Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark"

Transkript

1 Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Tlf.: maj 2012 Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark Sagsnr Brevid Ref. NISO Deltagere: Frank Prinds Grf./Vejlav 12a Ole Viborg Grf. Bakkedraget John Petersen Grf. Bakkedraget Bente Norup Grf. Birkeengen Susanne Møller Grf. Birkeengen Kim Boddum Grf. Bodshøjgaard Jan Gøhre Grf. Bodshøjgaard Geert Kjeldsen Grf. Engen Torben Møbjerg Grf. Enggården Stig Jensen Grf. Enggården Morten Hede Grf. Fjordager John Holst Grf. Fjordbakken Ulla Bjerring Grf. Hagenæs Kim Hvid Grf. Hagenæsdal O. Skagen Grf. Jyllinge Sommerland Erik Krøll Grf. Jyllinge Sommerland Ebbe Eriksen Grf. Jyllinge Strandby Poul Vilhelmsen Grf. Jyllinge Strandby Ib Christensen Grf. Jyllingelund Carsten Rishøj Grf. Jyllingelund Glenn B. Larsen Grf. Kringlevej Mette L. Lindstrøm Grf. Kringlevej Michael Andersen Grf. Lupinengen Bo H. Johansen Grf. Lønager Søren Rex Thomsen Vejlaug Plantagevej/Gyvelvej Søren Pedersen Grf. Rådalsgård I Kenneth Lange Grf. Rådalsgård II Gitte Sørensen Grf. Værebro Å Christian Laursen Grf. Værebro Å Tanja Christiansen Grf. Værebrohøj Dir. tlf

2 Benny Petersen Ole H. Rasmussen Keld Stenlien Hansen Grf. Værebrohøj Vejlaug Osvej Vest Værebro Å Ålaug Torben Jørgensen, Formand, Teknik- og Miljøudvalg Mogens Terkelsen, Grontmij a/s Kirsten Toft, Roskilde Forsyning Hans Chr. Jensen, Miljø- og Byggesag (ordstyrer) Stig Nielsen, Vej og Grønne Områder Anne Grethe W Jørgensen, Miljø- og Byggesag Lars Gøtterup, Miljø- og Byggesag Niels Skov Olesen, Miljø- og Byggesag (referent) Dagsorden 1. Velkomst og præsentation - Torben Jørgensen 2. Baggrund for mødet - Torben Jørgensen 3. Handleplanens elementer - Mogens Terkelsen, Grontmij a/s 4. Tilbagemeldinger fra Grundejerforeninger Hans Chr. Jensen ordstyrer 5. Fortsat samarbejde om handleplanen nye stormøder eller kontaktudvalg? Referat (talereferat): Pkt. 0 Deltagerliste var fremlagt og blev udfyldt - deltagerliste med kontaktoplysninger vedlægges Pkt. 1 Torben Jørgensen bød velkommen og præsenterede deltagerne fra Roskilde Kommune. Pkt. 2 Torben Jørgensen redegjorde for mødets baggrund og Forvaltningens hensigter, idet der også henvistes til invitationen, som beskriver den 3-trins handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark som Teknik og Miljøudvalget har vedtaget. Pkt. 3 Mogens Terkelsen præsenterede Teknik og Miljøudvalgets handleplan og de bagved liggende forhold og beregninger slideshow vedlægges. Pkt. 4 Runde med konkrete informationer og spørgsmål fra grundejerforeningerne. Svar fra Roskilde Kommune er vist med kursiv. Referenten beklager, at det kun er grundejerforeningens navn og ikke indlægsholderens navn, som kom med i referatet. Fjordbakken: Det er paradoksalt, at der skal etableres faskiner, når der er så høj grundvandsstand. Lønager: Lokalplanen siger, at der skal være faskiner 2

3 der står ikke noget i lokalplan 1.37 om faskiner, mens spildevandsplanen foreskriver nedsivning, så der er ikke mange alternativer til faskiner. Rådalsgård 1: Der er bygget 5 huse uden faskiner Jyllinge Strandby: Interessekonflikt mellem ejendomme i høje og lave områder, idet regnvand fra de høje områder strømmer til de lavere Værebro Å: Hvordan er deltagerne til dette møde udvalgt der er inviteret grundejerforeninger med medlemmer indenfor vandskel til Råmosegrøften og til Værebro Å (den røde streg på side 6 i konsulentens vedlagte oplæg) Jyllinge Sommerland: Regnvand kommer også fra opland udenfor kommunen. Keld Stenlien Hansen, Værebro Å Ålaug: Ålaug vil ansøge om at Værebro Å uddybes. Mente også at en delta/rev-dannelse ved udløbet forhindrede frit afløb fra åen Roskilde Kommune har sammen med Egedal Kommune deltaget i møde med Værebro Ålaug. Roskilde Kommune samarbejder med Egedal Kommune om løsninger i forbindelse med grænsevandløbet Værebro Å. Torben Jørgensen glædede sig over den vilje til at medvirke ved løsning af problemer som bredejerne fra Værebro Ålaug gad udtryk for ved mødet. Fjordbakken: Bekræftede at der er lavvandet udenfor udløbet. Spurgte om man kan forbyde byggeri på nogle arealer lokalplan 1.37 forbyder nybyggeri under kote 1,5. Sandbanken ud for udløbet vurderes umiddelbart ikke at have den store betydning med hensyn til Værebro Å s afledning af vand i forbindelse med større afstrømninger det er derimod vandstanden i fjorden der har stor betydning. Jyllinge Strandby: Handleplanen har 2 løsninger på afledning af regnvand i trin 3. Men kan man lave store nok kloaker? det er selvfølgelig dyrt, men det er teknisk muligt at udforme afløbssystem for regnvand, så det ikke løber over hyppigere end andre steder i kommunen. Kringlevejen: Hvorfor er nogle dræn offentlige og nogle private? Hvad er konsekvensen af pumpestationer? Er der risiko for tilbageløb? Status for vandløb og dræn har historiske årsager. Råmosegrøften er et offentlig vandløb, mens drængrøfter til Værebro Å er private. Pumpestationer skal sikre at der ingen oversvømmelser kommer pga. vand fra oplandet, højvandslukker skal sikre tilbageløb og bliver tilset hyppigere Fjordbakken: kan der ske landsammenfald ved pumpning? det vides ikke, men vil indgå i forundersøgelser 3

4 Engen: Hvor skal diget ligge? Kan det ende længere opstrøms langs åen end vist på kort? Foreløbige overslag er baseret på et 1 m højt dige. Placeringen er foreløbig og tegnet med løs hånd Jyllingelund: Har haft vand i baghaven pga. vand fra ovenliggende områder/regn. Ved højvande mangler der pumpestationer. Har oversvømmelser 10 gange om året fra åbne dæksler. Opfordrer til at gå i gang med pumpestationer Hagenæs: Er det tilladt at lede regnvand fra sin grund direkte ud i fjorden? så længe det er rent tagvand, er det i orden. Vejvand skal renses (olieudskiller) inden udledning. I begge tilfælde skal der principielt ansøges om tilladelse hos kommunen men tagvand alene vil vi ikke bruge meget sagsbehandlingstid på Grf.??: Grundejer har lavet dræn, der ender på vejen og leder vandet videre til lavereliggende ejendom i et hul. - det må man ikke. (Forvaltningen lovede senere på mødet, at lægge tommelfingerregler for håndtering af regnvand på nettet) Værebro Ålaug: Der sker udledning af urenset spildevand til Værebro Å. Pga. større befæstede arealer kommer der mere vand til åen vandplanerne stiller krav til kommunerne med befæstede arealer om reduktion af tilledning ved hjælp af bassiner længere oppe i systemet Bodshøjgård: Omfanget af befæstede arealer bør begrænses Værebrohøj: Fra nogle stikveje til Osvej føres grus og sten ud på vejen, f.eks. ved Agnetevej Brødshøjgård: Så vidt vides er den nye ledning til vejvand i Osvej projekteret til at håndtere vand fra stikvejene. Dette gælder også bassinet. Værebro Å: kan man lave en rende med løb til Værebro Å som fører vejvand i regnvejr? Grf. har investeret i vejafvanding, men ikke søgt/fået udledningstilladelse Hagenæsdal: Private veje blev tidligere udført med fald, men det er forsømt på nye veje Jyllingelund: Der efterlystes regler for afledning på veje og egen grund og hvad som kan pålægges grundejerne. Ny befæstede arealer ledes typisk til vej privatvejsloven giver kun kommunen mulighed for at gribe ind i det omfang det har betydning for trafiksikkerheden. Kommunen vil lægge simple regler for håndtering af regnvand på private grunde og veje på nettet. Vil måske kunne bruges af grundejerforeningerne internt. 4

5 Vejlaug Plantagevej: Foreslår at indskrænke kredsen ved nyt møde, da f.eks. ejendomme i Råmosegrøften Nord og Syd har forskellige problemer. Handlingsplanen er god, trin 2 er ok, men trin 3 er nok for ambitiøs. Nogle problemer opstår pga. terrænregulering. Højvandsproblemet er rigtigt. På Strandvænget er der problemer ved højvande. Vakuum-systemet bør tætnes - Forsyningen: vi gør hvad vi kan. Forslaget om målrettede møder med delområder er taget til efterretning. Værebro Å: Hvem skal beslutte vedr. pumpelaug de enkelte ejendomme eller grundejerforeningerne? oprettelse, sammensætning, økonomi vedr. pumpelaugene besluttes af kommunen efter Vandløbslovens regler efter høring af borgerne Birkeengen: Beløbet pr. husstand er under forudsætning af ejendomme. Bliver det dyrere hvis der er færre? Det kan være svært at låne til trin 3 ( kr.) i disse finanskrisetider hvis færre ejendomme deltager i betaling bliver det dyrere for hver enkelt. Kommunen må ikke låne pengene til grundejerne. Hvis spildevandsplanen ændres så området separatkloakeres, deles udgiften ud over alle forbrugere i kommunen. Fjordager: Hvem skal betale? Det bør være alle borgere i kommunen. Engen: Hvor skal pumpestationerne ligge? Skal der ske ekspropriation? Der bliver tale om pumpestationer med kapacitet l/s i betonbygværker, som er 1-2 m høje. De placeres ved 2 af de 3 udløb, lidt mere opstrøms end højvandsklapperne. Bakkedraget: Kan Værebro Å gøres dybere og bredere? Der er en løbende diskussion ien projektgruppe sammen med Egedal kommune. Vandstanden i Roskilde Fjord betyder meget for oversvømmelser. Uddybning ved kysten skal tillades af kystdirektoratet Værebro Å: Hvad skal grf. i nordøst tænke over? - der bør tænkes på fællesløsninger for 1-2 veje med pumpestation. Der er allerede sat en pumpestation ved Vernersvej. Bodshøjgård: Der er ingen grund til at lave pumpestationer, hvis der ikke er noget dige. en pumpestation eller brønd kan indrettes så den danner afspærring mod tilbageløb fra grøft og å, og kan derfor ved de fleste vandstande gøre gavn. 5

6 Værebro Å: Skal det forstås sådan, at nordøst lades i stikken - nordøst-området med enkelte afløb via private grøfter eller dræn er i mindre grad kommunens formelle ansvar end området med afløb til Råmosegrøften. Men kommunen kan bistå med jura. Torben Jørgensen opfordrede til at grundejerforeningerne i dette område tager initiativ til møde med kommunen (miljø og byggesag), som kan hjælpe med fødslen af fælles løsninger pumpelaug eller lignende. Pkt. 5 Torben Jørgensen sluttede med at rejse en generel diskussion af rimelighed i fordeling af betalingen på flere skuldre: er det den enkelte grundejer, grundejerne i et område, alle forbrugerne i Roskilde Forsyning, alle borgerne i kommunen - eller staten. Der bliver behov for flere møder om realisering af handleplanen vil lodsejerne medvirke, hvilke løsninger vil grundejerforeningerne foretrække osv. Kommunen vil arrangere sådanne møder med mere specifikke problemstillinger og mere præcist afgrænset deltagerkreds. Kommunen er politisk forpligtet til at tage initiativ til løsninger men realisering afhænger meget af lodsejernes vilje til at medvirke. Der udsendes referat af mødet til deltagerne. Roskilde Kommune vil på sin hjemmeside informere om nye udviklinger vedr. handlingsplanen, regler for håndtering af regnvand osv. Her vil også snarest blive lagt en oversigt over de aktiviteter kommunen vil sætte i gang i den kommende tid. 6

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger.

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 26. august 2013, rev. 02.09.13. Sag nr. 13-15493. Hvidbog over høringssvar til Svendborg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013-24 Denne hvidbog behandler

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere