Serviceniveau budgetområde 517

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau budgetområde 517"

Transkript

1 Serviceniveau budgetområde 517

2 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelse af børn i hjemmet. Merudgiftsydelser er et beløb, der dækker de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelse af børn i hjemmet. Der er en bagatelgrænse som er gældende før der ydes dækning til udgiften Hvem kan modtage ydelsen Ydelsen dækker nødvendige merudgifter som f.ex: Medicin, der modregnes andre tilskud i udgiften,( kronikertilskud, offentlig sygesikringstilskud m.m.) Diætkost Allergimad Befordring Privat aflastning Bleer Tøj Ekstra tøjvask Praktisk hjælp i hjemmet max 2 timer ugentligt under ganske særlige forhold Cykler m.m. til leg og fritid Lejrskoleophold Kurser Særligt legetøj Forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Medicin i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Diætkost i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Allergimad i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Befordring i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Privat aflastning max. 10 timer månedligt mod dokumentation Merudgiften skal overstige mindstebeløbet, før der kan udbetales. Merudgiftsydelsen udbetales månedligt med 1 eller flere ottende dele af standarbeløbet Økonomisk ydelse 1

3 Efter behov, min. 1 gang årligt 1 måned Rådgiver Ved aflastning over 10 timer månedligt orienteres områdeleder 2

4 1.2 Tabt arbejdsfortjeneste, Sel. 42 Lovgrundlag for ydelsen 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at der er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der er et max. Beløb, som højst kan udbetales. Ydelsen dækker behov for pasning af barn i hjemmet, når barnet har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse et varigt. Ydelsen dækker behovet for at barnet passes i hjemmet, og at der er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Hvem kan modtage ydelsen Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af tidligere bruttoindtægt. Bidrag til pensionsordninger Feriegodtgørelse efter ferieloven Fradrag for evt. sparede udgifter Personer der forsørger et barn fra 0 18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste som følger: Indtil 37 timer ugentligt for 0 3 årige Indtil 17 timer ugentligt for 4 7 årige Indtil 5 timer ugentligt for 8-18 årige Indtil 74 timer ugentligt ved alvorlig eller livstruende sygdom eller indlæggelse. Økonomisk ydelse Efter behov, min. 1 gang årligt 1 måned Rådgiver. Ved ydelser udover ovennævnte områdeleder 3

5 1.3 Ophold i dagtilbud mv. 52 stk.3 nr. 1 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 1. ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted mv. Tilbydes, når der er behov for støtte til barnet eller den unge eller familien. Der kan være tale om f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet. At barnet skal søge daginstitution, ungdomsklub, en bestemt skole eller uddannelsessted eller deltage i bestemte forenings- eller fritidsaktiviteter. Der kan herudover være tale om områder, hvor det er nødvendigt at inddrage f.eks. specialviden omkring f.eks. misbrug, handicap m.v. i f.eks. afklarings/samtaleforløb. Et forløb for et barn i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Rådgiver indstiller. Familierådslagning. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Fast pris på timeløn ved tolkebistand timelønnen er inkl. transporttid og kørselsgodtkørelse (km-penge) Undersøgelser eller konsulentbistand leveres som hovedregel af Familiehuset, og der skal være en særlig grund til at gå til eksterne leverandører for at få lavet undersøgelsen. Skoler, dagtilbud, klubber mv. Rusmiddelcentret Samordnere til Familierådslagning Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år 4

6 Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver når ydelsen er gratis, ellers områdeleder Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 5

7 1.4 Anden hjælp Sel. 52, stk.3, nr. 9 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 10. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Formålet med bestemmelsen er at give kommunen vide rammer i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen, så det er muligt at etablere nye foranstaltningstyper, der ikke er taget højde for i de foregående bestemmelser. Der er tale om en slags diverse-bestemmelse, der skal give kommunen videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke lige passer ind i ordlyden f de øvrige bestemmelser i 52, stk. 3. Der kan f.ex være tale om fysio- eller ergoterapeutisk behandling, forbehandling til misbrugsbehandling, som led i genoptræning af børn og unge, såfremt denne udgift ikke dækkes af anden lovgivning. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Efter behov Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Rådgiver ved interne tilbud 6

8 1.5 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, Sel. 52, stk.3, nr. 2 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 2. Kommunalbestyrelsen kan ansætte personer der kan yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der kan ydes støtte til familien i forhold til at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Praktisk opgaveløsning i hjemmet Skabe struktur i hjemmet Skabe regelmæssig skolegang Skabe fritidsaktivitet Mægling mellem familiemedlemmer Støtte op omkring misbrugsbehandling Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt 2 til 4 timer ugentligt, men der kan være tale om både mere og mindre omfattende opgaver. Familiehuset Baserne Undtagelsesvis private firmaer eller enkeltpersoner Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver - Visitation til Familiehuset/Baserne. Områdeleder: interne særligt tilrettelagte tilbud Centerchef har kompetence til at bevilge støtte i hjemmet, som ydes af eksterne fagpersoner. Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 7

9 1.6 Familiebehandling eller behandling af barnets, den unges problemer - dagbehandling, Sel. 52, stk.3, nr. 3 Lovgrundlag for ydelsen 52, stk. 3, nr. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk 3, nr.3. Kommunalbestyrelse kan tilbyde familiebehandling eller behandling af barnets den unges problemer. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet som ambulant behandling. Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 8. Formålet med familiebehandling er at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Pædagogisk støtte i hjemmet, Familieforløb i f.eks. familiehuset, Gruppeindsats, Parsamtaler. Familieklasser / familiestue / familieværksted Dagbehandlingstilbud til barnet/den unge Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt 2-4 timer ugentligt i forhold til familieforløb i hjemmet, men med mulighed for et større eller mindre omfang. Ved spædbørn op til ca. 6 timer dagligt. Skoletilbud vil som udgangspunkt være dagligt forløb i familieklasser eller lignende kan være alt fra nogle timer en dag om ugen, til et par timer hver dag. Familiehuset/Baserme Bregnehøj/Løvdal Familieklasserne Eksterne dagskoletilbud Eksterne familiekonsulenter 8

10 Eksterne dagskoletilbud, f.eks. Villa Musika, Biavleren, Grennesminde BUF betaler den socialpædagogiske behandling af barnet/den unge, hvis DS betaler skoleudgiften Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver - Familiehuset og Baserne Visitationsudvalg: Bregnehøj; Løvdal og eksterne tilbud Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 9

11 1.7 Døgnophold for forældremyndighedsindehaver og barn, Sel. 52, stk.3, nr. 4 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 4. kommunalbestyrelsen skal tilbyde døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud jf. 52. stk. 3. Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens 107. Familiebehandling Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt vil foranstaltningen minimum vare to måneder og maksimum 6 måneder Ved døgnophold skal familien selv afholde kost på det sted, som de får ophold samt selv afholde deres faste udgifter, som da de var hjemme. Margarethagården og Antoniehus Godkendte plejefamilier Godkendte opholdssteder på Tilbudsportalen Dagligt eller ugentligt afhængig af bekymringsgrad. Foranstaltningen iværksættes når behovet er tilstede. Denne bestemmelse anvendes primært til familier med spædbørn, som har behov for døgnophold. Visitationsudvalget, men efter indstilling fra rådgiver Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 10

12 1.8 Aflastningsordning Sel. 52, stk.3, nr. 5 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk. 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aflastningsordning i jf. 52. stk. 3. Ophold af kortere varighed i netværksplejefamilie, plejefamilie, eget værelse, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Der skelnes i denne paragraf mellem aflastningsordning og rådighedsordning på følgende måde: En familie anvendes som aflastningsfamilie, når der på forhånd kan aftales med barnets familie, hvilke bestemte dage/perioder barnet kan opholde sig i aflastningsfamilien. En familie anvendes som rådighedsfamilie, når det skønnes, at der udover de aftalte perioder kan blive behov for yderligere perioder, som ikke kan aftales på forhånd. Det kan eksempelvis dreje sig om en enlig forsørger med periodevis alkoholmisbrug, psykisk sygdom som ikke er stabiliseret eller med en sygdom der har en dårlig prognose. En rådighedsfamilie skal i princippet stå til rådighed for barnet døgnet rundt. Opholdet dækker behov for pasning af og støtte til børn og unge med sociale vanskeligheder, samt børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastning Støtte i opdragelsen Optræning af barnet Støtte til fritidsaktiviteter Rollemodel som familie Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn under 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Forældre til børn under 18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Foranstaltningen iværksættes typisk hver anden weekend fra fredag til søndag. Når der er tale om et barn, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, er det nuværende service niveau på max 80 aflastningsdøgn om året. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres. For børn uden handicap bevilges ydelsen ikke til børn over 12 år, en bevilget ydelse ophører inden det fyldte 14. år med mindre særlige forhold gør sig gældende. 11

13 Netværksplejefamilier Familieplejekonsulenterne, plejefamilie Godkendte døgninstitutioner og opholdssteder Granbohus Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver for børn med handicap Visitationsudvalg for øvrige børn 12

14 13

15 1.9 Udpegning af en fast kontaktperson Sel. 52, stk.3, nr. 6 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 7. Kommunalbestyrelsen kan sørge for udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. En fastkontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som barnets eller den unges familie ikke anses at kunne opfylde, eksempelvis: at yde støtte på det helt nære personlige plan at stille krav til barnet/den unge, at korrigere eller stoppe barnets/den unges uheldige adfærd, at iværksætte forandringsprocesser i familien og inddrage de relevante familiemedlemmer. Kontaktpersonen skal forholde sig til barnets/den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgaver. Formålet er at imødekomme de behov om fast voksenkontakt på de områder, som forældrene ikke kan opfylde. Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære og personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af. Kontaktpersonen kan tale med barnet eller den unge om problemer, deltage i møder med forvaltningen eller andre steder hvor barnet eller den unge har brug for støtte og tryghed. En kontaktperson opgaver er at forholde sig til barnet og den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave. Det er kontaktpersonens opgave at medvirke til en koordineret indsats for hele familien, at inddrage forældre, børn, netværk og evt. andre familiemedlemmer som kan være betydningsfulde for familien. Kan i særlige tilfælde forlænges udover det 18.år. Skal ophøre senest, når den unge fylder 23år. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Generelt 4-6 timer ugentligt, samt efter en konkret vurdering. Ydes endvidere som gruppeindsats Interne til bud Skolelærere eller andre fra barnet/den unges netværk Undtagelsesvis eksterne kontaktpersoner 14

16 Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes ved behov efter endt undersøgelse. Der kan være venteliste Rådgiver til interne kontaktpersoner Centerchef kan udntagelsesvis bevilges ekstern kontaktperson Faglig leder / områdeleder har kompetence til at fastsætte lønnen i forbindelse med eksterne kontaktpersoner max kr månedligt. Visitation ved forlængelse af foranstaltningen udover det 18. år. Rådgiver har kompetence til at bevillige aktivitetsbeløb som afledt udgift 15

17 1.10 Døgnanbringelse af barnet eller den unge, Sel. 52, stk.3, nr. 7 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 8. Giver kommunalbestyrelsen hjemmel til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet med samtykke jf. 52. stk. 3. Ydelsen dækker behovet for varetagelse af et barns behov i tilfælde af, at der i familien er vanskeligheder i en sådan grad, at barnets forbliven i hjemmet vil medføre en trussel i forhold til barnets sundhed, trivsel og udvikling. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted jf. Tilbudsportalen. Hvem kan modtage ydelsen Personer der forsørger børn under 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk. 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune 2009: netto (dvs. statsrefusion er fratrukket) 183 brugere Efter behov, som udgangspunkt anbringes teenagere ikke udenfor kommunen med mindre de har fået en dom til anbringelse. Ved anbringelse udarbejdes en handleplan med angivelse af mål for hjemgivelse. Evt. følgeudgifter som psykologiske undersøgelser, transport mv. Indskrivning i plejefamilie Etablering på eget værelse Ferietilskud Fritidsaktiviteter Gaver - fødselsdag og jul Kontaktlinser Medicin Briller Margarethagården og Antoniehus Familieplejekonsulenterne, godkendte plejefamilier Godkendte opholdssteder/ døgninstitutioner på Tilbudsportalen Minimum 2 gang årligt. Familieplejekonsulenterne fører derudover som udgangspunkt tilsyn i plejefamilier og på opholdssteder mindst hver 3. måned. Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. 16

18 Visitationsudvalget, efter indstilling fra rådgiver Afledte udgifter bevilliges af rådgiver 17

19 1.11 Formidling af praktik Sel. 52, stk.3, nr. 8 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 9. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Tilbuddet skal ses som et led i indsatsen over for utilpassede unge, idet den giver mulighed for at motivere særligt socialt belastede unge til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Fastholde tilknytning til uddannelsessystemet Opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp. Hvem kan modtage ydelsen Unge over 16, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Max. 12 timer pr. uge som hovedregel årige honoreres med 26,- kr (kan sættes op til 30-35,- kr). De under 16-årige honoreres med 10-15,- kr. i 2010 kr. Økonomisk ydelse Minimum én gang om måneden afhængigt af den aktuelle sag Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Rådgiver 18

20 1.12 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52. Sel. 52 a stk 1 nr. 1 og 2 samt stk. 2 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller a Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52 stk. 3, og yde økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. Støtten kan kun ydes når forældremyndigheds-indehaveren ikke selv har midler dertil. Ydelsen giver mulighed for at dække udgifter, der er en direkte konsekvens af foranstaltning efter SEL 52 stk.3, udgifter der er en del af foranstaltningen samt udgifter, der er en mere indirekte følge af foranstaltningen. Ydelsen kan gives i de tilfælde hvor forældremyndighedsindehaver ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Ydelsen kan gives i forhold til f.eks. Fritidsaktivitet, kontingent, startsæt tøj sko mv. Efterskoleophold / kostskoleophold, evt. BUR medfinansering. Tilskud til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med familiebehandling på f.eks. LØV Transport i forbindelse med at opretholde netværk Familierådslagning Aktivitetsbeløb kontaktperson Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn i alderen 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Trangsbestemt ydelse. Økonomisk beregning ser således ud: Indtægter: Løn, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse, kontanthjælp, tabt arbejdsfortjeneste, boligsikring, børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelse til det berørte barn. Udgifter: Husleje, varmeudgifter, terminsudgifter, el, gas, afdrag boliglån, indboforsikring, familieforsikring, fagforeningskontingent, daginstitution, TV-licens kr. 183, telefonabonnement (fastnet) kr. 134, afdrag på ét banklån max. kr Leveomkostninger fastsat til følgende beløb: Leveomkostninger enlige over 25 år kr mdl. Leveomkostninger ægtepar kr mdl. Leveomkostninger pr. barn kr mdl. dog max. kr mdl. Reguleres efter beregning af enkeltydelser. 19

21 Økonomisk ydelse Minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme ventetid på denne foranstaltning. Det kunne overvejes at ændre hidtidig praksis, så der medtages abb. på internet samt 1 mobiltelefon pr. barn mellem 10 og 18 år. Rådgiver Funktionsleder ved kost-/efterskole over kr. 20

22 1.13 Økonomisk Støtte for at undgå anbringelse Sel 52a stk 3 og 4 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet. Det er af væsentlig betydning at støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og at støtten tilsigter at sætte familien i stand til selv at klare sine vanskeligheder. Der kan eksempelvis gives hjælp til: Passende bolig Istandsættelse Flytning Kortvarig betaling af husleje Betaling af mindre anskaffelser, det vil sige absolut nødvendige ting til en husholdning, eksempelvis køleskab. Udgifter i forbindelse med samvær, herunder transport og aktivitet. Særlig indretning/udstyr i hjemmet Restancer på eksempelvis vand og varmeregning, der kan medvirke til at undgå udsættelse og dermed anbringelse. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Bestemmelsen kan ikke benyttes i gentagelsestilfælde. Uafhængig af forældrenes indtægtsforhold. Økonomisk ydelse Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Så hurtigt som muligt 14 dage efter ansøgning omkring økonomi Rådgiver 21

23 1.14 Støtteperson ved anbringelse Sel. 54 Lovgrundlag for ydelsen 54 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet samt træffe afgørelse om anden støtte til forældrene. Hvem kan modtage ydelsen En støtte til forældremyndighedsindehaver under anbringelse, som er uafhængig af forvaltningen. Støttepersonen skal give forældrene medvirke til at løse de problemer, der førte tilanbringelsen, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på. Hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Anden støtte kan være familiebehandling, alkoholbehandling mv. Forældremyndighedsindehaver til et barn eller en ung som er anbragt uden for hjemmet. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Økonomisk ydelse Støtteperson op til 10 timer månedligt fra beslutning om anbringelse til barnet/ den unge har været anbragt i 3 måneder. Herefter 3 5 timer månedligt så længe forældrene har behov og benytter sig af tilbuddet. Ved hjemgivelse op til 10 timer månedligt fra beslutning til barnet/ den unge har været i hjemmet i 3 måneder. Timeløn 400 alt inkl. I 2010 kr. Private aktører efter forældremyndighedsindehavers valg. Ved anbringelse Rådgiver. Funktionsleder ved timetal ud over det anførte. 22

24 1.15 Samvær - transportudgifter Sel. 71 Lovgrundlag for ydelsen 71. stk.6. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune Hvem kan modtage ydelsen Dækning af transportudgifter til forældre med barn anbragt i anden opholdskommune. Transport Forældre med et barn som ar anbragt i anden opholdskommune end forældrenes. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Denne ydelse konteres på som en følgeudgift i. h.t på den konkrete anbringelse (opholdssted, familiepleje osv.) Økonomisk ydelse Rådgiver 23

25 1.16 Advokatbistand, Sel. 72 Lovgrundlag for ydelsen 72 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år gratis advokatbistand under en sag om: 1. Gennemførelse af en undersøgelse efter Anbringelse uden for hjemmet efter Opretholdelse af en anbringelse efter gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter videreførelse af en anbringelse efter Godkendelse af en foreløbig afgørelse efter 75, stk Ændring af anbringelsessted efter 69, stk.3 eller 4, jf. 58, 8. Afbrydelse af forbindelse m.v. efter 71, stk brev- og telefonkontrol, jf. 123, stk anbringelse i delvis lukket døgninstitution 123 b stk tilbageholdelse 123 c Hvem kan modtage ydelsen Gratis advokatbistand er først og fremmest tænkt som en støtte til forældremyndighedsindehaver eller den unge i forbindelse med mødet i børn og unge-udvalget, således at det sikres, at forældrene får tilstrækkelig adgang til at gøre indsigelse med hensyn til sagens faktiske og retlige omstændigheder, inden der træffes afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger. Rådgivning og støtte til forældremyndighedsindehaver eller den unge. Forældremyndighedsindehaver eller den unge, såfremt der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger som nævnt ovenfor. Ydelsens omfang i Helsingør kommune 2009: brugere Takster som ved fri proces Advokatregning i forbindelse med deltagelse i Børn og Ungeudvalgsmøde skal godkendes af dommeren, før regningen kan betales. Advokater i retskredsen Ved beslutning om tvangsmæssige foranstaltninger Rådgiver 24

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kompetenceplan for børn og unge

Kompetenceplan for børn og unge plan for børn og unge 11(Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien) Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Rådgiver - ved bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, med de ændringer, der følger af 101 i lov nr. 90 af 31. januar 2007,

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Sekretariatet sikrer, at der til hvert møde foreligger en opdateret løbende oversigt over til- og afgang af ungesager som behandles på U-KO.

Sekretariatet sikrer, at der til hvert møde foreligger en opdateret løbende oversigt over til- og afgang af ungesager som behandles på U-KO. Bilag til samarbejdsaftale om Ungekoordinationsudvalg (U-KO) Procedurebeskrivelse Aftalens opbygning Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og ansvarsfordeling i forhold til de unge, som når de fylder

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Børne- og Familieteamet.

Børne- og Familieteamet. Børne- og Familieteamet. Det specialiserede socialområde. Børn og unge. Fakta og tal på området. Indhold: Kort om Børne- og familieteamet. Servicelovens væsentligste bestemmelser indenfor området. Standarder

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 KONSULENTBISTAND ( 52, STK. 3, NR.1)...5 PRAKTISK, PÆDAGOGISK ELLER ANDEN

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kompetenceplan for Ishøj Kommune. Familiecenter Center for Sundhed og Ældre Borger- og Socialservice

Kompetenceplan for Ishøj Kommune. Familiecenter Center for Sundhed og Ældre Borger- og Socialservice Kompetenceplan for Ishøj Kommune Familiecenter Center for Sundhed og Ældre orger- og Socialservice Seneste revideret d. 11. februar 2010 Sagsbeh.: Rikke Gredal Forord Den administrative ledelse på Social-

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere