HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN"

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951

2 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren, museumsforstander H. P. H.:~nsen, Herning {næst formand). Lærer E. Jespersen, Sørvad (sekretær, form. for redaktionsud valget). Lærer H. C. Hansen, Holstebro {medlem af redaktionsudv.tlget). Bogtrykker Gadgaard Nielsen, Lemvi g. ~hier Th. Kr. Hansen,!loven (æresmedlem). Lærer J. Sondergaard Jakobsen, Nørre Nissum. Gaardejer Kristi.m Raunkjær, Lyhne, Ølgod. Lærer Alfred Kaae, Kronhede {medlem af redaktionsudv.alget). Fabrikant L. Villemoes, Skærum mølle. Thmnsns Bogtrykk~<i. Holst~bro

3 INDHOLD Chr. Møller 1/ansen: Kammcrråd, prokurator O. C. R~ps dorph. 1-Jolstcbro. G. BiitzowøRohde: Herning gamle= kirke. 52 Th. Kr. Hansen: Krageris Al/red Kaae: Rovmord i Torsted J:.)nar Poulsen: Johan Jørgen Christen Sulkjær. 137 Anders Kjellerup: Slægten Windfeldt pa Undting i Ejsing 142 Boganmeldelser 149 Meddelelser til medlemmerne \56 Udtog af navne og emner. 158 Regnskab. omslagets 3. side

4

5 KAMMERRÅD, PROKURATOR O. C. REPSDORPH, HOLSTEBRO Af fhv. købmand Chr. Meller Hansen, Holst~bro Kammerråd Repsdorph har gennem sit virke i mere end et halvt århundrede fra 1823 ti11876 indskrevet sit navn så stærkt og iøjnefaldende i Holstebro købstads, Hjerm-Ginding herreds, ja i amtets historie, at det er velbegrundet med en omtale af ham i Hardsyssets Aarbog. Ole Christian Repsdorph er døbt i Fredericia 12. august 1803, søn af skomagermester, senere avlsbruger og brænderiejer Johan Henrik Repsdorph og hustru Maren Hansen. Sandsynligvis har han efter sin konfirmation været kontorist på by- og herredskontoret eller hos en prokurator i fode byen. I oktober 1823 består han eksamen juris (bekvem vel), hin tids betegnelse for l. karakter. Samme efterår tiltræder Repsdorph stillingen som fuldmægtig på by- og herredskontoret i Holstebro. 20 år gammel begynder han den livsgerning, der efterhånden, som den udfoldede sig, gav ham stor og fortjent anseelse. By- og herredsfoged var dengang kaptajn C. G. Fugl. 27. maj 182+ tinglæses i H olstebro byting en "konstitution for Christian Repsdorph, examinatus juris, fuldmægtig ved herredsfogden i Holstebro, til at udføre foged-, auktions- og skifteforretninger i herredsfogdens forfald". - Efter '!z års prøvetid at få

6 Chr. Melfer Hansen denne konstitution, er et smukt vidnesbyrd om, at principalen har opdaget, hvad den knapt 21-årigl! mand duede til. I somrene 1824, 1826, 1828 havde Holstebro besøg af landsfaderen, kong Frederik d. Sjette. De dermed forbundne modtagelser og fe stligheder tilrettelagdes af by- og herredskontoret i samråd med amtsforvalteren. Dog var det ej alene den traditionelle festvisitats med taffel etc., besøgene gjaldt, men ligeså meget den direkte kongelige kontrol med embedsstandens regnskaber og samfundsanliggender iøvrigt, som den nidkære og arbejdsomme regent gik op i. Om kongens Holstebro-besøg i 1826 hedder det bl. a.' Torsdag den 22. juni I 826 kl. 8 mødte byens og flere af omegnens embedsmænd med deres protokoller til eftersyn. - D erefter beså kongen på Stortorvet den defilerende borgervæbning og brandkorpset med brandredskaberne, hvorefter han som forrige gang samvittighedsfuldt begav sig rundt til rådstue, kirke, skole og sygehus og "overalt tilkendegav sin allerhøjeste tilfredshed med de sete herligheder!" Den unge herredsfuldmægtig har nok under de nævnte kongelige visitatser gjort iagttagelser og erfaringer, der senere kom ham tilgode i repræsentative stillinger, han kom til at indtage i livet. By- og herredsfoged Fugl døde Il. okt. 1830, hvorefter Repsdorph af amtmand, kammerjunker Neergaard konstitueredes i embedet, indtil efterfølgeren, N. Nellemann, tiltrådte. Det skal her bemærkes, at he rredsfoged Nellemann blev gift med frk. Isidora Schierbeck, datter af amtsforvalter Schierbeck, H olstebro. Syv år på by- og herredskontoret mellem vestjyder må have tiltalt Repsdorph. Han beslutter sig til at tage

7 Chr. Moller H-ansen datter af stadshauptmand, bagermester og hotelejer Christian Hansen og hustru, Kirstine Hansen af Vejle. Bruden var Repsdorphs kusine. De viedes i Holstebro kirke af sognepræsten, provst H. F. Petersen. Reps- K~mmutlJ, p to k u r~t o r Rrpsdorph, llol!ilthro. dorphs svigerfader ejede den gård i Vejle, der senere kom til at hedde.,hotel Royal". Lægaard mollc, der var nyopfort efter en brand i 1821, dannede en smuk ramme om bryllupsfestlighederne, hvori vi må forudsætte, at slægten fra Vejle og Fredericia samt venner fra Holstebro og omegn var deltagere. At væ re ejer af en mouerivirksomhed med tilhørende større landbrug betragtedes ikke alene som en god levevej, men den priviligerede vandmølle gav også re-

8 Kamm~rråd O. C. R~psdorph varigt ophold her, hvilket præciseres ved et større cjendomskøb. Herredsfuldmægtig Repsdorph køber Lægaard mølle. Den 3. august 1830 tinglæses en købekontrakt, hvor efter Chr. Repsdorph køber af H ans Henrik Bay til Gjertrudbæk vandmollen Lægaard molle i Maabjerg sogn med malleskyld 3 tdr. 5 skp. 3 fk. og fri købstad hartkorn l td. 3 skp. 31 /32 album og bondeskyld 2 fk. samt parcellen nr. 41 i Yllebjerg mose, H odsager sogn af l % album hartkorn. Købesummen er 4150 rdl., hvoraf der d. l. oktober betales 1600 rdl. sølv og 1000 rdl. sedler. Resten betales Il. juni termin Skødet er dateret 13. juli 1831 og tinglæst 19. s. m. Den 13. juli 1831 udsteder Chr. Repsdorph obligation til hr. Elieser Randrup, Naur molle, i Naur sogn for 1600 rdl. rede sol v for hvilket belob, der blev givet pant i det ovenfor købte med l. prioritet. Obligationen er udslettet 11. juli Samme dato udsteder Reps dorph obligation til købmand Christen Agerskov i Holstebro for 800 rdl. rede sol v med forste prioritet i besætning og inventar, møllerværket undtagen, i oven nævnte molle og pa rcel og 2. prioritet i mollen og parcellen. Den Il. juli 1837 tinglæses en obligation, dateret Lægaard rnolle IO. juli 1837, udstedt af Chr. Reps dorph til amtsforvalter Schierbeck i Holstebro for 1600 rdl. rede sølv med pant i Lægaard molle l. prioritet. Obligationen er i flg. påtegning udslettet 9. Jan Efter vurdering 1840 var Lægaard rnolle brandfor sikret for ialt 5200 rdl. Den 13. november 1830 holdt Chr. Repsdorph bryllup med frk. Marie Hansen, født 21. december 1805,

9 IO Chr. Møller Hansen artikels læsere ved at at kaste blikket på fotografiet af kammerråd Repsdorph vil erkende, at vi her står overfor en mand, der afspejler styrke, ligevægt og handlekraft, som uden vaklen tør gribe roret på livets store komplicerede skueplads. Repsdorphske ejendomsbesiddelser i Holstebro, Struer, Hjerm. Gennem årene var kammerråd Repsdorph i kortere eller længere perioder eneejer og medejer af en række forskellige ejendomme. Nedenfor omtales de af dem, jeg har kunnet få oplysning om, dels fra landsarkivet, dels fra andre kilder: l ) Den 28. okt er tinglæst en købekontrakt dateret 25. okt. 1834, hvorved landsoverretsprokurator T roe! s Smith, Krogs dal, og by- og herredsfuldmægtig C. Repsdorph sælger den købmand Peder Smith forh. tilhørende gård nr. l b på Holstebro Nørregade med toft til Chr. Poulsen \'Vium for 1400 rbd. rede sølv, på hvis vegne optrådte provst Petersen, Holstebro som kurator for nævnte \X'ium. Ejendommen havde Repsdorph og T. Smith kobl for l 000 rbd. rede sølv. Skødet til \X!ium dateret 20. februar Jeg tilføjer, at det drejer sig om den gård på Nørregade, hvori handelsgartner E. J. \Vestergaard i over et halvt århundrede har drevet forretning. 2) 18. decbr tinglæses et skøde, dateret 17. juli 1838, udstedt af proprietær Christen Lundsgaard til Nygaard i Ejsing til C. Repsdorph og konsul, købmand H. P. Rygaard, begge af Holstebro, på gården nr. 32 i Holstebro bys Nørregade med grund, gårdsog have, 3 stykker jord på byens nørremark samt Va af halvdelen af parcellen Huldy rm ose i Nr. Felding sogn for købesum 1200 rdl. rede sølv.

10 K;JmmerrJd O. C. Rtpsdorph spekt og anseelse udadtil. - Møllekornet kom ikke alene fra de mange daværende avlsbrugere i Holstebro og storsteparten af gårdene i Maabjerg sogn, men også udefra oplandet, når landboerne stævnede til byen i andre ærinder. Da var det bekvemt at tage nogle ton der korn med til Lægaa rd mølle og få mel og gryn med hjem i stedet. Fordelen var, at kunderne længere borte fra, ved at betjenes der, slap for den lange kedsomme ventetid på gæstestuen ved en isoleret mølle i omegnen. D e 6 a 8 timer, der ofte medgik til ekspeditionen, kunne her udnyttes til at gøre indkøb i forretningerne og besøg hos slægt og ve nner. Som by- og herredsfuldmægtig kom Repsdorph i forbindelse med mange mennesker. Også derigennem har han kunnet tilfore sit mølleri søgning. Inden vi går videre skal anfores, at kammerråd Repsdorph og hustru i deres ægteskab havde 6 børn, alle fødte i Lægaard molle. l) Maren Christine Repsdorph, f. 10. novbr , g. m. apoteker F. L Faber. 2) Johan Christian Repsdorph, f. 18. okt. 1832, dod som barn. 3) Johanne Repsdorph, ledt 18. maj 1838, dod 3. maj ) Sophus Marius Repsdorph, ledt 18. april 1840, provst. 5) Thora Emilie Repsdorph, f. 16. august 184-l, g. m. prokurator F. C. Poulsen. 6) Olga Augusta Repsdorph, f. 19. oktober 1846, død 22. maj D e tre af dem, der nåede den vo ksne alder, omtales senere. Ved at betragte et menneske, sker det ofte, at man instinktmæssigt få r en anelse om dets karakter og ovrige egenskaber, og mon ikke enhver af nærværende

11 Ke~mmt:rråd O. C. Rt:psdorph Il j) Ved skøde af 16. decbr. 18j8, tinglæst 18. s. m., sælger C. Repsdorph og H. P. Rygaard til rebslager Rasmus Sonnichsen i Holstebro af g;irden nr. 32 i Nørregade den nordre længde, nemlig den del af gadehuset, som ligger norden for porten og det i linie dermed værende hus i øste r så nær som de 7 østerste fag, der "nu er bortflyttede''. Foruden medfulgte i handelen det stykke gårdsplads og have, som går fra huset til midten af den ved portens søndre side værende rendesten øster på i en lige linie, ligeledes igennem haven, så at den grund, som bliver nordenfor denne linie, pladsen, hvorpå de 7 fag hus har strakt indbefattet, tilhører køberen. Købesummen var 500 rbd. rede sølv. Den solgte grund udgjorde iflg. senere påtegning 1486 kvdr. alen. 4) Ved skøde dateret 16. decbr. 18j8, læst s. m.. sælger C. Repsdorph og H. P. Rygaard til bogbinder Frederik Julius Bay i Holstebro en part af gården nr. 32 i Nørregade for 350 rdl. rede sølv og den resterende del af nr. 32 ved skøde af s. dato til skomagermester Niels Andreasen Baess for 350 rbd. rede solv. 5) Ved skøde dateret 20. decbr. 1847, tinglæst s. m., sælger C. Repsdorph og 1-1. P. Rygaard til vognmand Knud Christensen, Holstebro, de tre stykker jord på Holstebro bys nørremark, som de havde kobt sammen med gården nr. 32. Købesummen var 300 rdl. Ovenomtalte nr. 32 i Nørregade er de 2 gårde, hvoraf den ene nu tilhører cigarfabrikant Martin Schmidt, den anden konsulentinde Marie Madsens arvinger. 6) Ved dokument af 16. februar 1854, tinglæst 9. januar 1855, erklærer kancelliråd, by- og herredsskriver i Varde, Troels Smith, som eneste arving efter sin fader, købmand Peter Smith, at være pligtig at udstede skøde til prokurator C. Repsdorph et stykke jord på

12 12 Chr. Mølltr Hans~n H olstebro bys mark, nemlig: l) den såkaldte Troldtoft, 5 skp. hartkorn, 2) 2 agre ved samme toft, 3 fdk. l ~4 al b. hartkorn, og 3) 2 agre nordenfor T roldtoft, 1 skp. % al b. hartkorn, for 820 rbd. 7) Ved skøde, dateret IO. marts 1858, sælger C. Repsdorph til vognmand Laust Christian Stald i Holstebro, tinglæst 16. marts 1858, et stk. jord i Holstebro bys norrcvestennark, mat r. nr. 55 b, 2 skp., l fdk. \4. alb. hartkorn, for 1000 rdl. Repsdorph var blevet ejer af jordstykket ved auktionsskøde af 6. maj Efter skodet er indfort Stalds obligation til Repsdorph 1400 rdl. med R's pant i jordstykket. 8) Prokurator Repsdorph og konsul Rygaard købte ved skøde IO. april 184:2 Torngaard i Struer for rdl. rede sølv af Lorentz Petersen. Der medfulgte bomhuset og 2 moseparceller i Hadsager sogn. Under T orngaard hørte den s kaldte.,kompagnigaard", hvortil havnerettighederne var knyttet. 9) Af T orngaards tilliggende solgte Repsdorph og Rygaard ved skade 29. decbr. 1853,.Kompagnigaarden" til kobmændene N. Holst og M. Schou, Holstebro (sidstnævnte senere konsul M. Schou, Struer)med samtlige dens påstående bygninger, tilhørende gårdsplads og en toft for 6000 rdl. Kakkelovne, grubekedler og lose lad er ikke indbefattet i salget. Konsul Rygaard flyttede fra J-loistebro ISH til "Kompagnigaarden" Struer efter at have afhændet ejendom og forretning i Østergade i forstnævntc by, nuværende købmand Knud Eriksens gård. Holst og Schou kobte "Kompagnigaardcn" på meget lempelige betalingsvilkår. Koberne udstedte en obligation på 6000 rdl. ttl Repsdorph og Rygaard at udbetale med 250 rdl. hver 11. juni og l l. decbr. termin. Obligationen udslettes som indfriet den 31. januar 1862.

13 Kammerråd O. C. Repsdorph 13 IO) Selve gården, Torngaard, solgte kammerråd Repsdorph og konsul Rygaard, skøde 28. novbr. 1853, til forpagter H. B. Thomsen, Oddesund færgegård, med samtlige bygninger og tilliggende jorder al hartkorn 4 tdr. 6 skp. l!dk. 'h alb., dog undtages de på gårdens jord værende 2 teglværker samt et stykke jord syd for med lergravene og den eng, der lå øst for gården. Da der i samme handel ineluderedes en mindre gård, 2 tdr. 4 s kp. l % al b. hartkorn syd for T orngaard, tilhørende Rygaard alene, og hele købesummen for begge ejendomme var rdl., kan prisen for Torngaard næppe anslås til mindre end rdl. T orngaard blev i tidens løb en rigdomskilde for mange senere skiftende ejere. Omtrent halvdelen af nuværende Struer købstad er bygget op på dens grund. Il) l adelsmanden Chr. de Lindes gamle gård ved siden af H olstebro rådhus var der i 184:0'erne ingen købmandshandel. Gården ejedes af drejermester Knud Meden og tømrermester Skjoldborg, de havde delt den. Meden havde fløjen mod rådhuspladsen og hjornet til Nørregade. Skjoldborg ejede den nordre del al gården, som han 184:4: solgte til prokurator Repsdorph. Denne solgte haven ud mod Nørregade til købmand Agerskov, der her opførte et hus til bolig for læge Benzon (guldsmed Linds senere ejendom). Repsdorph solgte (såvidt antages) 1854: sin halvpart af nævnte gård til kancelli råd, købmand Chr. Christensen. N u tilhører Chr. Lindes gård smedemester Oscar Nielsen. Repsdorph og Hjerm kalkværk. 12) Et særligt kapitel om kammerråd Repsdorphs foretagsomhed og virketrang er, da han sammen med konsul Rygaard i 1836 forpagter stamhuset Ausum-

14 1 1 Chr. Møller Hansen gaards kridtgrave i Hjerm. forpagtningen gjaldt i 8 år, men kunne fornyes. Afgiften var 160 rdl. årlig. Det drejede sig om kridtgravene i Hjenngaarde. Gårdfæ~ stcrne, Søren Chr. Pedersen og Jacob Jensen i Hjerm- U ngdorn 1 hilled~ ~f kammer rldindem riereptdorph. f. H~ns e n. gaarde, skulle leve re til stamhuset årlig 72 læs kridt samt kore 60 læs tørv fra Hvidmose i Hadsager til Ausumgaard. Disse ydelser fra fæsterne bortforpagtedes sammen med gravene. Desuden skulle forpagterne levere til Ausumgaard.,så mange tdr. god stenkalk, som behøves til stamhusets egen brug for 3 mark courant eller 4 mark 13 s k. sølv pr. tønde". f or forpagtningsafgiftens sikkerhed pantsatte forpagterne den jord, de havde kobt af Bjerregaard "med deri værende kridtgravc, 2. prioritet næst efter 1. prio-

15 Kammerråd O. C. Repsdorph 15 rite! 300 rdl. - Omtalte jord fra Bjerregaard købte Repsdorph og Rygaard 24. decbr af Chr. Jensen i Bjerregaard. D er skrives i skødet, at de købte en parcel "med i gårdens ejendom værende kridtgrave", Ungdomsbilled~ af kammerrld Repsdorph. købesum 600 rdl., deraf i obligation 300 rdl. Parcellen ca. 7% td. land, "bestemt til afbenyttelse til kalkbrud". Kalkbrændingen i Hjerm menes begyndt omkring 1800 af et lokalt 7-mands konsortium med Niels Madsen (Oxgaard) i Bjerregaard som den ledende, men kriseårene før og efter 1820 bevirkede, at det hel e omtrent gik i stå. Ved de to fremsynede og driftige Holstebro borgeres initiativ blev det anderledes, og kalkbrændingen i Hjerm sattes nu i drift med de forskellige praktiske hjælpemidler, man dengang rådede over.

16 16 Ch~. Møller Hansen Repsdorph og Rygaard holdt bestyrere (kalkbrændere) til den daglige virksomhed. En af de første var kalkbrænder Ebbesen, i l860'erne nævnes kalkbrænder Nielsen. Hvilket år de 2 kompagnoner fik afkøbt Ausumgaard kridtgravene i Hjermgaarde vides ikke, men 23. decbr foreligger en deklaration fra konsul Rygaard til kammerråd Repsdorph, ved hvilken sidstnævnte bliver eneejer af foretagendet. I en længere årrække havde driften af kalkværket påhvilet Repsdorph alene, idet Rygaard omkring midten af halvtredserne bosatte sig i København. Efter Repsdorphs død 1876 beholdt hans arvinger værket til 1886, da det blev solgt til konsul M. Schou, Struer. Gennem 50 år var navnet Repsdorph tilknyttet Hjerm kalkværk. Kammerråd Repsdorph var en l. rangs administrator, og i ovennævnte kalkværks historie har han sat sig et godt og agtværdigt minde overgik Hjerm kalkværk til AIS De jydske Kalkværker. Repsdorph som prokurator. En fuldmægtigs arbejde på et by- og herredskontor giver et fortrinligt kendskab til landets love, som de skal udformes og praktiseres indenfor pågældende jurisdiktion. På by- og herredskontoret, nu dommerog politikontorcrnc, skrives dag for dag egnens verdslige historie i store træk. Eneste og l. fuldmægtig i 17 år under 3 herredsfogder, den sidste, fra 1838, justitsråd C. N. Petersen, havde givet Repsdorph en stærk og grundmuret position i by og land. T o gange trådte han til som konstitueret by- og herredsfoged under vakancerne, han var vokset sammen med befolkningen, vundet dens tillid. Øjeblikket

17 K~mmerråd O. C. Repsdorph 17 for Repsdorph var kommet til at foretage den ændring i sin livsstilling, som overgangen fra herredsfuldmægtig til egen juridisk virksomhed som prokurator er. Han indgav med dette for oje i sommeren 1840 ansogning til kancelliet om bestalling som prøveprokurator ved retterne i Ringkøbing amt. -Ansøgningen bevilgedes den 29. september s. år med vedtegning, at Repsdorph skull e anses for boende ved Hammerum herreds tingsted. Antallet af prokuratorer i hvert amt og herred bestemtes af justitsdepartementet. H jerm-ginding herred har på nævnte tidspunkt haft det lovhjemlede antal, hvorimod H ammerum herred manglede en prokurator for sit område. Bopælsklausulen va r nærmest en formalitet. Repsdorph kunne fortsat blive boende på Lægaard moll e, hvorfra han på nogle timer kunne nå frem til Hammerum herreds tingsted i H erning sogn, hvad enten han spændte et par heste for vognen eller benyttede ridehest. At Repsdorph særlig i 1840'erne har haft en del sager at fore for folk på Herning-egnen, vidner en udtalelse af justitsråd H elmuth Krarup om i bogen:., Det svundne Hammerum H erred": "Af H olstebro prokuratorer va r især Repsdorph den mest bekendte indtil perioden 1848". Efter 3 år som provcprokurator få r Rcpsdorph den 28. august 1843 kongelig udnævnelse og bevilling på at være prokurator ved underretterne i Ribe stift med forpligtelse til at bo i H olstebro. At denne udvidede bevillingsrettighed, omfattende hele stiftet, var af stor betydning under udovelse n af det arbejde, der faldt i en prokurators lod, behover ingen nærmere omtale. Navnet prokurator er gammelt. Det stammer fra den romerske republiks tid. Den berømte M arcus T ullius Hudsysstis Aarbo11 LI

18 18 Chr. MøUer Hansen Cicero (f. 106 år f. Chr.) var prokurator, der talte i retten for og imod. Ved år 1500 er prokuratoren i flere europæiske lande en af lovgivningen almindelig anerkendt procesbefuldmægtiget med rettigheder og pligter. Ved en forordning i kong Kristian d. fjerdes tid af 9. sept indføres prokuratoren i det danske retssprog. Som sine kolleger i faget måtte Repsdorph have kendskab til og kundskab om lovenes mangefold, både hvad der lå åbenbart for dagen og det, som kan læses mellem linierne. Udformningen af detutal på vidt forskellige dokumenter, som klienterne havde brug for og stillede krav om, lagde godt beslag på juridisk skarpsind og tænkeevne. - Hvert enkelt dokument måtte være efter lovens bogstav, samtidig med at der gøres opmærksom på følgerne af paragrafovertrædelser. -Ved at skrive om prokurator Repsdorph må vi nævne noget af det, der optog hans tid på en almindelig arbejdsdag: Skrivning af skøder, panteobligationer, skadesløsbreve, testamenter, forlig, rekvisationer, aftægtskontrakter, lejekontrakter, transporter, andragender, købekontrakter, deklarationer, inkassationer, fuldmagter, arvesager, soliditetsoplysninger etc., dertil skriftlige procedurers udarbejdelse, mode i retten et par gange om ugen, alm. auktioner, tvangsauktioner, udlægsforretninger o. s. v. Ved at gennemblade Holstebro købstads og Hjerm Ginding herreds justits-, skøde- og panteprotokoller år tilbage, får man ret indtryk af kammerråd Repsdorphs store arbejdsevne som juridiktionens betydeligste prokurator i over en menneskealder. Det kunne her være fristende at gengive et par domme med præmisser, hvor Repsdorph medvirkede, 8 rdl. salær til aktor, 8 rdl. til defensor var det almindelige,

19 Kammerråd O. C. Repsdorph 19 men pladsen forbyder det; et par af de mange ejendomshandeler, ved hvilke R. skriver papirerne, skal lige nævnes: Den 7. oktober 1862 sælger hotelejer H. Schaumburg, Holstebro, sit hotel til svigersønnen, Chr. Nørklit, for rdl. plus 400 rdl. årlig m. v. 15. juli 1862 køber amtsforvalter]. J. G. Møller den gamle amtsstuegård på Holstebro torvs nordside (nuv. Holstebro Bank) for rdl. Prokurator Repsdorph som sagfører for Den jydskc Købstadkreditforening sælger 24. juni 1861 gården nr. 8 på Nørregade, Holstebro, til købmand H olger Poulsen for 3000 rdl. med påløbende omkostninger. Det er gården, nu nr. 43, hvori købmand Harry Petersen m. fl. driver forretning, og som nu ejes af interessentselskabet "De Bergske Blade". Repsdorph formand for sogneforstanderskabet i Maabjerg. Ved forordningen af 13. aug blev der tilstået sognekommunerne i kongeriget en egen kommunal re præsentation, der fik navn af sogneforstanderskaber. Den 30. januar 1842 holdt Maabjerg sogneforstanderskab møde og konstituerede sig således: Molleejer, prokurator Repsdorph, fonnand, Chr. Vejlstrup og Jens Døs, fattigforstandere, L1ust Særkjær og Jens Lægaard, skoleforstandere, Søren Dellerup, skolepatron. Der fremlagdes en fortegnelse over de valgberettigede i sognet. Hensigten med modet.,var fornemmelig at tage bestemmelse om opforelse af en skolebygning, da den gamle er så brøstfældig, at den ikke længere kan afbenyttes". Det fandtes nødvendigt, at skolestuen opførtes således, at den kommer til at holde 14 alen længde og 8% alen i bredde. Skolelærerens Majgaards

20 20 Chr. Møll~r H.Jnsen brugshus var hell er ikke i s dan stand, at det længere kan benyttes uden reparation. Gulvet i skolestuen må rigtigst belægges med gode mursten. En tegning og overslag vil snarest mulig blive forfattet og udsendt til approbation. For at sognet ikke på en gang pålægges en så betydelig udgift, som skolebygningens opforelse, stilledes der forslag om, at kommunen optager et lån, som ved et senere møde fastsattes til 200 rdl., at afdrage med 50 rdl. halvårlig og i pct. rente". 6. januar 1851 var Maabjerg sogneforstanderskab forsamlet. Forhandlingsprotokollen melder bl. a.: "Til formand for indeværende år valgtes prokurator Rcpsdorph, til fattigforstandere valgtes Saren Bjerregaard og Niels Søndergaa rd, til skolepatron valgtes Jens Dos og til skoleforstandere Jens Lægaard og C hristen Mcldgaard". Kommunens storste skatteyder var Jens Lægaard, Lægaarden, men som næststorste kommer Rcpsdorph, Lægaard molle, tæt efter. Der var landstingsvalg i 8. valgkreds 1850 og 1852 i Skive. Som valgmand vælges Repsdorph enstemmigt for Maabjerg sogn. I 13 år var R. medlem af sogncfor standerskabet, blev å r for å r genvalgt til formand, og han forte selv forhandlingsprotokollen. l slutningen af 1854 fraflyttede kammerråd Reps dorph kommunen og gik dermed ud af sogneforstan derskabet. Gårdejer Chr. Hyldgaard indvalgtes, og til formand i stedet for Repsdorph valgtes Poul J orgcnsen, Gaardhoj. Ved skode af 21. decbr. 1854, tinglæst 9. januar 1855, sælger C. Repsdorph Lægaard vandmalle og de 3 tidligere nævnte stykker jord, kobt af T roe l s Smith, samt et stykke jord udenfor byens ostre port for ialt rdl. til kedelforer W/. Teuwens, Holstebro.

21 Kammerråd O. C. Repsdorph rdl. af købesummen betaler køberen med obli~ gation til Repsdorph, der får pant i de solgte ejen~ domme. Omkring samme tid købte Repsdorph den store gård ved Østerport i Holstebro på Østergades nordside, hvor der i gammel tid var købmandshandel. Jeg tænker mig, det har knebet noget for Repsdorph og familie at bryde op fra deres gamle hjem med de idylliske omgivelser. flyttet blev imidlertid så kort, at de sådan set var nærmeste nabo til Lægaard molle. Af det landøkonomiske selskab for Holstebro og omegn var kammerråd Repsdorph et virksomt medlem. - "Ved selskabets møde den 30. august 1842 fremlagde prokurator Repsdorph og skolelærer J en:; Dahl et regnskab for anvendelsen af 60 rbd. rede sølv, der for et par år siden var dem overladt af sparekassens overskud til derfor at beplante bakkerne omkring Lægaard molle og viste regnskabet en underbalance 8 rbd. 3 mk. og 3 sk. Adskillige af selskabets medlemmer havde med fornøjelse set denne smukke beplantning, og selskabet bevidnede de 2 herrer sin tak for deres dermed hafte ulejlighed og gode omsorg. Underbalancen vedtoges i dette møde at udbetale af selskabet, hvilket i næste mode bliver at sanktionere"..,i forhandlingen ved det landøkonomiske selskabs mode den 24. maj 1844 beklagedes det meget, at dyrskuet for Hjerm-Ginding herred var ophort. - Det besluttedes atter at bringe denne sag i bevægelse ved at udnævne en commite bestående af 7 medlemmer til at virke for deltagelse i et nyt d yrskueselskab for ovennævnte herreder, gøre forslag til love og overhovedet til at tage sig af sagen i helhed. Ved afstemningen valgtes til medlemmer af denne

22 22 Chr. Møfler Hansen commite prokurator Repsdorph, tiendekommissær Boserup, proprietær Berg, sognefoged Chr. Hansen, sognefoged Chr. Skikkild, gårdmand J ens Hajs! und, gårdmand Bertel Bjerre". Repsdorph i Spare- og Laanekassens bestyrelse. I Holstebro og omegns Spare- og Laanekasses bestyrelse indvalgtes prokurator Repsdorph Dens 7 medlemmer kaldtes direktører. Den 12. april 1847 offentliggjorde sparekassedirektiojlen følgende:,.gjældsbeviserne, saavelsom haandfastepantsattc Dokumenter opbevares i en Kasse med 2 Overslag og forskellige Laase. Nøglen til den ene Laas er i Kassererens Værge og til den anden i Direktionens, til hvilken Ende der af sidste Slags forfærdiges 7 Nagler af ens Konstruktion, paa det hver Direktør kan have sin. Laanesummerne blive i Almindelighed fra Rbd. Sølv; dog kunne Summer indtil 500 Rbd. udlaanes, naar Kassens Beholdning tillader det og af Direktionens 7 Medl. i det mindste 5 stemmer derfor. Laanene maa for Renteberegningens Skyld gaa op i Tallet 5". S. A. Fjelstrup, Jespersen, examen. juris, Petersen, R. D. junitsrjd p. p. forv~htt, VejrurQ. justitsrld, by. og hur d$foged O. Krarup, R. D. C. Repsdorph, }. Dilhf, Dm. H. F.lber, dinrikuprovst. prokuutor, Læg~.>rd me\le. 'ko]elærer. ~potekn. I 33 år sad Rcpsdorph i sparekassens ledelse, fra 1852 til 1865 som formand og fra sidstnævnte år til 1876 som bogholder og kasserer. I sparekassens jubilæumsskrift 1917 skriver dets forfatter, læ rer Fonager, bl. a. under,.administrerende Direktører:,.Prokurator Repsdorphs Virksomhed er af en saadan Art, at den rettelig maa medtages her. Æ ldre Folk husker Kammerraad Rcpsdorph som en af Byens mest formaaende Mænd". - Også i ovennævnte institutions

23 KammerrJd O. C. Repsdorph 2) snart 125-årige levnedsløb har Repsdorph indskrevet sit navn på en måde, som bør erindres med tak og påskønnelse. Broen over Storaaen eller "Storbroen" var indtil 1855 et privat foretagende, som i århundreder talte sine ejermænd fortrinsvis blandt Holstebro købstads borgere. Da malermester, senere hotelejer H. Schaurnburg i 1840'erne ville af med sin halvpart i broen, solgte han denne til prokurator Repsdorph. Storbroen kunne den gang give hver af ejerne et par hundrede rigsdaler årlig. De havde vedligeholdelsen og fornyelsespligten, men oppebar til gengæld brokornet og opkrævede bropenge for koretøjer og kreaturer etc. En vogn betalte 4 sk., for en hest eller stud 3 sk., l får eller svin l sk. o.s.v. - På markedsdage i Holstebro og vel særlig på tider, når storre drifter af stude og andre dyr gik syd på, voksede skillingerne snart til rigsdalere. Der var dog altid nogle durkdrevne, der sogte at slippe uden om ved at kore over Storåen p;\ steder, hvor vandstanden var lavest. Hjerm-Ginding Herreders Brandassuranceforening for rorlige Ejendele holdt l 00 års jubilæum 25. marts Derom skriver gårdejer J. P. Lo vig en artikel i Hardsyssel Aarbog Han omtalte de mænd, der grundlagde foreningen, hvorimellem prokurator Repsdorph, som også med hojeste stemmeantal vælges til en af selskabets 5 direktorer. Det ses endvidere, at Repsdorph 23. maj 1843 leder generalforsamlingen. At R. har haft en del at gøre med udarbejdelsen af lovene, kan betragtes som en selvfølge. Mange var de tillidsposter, som samlede sig i Repsdorphs hånd. Han får udnævnelse til at være tiendekommissær, landvæscnskommissær, og i 1852 branddirektor i "Den alm. Brandforsikring for Landbygnin-

24 H Chr. Molltr Hanstn ger" i distriktet for Ringkobing amts nordostlige del. Repsdorph var blevet en af egnens og amtets forende skikkelser, som aftvang respekt for sin arbejdssomhed og dygtighed på mange forskellige om råder. Det kom derfor ikke uventet, at på kong Frederik d. syvendes fod selsdag 6. oktober 1854.,bevilgedes og forundtes det!vl ølleejer og Prokurator Ole C hristian Rcpsdorph at være Kammerraad, og at han med T roskab og Nidkærhed opfylder de Pligter, som den allcrnaadigst tillagte rang paalægger ham, alt i Overensstemmelse med den Ed, han tidligere allerunderdanigst gjort og afl agt haver". En sådan tilkendegivelse fra landets konge vidne r om Repsdorphs anseelse udadtil og har væ ret yderli gere drivfjeder til fortsat gavnlig virksomhed for det samfund, han tilhorte. H olstebro-struer havn. Eftersom H olstebro kobstads næringsdrivende i umindelige tider havde benyttet Struer losse- og ladeplads til ind- og udforset af varer, kom det tidspunkt ca. 1850, da dampskibsfarten begyndte på Limfjorden, at der måtte tænkes p bygningen af en virkelig havn. Opgaven var imidlertid for stor for G imsing kommune. - Struer, en landsby i nævnte sogn på omkring 150 mennesker, kunne ej heller magte den. Ved et mode i Holstebro borgerrepræsentation den 3. juli 1853 toges sagen op til behandling. Det vedtoges at andrage indenrigsministeriet om, at omkostningerne ved anlæg af en havn ved Struer måtte ske med statens stotte, og at havneanlæget måtte afholdes ved lån. - Efter modtaget imodekommende svar på henvendelsen, nedsattes et udvalg til at forestå havnen'> opforelse og anlæg. Dette kom til at bestå af kammerråd Repsdorph, toldkasserer Schou, kobm. M. Schou,

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere