oprustet på koordineringen og det virksomhedsopsøgende arbejde (i samarbejde med de faglige organisationer) og glæder sig over, at 2 nye AU uddannelser er kommet i gang. Øget fokus på efteruddannelsesområdet er et indsatsområde i 2015 også i EA sektoren. Der forventes en potentiel centralisering på området hvis konsekvens for EASJ pt. er ukendt.

17 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 3: Tidligere færdig og mindre frafald Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse 3.1 Andel nyoptagne studerende, som Minimum Samlet gns. Ikke opfyldt fortsat er indskrevet på uddannelsen Mål 78 % 87 % ved afslutning af 1. studieår. Minimum gældende for alle uddannelser: 78 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 87 % Realiseret 15 ud af 26 uddannelser opnår ikke minimum 78 % Over 78 % Multimediedesign Køge Handelsøkonom Næstved Finansøkonom Næstved International handel og Næstved markedsføring Have- og parkingeniør Roskilde Laborant Roskilde Markedsføringsøkonom Roskilde Procesteknolog Roskilde Webudvikling Roskilde Installatør Slagelse Laborant Slagelse % E-koncept Køge Serviceøkonom Køge Logistikøkonom Køge Bygningskonstruktør Næstved Datamatiker Næstved Datamatiker Roskilde Produktionsteknolog Slagelse Under 70 % Administrationsøkonom Køge Installatør Nykøbing Multimediedesign Nykøbing Autoteknolog Næstved Datamatiker Slagelse Jordbrugsteknolog Slagelse Multimediedesign Slagelse Serviceøkonom Slagelse EASJ s gennemførselstal er ikke tilfredsstillende på 8 fuldtidsuddannelser, som derved trækker det samalede gennemsnit ned. Måltallet er øget fra 74 % i 2013 til 78% i 2014, hvilket ikke har været muligt at realisere på trods af indsatser i løbet af Øget gennemførsel er det vigtigste fokusområde på alle uddannelser i 2015 og en række tiltag både via kvalitetssikringssystemet og via involvering af den sammenhængende studieservicefunktion skal vende billedet i Alle uddannelser har gennemgået kvalitetskonceptets krav om fokus på gennemførsel og efterlevelse af de fællesstandarder, der er indsat. Alle studieledelser har gennemgået interne audits med fokus på emnet og der er udarbejdet opfølgningsplaner på de enkelte uddannelser 2. Der er udarbejdet en overordnet fastholdelsesstrategi og alle studiemiljøer (campus) har fastholdelse med i udarbejdelsen af de strategiske handlingsplaner for Optagsprocedurer, der i højere grad sikrer motiverede studerende, er under udarbejdelse og implementeres i foråret 2015.

18 18 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN 2014 Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører Minimum Samlet gns. Ikke opfyldt uddannelsen. Mål 75 % 80 % Minimum gældende for alle uddannelser: 75 % Realiseret 13 (/17) uddannelser opnår ikke minimum 70 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 80 % Over 75 % Under 75 % Finansøkonom Procesteknolog Produktionsteknolog Logistikøkonom Jordbrugsteknolog Markedsføringsøkonom Webudvikling Datamatiker Multimediedesigner Administrationsøkonom Autoteknolog Installatør Handelsøkonom Serviceøkonom Bygningskonstruktør E-konceptudvikling Laborant Det samlede gennemsnit for fuldførelse er steget fra 62 % i 2013 til 70 % i 2014, en pæn forbedring selvom 13 ud af 17 uddannelser ikke opnår minimumsmålet på 80 % om fuldførelse af hele uddannelsen. Måltallene er modelberegnet (tilbage i 2012) og ikke præcise. Under alle omstændigheder er der et for stort frafald generelt og på enkelte uddannelser et markant frafald, som har høj prioritet. Se 3.1. for indsatser.

19 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 4: Øget innovationskapacitet Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af de studerendes afsluttende eksamensopgave tager afsæt i et konkret innovativt samarbejde med en virksomhed 97 % af alle afsluttende eksamensopgaver var i 2014 skrevet i samarbejde med en virksomhed Opfyldt % af de studerende er i virksomhedspraktik og heraf er 5 % i iværksætterpraktik 96,8 % af de studerende var i virksomhedspraktik og heraf var 1,17% i iværksætterpraktik Delvist opfyldt Andelen af egentlig iværksætterpraktik har været for optimistisk, da PBA i innovation og Entrepreneurship først skulle godt i gang. Men stor tilfredshed med området og målopfyldelsen. Stor fremgang fra sidste år (hhv. 91% og 0,3%) % af de studerende, der har deltaget i minimum 8 matchmakingaktiviteter i samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder og erhvervsråd 4.4 EASJ deltager i 30 institutionelle samarbejder om innovation og iværksætteri fordelt på 7 samarbejder med erhvervsfora om konkret opgaveløsning i form af innovation camps 15 samarbejder med private virksomheder om kompetenceudvikling af medarbejdere 8 samarbejder med væksthuse om etablering af virksomheder 4.5 Medarbejdere og studerende har løst 2 opgaver for mindre og mellemstore virksomheder via videnkuponordningen Alle studerende på EASJ har i 2014 været omfattet af aktiviteter med lokale virksomheder og erhvervsråd 12 samarbejder med erhvervsfora om konkret opgave løsning i form af innovation camps 36 samarbejder med private virksomheder om kompetenceudvikling af medarbejdere 12 samarbejder med væksthuse om etablering af virksomheder Videnkuponordningen er afskaffet Opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Målet for 4.5 er ikke opfyldt, da videnkuponordningen ikke findes længere % af EASJs fuldtidsuddannelser, der indeholder innovationsforløb 16 ud af 24 fuldtidsstudier indeholder innovationsforløb, svarende til 67 % Ikke opfyldt Måltallet på egentlige ECTS innovationsforløb på 90% af uddannelserne er sat for højt (i 2012). Vi er tilfredse med fremdriften i omfanget af innovationsforløb, da der derudover tilbydes og gennemføres en række ekstra curriculære forløb til alle studerende på alle fem campusser.

20 20 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 5: Styrket udviklings- og evidensbasering Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af underviserne er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter I 2014 var 67 (svarende til 49,6 %) undervisere involveret i FoU-projekter Opfyldt 5.2 I alt 10 FoU-projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU-aktiviteter er kr. i ekstern finansiering svarende til 50 % af EASJs samelede FoU-finansiering. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings- og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud: 1 fokusområde Bæredygtigt byggeri er igangsat 1 tværgående udviklingsområde Kommunikation og formidling igangsat I 2014 har der været 11 FoU-projekter med deltagelse af eksterne vidensinstitutioner Den samlede FoU-finansiering udgør mio. kr., heraf udgør den eksterne finansiering mio. kr. I 2014 er handleplaner for begge fokusområder igangsat med hhv. IMODUS (andre deltagere bl.a. UCSJ og RUC) Grøn Beton (andre deltagere bl.a. DTU) Bæredygtigt byggeri (andre deltagere bl.a. DTU) Opfyldt Opfyldt Opfyldt Mål 5 er ydermere beskrevet i Ledelsesberetningen, afsnit Mål 6: Internationalisering Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af de studerende gennemfører et studieeller praktikophold i udlandet af 14 dages varighed og 10 % har gennemført et praktikophold af 12 ugers varighed som del af deres uddannelse I 2014 var der i alt 198 studerende på enten praktik- eller studieophold i udlandet. 18 % af de studerende var i praktik i udlandet og 3 % var på studieophold. Herudover har en stor del af de studerende været på studietur og ophold i udlandet i kortere perioder. Delvist opfyldt Målet om internationale ophold har en opadgående tendens som udtryk for, at der blandt de studerende er en stigende interesse også for praktikophold i udlandet. En ny ministeriel beregningsmåde, hvor også de korte ophold tæller med betyder at 11,5 % af de studerende var i udlandet, hvis de korte ophold tæller med. For at sikre, at der i de kommende år vil være flere studerende, der tager et studieophold i udlandet, er det internationale område i 2014 blevet opprioriteret. Der er blevet oprettet et optagelses- og mobilitetssekretariat, ligesom der er ansat en række internationale ambassadører, der skal sikre, at strategien for det internationale udmøntes på campusniveau. Udbygningen af internationale samarbejdsaftaler og ERASMUS arbejdet prioriteres højt % af underviserne (10 undervisere) inddrages i en kombination af e-læring og tilstedeværelse % af internationale studerende indgår i internationaliseringsprojekter med virksomheder i Region Sjælland/Danmark 25 undervisere har deltaget i aktiviteter i udlandet af forskellig karakter. 104 internationale studerende (EU og ikke-eu-studerende) har i 2014 indgået i virksomhedspraktik/-projekt. Opfyldt Opfyldt

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere