Campusser. Campus Køge Lyngvej Køge Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 2 Campusser Campus Køge Lyngvej Køge Tlf: Campus Nykøbing Bispegade Nykøbing Falster Tlf: Campus Næstved Femøvej Næstved Tlf: Campus Slagelse Bredahlsgade Slagelse Tlf: Campus Roskilde Bakkesvinget Roskilde Tlf: Campus Roskilde Maglegårdsvej Roskilde Tlf: Campus Roskilde Køgevej Roskilde Tlf: Campus Roskilde Elisagårdsvej Roskilde Tlf:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademiets bestyrelse Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Erhvervsakademi Sjællands opgave Erhvervsakademi Sjællands mission og vision Uddannelser, studerende og ansatte i Organisationen i 2014, konsolidering og institutionsakkreditering Ny strategi, ny udviklingskontrakt og nye politiske mål Rammerne for udvikling af studiemiljøer i 5 campusbyer Årets faglige resultater Redegørelse om EASJ s kapacitetsopbygning til styrkelse af udviklings- og evidensbasering Årets økonomiske resultat Driftsindtægter Driftsomkostninger Undervisningens gennemførsel Ledelse og administration Bygningsdrift Ledelsens forventninger til Den økonomiske udvikling Hoved og nøgletal Afrapportering på udviklingskontrakten Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Mål 2: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Mål 3: Tidligere færdig og mindre frafald Mål 4: Øget innovationskapacitet Mål 5: Styrket udviklings- og evidensbasering Mål 6: Internationalisering Årsregnskab Regnskabsgrundlag Generelt om indregning og måling Leasing Omregning af fremmed valuta Segmentoplysninger 22

4 4 INDHOLDSFORTEGNELSE 11.0 Resultatopgørelsens hovedbestanddele Omsætning Omkostninger Finansielle poster Balancen og pengestrømsopgørelse Materielle anlægsaktiver Nedskrivning af anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Finansielle gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Likviditetsudvikling Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Fripladser og stipendier Påtegninger Daglig ledelse - direktionen Bestyrelsen Den uafhængige revisors erklæringer Påtegning på årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Revisors ansvar Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen 38

5 INSTITUTIONSOPLYSNINGER Institutionsoplysninger 1.1 Institutionen Erhvervsakademi Sjælland Lyngvej Køge Telefon: Hjemmeside: Institutionsnummer: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar december Hjemsted: Køge Kommune 1.2 Erhvervsakademiets bestyrelse Medlemmer Susanne Lundvald, Adm. direktør, Lean Vent ApS (bestyrelsesformand EASJ) Carsten Bloch Nielsen, Afdelingsformand (næstformand for bestyrelsen EASJ) Connie Abel, Afdelingsformand Jesper Simonsen, Professor, RUC-Roskilde Universite Niels Ole Vibo Jensen, Uddannelseschef, Roskilde Tekniske Skole Peter Fugl Jakobsen, Mester, Børge Jacobsen & Søn A/S Susanne Parfelt, HR Business Partner, Chr. Hansen A/S Helle Bach Aaløse, Salgs- og projektdirektør, Westrup A/S Karsten Kjær, Adm. direktør, Wuxus A/S Anna Beata Cordua, Cand. Merc. Int. Tommy Jensen, Cand. Jur. Jesper Kystgaard, Jordbrugsteknolog-studerende Mathias Hansen, Jordbrugsteknolog-studerende Udpeget af Vækstforum/Regionsrådet HK Sjælland Teknisk Landsforbund Danske Universiteter DE Lederne Dansk Byggeri Dansk Industri Selvsupplerende Selvsupplerende Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Repræsentant for studerende Repræsentant for studerende 1.3 Daglig ledelse Ulla Skaarup, rektor John Norman, ressourcechef Lene Brysting Renault, administrationschef

6 6 INSTITUTIONENS FORMÅL BANKFORBINDELSE REVISION 2.0 Institutionens formål Erhvervsakademi Sjælland er en selvejende institution indenfor den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region Sjælland, og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 3.0 Bankforbindelse Danske Bank 4.0 Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup

7 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Erhvervsakademi Sjælland er ét af ni Erhvervsakademier i Danmark og som sådan en del af en uddannelsessektor, der udbyder og udvikler videregående uddannelser på det tekniske og merkantile område og samtidig varetager praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med de erhverv, som uddannelserne retter sig imod. 5.2 Erhvervsakademi Sjællands opgave er at dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i Region Sjælland. er at sikre, at uddannelserne bygger på forskningsog udviklingsviden inden for de relevante fagområder samt viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. er at medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter, samt med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og vidensinstitutioner og det omgivende samfund. 5.3 Erhvervsakademi Sjællands mission og vision EASJ er en regional uddannelsesinstitution, der er tæt på det lokale erhvervsliv og den enkelte studerende. Vores formål er at formidle viden og facilitere læring med henblik på at styrke de professionelle kompetencer i erhvervslivet og at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det sker overordnet, dels gennem uddannelse af unge mennesker til en karriere i erhvervslivet, dels gennem efter- og videreuddannelse af erhvervsaktive og dels gennem viden- og udviklingssamarbejder med virksomheder og organisationer. EASJ s vision er udvikling af et dynamisk og sammenhængende Erhvervsakademi med fem bæredygtige og varierede studiemiljøer, der bæres af seks spydspidsfagligheder, kvalitetsmæssigt og fagligt med respekt for såvel tradition som fornyelse. Vi optimerer løbende undervisning og videnudvikling sammen med det lokale erhvervsliv, og som engagerede medarbejdere faciliterer vi den individuelle og kollektive læring, der tager afsæt i det erhvervsliv den studerende skal arbejde i og sammen med efterfølgende. 5.4 Uddannelser, studerende og ansatte i 2014 EASJ udbyder i alt 26 fuldtidsuddannelser med 13 tilknyttede deltidsuddannelser. I 2014 har EASJ ikke søgt nye udbud. I alt STÅ (ressourceudløsende årselever) har været i gang i 2014, en fastholdelse af aktiviteten fra Heraf STÅ på fuldtidsuddannelserne, 502 STÅ på efter- og videreuddannelsesområdet samt 15 STÅ på IDV aktiviteter. Vi har dimitteret 932 studerende i alt, en stigning på 3 % i forhold til Med udgangspunkt i regnskabsparadigmet fastholdes sidste års aktivitet. Hvad angår STÅ, der tilskrives uddannelser tilhørende Erhvervsakademi Sjælland, er der et fald i taxameterudløsende STÅ på såvel fuldtidsuddannelserne som efter- og videreuddannelserne. Faldet hvad angår fuldtidsuddannelserne tilskrives frafald samt UCSJ s hjemtagelse af CØSA 198. Nedgangen på efter- og videreuddannelsesområdet tilskrives grundlæggende aktivitetsnedgang samt en omlægning af samarbejdet med erhvervsskolerne. EASJ har i 2014 undervist ca. 500 udenlandske studerende fra mere end 30 forskellige lande, hvilket er samme niveau som i Det øgede optag samt hjemtagelsen af en række administrative opgaver har medført en forøgelse på medarbejdersiden med en stigning i årsværk fra 234

8 8 LEDELSESBERETNING 2014 Optaget af ny studerende i 2014 steg med ca. 19 % i forhold til Optaget er fordelt som illustreret i figuren nedenfor Merkantil 100 IT Teknisk i 2013 til 255 årsværk i De tværgående funktioner og kravene til en kompleks og voksende organisation har betydet, at rektoratet er blevet udvidet. 5.5 Organisationen i 2014, konsolidering og institutionsakkreditering EASJ gik ind i 2014 med en ny lov om Erhvervsakademier, som fastslår akademiernes rolle som selvstændig sektor. En væsentlig og spændende opgave har været at etablere en ny bestyrelse, som skulle stå i spidsen for udmøntningen af erhvervsakademiets opgave som uddannelsesudbyder på Sjælland og som garant for, at intentionerne i den nye lov efterleves. Udpegning og konstituering af den ny bestyrelse på 13 medlemmer fandt sted i juni, hvor også vedtægt og forretningsorden kom på plads. Som supplement til bestyrelsens arbejde med uddannelsesudbuddet er der indenfor akademiets mange uddannelsesområder nedsat 7 nye uddannelsesudvalg: 1) Fødevarer, sundhed og biotek 2) Bygge og anlæg 3) IT og digital kommunikation 4) Teknisk produktion 5) Finans og administration 6) Service og salg 7) Ledelse og innovation EASJ organisationen er i 2014 centralt konsolideret med nu 100% egen økonomiafdeling, styrkelse af IT, HR og kvalitetsfunktionerne og løbende udvikling af de 3 tværgående centre for: 1) Sammenhængende Studieservice 2) Efter- og Videreuddannelse 3) Erhverv og Udvikling I uddannelsesmiljøerne har fokus været på konsolidering af studieledelserne og et øget fokus på sammenhæng mellem uddannelserne. Den alt dominerende indsats for alle afdelinger og alle uddannelser har været at toptune organisationen til sikring af kvalitet i uddannelserne og den tilstundende institutionsakkreditering i

9 LEDELSESBERETNING Organisationsdiagram 2014 Økonomi, løn og bygninger Kvalitet og HR Kommunikation og Markedsføring IT Ressourcechef Bestyrelsen Rektor Administrationschef (direktion) Center for Erhverv og Udvikling Center for Efter- og videreuddannelse Sammenhængende studieservice, inkl. internationalisering Campus Nyk. F Videngrundlag Jens LN 1 Studieleder Uddannelser Campus Køge International Jørgen H 2 Studieledere Uddannelser Campus Roskilde Kvalitet Jørgen E. 3 Studieledere Uddannelser Campus Slagelse Uddannelsesudvikling Vibeke T M 2 Studieledere Uddannelser Campus Næstved Økonomi John N 3 Studieledere Uddannelser Undervisning Praktik Projekter Udvikling Studievejledning Studieadministration 5.6 Ny strategi, ny udviklingskontrakt og nye politiske mål 2014 har været præget af det nye politiske fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans dvs. højere kvalitet i undervisningen og bedre match mellem dimittender og jobmuligheder. Kvalitetskommissionens anbefalinger er omsat i indsatser, der regulerer optaget på uddannelser med historisk høj ledighed den såkaldte dimensionering, som også får stor betydning for EASJ s udbud de næste 3 år blev afsluttet med en udmeldt dimensionering på 5 af EASJ s uddannelser, en indgået udviklingskontrakt for mellem Uddannelsesministeren og EASJ s bestyrelse og en EASJ strategi for Grundstenene for EASJ s arbejde fremover er således på plads. Strategien udfoldes i 2015 med inddragelse af enheders arbejde med konkrete strategiske handlingsplaner. 5.7 Rammerne for udvikling af studiemiljøer i 5 campusbyer I 2014 lykkedes det at få omsat de foregående års analysearbejder til egentlige beslutninger. Det betyder, at EASJ nu har en samlet bygningsstrategi, der understøtter sigtet om at etablere stærke og kendte uddannelsesmiljøer i nutidige rammer på fem adresser: Roskilde: Køge: Næstved: Slagelse: Nykøbing: Der etableres et nyt campus, hvor alle uddannelser samles. Der er reserveret grund med henblik på nybyggeri. Uddannelserne samles på én adresse. Nuværende position fastholdes, adgangsveje synliggøres. Aktiviteterne samles på én adresse. I flere byer har der igennem nogle år været arbejdet på kommunal campusudvikling, et arbejde EASJ også har været og er en del af. Erhvervsakademiet søger samarbejdet med udgangspunkt i strategiens krav til udvikling af egne studiemiljøer og den nødvendige økonomi til at realisere disse. 5.8 Årets faglige resultater EASJ s væsentligste faglige resultat i 2014 er de 932 dimittender, som blev færdige med deres uddannelser og som er klar til at bidrage til udvikling i vores erhvervsliv. Det er 24 flere end i Endvidere er de mange samarbejder med erhvervslivet i form af projekter, praktikophold, show cases, matchmaking events, innovationsforløb, drivhuse som inkubatorer for iværksætterspirer osv. resultater, som vi er meget tilfredse med. Den internationale indsats med mange samarbejdsrelationer, udvekslinger og en stadig bedre integration af de internationale studerende bærer i samme retning. Og det er lykkes at få øget interessen

10 10 LEDELSESBERETNING 2014 for udlandsophold ganske betragteligt. Vi er mindre tilfredse med, at vi har vanskeligt ved at nå målene om bedre gennemførelsesprocent på uddannelserne og derved øge arbejdskraftudbuddet. De faglige resultater udtrykt i mål i udviklingskontrakten fremgår af målrapporteringen senere i årsrapporten. 5.9 Redegørelse om EASJ s kapacitets opbygning til styrkelse af udviklings- og evidensbasering Det styrende princip for EASJ s arbejde med udviklings- og evidensbasering er, at det understøtter udviklingen af uddannelsernes videngrundlag (erhverv og udvikling), at det understøtter det tværgående samarbejde i akademiet til understøttelse af også mindre uddannelsesmiljøer, og at der er fokus på de regionale erhvervsudviklingsindsatser. Sigtet med videnarbejdet er tofold, dels at sikre den bedst mulige videnformidling til de studerende i den daglige undervisning, og dels at styrke relevansen af EASJ s leverancer til Region Sjællands erhvervsliv. For at sikre en ensartet og koordineret indsats ift. principper og formål i videnarbejdet, og særligt for at sikre opfyldelsen af mål 4 om øget innovationskapacitet og mål 5 om styrket udviklings- og evidensbasering i udviklingskontrakten , har EASJ allerede i 2013 etableret Center for Viden og Erhverv. Centret har til opgave at sikre indsatsen og fremdriften på disse to strategiske områder og ikke mindst som supporterende serviceenhed at sørge for at indsatsen forankres i de faglige miljøer. Centrets interne organisering afspejler prioriteringer og valg i udviklingskontrakten, idet den definerer fem overordnede ansvarsområder: 1) Innovation 2) Ledelse i SMV er 3) Fødevarer og sundhed 4) Bæredygtigt byggeri og produktion 5) Kommunikation og formidling Centret for Viden og Erhverv er bemandet med en udviklingschef og tre udviklingsledere, og varetager den strategiske koordinering og prioritering af arbejdet med videngrundlaget i samarbejdet med akademiets faglige miljøer, hvor det egentlige videnarbejde er forankret. Videnarbejdet er beskrevet kvantitativt nedenfor i målrapporteringen. Centret har etableret en række grundlæggende værktøjer, som sigter mod at sikre strategisk retning samt drifts- og leverancesikkerhed i videnarbejdet og erhvervslivskontakten. I forlængelse af de værktøjer, som centret udviklede og implementerede i 2013 (Projektstyringsværktøjet, intern videncentermodel, samarbejdsmodel med universiteter til sikring af metodisk kvalitet i videnproduktion), har det udviklet og startet implementering af følgende værktøjer i 2014: Electronic Costumer Relation Management-system: CRM-systemet danner ramme for en ensartet administration af studiepraktik på alle studier (fuldt implementeret ultimo 2015), og desuden danner systemet basis for en systematisering af samarbejdsflader mere generelt med eksterne partnere, herunder aftagere af akademiets efterog videreuddannelsesydelser. Samarbejdsmodel med EASJ s organisatoriske grundelement, campus: Modellen tilsigter en bred samarbejdsflade med de faglige miljøer, som supplerer den specifikke og dybe samarbejdsflade, der sker gennem projektstyringsmodellen. Ph.d.-inkubation: i lyset af ønsker hos flere af akademiets faglige medarbejdere har Centret etableret forløb for de medarbejdere, der overvejer at skrive en ph.d.-afhandling. Forløbet har dels til formål at sikre seriøsiteten og kvaliteten i de enkelte projekter, og dels i samarbejde med den enkelte ph.d.-aspirant at afsøge og opdyrke mulige finansieringsformer. Relationen til og understøttelsen af de faglige miljøers arbejde og udvikling foregår gennem en klyngemodel, som er udviklet i løbet af 2013 og implementeret i Modellen er i lighed med videncentermodellen konstrueret med henblik på en integration af faglige miljøer på tværs af campusser, herunder at sikre kritisk masse i de enkelte faglige miljøer internt og på tværs af campusser. Den overordnede klyngetanke rammesætter tre hovedklynger, merkantil, teknisk og IT, hvor især den tekniske hovedklynge udskiller tre underklynger, byggeri og konstruktion, produktion og proces samt fødevarer. Klyngetanken kombineres med samarbejdsfladen med de enkelte campusser med henblik på at sikre størst mulig gennemslagskraft for det proaktive viden arbejde i de faglige miljøer.

11 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Årets økonomiske resultat 6.1 Resultatopgørelsen for året 2014 Årets resultat er et overskud på 5,5 mio. kroner svarende til 2,4% af omsætningen. Resultatet i 2013 var 5,1% af omsætningen. Resultatet for 2014 betragtes som tilfredsstillende. 6.2 Driftsindtægter De samlede driftsindtægter udgør 225,4 mio. kroner, en stigning på ca. 8% i forhold til Indtægterne lever ikke op til de budgetterede forventninger. Afvigelsen stammer fra mindre statstilskud end forventet, et lidt større frafald på fuldtidsuddannelserne end forventet og tilbagegang på åben uddannelse. Indtægterne er yderligere forbedret af indtægtsførte hensatte midler ca. 2.0 mio. kroner samt ekstraordinære indtægter i forbindelse med udlejning af lokaler 1.5 mio. kroner. Ser man bort fra disse ekstraordinære indtægter er der en indtægtsfremgang på ca. 7%. At der på trods af en nulvækst målt i STÅ kan registreres en fremgang i driftsindtægterne, tager udgangspunkt i regnskabsparadigmets håndtering af udlagte aktiviteter, reelt er der tale om en indtægtsnedgang, der er ligefrem proportional med nedgangen i antallet af STÅ. 6.3 Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgør 218,6 mio. kroner, hvilket er mindre end forventet. De væsentligste faktorer er mindre lønudbetalinger, manglende forbrug på puljer hensat til statens selvforsikring, sygdom og barsel samt generel påpasselighed i driften. 6.4 Undervisningens gennemførsel Omkostningerne til undervisningens gennemførsel er sammenlignet med 2013 på et acceptabelt niveau. En stigning på ca. 3 % sammenholdt med en stigning i optaget på ca. 1 9%, hvortil indtægterne først realiseres primo Den væsentligste parameter til denne moderate stigning, er et udtryk for at OK13 nu er implementeret i organisationen. Merarbejdet er således sammenlignet med 2013 reduceret med ca. 60 % 6.5 Ledelse og administration Omkostningerne til ledelse og administration er steget med ca. 27 %, hvilket tager udgangspunkt i en opnormering af rektoratet. Kravene fra såvel organisationen som omverdenen til serviceydelser og afrapporteringer stiger. Det har således været nødvendigt, at styrke HR, markedsføring og IT. Hjemtagelsen af økonomiopgaverne fra Administrationsfællesskabet SSZ bidrager ligeledes i en overgangsfase til denne meromkostning. 6.6 Bygningsdrift Omkostningerne til bygningsdrift er stigende i takt med erhvervsakademiets vækst, anskaffelse af bygninger samt vedligeholdelse af disse. Stigningen fra 2013 til 2014 er på ca. 10 %. Stigningen skal ses i forhold til et efterslæb omhandlende indretning og renovering af eksisterende rammer. Mio. kr. Andel af omsætningen Regnskabsår Undervisningens gennemførsel % 68 % 73 % Markedsføring % 2 % 2 % Ledelse og administration % 12 % 10 % Bygningsdrift % 11 % 11 % Aktiviteter med særlige tilskud % 1 % 1 % Forsknings- og udviklingsaktiviteter % 0 0 I alt % 94 % 97 %

12 12 LEDELSENS FORVENTNINGER TIL Ledelsens forventninger til 2015 I 2015 bliver kodeordene kvalitet, øget gennem førsel, videngrundlag, styrket erhvervslivskontakt og tværfaglige uddannelsesmiljøer. Der venter en meget stor opgave i forbindelse med institutionsakkrediteringen, en opgave, der på alle måder vil teste vores kvalitetssystem helt ud til organisationens yderste led. Vi er forsigtigt optimistiske. Som det fremgår af ansøgertallene, er vi blandt de uddannelsessøgende, som uddannelsessted, et populært valg. For at fastholde og udbygge denne position skal vi i 2015 have væsentligt mere fokus på fastholdelse. Den nuværende fastholdelse er på ingen måder tilfredsstillende. Indsatser som indslusningsvejledning, optagelsesprøver og opfølgningssamtaler vil, sammenholdt med implementeringen af Erhvervsakademiets pædagogiske grundlag, være bærende aktiviteter til fremme af en øget gennemførsel. Den regionale uddannelsesdistribution ligger os naturligt stærkt på sinde og derfor vil hovedindsatsen blive at udvikle og sikre et godt tværfagligt studiemiljø på alle 5 campusser og på alle 25 uddannelser. Tværgående og tværfaglige uddannelsesmiljøer, der leverer bredspektrede kompetencer med tydelig faglighed, mere kvalitet og mere undervisning blandt andet i form af samlæsninger på tværs af uddannelser og campus. Dimensioneringen forventes således først at have økonomisk gennemslag i 2016, hvor den vil ramme os med fuld kraft på de tekniske- og IT uddannelserne. Den præcise effekt af dimensioneringen er vanskelig at fastsætte endeligt. Vi arbejder målrettet med at sikre en bedre gennemførsel, bedre udnyttelse af ressourcer mellem uddannelsesområder samt vejledning af de uddannelsessøgende mod uddannelser, der ikke dimensioneres. Der forventes øget aktivitet i Center for Erhverv og Udvikling, og den øgede aktivitet forventes at generere ekstern medfinansiering. Det forventes, at omkostningerne til undervisningens gennemførsel fastholdes på det nuværende niveau. Det primært med udgangspunkt i yderligere en reduktion i merarbejdet som kompensation for lønstigningen i OK15. Omkostninger til drift af bygninger vil være stigende, da der i 2015 realiseres vedligeholdelsesplaner og ansættes personale til regulær bygningsdrift. Det sammenholdt med den vedtagne bygningsstrategi, herunder etableringen af et nyt campus i Roskilde og den pågående udarbejdelse af et aktstykke til samme gør, at omkostningerne forventes stigende. Endelig vil vi i 2015 fokusere på yderligere at udbygge struktur og indhold af vores ledelsesinformationssystem for, at kunne agere hurtigt og aktivt på udviklingen. 7.1 Den økonomiske udvikling Finansloven 2015 indeholder, som de seneste finanslove, stadige generelle nedsættelser af taksterne. Erhvervsakademiet forventer i det væsentligste at kunne fastholde driftsindtægterne på det nuværende niveau. Fordelt med en stigning på de danske fuldtidsstudier, mens det forventes, at såvel efter- og videreuddannelsesområdet, som det internationale vil falde en smule.

13 HOVED OG NØGLETAL Hoved og nøgletal HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse, DKK mio Omsætning 225,4 208,6 192,5 9,5 7,7 Driftsomkostninger 218,6 196,9 187,0 9,2 7,5 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 6,8 11,8 5,5 0,3 0,2 Finansielle poster i alt 1,3 1,1 0,7 0,2 0,2 Resultat før ekstraordinære poster 5,5 10,7 4,7 0,6 0,4 Periodens resultat 5,5 10,7 4,7 0,6 0,4 Balance, DKK mio Anlægsaktiver 68,7 71,7 71,5 71,8 0,0 Omsætningsaktiver 109,2 118,6 86,5 68,9 32,3 I ALT AKTIVER 178,0 190,3 158,1 140,7 32,3 Egenkapital ultimo 63,4 57,8 47,2 42,4 0,9 Langfristet gæld 39,6 40,6 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 75,0 91,9 110,9 98,3 31,4 I ALT PASSIVER 178,0 190,3 158,1 140,7 32,3 Pengestrømme, DKK mio Driftsaktivitet -7,3-1,7 13,8 10,6 5,6 Investeringsaktivitet 0,4-2,8-3,6 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet -1,1 41,7 0,0 0,0 0,0 Pengestrøm, netto -8,0 37,2 10,2 10,6 5,6 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 2,5 5,1 2,5 6,0 5,1 Likviditetsgrad (%) 145,7 131,2 78,0 70,2 103,0 Soliditetsgrad (%) 35,6 30,4 29,8 30,2 2,6 Finansieringsgrad (%) 59,7 59,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger pr. 100 STÅ/ÅE (t.kr.) Undervisningens gennemførelse Aktiviteter med særlige tilskud Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift I alt pr. 100 STÅ (t.kr)

14 14 HOVED OG NØGLETAL Studieaktivitet ordinære videregående uddannelser Teori STÅ heraf teori STÅ undervisning udlagt til andre heraf teori STÅ undervisning gennemført for andre Praktik STÅ heraf praktik STÅ undervisning udlagt til andre Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre Antal dimittender for året Studieaktivitet åben uddannelse Åben uddannelse Videregående uddannelse Åben uddannelse Ikke videregående niveau/ øvrige uddannelser heraf åben uddannelse undervisning udlagt til andre Åben uddannelse i alt ekskl. udlagt undervisning til andre Studieaktivitet øvrige uddannelser Indtægtsdækket virksomhed 14,9 15,3 14,5 Øvrige uddannelser i alt 14,9 15,3 14,5 0 0 Studieaktivitet i alt Studieaktivitet Udenlandske selvbetalere STÅ Praktik STÅ AU Total Medarbejdere (årsværk) Antal medarbejder årsværk uddannelser Antal medarbejder årsværk øvrige Antal årsværk i alt DEFINITIONER OG OPGØRELSESMETODER, NØGLETAL: Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad STÅ årselev Årsværk Resultat før ekstraordinære poster x 100 / Omsætning i alt Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver Langfristede gældsforpligtelser x 100 / Materielle anlægsaktiver En årselev modtager 40 ugers undervisning En ansat omregnet til fuldtidsansættelse svarende til 1924 arbejdstimer

15 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Afrapportering på udviklingskontrakten Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse 1.1 De studerendes vurdering af deres undervisning, organisering af deres uddannelse og uddannelsens praktik Mål Gns. Min. Realiseret Gns. Min. Undervisning Undervisning Ledelse og organisering af uddannelserne Ledelse og organisering af uddannelserne Praktik Praktik Delvist opfyldt Målet er kun delvist nået. For både Undervisning og Ledelse og organisering af uddannelsen scorer 12 uddannelser over det fastsatte måls minimum. Den uddannelse, der scorer lavest, er en uddannelse, der har gennemgået store ændringer. hvor hovedfokus er ændret og præciseret, og hvor der samarbejdes med de øvrige uddannelser på campus. Det må forventes at tage lidt tid at vende udviklingen af uddannelsen, hvorfor resultaterne sandsynligvis først ses i Dimittendernes vurdering af uddannelsens relevans for deres job og karriere Gennemsnit af vurdering af uddannelsens relevans: 80 % Der er i 2014 ikke blevet fortaget en ny dimittendundersøgelse, hvorfor sidste års resultat bruges. Der foretages i stedet fokusgruppeinterviews med dimittender på de enkelte uddannelser 83 % af respondenterne har vurderet, at uddannelsen er relevant. Opfyldt ,5 % af undervisere (svarende til 20 undervisere) har været i 2 ugers virksomhedspraktik 13 ophold svarende til 9,6 % af underviserne Delvist opfyldt Målsætningen om at 20 undervisere i 2014 skulle i praktik er blevet udfordret af forhold, som ikke kunne forudsiges på tidspunktet for udviklingskontraktens tilblivelse, i særlig og overvejende grad forhold afledt af OK13. Det forventes imidlertid, at underviserpraktik fremadrettet vil have en stor plads i EASJ s arbejde med løbende at kvalificere medarbejdernes viden- og praksiskompetencer ift. det arbejdsmarked, som akademiet uddanner til. Der arbejdes på et nyt koncept med RUC om tværfaglig praktik, herunder underviserpraktik.

16 16 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 2: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af institutionens professionsbachelor-uddannelser giver direkte adgang til mindst én kandidatuddannelse 5 af 7 (71 %) professionsbacheloruddannelser har direkte adgang til en kandidatuddannelse Delvist opfyldt Arbejdet med aftaler om overgang fra bachelor til kandidatuddannelser vurderes at være en fælles EA sektoropgave. Aktuelt er det vanskeligt at komme videre pga. dimensioneringskonsekvenser på universiteterne % af både ansøgere og optagne kommer med en EUD-baggrund Ansøgere: 25,67 % Optagne: 21,07 % Delvist opfyldt EASJ ligger pænt med overgangsfrekvens fra EUD til EA uddannelserne, men der er ikke opnået den forventede stigning. En analyse viser at det er visse af især de merkantile uddannelser, hvor specifikke krav om gymnasiale fag gør det vanskeligt at øge EUD optaget. I forbindelse med omlægningen af optagsmetoder med dimensionering og øget fokus på fastholdelse vil realkompetencevurderinger få større vægt. Nye adgangskrav (2015) og EUX elever vil formentlig kunne ændre billedet i positiv retning. 2.3 Omfanget af aktivitet på institutionens udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter (AU og Diplomuddannelser) Stigning i årselever: 20,0 Total stigning i årselever AU/Diplom: 7 % I 2014 er der sket et fald på efter- og videreuddannelsesområdet på 36 % Ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt, den nedadgående tendens fra 2013 fortsætter og det er en landsdækkende tendens. EASJ har oprustet på koordineringen og det virksomhedsopsøgende arbejde (i samarbejde med de faglige organisationer) og glæder sig over, at 2 nye AU uddannelser er kommet i gang. Øget fokus på efteruddannelsesområdet er et indsatsområde i 2015 også i EA sektoren. Der forventes en potentiel centralisering på området hvis konsekvens for EASJ pt. er ukendt.

17 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 3: Tidligere færdig og mindre frafald Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse 3.1 Andel nyoptagne studerende, som Minimum Samlet gns. Ikke opfyldt fortsat er indskrevet på uddannelsen Mål 78 % 87 % ved afslutning af 1. studieår. Minimum gældende for alle uddannelser: 78 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 87 % Realiseret 15 ud af 26 uddannelser opnår ikke minimum 78 % Over 78 % Multimediedesign Køge Handelsøkonom Næstved Finansøkonom Næstved International handel og Næstved markedsføring Have- og parkingeniør Roskilde Laborant Roskilde Markedsføringsøkonom Roskilde Procesteknolog Roskilde Webudvikling Roskilde Installatør Slagelse Laborant Slagelse % E-koncept Køge Serviceøkonom Køge Logistikøkonom Køge Bygningskonstruktør Næstved Datamatiker Næstved Datamatiker Roskilde Produktionsteknolog Slagelse Under 70 % Administrationsøkonom Køge Installatør Nykøbing Multimediedesign Nykøbing Autoteknolog Næstved Datamatiker Slagelse Jordbrugsteknolog Slagelse Multimediedesign Slagelse Serviceøkonom Slagelse EASJ s gennemførselstal er ikke tilfredsstillende på 8 fuldtidsuddannelser, som derved trækker det samalede gennemsnit ned. Måltallet er øget fra 74 % i 2013 til 78% i 2014, hvilket ikke har været muligt at realisere på trods af indsatser i løbet af Øget gennemførsel er det vigtigste fokusområde på alle uddannelser i 2015 og en række tiltag både via kvalitetssikringssystemet og via involvering af den sammenhængende studieservicefunktion skal vende billedet i Alle uddannelser har gennemgået kvalitetskonceptets krav om fokus på gennemførsel og efterlevelse af de fællesstandarder, der er indsat. Alle studieledelser har gennemgået interne audits med fokus på emnet og der er udarbejdet opfølgningsplaner på de enkelte uddannelser 2. Der er udarbejdet en overordnet fastholdelsesstrategi og alle studiemiljøer (campus) har fastholdelse med i udarbejdelsen af de strategiske handlingsplaner for Optagsprocedurer, der i højere grad sikrer motiverede studerende, er under udarbejdelse og implementeres i foråret 2015.

18 18 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN 2014 Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse 3.2 Andelen af studerende, der fuldfører Minimum Samlet gns. Ikke opfyldt uddannelsen. Mål 75 % 80 % Minimum gældende for alle uddannelser: 75 % Realiseret 13 (/17) uddannelser opnår ikke minimum 70 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 80 % Over 75 % Under 75 % Finansøkonom Procesteknolog Produktionsteknolog Logistikøkonom Jordbrugsteknolog Markedsføringsøkonom Webudvikling Datamatiker Multimediedesigner Administrationsøkonom Autoteknolog Installatør Handelsøkonom Serviceøkonom Bygningskonstruktør E-konceptudvikling Laborant Det samlede gennemsnit for fuldførelse er steget fra 62 % i 2013 til 70 % i 2014, en pæn forbedring selvom 13 ud af 17 uddannelser ikke opnår minimumsmålet på 80 % om fuldførelse af hele uddannelsen. Måltallene er modelberegnet (tilbage i 2012) og ikke præcise. Under alle omstændigheder er der et for stort frafald generelt og på enkelte uddannelser et markant frafald, som har høj prioritet. Se 3.1. for indsatser.

19 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 4: Øget innovationskapacitet Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af de studerendes afsluttende eksamensopgave tager afsæt i et konkret innovativt samarbejde med en virksomhed 97 % af alle afsluttende eksamensopgaver var i 2014 skrevet i samarbejde med en virksomhed Opfyldt % af de studerende er i virksomhedspraktik og heraf er 5 % i iværksætterpraktik 96,8 % af de studerende var i virksomhedspraktik og heraf var 1,17% i iværksætterpraktik Delvist opfyldt Andelen af egentlig iværksætterpraktik har været for optimistisk, da PBA i innovation og Entrepreneurship først skulle godt i gang. Men stor tilfredshed med området og målopfyldelsen. Stor fremgang fra sidste år (hhv. 91% og 0,3%) % af de studerende, der har deltaget i minimum 8 matchmakingaktiviteter i samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder og erhvervsråd 4.4 EASJ deltager i 30 institutionelle samarbejder om innovation og iværksætteri fordelt på 7 samarbejder med erhvervsfora om konkret opgaveløsning i form af innovation camps 15 samarbejder med private virksomheder om kompetenceudvikling af medarbejdere 8 samarbejder med væksthuse om etablering af virksomheder 4.5 Medarbejdere og studerende har løst 2 opgaver for mindre og mellemstore virksomheder via videnkuponordningen Alle studerende på EASJ har i 2014 været omfattet af aktiviteter med lokale virksomheder og erhvervsråd 12 samarbejder med erhvervsfora om konkret opgave løsning i form af innovation camps 36 samarbejder med private virksomheder om kompetenceudvikling af medarbejdere 12 samarbejder med væksthuse om etablering af virksomheder Videnkuponordningen er afskaffet Opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Målet for 4.5 er ikke opfyldt, da videnkuponordningen ikke findes længere % af EASJs fuldtidsuddannelser, der indeholder innovationsforløb 16 ud af 24 fuldtidsstudier indeholder innovationsforløb, svarende til 67 % Ikke opfyldt Måltallet på egentlige ECTS innovationsforløb på 90% af uddannelserne er sat for højt (i 2012). Vi er tilfredse med fremdriften i omfanget af innovationsforløb, da der derudover tilbydes og gennemføres en række ekstra curriculære forløb til alle studerende på alle fem campusser.

20 20 AFRAPPORTERING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKTEN Mål 5: Styrket udviklings- og evidensbasering Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af underviserne er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter I 2014 var 67 (svarende til 49,6 %) undervisere involveret i FoU-projekter Opfyldt 5.2 I alt 10 FoU-projekter i deltagelse med universiteter og/eller øvrige forskningsinstitutioner 5.3 Omfang af ekstern finansiering af institutionens FoU-aktiviteter er kr. i ekstern finansiering svarende til 50 % af EASJs samelede FoU-finansiering. 5.4 Handleplan for kapacitetsopbygning og styrket udviklings- og evidensbasering af institutionernes uddannelsesudbud: 1 fokusområde Bæredygtigt byggeri er igangsat 1 tværgående udviklingsområde Kommunikation og formidling igangsat I 2014 har der været 11 FoU-projekter med deltagelse af eksterne vidensinstitutioner Den samlede FoU-finansiering udgør mio. kr., heraf udgør den eksterne finansiering mio. kr. I 2014 er handleplaner for begge fokusområder igangsat med hhv. IMODUS (andre deltagere bl.a. UCSJ og RUC) Grøn Beton (andre deltagere bl.a. DTU) Bæredygtigt byggeri (andre deltagere bl.a. DTU) Opfyldt Opfyldt Opfyldt Mål 5 er ydermere beskrevet i Ledelsesberetningen, afsnit Mål 6: Internationalisering Indikator og milepæl Resultat Målopfyldelse % af de studerende gennemfører et studieeller praktikophold i udlandet af 14 dages varighed og 10 % har gennemført et praktikophold af 12 ugers varighed som del af deres uddannelse I 2014 var der i alt 198 studerende på enten praktik- eller studieophold i udlandet. 18 % af de studerende var i praktik i udlandet og 3 % var på studieophold. Herudover har en stor del af de studerende været på studietur og ophold i udlandet i kortere perioder. Delvist opfyldt Målet om internationale ophold har en opadgående tendens som udtryk for, at der blandt de studerende er en stigende interesse også for praktikophold i udlandet. En ny ministeriel beregningsmåde, hvor også de korte ophold tæller med betyder at 11,5 % af de studerende var i udlandet, hvis de korte ophold tæller med. For at sikre, at der i de kommende år vil være flere studerende, der tager et studieophold i udlandet, er det internationale område i 2014 blevet opprioriteret. Der er blevet oprettet et optagelses- og mobilitetssekretariat, ligesom der er ansat en række internationale ambassadører, der skal sikre, at strategien for det internationale udmøntes på campusniveau. Udbygningen af internationale samarbejdsaftaler og ERASMUS arbejdet prioriteres højt % af underviserne (10 undervisere) inddrages i en kombination af e-læring og tilstedeværelse % af internationale studerende indgår i internationaliseringsprojekter med virksomheder i Region Sjælland/Danmark 25 undervisere har deltaget i aktiviteter i udlandet af forskellig karakter. 104 internationale studerende (EU og ikke-eu-studerende) har i 2014 indgået i virksomhedspraktik/-projekt. Opfyldt Opfyldt

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Copenhagen Business

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Copenhagen Business > Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2011 Copenhagen Business Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om institutionen Ledelsesberetning

Læs mere

!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!!

!!!!!!!!!!!!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013,!!!!!!!!!!!!!!!! 15.!MARTS!2013!! ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,,,, REGNSKAB,2013, 15.MARTS2013 1.,Opsummering, Årsregnskabetviseretoverskudpå13,3mio.kr.svarendetilenoverskudsgradpå5,6.Deter7,5 mio.kr.bedreendforventetibudgettetogettilfredsstillenderesultatfor2013.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere