BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE."

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

2 Vigtig information 2Vigtig information Husk at læse brugermanualen, før du bruger produktet. Dette produkts tiltænkte brug ECHO-græstrimmere/buskryddere er letvægtsenheder med benzinmotor og høj ydelse, der er konstrueret til ukrudtsbekæmpelse, græstrimning og buskrydning på steder, der er vanskelige at holde under kontrol på anden måde. Denne maskine må ikke bruges til andre formål end de førnævnte. Brugere af produktet Du bør ikke bruge dette produkt, før du har læst brugermanualen grundigt og forstået det hele. Dette produkt bør ikke bruges af personer, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, er forkølet, træt eller på anden måde dårlig tilpas, eller af børn. Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, som andre mennesker eller deres ejendele bringes i. Brugermanualen Denne manual indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Du bedes læse denne omhyggeligt og forstå indholdet. Læg altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i. Hvis du mister manualen eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en ECHOforhandler. Enhederne der anvendes i denne manual er SI-enheder (internationalt enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan være en lille omregningsfejl i nogle tilfælde. Udlån eller overdragelse Når du udlåner produktet, omtalt i denne manual, til andre, skal du sikre dig, at du også udleverer brugermanualen til produktet til den person, der låner og arbejder med produktet. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Forespørgsler Du bedes kontakte en ECHO-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål. Meddelelser Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel med henblik på produktopgradering. Nogle af de anvendte illustrationer kan i udseende afvige fra selve produktet. Dette sker med henblik på at gøre forklaringerne tydeligere. Nogle dele af dette produkt skal samles. Du bedes kontakte en ECHO-forhandler, hvis der er noget, der ikke er klart, eller hvis du har problemer. 2

3 Indholdsfortegnelse Sikker brug af produktet... 4 Advarsler...4 Andre indikatorer... 4 Symboler... 4 Placering af et sikkerhedsskilt... 6 Håndtering af brændstof... 7 Håndtering af motoren... 8 Håndtering af maskinen... 9 Beskrivelse Før start Samling...16 Forberedelse af brændstoffet Motorbetjening...21 Start af motoren Slukning af motoren Trimning Grundlæggende trimning med trimmerhovedet med nylonline Grundlæggende trimning med metalklinge Forsigtighedsregler under arbejdet Vedligeholdelse og pleje Retningslinjer for service Vedligeholdelse og pleje Opbevaring Længere opbevaring (mere end 30 dage) Specifikationer Overensstemmelseserklæring "CE"

4 Sikker brug af produktet Sikker brug af Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet. Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje. Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen. Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen. Advarsler Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol gør, sammen med ordet "FARE",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Dette symbol gør, sammen med ordet "ADVARSEL",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Andre indikatorer Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler: "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion. Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det der vises, er forbudt. BEMÆRK Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse. VIGTIGT Indrammet tekst med ordet "VIG- TIGT" indholder vigtig information om brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i denne manual. Symboler I denne manual og på selve produktet anvendes der en række forklarende symboler. Sørg for, at du til fulde forstår, hvad hvert enkelt symbol betyder. Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Læs brugermanualen grundigt Trimmeudstyrsakslens maksimale hastighed i omdr./min. Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm Hold omkringstående på en afstand af 15 m Brug sikkerhedssfodtøj og - handsker Benzin- og olieblanding Nødstop Rensekolbe (spædepumpe) Advarsel! Udslyngede genstande! Justering af karburator - lav hastighedsblanding 4

5 Sikker brug af produktet Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolform / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Advarsel, sidetryk Justering af karburator - høj hastighedsblanding Anvendelse uden skærm ikke tilladt. Justering af karburator - tomgangshastighed Brug af metalklinger ikke tilladt. U-håndtag Brug af trimmerhoved med nylonline ikke tilladt. Lukket håndtag Produktet må ikke bruges på steder med dårlig udluftning. Pas på i områder med høj temperatur. Vær opmærksom på brand Garanteret lydeffektniveau Chokerkontrol koldstartindstilling (choker lukket) Chokerkontrol køreindstilling (choker åben) Pas på elektrisk chok 5

6 Sikker brug af produktet Placering af et sikkerhedsskilt Sikkerhedsskiltet, der vises nedenfor, er sat på produktet, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltet betyder, før du bruger produktet. Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og mistes, kan du bestille et nyt skilt fra en ECHO-forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid kan læses. 1. Sikkerhedsskilt (Delnr ) 6

7 Sikker brug af produktet Håndtering af brændstof FARE Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof. Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger skal følges nøje. Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning. Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang. Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger. Beholder og påfyldningssted Brug en godkendt brændstofbeholder. Brændstoftankene/dåser kan være under tryk. Brændstofdækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan blive udlignet. Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brændstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord. Brændstofspild kan forårsage brand Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning: Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max. punktet (op til fremspringet i brændstoftanken). Tør altid spildt brændstof op. Stram brændstofdækslet til efter påfyldning. Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis det antændes. Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fylder brændstof på. Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du påfyldte tanken, før du starter motoren. Brændstoflækager, der opstår under påfyldning, kan forårsage brand, hvis de antændes. Brændstoflækager forårsager brand Efter påfyldning skal du altid se efter, at det ikke lækker eller der ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge trimmeren og kontakte en ECHO-forhandler for at få den repareret. Alle brændstoflækager kan forårsage brand. 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau 7

8 Sikker brug af produktet Håndtering af motoren Start af motoren Følg nøje nedennævnte forholdsregler, når du starter motoren: Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse. Se efter, at der ikke lækker brændstof. Anbring maskinen på et fladt sted med god udluftning. Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den. Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling. Hold maskinen trykket godt ned mod jorden, når du starter motoren. Undlades det at følge forholdsreglerne, kan det føre til en ulykke eller kvæstelse, eller endda til dødsfald. Når motoren først er startet, skal du undersøge den for unormale vibrationer og lyde. Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når motoren er startet. Maskinen må ikke bruges, hvis der er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en ECHO-forhandler for at få den repareret. Ulykker, hvor dele falder af eller splintrer kan give sår eller alvorlige læsioner. Du må ikke berøre komponenter, der er meget varme eller under højspænding, mens maskinen kører. Du må ikke berøre følgende komponenter, der bliver meget varme eller er under højspænding, mens maskinen kører og i nogen tid efter, at den er standset. Lyddæmper, tændrør, vinkeltransmission og andre komponenter, der blive meget varme. Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm. Tændrør, tændrørstråd og andre komponenter under højspænding. Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en højspændingskomponent, mens maskinen kører. Tænk på sikkerheden før noget andet i tilfælde af brand eller røgudvikling. Hvis der kommer flammer fra motoren, eller der kommer røg fra andre områder end udstødningsporten, er det vigtigste at lægge afstand mellem dig selv og maskinen for at beskytte dig selv. Brug en skovl til at kaste sand eller andet lignende materiale på flammerne for at forhindre dem i at spredes, eller sluk ilden med en ildslukker. Hvis du reagerer i panik, kan det medføre, at branden eller anden skade bliver mere omfattende. ADVARSEL Udstødningsgasser er giftige. Udstødningsgasserne fra motoren indeholder giftige gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasser kan forårsage forgiftning. Sluk altid motoren, når du skal undersøge eller vedligeholde maskinen. Følg nedennævnte forholdsregler, når du undersøger og vedligeholder maskinen efter brug: Sluk motoren og gør ikke forsøg på at undersøge eller vedligeholde maskinen, før motoren er kølet af. Du kan brænde dig. Tag tændrørshætten af, før du foretager undersøgelser og vedligeholdelse. Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet. Undersøgelse af tændrøret Følg nedennævnte forsigtighedsregler, når du undersøger tændrøret. Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er revner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele. Tændingstesten (til at se om tændrøret gnistrer) skal udføres af en ECHO-forhandler. Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tændrørshullet. Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er brændstofspild eller brændbare gasser Du må ikke berøre tændrørets metaldele Tændrøret kan antænde en brand eller give dig elektrisk stød. 8

9 Sikker brug af produktet Håndtering af maskinen Generelle forholdsregler Brugermanual Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer dig, at du betjener maskinen korrekt. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Maskinen må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end dem, der beskrives i brugermanualen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Der må ikke foretages ændringer på maskinen. Maskinen må ikke modificeres. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens garanti. Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. ADVARSEL Udlån eller overdragelse af produktet Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for også at låne ham brugermanualen, og at han læser den. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Vær forberedt i tilfælde af en læsion I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får en læsion, bør du være forberedt. Førstehjælpsudstyr Håndklæder og servietter (til at standse blødning) Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp) Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan læsionen blive værre. 9

10 Sikker brug af produktet Forholdsregler Du må ikke bruge maskinen, når trimmerklingen kører med tomgangshastighed. Du må ikke bruge maskinen, mens trimmerklingen drejer, hvis græstrimmeren kører, eller mens gasgiveren er på tomgangsindstillingen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Afskærmningen må ikke afmonteres Maskinen må ikke betjenes uden afskærmningen Alle genstande, der preller af mod trimmerklingen, kan forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. FARE Området inden for en 15 m radius udgør en farezone Området inden for en 15 m radius fra maskinen udgør en farezone Følg nøje de nedenfor anførte forholdsregler, mens du arbejder med maskinen. Lad hverken børn, andre mennesker eller husdyr komme ind i farezonen. Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke motoren for at få klingen til at holde op med at rotere. Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingen er holdt op med at rotere. Hvis mere end én person arbejder med maskinen, skal de aftale hvilke signaler, de ønsker at bruge og arbejde mindst 15 m fra hinanden. Genstande der slynges omkring efter at have ramt trimmerklingen, og al kontakt med trimmeren, kan føre til blindhed eller dødsfald. 10

11 Sikker brug af produktet Brugere af produktet Maskinen bør ikke bruges af: personer, der er trætte personer, der har indtaget alkohol personer, der tager medicin personer, der er gravide personer, der har det fysisk dårligt personer, der ikke har læst brugermanualen børn Undlades det at følge disse anvisninger, kan det føre til en ulykke Miljø for brug og betjening Maskinen må ikke bruges på steder, hvor der ikke er et sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter regn, da sådanne steder er glatte og farlige. Maskinen må ikke betjenes om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed. Når maskinen bruges på en let skråning, skal du arbejde i en plan, konturlignende bevægelse Du kan komme alvorlig til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener maskinen korrekt. Af hensyn til dit eget helbred og for at du kan arbejde sikkert og bekvemt, skal maskinen betjenes inden for temperaturområdet -5 o C til 40 o C. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Sluk motoren, når du bevæger dig omkring Når du bevæger dig omkring i de nedenfor beskrevne situationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at trimmerklingen er holdt op med at rotere. Sæt derpå trimmerklingebeskytteren på og hold lyddæmperen væk fra dig selv. Når du går hen til området, hvor du skal arbejde Når du går til et andet område, mens du arbejder Når du forlader det område, hvor du har arbejdet Undlades det at følge disse forholdsregler, kan det forårsage forbrændinger eller alvorlige kvæstelser. Når du transporterer maskinen i bil, skal du først tømme brændstoftanken, påsætte trimmerklingebeskytteren og fastgøre maskinen for at forhindre den i at flytte omkring. Hvis du kører med brændstof i trimmertanken, kan det forårsage en brand. ADVARSEL Vibration og kulde Det menes, at et forhold, der kaldes Raynauds Fænomen, der påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Udsættelse for vibration og kulde kan forårsage en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende farvetab og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt. Hold kroppen varm, især hoved og nakke, fødder, ankler, hænder og håndled. Sørg for god blodcirkulation ved at foretage energiske armøvelser under hyppige arbejdspauser og ved ikke at ryge. Begræns antallet af arbejdstimer. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr. Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Skader på grund af gentagne belastninger Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for, at du udvikler en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA: Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder. Tag jævnligt pauser for at mindske belastningen ved gentagede bevægelser, og hvil hænderne. Udfør de gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft. Lav øvelser for at styrke hånd- og armmuskler. Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i dine fingre, håndled eller arme. Jo tidligere der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader. Undlades det at følge disse anvisninger, kan det skade dit helbred. Relevant træning Lad ingen arbejde med maskinen uden relevant træning og beskyttelsesudstyr. Gør dig helt bekendt med kontrolknapperne og den korrekte brug af maskinen. Sørg for, at du ved, hvordan du standser maskinen og slukker motoren. Sørg for at vide, hvordan du hurtigt kan få hægtet den ophængte maskine af. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at de har fået relevant instruktion. 11

12 Sikker brug af produktet ADVARSEL Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du arbejder med maskinen. Før du påbegynder arbejdet skal du tjekke området, hvor du skal arbejde og fjerne småsten og tomme dåser, der evt. kan blive slynget omkring, hvis de berører trimmeudstyret, så vel som stykker af snor eller wire, der kan sno sig omkring trimmeudstyret. Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis fremmedlegemer slynges omkring af trimmeudstyret, eller wire eller andet, der har snoet sig omkring maskinen springer af. Undlad at holde trimmeudstyret højt løftet, når du arbejder med maskinen. Undlad at holde trimmeudstyret højt løftet, mens du arbejder. Du må ikke arbejde med trimmeudstyret holdt højere end knæhøjde. Hvis du holder trimmeudstyret højere end knæhøjde, kommer rotationspladen nærmere ansigtet, og evt. genstande, der flyver af trimmeudstyret, kan forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Sluk straks motoren, hvis noget går galt. I følgende situationer skal du straks slukke motoren og sørge for, at trimmeudstyret er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele. Hvis trimmeudstyret rammer en sten, et træ, en pæl eller anden forhindring, mens du arbejder Hvis maskinen pludselig at vibrere unormalt. Hvis du fortsætter med at bruge dele, efter at de er blevet beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Tilbageslag Det fænomen, der opstår, hvis trimmerklingen kommer i kontakt med et træ, en pæl, sten eller andre hårde genstande, mens den roterer med høj hastighed og reagerer ved at springe tilbage øjeblikkelig og med kraft, kaldes tilbageslag. Tilbageslag kan medføre, at du mister herredømmet over maskinen og det er meget farligt. Især hvis den forreste højre kvadrant på trimmerklingen (B) rammer en busk eller anden genstand, vil trimmerklingen få maskinen til at springe skarpt tilbage mod højre. Du kan forhindre tilbageslag, hvis du undlader at trimme fra venstre mod højre. Pas på, at trimmerklingen ikke rammer hårde genstande. Når der trimmes, skal du sørge for, at genstanden du klipper, rammer den del af klingen, der er ca. 8 mm (1/ 3") fra den forreste kan på venstre side (A). Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller dødsfald. 12

13 Sikker brug af produktet Forholdsregler mht. trimmeudstyret 1.Med metalklinge FARE Sluk altid motoren, hvis trimmeudstyret bliver blokeret. Gør ikke forsøg på at fjerne en genstand, der blokerer klingen, mens motoren kører. Du kan blive svært kvæstet, hvis blokeringen fjernes og trimmeudstyret starter pludseligt. Brug de korrekte klinger Du kan få svære kvæstelser hvis du bruger de forkerte klinger. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual. 3-tandsklingen er især beregnet til at klippe ukrudt og græs. Du kan undgå læsioner som følge af tilbageslag eller knækket klinge ved ikke at bruge 3-tandsklingen til buske og træer. Brug kun det trimmeudstyr, der anbefales af KIORITZ CORPORATION. Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage ulykker og alvorlige kvæstelser. Undersøg klingen før brug Stykker fra en revnet metalklinge kan flyve omkring under arbejdet. Undersøg metalklingerne for revner før hver brug. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er. Revnede klinger kan være resultatet af misbrug eller forkert skærpning. Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage ulykker og alvorlige kvæstelser. ADVARSEL Reaktionskræfter Sørg for at forstå reaktionskræfterne ved skub og træk samt tilbageslag som beskrevet i denne manual, og hvordan disse kræfter kan slå dig ud af balance, når du arbejder med maskinen. Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller dødsfald. 2.Med trimmerhoved med nylonline Brug korrekt trimmeudstyr Du kan få svære kvæstelser hvis du bruger det forkerte trimmeudstyr. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual. Brug kun det trimmeudstyr, der anbefales af KIORITZ CORPORATION. Brug kun trimmerhoved med nylonline. Du må ikke bruge metalklinge af nogen art. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. En lang nylonline, der passerer forbi klippekniven, kan flyve af, når trimmerhovedet med nylonline begynder at rotere efter justering af nylonlinens længde. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller læsion. ADVARSEL Undlad at trimme i nærheden af biler eller fodgængere. Vær ekstra forsigtig, når du arbejder over bare pletter og grus, da linen kan kaste småstenspartikler med høj hastighed. Afskærmningen på maskinen kan ikke standse genstande, der springer op eller rammer hårde flader og slynges omkring. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Undgå ståltråd Du må ikke trimme områder, hvor der er knækkede stykker hegnstråd. Fjern de knækkede stykker hegnstråd eller gå i en stor bue udenom stedet.. Brug korrekt sikkerhedsudstyr. Du må ikke trimme, hvis du ikke kan se, hvad du trimmer. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG Brug kun bøjelig line, der ikke er af metal, som anbefalet af KIORITZ CORPORATION. 13

14 Sikker brug af produktet Sikkerhedsudstyr Brug sikkerhedsudstyr Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder med trimmeren. a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet b Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene d Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet e Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration f Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen g Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåbeskyttelse) eller skridsikre arbejdssko (med tåbeskyttelse): Beskytter fødderne h Skinnebensbeskytter: Beskytter benene Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser. Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov. Støvmaske: Beskytter luftvejene Binet: Beskytter mod angreb fra bier ADVARSEL Bær passende beklædning. Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet. Under visse omstændigheder kan der blive brug for at bruge sikkerhedsudstyr, der beskytter hele ansigtet og hovedet. Når du skal foretage kraftig buskrydning med metalklinge, bør du også bruge skovarbejderbukser eller forede benbeskyttere. Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser. 14

15 Beskrivelse Beskrivelse 1. Klippeudstyr 3-tandsklinge til trimning af græs, haveaffald og ukrudt. 2. Afskærmning Anordning der beskytter brugeren mod utilsigtet kontakt med trimmerhovedet og omkringslyngede genstande. 3. Vinkeltransmission 2 gear til at ændre den roterende aksels vinkel. 4. Akselrør Den del af enheden, der udgør en indkapsling af kraftoverføringsakslen. 5. Forreste håndtag Håndtag monteret mod skæret. 6. Rem Gummirem til at hænge kraftoverføringsakslen op i. 7. Tændingskontakt "Gliderkontakt" monteret oven på gasgiverhuset. Flyt kontakten opad til RUN for at starte, nedad til STOP for at standse. 8. Gasgiver Aktiveres af brugerens finger for at regulere motorhastigheden. 9. Gasreguleringslås Låser gasgiveren i tomgangsposition, indtil du har godt fast med højre hånd omkring håndtaget. 10. Bageste håndtag Håndtag placeret nærmest enheden i selen. 11. Flexaksel Flexrør til kraftoverføringsaksel. 12. Lyddæmperdæksel Tildækker lyddæmperen, så brugeren ikke kommer til at berøre lyddæmperens varme overflade. 13. Dekomprimeringsanordning - Anordning til reduktion af kompressionen i cylinderen, hvilket hjælper med at starte. (RM-4000,RM-5000) 14. Tændrør 15. Luftfilterdæksel Dækker luftfilter 16. Brændstoftank Indeholder brændstof og brændstoffilter. 17. Brændstofdæksel Til lukning af brændstoftank. 18. Starterhåndtag Træk i håndtaget for at starte motoren. 19. Klingebeskytter Når enheden transporteres, skal du bruge den korrekte metalklingebeskytter. 15

16 Før start Samling Før start ADVARSEL Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler trimmeren korrekt. Hvis du bruger en trimmer, der er samlet forkert, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Flexaksel Første samles koblingen på kraftoverføringsakslen (F) og (R). Skru bolten løs med en unbrakonøgle. Sæt kraftoverføringsakslen (R) med afstandsstykket i muffen gradvist indtil den er helt i. - Muffen samles på kraftoverføringsakslen (F) og placeres inde i baghåndtaget. - Afstandsstykket der sidder i enden af kraftoverføringsakslen (R), forhindrer akslen (R) i at komme løs. Sæt konnektoren i holderen, og stram bolten til med en unbrakonøgle. 1. Kraftoverføringsaksel (F) 2. Holder 3. Kraftoverføringsaksel (R) 4. Afstandsstykke 5. Konnektor 6. Muffe 7. Bolt Derefter sammenkobles kraftoverføringsakslen (R) med motoren. Mens låsepinden skubbes helt ind, sættes den anden ende af kraftoverføringsakslen (R) i drivakslen på motoren. - Gør sammenkobling nemmere ved at trække kraftoverføringsakslen (R) ca. 4 mm længere ud i forvejen. Derefter frigøres låsepinden, og det tjekkes at flexakslen ikke kan trækkes ud og er koblet korrekt sammen med motoren.. 1. Låsepind 2. Skub 1. Kraftoverføringsaksel (R) Holder til gashåndtagskabel Dette er konstrueret til at udgøre en simpel forbindelse samt justering af gashåndtagskablet. Hægt indre kabelklemmei leddet, sæt kabelholderen i og luk yderkappen (A). Kobl ledning (A) og ledning (B) sammen. 1. Led 2. Indre kabel 3. Holder 4. Ledning (A) 5. Ledning (B) 6. Gashåndtagskabel 7. Yderkappe (A) 8. Yderkappe (B) 16

17 Før start Det indvendige kabels længde kan justeres, så det trækker korrekt ved at åbne yderkappe (B) og omplacere gashåndtagskablets flange i en egnet rille til venstre eller højre. 1. Yderkappe (A) 2. Yderkappe (B) 3. Gashåndtagskabel 4. Motorside 5. Akselrørside De 2 klemmestykker på flexakslen skal indstilles til de relevante positioner på gashåndtagskablet (med lige stor afstand i hele flexakslens længde). 1. Klemme 2. Flexaksel 3. Gashåndtagskabel Lukket håndtag Saml forhåndtaget og beslaget løst på akselrøret. Justér placeringen af forhåndtaget til en bekvem position. Stram skruerne (M5 35) og møtrikkerne godt til. - En af de 4 skruer skal strammes sammen med stroppen som illustreret.. 1. Skrue M Forreste håndtag 3. Beslag 4. Møtrik 5. Strop 6. Akselrør Skuldersele Indstil længden af selen til den føles bekvem. Da selen er elastisk og indstillelig, foretrækkes det at forbinde selen til stropperne på forreste håndtag og venstre eller højre rygsæksrem så man ikke at bliver træt og bekvemt kan arbejde med trimmeren. 1. Forreste håndtag 2. Strop 3. Sele 17

18 Før start Montering af beslaget Montér beslaget på monteringsdelen af vinkeltransmissionen, fastgør beslaget ved at holde monteringsbeslaget trykket op fra neden, og spænd de 4 bolte (M5 25) let. Få udsparinger og fremspring på monteringspladen til at passe til beslagets udsparinger og fremspring, og montér beslaget sikkert med de 4 tilspændingsbolte (M5 25). Der findes to typer afskærmninger: Den ene bruges alene til trimmerhovedet med nylonline og den anden alene til metalklinger. Når der bruges en metalklinge, skal afskærmningen til metalklinger bruges. 1. Beslag 2. Bolt M Monteringspladens fremspring 4. Monteringsplade 5. Monteringspladens udsparing 1. Klingeholderens befæstelsesnot 2. Klingeholder 3. Klinge 4. Nedre klingeholder 5. Hætte 6. Møtrik Montering af klinge Efterse klingen før montering. Tjek om den er skarp. Stumpe klinger øger risikoen for klingetilbageslag. Små revner kan udvikle sig til knæk, der kan medføre at et stykke af klingen flyver af under arbejdet. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er. Spænd klingeholder, klinge, nedre klingeholder, hætte og møtrik med fingrene. FARE Hvis der bruges en slidt møtrik og hætte til klingen, er der fare for at klingen løsner sig. Udskift dem med nye. ADVARSEL Gør ikke forsøg på at montere trimmerklingen med én hånd eller uden at bruge topnøglen. Montér trimmerklingen præcist med den medfølgende topnøgle og stram den godt på plads. Trimmeren må ikke bruges, hvis klingen vibrerer eller er løs. Brug kraftige handsker, når du arbejder med trimmerklingen. Når du udskifter trimmerklingen, mens du er i gang med trimning, skal du sikre dig, at motoren er slukket, og at klingen er standset. Før du vender trimmeren om for at udskifte trimmerklingen, skal du sørge for at brændstoftankens dæksel sidder godt fast. Undlades dette, kan det forårsage en læsion eller alvorlig ulykke, eller endda starte en brand. 18

19 Før start Sæt låseværktøjet i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen til venstre. Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens befæstelsesnot for at fastgøre udgangsakslen. FORSIGTIG Fastgør udgangsakslen med låseværktøjet med henblik på at undgå risikoen for at udgangsakslen roterer, når du monterer klingen, da dette vil forhindre klingebefæstelsesmøtrikken i at blive tilstrækkelig spændt til. 1. Klinge 2. Låseværktøj Stram møtrikken (drej mod uret) med en topnøgle. Læg aldrig din vægt i ved fastgørelsen. Hvis du gør dette, kan møtrikken knække. Udskift møtrikken og hætten med nye, uanset hvor lidt de er slidt. 1. Topnøgle 2. Klinge 19

20 Før start Forberedelse af brændstoffet FARE Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og følg nøje forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet". Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge trimmeren og kontakte en ECHO-forhandler for at få den repareret. Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand. FORSIGTIG Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. I modsat fald kan brændstof sprøjte ud. BEMÆRK Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken. Brændstof Brændstoftilførsel 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol. Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og ECHO Premium 50 : 1 olie. - Bland ikke direkte i brændstoftanken. - Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid tørres op. - Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst brændbart. - Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder. Påfyld altid brændstof på et sted med god udluftning. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en lastbil eller lignende steder. Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning. Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. Tør altid evt. brændstofspild op. Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du starter motoren. Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild. 20

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Vertikalskærer og plænelufter 2 i 1 Instruktionsmanual

Vertikalskærer og plænelufter 2 i 1 Instruktionsmanual Vertikalskærer og plænelufter 2 i 1 Instruktionsmanual Læs denne brugermanual omhyggeligt før ibrugtagning Før maskinen tages i brug læses denne instruktionsmanual grundigt. 1. GENERELLE INFORMATIONER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere