HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN"

Transkript

1 HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951

2 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren, museumsforstander H. P. H.:~nsen, Herning {næst formand). Lærer E. Jespersen, Sørvad (sekretær, form. for redaktionsud valget). Lærer H. C. Hansen, Holstebro {medlem af redaktionsudv.tlget). Bogtrykker Gadgaard Nielsen, Lemvi g. ~hier Th. Kr. Hansen,!loven (æresmedlem). Lærer J. Sondergaard Jakobsen, Nørre Nissum. Gaardejer Kristi.m Raunkjær, Lyhne, Ølgod. Lærer Alfred Kaae, Kronhede {medlem af redaktionsudv.alget). Fabrikant L. Villemoes, Skærum mølle. Thmnsns Bogtrykk~<i. Holst~bro

3 INDHOLD Chr. Møller 1/ansen: Kammcrråd, prokurator O. C. R~ps dorph. 1-Jolstcbro. G. BiitzowøRohde: Herning gamle= kirke. 52 Th. Kr. Hansen: Krageris Al/red Kaae: Rovmord i Torsted J:.)nar Poulsen: Johan Jørgen Christen Sulkjær. 137 Anders Kjellerup: Slægten Windfeldt pa Undting i Ejsing 142 Boganmeldelser 149 Meddelelser til medlemmerne \56 Udtog af navne og emner. 158 Regnskab. omslagets 3. side

4

5 KAMMERRÅD, PROKURATOR O. C. REPSDORPH, HOLSTEBRO Af fhv. købmand Chr. Meller Hansen, Holst~bro Kammerråd Repsdorph har gennem sit virke i mere end et halvt århundrede fra 1823 ti11876 indskrevet sit navn så stærkt og iøjnefaldende i Holstebro købstads, Hjerm-Ginding herreds, ja i amtets historie, at det er velbegrundet med en omtale af ham i Hardsyssets Aarbog. Ole Christian Repsdorph er døbt i Fredericia 12. august 1803, søn af skomagermester, senere avlsbruger og brænderiejer Johan Henrik Repsdorph og hustru Maren Hansen. Sandsynligvis har han efter sin konfirmation været kontorist på by- og herredskontoret eller hos en prokurator i fode byen. I oktober 1823 består han eksamen juris (bekvem vel), hin tids betegnelse for l. karakter. Samme efterår tiltræder Repsdorph stillingen som fuldmægtig på by- og herredskontoret i Holstebro. 20 år gammel begynder han den livsgerning, der efterhånden, som den udfoldede sig, gav ham stor og fortjent anseelse. By- og herredsfoged var dengang kaptajn C. G. Fugl. 27. maj 182+ tinglæses i H olstebro byting en "konstitution for Christian Repsdorph, examinatus juris, fuldmægtig ved herredsfogden i Holstebro, til at udføre foged-, auktions- og skifteforretninger i herredsfogdens forfald". - Efter '!z års prøvetid at få

6 Chr. Melfer Hansen denne konstitution, er et smukt vidnesbyrd om, at principalen har opdaget, hvad den knapt 21-årigl! mand duede til. I somrene 1824, 1826, 1828 havde Holstebro besøg af landsfaderen, kong Frederik d. Sjette. De dermed forbundne modtagelser og fe stligheder tilrettelagdes af by- og herredskontoret i samråd med amtsforvalteren. Dog var det ej alene den traditionelle festvisitats med taffel etc., besøgene gjaldt, men ligeså meget den direkte kongelige kontrol med embedsstandens regnskaber og samfundsanliggender iøvrigt, som den nidkære og arbejdsomme regent gik op i. Om kongens Holstebro-besøg i 1826 hedder det bl. a.' Torsdag den 22. juni I 826 kl. 8 mødte byens og flere af omegnens embedsmænd med deres protokoller til eftersyn. - D erefter beså kongen på Stortorvet den defilerende borgervæbning og brandkorpset med brandredskaberne, hvorefter han som forrige gang samvittighedsfuldt begav sig rundt til rådstue, kirke, skole og sygehus og "overalt tilkendegav sin allerhøjeste tilfredshed med de sete herligheder!" Den unge herredsfuldmægtig har nok under de nævnte kongelige visitatser gjort iagttagelser og erfaringer, der senere kom ham tilgode i repræsentative stillinger, han kom til at indtage i livet. By- og herredsfoged Fugl døde Il. okt. 1830, hvorefter Repsdorph af amtmand, kammerjunker Neergaard konstitueredes i embedet, indtil efterfølgeren, N. Nellemann, tiltrådte. Det skal her bemærkes, at he rredsfoged Nellemann blev gift med frk. Isidora Schierbeck, datter af amtsforvalter Schierbeck, H olstebro. Syv år på by- og herredskontoret mellem vestjyder må have tiltalt Repsdorph. Han beslutter sig til at tage

7 Chr. Moller H-ansen datter af stadshauptmand, bagermester og hotelejer Christian Hansen og hustru, Kirstine Hansen af Vejle. Bruden var Repsdorphs kusine. De viedes i Holstebro kirke af sognepræsten, provst H. F. Petersen. Reps- K~mmutlJ, p to k u r~t o r Rrpsdorph, llol!ilthro. dorphs svigerfader ejede den gård i Vejle, der senere kom til at hedde.,hotel Royal". Lægaard mollc, der var nyopfort efter en brand i 1821, dannede en smuk ramme om bryllupsfestlighederne, hvori vi må forudsætte, at slægten fra Vejle og Fredericia samt venner fra Holstebro og omegn var deltagere. At væ re ejer af en mouerivirksomhed med tilhørende større landbrug betragtedes ikke alene som en god levevej, men den priviligerede vandmølle gav også re-

8 Kamm~rråd O. C. R~psdorph varigt ophold her, hvilket præciseres ved et større cjendomskøb. Herredsfuldmægtig Repsdorph køber Lægaard mølle. Den 3. august 1830 tinglæses en købekontrakt, hvor efter Chr. Repsdorph køber af H ans Henrik Bay til Gjertrudbæk vandmollen Lægaard molle i Maabjerg sogn med malleskyld 3 tdr. 5 skp. 3 fk. og fri købstad hartkorn l td. 3 skp. 31 /32 album og bondeskyld 2 fk. samt parcellen nr. 41 i Yllebjerg mose, H odsager sogn af l % album hartkorn. Købesummen er 4150 rdl., hvoraf der d. l. oktober betales 1600 rdl. sølv og 1000 rdl. sedler. Resten betales Il. juni termin Skødet er dateret 13. juli 1831 og tinglæst 19. s. m. Den 13. juli 1831 udsteder Chr. Repsdorph obligation til hr. Elieser Randrup, Naur molle, i Naur sogn for 1600 rdl. rede sol v for hvilket belob, der blev givet pant i det ovenfor købte med l. prioritet. Obligationen er udslettet 11. juli Samme dato udsteder Reps dorph obligation til købmand Christen Agerskov i Holstebro for 800 rdl. rede sol v med forste prioritet i besætning og inventar, møllerværket undtagen, i oven nævnte molle og pa rcel og 2. prioritet i mollen og parcellen. Den Il. juli 1837 tinglæses en obligation, dateret Lægaard rnolle IO. juli 1837, udstedt af Chr. Reps dorph til amtsforvalter Schierbeck i Holstebro for 1600 rdl. rede sølv med pant i Lægaard molle l. prioritet. Obligationen er i flg. påtegning udslettet 9. Jan Efter vurdering 1840 var Lægaard rnolle brandfor sikret for ialt 5200 rdl. Den 13. november 1830 holdt Chr. Repsdorph bryllup med frk. Marie Hansen, født 21. december 1805,

9 IO Chr. Møller Hansen artikels læsere ved at at kaste blikket på fotografiet af kammerråd Repsdorph vil erkende, at vi her står overfor en mand, der afspejler styrke, ligevægt og handlekraft, som uden vaklen tør gribe roret på livets store komplicerede skueplads. Repsdorphske ejendomsbesiddelser i Holstebro, Struer, Hjerm. Gennem årene var kammerråd Repsdorph i kortere eller længere perioder eneejer og medejer af en række forskellige ejendomme. Nedenfor omtales de af dem, jeg har kunnet få oplysning om, dels fra landsarkivet, dels fra andre kilder: l ) Den 28. okt er tinglæst en købekontrakt dateret 25. okt. 1834, hvorved landsoverretsprokurator T roe! s Smith, Krogs dal, og by- og herredsfuldmægtig C. Repsdorph sælger den købmand Peder Smith forh. tilhørende gård nr. l b på Holstebro Nørregade med toft til Chr. Poulsen \'Vium for 1400 rbd. rede sølv, på hvis vegne optrådte provst Petersen, Holstebro som kurator for nævnte \X'ium. Ejendommen havde Repsdorph og T. Smith kobl for l 000 rbd. rede sølv. Skødet til \X!ium dateret 20. februar Jeg tilføjer, at det drejer sig om den gård på Nørregade, hvori handelsgartner E. J. \Vestergaard i over et halvt århundrede har drevet forretning. 2) 18. decbr tinglæses et skøde, dateret 17. juli 1838, udstedt af proprietær Christen Lundsgaard til Nygaard i Ejsing til C. Repsdorph og konsul, købmand H. P. Rygaard, begge af Holstebro, på gården nr. 32 i Holstebro bys Nørregade med grund, gårdsog have, 3 stykker jord på byens nørremark samt Va af halvdelen af parcellen Huldy rm ose i Nr. Felding sogn for købesum 1200 rdl. rede sølv.

10 K;JmmerrJd O. C. Rtpsdorph spekt og anseelse udadtil. - Møllekornet kom ikke alene fra de mange daværende avlsbrugere i Holstebro og storsteparten af gårdene i Maabjerg sogn, men også udefra oplandet, når landboerne stævnede til byen i andre ærinder. Da var det bekvemt at tage nogle ton der korn med til Lægaa rd mølle og få mel og gryn med hjem i stedet. Fordelen var, at kunderne længere borte fra, ved at betjenes der, slap for den lange kedsomme ventetid på gæstestuen ved en isoleret mølle i omegnen. D e 6 a 8 timer, der ofte medgik til ekspeditionen, kunne her udnyttes til at gøre indkøb i forretningerne og besøg hos slægt og ve nner. Som by- og herredsfuldmægtig kom Repsdorph i forbindelse med mange mennesker. Også derigennem har han kunnet tilfore sit mølleri søgning. Inden vi går videre skal anfores, at kammerråd Repsdorph og hustru i deres ægteskab havde 6 børn, alle fødte i Lægaard molle. l) Maren Christine Repsdorph, f. 10. novbr , g. m. apoteker F. L Faber. 2) Johan Christian Repsdorph, f. 18. okt. 1832, dod som barn. 3) Johanne Repsdorph, ledt 18. maj 1838, dod 3. maj ) Sophus Marius Repsdorph, ledt 18. april 1840, provst. 5) Thora Emilie Repsdorph, f. 16. august 184-l, g. m. prokurator F. C. Poulsen. 6) Olga Augusta Repsdorph, f. 19. oktober 1846, død 22. maj D e tre af dem, der nåede den vo ksne alder, omtales senere. Ved at betragte et menneske, sker det ofte, at man instinktmæssigt få r en anelse om dets karakter og ovrige egenskaber, og mon ikke enhver af nærværende

11 Ke~mmt:rråd O. C. Rt:psdorph Il j) Ved skøde af 16. decbr. 18j8, tinglæst 18. s. m., sælger C. Repsdorph og H. P. Rygaard til rebslager Rasmus Sonnichsen i Holstebro af g;irden nr. 32 i Nørregade den nordre længde, nemlig den del af gadehuset, som ligger norden for porten og det i linie dermed værende hus i øste r så nær som de 7 østerste fag, der "nu er bortflyttede''. Foruden medfulgte i handelen det stykke gårdsplads og have, som går fra huset til midten af den ved portens søndre side værende rendesten øster på i en lige linie, ligeledes igennem haven, så at den grund, som bliver nordenfor denne linie, pladsen, hvorpå de 7 fag hus har strakt indbefattet, tilhører køberen. Købesummen var 500 rbd. rede sølv. Den solgte grund udgjorde iflg. senere påtegning 1486 kvdr. alen. 4) Ved skøde dateret 16. decbr. 18j8, læst s. m.. sælger C. Repsdorph og H. P. Rygaard til bogbinder Frederik Julius Bay i Holstebro en part af gården nr. 32 i Nørregade for 350 rdl. rede sølv og den resterende del af nr. 32 ved skøde af s. dato til skomagermester Niels Andreasen Baess for 350 rbd. rede solv. 5) Ved skøde dateret 20. decbr. 1847, tinglæst s. m., sælger C. Repsdorph og 1-1. P. Rygaard til vognmand Knud Christensen, Holstebro, de tre stykker jord på Holstebro bys nørremark, som de havde kobt sammen med gården nr. 32. Købesummen var 300 rdl. Ovenomtalte nr. 32 i Nørregade er de 2 gårde, hvoraf den ene nu tilhører cigarfabrikant Martin Schmidt, den anden konsulentinde Marie Madsens arvinger. 6) Ved dokument af 16. februar 1854, tinglæst 9. januar 1855, erklærer kancelliråd, by- og herredsskriver i Varde, Troels Smith, som eneste arving efter sin fader, købmand Peter Smith, at være pligtig at udstede skøde til prokurator C. Repsdorph et stykke jord på

12 12 Chr. Mølltr Hans~n H olstebro bys mark, nemlig: l) den såkaldte Troldtoft, 5 skp. hartkorn, 2) 2 agre ved samme toft, 3 fdk. l ~4 al b. hartkorn, og 3) 2 agre nordenfor T roldtoft, 1 skp. % al b. hartkorn, for 820 rbd. 7) Ved skøde, dateret IO. marts 1858, sælger C. Repsdorph til vognmand Laust Christian Stald i Holstebro, tinglæst 16. marts 1858, et stk. jord i Holstebro bys norrcvestennark, mat r. nr. 55 b, 2 skp., l fdk. \4. alb. hartkorn, for 1000 rdl. Repsdorph var blevet ejer af jordstykket ved auktionsskøde af 6. maj Efter skodet er indfort Stalds obligation til Repsdorph 1400 rdl. med R's pant i jordstykket. 8) Prokurator Repsdorph og konsul Rygaard købte ved skøde IO. april 184:2 Torngaard i Struer for rdl. rede sølv af Lorentz Petersen. Der medfulgte bomhuset og 2 moseparceller i Hadsager sogn. Under T orngaard hørte den s kaldte.,kompagnigaard", hvortil havnerettighederne var knyttet. 9) Af T orngaards tilliggende solgte Repsdorph og Rygaard ved skade 29. decbr. 1853,.Kompagnigaarden" til kobmændene N. Holst og M. Schou, Holstebro (sidstnævnte senere konsul M. Schou, Struer)med samtlige dens påstående bygninger, tilhørende gårdsplads og en toft for 6000 rdl. Kakkelovne, grubekedler og lose lad er ikke indbefattet i salget. Konsul Rygaard flyttede fra J-loistebro ISH til "Kompagnigaarden" Struer efter at have afhændet ejendom og forretning i Østergade i forstnævntc by, nuværende købmand Knud Eriksens gård. Holst og Schou kobte "Kompagnigaardcn" på meget lempelige betalingsvilkår. Koberne udstedte en obligation på 6000 rdl. ttl Repsdorph og Rygaard at udbetale med 250 rdl. hver 11. juni og l l. decbr. termin. Obligationen udslettes som indfriet den 31. januar 1862.

13 Kammerråd O. C. Repsdorph 13 IO) Selve gården, Torngaard, solgte kammerråd Repsdorph og konsul Rygaard, skøde 28. novbr. 1853, til forpagter H. B. Thomsen, Oddesund færgegård, med samtlige bygninger og tilliggende jorder al hartkorn 4 tdr. 6 skp. l!dk. 'h alb., dog undtages de på gårdens jord værende 2 teglværker samt et stykke jord syd for med lergravene og den eng, der lå øst for gården. Da der i samme handel ineluderedes en mindre gård, 2 tdr. 4 s kp. l % al b. hartkorn syd for T orngaard, tilhørende Rygaard alene, og hele købesummen for begge ejendomme var rdl., kan prisen for Torngaard næppe anslås til mindre end rdl. T orngaard blev i tidens løb en rigdomskilde for mange senere skiftende ejere. Omtrent halvdelen af nuværende Struer købstad er bygget op på dens grund. Il) l adelsmanden Chr. de Lindes gamle gård ved siden af H olstebro rådhus var der i 184:0'erne ingen købmandshandel. Gården ejedes af drejermester Knud Meden og tømrermester Skjoldborg, de havde delt den. Meden havde fløjen mod rådhuspladsen og hjornet til Nørregade. Skjoldborg ejede den nordre del al gården, som han 184:4: solgte til prokurator Repsdorph. Denne solgte haven ud mod Nørregade til købmand Agerskov, der her opførte et hus til bolig for læge Benzon (guldsmed Linds senere ejendom). Repsdorph solgte (såvidt antages) 1854: sin halvpart af nævnte gård til kancelli råd, købmand Chr. Christensen. N u tilhører Chr. Lindes gård smedemester Oscar Nielsen. Repsdorph og Hjerm kalkværk. 12) Et særligt kapitel om kammerråd Repsdorphs foretagsomhed og virketrang er, da han sammen med konsul Rygaard i 1836 forpagter stamhuset Ausum-

14 1 1 Chr. Møller Hansen gaards kridtgrave i Hjerm. forpagtningen gjaldt i 8 år, men kunne fornyes. Afgiften var 160 rdl. årlig. Det drejede sig om kridtgravene i Hjenngaarde. Gårdfæ~ stcrne, Søren Chr. Pedersen og Jacob Jensen i Hjerm- U ngdorn 1 hilled~ ~f kammer rldindem riereptdorph. f. H~ns e n. gaarde, skulle leve re til stamhuset årlig 72 læs kridt samt kore 60 læs tørv fra Hvidmose i Hadsager til Ausumgaard. Disse ydelser fra fæsterne bortforpagtedes sammen med gravene. Desuden skulle forpagterne levere til Ausumgaard.,så mange tdr. god stenkalk, som behøves til stamhusets egen brug for 3 mark courant eller 4 mark 13 s k. sølv pr. tønde". f or forpagtningsafgiftens sikkerhed pantsatte forpagterne den jord, de havde kobt af Bjerregaard "med deri værende kridtgravc, 2. prioritet næst efter 1. prio-

15 Kammerråd O. C. Repsdorph 15 rite! 300 rdl. - Omtalte jord fra Bjerregaard købte Repsdorph og Rygaard 24. decbr af Chr. Jensen i Bjerregaard. D er skrives i skødet, at de købte en parcel "med i gårdens ejendom værende kridtgrave", Ungdomsbilled~ af kammerrld Repsdorph. købesum 600 rdl., deraf i obligation 300 rdl. Parcellen ca. 7% td. land, "bestemt til afbenyttelse til kalkbrud". Kalkbrændingen i Hjerm menes begyndt omkring 1800 af et lokalt 7-mands konsortium med Niels Madsen (Oxgaard) i Bjerregaard som den ledende, men kriseårene før og efter 1820 bevirkede, at det hel e omtrent gik i stå. Ved de to fremsynede og driftige Holstebro borgeres initiativ blev det anderledes, og kalkbrændingen i Hjerm sattes nu i drift med de forskellige praktiske hjælpemidler, man dengang rådede over.

16 16 Ch~. Møller Hansen Repsdorph og Rygaard holdt bestyrere (kalkbrændere) til den daglige virksomhed. En af de første var kalkbrænder Ebbesen, i l860'erne nævnes kalkbrænder Nielsen. Hvilket år de 2 kompagnoner fik afkøbt Ausumgaard kridtgravene i Hjermgaarde vides ikke, men 23. decbr foreligger en deklaration fra konsul Rygaard til kammerråd Repsdorph, ved hvilken sidstnævnte bliver eneejer af foretagendet. I en længere årrække havde driften af kalkværket påhvilet Repsdorph alene, idet Rygaard omkring midten af halvtredserne bosatte sig i København. Efter Repsdorphs død 1876 beholdt hans arvinger værket til 1886, da det blev solgt til konsul M. Schou, Struer. Gennem 50 år var navnet Repsdorph tilknyttet Hjerm kalkværk. Kammerråd Repsdorph var en l. rangs administrator, og i ovennævnte kalkværks historie har han sat sig et godt og agtværdigt minde overgik Hjerm kalkværk til AIS De jydske Kalkværker. Repsdorph som prokurator. En fuldmægtigs arbejde på et by- og herredskontor giver et fortrinligt kendskab til landets love, som de skal udformes og praktiseres indenfor pågældende jurisdiktion. På by- og herredskontoret, nu dommerog politikontorcrnc, skrives dag for dag egnens verdslige historie i store træk. Eneste og l. fuldmægtig i 17 år under 3 herredsfogder, den sidste, fra 1838, justitsråd C. N. Petersen, havde givet Repsdorph en stærk og grundmuret position i by og land. T o gange trådte han til som konstitueret by- og herredsfoged under vakancerne, han var vokset sammen med befolkningen, vundet dens tillid. Øjeblikket

17 K~mmerråd O. C. Repsdorph 17 for Repsdorph var kommet til at foretage den ændring i sin livsstilling, som overgangen fra herredsfuldmægtig til egen juridisk virksomhed som prokurator er. Han indgav med dette for oje i sommeren 1840 ansogning til kancelliet om bestalling som prøveprokurator ved retterne i Ringkøbing amt. -Ansøgningen bevilgedes den 29. september s. år med vedtegning, at Repsdorph skull e anses for boende ved Hammerum herreds tingsted. Antallet af prokuratorer i hvert amt og herred bestemtes af justitsdepartementet. H jerm-ginding herred har på nævnte tidspunkt haft det lovhjemlede antal, hvorimod H ammerum herred manglede en prokurator for sit område. Bopælsklausulen va r nærmest en formalitet. Repsdorph kunne fortsat blive boende på Lægaard moll e, hvorfra han på nogle timer kunne nå frem til Hammerum herreds tingsted i H erning sogn, hvad enten han spændte et par heste for vognen eller benyttede ridehest. At Repsdorph særlig i 1840'erne har haft en del sager at fore for folk på Herning-egnen, vidner en udtalelse af justitsråd H elmuth Krarup om i bogen:., Det svundne Hammerum H erred": "Af H olstebro prokuratorer va r især Repsdorph den mest bekendte indtil perioden 1848". Efter 3 år som provcprokurator få r Rcpsdorph den 28. august 1843 kongelig udnævnelse og bevilling på at være prokurator ved underretterne i Ribe stift med forpligtelse til at bo i H olstebro. At denne udvidede bevillingsrettighed, omfattende hele stiftet, var af stor betydning under udovelse n af det arbejde, der faldt i en prokurators lod, behover ingen nærmere omtale. Navnet prokurator er gammelt. Det stammer fra den romerske republiks tid. Den berømte M arcus T ullius Hudsysstis Aarbo11 LI

18 18 Chr. MøUer Hansen Cicero (f. 106 år f. Chr.) var prokurator, der talte i retten for og imod. Ved år 1500 er prokuratoren i flere europæiske lande en af lovgivningen almindelig anerkendt procesbefuldmægtiget med rettigheder og pligter. Ved en forordning i kong Kristian d. fjerdes tid af 9. sept indføres prokuratoren i det danske retssprog. Som sine kolleger i faget måtte Repsdorph have kendskab til og kundskab om lovenes mangefold, både hvad der lå åbenbart for dagen og det, som kan læses mellem linierne. Udformningen af detutal på vidt forskellige dokumenter, som klienterne havde brug for og stillede krav om, lagde godt beslag på juridisk skarpsind og tænkeevne. - Hvert enkelt dokument måtte være efter lovens bogstav, samtidig med at der gøres opmærksom på følgerne af paragrafovertrædelser. -Ved at skrive om prokurator Repsdorph må vi nævne noget af det, der optog hans tid på en almindelig arbejdsdag: Skrivning af skøder, panteobligationer, skadesløsbreve, testamenter, forlig, rekvisationer, aftægtskontrakter, lejekontrakter, transporter, andragender, købekontrakter, deklarationer, inkassationer, fuldmagter, arvesager, soliditetsoplysninger etc., dertil skriftlige procedurers udarbejdelse, mode i retten et par gange om ugen, alm. auktioner, tvangsauktioner, udlægsforretninger o. s. v. Ved at gennemblade Holstebro købstads og Hjerm Ginding herreds justits-, skøde- og panteprotokoller år tilbage, får man ret indtryk af kammerråd Repsdorphs store arbejdsevne som juridiktionens betydeligste prokurator i over en menneskealder. Det kunne her være fristende at gengive et par domme med præmisser, hvor Repsdorph medvirkede, 8 rdl. salær til aktor, 8 rdl. til defensor var det almindelige,

19 Kammerråd O. C. Repsdorph 19 men pladsen forbyder det; et par af de mange ejendomshandeler, ved hvilke R. skriver papirerne, skal lige nævnes: Den 7. oktober 1862 sælger hotelejer H. Schaumburg, Holstebro, sit hotel til svigersønnen, Chr. Nørklit, for rdl. plus 400 rdl. årlig m. v. 15. juli 1862 køber amtsforvalter]. J. G. Møller den gamle amtsstuegård på Holstebro torvs nordside (nuv. Holstebro Bank) for rdl. Prokurator Repsdorph som sagfører for Den jydskc Købstadkreditforening sælger 24. juni 1861 gården nr. 8 på Nørregade, Holstebro, til købmand H olger Poulsen for 3000 rdl. med påløbende omkostninger. Det er gården, nu nr. 43, hvori købmand Harry Petersen m. fl. driver forretning, og som nu ejes af interessentselskabet "De Bergske Blade". Repsdorph formand for sogneforstanderskabet i Maabjerg. Ved forordningen af 13. aug blev der tilstået sognekommunerne i kongeriget en egen kommunal re præsentation, der fik navn af sogneforstanderskaber. Den 30. januar 1842 holdt Maabjerg sogneforstanderskab møde og konstituerede sig således: Molleejer, prokurator Repsdorph, fonnand, Chr. Vejlstrup og Jens Døs, fattigforstandere, L1ust Særkjær og Jens Lægaard, skoleforstandere, Søren Dellerup, skolepatron. Der fremlagdes en fortegnelse over de valgberettigede i sognet. Hensigten med modet.,var fornemmelig at tage bestemmelse om opforelse af en skolebygning, da den gamle er så brøstfældig, at den ikke længere kan afbenyttes". Det fandtes nødvendigt, at skolestuen opførtes således, at den kommer til at holde 14 alen længde og 8% alen i bredde. Skolelærerens Majgaards

20 20 Chr. Møll~r H.Jnsen brugshus var hell er ikke i s dan stand, at det længere kan benyttes uden reparation. Gulvet i skolestuen må rigtigst belægges med gode mursten. En tegning og overslag vil snarest mulig blive forfattet og udsendt til approbation. For at sognet ikke på en gang pålægges en så betydelig udgift, som skolebygningens opforelse, stilledes der forslag om, at kommunen optager et lån, som ved et senere møde fastsattes til 200 rdl., at afdrage med 50 rdl. halvårlig og i pct. rente". 6. januar 1851 var Maabjerg sogneforstanderskab forsamlet. Forhandlingsprotokollen melder bl. a.: "Til formand for indeværende år valgtes prokurator Rcpsdorph, til fattigforstandere valgtes Saren Bjerregaard og Niels Søndergaa rd, til skolepatron valgtes Jens Dos og til skoleforstandere Jens Lægaard og C hristen Mcldgaard". Kommunens storste skatteyder var Jens Lægaard, Lægaarden, men som næststorste kommer Rcpsdorph, Lægaard molle, tæt efter. Der var landstingsvalg i 8. valgkreds 1850 og 1852 i Skive. Som valgmand vælges Repsdorph enstemmigt for Maabjerg sogn. I 13 år var R. medlem af sogncfor standerskabet, blev å r for å r genvalgt til formand, og han forte selv forhandlingsprotokollen. l slutningen af 1854 fraflyttede kammerråd Reps dorph kommunen og gik dermed ud af sogneforstan derskabet. Gårdejer Chr. Hyldgaard indvalgtes, og til formand i stedet for Repsdorph valgtes Poul J orgcnsen, Gaardhoj. Ved skode af 21. decbr. 1854, tinglæst 9. januar 1855, sælger C. Repsdorph Lægaard vandmalle og de 3 tidligere nævnte stykker jord, kobt af T roe l s Smith, samt et stykke jord udenfor byens ostre port for ialt rdl. til kedelforer W/. Teuwens, Holstebro.

21 Kammerråd O. C. Repsdorph rdl. af købesummen betaler køberen med obli~ gation til Repsdorph, der får pant i de solgte ejen~ domme. Omkring samme tid købte Repsdorph den store gård ved Østerport i Holstebro på Østergades nordside, hvor der i gammel tid var købmandshandel. Jeg tænker mig, det har knebet noget for Repsdorph og familie at bryde op fra deres gamle hjem med de idylliske omgivelser. flyttet blev imidlertid så kort, at de sådan set var nærmeste nabo til Lægaard molle. Af det landøkonomiske selskab for Holstebro og omegn var kammerråd Repsdorph et virksomt medlem. - "Ved selskabets møde den 30. august 1842 fremlagde prokurator Repsdorph og skolelærer J en:; Dahl et regnskab for anvendelsen af 60 rbd. rede sølv, der for et par år siden var dem overladt af sparekassens overskud til derfor at beplante bakkerne omkring Lægaard molle og viste regnskabet en underbalance 8 rbd. 3 mk. og 3 sk. Adskillige af selskabets medlemmer havde med fornøjelse set denne smukke beplantning, og selskabet bevidnede de 2 herrer sin tak for deres dermed hafte ulejlighed og gode omsorg. Underbalancen vedtoges i dette møde at udbetale af selskabet, hvilket i næste mode bliver at sanktionere"..,i forhandlingen ved det landøkonomiske selskabs mode den 24. maj 1844 beklagedes det meget, at dyrskuet for Hjerm-Ginding herred var ophort. - Det besluttedes atter at bringe denne sag i bevægelse ved at udnævne en commite bestående af 7 medlemmer til at virke for deltagelse i et nyt d yrskueselskab for ovennævnte herreder, gøre forslag til love og overhovedet til at tage sig af sagen i helhed. Ved afstemningen valgtes til medlemmer af denne

22 22 Chr. Møfler Hansen commite prokurator Repsdorph, tiendekommissær Boserup, proprietær Berg, sognefoged Chr. Hansen, sognefoged Chr. Skikkild, gårdmand J ens Hajs! und, gårdmand Bertel Bjerre". Repsdorph i Spare- og Laanekassens bestyrelse. I Holstebro og omegns Spare- og Laanekasses bestyrelse indvalgtes prokurator Repsdorph Dens 7 medlemmer kaldtes direktører. Den 12. april 1847 offentliggjorde sparekassedirektiojlen følgende:,.gjældsbeviserne, saavelsom haandfastepantsattc Dokumenter opbevares i en Kasse med 2 Overslag og forskellige Laase. Nøglen til den ene Laas er i Kassererens Værge og til den anden i Direktionens, til hvilken Ende der af sidste Slags forfærdiges 7 Nagler af ens Konstruktion, paa det hver Direktør kan have sin. Laanesummerne blive i Almindelighed fra Rbd. Sølv; dog kunne Summer indtil 500 Rbd. udlaanes, naar Kassens Beholdning tillader det og af Direktionens 7 Medl. i det mindste 5 stemmer derfor. Laanene maa for Renteberegningens Skyld gaa op i Tallet 5". S. A. Fjelstrup, Jespersen, examen. juris, Petersen, R. D. junitsrjd p. p. forv~htt, VejrurQ. justitsrld, by. og hur d$foged O. Krarup, R. D. C. Repsdorph, }. Dilhf, Dm. H. F.lber, dinrikuprovst. prokuutor, Læg~.>rd me\le. 'ko]elærer. ~potekn. I 33 år sad Rcpsdorph i sparekassens ledelse, fra 1852 til 1865 som formand og fra sidstnævnte år til 1876 som bogholder og kasserer. I sparekassens jubilæumsskrift 1917 skriver dets forfatter, læ rer Fonager, bl. a. under,.administrerende Direktører:,.Prokurator Repsdorphs Virksomhed er af en saadan Art, at den rettelig maa medtages her. Æ ldre Folk husker Kammerraad Rcpsdorph som en af Byens mest formaaende Mænd". - Også i ovennævnte institutions

23 KammerrJd O. C. Repsdorph 2) snart 125-årige levnedsløb har Repsdorph indskrevet sit navn på en måde, som bør erindres med tak og påskønnelse. Broen over Storaaen eller "Storbroen" var indtil 1855 et privat foretagende, som i århundreder talte sine ejermænd fortrinsvis blandt Holstebro købstads borgere. Da malermester, senere hotelejer H. Schaurnburg i 1840'erne ville af med sin halvpart i broen, solgte han denne til prokurator Repsdorph. Storbroen kunne den gang give hver af ejerne et par hundrede rigsdaler årlig. De havde vedligeholdelsen og fornyelsespligten, men oppebar til gengæld brokornet og opkrævede bropenge for koretøjer og kreaturer etc. En vogn betalte 4 sk., for en hest eller stud 3 sk., l får eller svin l sk. o.s.v. - På markedsdage i Holstebro og vel særlig på tider, når storre drifter af stude og andre dyr gik syd på, voksede skillingerne snart til rigsdalere. Der var dog altid nogle durkdrevne, der sogte at slippe uden om ved at kore over Storåen p;\ steder, hvor vandstanden var lavest. Hjerm-Ginding Herreders Brandassuranceforening for rorlige Ejendele holdt l 00 års jubilæum 25. marts Derom skriver gårdejer J. P. Lo vig en artikel i Hardsyssel Aarbog Han omtalte de mænd, der grundlagde foreningen, hvorimellem prokurator Repsdorph, som også med hojeste stemmeantal vælges til en af selskabets 5 direktorer. Det ses endvidere, at Repsdorph 23. maj 1843 leder generalforsamlingen. At R. har haft en del at gøre med udarbejdelsen af lovene, kan betragtes som en selvfølge. Mange var de tillidsposter, som samlede sig i Repsdorphs hånd. Han får udnævnelse til at være tiendekommissær, landvæscnskommissær, og i 1852 branddirektor i "Den alm. Brandforsikring for Landbygnin-

24 H Chr. Molltr Hanstn ger" i distriktet for Ringkobing amts nordostlige del. Repsdorph var blevet en af egnens og amtets forende skikkelser, som aftvang respekt for sin arbejdssomhed og dygtighed på mange forskellige om råder. Det kom derfor ikke uventet, at på kong Frederik d. syvendes fod selsdag 6. oktober 1854.,bevilgedes og forundtes det!vl ølleejer og Prokurator Ole C hristian Rcpsdorph at være Kammerraad, og at han med T roskab og Nidkærhed opfylder de Pligter, som den allcrnaadigst tillagte rang paalægger ham, alt i Overensstemmelse med den Ed, han tidligere allerunderdanigst gjort og afl agt haver". En sådan tilkendegivelse fra landets konge vidne r om Repsdorphs anseelse udadtil og har væ ret yderli gere drivfjeder til fortsat gavnlig virksomhed for det samfund, han tilhorte. H olstebro-struer havn. Eftersom H olstebro kobstads næringsdrivende i umindelige tider havde benyttet Struer losse- og ladeplads til ind- og udforset af varer, kom det tidspunkt ca. 1850, da dampskibsfarten begyndte på Limfjorden, at der måtte tænkes p bygningen af en virkelig havn. Opgaven var imidlertid for stor for G imsing kommune. - Struer, en landsby i nævnte sogn på omkring 150 mennesker, kunne ej heller magte den. Ved et mode i Holstebro borgerrepræsentation den 3. juli 1853 toges sagen op til behandling. Det vedtoges at andrage indenrigsministeriet om, at omkostningerne ved anlæg af en havn ved Struer måtte ske med statens stotte, og at havneanlæget måtte afholdes ved lån. - Efter modtaget imodekommende svar på henvendelsen, nedsattes et udvalg til at forestå havnen'> opforelse og anlæg. Dette kom til at bestå af kammerråd Repsdorph, toldkasserer Schou, kobm. M. Schou,

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere