Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873"

Transkript

1 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/ Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov er forpligtet til at deltage ved anlægget og vedligeholdelsen samt de ejendomme som efter landvæsenskommissions kendelse af 1/ er blevet bidragspligtige. 2 Digelaget ejer og administrerer nedennævnte ejendomme med påstående digeanlæg: a. Det egentlige dige begynder i nord ved matr.nr. 17-a og 17-k Ulslev by, Idestrup og strækker sig fortløbende til den sydlige ende ved matr.nr. 27-a Gedesby by, Gedesby. Kystdirektoratet har inddelt diget i stationer med 1000 m. afstand, begyndende med station 0 i nord indtil station i syd. Digets nordlige og sydlige del består af ler indtil de tilstødende klinter. Den øvrige strækning består af sand. Fra stranden foregår der stadig tilførsel ved opskyl og indblæsning af sand, så det oprindelige dige vokser uregelmæssigt såvel i højde som bredde. Digets kronehøjde er 3,77 DNN. Digets anlæg udefter er 1:12 og mod land 1:3. Digekronens bredde er 2,51m b. Nedenfor digets skråning mod land er en støttebanket, som betegnes katastrofevejen. Den fungerer på strækningerne station , station , station , station og station , som privat fællesvej med adgang til de sommerhusgrunde og andre arealer, der ligger bag ved vejen. c. Digelagets ejendom omfatter de ved station 100 og station beliggende høfdeanlæg ud i Østersøen. d. Der er følgende passager over diget: i station 100 ved Havløkkevejs fortsættelse, i station 1600 ved Elkenøre Standvej, i station 2600 ved Sildestrup Øvej, i station 4000 ved Stovby Strandvej, i station 4800 ved Marielyst Strandvej, I station 6400 ved Bøtø Strandvej, i station 8200 ved Søndre Strandvej, i station ved Bøtø Plantage, i station ved Bøtøgård, i station ved Sortevej, i station ved Holmevej og i station ved jernbommen. e. Katastrofevej, dige og strand ligger på følgende matr.nre., der ejes af digelaget: 37 Ulslev by, Idestrup 33 Elkenøre by, Idestrup - 4 Langø, Idestrup 4 Stovby Fællesø, Væggerløse -12 Bøtø by, Væggerløse -3 Bøtø Fang, Væggerløse 254 Gedesby by, Gedesby f. Digelagets ejendomme omfatter endvidere følgende ejendomme: Ved Marielyst Strandvej har digelaget materielplads og lager på matr.nr. 34-b og 34-d Bøtø Nor,

2 Væggerløse. På ejendommen findes et maskinhus. Matr.nr. 107b Gedesby by, Gedesby, som omfatter 2 parceller uden vejforbindelse og beliggende dels på matr.nr. 27a Gedesby by, Gedesby og dels på matr.nr. 107a Gedesby by, Gedesby. Desuden ejer digelaget de toiletbygninger, der ligger delvist indbygget i landskråningen på diget ved station 4800, Marielyst Strandvej, station 6400, Bøtø Strandvej og station 9900, Bøtø Plantage. Ændring af lagets anlæg kan kun ske efter godkendelse fra Kystdirektoratet og Guldborgsund kommune. 3 Vedligeholdelse af digelagets ejendomme med påstående anlæg påhviler digelaget. Digelagets bestyrelse må således drage omsorg for, at den årlige vedligeholdelse ikke alene omfatter det egentlige digeanlæg, men også pleje og fortsat opbygning af de foranliggende klitarealer, således at digets bedst muligt kan modstå havets påvirkninger 4 Udgifterne til nævnte vedligeholdelse samt digelagets forvaltning fordeles mellem medlemmerne af digelaget i forhold til den til enhver tid godkendte partsfordeling. Bestyrelsen ajourfører partsfordelingen. Dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang på diget kan forhandles med Guldborgsund Kommune. 5 Digelaget ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, 1 medlem udpeges af Guldborgsund kommune, 4 vælges blandt de fastboende digeskatteydere og 4 vælges blandt digeskatteydende grundejere i sommerhusområdet, der ikke har folkeregisteradresse på ejendommen. Af de fastboende skal 1 være fra Skelby og Gedesby sogn, 2 fra Væggerløse sogn og 1 fra Idestrup sogn. Efter samme fordeling vælges ejerne af fritidsgrunde. Bestyrelsen forbereder valget og forestår dette. Bekendtgørelse af tid og sted for valget sker ved annoncering i de i området udkommende aviser og annonce blade, samt via internettet ( digelagets hjemmeside) med mindst 14 dages varsel. Ordinære valg finder sted i løbet af juni måned. Enhver ejer af digeskattepligtig ejendom er stemmeberettiget, når pågældende møder personligt til valget. For umyndige personer udøves stemmeretten af værgen. For ejendom i sameje er kun én ejer, udpeget af samejerne, stemmeberettiget. For juridiske personer og kommuner udøves stemmeretten af en dertil af pågældende bestyrelse skriftligt bemyndiget. Der kan af en mødende kun afgives en stemme.

3 6 Enhver myndig digeskatteyder er pligtig til at modtage valg. Fritages for valg kan digeskatteydere over 60 år og digeskatteydere som i løbet af de sidste 4 år har været medlem af bestyrelsen eller som af anden særlig grund herunder helbredsmæssige eller sociale årsager med kommunens godkendelse fritages. Valget gælder for 4 år, således at der efter tur hvert år afgår en fastboende og en fritidsgrundejer. Såfremt et bestyrelsesmedlem anerkendelsesværdigt fratræder, og herunder ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelsen, vælges på næstkommende årsmøde ny bestyrelsesmedlem for det afgåede medlems resterende valgperiode. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 6, foranlediger bestyrelsen snarest suppleringsvalg. Afgåede bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 7 Efter hvert års valg konstituerer bestyrelsen sig med en formand udpeget blandt de fastboende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af Guldborgsund Kommune. Bestyrelsen beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Hvis der til en afstemning er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen modtager dagpenge og befordringsgodtgørelse efter samme regler som for kommunalbestyrelsesmedlemmer ved rejser i forbindelse med digelagets drift og administration og mødedeltagelse. Bestyrelsen fastsætter et fast årligt vederlag til formanden og regnskabsføreren, såfremt denne er medlem af bestyrelsen. 8 Samtidig med valget til bestyrelsen vælger digeskatteyderne 2 revisorer blandt sig. Valget gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert år. Det afgøres ved lodtrækning?? 9 Trafikministeriet (v/kystdirektoratet) har tilsynet med de samlede anlægs vedligeholdelse. Uenighed mellem bestyrelsen og Kystdirektoratet afgøres af Trafikministeriet. Alt vedligeholdelsesarbejde aftales med Kystdirektoratet. 10 Bestyrelsen ansætter personale og anskaffer nødvendigt materiel til varetagelse og opsyn, vedligeholdelse og øvrig drift af digeanlæg m.v.

4 Afhændelse eller erhvervelse af fast ejendom kræver kommunens godkendelse. Bestyrelsen skal foretage regelmæssigt tilsyn af digeanlæg m.v. Mindst 1 gang årligt (forår) skal Kystdirektoratet have lejlighed til at deltage i tilsynet. Bestyrelsen udarbejder forslag og planer for digets vedligeholdelse. Ekstraordinære vedligeholdelses- eller forstærkningsarbejder forelægges tillige med et udgiftsoverslag Kystdirektoratet til godkendelse forud for forårsbesigtigelsen. Bestyrelsen træffer snarest nødvendige foranstaltninger ved store beskadigelser af diget og underretter samtidig Kystdirektoratet herom. 11,12, 13, 14 udgår 15 Digelaget kan kun optage lån med kommunens samtykke. Digeskat opkræves på kommunens foranledning og udbetales i 2 årlige rater til digelaget 16 Digelagets regnskab indsendes til kommunen senest 1. august. Sammen med regnskabet indsendes et budget for det kommende regnskabsår. På grundlag af budgettet fastsætter kommunen forskudsydelse og digeskat for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen indberetter ændringer i partsfordelingen til Guldborgssund Kommune. Digeskatten har panteog fortrinsret i bidragspligtige ejendomme? 17 Digelagets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet afleveres senest 6 uger efter regnskabsårets afslutning til de revisorer, som er valgt af digeskatteyderne. Revisorerne gennemgår regnskabet inden udgangen af april måned. Revisorernes bemærkninger til regnskabet besvares af bestyrelsen inden 14 dage, hvorefter regnskabet med bemærkninger og besvarelser fremlægges til almindeligt eftersyn via internettet (hjemmesiden) for digeskatteyderne senest 14 dage inden årsmødet. Før indsendelse af regnskabet til kommunen, lader bestyrelsen regnskabet gennemgå af en statsaut. eller registreret revisor. Senest 1. august indsendes det reviderede regnskab med bemærkninger og besvarelser til kommunen, som afgiver decision med hensyn til revisorernes bemærkninger. Skønner kommunen, at bemærkningerne ikke er fyldestgørende besvaret, indhentes decision fra Trafikministeriet (Kystdirektoratet). 18 Udgår

5 19 Kommunens afgørelser i henhold til vedtægterne kan påklages til trafikministeren. 20 Bestyrelsen udfærdiger reglement med regler for offentlighedens adgang til færdsel og ophold på digelagets ejendomme og anlæg. Reglementet skal godkendes af Kystdirektoratet. 21 Det forbeholdes kommunen efter forhandling med digelaget og om fornødent efter forhandling med Trafikministeriet at foretage ændringer i og tilføjelser til vedtægten

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere