FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009"

Transkript

1 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning af beboernes personlige hæftelse over for foreningens långivere Jægersborggade 32-34, 2200 København N 1 af 6

2 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer På den ekstraordinære generalforsamling d. 11. december 2008 blev følgende forslag til midlertidige vedtægtsændringer vedtaget. Da der var mindre end 2/3 af andelshaverne tilstede skal beslutningen bekræftes, hvis de skal træde i kraft. Der gives dispensation fra vedtægternes bestemmelser i 5 år for følgende forhold: a. Alle, der er andelshavere pr , har lov til at fremleje deres lejlighed i op til 5 år fra den 1/ til og med den 1/ Fremleje må dog kun aftales som tidsbegrænset lejemål for højst 2 år til samme lejer, og skal meddeles til og godkendes af foreningens kontor hvert halve år. Der tages ikke hensyn til om andelshaver allerede er flyttet, og der tages heller ikke hensyn til om lejligheden tidligere har været fremlejet. b. Andelshavere, der på nuværende tidspunkt har to lejligheder, idet de har købt internt og ikke kan overdrage den tidligere lejlighed, kan beholde den tidligere lejlighed og udleje den (jf. punkt 2a). Andelshaveren kan dog ikke gøre brug af flere stemmer på en generalforsamling. Har man to lejligheder, skal den ene af dem være afviklet inden for 5 år fra d.d. c. Långivere, der køber deres lejlighed tilbage enten på tvangsauktion eller ved frivillig overdragelse, kan (jf. punkt 2a) ligeledes udleje lejligheden, men skal afvikle ejerskabet inden for 5 år. d. A/B Jæger har ret til at købe lejligheder ved eventuel tvangsauktion eller ved frivillig overdragelse. Lejlighederne skal udlejes tidsbegrænset (jf. punkt 2a), hvorefter de skal forsøges solgt igen, forudsat at bestyrelsen skønner det er muligt og økonomisk fordelagtigt for foreningen. Udlejede lejligheder, der fraflyttes, kan genudlejes. e. Der gives generel dispensation i 2 år til alle andelshavere til at tage yderligere andelshavere med på andelsbeviset uden ventetid. I så fald skal det økonomiske mellemværende være afsluttet internt uden arbejde eller ansvar for foreningen og det påligger andelshaveren og den nye medandelshaver selv at få afklaret forholdet med eventuel långiver eller udlægshaver. Det maksimale antal andelshavere på et andelsbevis begrænses til antallet af værelser i andelen +1 person. f. Som andelshaver accepteres ligeledes forældrekøb, dvs. køb af lejlighed til søskende, børn, forældre eller svigerforældre. Ved fraflytning skal lejligheden dog sælges igen. Denne dispensation gælder ligeledes i 5 år fra den 1/ g. Købere, der efter d.d. erhverver lejligheder udelukkende med henblik på udlejning, kan ikke godkendes, dog kan bestyrelsen dispensere for 2-årsfristen for egen beboelse af en nykøbt lejlighed inden eventuel fremleje. h. Fremlejeafgiften udsættes de næste 5 år, således at den ikke opkræves fra 1/ og frem til 30/ Til gengæld skal der for godkendelse af en fremlejeaftale betales kr. 500,- til foreningen. Er en fremleje ikke meddelt til foreningen, forbliver vedtægternes almindelige regler om eksklusion gældende. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 2 af 6

3 B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale Baggrund Vi har i mange år haft kollektiv tilmelding til Parknets ydelser (TV, internet og telefoni). Parknet er en non-profit TV, internet og telefoni forening. Da vi blev medlem af Parknet indgik vi en meget fordelagtig aftale, som var baseret på at A/B Jæger leverede TV til hele Parknet. Dette var muligt, da vi på det tidspunkt havde en relativ ny TVcentral som uden problemer kunne levere TV til Parknets ca brugere. I sommeren 2008 begyndte A/B Jægers TV-central at vise tydelige alderstegn og det blev hurtigt klart, at en reparation ville komme til at koste rigtig mange penge. Derfor blev der sammen med Parknet startet et initiativ for at skabe mulighederne for en ny TV-central. Initiativet er mundet ud i, at Parknet har leaset en ny TV-central. For os som forening betyder det, at vi ikke længere kan opfylde vores aftale om at levere TV til Parknet. Derfor må vi nu indgå som almindelig medlemsforening af Parknet. Dette vil medføre ændrede priser, men også en mulighed for flere valgmuligheder mht. TV pakker, fravalg af ydelser og mindre administration for A/B Jæger. Individuel eller kollektiv aftale Spørgsmålet er om vi skal fortsætte med en kollektiv tilmeldingsaftale. Ved en kollektiv aftale skal alle i forening betale et fast beløb plus telefoniforbrug, præcis som vi gør nu. Vi har muligheden for at tilmelde os kollektivt til enkelte ydelser eller alle ydelser. F.eks. kan vi fortsætte med at alle er tilmeldt en fast TV pakke, Internet og telefoni. En anden mulighed kan være at have Internet og telefoni kollektivt, men lade TV pakken være op til den enkelte. Alternativt kan vi gå helt væk fra kollektive aftaler. Vælger generalforsamlingen en individuel aftale, på en eller flere ydelser, vil det være muligt for den enkelt at vælge andre udbydere end Parknet, f.eks. YouSee(TDC). Ved en kollektiv tilmelding giver Parknet rabat, da det resulterer i færre administrationsudgifter for Parknet. Under de enkelte ydelser kan du overveje om du ønsker rabatten eller fleksibiliteten i f.eks. individuelt valg af TV-pakke. Der gives kun rabat på telefoni, hvis der samtidig er aftale om kollektivt Internet. Du kan se mere om dine muligheder på Parknets hjemmeside, Priser pr. måned. Priserne reguleres årligt af Parknet. Individuel aftale Kollektiv aftale Internet (ca. 50Mbit) 60,- 40,- Telefoni, abonnement 25,- * 20,- TV, grundpakke 50,- 30,- TV, mellempakke ** 161,- 161,- TV, stor pakke ** 224,- 224,- TV, superpakke ** 279,- 279,- * Der gives kun rabat på kollektiv telefoni, hvis der samtidigt er aftale om kollektivt Internet. ** Pakkeprisen inkludere tillæg for TV3 og 3+ (59,-) Der skal stemmes om følgende: 1. Skal vi have individuel eller kollektiv aftale på Internet og telefoni? 2. Skal vi have individuel eller kollektiv aftale TV-pakke? Jægersborggade 32-34, 2200 København N 3 af 6

4 TV-pakke oversigt frekvens Evt. Foreningskanal er TV3 og 3+. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 4 af 6

5 C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning af beboernes personlige hæftelse over for foreningens långivere (stillet af Jacob og Mette Marie Grubbe, Jægersborggade 17, 4. th) AB Jæger har på grund af sin størrelse store realkredit- og banklån. Foreningens vedtægter giver mulighed for, at långiverne kan betinge sig, at andelshaverne hæfter personligt og solidarisk for AB Jægers lån. En række af foreningens lån, herunder til Max Bank, indeholder denne betingelse. Hvis foreningen af en eller anden grund - det kunne være finanskrisen - ikke formår at betale sine lån tilbage, kan banken kræve restgælden betalt af individuelle andelshavere i foreningen. Hver enkelt andelshaver kan på denne måde risikere at skulle betale foreningens betragtelige milliongæld af egen lomme. I princippet kan den samlede milliongæld til en långiver pålægges en enkelt beboer, som risikerer at betale af på gælden resten af livet. Uddrag af AB Jægers vedtægter: 5 Medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for den pantegæld der indestår i ejendommen, samt for bankgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt kreditorerne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter medlemmerne for foreningens forpligtelser med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital, der ikke forrentes. Stk. 2. Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 27, stk. 3, 1. pkt. Ændring af vedtægternes 5 kræver samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt og solidarisk. Ordforklaring: Personlig hæftelse indebærer, at foreningens långivere kan kræve betaling fra hver enkelt beboer i gaden for lån, som foreningen har optaget. Man kan altså risikere at miste væsentligt mere end andelsindskuddet og egne boliglån. Solidarisk hæftelse indebærer, at foreningens långivere i princippet kan beslutte, at én enkelt beboer skal betale hele foreningens restgæld, dvs. potentielt mange millioner kr., hvis foreningen ikke kan betale. Vi synes ikke det er rimeligt, at almindelige beboere i gaden pålægges en sådan risiko med så vidtrækkende konsekvenser Andelshaverne løber allerede nu denne risiko med størsteparten af de eksisterende lån. Det kan der kun ændres ved med samtykke fra långiverne. Foreningen behøver derimod ikke acceptere dette fremover ved optagelse af nye lån, eller hvis vi finder en ny bankforbindelse. Vi vil gerne stille to forslag, som kan vedtages sammen eller uafhængigt af hinanden: Det ene forslag er et forbud til bestyrelsen mod at indgå nye lån med denne hæftelse. Det andet forslag er et pålæg til bestyrelsen om at forsøge 1) at få fjernet eller begrænset hæftelsen i de eksisterende lån, og 2) at opnå samtykke fra långiverne til at få ændret 5 i vedtægterne. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 5 af 6

6 Forslag 1 (kan besluttes med 50 % flertal af de fremmødte): Bestyrelsen kan ikke optage nye lån, hvor långiver tager forbehold om personlig og solidarisk hæftelse for foreningens medlemmer, medmindre dette er godkendt ved lovlig vedtagelse på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder ved låneomlægning eller foreningens skifte af bank eller realkreditinstitut. Forslag 2 (kan besluttes med 50 % flertal af de fremmødte): Bestyrelsen pålægges at indlede en forhandling med foreningens eksisterende långivere (som i låneaftaler eller pantebreve har taget forbehold om personlig og solidarisk hæftelse for foreningens medlemmer) med henblik på 1) at få fjernet eller begrænset denne hæftelse for foreningens medlemmer, og 2) at opnå långivernes samtykke til at ændre 5 i foreningens vedtægter til følgende nye ordlyd: 5 Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For de lån i realkredit- eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Stk. 3. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Kommentar: I henhold til de eksisterende vedtægter kræves långivernes samtykke til at ændre vedtægternes 5. Forslaget ovenfor til ny 5 stammer fra en normalvedtægt for andelsboligforeninger udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i Ændringen indebærer bl.a., at generalforsamlingen skal godkende nye lån med personlig hæftelse for beboerne, og at hæftelsen i givet fald ikke kan indebære, at en enkelt beboer kan risikere at skulle bære den samlede gæld selv. Hvis samtykke fra långiverne opnås, vil vedtægtsændringen skulle vedtages på en generalforsamling i foreningen i henhold til vedtægternes regler for vedtægtsændringer. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 6 af 6

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere