BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE."

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

2 Vigtig information 2Vigtig information Husk at læse brugermanualen, før du bruger produktet. Dette produkts tiltænkte brug ECHO-græstrimmere/buskryddere er letvægtsenheder med benzinmotor og høj ydelse, der er konstrueret til ukrudtsbekæmpelse, græstrimning og buskrydning på steder, der er vanskelige at holde under kontrol på anden måde. Denne maskine må ikke bruges til andre formål end de førnævnte. Brugere af produktet Du bør ikke bruge dette produkt, før du har læst brugermanualen grundigt og forstået det hele. Dette produkt bør ikke bruges af personer, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, er forkølet, træt eller på anden måde dårlig tilpas, eller af børn. Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, som andre mennesker eller deres ejendele bringes i. Brugermanualen Denne manual indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Du bedes læse denne omhyggeligt og forstå indholdet. Læg altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i. Hvis du mister manualen eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en ECHOforhandler. Enhederne der anvendes i denne manual er SI-enheder (internationalt enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan være en lille omregningsfejl i nogle tilfælde. Udlån eller overdragelse Når du udlåner produktet, omtalt i denne manual, til andre, skal du sikre dig, at du også udleverer brugermanualen til produktet til den person, der låner og arbejder med produktet. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Forespørgsler Du bedes kontakte en ECHO-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål. Meddelelser Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel med henblik på produktopgradering. Nogle af de anvendte illustrationer kan i udseende afvige fra selve produktet. Dette sker med henblik på at gøre forklaringerne tydeligere. Nogle dele af dette produkt skal samles. Du bedes kontakte en ECHO-forhandler, hvis der er noget, der ikke er klart, eller hvis du har problemer. 2

3 Indholdsfortegnelse Sikker brug af produktet... 4 Advarsler...4 Andre indikatorer... 4 Symboler... 4 Placering af et sikkerhedsskilt... 6 Håndtering af brændstof... 7 Håndtering af motoren... 8 Håndtering af maskinen... 9 Beskrivelse Før start Samling...16 Forberedelse af brændstoffet Motorbetjening...21 Start af motoren Slukning af motoren Trimning Grundlæggende trimning med trimmerhovedet med nylonline Grundlæggende trimning med metalklinge Forsigtighedsregler under arbejdet Vedligeholdelse og pleje Retningslinjer for service Vedligeholdelse og pleje Opbevaring Længere opbevaring (mere end 30 dage) Specifikationer Overensstemmelseserklæring "CE"

4 Sikker brug af produktet Sikker brug af Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet. Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje. Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen. Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen. Advarsler Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol gør, sammen med ordet "FARE",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Dette symbol gør, sammen med ordet "ADVARSEL",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Andre indikatorer Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler: "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion. Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det der vises, er forbudt. BEMÆRK Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse. VIGTIGT Indrammet tekst med ordet "VIG- TIGT" indholder vigtig information om brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i denne manual. Symboler I denne manual og på selve produktet anvendes der en række forklarende symboler. Sørg for, at du til fulde forstår, hvad hvert enkelt symbol betyder. Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Læs brugermanualen grundigt Trimmeudstyrsakslens maksimale hastighed i omdr./min. Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm Hold omkringstående på en afstand af 15 m Brug sikkerhedssfodtøj og - handsker Benzin- og olieblanding Nødstop Rensekolbe (spædepumpe) Advarsel! Udslyngede genstande! Justering af karburator - lav hastighedsblanding 4

5 Sikker brug af produktet Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Advarsel, sidetryk Justering af karburator - høj hastighedsblanding Anvendelse uden skærm ikke tilladt. Justering af karburator - tomgangshastighed Brug af metalklinger ikke tilladt. U-håndtag Brug af trimmerhoved med nylonline ikke tilladt. Lukket håndtag Produktet må ikke bruges på steder med dårlig udluftning. Pas på i områder med høj temperatur. Vær opmærksom på brand Garanteret lydeffektniveau Chokerkontrol koldstartindstilling (choker lukket) Chokerkontrol køreindstilling (choker åben) Pas på elektrisk chok 5

6 Sikker brug af produktet Placering af et sikkerhedsskilt Sikkerhedsskiltet, der vises nedenfor, er sat på produktet, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltet betyder, før du bruger produktet. Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og mistes, kan du bestille et nyt skilt fra en ECHO-forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid kan læses. 1. Sikkerhedsskilt (Delnr ) 6

7 Sikker brug af produktet Håndtering af brændstof FARE Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof. Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger skal følges nøje. Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning. Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang. Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger. Beholder og påfyldningssted Brug en godkendt brændstofbeholder. Brændstoftankene/dåser kan være under tryk. Brændstofdækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan blive udlignet. Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brændstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord. Brændstofspild kan forårsage brand Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning: Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max. punktet (op til fremspringet i brændstoftanken). Tør altid spildt brændstof op. Stram brændstofdækslet til efter påfyldning. Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis det antændes. Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fylder brændstof på. Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du påfyldte tanken, før du starter motoren. Brændstoflækager, der opstår under påfyldning, kan forårsage brand, hvis de antændes. Brændstoflækager forårsager brand Efter påfyldning skal du altid se efter, at det ikke lækker eller der ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge trimmeren og kontakte en ECHO-forhandler for at få den repareret. Alle brændstoflækager kan forårsage brand. 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau 7

8 Sikker brug af produktet Håndtering af motoren Start af motoren Følg nøje nedennævnte forholdsregler, når du starter motoren: Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse. Se efter, at der ikke lækker brændstof. Anbring maskinen på et fladt sted med god udluftning. Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den. Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling. Hold maskinen trykket godt ned mod jorden, når du starter motoren. Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald. Når motoren først er startet, skal du undersøge den for unormale vibrationer og lyde. Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når motoren er startet. Maskinen må ikke bruges, hvis der er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en ECHO-forhandler for at få den repareret. Ulykker, hvor dele falder af eller splintrer kan give sår eller alvorlige læsioner. Du må ikke berøre komponenter, der er meget varme eller under højspænding, mens maskinen kører. Du må ikke berøre følgende komponenter, der bliver meget varme eller er under højspænding, mens maskinen kører og i nogen tid efter, at den er standset. Lyddæmper, tændrør, vinkeltransmission og andre komponenter, der blive meget varme. Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm. Tændrør, tændrørstråd og andre komponenter under højspænding. Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en højspændingskomponent, mens maskinen kører. Tænk på sikkerheden før noget andet i tilfælde af brand eller røgudvikling. Hvis der kommer flammer fra motoren, eller der kommer røg fra andre områder end udstødningsporten, er det vigtigste at lægge afstand mellem dig selv og maskinen for at beskytte dig selv. Brug en skovl til at kaste sand eller andet lignende materiale på flammerne for at forhindre dem i at spredes, eller sluk ilden med en ildslukker. Hvis du reagerer i panik, kan det medføre, at branden eller anden skade bliver mere omfattende. ADVARSEL Udstødningsgasser er giftige. Udstødningsgasserne fra motoren indeholder giftige gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasser kan forårsage forgiftning. Sluk altid motoren, når du skal undersøge eller vedligeholde maskinen. Følg nedennævnte forholdsregler, når du undersøger og vedligeholder maskinen efter brug: Sluk motoren og gør ikke forsøg på at undersøge eller vedligeholde maskinen, før motoren er kølet af. Du kan brænde dig. Tag tændrørshætten af, før du foretager undersøgelser og vedligeholdelse. Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet. Undersøgelse af tændrøret Følg nedennævnte forsigtighedsregler, når du undersøger tændrøret. Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er revner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele. Tændingstesten (til at se om tændrøret gnistrer) skal udføres af en ECHO-forhandler. Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tændrørshullet. Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er brændstofspild eller brændbare gasser Du må ikke berøre tændrørets metaldele Tændrøret kan antænde en brand eller give dig elektrisk stød. 8

9 Sikker brug af produktet Håndtering af maskinen Generelle forholdsregler Brugermanual Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer dig, at du betjener maskinen korrekt. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Maskinen må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end dem, der beskrives i brugermanualen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Der må ikke foretages ændringer på maskinen. Maskinen må ikke modificeres. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens garanti. Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. ADVARSEL Udlån eller overdragelse af produktet Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for også at låne ham brugermanualen, og at han læser den. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Vær forberedt i tilfælde af en læsion I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får en læsion, bør du være forberedt. Førstehjælpsudstyr Håndklæder og servietter (til at standse blødning) Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp) Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan læsionen blive værre. 9

10 Sikker brug af produktet Forholdsregler Du må ikke bruge maskinen, når trimmerklingen kører med tomgangshastighed. Du må ikke bruge maskinen, mens trimmerklingen drejer, hvis græstrimmeren kører, eller mens gasgiveren er på tomgangsindstillingen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Afskærmningen må ikke afmonteres Maskinen må ikke betjenes uden afskærmningen Alle genstande, der preller af mod trimmerklingen, kan forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. FARE Området inden for en 15 m radius udgør en farezone Området inden for en 15 m radius fra maskinen udgør en farezone Følg nøje de nedenfor anførte forholdsregler, mens du arbejder med maskinen. Lad hverken børn, andre mennesker eller husdyr komme ind i farezonen. Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke motoren for at få klingen til at holde op med at rotere. Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingen er holdt op med at rotere. Hvis mere end én person arbejder med maskinen, skal de aftale hvilke signaler, de ønsker at bruge og arbejde mindst 15 m fra hinanden. Genstande der slynges omkring efter at have ramt trimmerklingen, og al kontakt med trimmeren, kan føre til blindhed eller dødsfald. 10

11 Sikker brug af produktet Brugere af produktet Maskinen bør ikke bruges af: personer, der er trætte personer, der har indtaget alkohol personer, der tager medicin personer, der er gravide personer, der har det fysisk dårligt personer, der ikke har læst brugermanualen børn Undlades det at følge disse anvisninger, kan det føre til en ulykke Miljø for brug og betjening Maskinen må ikke bruges på steder, hvor der ikke er et sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter regn, da sådanne steder er glatte og farlige. Maskinen må ikke betjenes om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed. Når maskinen bruges på en let skråning, skal du arbejde i en plan, konturlignende bevægelse Du kan komme alvorlig til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener maskinen korrekt. Af hensyn til dit eget helbred og for at du kan arbejde sikkert og bekvemt, skal maskinen betjenes inden for temperaturområdet -5 o C til 40 o C. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Sluk motoren, når du bevæger dig omkring Når du bevæger dig omkring i de nedenfor beskrevne situationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at trimmerklingen er holdt op med at rotere. Sæt derpå trimmerklingebeskytteren på og hold lyddæmperen væk fra dig selv. Når du går hen til området, hvor du skal arbejde Når du går til et andet område, mens du arbejder Når du forlader det område, hvor du har arbejdet Undlades det at følge disse forholdsregler, kan det forårsage forbrændinger eller alvorlige kvæstelser. Når du transporterer maskinen i bil, skal du først tømme brændstoftanken, påsætte trimmerklingebeskytteren og fastgøre maskinen for at forhindre den i at flytte omkring. Hvis du kører med brændstof i trimmertanken, kan det forårsage en brand. ADVARSEL Vibration og kulde Det menes, at et forhold, der kaldes Raynauds Fænomen, der påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Udsættelse for vibration og kulde kan forårsage en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende farvetab og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt. Hold kroppen varm, især hoved og nakke, fødder, ankler, hænder og håndled. Sørg for god blodcirkulation ved at foretage energiske armøvelser under hyppige arbejdspauser og ved ikke at ryge. Begræns antallet af arbejdstimer. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr. Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Skader på grund af gentagne belastninger Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for, at du udvikler en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA: Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder. Tag jævnligt pauser for at mindske belastningen ved gentagede bevægelser, og hvil hænderne. Udfør de gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft. Lav øvelser for at styrke hånd- og armmuskler. Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i dine fingre, håndled eller arme. Jo tidligere der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Relevant træning Lad ingen arbejde med maskinen uden relevant træning og beskyttelsesudstyr. Gør dig helt bekendt med kontrolknapperne og den korrekte brug af maskinen. Sørg for, at du ved, hvordan du standser maskinen og slukker motoren. Sørg for at vide, hvordan du hurtigt kan få hægtet den ophængte maskine af. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at de har fået relevant instruktion. 11

12 Sikker brug af produktet ADVARSEL Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du arbejder med maskinen. Før du påbegynder arbejdet skal du tjekke området, hvor du skal arbejde og fjerne småsten og tomme dåser, der evt. kan blive slynget omkring, hvis de berører trimmeudstyret, så vel som stykker af snor eller wire, der kan sno sig omkring trimmeudstyret. Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis fremmedlegemer slynges omkring af trimmeudstyret, eller wire eller andet, der har snoet sig omkring maskinen springer af. Undlad at holde trimmeudstyret højt løftet, når du arbejder med maskinen. Undlad at holde trimmeudstyret højt løftet, mens du arbejder. Du må ikke arbejde med trimmeudstyret holdt højere end knæhøjde. Hvis du holder trimmeudstyret højere end knæhøjde, kommer rotationspladen nærmere ansigtet, og evt. genstande, der flyver af trimmeudstyret, kan forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Sluk straks motoren, hvis noget går galt. I følgende situationer skal du straks slukke motoren og sørge for, at trimmeudstyret er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele. Hvis trimmeudstyret rammer en sten, et træ, en pæl eller anden forhindring, mens du arbejder Hvis maskinen pludselig at vibrere unormalt. Hvis du fortsætter med at bruge dele, efter at de er blevet beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Tilbageslag Det fænomen, der opstår, hvis trimmerklingen kommer i kontakt med et træ, en pæl, sten eller andre hårde genstande, mens den roterer med høj hastighed og reagerer ved at springe tilbage øjeblikkelig og med kraft, kaldes tilbageslag. Tilbageslag kan medføre, at du mister herredømmet over maskinen og det er meget farligt. Især hvis den forreste højre kvadrant på trimmerklingen (B) rammer en busk eller anden genstand, vil trimmerklingen få maskinen til at springe skarpt tilbage mod højre. Du kan forhindre tilbageslag, hvis du undlader at trimme fra venstre mod højre. Pas på, at trimmerklingen ikke rammer hårde genstande. Når der trimmes, skal du sørge for, at genstanden du klipper, rammer den del af klingen, der er ca. 8 mm (1/ 3") fra den forreste kan på venstre side (A). Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller dødsfald. 12

13 Sikker brug af produktet Forholdsregler mht. trimmeudstyret 1.Med metalklinge FARE Sluk altid motoren, hvis trimmeudstyret bliver blokeret. Gør ikke forsøg på at fjerne en genstand, der blokerer klingen, mens motoren kører. Du kan blive svært kvæstet, hvis blokeringen fjernes og trimmeudstyret starter pludseligt. Brug de korrekte klinger Du kan få svære kvæstelser hvis du bruger de forkerte klinger. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual. 3-tandsklingen er især beregnet til at klippe ukrudt og græs. Du kan undgå læsioner som følge af tilbageslag eller knækket klinge ved ikke at bruge 3-tandsklingen til buske og træer. Brug kun det trimmeudstyr, der anbefales af KIORITZ CORPORATION. Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage ulykker og alvorlige kvæstelser. Undersøg klingen før brug Stykker fra en revnet metalklinge kan flyve omkring under arbejdet. Undersøg metalklingerne for revner før hver brug. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er. Revnede klinger kan være resultatet af misbrug eller forkert skærpning. Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage ulykker og alvorlige kvæstelser. ADVARSEL Reaktionskræfter Sørg for at forstå reaktionskræfterne ved skub og træk samt tilbageslag som beskrevet i denne manual, og hvordan disse kræfter kan slå dig ud af balance, når du arbejder med maskinen. Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller dødsfald. 2.Med trimmerhoved med nylonline Brug korrekt trimmeudstyr Du kan få svære kvæstelser hvis du bruger det forkerte trimmeudstyr. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual. Brug kun det trimmeudstyr, der anbefales af KIORITZ CORPORATION. Brug kun trimmerhoved med nylonline. Du må ikke bruge metalklinge af nogen art. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. En lang nylonline, der passerer forbi klippekniven, kan flyve af, når trimmerhovedet med nylonline begynder at rotere efter justering af nylonlinens længde. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller læsion. ADVARSEL Undlad at trimme i nærheden af biler eller fodgængere. Vær ekstra forsigtig, når du arbejder over bare pletter og grus, da linen kan kaste småstenspartikler med høj hastighed. Afskærmningen på maskinen kan ikke standse genstande, der springer op eller rammer hårde flader og slynges omkring. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Undgå ståltråd Du må ikke trimme områder, hvor der er knækkede stykker hegnstråd. Fjern de knækkede stykker hegnstråd eller gå i en stor bue udenom stedet.. Brug korrekt sikkerhedsudstyr. Du må ikke trimme, hvis du ikke kan se, hvad du trimmer. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG Brug kun bøjelig line, der ikke er af metal, som anbefalet af KIORITZ CORPORATION. 13

14 Sikker brug af produktet Sikkerhedsudstyr Brug sikkerhedsudstyr Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder med trimmeren. a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet b Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene d Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet e Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration f Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen g Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåbeskyttelse) eller skridsikre arbejdssko (med tåbeskyttelse): Beskytter fødderne h Skinnebensbeskytter: Beskytter benene Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser. Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov. Støvmaske: Beskytter luftvejene Binet: Beskytter mod angreb fra bier ADVARSEL Bær passende beklædning. Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet. Under visse omstændigheder kan der blive brug for at bruge sikkerhedsudstyr, der beskytter hele ansigtet og hovedet. Når du skal foretage kraftig buskrydning med metalklinge, bør du også bruge skovarbejderbukser eller forede benbeskyttere. Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser. 14

15 Beskrivelse Beskrivelse 1. Klippeudstyr 3-tandsklinge til trimning af græs, haveaffald og ukrudt. 2. Afskærmning Anordning der beskytter brugeren mod utilsigtet kontakt med trimmerhovedet og omkringslyngede genstande. 3. Vinkeltransmission 2 gear til at ændre den roterende aksels vinkel. 4. Akselrør Den del af enheden, der udgør en indkapsling af kraftoverføringsakslen. 5. Forreste håndtag Håndtag monteret mod skæret. 6. Rem Gummirem til at hænge kraftoverføringsakslen op i. 7. Tændingskontakt "Gliderkontakt" monteret oven på gasgiverhuset. Flyt kontakten opad til RUN for at starte, nedad til STOP for at standse. 8. Gasgiver Aktiveres af brugerens finger for at regulere motorhastigheden. 9. Gasreguleringslås Låser gasgiveren i tomgangsposition, indtil du har godt fast med højre hånd omkring håndtaget. 10. Bageste håndtag Håndtag placeret nærmest enheden i selen. 11. Flexaksel Flexrør til kraftoverføringsaksel. 12. Lyddæmperdæksel Tildækker lyddæmperen, så brugeren ikke kommer til at berøre lyddæmperens varme overflade. 13. Dekomprimeringsanordning - Anordning til reduktion af kompressionen i cylinderen, hvilket hjælper med at starte. (RM-4000,RM-5000) 14. Tændrør 15. Luftfilterdæksel Dækker luftfilter 16. Brændstoftank Indeholder brændstof og brændstoffilter. 17. Brændstofdæksel Til lukning af brændstoftank. 18. Starterhåndtag Træk i håndtaget for at starte motoren. 19. Klingebeskytter Når enheden transporteres, skal du bruge den korrekte metalklingebeskytter. 15

16 Før start Samling Før start ADVARSEL Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler trimmeren korrekt. Hvis du bruger en trimmer, der er samlet forkert, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Flexaksel Første samles koblingen på kraftoverføringsakslen (F) og (R). Skru bolten løs med en unbrakonøgle. Sæt kraftoverføringsakslen (R) med afstandsstykket i muffen gradvist indtil den er helt i. - Muffen samles på kraftoverføringsakslen (F) og placeres inde i baghåndtaget. - Afstandsstykket der sidder i enden af kraftoverføringsakslen (R), forhindrer akslen (R) i at komme løs. Sæt konnektoren i holderen, og stram bolten til med en unbrakonøgle. 1. Kraftoverføringsaksel (F) 2. Holder 3. Kraftoverføringsaksel (R) 4. Afstandsstykke 5. Konnektor 6. Muffe 7. Bolt Derefter sammenkobles kraftoverføringsakslen (R) med motoren. Mens låsepinden skubbes helt ind, sættes den anden ende af kraftoverføringsakslen (R) i drivakslen på motoren. - Gør sammenkobling nemmere ved at trække kraftoverføringsakslen (R) ca. 4 mm længere ud i forvejen. Derefter frigøres låsepinden, og det tjekkes at flexakslen ikke kan trækkes ud og er koblet korrekt sammen med motoren.. 1. Låsepind 2. Skub 1. Kraftoverføringsaksel (R) Holder til gashåndtagskabel Dette er konstrueret til at udgøre en simpel forbindelse samt justering af gashåndtagskablet. Hægt indre kabelklemmei leddet, sæt kabelholderen i og luk yderkappen (A). Kobl ledning (A) og ledning (B) sammen. 1. Led 2. Indre kabel 3. Holder 4. Ledning (A) 5. Ledning (B) 6. Gashåndtagskabel 7. Yderkappe (A) 8. Yderkappe (B) 16

17 Før start Det indvendige kabels længde kan justeres, så det trækker korrekt ved at åbne yderkappe (B) og omplacere gashåndtagskablets flange i en egnet rille til venstre eller højre. 1. Yderkappe (A) 2. Yderkappe (B) 3. Gashåndtagskabel 4. Motorside 5. Akselrørside De 2 klemmestykker på flexakslen skal indstilles til de relevante positioner på gashåndtagskablet (med lige stor afstand i hele flexakslens længde). 1. Klemme 2. Flexaksel 3. Gashåndtagskabel Lukket håndtag Saml forhåndtaget og beslaget løst på akselrøret. Justér placeringen af forhåndtaget til en bekvem position. Stram skruerne (M5 35) og møtrikkerne godt til. - En af de 4 skruer skal strammes sammen med stroppen som illustreret.. 1. Skrue M Forreste håndtag 3. Beslag 4. Møtrik 5. Strop 6. Akselrør Skuldersele Indstil længden af selen til den føles bekvem. Da selen er elastisk og indstillelig, foretrækkes det at forbinde selen til stropperne på forreste håndtag og venstre eller højre rygsæksrem så man ikke at bliver træt og bekvemt kan arbejde med trimmeren. 1. Forreste håndtag 2. Strop 3. Sele 17

18 Før start Montering af beslaget Montér beslaget på monteringsdelen af vinkeltransmissionen, fastgør beslaget ved at holde monteringsbeslaget trykket op fra neden, og spænd de 4 bolte (M5 25) let. Få udsparinger og fremspring på monteringspladen til at passe til beslagets udsparinger og fremspring, og montér beslaget sikkert med de 4 tilspændingsbolte (M5 25). Der findes to typer afskærmninger: Den ene bruges alene til trimmerhovedet med nylonline og den anden alene til metalklinger. Når der bruges en metalklinge, skal afskærmningen til metalklinger bruges. 1. Beslag 2. Bolt M Monteringspladens fremspring 4. Monteringsplade 5. Monteringspladens udsparing 1. Klingeholderens befæstelsesnot 2. Klingeholder 3. Klinge 4. Nedre klingeholder 5. Hætte 6. Møtrik Montering af klinge Efterse klingen før montering. Tjek om den er skarp. Stumpe klinger øger risikoen for klingetilbageslag. Små revner kan udvikle sig til knæk, der kan medføre at et stykke af klingen flyver af under arbejdet. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er. Spænd klingeholder, klinge, nedre klingeholder, hætte og møtrik med fingrene. FARE Hvis der bruges en slidt møtrik og hætte til klingen, er der fare for at klingen løsner sig. Udskift dem med nye. ADVARSEL Gør ikke forsøg på at montere trimmerklingen med én hånd eller uden at bruge topnøglen. Montér trimmerklingen præcist med den medfølgende topnøgle og stram den godt på plads. Trimmeren må ikke bruges, hvis klingen vibrerer eller er løs. Brug kraftige handsker, når du arbejder med trimmerklingen. Når du udskifter trimmerklingen, mens du er i gang med trimning, skal du sikre dig, at motoren er slukket, og at klingen er standset. Før du vender trimmeren om for at udskifte trimmerklingen, skal du sørge for at brændstoftankens dæksel sidder godt fast. Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller alvorlig ulykke, eller endda starte en brand. 18

19 Før start Sæt låseværktøjet i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen til venstre. Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens befæstelsesnot for at fastgøre udgangsakslen. FORSIGTIG Fastgør udgangsakslen med låseværktøjet med henblik på at undgå risikoen for at udgangsakslen roterer, når du monterer klingen, da dette vil forhindre klingebefæstelsesmøtrikken i at blive tilstrækkelig spændt til. 1. Klinge 2. Låseværktøj Stram møtrikken (drej mod uret) med en topnøgle. Læg aldrig din vægt i ved fastgørelsen. Hvis du gør dette, kan møtrikken knække. Udskift møtrikken og hætten med nye, uanset hvor lidt de er slidt. 1. Topnøgle 2. Klinge 19

20 Før start Forberedelse af brændstoffet FARE Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og følg nøje forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet". Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge trimmeren og kontakte en ECHO-forhandler for at få den repareret. Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand. FORSIGTIG Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. I modsat fald kan brændstof sprøjte ud. BEMÆRK Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken. Brændstof Brændstoftilførsel 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol. Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og ECHO Premium 50 : 1 olie. - Bland ikke direkte i brændstoftanken. - Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid tørres op. - Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst brændbart. - Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder. Påfyld altid brændstof på et sted med god udluftning. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en lastbil eller lignende steder. Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning. Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. Tør altid evt. brændstofspild op. Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du starter motoren. Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild. 20

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere