Afskrivninger og kassedifferencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskrivninger og kassedifferencer"

Transkript

1 Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer.

2

3 Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer. Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender Magistratsafdelingerne har i 2011 afskrevet nedennævnte beløb som uerholdelige: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling 0 Afskrivningerne er nærmere specificeret efterfølgende Kassedifferencer Magistratsafdelingerne har i 2011 konstateret følgende nettokassedifferencer (underskud angives med positivt fortegn): Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 89 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge Borgmesterens Afdeling 0 Kassedifferencerne er nærmere specificeret efterfølgende

4 Specifikation af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender Der er i 2011 afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt 23.5 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mere end afskrivningerne for Baggrunden for stigningen er større afskrivninger indenfor Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses administrationsområde primært vedrørende kontanthjælp imod tilbagebetaling. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt Kontanthjælp mod tilbagebetaling: Statens andel udgør 50 pct. af ,71 kr Istandsættelsesregninger ¼ dels lejligheder Økonomi - diverse afskrivninger Det samlede afskrevne beløb vedrørende år 2011 udgør ca. 9,3 mio. kr. mod godt 6,2 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til en stigning på ca. 3,1 mio. kr. Størstedelen af det afskrevne beløb skyldes posten Kontanthjælp mod tilbagebetaling. De afskrevne beløb er nærmere beskrevet i det følgende: Kontanthjælp ydet mod tilbagebetaling: Samlet udgjorde afskrivningerne for kontanthjælp ydet mod tilbagebetaling 12,3 mio. kr. brutto i Niveauet er steget i 2011, hvilket kan skyldes den forkortede forældelsesfrist fra 5 til 3 år, der trådte i kraft i juni Den altovervejende del er afskrivninger efter 5 år og nu efter 3 år sker på grund af forældelse hvis der ikke er betalingsevne, og hvis der ikke er forfaldne ikke betalte afdrag. Der sker ligeledes afskrivninger, når pågældende klient er død, og boet er udlagt til begravelsesomkostninger, eller når gældssanering har fundet sted. Det er Opkrævningen under Kultur og Borgerservice, der træffer beslutning om afskrivning. Statens andel udgør ,36 kr. af de i alt ,78 kr., der er afskrevet. Istandsættelsesregninger vedr. ¼ - dels lejligheder: Der afskrives, hvis sagen er forældet, hvis pågældende er på kontanthjælp, ingen betalingsevne har eller er fraflyttet kommunen. Mange af afskrivningerne sker i forbindelse med dødsfald, hvor kravet er anmeldt til Skifteretten. I de tilfælde, hvor boet er udlagt til begravelsesomkostninger, afskrives der. Opkrævningen har forsøgt at inddrive kravet. KL har senest i 1998 via det daværende By- og Boligministerie forsøgt at genrejse et forslag om lovhjemmel til inddrivelse af kommunalt afholdte istandsættelsesudgifter i henhold til lov nr. 374 af 22. maj 1996 om almene boliger mv. 59 stk. 1. efter reglerne for inddrivelse af personlig skatter.

5 Beløbet, der afskrives, er ,76 kr. Diverse afskrivninger: Det samlede beløb, som afskrives under Økonomi afskrivninger, er på i alt ,61 kr. Beløbet vedrører følgende: ,25 kr. på uerholdelige fakturaer, der er udsendt fra Arbejdsmarkedscenter Syd og hvor Opkrævningen har returneret kravene som uerholdelige kr. i ikke tilbagebetalte rådighedsbeløb. Der er foretaget opkrævning og opfølgning på de manglende betalinger ,42 kr. fra indbetalinger, der ikke kan placeres. Ved overgang til nyt debitorsystem er der lavet oprydning i tidligere uafklarede indbetalinger ,78 kr. i forbindelse med gennemgang af mellemregningen med fejlbehæftede modregninger af kreditnotaer. Størstedelen af beløbet stammer fra ikke-udlignede kreditnotaer fra firmaer, der er gået konkurs. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt Administration 0 Planlægning og Byggeri 1) Trafik og Veje 4) Natur og Miljø 2) Ejendomsforvaltningen 3) Aarhus Brandvæsen 0 Natur og Vej Service 0 Affald og Varme, Affald 5) Affald og Varme, Distribution 6) ) Afskrivning af 1 ejendomsskat vedrørende kommunal grundskyld, foretaget over driften og lån til betaling af ejendomsskat, tab i forbindelse med indfrielsen, foretaget over driften m.v. 2) Tab vedrørende forureningssag. 3) Flytte- og forbrugsopgørelser samt varmepenge i ) Uerholdelige tilgodehavender Trafik og Veje. 5) Uerholdelige tilgodehavender Affald. 6) Uerholdelige tilgodehavender Varme. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt Madservice/Vask Hjemmehjælp/ophold/deposita/kørsel Motorkøretøjslån Ældreboligsystemet (Unik) - husleje m.v Boligsikring Boligydelse

6 Kautionslån Lån (rente- og afdragsfri) Tilskud (beboerindskud) Madservice, hjemmehjælp, ældreboligsystemet (Unik): De angivne beløb vedr. madservice og hjemmehjælp er for perioden 1/1-4/ , da vi ikke har modtaget et tal for afskrivninger i Opkrævningen i november og december. Den altovervejende del af afskrivningerne opstår i forbindelse med dødsfald, hvor kravet anmeldes til skifteretten. I de tilfælde, hvor Afdelingen for Sundhed og Omsorg får besked om, at boet er udlagt til begravelsesomkostninger, afskrives tilgodehavendet. Herudover kan der være mindre beløb, hvor der er konstateret en manglende evne til at betale. Som hovedregel har Århus kommunes Opkrævning forsøgt at inddrive beløbet forinden afskrivning, hvorefter de afskrives efter aftale med Århus Kommunes Opkrævning. Motorkøretøjslån: Det afskrevne beløb på ,09 kr. stammer fra afskrivninger vedr. motorkøretøjslån hvor debitor får nedskrevet lånet i forbindelse med bevilget afdragsfrihed eller hvor boet er udlagt til begravelsesomkostninger. Boligsikring, boligydelse, kautionslån, rente og afdragsfrie boliglån og tilskud: For alle fem arter af boligstøtterestancer/krav gælder, at der alene er foretaget afskrivning, når restancen er konstateret uerholdelig, hvilket gælder når: Sagen returneres fra Betalingskontoret med bemærkning - uerholdelig. Restancen/kravet er omfattet af en gældssaneringskendelse. Restancen vedrører afdød restant, hvis bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Restancen vedrører bistandsklienter, som uafbrudt i mindst 2 år alene har oppebåret bistandshjælp, og hvor der ikke er udsigt til ændringer i dette forhold. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt Sport og Fritid, Kulturforvaltningen og Filmby Aarhus 1) Borgerservice og Biblioteker 2) Note 1: Afskrivningen er tilbageført på driften. Dette gælder også afskrivninger fra tidligere år. Dette sker af hensyn til den decentraliserede økonomistyring. Størstedelen af beløbet stammer fra en lejer, der er gået konkurs under Filmbyen (Concept Film). Note 2: Beløbet er ikke tidligere indtægtsført på driften, og skal derfor ikke modregnes i Kultur og Borgerservices decentraliseringsramme. Beløbet vedrører restancer for gebyrer ved bibliotekerne og forældelsesfristen er 3 år.

7 Magistratsafdelingen for Børn og Unge har afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt Der er i Børn og Unge foretaget afskrivninger via balancekontoen på i alt kr ,00 kr. Beløbet vedrører såvel restancer, der ikke har kunnet inddrives, som indtægter, der ikke har kunnet placeres. Afskrevne restancer vedr. for meget udbetalt løn udgør kr ,79 mens der er afskrevet ,95 kr. vedr. for meget opkrævet flexydelse vedr Herudover er der afskrevet ,50 kr. som uerholdelige beløb vedr. salg/leje af div. materialer. Der er afskrevet rådighedsbeløb, 5.900,00 kr., samt 9.721,89 kr. i forbindelse med tilgodehavende hos kreditorer, der er gået konkurs. Endelig er der afskrevet indtægter, som ikke har kunnet placeres, på i alt ,13 kr. Opkrævningen i Kultur- og Borgerservice har herudover foretaget afskrivning på forældrebetaling i dagtilbud på kr ,24 vedr Opkrævningen har foretaget afskrivningen på baggrund af gældssaneringer, debitorer afgået ved døden, forældede sager, uerholdelige sager og eftergivelse af gæld. Borgmesterens Afdeling har afskrevet uerholdelige tilgodehavender på i alt 0 Borgmesterens afdeling har ikke afskrevet uerholdelige tilgodehavender i I alt

8 Kassedifferencer Kassedifferencerne udgør i kr. svarende til et fald på kr. fra 2010 til Kassedifferencerne er i de fleste tilfælde af beskeden størrelse, set i forhold til antal kassesteder og kasseekspeditioner samt omsætningstal. Kassedifferencerne skyldes øreafrundinger og fejlekspeditioner, som ikke kan undgås. Institutioner med større kassedifferencer beskrives nærmere efterfølgende (underskud angives med positivt fortegn). Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har haft kassedifferencer på i alt Kantinen Jægergården Driftsområdet for socialpsykiatri og udsatte voksne Forsorgshjemmet Østervang AMC, Århus Sygehus - kiosk Øvrige institutioner med kasse 742 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har haft kassedifferencer på i alt 89 Trafik og Veje - Akkumuleret kassedifference ved kassen Grøndalsvej 89 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har haft kassedifferencer på i alt Lokalcentre administrationen 738 Cafe/Kantine/kiosk lokalcentre Andre institutioner 239

9 Magistratsafdelingen for kultur og Borgerservice har haft kassedifferencer på i alt Center for Økonomi og personale 0 Borgerservice og Biblioteker Sport og Fritid Musikhuset Aarhus Det bemærkes, at afvigelsen på borgerservice og biblioteker skyldes kontantkasserne ved hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne. Det er vurderingen, at afvigelsen skyldes manglende indtastning i kasseapparatet. Magistratsafdelingen for Børn og Unge har haft kassedifferencer på i alt Der er i Børn og Unge konteret kr ,03 i kassedifferencer. Dette beløb omfatter kassedifferencer opstået på egentlige kasser i såvel vore institutioner som i kantinerne på skolerne og på Grøndalsvej 2. Borgmesterens Afdeling haft kassedifferencer på i alt 0 Borgmesterens afdeling har ikke haft kassedifferencer i I alt

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v.

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere