BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE."

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

2 Vigtig information 2Vigtig information Husk at læse brugermanualen, før du bruger produktet. Dette produkts tiltænkte brug ECHO-græstrimmere/buskryddere er letvægtsenheder med benzinmotor og høj ydelse, der er konstrueret til ukrudtsbekæmpelse, græstrimning og buskrydning på steder, der er vanskelige at holde under kontrol på anden måde. Denne maskine må ikke bruges til andre formål end de førnævnte. Brugere af produktet Du bør ikke bruge dette produkt, før du har læst brugermanualen grundigt og forstået det hele. Dette produkt bør ikke bruges af personer, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, er forkølet, træt eller på anden måde dårlig tilpas, eller af børn. Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, som andre mennesker eller deres ejendele bringes i. Brugermanualen Denne manual indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Du bedes læse denne omhyggeligt og forstå indholdet. Læg altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i. Hvis du mister manualen eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en ECHOforhandler. Enhederne der anvendes i denne manual er SI-enheder (internationalt enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan være en lille omregningsfejl i nogle tilfælde. Udlån eller overdragelse Når du udlåner produktet, omtalt i denne manual, til andre, skal du sikre dig, at du også udleverer brugermanualen til produktet til den person, der låner og arbejder med produktet. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Forespørgsler Du bedes kontakte en ECHO-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål. Meddelelser Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel med henblik på produktopgradering. Nogle af de anvendte illustrationer kan i udseende afvige fra selve produktet. Dette sker med henblik på at gøre forklaringerne tydeligere. Nogle dele af dette produkt skal samles. Du bedes kontakte en ECHO-forhandler, hvis der er noget, der ikke er klart, eller hvis du har problemer. 2

3 Indholdsfortegnelse Sikker brug af produktet... 4 Advarsler...4 Andre indikatorer... 4 Symboler... 4 Placering af et sikkerhedsskilt... 6 Håndtering af brændstof... 7 Håndtering af motoren... 8 Håndtering af maskinen... 9 Beskrivelse Før start Samling...16 Forberedelse af brændstoffet Motorbetjening...21 Start af motoren Slukning af motoren Trimning Grundlæggende trimning med trimmerhovedet med nylonline Grundlæggende trimning med metalklinge Forsigtighedsregler under arbejdet Vedligeholdelse og pleje Retningslinjer for service Vedligeholdelse og pleje Opbevaring Længere opbevaring (mere end 30 dage) Specifikationer Overensstemmelseserklæring "CE"

4 Sikker brug af produktet Sikker brug af Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet. Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje. Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen. Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen. Advarsler Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol gør, sammen med ordet "FARE",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Dette symbol gør, sammen med ordet "ADVARSEL",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Andre indikatorer Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler: "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion. Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det der vises, er forbudt. BEMÆRK Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse. VIGTIGT Indrammet tekst med ordet "VIG- TIGT" indholder vigtig information om brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i denne manual. Symboler I denne manual og på selve produktet anvendes der en række forklarende symboler. Sørg for, at du til fulde forstår, hvad hvert enkelt symbol betyder. Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Læs brugermanualen grundigt Trimmeudstyrsakslens maksimale hastighed i omdr./min. Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm Hold omkringstående på en afstand af 15 m Brug sikkerhedssfodtøj og - handsker Benzin- og olieblanding Nødstop Rensekolbe (spædepumpe) Advarsel! Udslyngede genstande! Justering af karburator - lav hastighedsblanding 4

5 Sikker brug af produktet Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Advarsel, sidetryk Justering af karburator - høj hastighedsblanding Anvendelse uden skærm ikke tilladt. Justering af karburator - tomgangshastighed Brug af metalklinger ikke tilladt. U-håndtag Brug af trimmerhoved med nylonline ikke tilladt. Lukket håndtag Produktet må ikke bruges på steder med dårlig udluftning. Pas på i områder med høj temperatur. Vær opmærksom på brand Garanteret lydeffektniveau Chokerkontrol koldstartindstilling (choker lukket) Chokerkontrol køreindstilling (choker åben) Pas på elektrisk chok 5

6 Sikker brug af produktet Placering af et sikkerhedsskilt Sikkerhedsskiltet, der vises nedenfor, er sat på produktet, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltet betyder, før du bruger produktet. Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og mistes, kan du bestille et nyt skilt fra en ECHO-forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid kan læses. 1. Sikkerhedsskilt (Delnr ) 6

7 Sikker brug af produktet Håndtering af brændstof FARE Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof. Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger skal følges nøje. Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning. Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang. Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger. Beholder og påfyldningssted Brug en godkendt brændstofbeholder. Brændstoftankene/dåser kan være under tryk. Brændstofdækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan blive udlignet. Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brændstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord. Brændstofspild kan forårsage brand Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning: Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max. punktet (op til fremspringet i brændstoftanken). Tør altid spildt brændstof op. Stram brændstofdækslet til efter påfyldning. Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis det antændes. Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fylder brændstof på. Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du påfyldte tanken, før du starter motoren. Brændstoflækager, der opstår under påfyldning, kan forårsage brand, hvis de antændes. Brændstoflækager forårsager brand Efter påfyldning skal du altid se efter, at det ikke lækker eller der ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge trimmeren og kontakte en ECHO-forhandler for at få den repareret. Alle brændstoflækager kan forårsage brand. 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau 7

8 Sikker brug af produktet Håndtering af motoren Start af motoren Følg nøje nedennævnte forholdsregler, når du starter motoren: Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse. Se efter, at der ikke lækker brændstof. Anbring maskinen på et fladt sted med god udluftning. Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den. Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling. Hold maskinen trykket godt ned mod jorden, når du starter motoren. Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald. Når motoren først er startet, skal du undersøge den for unormale vibrationer og lyde. Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når motoren er startet. Maskinen må ikke bruges, hvis der er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en ECHO-forhandler for at få den repareret. Ulykker, hvor dele falder af eller splintrer kan give sår eller alvorlige læsioner. Du må ikke berøre komponenter, der er meget varme eller under højspænding, mens maskinen kører. Du må ikke berøre følgende komponenter, der bliver meget varme eller er under højspænding, mens maskinen kører og i nogen tid efter, at den er standset. Lyddæmper, tændrør, vinkeltransmission og andre komponenter, der blive meget varme. Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm. Tændrør, tændrørstråd og andre komponenter under højspænding. Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en højspændingskomponent, mens maskinen kører. Tænk på sikkerheden før noget andet i tilfælde af brand eller røgudvikling. Hvis der kommer flammer fra motoren, eller der kommer røg fra andre områder end udstødningsporten, er det vigtigste at lægge afstand mellem dig selv og maskinen for at beskytte dig selv. Brug en skovl til at kaste sand eller andet lignende materiale på flammerne for at forhindre dem i at spredes, eller sluk ilden med en ildslukker. Hvis du reagerer i panik, kan det medføre, at branden eller anden skade bliver mere omfattende. ADVARSEL Udstødningsgasser er giftige. Udstødningsgasserne fra motoren indeholder giftige gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasser kan forårsage forgiftning. Sluk altid motoren, når du skal undersøge eller vedligeholde maskinen. Følg nedennævnte forholdsregler, når du undersøger og vedligeholder maskinen efter brug: Sluk motoren og gør ikke forsøg på at undersøge eller vedligeholde maskinen, før motoren er kølet af. Du kan brænde dig. Tag tændrørshætten af, før du foretager undersøgelser og vedligeholdelse. Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet. Undersøgelse af tændrøret Følg nedennævnte forsigtighedsregler, når du undersøger tændrøret. Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er revner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele. Tændingstesten (til at se om tændrøret gnistrer) skal udføres af en ECHO-forhandler. Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tændrørshullet. Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er brændstofspild eller brændbare gasser Du må ikke berøre tændrørets metaldele Tændrøret kan antænde en brand eller give dig elektrisk stød. 8

9 Sikker brug af produktet Håndtering af maskinen Generelle forholdsregler Brugermanual Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer dig, at du betjener maskinen korrekt. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Maskinen må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end dem, der beskrives i brugermanualen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Der må ikke foretages ændringer på maskinen. Maskinen må ikke modificeres. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens garanti. Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. ADVARSEL Udlån eller overdragelse af produktet Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for også at låne ham brugermanualen, og at han læser den. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Vær forberedt i tilfælde af en læsion I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får en læsion, bør du være forberedt. Førstehjælpsudstyr Håndklæder og servietter (til at standse blødning) Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp) Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan læsionen blive værre. 9

10 Sikker brug af produktet Forholdsregler Du må ikke bruge maskinen, når trimmerklingen kører med tomgangshastighed. Du må ikke bruge maskinen, mens trimmerklingen drejer, hvis græstrimmeren kører, eller mens gasgiveren er på tomgangsindstillingen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Afskærmningen må ikke afmonteres Maskinen må ikke betjenes uden afskærmningen Alle genstande, der preller af mod trimmerklingen, kan forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. FARE Området inden for en 15 m radius udgør en farezone Området inden for en 15 m radius fra maskinen udgør en farezone Følg nøje de nedenfor anførte forholdsregler, mens du arbejder med maskinen. Lad hverken børn, andre mennesker eller husdyr komme ind i farezonen. Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke motoren for at få klingen til at holde op med at rotere. Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingen er holdt op med at rotere. Hvis mere end én person arbejder med maskinen, skal de aftale hvilke signaler, de ønsker at bruge og arbejde mindst 15 m fra hinanden. Genstande der slynges omkring efter at have ramt trimmerklingen, og al kontakt med trimmeren, kan føre til blindhed eller dødsfald. 10

11 Sikker brug af produktet Brugere af produktet Maskinen bør ikke bruges af: personer, der er trætte personer, der har indtaget alkohol personer, der tager medicin personer, der er gravide personer, der har det fysisk dårligt personer, der ikke har læst brugermanualen børn Undlades det at følge disse anvisninger, kan det føre til en ulykke Miljø for brug og betjening Maskinen må ikke bruges på steder, hvor der ikke er et sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter regn, da sådanne steder er glatte og farlige. Maskinen må ikke betjenes om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed. Når maskinen bruges på en let skråning, skal du arbejde i en plan, konturlignende bevægelse Du kan komme alvorlig til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener maskinen korrekt. Af hensyn til dit eget helbred og for at du kan arbejde sikkert og bekvemt, skal maskinen betjenes inden for temperaturområdet -5 o C til 40 o C. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Sluk motoren, når du bevæger dig omkring Når du bevæger dig omkring i de nedenfor beskrevne situationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at trimmerklingen er holdt op med at rotere. Sæt derpå trimmerklingebeskytteren på og hold lyddæmperen væk fra dig selv. Når du går hen til området, hvor du skal arbejde Når du går til et andet område, mens du arbejder Når du forlader det område, hvor du har arbejdet Undlades det at følge disse forholdsregler, kan det forårsage forbrændinger eller alvorlige kvæstelser. Når du transporterer maskinen i bil, skal du først tømme brændstoftanken, påsætte trimmerklingebeskytteren og fastgøre maskinen for at forhindre den i at flytte omkring. Hvis du kører med brændstof i trimmertanken, kan det forårsage en brand. ADVARSEL Vibration og kulde Det menes, at et forhold, der kaldes Raynauds Fænomen, der påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Udsættelse for vibration og kulde kan forårsage en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende farvetab og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt. Hold kroppen varm, især hoved og nakke, fødder, ankler, hænder og håndled. Sørg for god blodcirkulation ved at foretage energiske armøvelser under hyppige arbejdspauser og ved ikke at ryge. Begræns antallet af arbejdstimer. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr. Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Skader på grund af gentagne belastninger Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for, at du udvikler en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA: Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder. Tag jævnligt pauser for at mindske belastningen ved gentagede bevægelser, og hvil hænderne. Udfør de gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft. Lav øvelser for at styrke hånd- og armmuskler. Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i dine fingre, håndled eller arme. Jo tidligere der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Relevant træning Lad ingen arbejde med maskinen uden relevant træning og beskyttelsesudstyr. Gør dig helt bekendt med kontrolknapperne og den korrekte brug af maskinen. Sørg for, at du ved, hvordan du standser maskinen og slukker motoren. Sørg for at vide, hvordan du hurtigt kan få hægtet den ophængte maskine af. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at de har fået relevant instruktion. 11

12 Sikker brug af produktet ADVARSEL Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du arbejder med maskinen. Før du påbegynder arbejdet skal du tjekke området, hvor du skal arbejde og fjerne småsten og tomme dåser, der evt. kan blive slynget omkring, hvis de berører trimmeudstyret, så vel som stykker af snor eller wire, der kan sno sig omkring trimmeudstyret. Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis fremmedlegemer slynges omkring af trimmeudstyret, eller wire eller andet, der har snoet sig omkring maskinen springer af. Undlad at holde trimmeudstyret højt løftet, når du arbejder med maskinen. Undlad at holde trimmeudstyret højt løftet, mens du arbejder. Du må ikke arbejde med trimmeudstyret holdt højere end knæhøjde. Hvis du holder trimmeudstyret højere end knæhøjde, kommer rotationspladen nærmere ansigtet, og evt. genstande, der flyver af trimmeudstyret, kan forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Sluk straks motoren, hvis noget går galt. I følgende situationer skal du straks slukke motoren og sørge for, at trimmeudstyret er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele. Hvis trimmeudstyret rammer en sten, et træ, en pæl eller anden forhindring, mens du arbejder Hvis maskinen pludselig at vibrere unormalt. Hvis du fortsætter med at bruge dele, efter at de er blevet beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Tilbageslag Det fænomen, der opstår, hvis trimmerklingen kommer i kontakt med et træ, en pæl, sten eller andre hårde genstande, mens den roterer med høj hastighed og reagerer ved at springe tilbage øjeblikkelig og med kraft, kaldes tilbageslag. Tilbageslag kan medføre, at du mister herredømmet over maskinen og det er meget farligt. Især hvis den forreste højre kvadrant på trimmerklingen (B) rammer en busk eller anden genstand, vil trimmerklingen få maskinen til at springe skarpt tilbage mod højre. Du kan forhindre tilbageslag, hvis du undlader at trimme fra venstre mod højre. Pas på, at trimmerklingen ikke rammer hårde genstande. Når der trimmes, skal du sørge for, at genstanden du klipper, rammer den del af klingen, der er ca. 8 mm (1/ 3") fra den forreste kan på venstre side (A). Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller dødsfald. 12

13 Sikker brug af produktet Forholdsregler mht. trimmeudstyret 1.Med metalklinge FARE Sluk altid motoren, hvis trimmeudstyret bliver blokeret. Gør ikke forsøg på at fjerne en genstand, der blokerer klingen, mens motoren kører. Du kan blive svært kvæstet, hvis blokeringen fjernes og trimmeudstyret starter pludseligt. Brug de korrekte klinger Du kan få svære kvæstelser hvis du bruger de forkerte klinger. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual. 3-tandsklingen er især beregnet til at klippe ukrudt og græs. Du kan undgå læsioner som følge af tilbageslag eller knækket klinge ved ikke at bruge 3-tandsklingen til buske og træer. Brug kun det trimmeudstyr, der anbefales af KIORITZ CORPORATION. Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage ulykker og alvorlige kvæstelser. Undersøg klingen før brug Stykker fra en revnet metalklinge kan flyve omkring under arbejdet. Undersøg metalklingerne for revner før hver brug. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er. Revnede klinger kan være resultatet af misbrug eller forkert skærpning. Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage ulykker og alvorlige kvæstelser. ADVARSEL Reaktionskræfter Sørg for at forstå reaktionskræfterne ved skub og træk samt tilbageslag som beskrevet i denne manual, og hvordan disse kræfter kan slå dig ud af balance, når du arbejder med maskinen. Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller dødsfald. 2.Med trimmerhoved med nylonline Brug korrekt trimmeudstyr Du kan få svære kvæstelser hvis du bruger det forkerte trimmeudstyr. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual. Brug kun det trimmeudstyr, der anbefales af KIORITZ CORPORATION. Brug kun trimmerhoved med nylonline. Du må ikke bruge metalklinge af nogen art. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. En lang nylonline, der passerer forbi klippekniven, kan flyve af, når trimmerhovedet med nylonline begynder at rotere efter justering af nylonlinens længde. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller læsion. ADVARSEL Undlad at trimme i nærheden af biler eller fodgængere. Vær ekstra forsigtig, når du arbejder over bare pletter og grus, da linen kan kaste småstenspartikler med høj hastighed. Afskærmningen på maskinen kan ikke standse genstande, der springer op eller rammer hårde flader og slynges omkring. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Undgå ståltråd Du må ikke trimme områder, hvor der er knækkede stykker hegnstråd. Fjern de knækkede stykker hegnstråd eller gå i en stor bue udenom stedet.. Brug korrekt sikkerhedsudstyr. Du må ikke trimme, hvis du ikke kan se, hvad du trimmer. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG Brug kun bøjelig line, der ikke er af metal, som anbefalet af KIORITZ CORPORATION. 13

14 Sikker brug af produktet Sikkerhedsudstyr Brug sikkerhedsudstyr Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder med trimmeren. a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet b Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene d Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet e Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration f Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen g Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåbeskyttelse) eller skridsikre arbejdssko (med tåbeskyttelse): Beskytter fødderne h Skinnebensbeskytter: Beskytter benene Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser. Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov. Støvmaske: Beskytter luftvejene Binet: Beskytter mod angreb fra bier ADVARSEL Bær passende beklædning. Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet. Under visse omstændigheder kan der blive brug for at bruge sikkerhedsudstyr, der beskytter hele ansigtet og hovedet. Når du skal foretage kraftig buskrydning med metalklinge, bør du også bruge skovarbejderbukser eller forede benbeskyttere. Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser. 14

15 Beskrivelse Beskrivelse 1. Klippeudstyr 3-tandsklinge til trimning af græs, haveaffald og ukrudt. 2. Afskærmning Anordning der beskytter brugeren mod utilsigtet kontakt med trimmerhovedet og omkringslyngede genstande. 3. Vinkeltransmission 2 gear til at ændre den roterende aksels vinkel. 4. Akselrør Den del af enheden, der udgør en indkapsling af kraftoverføringsakslen. 5. Forreste håndtag Håndtag monteret mod skæret. 6. Rem Gummirem til at hænge kraftoverføringsakslen op i. 7. Tændingskontakt "Gliderkontakt" monteret oven på gasgiverhuset. Flyt kontakten opad til RUN for at starte, nedad til STOP for at standse. 8. Gasgiver Aktiveres af brugerens finger for at regulere motorhastigheden. 9. Gasreguleringslås Låser gasgiveren i tomgangsposition, indtil du har godt fast med højre hånd omkring håndtaget. 10. Bageste håndtag Håndtag placeret nærmest enheden i selen. 11. Flexaksel Flexrør til kraftoverføringsaksel. 12. Lyddæmperdæksel Tildækker lyddæmperen, så brugeren ikke kommer til at berøre lyddæmperens varme overflade. 13. Dekomprimeringsanordning - Anordning til reduktion af kompressionen i cylinderen, hvilket hjælper med at starte. (RM-4000,RM-5000) 14. Tændrør 15. Luftfilterdæksel Dækker luftfilter 16. Brændstoftank Indeholder brændstof og brændstoffilter. 17. Brændstofdæksel Til lukning af brændstoftank. 18. Starterhåndtag Træk i håndtaget for at starte motoren. 19. Klingebeskytter Når enheden transporteres, skal du bruge den korrekte metalklingebeskytter. 15

16 Før start Samling Før start ADVARSEL Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler trimmeren korrekt. Hvis du bruger en trimmer, der er samlet forkert, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Flexaksel Første samles koblingen på kraftoverføringsakslen (F) og (R). Skru bolten løs med en unbrakonøgle. Sæt kraftoverføringsakslen (R) med afstandsstykket i muffen gradvist indtil den er helt i. - Muffen samles på kraftoverføringsakslen (F) og placeres inde i baghåndtaget. - Afstandsstykket der sidder i enden af kraftoverføringsakslen (R), forhindrer akslen (R) i at komme løs. Sæt konnektoren i holderen, og stram bolten til med en unbrakonøgle. 1. Kraftoverføringsaksel (F) 2. Holder 3. Kraftoverføringsaksel (R) 4. Afstandsstykke 5. Konnektor 6. Muffe 7. Bolt Derefter sammenkobles kraftoverføringsakslen (R) med motoren. Mens låsepinden skubbes helt ind, sættes den anden ende af kraftoverføringsakslen (R) i drivakslen på motoren. - Gør sammenkobling nemmere ved at trække kraftoverføringsakslen (R) ca. 4 mm længere ud i forvejen. Derefter frigøres låsepinden, og det tjekkes at flexakslen ikke kan trækkes ud og er koblet korrekt sammen med motoren.. 1. Låsepind 2. Skub 1. Kraftoverføringsaksel (R) Holder til gashåndtagskabel Dette er konstrueret til at udgøre en simpel forbindelse samt justering af gashåndtagskablet. Hægt indre kabelklemmei leddet, sæt kabelholderen i og luk yderkappen (A). Kobl ledning (A) og ledning (B) sammen. 1. Led 2. Indre kabel 3. Holder 4. Ledning (A) 5. Ledning (B) 6. Gashåndtagskabel 7. Yderkappe (A) 8. Yderkappe (B) 16

17 Før start Det indvendige kabels længde kan justeres, så det trækker korrekt ved at åbne yderkappe (B) og omplacere gashåndtagskablets flange i en egnet rille til venstre eller højre. 1. Yderkappe (A) 2. Yderkappe (B) 3. Gashåndtagskabel 4. Motorside 5. Akselrørside De 2 klemmestykker på flexakslen skal indstilles til de relevante positioner på gashåndtagskablet (med lige stor afstand i hele flexakslens længde). 1. Klemme 2. Flexaksel 3. Gashåndtagskabel Lukket håndtag Saml forhåndtaget og beslaget løst på akselrøret. Justér placeringen af forhåndtaget til en bekvem position. Stram skruerne (M5 35) og møtrikkerne godt til. - En af de 4 skruer skal strammes sammen med stroppen som illustreret.. 1. Skrue M Forreste håndtag 3. Beslag 4. Møtrik 5. Strop 6. Akselrør Skuldersele Indstil længden af selen til den føles bekvem. Da selen er elastisk og indstillelig, foretrækkes det at forbinde selen til stropperne på forreste håndtag og venstre eller højre rygsæksrem så man ikke at bliver træt og bekvemt kan arbejde med trimmeren. 1. Forreste håndtag 2. Strop 3. Sele 17

18 Før start Montering af beslaget Montér beslaget på monteringsdelen af vinkeltransmissionen, fastgør beslaget ved at holde monteringsbeslaget trykket op fra neden, og spænd de 4 bolte (M5 25) let. Få udsparinger og fremspring på monteringspladen til at passe til beslagets udsparinger og fremspring, og montér beslaget sikkert med de 4 tilspændingsbolte (M5 25). Der findes to typer afskærmninger: Den ene bruges alene til trimmerhovedet med nylonline og den anden alene til metalklinger. Når der bruges en metalklinge, skal afskærmningen til metalklinger bruges. 1. Beslag 2. Bolt M Monteringspladens fremspring 4. Monteringsplade 5. Monteringspladens udsparing 1. Klingeholderens befæstelsesnot 2. Klingeholder 3. Klinge 4. Nedre klingeholder 5. Hætte 6. Møtrik Montering af klinge Efterse klingen før montering. Tjek om den er skarp. Stumpe klinger øger risikoen for klingetilbageslag. Små revner kan udvikle sig til knæk, der kan medføre at et stykke af klingen flyver af under arbejdet. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er. Spænd klingeholder, klinge, nedre klingeholder, hætte og møtrik med fingrene. FARE Hvis der bruges en slidt møtrik og hætte til klingen, er der fare for at klingen løsner sig. Udskift dem med nye. ADVARSEL Gør ikke forsøg på at montere trimmerklingen med én hånd eller uden at bruge topnøglen. Montér trimmerklingen præcist med den medfølgende topnøgle og stram den godt på plads. Trimmeren må ikke bruges, hvis klingen vibrerer eller er løs. Brug kraftige handsker, når du arbejder med trimmerklingen. Når du udskifter trimmerklingen, mens du er i gang med trimning, skal du sikre dig, at motoren er slukket, og at klingen er standset. Før du vender trimmeren om for at udskifte trimmerklingen, skal du sørge for at brændstoftankens dæksel sidder godt fast. Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller alvorlig ulykke, eller endda starte en brand. 18

19 Før start Sæt låseværktøjet i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen til venstre. Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens befæstelsesnot for at fastgøre udgangsakslen. FORSIGTIG Fastgør udgangsakslen med låseværktøjet med henblik på at undgå risikoen for at udgangsakslen roterer, når du monterer klingen, da dette vil forhindre klingebefæstelsesmøtrikken i at blive tilstrækkelig spændt til. 1. Klinge 2. Låseværktøj Stram møtrikken (drej mod uret) med en topnøgle. Læg aldrig din vægt i ved fastgørelsen. Hvis du gør dette, kan møtrikken knække. Udskift møtrikken og hætten med nye, uanset hvor lidt de er slidt. 1. Topnøgle 2. Klinge 19

20 Før start Forberedelse af brændstoffet FARE Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og følg nøje forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet". Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge trimmeren og kontakte en ECHO-forhandler for at få den repareret. Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand. FORSIGTIG Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. I modsat fald kan brændstof sprøjte ud. BEMÆRK Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken. Brændstof Brændstoftilførsel 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol. Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og ECHO Premium 50 : 1 olie. - Bland ikke direkte i brændstoftanken. - Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid tørres op. - Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst brændbart. - Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder. Påfyld altid brændstof på et sted med god udluftning. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en lastbil eller lignende steder. Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning. Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. Tør altid evt. brændstofspild op. Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du starter motoren. Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild. 20

BETJENINGSVEJLEDNING SRM-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING SRM-420ES BETJENINGSVEJLEDNING SRM-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING BCLS-510ES LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING BCLS-510ES LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING BCLS-510ES ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

BRUGERMANUAL BÆRBAR BUSKRYDDER RM-510ES

BRUGERMANUAL BÆRBAR BUSKRYDDER RM-510ES 1Forside DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERMANUAL BÆRBAR BUSKRYDDER RM-510ES ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE

Læs mere

GT-220ES BETJENINGSVEJLEDNING

GT-220ES BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING GT-220ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

SRMF-250 BETJENINGSVEJLEDNING

SRMF-250 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING SRMF-250 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501 ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVIS- NINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

PB-770 BETJENINGSVEJLEDNING

PB-770 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PB-770 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ES-255ES BETJENINGSVEJLEDNING

ES-255ES BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ES-255ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

ES-2400 BETJENINGSVEJLEDNING

ES-2400 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ES-2400 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion ECHO

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Tillykke

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-3501 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Introduktion 2Introduktion Tillykke med købet

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

GT-2150SI BETJENINGSVEJLEDNING

GT-2150SI BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING GT-2150SI ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER De lette, højtydende benzindrevne

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere