Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576."

Transkript

1 REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Statsobligationer mv Kassekredit, jf. konto 09.50/9-291 Likvide aktiver Bundne likvide aktiver, jf. konto / I alt I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 er værdipapirer svarende til 41,6 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (30,4 mio. kr.) og Jyske Bank (11,2 mio. kr.). 25 Tilgodehavender hos Staten Refusionstilgodehavender: Sociale opgaver og beskæftigelse For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service Pensioner Børnetilskud Dagpenge Delpension Boligstøtte

2 BEVILLINGSOMRÅDE - Boliglån Integrationsområdet Berigtigelser vedrørende tidligere år Beskæftigelsesordninger For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Projekt Jobguiden Refusionstilgodehavender i alt Andre tilgodehavender hos Staten Afregnede/inddrevne indkomst- og selskabsskatterestancer Endelig momsafregning vedrørende regnskabsåret 2006 Købsmoms Udlån til beboerindskud Udlån med statsrefusion for perioden 1. juli 31. december Tilgodehavender hos Staten i alt Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter, gebyrer og afgifter Ophold, daginstitutioner Betaling af husleje Betaling af ejendomsskat Tilbagebetaling af for meget modtaget boligstøtte Ressourcestyringssystemet Børn og unge Miljø & Teknik Salg af plejehjemspladser Refusion vedrørende grundtakstområdet Diverse

3 BEVILLINGSOMRÅDE Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos fraflyttede lejere Diverse øvrige tilgodehavender Forudbetalte udgifter Stående kasseforskud Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner Kommunens tilgodehavende vedrørende amtskommunens andel af sociale udgifter for personer under 67 år Refusion vedrørende biler Refusion vedrørende revalidering Amtsregninger Restancebogføring af amtsregninger, som afregnes i EU-tilskud på det sociale område Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger Børn og unge Specialundervisning m.v Job og Familie Restancebogføring af mellemkommunal refusion, som afregnes i Ballerup Sprogcenter Diverse tilgodehavender

4 BEVILLINGSOMRÅDE Kultur & Fritid Refusion vedrørende børneteater Miljø & Teknik Slutafregning vedrørende amtskommunal grundskyld m.m Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt Langfristede tilgodehavender Restkøbesummer for solgte ejendomme Aktier- og andelsbeviser mv. Indskud i Ellegårdens Varmecentral Indskud i Hedegårdens Varmecentral Aktier i Tarco A/S 1) Indskud i I/S Vestforbrænding 4) Indskud i Kommune Holding 5) 0 Bidrag til HNG 6) I/S Smoka. 8) Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. 7) Ungdommens Uddannelse - Vestegnen Spildevandscenter Avedøre Udlån til beboerindskud 2) Indskud i Landsbyggefonden mv. 3) 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Personlige tillæg mod tilbagebetaling 9) Boligindskud i daginstitutioner Boligindskud i pensionistboliger Boligindskud, Bybuen 23, Skovlunde Lokalkontor Måløv Værkstedsby 1993 depositum AOF, Telegrafvej KomJob Jobcenter

5 BEVILLINGSOMRÅDE Udlån til motorkøretøjer Deponerede beløb for lån mv. Top Danmark Hallen Grantoftegaard Søndergaardsudstykningen videresalg af parceller Ballerup Super Arena Fonden Renovering af lejede lokaler daginstitutioner Diverse modulbyggerier Langfristede tilgodehavender i alt Note 1) Aktier i Tarco nominel værdi kr. Note 2) Udlån til beboerindskud udgør kr. (forventet tab kr.) Note 3) Indestående i Landsbyggefonden udgør kr. Note 4) Indestående i I/S Vestforbrænding udgør kr. Note 5) Indestående i Kommune Holding udgør kr. Note 6) Indestående i HNG udgør kr. Note 7) indestående i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S udgør kr. Note 8) Indestående i I/S Smoka udgør kr. Note 9) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør kr. (forventet tab kr.) 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Renovationsordninger Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Indfordring fra andre kommuner -12 Udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service, 99 amtets andel Udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service, 99 efter Indfordring fra staten Lån i henhold til Lov om boligydelse

6 BEVILLINGSOMRÅDE For meget udbetalt børnefamilieydelse Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 44 Parkeringsfond Parkeringsfondsbidrag Parkeringsfond i alt Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 9 Passiver Kommuner og amtskommuner mv. Amtskommunale ejendomsskatter mv Indfordring fra andre kommuner -3 Amtets andel af udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service Udlån til motorkøretøjer ydet efter Amtskommunens andel i udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Amtskommunens andel af renter vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Staten Indfordring af diverse tilgodehavender for Staten For meget udbetalt børnefamilieydelse Lån i henhold til Lov om boligstøtte Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt

7 BEVILLINGSOMRÅDE 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 9 Passiver Kommunens indestående på kassekreditten udgjorde pr. 31. december 2006, -291 kr. Beløbet er medtaget i opgørelsen under Likvide aktiver. 51 Kortfristet gæld til Staten 9 Passiver Anden gæld til Staten Statens andel af boliglån 1) Statens andel af boliglån til flygtninge Pensionsydelser med 100 pct. refusion Supplerende pensionsydelse til førtidspensionister med 100 pct. refusion ATP-bidrag med 100 pct. refusion Kortfristet gæld til Staten i alt Note 1) Statens tilgodehavende udgør kr. (forventet tab kr.) 52 Kortfristet gæld i øvrigt 9 Passiver Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og amtskommuner 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Udgiftsrestancer, hensat vedrørende regnskabsåret 2006 og tidligere år Arbejdsskadeerstatninger, hensat vedrørende regnskabsåret 2005og tidligere år Mellemregningskonti Mellemregning med Told & Skat Remittering Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen

8 BEVILLINGSOMRÅDE Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse, netto Diverse posteringskonti Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv Øvrige mellemregningskonti Selvejende institutioner med overenskomst Afstemnings- og kontrolkonti Kortfristet gæld i øvrigt i alt Langfristet gæld 9 Passiver Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og amtskommuner Realkredit KommuneKredit Heraf valutalån Pengeinstitutter Heraf valutalån Heraf registreret SWAP aftale Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt

9 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2006 i DKK Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld Ultimo 2006: DKK , ,00 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld ultimo 2006: CHF , , ,40 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld ultimo 2006: DKK ,60 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld ultimo 2006: DKK , , ,61 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 3 år Restgæld ultimo 2006: EUR , ,90 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,52 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 7 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,56 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,00

10 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2006 i DKK Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 16 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,26 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2006: JPY , ,68 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2006: EUR , ,58 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 6,5 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,50 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 17 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,46 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,08 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2006: EUR , ,52 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 2 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21,5 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 JPY-ECP6m+0. EUR-ECP6m+0. EUR-ECP6m+0.

11 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2006 i DKK Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,48 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 1 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 DKK-ECP3m+0. Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2006: CHF ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 3 år Restgæld ultimo 2006: CHF ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2006: DKK ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2006: DKK ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 25 år Restgæld ultimo 2006: DKK , , , , , ,00 2,64 % ,43

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39 Regnskab Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39 (incl. anlæg): INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget: 42 2. Renter 43 3. Finansforskydninger 48 4. Lån 65 5. Tilskud og

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere