Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind"

Transkript

1 Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1

2 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT tirsdag den 18. marts 2014 BAGGRUNDEN for nedsættelsen af udvalget Regeringsgrundlag & Forbru gerpolitisk eftersyn Der skal ses nærmere på mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle produkter medfører tab for kunden Det skal undersøges, om de almindelige bevisbyrderegler giver kunden et tilstrækkeligt værn i de situationer, hvor de finansielle virksomheder ikke har efterlevet de gældende regler om finansiel rådgivning 2

3 KOMMISSORIUM (uddrag) 1. Belyse de forbrugerbeskyttende regler i forbindelse med rådgivning om finansielle produkter forslag til mulige initiativer til yderligere at styrke de forbrugerbeskyttende regler for at sikre en mere effektiv forbrugerbeskyttelse gennem kvalificeret rådgivning og medvirke til at gøre ansvarsforholdene klarere inkl. rådgivning i forbindelse med kaution 2. Vurdering af bevisbyrdeforholdene ved et realiseret øko. tab som følge af mangelfuld rådgivning (inkl. N & S) giver eksisterende bevisbyrderegler tilstrækkeligt værn? fordele og ulemper v. skærpede bevisbyrderegler? behov for skærpe bevisbyrderegler? i givet faldt udarbejde et udkast til et lovforslag 3

4 Udvalgets medlemmer To medlemmer fra universiteterne Vibe Garf Ulfbeck (KU) & N. D. Legind (SDU) Dansk Aktionærforening Uvildig øko. rådgiver Anna Marie Schou Ringive Forbrugerombudsmanden Forbrugerrådet Tænk Advokatrådet Advokatsamfundet Finansrådet Forsikring & Pension Realkreditrådet Realkreditforeningen Justitsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Sigurd Slot Jacobsen Troels Hauer Holmberg/Morten Bruun Pedersen Advokat Henrik Høpner Underdirektør Malene Stadil, Danske Bank Underdirektør Torben Weiss Garne Chefjurist Steen Jul Petersen, BRFkredit A/S Kontorchef Trineke Borch Jacobsen Fuldmægtig Moya-Louise Lindsay-Poulsen Kontorchef Hans Høj 4

5 Indledende bemærkninger (I): Kommissorium & det tidsmæssige aspekt Ramme Udvalget afrapporterer til erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af december Formandens overordnede mål Tidligere initiativer undgå for mange dissenser & formulere egentligt grundlag der vil resultere i ændringer Reguleringen karakteren af reguleringen & mulighed for erstatning 5

6 Indledende bemærkninger (II): To bekendtgørelser er centrale i forhold til de retlige rammer for finansielle virksomheders rådgivning (god skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder og investorbeskyttelsesbekendtgørelsen) FIL 48 er central i forhold til kaution uden for erhvervsforhold Praksis fra de finansielle ankenævn Antallet af sager ved Pengeinstitutankenævnet (jan. 07 juni 13): 25 % af alle sager vedrører investering, 508 sager vedr. investering, 90 % af rådgivningssager vedrører investering 6

7 Skærpelser de senere år: Regler om skærpede rådgivningskrav MiFID Rådgivning ydet i forbindelse med lån med pant i fast ejendom Risikomærkning Boliglån og investeringsprodukter skal klassificeres Kompetencekrav Krav til rådgiveres kompetence for at kunne rådgive om investeringsprodukter Regler vedrørende finansielle virksomheders egeninteresse Fx forbud mod lånefinansieret køb af egne aktier samt regulering af fordelsprogrammer 7

8 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (I) Kaution og tredjemandspant (uden for erhvervsforhold) Samle flere kautionsregler i én bestemmelse Regler om kaution for banklån skal også finde anvendelse på tredjemandspant og på kaution for realkreditlån Præcisering af oplysningsforpligtelse stk. 1 (generel/konkret) Sanktionering stk. 2 og 3 civilretlige konsekvenser; oplysningsforpligtelse og kautionsforpligtelse der står i misforhold til kautionistens økonomi Betænkningstid på fx 5 dage (se bilag for ændringsforslag i detaljer) 8

9 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (II) Opsigelse God skik-bekendtgørelsen 6, stk. 5:»Opsiger en finansiel virksomhed en aftale indgået med en kunde, skal opsigelsen være sagligt begrundet og ske i papirformat eller på andet varigt medium.«anvendelsesområde i dag, jf. 1, stk. 2, 1. pkt.: Private kundeforhold og erhvervsmæssige forhold hvis disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold FAL 3 b: afslag og opsigelse e. anmodning begrundes Udvalgets forslag: Reglen i 6, stk. 5 skal finde anvendelse på alle kundeforhold, også erhvervsmæssige 9

10 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (III) Skat og offentlige ydelser God skik bekendtgørelsen 12 (se bilag) Udvalgets forslag udtryk for nogle skærpelser (inddrage skat i forhold til de produkter og ydelser der rådgives om (stk. 1) & skærpe kravet til den finansielle virksomheds agtsomhed vedrørende offentlige ydelser (stk. 2)) Markedsføring og rådgivning i forhold til svage kundegrupper, herunder unge Forslag til ny bestemmelse om børn og unge (se bilag) I dag er der ikke særlige regler på området. Udvalget: der bør tages særlige hensyn Forslaget er i vidt omfang i overensstemmelse med gældende ret 10

11 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (IV) Forholdet mellem offentlig ret og civilret (I) Lidt historik Etiske retningslinjer (1994 og 1995) God skik bekendtgørelsen (2003) Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen (2007) Vejledningen til god skik bekendtgørelsen (se bilag) Praksis fra de finansielle ankenævn Ikke klart eller entydigt mønster dog tendens til øget anvendelse Højesteret U H Formanden for Pengeinstitutankenævnet Vibeke Rønne 11

12 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (V) Forholdet mellem offentlig ret og civilret (II) Udvalgets forslag: Ny lov om finansiel virksomhed 43 a (MFL 20, stk. 2):»Handlinger i strid med regler udstedt i medfør af 43, stk. 2, pådrager erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.«passus i vejledning til god skik bekendtgørelsen udgår Hvorfor nødvendigt? Tidligere praksis Nyere praksis Mere klar retstilstand Processuel lettelse for sagsøgere 12

13 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (VI) Forholdet mellem offentlig ret og civilret (III) Almindelige erstatningsretlige betingelser skal være opfyldt 43 a vil have betydning for vurderingen af, om det fornødne ansvarsgrundlag er til stede 43 a berører derimod ikke de øvrige erstatningsretlige betingelser Den tilsidesatte regel må have private interesser som beskyttelsesformål (dvs. spørgsmålet om reglen er direkte eller indirekte kunderelateret / karakter af privatretlig regulering ordensforskri, fx vedr. oplysninger om værdipapirhandlers navn) 13

14 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (VII) Bevisbyrde (I) Er der behov for skærpede bevisbyrderegler på området? Det erstatningsretlige udgangspunkt: skadelidte har bevisbyrden Praksis viser, at såvel kunden som den finansielle virksomhed kan have svært ved at løfte bevisbyrden Tendens til at især Pengeinstitutankenævnet i stigende grad har anvendt omvendt bevisbyrden. Dette understøttes af praksis ved domstolene. 1) særlige rådgivningssituationer, 2) overtrædelse af offentligretlige forskrifter, 3) påtaler fra Finanstilsynet, 4) utilstrækkeligt materiale som grundlag for rådgivningen, 5) særlige risikofyldte produkter og/eller i strid med kundens risikoprofil 14

15 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (VIII) Bevisbyrde (II) Udvalget: Har valgt at fokusere på bevisbyrden i fht. culpa Bevisbyrden har stor betydning for den enkelte sags udfald og dermed for forbrugerbeskyttelsen De finansielle virksomheder er nærmest til at dokumentere den rådgivning, der er ydet, jf. også en række specifikke bestemmelser i forskellige bekendtgørelser Sammenhængen mellem god skik-reglerne og reglerne i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen i forhold til fastlæggelsen af professionsansvarets indhold tydeliggøres med FIL 43 a 15

16 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (IX) Bevisbyrde (III) Udvalget: Bifalder tendensen til øget brug af omvendt bevisbyrde Denne praksis er afgørende for forbrugerbeskyttelsen Fleksibel og dynamisk udvikling Stor tiltro til en fortsat hensigtsmæssig udvikling ved ankenævnene og domstolene Generel regel om omvendt bevisbyrde: risiko for at et større antal sager vil blive indbragt for domstolene Omvendt bevisbyrde i særlige tilfælde: vil kunne opfattes som udtømmende / praksisudvikling udgør mere fleksibel og dynamisk løsning 16

17 Udvalgets overvejelser og anbefalinger (X) Bevisbyrde (IV) KONKLUSION: der ikke er behov for at indføre en generel lovregulering af bevisbyrdebedømmelsen på det finansielle område i erstatningssager i forbindelse med rådgivning om finansielle produkter, der bør ikke indføres en lovregulering af omvendt bevisbyrde i særlige tilfælde udvalget lægger afgørende vægt på, at den nuværende praksis fastholdes og vil kunne skærpes, hvis sagerne fremover måtte vise behov for at øge anvendelsen af omvendt bevisbyrde 17

18 Udvalget har valgt ikke at komme med anbefalinger om: Produktudvikling og product governance (EU-niveau) Indberetning af klager (EU-niveau) Rådgivningens karakter (EU-niveau & nationalt) Sammenlægning af finansielle ankenævn (bør behandles i andet regi) Bindende afgørelser (bør behandles i andet regi) Klageadgang for erhvervsdrivende (bør behandles i andet regi) Konkurrencer blandt ansatte i finansielle virksomheder (variabel aflønning behandlet i andet udvalg) Dokumentation for rådgivning af erhvervsdrivende (bør behandles i andet regi) Forbud mod variabel aflønning af rådgivere (andet udvalg) Risikoprofil (Finanstilsynet) 18

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions Finansielle virksomheders rådgivningsansvar The Professional Liability of Financial Institutions af MICHAEL SKJØTT ANDERSEN Afhandlingen undersøger, hvorvidt rådgivningsansvaret for finansielle virksomheder

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Pengeinstitutters rådgivningsansvar

Pengeinstitutters rådgivningsansvar Pengeinstitutters rådgivningsansvar AIDA medlemsmøde 27. marts 2014 Forbrugerombudsmand Henrik Øe Emner - Forbrugerombudsmandens kompetence - Forholdet til Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet - Muligheden

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2011 København marts 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 7 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik 2009 3 Strammere regler for

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere