ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEI'.{ & ANDBRS BOELSKIFTE BESLUTNINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEI'.{ & ANDBRS BOELSKIFTE BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEI'.{ & ANDBRS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H). MARTIN LETH HANSEN (L). KRISTIAN MØLCAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H). ESKE HALD (L). ANNE TRANKJÆR BESLUTNINGSREFERAT År 2O11, torsdag den 28. april kl. 19.OO afholdtes der ordinaer generalforsamling i ejerforeningen Nannasgården f og III. Generalforsamlingen afholdtes Nannasgade 27, kælderen. 11 ejere fra afdeling I og 7 ejere fra afdeling IiI (heraf l ved fuldmagt) var repræsenteret på generalforsamlingen. Endvidere deltog fra ejendomsadministrationen Michael Riber Pallesen. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 15, april 2Ot7. Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent. Michael Riber Pallesen valgtes som dirigent og påtog sig tillige atføre et beslutningsreferat. Michael Riber Pallesen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet samt beslutningsdygtig. Ad punkt 2 - Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne, der vedlægges nærværende referat som bilag. Efter endt debat og diskussion af beretningen blev denne taget til efterretning. Ad punkt 3 - Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Formanden gennemgik regnskabet for Nannasgården I i korte træk. Efter endt debat blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Formanden gennemgik ligeledes regnskabet for Nannasgården III, ligeledes i korte træk. Efter endt debat blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmig[ godkendt. Ad punkt 4 - Forelæggelse af budget til godkendelse. De med indkaldelsen udsendte budgetter for Nannasgården I og Nannasgården III blev gennemgået. Det blev præciseret, at fællesbidrag i ZOf f itfe forhøjes. Budgetterne for Nannasgården I og Nannasgåden III blev begge enstemmigt godkendt. Ad punkt 5 - Forelæggelse af vaskeriregnskab til godkendelse. Formanden gennemgik vaskeriregnskabet og efter besvarelse af enkelte spørgsmål blev det enstemmigt godkendt. Ad punkt 6 - Indkomne forslag Forslaget stillet af bestyrelsen: EISOLB.IEIICVE.' 3.2OOO FREDERIKSBERG.TELEFON I6.FAX 38 I6 06 fl KASTELLET. ByvoLDEN RoSKILDE. TELEFON 4635 t7 27.FAx4635 t7 29. novoknrareircovoa.or

2 -2-1. Bestyrelsen bemyndiges til, såfremt Københavns Kommune tilbyder at stå for gårdsammenlægning i Nannasgården lff, at gå videre med evt. projekt. Louise fra bestyrelsen motiverede forslaget og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at gården er lille og kedelig og at det ville være en god idd hvis man indgik et samarbejde med de øvrige foreninger i området, om at henvende sig til kommunen, og opfordrer kommunen til at få etableret et gårdanlæg. Forslaget blev bragt til afstemning og enstemmigt godkendt. 2. Bestyrelsen bemyndiges til, at indhente tilbud på opsætning af thekøkken og etablering af dørhul i det eksisterende beboerlokale, således det herefter vil være muligt for den enkelte beboer at låne/leje lokalet i forbindelse med private arrangementer. Flere medlemmer udtrykte interesse for forslaget og nævnte endvidere, at støjvniveauet bør undersøges nærmere, Forslaget blev enstemmigt godkendt. Forslag stillet af medlemmerne: A. Hoveddøre i Nannasgården I fornyes eller forbedres. Johnny Boch Andersen motiverede sit forslag og ønskede at dørene fik samme udseende som i nr iii. Bestyrelsen har indhentet et tilbud liggende som den vil gennemgå og se på snarest. B. De 2 regnskaber fremgår ikke af vedtægter - ændring? Johnny Boch Andersen motiverede sit forslag og oplyste, at det også i vedtægterne bør fremgå, at der udarbejdes 2 separate regnskaber i foreningen, således at der er overensstemmelse mellem vedtægter og praksis. Der var ikke umiddelbart stemning for forslaget, i det det vil betyde en meromkostning for foreningen i forbindelse med tinglysning af vedtægterne. Det blev besluttet at tage forslaget op på en ekstraordinær generalforsamling. C. Ventilation til køkken og bad gåes efter og fornyes eller forbedres. Johnny Boch Andersen motiverede sit forslag og her blev det besluttet, at bestyrelsen vil undersøge forholdet sammen med Gaihede. Ad punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter valg af bestyrelsesmedlemmer, består bestyrelsen af: Formand: Stig Rindom Bestyrelsesmed lem mer: Morten Olsen Lisbeth Have Didde Alexandersen Louise Lundstrøm Nielsen 1 år - på valg i 2Ot2 1 år - på valg i 2012 Ad punkt 8 - Valg af suppleanter til bestyrelsen. Efter valg af suppleanter, består suppleanterne af: Line Skotte Kamal Saini 1 år - på valg i 2OL2

3 -3- Ad punkt 9 - Valg af revisor Revisionsfirmaet S.A. Christensen & W. Kjærulff blev genvalgt som foreningens revisor. Ad punkt 1O - Eventuelt Mellemregningen mellem ejerforeningerne vil blive udlignet i det nye år. Dansk Financia er foreningens nye ejendomsadministration pr. 1. juli 2011, Der var utilfredshed med nedlæggelse af parkeringsplader i nærområdet. Det opfordres til, at cyklerne i gården fjernes. Der henstilles til, at holde orden i opgangen. Der er udarbejdet et spørgeskema som er udleveret til samtlige medlemmer i de to eierforeninger. 22 medlemmer ud af 98 medlemmer har indtil vidåre svaret på skemaet. iak til dem der allerede har svaret. Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre dem, der endnu ikke har afleveret skemaet, at få det afleveret til bestyrelsen snarest. Den foreløbige konklusion på spørgeskemaet er at medlemmerne gerne ser en vaskemaskine og en tørretumbler mere. Der var interesse for et internet baseret booking system. I øvrigt er prisen i vaskeriet forhøjet med 2 kr. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Frederiksberg, den 29. april20ti Michael Riber Pallesen

4 i.";,' 1.',.,:..:..: ".,: " i :; "i 1,.1-1' "-r,; i "1!i. Postkasser sat op i opgange og i gårde. Her var forskellige løsninger. Men vi valgte væg i gård frem for gårdareal, da dette var billigere og gården står foran ændringer i byfomyelse. Der er duer på loftet i nummer 17 eller 19 via åbeniloftsvindue. Det skulle forhåbentlig være løst nu med gennemgang af vinduerne på loftet. Møde med andelsforeningen bl.a. omkring storskrald. Vi blev rost for at have fået styr på udearealer og storskrald. Vi lrar fået tilladelse til at storskrald aflrentes 2 gange pr måned i Nannasgårdel I altså hver 14 dagmed 5 IIJ. Energimærkningsrapport er udarbej det. Medlemmer af bestyrelsen: Louise er ny i bestyrelsen og Henrik er udtrådt. Vaskeriet styres nu af Louise og Didde. Grafitti blev fi ernet vi besluttede at indkøbe flere cykelstativer samt havebord til 3. Vi skal have lavet lys over postkasser i nummer l. Toilet i kælder i nr. l9 Nannasgården I skal ikke længere være låst og her skal være sæbe og toiletpapair. Skal kunne bruges affolk, der opholder sig i gården. Har stadig problerner med dørtelefoner og navneskilte. De er gamle og skal udskiftes senere. Fælles a rbej ds da g 9.6 salnrren rned Andelsforeningen. Her blev der bla. malet kælderdøre og vaskeriet blev også malet. Der blev plantet i nr 3 i gårdbedet og ryddet op for ukrudt og gravet en stor rose op i haven i nr 1 Afsluttet med åejlig aften i let-tere regn sammen rned andelsforeningen fra hjømet. Næste år rnå vi have pavillion. Reparation af taget. Skorstenene skulle ned straks, da de ellers faldt ned. Samtidig repareredes diverse rygninger og udskift af knækkede tegl sarnt udskift eller lukning af vinduer med glassten. Spærrene blev kigget efter for råd og svamp af ekspert udefra. Endelig understrygedes taget som reparati-on og alle tagrenåer og nedløbs rør blev efterset og renset. Taget skulle helst holde en l0-15 år og understryges i[en om ca 5 år da det gaffrle cement falder af hver gang det stormer. Dei savnes skur til barnevogne og klapvogne, men lige pt. har vi ikke i bestyrelsen et bud herpå og vi anbefaler at bruge cykelkældre (til nød pottene;.- Slernt rengvejr i august og nogle kældre stod under vand. Der kom også lidt vand ind på lofter.,r,i!"åt; :. :"ti t-, :," :iå f "{i Har fået lavet ventilation i generalforsamlingsrum i vindue ogd,ør samt i kældemrm i Nsg 3 (den gamle vannecentral). Har samtidig fået sat net på vinduer i disse lokaler samt i vaskeri og toilet i nr 1. Møde med andelsforeningens og drøftelse af gårdsammenlægning og fornyelse. Vi prioriterer birketræet. Har også talt orn faskiner og skrællesug.

5 Flisegulvet løfter sig i generalforsarnlingsmmmet/fællesrurn i nr I og fliserne knækker. Der er lavet to prøveboringer i gulvet, for at konstatere at der ikke løber vand under, men blot er fugtigt. Det anses for at være en byggeskade. Ingen isolation, ingen udluftning og vanne på iadiatorer Kloak rens og foto for at sikre kloakker er ok. De er i fin stand under 27. Indbrud i nummer 22 ogsenere i Overskæringen 7. - Døren har rnåske været forsøgt sparket ind i nurnrn er 2l. En skade herpå i låsen og blikket kunne tyde på dette. Porten i blæsevejr i nr 1. Der er blevet undersøgt om der kan isættes kraftigere dørpumpe. Det lader sig ikke gøre at sætte en lille ahnind elig dør i porten. Porten er år garnmel..og kan ændres, når den skal udskiftes. Der er et stort slid på porten, da der nu hænger postkasser her for + opfange. Er nu blevet boltet ekstra fast foroven og har to gange fået udskiftet låseblik øverst samt fået en stiai udskiftet. "vlind",. Skimrnelsvarnp i lejlighed i nr 22. Kan fonnodentlig udbedres med rodalon og udluftning. Væggelus igen i nulnlner 27 ogmøde herom i generalforsamlingsrum. Beboerne ser ud til selv at have ffiet løst problernet. Efter diverse indbrud rnå vi nødt til at fi lavet vores døre så de lukker. Har fået Københavns låseservice til at gennerngå døre og dørpumper. Vi fik lavet et tilbud på denne ene ydelse. Sarntidigt bestilte vi et generelt tilbud og det var meget dyrere. Har fundet ny vicevlrt og opsagt Solbjerg rengøring. Skiftet sker til I rnaj. Stonn og rusk har væltet i træ i nr I - ryddet af naboviceværten til en billig pris. Blæst et par ruder itu samt rygninger på taget. Bestyrelsen lægger op til at efter fiemvarmelånet er betalt ned, så skal vi have nye faldstarnmer og låne pengene hertil. Møde med andelsforeningen. Gårdsamrnenlægningen i nr 1 udsat til 2012.

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere