Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]"

Transkript

1 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD Generelle forsikringsbetingelser Dette dokument indeholder parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne assistanceforsikring. Bør læses meget omhyggeligt og altid være tilgængeligt. Generelle bestemmelser (Uddrag af Betingelserne) Sikrede henvises til denne polices betingelser. For at opfylde betingelserne og opnå dækning i henhold til denne gruppeforsikring skal sikrede kontake assisastanceudbyderen, så snart der opstår et krav eller et eventuelt krav. Under alle omstændigheder skal sikrede kontakte assistanceudbyderen ved afholdelse af udgifter på mere end 250 eller så hurtigt som det er fysisk muligt, for at indhente assistanceudbyderens forudgående tilladelse. Ved akut behov for lægehjælp ring til Falck Euro Service med oplysning om kortindehavers navn, MasterCard kortnummer samt så mange oplysninger som muligt. Giv assistanceudbyder et telefon-, fax- eller telexnummer, hvor sikrede kan kontaktes. Falck Euro Service har åbent døgnet rundt hele året. Selv om organiseringen af alle assistanceydelser er omfattet af denne gruppeforsikringspolice, er betalingen af visse ydelser afhængig af, at der er dækning i henhold til rejseforsikringen tilknyttet Alm. Brand MasterCard. Assistanceudbyder for denne gruppeforsikring vil samarbejde med det pågældende forsikringsselskab om direkte betaling til leverandører af sundheds- og/eller transportydelser i forbindelse med assistanceydelser formidlet af assistanceudbyder. Der gælder særlige betingelser for sådanne betalinger.

2 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [2/12] 1. Generelle bestemmelser Denne forsikringspolice for Rejseassistance ( forsikringen ) er indgået mellem: AXA ASSISTANCE DEUTSCHLAND GmbH Garmischer straße 8-10, D München - Tyskland ( I det følgende benævnt assistanceudbyder ) repræsenteret i Danmark af Falck Euro Service, Boulevarden 66, 7100 Vejle og Alm. Brand Bank A/S Midtermolen 7, 2100 København Ø (I det følgende benævnt udsteder ). Parterne har besluttet at yde indehaveren af Alm. Brand MasterCard Gold og Alm. Brand MasterCard med tillægspakke ( kortindehaveren ) dækning i henhold til denne forsikring på de nedenfor anførte betingelser. 2. Definitioner I denne forsikring har nedennævnte udtryk følgende betydning: I udlandet betyder: Uden for landet. Nærmeste pårørende betyder: Sikredes ægtefælle eller samlever, moder, fader, svigermoder, svigerfader, datter, søn (herunder adoptivdatter eller -søn), bedstefader, bedstemoder, barnebarn, broder, søster, svoger, svigerinde eller forlovede. Sikrede betyder: Kortindehaver (som ovenfor beskrevet) og dennes ægtefælle eller samlever, økonomisk afhængige børn under 25 år, som bor i landet. Land betyder: Det land, hvori Alm. Brand MasterCard er udstedt, Hjem betyder: Hovedbopæl i landet, Lægegruppe betyder: Den lægelige konstruktion, der er egnet til behovet for lægehjælp, som besluttet af assistanceudbyders lægelige direktør.

3 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [3/12] Lægebehandling betyder: Et kirurgisk eller medicinsk indgreb, hvis eneste formål er behandling af en akut opstået sygdom eller tilskadekomst. 3. Generelle betingelser 3.1. Kortets gyldighed Dækning i henhold til denne forsikring afvises, hvis udsteder med rette bestrider kortets gyldighed Sikrede adfærd Sikrede bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå, at der fremsættes krav, eller for at begrænse disse mest muligt. 3.3 Forpligtelse til at underrette assistanceudbyderen For at opnå dækning i henhold til denne forsikring skal sikrede kontakte assistanceudbyder, så snart der opstår et krav eller et eventuelt krav. Under alle omstændigheder skal sikrede kontakte assistanceudbyder ved afholdelse af udgifter på mere end 250 eller, så hurtigt som det er fysisk muligt, for at indhente assistanceudbyders forudgående tilladelse Dækning Alle sikrede er dækket, også når de rejser hver for sig. Dækning ydes over hele verden for et ubegrænset antal private rejser eller forretningsrejser i udlandet, der hver især varer op til 90 sammenhængende dage, og som starter og slutter i landet. Dækningen er dog begrænset til i alt 183 dage uden for bopælslandet i enhver 12-måneders periode Begrænsninger Ved brug af to eller flere Alm. Brand MasterCard kort er kortindehaver, udsteder eller assistanceudbyder ikke forpligtet for et beløb, der overstiger den gældende maksimumsgrænse for nogen af kortindehavers kort for så vidt angår udgifter, som en sikret har pådraget sig som følge af enhver enkelt begivenhed, der er dækket i henhold til betingelserne for den forsikring, som er gældende for kortene Dækningsperiode Dækning i henhold til denne forsikring er gældende fra den dato, der er anført i det brev, hvori udsteder godkender anmodningen om kortet, til det tidspunkt, hvor kortet ophører, uanset årsagen Assistanceudbyderens forpligtelser Assistanceudbyder vil bestræbe sig på at levere alle ydelserne under alle de heri omhandlede omstændigheder. Afsides beliggende geografiske steder eller uforudsete ugunstige forhold kan gøre det umuligt at yde assistance på det sædvanlige niveau, men de pengemæssige ydelser vil med forbehold af forsikringens betingelser være fuldt ud gældende i alle tilfælde, hvor der forekommer sådanne vanskeligheder.

4 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [4/12] 3.8. Indtrædelsesret Assistanceudbyder er berettiget til at indtræde i sikredes rettigheder ved forsvaret i forbindelse med afgørelsen af et krav eller med henblik på at tage skridt mod en anden part til sin egen fordel. I sådanne sager har assistanceudbyder fuldstændig handlefrihed. Assistanceudbyder kan til enhver tid betale sikrede det fulde beløb, han hæfter for, i henhold til forsikringen, hvorefter der ikke påhviler assistanceudbyder yderligere ansvar vedrørende eller som følge af en sådan handling Rådighed over ubrugte rejsebilletter I tilfælde af hjemtransport af sikrede skal eventuelle ubrugte rejsebilletter efter anmodning stilles til rådighed for assistanceudbyder Udelukkelse af sikrede I tilfælde af bedrageri, dokumentfalsk eller falsk forklaring fra sikredes side bringes assistanceudbyders forpligtelser til at levere sikrede ydelserne ved den pågældende lejlighed automatisk til ophør Refusion - gebyrer I alle situationer, hvor assistanceudbyder har udlæg for sikrede, er assistanceudbyder berettiget til at debitere kortindehavers MasterCard konto direkte for sådanne udlæg. Assistanceudbyder er berettiget til at opkræve et administrationstillæg på 3%, dog minimum 10, for hver udlægstransaktion. Kortindehaver er under alle omstændigheder forpligtet til senest en måned efter påkrav at refundere omkostninger, som assistanceudbyder ikke er ansvarlig for Akut behov for lægehjælp Fysisk tilskadekomst eller pludselig opstået og uforudset sygdom, som rammer kortindehaver under rejse uden for udstedelseslandet, og som medfører, at en anerkendt praktiserende læge skønner, at øjeblikkelig hospitals- eller ambulant behandling er nødvendig.

5 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [5/12] 4. Dækning i henhold til forsikringen 4.1. Rejseassistance Oplyninger før rejsen Efter anmodning fra sikrede fremsender assistanceudbyder oplysninger om følgende forhold før sikredes rejse: - Oplysninger om forberedelse af en rejse - Oplysninger om visa og pas - Oplysninger om vaccinationskrav for rejser i udlandet - Oplysninger om told- og afgiftsbestemmelser - Oplysninger om valutakurser og merværdiafgifter - Henvisninger til ambassader eller konsulater Fremsendelse af hastende meddelelser På sikredes anmodning videresender assistanceudbyder hastende meddelelser i forbindelse med en akut opstået situation under rejse i udlandet til enhver person, som sikrede har opgivet Administrativ assistance I tilfælde af tab eller tyveri af væsentlige rejsedokumenter som for eksempel pas, indrejsevisum eller flybillet forsyner assistanceudbyder sikrede med de nødvendige oplysninger og yder assistance i forbindelse med de formaliteter, der skal opfyldes hos de relevante lokale myndigheder for at få erstattet de tabte eller stjålne dokumenter Udlæg Assistanceudbyder udlægger eller garanterer betaling af op til på vegne af sikrede til dækning af øjeblikkelige udgifter i en uventet akut opstået situation, hvor kortet ikke kan bruges til betaling efter tab eller tyveri, der er behørigt anmeldt til de relevante offentlige myndigheder og til udsteder eller til den af udsteder anviste person. Ovennævnte maksimum kan om nødvendigt forhøjes med udsteders forudgående tilladelse. I alle tilfælde skal sikrede og enhver person, der handler på dennes vegne, underskrive et gældsbrev, før der sker noget udlæg eller nogen garantistillelse fra assistanceudbyder. Assistanceudbyder er med forbehold af pkt berettiget til at anmode om refusion af udlæg, så snart sikrede vender tilbage til sit hjemland, og senest tre måneder efter datoen for assistanceudbyders udlæg eller garantistillelse. Hvor det er nødvendigt, vil assistanceudbyder på sikredes anmodning samarbejde med sikredes eventuelle rejseforsikringsselskab, således at dette kan foretage direkte afregning af lægelige udgifter.

6 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [6/12] Lokalisering og omdirigering af bagage I tilfælde af, at sikrede mister sin bagage, eller den sendes til en forkert destination af en offentlig transportør, vil assistanceudbyder samarbejde med den pågældende virksomhed, f.eks. et flyselskab, og sørge for, at bagagen, hvis den lokaliseres, sendes til det sted, hvor sikrede opholder sig. Eventuelle omkostninger ved fremsendelse afholdes af sikrede uden præjudice for dennes eventuelle krav mod den ansvarlige og/eller rejsebureauet Fremsendelse af personlige erstatningsgenstande Efter skade på, tab eller tyveri af sikredes personlige ejendele, herunder glemte genstande, som er væsentlige for den videre rejse, herunder, men ikke begrænset til, kontaktlinser, briller o.lign., dog med undtagelse af private dokumenter eller forretningsdokumenter, vil assistanceudbyder sørge for og betale for fremsendelse af sådanne erstatningsgenstande til det sted, hvor sikrede opholder sig. Denne ydelse sker på betingelse af, at assistanceudbyder får tilladelse og adgang til sådanne erstatningsgenstande, eller at sådanne erstatningsgenstande leveres til assistanceudbyders kontor som angivet af assistanceudbyder til sikrede eller dennes repræsentant. 4.2 Lægeassistance Akut henvisning til lægehjælp Lægegruppen yder den første assistance ved en sikrets anmodning om lægeassistance. Lægegruppen registrerer sikredes anmodning og rådgiver sikrede om de øjeblikkelige skridt, sikrede bør tage. Lægegruppen stiller ikke nogen diagnose, men vil på sikredes anmodning og for dennes regning foranledige, at der stilles en diagnose ved personlig henvendelse til en læge, hvor sikrede betaler på tidspunktet for besøget, eller ved at der træffes en aftale for sikrede på et relevant behandlingssted, hvor sikrede betaler Udlæg til dækning af lægelige udgifter uden for bopælslandet I tilfælde af hospitalsindlæggelse efter sygdom eller fysisk tilskadekomst eller ambulant behandling under rejse i udlandet vil assistanceudbyder lægge ud for lægelige udgifter op til det beløb, der er dækket af forsikringsselskabet, og som dækker hospitalsindlæggelsesudgifter i henhold til en særskilt gruppeforsikring indeholdt i Alm. Brand MasterCard rejseforsikring. Såfremt der nægtes dækning, og/eller en undtagelse forhindrer det andet forsikringsselskab i at dække indlæggelsesudgifter, skal assistanceudbyder som en del af udlægsdækningen beskrevet i pkt foretage udlæg og direkte betaling til enhver leverandør af sundhedsydelser.

7 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [7/12] Evakuering/hjemtransport Såfremt sikrede kommer fysisk til skade eller rammes af sygdom, således at lægegruppen og den behandlende læge anbefaler hospitalsindlæggelse, vil assistanceudbyder foranledige: a. - overførsel af sikrede til et af de nærmeste hospitaler, og b. - hvis det er nødvendigt af lægelige grunde, i. overførsel af sikrede til et hospital, der er bedre udstyret til den pågældende skade eller sygdom, eller ii. direkte hjemtransport til et passende hospital eller andet behandlingssted nær sikredes hjem, hvis dennes helbredstilstand tillader hjemtransport. Assistanceudbyders lægegruppe og den behandlende læge beslutter, om sikredes helbredstilstand tillader hjemtransport som almindelig passager, eller om det under de foreliggende omstændigheder er nødvendigt med andre foranstaltninger. Betaling for denne ydelse dækkes af det forsikringsselskab, der har tegnet hospitalsdækning i henhold til en særskilt gruppeforsikring, som er indeholdt i Alm. Brand MasterCard rejseforsikring. Såfremt der nægtes dækning, og/eller en undtagelse forhindrer det andet forsikringsselskab i at dække denne ydelse, skal assistanceudbyder som en del af udlægsdækningen beskrevet i pkt lægge ud for alle omkostninger i forbindelse med denne dækning Hjemtransport efter lægebehandling Ved sikredes udskrivning fra det lokale hospital, hvor sikrede har været indlagt, arrangerer og betaler assistanceudbyder hjemtransport af sikrede til dennes hjem som almindelig passager, når det efter både den behandlende læges og assistanceudbyders lægegruppes lægelige vurdering er muligt at rejse på denne måde. Assistanceudbyder skal træffe sådanne andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige på grund af sikredes helbredstilstand, og skal afholde omkostningerne hertil, hvis sådanne andre foranstaltninger ikke dækkes af sikredes oprindelige returbillet Tilkaldelse Såfremt sikrede indlægges som følge af fysisk tilskadekomst eller sygdom, og såfremt det af lægelige grunde anbefales af lægegruppen, arrangerer og betaler assistanceudbyder en returbillet ("økonomi"-klasse med start i landet) samt rimelig indkvartering for en i landet bosiddende person efter sikredes valg.

8 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [8/12] Hotelværelse under rekonvalescens Assistanceudbyder arrangerer indkvartering for sikrede alene med henblik på rekonvalescens umiddelbart efter at denne er udskrevet fra hospitalet, såfremt både den behandlende læge og lægegruppen lægeligt finder det nødvendigt. Udgiften pr. dag kan højst udgøre 150. Lægegruppen bestemmer længden af rekonvalescensopholdet sammen med den lokale behandlende læge Hjemtransport ved dødsfald Ved en sikrets død træffer assistanceudbyder alle nødvendige foranstaltninger (herunder til opfyldelse af officielle formaliteter) til hjemtransport af afdøde eller dennes aske til begravelsesstedet i landet, eksklusive begravelsesomkostninger. Betaling for denne ydelse dækkes af det forsikringsselskab, der har tegnet hospitalsdækning i henhold til en særskilt gruppeforsikring, som er indeholdt i Alm. Brand MasterCard rejseforsikring. Såfremt der nægtes dækning, og/eller en undtagelse forhindrer det andet forsikringsselskab i at dække denne ydelse, skal assistanceudbyder som en del af udlægsdækningen beskrevet i pkt lægge ud for alle omkostninger i forbindelse med denne dækning Hjemrejse for uledsagede børn Efter sikredes indlæggelse og/eller transport i henhold til pkt , og arrangerer og betaler assistanceudbyder hjemrejse til landet for børn under 15 år, som rejste sammen med sikrede, forudsat at det pågældende barns oprindelige billet ikke er gyldig hertil Lægelig overvågning af sikredes nærmeste pårørende I tilfælde af, at en af sikredes nærmeste pårørende, som bor i landet, rammes af sygdom eller fysisk tilskadekomst, vil lægegruppen overvåge den pårørendes tilstand og holde sikrede underrettet herom Fremsendelse af vigtig medicin Hvor det er lægeligt påkrævet, som behørigt konstateret af lægegruppen, vil assistanceudbyder fremsende vigtig medicin, som sikrede har fået behørigt ordineret, og som ikke kan fås lokalt, eller beslutte, ordinere, fremskaffe og fremsende tilsvarende medicin, som ikke kan fås lokalt. Assistanceudbyder afholder udgifterne til fremsendelsen. Kortindehaver afholder under alle omstændigheder udgifterne til sådan medicin. Transport af medicin er i alle tilfælde underlagt de regler, der til enhver tid er pålagt af flyselskabet eller ethvert andet transportselskab, samt lokal og/eller international lovgivning.

9 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [9/12] Særlige undtagelser vedrørende lægeassistance Forsikringen yder ikke dækning i forbindelse med: a. Krav opstået i forbindelse med rejser, som sikrede har foretaget mod en praktiserende læges råd eller med henblik på lægebehandling i udlandet. b. Krav opstået direkte eller indirekte af en sygdomstilstand, som allerede bestod inden for de seneste 6 måneder før rejsen, medmindre en læge før afrejsen specifikt har bekræftet skriftligt, at sikrede var i stand til at rejse. c. Krav opstået af en sygdomstilstand, som sikrede har været indlagt til behandling for inden for de foregående 12 måneder, eller som sikrede står på hospitalsventeliste for, eller som sikrede har fået en terminalprognose for, medmindre en læge før afrejsen specifikt har bekræftet skriftligt, at sikrede var i stand til at rejse. d. Krav opstået direkte eller indirekte af lægebehandling i udlandet, som var planlagt eller kendt i forvejen Juridisk bistand Advokathonorarer I tilfælde af et ulykkestilfælde under rejse i udlandet vil assistanceudbyder: a. Sørge for sikredes forsvar i en retssag mod denne vedrørende civilretligt erstatningsansvar gældende i landet, og b. Føre sag med henblik på at opnå erstatning fra en identificeret tredjepart til sikrede efter personskade og/eller skade på dennes personlige ejendele, hvis en sådan skade skønnes at overstige 300. I alle sådanne tilfælde vil den juridiske rådgiver og/eller advokat, der er udpeget af assistanceudbyder, handle som sådan for sikrede, uden at assistanceudbyders udpegelse af en juridisk rådgiver og/eller advokat giver anledning til regres over for eller ansvar for assistanceudbyder eller skadesløsholdelse fra assistanceudbyders side. Assistanceudbyder betaler den juridiske rådgivers og/eller advokats honorar op til maksimalt

10 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [10/12] Kaution Assistanceudbyder vil på sikredes vegne deponere indtil som sikkerhed for: a. Betaling af procedureomkostninger med undtagelse af nødvendig sikkerhedsstillelse for civilretligt erstatningsansvar, bøder eller personlige erstatninger, som sikrede skal betale, og/eller b. Frigivelse af sikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld En sådan sikkerhedsstillelse betragtes som et lån fra assistanceudbyder til sikrede, som med forbehold af pkt skal tilbagebetale assistanceudbyder hele det udlagte beløb straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse som følge af sagens opgivelse eller sikredes frifindelse eller senest 15 dage efter rettens domsafsigelse over sikrede, og i alle tilfælde senest tre måneder fra den dato, hvor assistanceudbyder deponerede beløbet. Assistanceudbyder lægger beløbene ud i forbindelse med denne dækning som en del af udlægsdækningen beskrevet i pkt Anden service Assistanceudbyder vil bestræbe sig på at yde følgende: - Bistand ved levering af blomster over hele verden - Bistand ved køb af lettilgængelige underholdningsbilletter. De faktiske udgifter til ydelserne, billetter og/eller genstande betales af sikrede. Ydelsen er betinget af, at leverandøren af ydelser, billetter og/eller genstande accepterer at debitere de faktiske udgifter på sikredes MasterCard. 5. Generelle undtagelser Der er ikke dækning i henhold til denne forsikring vedrørende eller for: 5.1 Krav opstået i forbindelse med omstændigheder, som sikrede var bekendt med før rejsens påbegyndelse, 5.2 Tab, skade eller omkostninger, som ved indtræden er forsikret i henhold til en anden eksisterende forsikring, eller som ville have været forsikret i henhold dertil, hvis forsikringen ikke havde eksisteret. 5.3 Omkostninger, som skulle være betalt, hvis den hændelse, som kravet vedrører, ikke var indtruffet. 5.4 Følgeskader af enhver art undtagen sådanne, som udtrykkeligt er nævnt i forsikringens betingelser.

11 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [11/12] 5.5 Enhver forsætlig handling fra sikredes side. 5.6 Sikredes selvmord eller sindssygdom, selvforskyldt legemsbeskadigelse, alkoholisme, narkotikamisbrug, eller brug af opløsningsmidler, eller hvis sikrede er under påvirkning af alkohol eller narkotika. 5.7 Tab, skade, død, overlast, sygdom, invaliditet eller omkostninger, som skyldes krig, invasion, en fremmed fjendtlig magts handlinger, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), terrorisme, borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller egenmægtig tilegnelse af magt eller deltagelse i interne uroligheder eller optøjer af enhver art. 5.8 Juridisk ansvar af enhver art, der direkte eller indirekte skyldes eller er en følge af: i) Ioniserende stråling eller radioaktiv forurening fra andet nukleart affald fra forbrænding af nukleart brændsel. ii) Radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved et eksplosivt nukleart anlæg eller en komponent deraf. 6. Fællesbetingelser for alle punkter 6.1 Kortindehaver bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå, at der fremsættes krav, eller for at begrænse disse mest muligt. 6.2 Assistanceudbyder vil bestræbe sig på at levere alle ydelserne under alle de omstændigheder, der fremgår af betingelserne. Afsides beliggende geografiske steder eller uforudsete ugunstige forhold kan gøre det umuligt at yde assistance på det sædvanlige niveau, men de pengemæssige ydelser vil med forbehold af denne gruppeforsikrings betingelser være fuldt ud gældende i alle tilfælde, hvor der forekommer sådanne vanskeligheder. 6.3 Forsikringsselskabet er berettiget til at indtræde i kortindehavers rettigheder ved forsvaret i forbindelse med afgørelsen af et krav eller med henblik på at tage skridt mod en anden part til sin egen fordel. I sådanne sager har forsikringsselskabet fuldstændig handlefrihed. Forsikringsselskabet kan til enhver tid betale kortindehaver det fulde beløb, han hæfter for, i henhold til forsikringen, hvorefter der ikke påhviler forsikringsselskabet yderligere ansvar vedrørende eller som følge af en sådan handling. 6.4 I tilfælde af hjemtransport af kortindehaver skal eventuelle ubrugte rejsebilletter efter anmodning stilles til rådighed for assistanceudbyder.

12 Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [12/12] 6.5 Hvis der fremsættes et falsk krav, eller hvis der bruges svigagtige metoder eller midler for at opnå dækning i henhold til denne forsikring, fortabes enhver dækning i henhold til denne gruppeforsikring. 6.6 I tilfælde af tvister vedrørende det beløb, der skal betales i henhold til denne gruppeforsikring (hvorved ansvar i øvrigt anerkendes), skal disse afgøres af en voldgiftsmand, som udpeges af parterne, i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Hvis tvister i henhold til denne bestemmelse skal henvises til voldgift, er det en betingelse for enhver ret til krav mod forsikringsselskabet, at der er afsagt dom. 6.7 Kortindehaver er forpligtet til senest en måned efter påkrav at refundere omkostninger, som assistanceudbyder ikke er ansvarlig for. 7. Lovvalg og værneting Forsikringen reguleres af og fortolkes i henhold til tysk lovgivning, som er lovgivningen i assistanceudbyders land. Alle tvister skal indbringes for domstolene i München, Tyskland, som er enekompetente.

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice (for spørgsmål om din rejseforsikring) Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@startour.dk Krav: Telefon: E-mail: +45 70 22 04 70 claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere