Serviceniveau budgetområde 517

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau budgetområde 517"

Transkript

1 Serviceniveau budgetområde 517

2 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelse af børn i hjemmet. Merudgiftsydelser er et beløb, der dækker de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelse af børn i hjemmet. Der er en bagatelgrænse som er gældende før der ydes dækning til udgiften Hvem kan modtage ydelsen Ydelsen dækker nødvendige merudgifter som f.ex: Medicin, der modregnes andre tilskud i udgiften,( kronikertilskud, offentlig sygesikringstilskud m.m.) Diætkost Allergimad Befordring Privat aflastning Bleer Tøj Ekstra tøjvask Praktisk hjælp i hjemmet max 2 timer ugentligt under ganske særlige forhold Cykler m.m. til leg og fritid Lejrskoleophold Kurser Særligt legetøj Forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Medicin i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Diætkost i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Allergimad i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Befordring i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Privat aflastning max. 10 timer månedligt mod dokumentation Merudgiften skal overstige mindstebeløbet, før der kan udbetales. Merudgiftsydelsen udbetales månedligt med 1 eller flere ottende dele af standarbeløbet Økonomisk ydelse 1

3 Efter behov, min. 1 gang årligt 1 måned Rådgiver Ved aflastning over 10 timer månedligt orienteres områdeleder 2

4 1.2 Tabt arbejdsfortjeneste, Sel. 42 Lovgrundlag for ydelsen 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at der er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der er et max. Beløb, som højst kan udbetales. Ydelsen dækker behov for pasning af barn i hjemmet, når barnet har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse et varigt. Ydelsen dækker behovet for at barnet passes i hjemmet, og at der er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Hvem kan modtage ydelsen Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af tidligere bruttoindtægt. Bidrag til pensionsordninger Feriegodtgørelse efter ferieloven Fradrag for evt. sparede udgifter Personer der forsørger et barn fra 0 18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste som følger: Indtil 37 timer ugentligt for 0 3 årige Indtil 17 timer ugentligt for 4 7 årige Indtil 5 timer ugentligt for 8-18 årige Indtil 74 timer ugentligt ved alvorlig eller livstruende sygdom eller indlæggelse. Økonomisk ydelse Efter behov, min. 1 gang årligt 1 måned Rådgiver. Ved ydelser udover ovennævnte områdeleder 3

5 1.3 Ophold i dagtilbud mv. 52 stk.3 nr. 1 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 1. ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted mv. Tilbydes, når der er behov for støtte til barnet eller den unge eller familien. Der kan være tale om f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet. At barnet skal søge daginstitution, ungdomsklub, en bestemt skole eller uddannelsessted eller deltage i bestemte forenings- eller fritidsaktiviteter. Der kan herudover være tale om områder, hvor det er nødvendigt at inddrage f.eks. specialviden omkring f.eks. misbrug, handicap m.v. i f.eks. afklarings/samtaleforløb. Et forløb for et barn i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Rådgiver indstiller. Familierådslagning. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Fast pris på timeløn ved tolkebistand timelønnen er inkl. transporttid og kørselsgodtkørelse (km-penge) Undersøgelser eller konsulentbistand leveres som hovedregel af Familiehuset, og der skal være en særlig grund til at gå til eksterne leverandører for at få lavet undersøgelsen. Skoler, dagtilbud, klubber mv. Rusmiddelcentret Samordnere til Familierådslagning Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år 4

6 Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver når ydelsen er gratis, ellers områdeleder Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 5

7 1.4 Anden hjælp Sel. 52, stk.3, nr. 9 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 10. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Formålet med bestemmelsen er at give kommunen vide rammer i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen, så det er muligt at etablere nye foranstaltningstyper, der ikke er taget højde for i de foregående bestemmelser. Der er tale om en slags diverse-bestemmelse, der skal give kommunen videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke lige passer ind i ordlyden f de øvrige bestemmelser i 52, stk. 3. Der kan f.ex være tale om fysio- eller ergoterapeutisk behandling, forbehandling til misbrugsbehandling, som led i genoptræning af børn og unge, såfremt denne udgift ikke dækkes af anden lovgivning. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Efter behov Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Rådgiver ved interne tilbud 6

8 1.5 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, Sel. 52, stk.3, nr. 2 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 2. Kommunalbestyrelsen kan ansætte personer der kan yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der kan ydes støtte til familien i forhold til at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Praktisk opgaveløsning i hjemmet Skabe struktur i hjemmet Skabe regelmæssig skolegang Skabe fritidsaktivitet Mægling mellem familiemedlemmer Støtte op omkring misbrugsbehandling Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt 2 til 4 timer ugentligt, men der kan være tale om både mere og mindre omfattende opgaver. Familiehuset Baserne Undtagelsesvis private firmaer eller enkeltpersoner Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver - Visitation til Familiehuset/Baserne. Områdeleder: interne særligt tilrettelagte tilbud Centerchef har kompetence til at bevilge støtte i hjemmet, som ydes af eksterne fagpersoner. Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 7

9 1.6 Familiebehandling eller behandling af barnets, den unges problemer - dagbehandling, Sel. 52, stk.3, nr. 3 Lovgrundlag for ydelsen 52, stk. 3, nr. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk 3, nr.3. Kommunalbestyrelse kan tilbyde familiebehandling eller behandling af barnets den unges problemer. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet som ambulant behandling. Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 8. Formålet med familiebehandling er at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Pædagogisk støtte i hjemmet, Familieforløb i f.eks. familiehuset, Gruppeindsats, Parsamtaler. Familieklasser / familiestue / familieværksted Dagbehandlingstilbud til barnet/den unge Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt 2-4 timer ugentligt i forhold til familieforløb i hjemmet, men med mulighed for et større eller mindre omfang. Ved spædbørn op til ca. 6 timer dagligt. Skoletilbud vil som udgangspunkt være dagligt forløb i familieklasser eller lignende kan være alt fra nogle timer en dag om ugen, til et par timer hver dag. Familiehuset/Baserme Bregnehøj/Løvdal Familieklasserne Eksterne dagskoletilbud Eksterne familiekonsulenter 8

10 Eksterne dagskoletilbud, f.eks. Villa Musika, Biavleren, Grennesminde BUF betaler den socialpædagogiske behandling af barnet/den unge, hvis DS betaler skoleudgiften Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver - Familiehuset og Baserne Visitationsudvalg: Bregnehøj; Løvdal og eksterne tilbud Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 9

11 1.7 Døgnophold for forældremyndighedsindehaver og barn, Sel. 52, stk.3, nr. 4 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 4. kommunalbestyrelsen skal tilbyde døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud jf. 52. stk. 3. Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens 107. Familiebehandling Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt vil foranstaltningen minimum vare to måneder og maksimum 6 måneder Ved døgnophold skal familien selv afholde kost på det sted, som de får ophold samt selv afholde deres faste udgifter, som da de var hjemme. Margarethagården og Antoniehus Godkendte plejefamilier Godkendte opholdssteder på Tilbudsportalen Dagligt eller ugentligt afhængig af bekymringsgrad. Foranstaltningen iværksættes når behovet er tilstede. Denne bestemmelse anvendes primært til familier med spædbørn, som har behov for døgnophold. Visitationsudvalget, men efter indstilling fra rådgiver Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 10

12 1.8 Aflastningsordning Sel. 52, stk.3, nr. 5 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk. 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aflastningsordning i jf. 52. stk. 3. Ophold af kortere varighed i netværksplejefamilie, plejefamilie, eget værelse, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Der skelnes i denne paragraf mellem aflastningsordning og rådighedsordning på følgende måde: En familie anvendes som aflastningsfamilie, når der på forhånd kan aftales med barnets familie, hvilke bestemte dage/perioder barnet kan opholde sig i aflastningsfamilien. En familie anvendes som rådighedsfamilie, når det skønnes, at der udover de aftalte perioder kan blive behov for yderligere perioder, som ikke kan aftales på forhånd. Det kan eksempelvis dreje sig om en enlig forsørger med periodevis alkoholmisbrug, psykisk sygdom som ikke er stabiliseret eller med en sygdom der har en dårlig prognose. En rådighedsfamilie skal i princippet stå til rådighed for barnet døgnet rundt. Opholdet dækker behov for pasning af og støtte til børn og unge med sociale vanskeligheder, samt børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastning Støtte i opdragelsen Optræning af barnet Støtte til fritidsaktiviteter Rollemodel som familie Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn under 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Forældre til børn under 18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Foranstaltningen iværksættes typisk hver anden weekend fra fredag til søndag. Når der er tale om et barn, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, er det nuværende service niveau på max 80 aflastningsdøgn om året. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres. For børn uden handicap bevilges ydelsen ikke til børn over 12 år, en bevilget ydelse ophører inden det fyldte 14. år med mindre særlige forhold gør sig gældende. 11

13 Netværksplejefamilier Familieplejekonsulenterne, plejefamilie Godkendte døgninstitutioner og opholdssteder Granbohus Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver for børn med handicap Visitationsudvalg for øvrige børn 12

14 13

15 1.9 Udpegning af en fast kontaktperson Sel. 52, stk.3, nr. 6 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 7. Kommunalbestyrelsen kan sørge for udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. En fastkontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som barnets eller den unges familie ikke anses at kunne opfylde, eksempelvis: at yde støtte på det helt nære personlige plan at stille krav til barnet/den unge, at korrigere eller stoppe barnets/den unges uheldige adfærd, at iværksætte forandringsprocesser i familien og inddrage de relevante familiemedlemmer. Kontaktpersonen skal forholde sig til barnets/den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgaver. Formålet er at imødekomme de behov om fast voksenkontakt på de områder, som forældrene ikke kan opfylde. Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære og personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af. Kontaktpersonen kan tale med barnet eller den unge om problemer, deltage i møder med forvaltningen eller andre steder hvor barnet eller den unge har brug for støtte og tryghed. En kontaktperson opgaver er at forholde sig til barnet og den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave. Det er kontaktpersonens opgave at medvirke til en koordineret indsats for hele familien, at inddrage forældre, børn, netværk og evt. andre familiemedlemmer som kan være betydningsfulde for familien. Kan i særlige tilfælde forlænges udover det 18.år. Skal ophøre senest, når den unge fylder 23år. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Generelt 4-6 timer ugentligt, samt efter en konkret vurdering. Ydes endvidere som gruppeindsats Interne til bud Skolelærere eller andre fra barnet/den unges netværk Undtagelsesvis eksterne kontaktpersoner 14

16 Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes ved behov efter endt undersøgelse. Der kan være venteliste Rådgiver til interne kontaktpersoner Centerchef kan udntagelsesvis bevilges ekstern kontaktperson Faglig leder / områdeleder har kompetence til at fastsætte lønnen i forbindelse med eksterne kontaktpersoner max kr månedligt. Visitation ved forlængelse af foranstaltningen udover det 18. år. Rådgiver har kompetence til at bevillige aktivitetsbeløb som afledt udgift 15

17 1.10 Døgnanbringelse af barnet eller den unge, Sel. 52, stk.3, nr. 7 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 8. Giver kommunalbestyrelsen hjemmel til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet med samtykke jf. 52. stk. 3. Ydelsen dækker behovet for varetagelse af et barns behov i tilfælde af, at der i familien er vanskeligheder i en sådan grad, at barnets forbliven i hjemmet vil medføre en trussel i forhold til barnets sundhed, trivsel og udvikling. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted jf. Tilbudsportalen. Hvem kan modtage ydelsen Personer der forsørger børn under 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk. 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune 2009: netto (dvs. statsrefusion er fratrukket) 183 brugere Efter behov, som udgangspunkt anbringes teenagere ikke udenfor kommunen med mindre de har fået en dom til anbringelse. Ved anbringelse udarbejdes en handleplan med angivelse af mål for hjemgivelse. Evt. følgeudgifter som psykologiske undersøgelser, transport mv. Indskrivning i plejefamilie Etablering på eget værelse Ferietilskud Fritidsaktiviteter Gaver - fødselsdag og jul Kontaktlinser Medicin Briller Margarethagården og Antoniehus Familieplejekonsulenterne, godkendte plejefamilier Godkendte opholdssteder/ døgninstitutioner på Tilbudsportalen Minimum 2 gang årligt. Familieplejekonsulenterne fører derudover som udgangspunkt tilsyn i plejefamilier og på opholdssteder mindst hver 3. måned. Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. 16

18 Visitationsudvalget, efter indstilling fra rådgiver Afledte udgifter bevilliges af rådgiver 17

19 1.11 Formidling af praktik Sel. 52, stk.3, nr. 8 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 9. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Tilbuddet skal ses som et led i indsatsen over for utilpassede unge, idet den giver mulighed for at motivere særligt socialt belastede unge til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Fastholde tilknytning til uddannelsessystemet Opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp. Hvem kan modtage ydelsen Unge over 16, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Max. 12 timer pr. uge som hovedregel årige honoreres med 26,- kr (kan sættes op til 30-35,- kr). De under 16-årige honoreres med 10-15,- kr. i 2010 kr. Økonomisk ydelse Minimum én gang om måneden afhængigt af den aktuelle sag Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Rådgiver 18

20 1.12 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52. Sel. 52 a stk 1 nr. 1 og 2 samt stk. 2 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller a Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52 stk. 3, og yde økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. Støtten kan kun ydes når forældremyndigheds-indehaveren ikke selv har midler dertil. Ydelsen giver mulighed for at dække udgifter, der er en direkte konsekvens af foranstaltning efter SEL 52 stk.3, udgifter der er en del af foranstaltningen samt udgifter, der er en mere indirekte følge af foranstaltningen. Ydelsen kan gives i de tilfælde hvor forældremyndighedsindehaver ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Ydelsen kan gives i forhold til f.eks. Fritidsaktivitet, kontingent, startsæt tøj sko mv. Efterskoleophold / kostskoleophold, evt. BUR medfinansering. Tilskud til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med familiebehandling på f.eks. LØV Transport i forbindelse med at opretholde netværk Familierådslagning Aktivitetsbeløb kontaktperson Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn i alderen 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Trangsbestemt ydelse. Økonomisk beregning ser således ud: Indtægter: Løn, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse, kontanthjælp, tabt arbejdsfortjeneste, boligsikring, børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelse til det berørte barn. Udgifter: Husleje, varmeudgifter, terminsudgifter, el, gas, afdrag boliglån, indboforsikring, familieforsikring, fagforeningskontingent, daginstitution, TV-licens kr. 183, telefonabonnement (fastnet) kr. 134, afdrag på ét banklån max. kr Leveomkostninger fastsat til følgende beløb: Leveomkostninger enlige over 25 år kr mdl. Leveomkostninger ægtepar kr mdl. Leveomkostninger pr. barn kr mdl. dog max. kr mdl. Reguleres efter beregning af enkeltydelser. 19

21 Økonomisk ydelse Minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme ventetid på denne foranstaltning. Det kunne overvejes at ændre hidtidig praksis, så der medtages abb. på internet samt 1 mobiltelefon pr. barn mellem 10 og 18 år. Rådgiver Funktionsleder ved kost-/efterskole over kr. 20

22 1.13 Økonomisk Støtte for at undgå anbringelse Sel 52a stk 3 og 4 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet. Det er af væsentlig betydning at støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og at støtten tilsigter at sætte familien i stand til selv at klare sine vanskeligheder. Der kan eksempelvis gives hjælp til: Passende bolig Istandsættelse Flytning Kortvarig betaling af husleje Betaling af mindre anskaffelser, det vil sige absolut nødvendige ting til en husholdning, eksempelvis køleskab. Udgifter i forbindelse med samvær, herunder transport og aktivitet. Særlig indretning/udstyr i hjemmet Restancer på eksempelvis vand og varmeregning, der kan medvirke til at undgå udsættelse og dermed anbringelse. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Bestemmelsen kan ikke benyttes i gentagelsestilfælde. Uafhængig af forældrenes indtægtsforhold. Økonomisk ydelse Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Så hurtigt som muligt 14 dage efter ansøgning omkring økonomi Rådgiver 21

23 1.14 Støtteperson ved anbringelse Sel. 54 Lovgrundlag for ydelsen 54 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet samt træffe afgørelse om anden støtte til forældrene. Hvem kan modtage ydelsen En støtte til forældremyndighedsindehaver under anbringelse, som er uafhængig af forvaltningen. Støttepersonen skal give forældrene medvirke til at løse de problemer, der førte tilanbringelsen, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på. Hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Anden støtte kan være familiebehandling, alkoholbehandling mv. Forældremyndighedsindehaver til et barn eller en ung som er anbragt uden for hjemmet. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Økonomisk ydelse Støtteperson op til 10 timer månedligt fra beslutning om anbringelse til barnet/ den unge har været anbragt i 3 måneder. Herefter 3 5 timer månedligt så længe forældrene har behov og benytter sig af tilbuddet. Ved hjemgivelse op til 10 timer månedligt fra beslutning til barnet/ den unge har været i hjemmet i 3 måneder. Timeløn 400 alt inkl. I 2010 kr. Private aktører efter forældremyndighedsindehavers valg. Ved anbringelse Rådgiver. Funktionsleder ved timetal ud over det anførte. 22

24 1.15 Samvær - transportudgifter Sel. 71 Lovgrundlag for ydelsen 71. stk.6. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune Hvem kan modtage ydelsen Dækning af transportudgifter til forældre med barn anbragt i anden opholdskommune. Transport Forældre med et barn som ar anbragt i anden opholdskommune end forældrenes. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Denne ydelse konteres på som en følgeudgift i. h.t på den konkrete anbringelse (opholdssted, familiepleje osv.) Økonomisk ydelse Rådgiver 23

25 1.16 Advokatbistand, Sel. 72 Lovgrundlag for ydelsen 72 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år gratis advokatbistand under en sag om: 1. Gennemførelse af en undersøgelse efter Anbringelse uden for hjemmet efter Opretholdelse af en anbringelse efter gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter videreførelse af en anbringelse efter Godkendelse af en foreløbig afgørelse efter 75, stk Ændring af anbringelsessted efter 69, stk.3 eller 4, jf. 58, 8. Afbrydelse af forbindelse m.v. efter 71, stk brev- og telefonkontrol, jf. 123, stk anbringelse i delvis lukket døgninstitution 123 b stk tilbageholdelse 123 c Hvem kan modtage ydelsen Gratis advokatbistand er først og fremmest tænkt som en støtte til forældremyndighedsindehaver eller den unge i forbindelse med mødet i børn og unge-udvalget, således at det sikres, at forældrene får tilstrækkelig adgang til at gøre indsigelse med hensyn til sagens faktiske og retlige omstændigheder, inden der træffes afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger. Rådgivning og støtte til forældremyndighedsindehaver eller den unge. Forældremyndighedsindehaver eller den unge, såfremt der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger som nævnt ovenfor. Ydelsens omfang i Helsingør kommune 2009: brugere Takster som ved fri proces Advokatregning i forbindelse med deltagelse i Børn og Ungeudvalgsmøde skal godkendes af dommeren, før regningen kan betales. Advokater i retskredsen Ved beslutning om tvangsmæssige foranstaltninger Rådgiver 24

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1 Side 1 af 38 LBK nr 941 af 01/10/2009 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 06-10-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession A20090094129 Entydig dokumentidentifikation BM000125 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse Dialog-projektet Forebyggelse som alternativ til anbringelse Disposition OVERSKRIFT I STORE BOGSTAVER MAKSIMUM I TO LINJER 32 PUNKT Hvad er forebyggende foranstaltninger? Nøgletal God praksis fra Dialogprojektet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere