1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1,11.,_,J STRUER KOMMUNE"

Transkript

1 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab Lønbudget og - forbrug i Serviceudgifter i Anlæg Restancer 9 Låneoversigt med aktuel rente 10 Forrentning af likvide aktiver 11 Bemærk specielt: Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,9 mio. kr. Budgetopfølgning Budgetopfølgningen pr. 1. oktober er indregnet i forventet regnskab for Derudover er der siden sidst ske en opjustering af forventet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2013 til med 3 mio. kr. på driften og 3 mio. kr. på anlæg. Det sker med baggrund i, at forbrugsprocenter pr. 30. november er lavere end forventet. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Britta Rasmussen, tlf eller lokal 180. Økonomiafdelingen, den 3. december 2013

2 Likviditet 2013 Budget vedtaget 9. oktober 2012 Forventet likviditet 31. december 2013 inkl, overførsel fra 2013 til kr Korrigeret budget Likviditet pr. 1. januar Forventet netto forbrug iflg. budget Merbevillinger (se vedh. specifikation): - Drift Anlæg og finansiering Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) Overførsel fra 2012 til Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser i øvrigt Forventet overførsel af uforbrugte 2013-bevillinger til Forventede 2012-udgifter i supplementsperioden - samt evt. mindreudgifter Forventet likviditet pr. 31. december Likviditet ved månedens udgang: 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 rn ai 1.D N ;JD Nb co co N LI1 L f1 LA" CO- C.> (5' rn coo co a) a) cr crs Lf) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsbudget 2013 ~Konstateret likviditet 2013 ~Revideret likviditetsbudget

3 Placering af likviditet 175,0 150,0 125,0 L 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 + I I I + I I I I I Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.3yske Bank A/S og OBS konto Kontant og øvrige banker CIAftaleindskud ClObligationer Placering af likviditet ved sidste måneds udgang (bogført) Jyske Bank A/S + OBS kontoen i Danske Bank A/S Banker i øvrigt Kontant Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. I alt Eksterne virksomheders beholdninger/mellemværender udgør heraf: - Holstebro-Struer Havns kassebeholdning - Struer Museums aktuelle mellemværende med Struer Kommune - Byfondens beholdning Struer Kommunes likvide beholdning kr Likviditet - Gennemsnitlig saldo de sidste tolv måneder, i hele kr Deponeringer, ikke medregnet i likviditeten - Overdragelse af gadelys til Struer Forsyning, fra 2017 frigives en femtendedel årligt Struer værkstedets leje af lokale på Gørtlervej 2, Struer 575 Deponeret i alt

4 Mer-/mindrebevillinger- drift /.000 kr. Konto nr. Formål Pr. år derefter I budgetåret Konto 3-5 Rettelse i forbindelse med takstberegning for "Rammeinstitutionerne" 2.11 Overført fra pulje til vejanlæg 0.10 Seniorjobs - Projekt Serviceteam 0.10 Hjemtagelse af rengøring Konto 0-6 Eludbud - forventet besparelse til kassen Konto 0-6 Tilbageførsel af genbevillinger 5.32 Overført til P-plads ved Gimsinglundvej 3, anlæg 5.32 Rengøring ved Troia var budgetteret to steder - den ene er hermed tilbageført til kassen Budgetrevision Pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger tilbageført til "kassen" maj 2013 Nedskrivning af lønbudgetter Nedskrivning af takster Merbevillinger i alt Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger- anlæg/finansiering kr. Konto nr. Formål Ordinære merbevillinger: 2.22 Overført fra vejpulje til drift 8.20 Rentefrit lån til Bremdal Borger- og Grundejerforening 0.13 Etablering af yderligere parkeringspladser på Gimsinglundvej 3, 0.13 Overført til P-plads ved Gimsinglundvej 3, fra drift Budgetrevision Generelle tilskud, midtvejsregulering maj 2013 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 fremrykket I alt Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter 3

5 Forv. afvigelser - indregnet i omstående likviditetsoversigt kr. Budgetopfølgning: økonomiudvalget: - Konto 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, lån, balanceforskydninger..heraf overskud på løn og selvforvaltning Teknik- og Miljøudvalget..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, konto 1, forsyningsvirksomhed Socialudvalget:..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Børne- og Uddannelsesudvalget..heraf underskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Kultur- og Fritidsudvalget..heraf overskud på' løn og selvforvaltning Sundhedsudvalget..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift (udenfor servicerammen) Arbejdsmarkedsudvalget:..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Anlæg Jordforsyning øvrige anlæg øvrige afgivelser: I alt Positive tal --- mindre udgifter - negative tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 2013 Drift, overskud på løn og selvforvaltning til genbevilling i 2014, indmeldte tal Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet samme beløb som blev overført fra 2012 til minus nedskrivning af lønbudgetter kr. plus yderlig skønnet beløb på kr Forskel

6 Struer Kommune Forventet regnskab 2013 Skattefinansieret virksomhed Indtægter Skatter Betaling til Regionen Generelle tilskud m.v. Oprind. budget Hele kr. Forventet Merbev. Genbev. overf. og ompla ceringer Revideret budget Afvigelse budget- opfølg. mv Forventet regnskab Indtægter i alt Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Forventet yderlig overførsel Udgifter i alt Renter Resultat, ordinær drift Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Forventet yderlig overførsel Anlæg i alt Kommunale Ældreboliger Investeringer C Låneoptagelse C Drift af ældreboliger C Renter af lån :5.297 C Afdrag på lån C I alt Jordforsyning Resultat, skattefinansieret omr Forsyningsvirksomhed Drift Anlæg Resultat, forsyningsvirksomhed Resultat i alt Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt Låneoptagelse C Afdrag på lån C Øvrige balanceforskydninger I alt Likviditet ved årets start Ændring af likvide aktiver Likviditet ved årets slutning Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter I ovenstående beholdning er indregnet en forv. overførsel til 2014 på 81,4 mio. kr. 5

7 Struer Kommune, lønbudget og -forbrug i 2013 Kommunens samlede lønbudget og forbrug (inkl, køb af vikarer) Akkumuleret forbrugsprocent ,d 20 t PPI I li Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ~Faktisk forbrug + Forventet forbrug Samlet lønbudget, kr. Forventet forbrugsprocent ultimo sidste måned Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste måned Merforbrug i umiddelbar fremskrivning, kr. (positivt beløb = merforbrug) ,80 91,

8 Struer Kommune, serviceudgifter 2013 Opgørelse af udgiftsramme og korrigeret budget Hele kr. Serviceramme 2013 Forventet regnskab Netto driftsudgifter Korrektion vedr, lavere stigning på løn Lov- og cirkulærerprogram Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser , dr. 1, gr Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering 5.67 Personlige tillæg mv Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 35% refusion - før 1. januar Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge 5.80 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og Løntilskud til personer i fleksjob mv Ressourceforløb 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering Indtægter fra den centrale refusionsordning Kommunale ældrebolirger Brugerfinansierede områder: Renovation Genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger (samme beløb minus lønnedskrivning forventes overført til 2014) Heraf overførsler Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse, netto mindreudgift Heraf overførsler Heraf brugerbetalte områder -502 Serviceudgifter i Afvigelse i forhold til servicerammen Positivt beløb = mindreforbrug Afvigelsen er opgjort med udgangspunkt i afdelingers/institutioners indmeldte tal. 7

9 Anlæg 2013 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 30. november Pr. hovedkonto Cl Korrigeret budget Forbrug tusinde kr I I I i 0 Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur Sundhed 5 Socisundh. 6 Admin. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er der indregnet forventet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2012 til 2013 på 28,660 mio. kr. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 3,605 mio. kr. - Rest budget d.d. 2,296 mio. kr. 8

10 Udvalgte restancer - tilgodehavende ved hver måneds udgang Udtræk fra KMD LIS Debitor Hele kr. Gebyr Ejendomsskat Daginstitution Boligstøtte Boliglån Bistand, indriv. arter Husleje Indiv. betalingsarter dec dec dec dec dec dec dec apr jul sep okt nov Restance i alt Restancer - månedsvis udvikling Hele kr dec dec dec dec dec dec dec apr jul sep okt nov Bemærkninger: Der er siden sidste opgørelse en stigning på 1,2 mio. kr. heraf udgør individuelle betalingsarter +0,9 mio. kr.( regningskrav -0,7 mio.kr., mellemkommunal refusion +1,7 mio.kr.) og daginstitution +0,2 mio.-kr. Siden december 2006 er der en samlet stigning på 7mio.kr. På bolig- støtte og -lån en stigning på godt 0,1 mio. kr., på kontanthjælpsområdet +1,6 mio. kr. På Indiv. betalingsarter, herunder regningskrav og mellemkommunal refusion, er der en stigning på 4,2mio.kr. og på ejendomsskat knap 0,3 mio.kr. Inddrivelsen via SKAT har været på stand by på grund af implementering og konvertering af SKATs nye fælles inddrivelsessystem (EFI), som startede op igen ultimo september, efter at have været lukket ned i knap 3 måneder, systemet er fortsat i en indkøringsfase. 2. december 2013 Per Seegaard 9

11 Struer Kommunes lån i KommuneKredit Seneste Rente p.a. Lånet opt. i Lånet udløber Primo saldo 2013 Afdrag i 2013 Ultimo saldo 2013 Pct. ford. KommuneKredit, variabel rente Lån nr , DKK (overt. amtslån) 0,250% Lån nr , DKK (overt. amtslån) 0,2500/ci Lån nr ,240% Lån nr ,250% Lån nr ,300% Lån nr ,240% Lån nr ,250% Lån nr ,250% Lån nr (konvertering af ) 0,250% Variabelt forrentede lån i alt ,4 KommuneKredit, fast rente Lån nr (konvertering af 5 lån) 4,74% Lån nr (konvertering af 3 lån) 4,74% Lån nr (konverteret til ) 4,08% Lån nr , DKK (overt. amtslån) 3,220% Lån nr EUR 3,22% Lån nr EUR 3,61% Lån nr ,76% Lån nr , Sandbjerg Fjernvarme 2,55% Fast forrentede lån i alt ,6 I alt ,0 10

12 Forrentning af likvide aktiver Indestående i Jyske Bank A/S, i henhold til kontoudtog Hele kr. Indestående ved månedens udgang inu ' I- H- H Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun E.-då!! I ; Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forrentning af indestående i Jyske Bank A/S (baseret på Cibor 3 mdr. minus 0,10%) Renteprocent - månedens gennemsnit 0,4000 0,3000 0,2299 0,2043 a- 0, ,1750 0,1595 0,1681 0,1682 0,1711 0,1734 I I 0,1408 0,1564,_._ 0,1481 0,1000 0,0000 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Renteindtægt Jyske Bank A/S Kr. Tilskrevet pr. 31. marts Tilskrevet pr. 30. juni Tilskrevet pr. 30. september Tilskrevet pr. 31. december 2013 Renteindtægt i alt

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERORG KOMMUNE (540) Revisionspåtegning Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2013 for Sønderborg Kommune.

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere