Serviceniveau budgetområde 517

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau budgetområde 517"

Transkript

1 Serviceniveau budgetområde 517

2 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelse af børn i hjemmet. Merudgiftsydelser er et beløb, der dækker de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelse af børn i hjemmet. Der er en bagatelgrænse som er gældende før der ydes dækning til udgiften Hvem kan modtage ydelsen Ydelsen dækker nødvendige merudgifter som f.ex: Medicin, der modregnes andre tilskud i udgiften,( kronikertilskud, offentlig sygesikringstilskud m.m.) Diætkost Allergimad Befordring Privat aflastning Bleer Tøj Ekstra tøjvask Praktisk hjælp i hjemmet max 2 timer ugentligt under ganske særlige forhold Cykler m.m. til leg og fritid Lejrskoleophold Kurser Særligt legetøj Forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Medicin i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Diætkost i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Allergimad i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Befordring i henhold til faktisk merudgift mod dokumentation Privat aflastning max. 10 timer månedligt mod dokumentation Merudgiften skal overstige mindstebeløbet, før der kan udbetales. Merudgiftsydelsen udbetales månedligt med 1 eller flere ottende dele af standarbeløbet Økonomisk ydelse 1

3 Efter behov, min. 1 gang årligt 1 måned Rådgiver Ved aflastning over 10 timer månedligt orienteres områdeleder 2

4 1.2 Tabt arbejdsfortjeneste, Sel. 42 Lovgrundlag for ydelsen 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at der er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der er et max. Beløb, som højst kan udbetales. Ydelsen dækker behov for pasning af barn i hjemmet, når barnet har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse et varigt. Ydelsen dækker behovet for at barnet passes i hjemmet, og at der er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Hvem kan modtage ydelsen Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af tidligere bruttoindtægt. Bidrag til pensionsordninger Feriegodtgørelse efter ferieloven Fradrag for evt. sparede udgifter Personer der forsørger et barn fra 0 18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste som følger: Indtil 37 timer ugentligt for 0 3 årige Indtil 17 timer ugentligt for 4 7 årige Indtil 5 timer ugentligt for 8-18 årige Indtil 74 timer ugentligt ved alvorlig eller livstruende sygdom eller indlæggelse. Økonomisk ydelse Efter behov, min. 1 gang årligt 1 måned Rådgiver. Ved ydelser udover ovennævnte områdeleder 3

5 1.3 Ophold i dagtilbud mv. 52 stk.3 nr. 1 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 1. ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted mv. Tilbydes, når der er behov for støtte til barnet eller den unge eller familien. Der kan være tale om f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet. At barnet skal søge daginstitution, ungdomsklub, en bestemt skole eller uddannelsessted eller deltage i bestemte forenings- eller fritidsaktiviteter. Der kan herudover være tale om områder, hvor det er nødvendigt at inddrage f.eks. specialviden omkring f.eks. misbrug, handicap m.v. i f.eks. afklarings/samtaleforløb. Et forløb for et barn i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Rådgiver indstiller. Familierådslagning. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Fast pris på timeløn ved tolkebistand timelønnen er inkl. transporttid og kørselsgodtkørelse (km-penge) Undersøgelser eller konsulentbistand leveres som hovedregel af Familiehuset, og der skal være en særlig grund til at gå til eksterne leverandører for at få lavet undersøgelsen. Skoler, dagtilbud, klubber mv. Rusmiddelcentret Samordnere til Familierådslagning Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år 4

6 Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver når ydelsen er gratis, ellers områdeleder Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 5

7 1.4 Anden hjælp Sel. 52, stk.3, nr. 9 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 10. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Formålet med bestemmelsen er at give kommunen vide rammer i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen, så det er muligt at etablere nye foranstaltningstyper, der ikke er taget højde for i de foregående bestemmelser. Der er tale om en slags diverse-bestemmelse, der skal give kommunen videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke lige passer ind i ordlyden f de øvrige bestemmelser i 52, stk. 3. Der kan f.ex være tale om fysio- eller ergoterapeutisk behandling, forbehandling til misbrugsbehandling, som led i genoptræning af børn og unge, såfremt denne udgift ikke dækkes af anden lovgivning. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Efter behov Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Rådgiver ved interne tilbud 6

8 1.5 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, Sel. 52, stk.3, nr. 2 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 2. Kommunalbestyrelsen kan ansætte personer der kan yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der kan ydes støtte til familien i forhold til at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Praktisk opgaveløsning i hjemmet Skabe struktur i hjemmet Skabe regelmæssig skolegang Skabe fritidsaktivitet Mægling mellem familiemedlemmer Støtte op omkring misbrugsbehandling Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt 2 til 4 timer ugentligt, men der kan være tale om både mere og mindre omfattende opgaver. Familiehuset Baserne Undtagelsesvis private firmaer eller enkeltpersoner Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver - Visitation til Familiehuset/Baserne. Områdeleder: interne særligt tilrettelagte tilbud Centerchef har kompetence til at bevilge støtte i hjemmet, som ydes af eksterne fagpersoner. Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 7

9 1.6 Familiebehandling eller behandling af barnets, den unges problemer - dagbehandling, Sel. 52, stk.3, nr. 3 Lovgrundlag for ydelsen 52, stk. 3, nr. 3. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk 3, nr.3. Kommunalbestyrelse kan tilbyde familiebehandling eller behandling af barnets den unges problemer. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet som ambulant behandling. Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 8. Formålet med familiebehandling er at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Pædagogisk støtte i hjemmet, Familieforløb i f.eks. familiehuset, Gruppeindsats, Parsamtaler. Familieklasser / familiestue / familieværksted Dagbehandlingstilbud til barnet/den unge Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt 2-4 timer ugentligt i forhold til familieforløb i hjemmet, men med mulighed for et større eller mindre omfang. Ved spædbørn op til ca. 6 timer dagligt. Skoletilbud vil som udgangspunkt være dagligt forløb i familieklasser eller lignende kan være alt fra nogle timer en dag om ugen, til et par timer hver dag. Familiehuset/Baserme Bregnehøj/Løvdal Familieklasserne Eksterne dagskoletilbud Eksterne familiekonsulenter 8

10 Eksterne dagskoletilbud, f.eks. Villa Musika, Biavleren, Grennesminde BUF betaler den socialpædagogiske behandling af barnet/den unge, hvis DS betaler skoleudgiften Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver - Familiehuset og Baserne Visitationsudvalg: Bregnehøj; Løvdal og eksterne tilbud Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 9

11 1.7 Døgnophold for forældremyndighedsindehaver og barn, Sel. 52, stk.3, nr. 4 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 4. kommunalbestyrelsen skal tilbyde døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud jf. 52. stk. 3. Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens 107. Familiebehandling Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Som udgangspunkt vil foranstaltningen minimum vare to måneder og maksimum 6 måneder Ved døgnophold skal familien selv afholde kost på det sted, som de får ophold samt selv afholde deres faste udgifter, som da de var hjemme. Margarethagården og Antoniehus Godkendte plejefamilier Godkendte opholdssteder på Tilbudsportalen Dagligt eller ugentligt afhængig af bekymringsgrad. Foranstaltningen iværksættes når behovet er tilstede. Denne bestemmelse anvendes primært til familier med spædbørn, som har behov for døgnophold. Visitationsudvalget, men efter indstilling fra rådgiver Afledte udgifter bevilliges af rådgiver efter økonomisk beregning 10

12 1.8 Aflastningsordning Sel. 52, stk.3, nr. 5 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk. 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aflastningsordning i jf. 52. stk. 3. Ophold af kortere varighed i netværksplejefamilie, plejefamilie, eget værelse, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Der skelnes i denne paragraf mellem aflastningsordning og rådighedsordning på følgende måde: En familie anvendes som aflastningsfamilie, når der på forhånd kan aftales med barnets familie, hvilke bestemte dage/perioder barnet kan opholde sig i aflastningsfamilien. En familie anvendes som rådighedsfamilie, når det skønnes, at der udover de aftalte perioder kan blive behov for yderligere perioder, som ikke kan aftales på forhånd. Det kan eksempelvis dreje sig om en enlig forsørger med periodevis alkoholmisbrug, psykisk sygdom som ikke er stabiliseret eller med en sygdom der har en dårlig prognose. En rådighedsfamilie skal i princippet stå til rådighed for barnet døgnet rundt. Opholdet dækker behov for pasning af og støtte til børn og unge med sociale vanskeligheder, samt børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastning Støtte i opdragelsen Optræning af barnet Støtte til fritidsaktiviteter Rollemodel som familie Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn under 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Forældre til børn under 18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Foranstaltningen iværksættes typisk hver anden weekend fra fredag til søndag. Når der er tale om et barn, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, er det nuværende service niveau på max 80 aflastningsdøgn om året. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres. For børn uden handicap bevilges ydelsen ikke til børn over 12 år, en bevilget ydelse ophører inden det fyldte 14. år med mindre særlige forhold gør sig gældende. 11

13 Netværksplejefamilier Familieplejekonsulenterne, plejefamilie Godkendte døgninstitutioner og opholdssteder Granbohus Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. Rådgiver for børn med handicap Visitationsudvalg for øvrige børn 12

14 13

15 1.9 Udpegning af en fast kontaktperson Sel. 52, stk.3, nr. 6 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 7. Kommunalbestyrelsen kan sørge for udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. En fastkontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som barnets eller den unges familie ikke anses at kunne opfylde, eksempelvis: at yde støtte på det helt nære personlige plan at stille krav til barnet/den unge, at korrigere eller stoppe barnets/den unges uheldige adfærd, at iværksætte forandringsprocesser i familien og inddrage de relevante familiemedlemmer. Kontaktpersonen skal forholde sig til barnets/den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgaver. Formålet er at imødekomme de behov om fast voksenkontakt på de områder, som forældrene ikke kan opfylde. Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære og personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af. Kontaktpersonen kan tale med barnet eller den unge om problemer, deltage i møder med forvaltningen eller andre steder hvor barnet eller den unge har brug for støtte og tryghed. En kontaktperson opgaver er at forholde sig til barnet og den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave. Det er kontaktpersonens opgave at medvirke til en koordineret indsats for hele familien, at inddrage forældre, børn, netværk og evt. andre familiemedlemmer som kan være betydningsfulde for familien. Kan i særlige tilfælde forlænges udover det 18.år. Skal ophøre senest, når den unge fylder 23år. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Generelt 4-6 timer ugentligt, samt efter en konkret vurdering. Ydes endvidere som gruppeindsats Interne til bud Skolelærere eller andre fra barnet/den unges netværk Undtagelsesvis eksterne kontaktpersoner 14

16 Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes ved behov efter endt undersøgelse. Der kan være venteliste Rådgiver til interne kontaktpersoner Centerchef kan udntagelsesvis bevilges ekstern kontaktperson Faglig leder / områdeleder har kompetence til at fastsætte lønnen i forbindelse med eksterne kontaktpersoner max kr månedligt. Visitation ved forlængelse af foranstaltningen udover det 18. år. Rådgiver har kompetence til at bevillige aktivitetsbeløb som afledt udgift 15

17 1.10 Døgnanbringelse af barnet eller den unge, Sel. 52, stk.3, nr. 7 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 8. Giver kommunalbestyrelsen hjemmel til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet med samtykke jf. 52. stk. 3. Ydelsen dækker behovet for varetagelse af et barns behov i tilfælde af, at der i familien er vanskeligheder i en sådan grad, at barnets forbliven i hjemmet vil medføre en trussel i forhold til barnets sundhed, trivsel og udvikling. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted jf. Tilbudsportalen. Hvem kan modtage ydelsen Personer der forsørger børn under 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk. 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune 2009: netto (dvs. statsrefusion er fratrukket) 183 brugere Efter behov, som udgangspunkt anbringes teenagere ikke udenfor kommunen med mindre de har fået en dom til anbringelse. Ved anbringelse udarbejdes en handleplan med angivelse af mål for hjemgivelse. Evt. følgeudgifter som psykologiske undersøgelser, transport mv. Indskrivning i plejefamilie Etablering på eget værelse Ferietilskud Fritidsaktiviteter Gaver - fødselsdag og jul Kontaktlinser Medicin Briller Margarethagården og Antoniehus Familieplejekonsulenterne, godkendte plejefamilier Godkendte opholdssteder/ døgninstitutioner på Tilbudsportalen Minimum 2 gang årligt. Familieplejekonsulenterne fører derudover som udgangspunkt tilsyn i plejefamilier og på opholdssteder mindst hver 3. måned. Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme venteliste på denne foranstaltning. 16

18 Visitationsudvalget, efter indstilling fra rådgiver Afledte udgifter bevilliges af rådgiver 17

19 1.11 Formidling af praktik Sel. 52, stk.3, nr. 8 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 3, nr. 9. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Tilbuddet skal ses som et led i indsatsen over for utilpassede unge, idet den giver mulighed for at motivere særligt socialt belastede unge til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Fastholde tilknytning til uddannelsessystemet Opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp. Hvem kan modtage ydelsen Unge over 16, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Max. 12 timer pr. uge som hovedregel årige honoreres med 26,- kr (kan sættes op til 30-35,- kr). De under 16-årige honoreres med 10-15,- kr. i 2010 kr. Økonomisk ydelse Minimum én gang om måneden afhængigt af den aktuelle sag Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Rådgiver 18

20 1.12 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52. Sel. 52 a stk 1 nr. 1 og 2 samt stk. 2 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller a Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52 stk. 3, og yde økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. Støtten kan kun ydes når forældremyndigheds-indehaveren ikke selv har midler dertil. Ydelsen giver mulighed for at dække udgifter, der er en direkte konsekvens af foranstaltning efter SEL 52 stk.3, udgifter der er en del af foranstaltningen samt udgifter, der er en mere indirekte følge af foranstaltningen. Ydelsen kan gives i de tilfælde hvor forældremyndighedsindehaver ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Ydelsen kan gives i forhold til f.eks. Fritidsaktivitet, kontingent, startsæt tøj sko mv. Efterskoleophold / kostskoleophold, evt. BUR medfinansering. Tilskud til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med familiebehandling på f.eks. LØV Transport i forbindelse med at opretholde netværk Familierådslagning Aktivitetsbeløb kontaktperson Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn i alderen 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Trangsbestemt ydelse. Økonomisk beregning ser således ud: Indtægter: Løn, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalideringsydelse, kontanthjælp, tabt arbejdsfortjeneste, boligsikring, børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelse til det berørte barn. Udgifter: Husleje, varmeudgifter, terminsudgifter, el, gas, afdrag boliglån, indboforsikring, familieforsikring, fagforeningskontingent, daginstitution, TV-licens kr. 183, telefonabonnement (fastnet) kr. 134, afdrag på ét banklån max. kr Leveomkostninger fastsat til følgende beløb: Leveomkostninger enlige over 25 år kr mdl. Leveomkostninger ægtepar kr mdl. Leveomkostninger pr. barn kr mdl. dog max. kr mdl. Reguleres efter beregning af enkeltydelser. 19

21 Økonomisk ydelse Minimum hvert halve år Foranstaltningen iværksættes hurtigst muligt efter endt undersøgelse. Der kan forekomme ventetid på denne foranstaltning. Det kunne overvejes at ændre hidtidig praksis, så der medtages abb. på internet samt 1 mobiltelefon pr. barn mellem 10 og 18 år. Rådgiver Funktionsleder ved kost-/efterskole over kr. 20

22 1.13 Økonomisk Støtte for at undgå anbringelse Sel 52a stk 3 og 4 Lovgrundlag for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter 52. stk 3, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. I henhold til 52 stk. 2: Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller , stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet. Det er af væsentlig betydning at støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og at støtten tilsigter at sætte familien i stand til selv at klare sine vanskeligheder. Der kan eksempelvis gives hjælp til: Passende bolig Istandsættelse Flytning Kortvarig betaling af husleje Betaling af mindre anskaffelser, det vil sige absolut nødvendige ting til en husholdning, eksempelvis køleskab. Udgifter i forbindelse med samvær, herunder transport og aktivitet. Særlig indretning/udstyr i hjemmet Restancer på eksempelvis vand og varmeregning, der kan medvirke til at undgå udsættelse og dermed anbringelse. Hvem kan modtage ydelsen Forældre til børn fra 0 til 18 år, som har medvirket i en 50 undersøgelse og som opfylder kriterierne i henhold til SEL. 52. stk 3. Ydelsens omfang i Helsingør Kommune Bestemmelsen kan ikke benyttes i gentagelsestilfælde. Uafhængig af forældrenes indtægtsforhold. Økonomisk ydelse Som udgangspunkt første gang efter tre måneder, herefter minimum hvert halve år Så hurtigt som muligt 14 dage efter ansøgning omkring økonomi Rådgiver 21

23 1.14 Støtteperson ved anbringelse Sel. 54 Lovgrundlag for ydelsen 54 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet samt træffe afgørelse om anden støtte til forældrene. Hvem kan modtage ydelsen En støtte til forældremyndighedsindehaver under anbringelse, som er uafhængig af forvaltningen. Støttepersonen skal give forældrene medvirke til at løse de problemer, der førte tilanbringelsen, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på. Hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Anden støtte kan være familiebehandling, alkoholbehandling mv. Forældremyndighedsindehaver til et barn eller en ung som er anbragt uden for hjemmet. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Økonomisk ydelse Støtteperson op til 10 timer månedligt fra beslutning om anbringelse til barnet/ den unge har været anbragt i 3 måneder. Herefter 3 5 timer månedligt så længe forældrene har behov og benytter sig af tilbuddet. Ved hjemgivelse op til 10 timer månedligt fra beslutning til barnet/ den unge har været i hjemmet i 3 måneder. Timeløn 400 alt inkl. I 2010 kr. Private aktører efter forældremyndighedsindehavers valg. Ved anbringelse Rådgiver. Funktionsleder ved timetal ud over det anførte. 22

24 1.15 Samvær - transportudgifter Sel. 71 Lovgrundlag for ydelsen 71. stk.6. Kommunalbestyrelsen i barnets opholdskommune kan yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune Hvem kan modtage ydelsen Dækning af transportudgifter til forældre med barn anbragt i anden opholdskommune. Transport Forældre med et barn som ar anbragt i anden opholdskommune end forældrenes. Ydelsens omfang i Helsingør kommune Denne ydelse konteres på som en følgeudgift i. h.t på den konkrete anbringelse (opholdssted, familiepleje osv.) Økonomisk ydelse Rådgiver 23

25 1.16 Advokatbistand, Sel. 72 Lovgrundlag for ydelsen 72 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år gratis advokatbistand under en sag om: 1. Gennemførelse af en undersøgelse efter Anbringelse uden for hjemmet efter Opretholdelse af en anbringelse efter gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter videreførelse af en anbringelse efter Godkendelse af en foreløbig afgørelse efter 75, stk Ændring af anbringelsessted efter 69, stk.3 eller 4, jf. 58, 8. Afbrydelse af forbindelse m.v. efter 71, stk brev- og telefonkontrol, jf. 123, stk anbringelse i delvis lukket døgninstitution 123 b stk tilbageholdelse 123 c Hvem kan modtage ydelsen Gratis advokatbistand er først og fremmest tænkt som en støtte til forældremyndighedsindehaver eller den unge i forbindelse med mødet i børn og unge-udvalget, således at det sikres, at forældrene får tilstrækkelig adgang til at gøre indsigelse med hensyn til sagens faktiske og retlige omstændigheder, inden der træffes afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger. Rådgivning og støtte til forældremyndighedsindehaver eller den unge. Forældremyndighedsindehaver eller den unge, såfremt der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger som nævnt ovenfor. Ydelsens omfang i Helsingør kommune 2009: brugere Takster som ved fri proces Advokatregning i forbindelse med deltagelse i Børn og Ungeudvalgsmøde skal godkendes af dommeren, før regningen kan betales. Advokater i retskredsen Ved beslutning om tvangsmæssige foranstaltninger Rådgiver 24

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere