OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

2

3 INDHOLD F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET ARBEJDSTID LØNFORHOLD MIDLERTIDIG ASSISTANCE OG VIKARER TILLÆG ELEVER OVERARBEJDE a AFSPADSERING b SØGNEHELLIGDAGE REDUKTION FOR SØGNEHELLIGDAGE BARSEL OG ADOPTION FERIE FERIEFRIDAGE LØNUDBETALING ARBEJDSTØJ SYGDOM OG ULYKKE ARBEJDSFORHOLDETS OPHØR REGLER FOR BEHANDLING AF FAGLIG STRID BESTEMMELSER VEDR. TILLIDSREPRÆSENTANTER ARBEJDSMARKEDSPENSION ANSÆTTELSESBEVISER OVERENSKOMSTENS GYLDIGHED OG OPSIGELSE LOKALAFTALER BILAG 1 - TRYGHEDSAFTALE BILAG 2 - FRAVÆR VED BØRNS SYGDOM BILAG 3 - LØNDÆKNING VED KURSER M.M BILAG 4 - LEDERE PÅ JOBLØN... 35

4 BILAG 5 - CAFETERIAMEDHJÆLPERE BILAG 6 - FRITVALGS LØNKONTO BILAG 7 - KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND BILAG 8 - FERIEFRIDAGE BILAG 9 - ARBEJDSMARKEDSPENSION... 45

5 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET Denne overenskomst omfatter alt arbejde i Coop s butikker i bistroer og cafeterier for kokke, smørrebrødsjomfruer, catere (tidl. cafeteriaassistenter), cafeteriamedhjælpere samt elever. 2 ARBEJDSTID 1. Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over 4 ugers turnus, medmindre en kortere eller længere turnusperiode aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger. Den daglige arbejdstid tillægges ½ times daglig spisepause, som angives på vagtplanen, dog 2 x ½ time på dage, hvor arbejdstiden udgør 8½ time eller derover og arbejdsdagen slutter efter kl Der kan i den enkelte uge maksimalt vagtplaneres 60 timers effektiv arbejdstid, dog kan der aldrig i 2 på hinanden følgende uger vagtplaneres mere end 96 timers effektiv arbejdstid. 3. Coop vil tilstræbe, at der normalt ikke sker ansættelse af medarbejdere med kortere arbejdstid end 3 timer pr. dag og 15 timer pr. uge. 4. Ændringer af arbejdsplanen kan ske med 2 ugers varsel, men skal mindst omfatte en 4-ugers periode. 5. Den daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 13 timer inkl. pauser og eventuelle afbrydelser. 6. Spisepause kan tidligst påbegyndes 2 timer efter den pågældendes arbejdstid er påbegyndt og skal senest påbegyndes 4 timer efter arbejdstids begyndelse. 5

6 7. Arbejdstiden lægges på maksimalt 5 af ugens dage, medmindre andet, efter ønske fra medarbejderen, aftales skriftligt. 8. Ved ansættelse af deltidsansatte aftales i hvert enkelt tilfælde det faste garanterede timetal, som angives på ansættelsesbrevet. 9. Virksomheden garanterer over 3 måneder minimum 5 friweekender (= frihed i tidsrummet lørdag kl søndag kl ), dog placeres minimum 1 pr. måned. 10. For deltidsansatte cafeteriamedhjælpere, se også bilag 5 om merarbejde på mere end en aften efter kl LØNFORHOLD 1. Lønningerne fastsættes i overensstemmelse med overenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Parterne er enige om, at Coop i overenskomstperioden afstår fra modregning. Minimalløn for kokke, smørrebrødsjomfruer og faglærte catere: 1. marts marts 2013 Pr. måned , ,99 Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at lønudligning og andre forhold mellem kokke, smørrebrødsjomfruer og catere tilsigter udligning i arbejdsfunktionerne. 6

7 Fagtillæg Udover minimallønnen ydes et fagtillæg på 10% af minimallønnen til alle ansatte. Tillægget modregnes fuldt ud i personlige tillæg. Faglærte kokke, smørrebrødsjomfruer og catere skal søges placeret i Coop før andre uden for faget antages. Minimallønssatser for samtlige elever (kokke, smørrebrødsjomfruer og catere): Pr. måned Pr. måned 1. marts marts år kr ,13 kr ,92 2. år kr ,65 kr ,63 3. år kr ,27 kr ,64 4. år kr ,75 kr ,31 Minimalløn for cafeteriamedhjælpere over 18 år: 1. marts marts 2013 Pr. måned kr ,18 kr ,63 Minimalløn for cafeteriamedhjælpere under 18 år: 1. marts marts 2013 Pr. måned kr ,28 kr ,53 2. Som kompensation for manglende kost i arbejdstiden betales kr. 2,50 pr. præsteret arbejdstime. Tillægget kan ikke modregnes i personlige tillæg. 3. Deltidsansatte, der er fastansatte, beskæftiges og aflønnes - forholdsmæssigt - på samme vilkår som fuldtidsansatte. 7

8 4. Daglønnen beregnes som antal arbejdstimer gange med timeløn. Timefaktor er 160,33 timer pr. måned. 5. For cafeteriamedhjælpere og unge under 18 år se også bilag 5 om anciennitetstillæg. 4 MIDLERTIDIG ASSISTANCE OG VIKARER 1. Ved midlertidig assistance forstås medarbejdere, der ansættes enkelte dage, og ved vikarer forstås medarbejdere, som er ansat for en periode på ikke over 3 måneder. 2. Lønnen beregnes som: Minimallønnen + 30% = XX Fagtillæg + 10% = YY I alt = XY 160,33 = Timeløn Lønnen til midlertidig assistancer og vikarer andrager: 1. marts marts 2013 Pr. time kr. 161,61 kr. 163,51 Der ydes betaling for mindst 4 timer daglig. Da midlertidig assistance og vikarer ikke er omfattet af funktionærlovens bestemmelser, gælder med hensyn til dagpenge under sygdom alene dagpengeloven. Ved overgang fra midlertidig assistance eller vikariat til beskæftigelse i fast plan regnes anciennitet med hensyn til opsigelse fra begyndelsen af sidste sammenhængende arbejdsperiode. 8

9 5 TILLÆG F 1. Løfteparagraf: Det betragtes som en forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser, og parterne er enige om, at dette bør finde sted i følgende tilfælde: Hvor den pågældende på grund af dygtighed yder særligt værdifuldt arbejde. Hvor der til arbejdet kræves særlige kvalifikationer og ansvar. Hvor arbejdet er mere selvstændigt. Parterne er enige om, at aftaler om disse særlige tillæg til lønnen udover minimumssatserne træffes mellem arbejdsgiveren og den ansatte, idet man samtidig er enige om, at i tilfælde, hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til overenskomstens mæglingsregler. I tilfælde, hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte. Såfremt virksomheden og et flertal af medarbejderne er enige, kan tillidsrepræsentanten forhandle løn for den/de enkelte personalegrupper. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. 2. Tillæg for ubekvem arbejdstid For arbejde indenfor normal effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer og derunder betales følgende tillæg pr. time: 9

10 1. marts marts 2013 Kl kr. 19,15 kr. 19,42 Kl kr. 23,88 kr. 24,21 Lørdag kl kr. 31,44 kr. 31,88 Søndag kl kr. 37,89 kr. 38,42 Tillægget ydes ikke ved overarbejde, men under ferie, sygdom og graviditet i det omfang, den tillægsbelagte tid indgår i den faste arbejdsplan, og der regnes ved udbetaling af tillægget med ½ timer. For elever under 18 år dog halvdelen af ovennævnte tillæg. For unge under 18 år - se også bilag 5 om halve tillæg. 6 ELEVER Sygdom Eleven har i læretiden krav på fuld personlig løn i henhold til vagtplanen fra arbejdsgiveren under sygdom. Der ydes ved sygdom pr. fraværende dag en godtgørelse, svarende til den til enhver tid af ligningsmyndighederne fastsatte sats for den skattemæssige værdi af et måltid. Elever er i øvrigt omfattet af Sygedagpengelovens regler. Skoleophold Arbejdsgiveren yder fuld sædvanlig løn under skoleophold, samt betaler de i forbindelse med undervisningen forbundne udgifter. Kost under skoleophold Coop betaler kosten under skoleophold. 10

11 Arbejde under skoleophold Arbejdsgiveren kan ikke kræve eleven i arbejde på virksomheden i undervisningsperioden, hverken på lørdage/søndage efter skoleugens afslutning eller om aftenen under skoleugen. Det samme gælder enkelte fridage, der skal indhentes gennem ekstraundervisning i den øvrige del af kursustiden. Skoleferier og helligdage Under skoleferie, f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse har elever, såfremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at møde der på hverdage, der måtte indgå i ferien, idet disse dage tillægges undervisningstiden. Omfanget af skoletid og arbejdstid må i sådanne tilfælde dog ikke overstige den normale arbejdstid. Befordring til og fra skole Under skolegang godtgør arbejdsgiveren elevens befordringsudgifter mellem hjem og skole. Værktøjstilskud Ved prøvetidens udløb udbetales til kokke-, smørrebrøds- og caterelever et beløb til værktøjskøb mod dokumenteret regning. Beløbet udgør pr. 1. juni 2004: Kokkeelever kr ,00 Smørrebrødselever kr ,00 Caterelever kr ,00 Session Elever, der indkaldes til session, har ret til frihed med fuld løn. Øvrige forhold Elevoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er gældende for øvrige forhold, som ikke er omtalt i denne overenskomst. 11

12 7 OVERARBEJDE A. Generelt 1. Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældende arbejdsleder, og som finder sted ud over den ordinære arbejdstid. Anmodning sker ved personlig henvendelse, men på områder, hvor de driftsmæssige forhold tilsiger det, kan anden form for varsel aftales. 2. Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time. 3. Overarbejdstillæg beregnes af den personlige løn. 4. For manglende overholdelse af varslingspligt betales et tillæg på kr. 1. marts marts 2013 kr. 204,83 kr. 207,70 Denne bestemmelse kommer dog ikke i anvendelse for overarbejde af indtil ½ times varighed. For varslet overarbejde, som ikke kommer til udførelse, og som ikke er afvarslet før varslingsfristens udløb, betales et tillæg på kr. 1. marts marts 2013 kr. 204,83 kr. 207,70 5. For overarbejde, som ikke har tidsmæssig sammenhæng med normalarbejdstiden, garanteres en minimumsbetaling svarende til 2 timers løn plus det til pågældende klokketime fastsatte overarbejdstillæg. 12

13 For fremmøde i sådanne tilfælde betales desuden et tillæg på kr. 1. marts marts 2013 kr. 157,07 kr. 159,27 pr. gang. For overarbejde før normalarbejdstiden, som påbegyndes mere end 1 time forud for normalarbejdstidens begyndelse, ydes der, uden for de tilfælde, der er nævnt i pkt. 5 et tillæg på kr. 1. marts marts 2013 kr. 157,07 kr. 159,27 såfremt begyndelsestidspunktet ligger i tidsrummet fra kl til kl Overarbejde bør i videst muligt omfang afspadseres. Forhandlinger herom optages med de enkelte forbund. 7. Der skal i hvert enkelt tilfælde udfærdiges en skriftlig attestation på overarbejde. Arbejdsgiveren har kun pligt til at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. 8. Såfremt medarbejderen med arbejdsgiverens godkendelse ønsker at bytte vagter skal der føres byttebog. Såfremt det garanterede timetal som følge heraf fraviges, aflønnes i forhold til det præsterede antal timer til den almindelige personlige timeløn. B. Hverdage og hverdagsfridage 1. I tilknytning til normalarbejdstiden betales overarbejde de første 3 timer efter normal arbejdstid og for timen umiddelbart før normalarbejdstid med timeløn + 50% overarbejdstillæg, dog kan der maksimalt regnes med 3 overarbejdstimer à 50% pr. 13

14 arbejdsdag. Overarbejde derudover betales med timeløn + 100% overarbejdstillæg. På hverdagsfridage betales den første time med timeløn + 50% overarbejdstillæg. Overarbejde derudover betales med timeløn + 100% overarbejdstillæg. Der er ved overarbejde på hverdagsfridage garanteret en minimumsbetaling svarende til 4 timers løn plus overarbejdstillæg. 2. Overarbejde efter normal arbejdstid skal varsles dagen før. Såfremt overarbejde varsles på overarbejdsdagen inden frokost betales et ½ varskotillæg. Varsles overarbejdet samme dag efter frokostpausen betales et 1/1 varskotillæg. Overarbejde på hverdagsfridage skal varsles senest 2 x 24 timer før arbejdstids begyndelse. 3. Såfremt overarbejdet på en hverdag strækker sig ud over 2 timer efter normal arbejdstids ophør, ydes 30 minutters spisepause med løn. 4. Såfremt overarbejdet på en hverdagsfridag strækker sig ud over 9 timer, ydes ligeledes 30 minutters spisepause med løn. C. Søn- og helligdage 1. Overarbejde på søn- og helligdage betales med timeløn + 100% overarbejdstillæg. 2. Overarbejde på søn- og helligdage skal varsles senest 2 x 24 timer før arbejdstids begyndelse pågældende søn- og helligdag. 3. Ved overarbejde på søn- og helligdage garanteres en minimumsbetaling svarende til 4 timers løn samt overarbejdstillæg, uanset arbejdstidens længde. 14

15 4. I forbindelse med overarbejde på søn- og helligdage ydes ingen spisepauser med løn. Såfremt overarbejdet på søn- og helligdage har en længere varighed end 9 timer, ydes der dog 30 minutters spisepause med løn. 7a AFSPADSERING Såfremt medarbejderen eller virksomheden ønsker det, og den anden part accepterer det, kan overarbejde afspadseres, enten således, at en time med 50% tillæg afspadseres med 1½ time, og en time med 100% tillæg afspadseres med 2 timer, eller at overarbejde afspadseres time for time med udbetaling af overarbejdstillægget. Frihedens placering aftales mellem Coop og den enkelte medarbejder, men afvikles inden for Coop's rapporteringsperiode. Der kan inden for en turnus på 2 uger maksimalt udbetales overtidsbetaling for 12 timer. 7b SØGNEHELLIGDAGE Der ydes 100% tillæg til personale, der arbejder på søgnehelligdage: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag samt sidste søndag før jul og 1. og 2. juledag, uanset om disse falder på en søndag. Hvis en søgnedag af statsmyndighederne proklameres som helligdag i lighed med ovenfor nævnte, regnes en sådan som søgnehelligdag. Grundlovsdag betragtes som søgnehelligdag fra kl For cafeteriamedhjælpere se dog bilag 5 om arbejde på grundlovsdag. 15

16 8 REDUKTION FOR SØGNEHELLIGDAGE For både fuldtids- og deltidsansatte reduceres i uger med søgnehelligdage, herunder grundlovsdag og juleaftensdag, den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid. Reduktionen udgør for hver søgnehelligdag vedkommendes plantid divideret med 5. Reduktionen foretages i den uge, hvor søgnehelligdagen falder eller i de 2 foregående eller de 2 efterfølgende uger. Arbejde for deltidsansatte ud over den reducerede (afrundede) arbejdstid i den enkelte søgnehelligdagsuge betales med normal timeløn. Dog opnår deltidsmedarbejdere overtidsbetaling i henhold til 7, når vedkommendes præsterede arbejdstid når op over den reducerede arbejdstid for fuldtidsansatte. Arbejdstiden for fuldtids- og deltidsansatte suspenderes i uger med søgnehelligdage, og butikslederen aftaler med den enkelte placeringen af den reducerede arbejdsuges timetal ud fra lokale hensyn. Den ændrede arbejdstid skal meddeles til den pågældende senest 1 måned før søgnehelligdagen. 9 BARSEL OG ADOPTION Virksomheden udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 ugers efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 16

17 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov. Virksomheden yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 11 uger (forældreorlov). Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. kr. 135,00 pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Forældreorlov skal holdes inden for 52 uger efter fødsel. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, med mindre andet aftales. 10 FERIE 1. Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i Coop Danmark". Feriegodtgørelsen udgør 15,0%. Pr. 1. maj 2007 udgør feriegodtgørelsen 15,5% og pr. 1. maj ,0%, jf. bilag Når 15% (henholdsvis 15,5% og 16%) feriegodtgørelse af den ferieberettigende løn for en deltidsansat medarbejder i optjeningsåret med fradrag af allerede udbetalt ferietillæg oversti- 17

18 ger vedkommendes løn under ferie, udreder Coop denne difference sammen med første lønudbetaling efter pågældende ferieårs afslutning. 3. Såfremt en medarbejder forud for et optjeningsårs begyndelse kræver feriegodtgørelse af lønnen i dette optjeningsår, jf. Ferielovens 14, stk. 2, fastsættes feriegodtgørelsen til 14,40%. Medarbejder, der fratræder 31. maj 2000 eller senere, får feriekortberegning på grundlag af de nye regler. Der benyttes, som for almindelige feriedage, systemmæssigt timeregnskab for optjening og forbrug. 11 FERIEFRIDAGE 1. For alle medarbejdere under denne overenskomst beregnes i overensstemmelse med ferielovens principper for optjening og afholdelse, 5 feriefridage, der lægges i overensstemmelse med ferielovens 10 stk Uanset bestemmelsen i ferielovens 10 stk. 1, kan 1 af disse feriefridage af det enkelte arbejdssted, af driftsmæssige hensyn, lægges på en bestemt dag. Feriefridagene kan ikke placeres på en arbejdsfri dag. Lægningen drøftes forinden med medarbejderen. Feriefridagene afholdes så vidt muligt som hele fridage. 12 LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis efter samme retningslinjer, som er gældende for månedslønnede butiksmedarbejdere i Coop. 18

19 13 ARBEJDSTØJ F Efter behov ydes der hensigtsmæssig arbejdsbeklædning under hensyn til de krav til hygiejne, arbejdsmiljø og personalets fremtræden, der gælder i Coop. 14 SYGDOM OG ULYKKE 1. Under 3 måneders uafbrudt anciennitet Der ydes syge- og ulykkesløn i henhold til dagpengelovens bestemmelser, dog udbetales fuld løn de første 6 dage. 2. Efter 3 måneders uafbrudt anciennitet Sædvanlig løn under sygdom efter funktionærlovens bestemmelser. 15 ARBEJDSFORHOLDETS OPHØR 1. Under 6 måneders uafbrudt ansættelse I de første 3 måneders af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Herefter er opsigelsesvarslet 14 dage til den sidste i en måned fra begge sider. Opsigelse skal være afgivet senest den 15. i måneden kl Efter 6 måneders uafbrudt ansættelse Der henvises til funktionærlovens bestemmelser. Cafeteriamedhjælpere For cafeteriamedhjælpere se dog bilag 5 om opsigelsesvarsler. 16 REGLER FOR BEHANDLING AF FAGLIG STRID Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i Coop Danmark". 19

20 17 BESTEMMELSER VEDR. TILLIDSREPRÆSENTANTER 17 a Valg af tillidsrepræsentant 1. Medarbejderne har inden for hvert overenskomstområde og på hver plads, hvor Coop beskæftiger mere end fire af pågældende overenskomst omfattende personer, ret til af deres midte at vælge tillidsrepræsentant over for Coop. 2. Tillidsrepræsentanten skal vælges mellem de medarbejdere, der er fast beskæftiget ved Coop, og den pågældende skal normalt have arbejdet i Coop i mindst 9 måneder inden for de sidste to år. 3. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet og meddelt Coop Danmark, HR-afdelingen, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, og denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest fjorten dage efter valget. 4. Eventuel indsigelse fra Coop s side mod det foretagne valg skal være forbundet i hænde senest fjorten dage efter modtagelsen af meddelelse om valget. 5. Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med Coop udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten, jf. i øvrigt pkt. 2 ovenfor. 6. På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor han ikke arbejder, og som omfatter mere end 4 overenskomstansatte medarbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller - såfremt omstændighederne stiller sig hindrende i vejen for en sådan ordning - bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. 20

21 En valgt tillidsrepræsentant viderefører sin funktion, såfremt der som følge af sæsonmæssige udsving sker en midlertidig nedsættelse af medarbejderantallet til under b Tillidsrepræsentantens opgaver 1. Både fagbevægelsen og Coop erkender, at man skal bestræbe sig på at fremskaffe og bevare rolige og tilfredsstillende arbejdsforhold, og det påhviler derfor både virksomheden og tillidsrepræsentanterne at medvirke hertil. 2. I spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsforhold, som tillidsrepræsentanten efter lokale forhandlinger ikke finder ordnet tilfredsstillende, har tillidsrepræsentanten ret til at forebringe sin klage eller henstilling for Coop s hovedledelse, men er forpligtet til forinden at underrette den stedlige ledelse herom. 3. Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfreds med Coop s afgørelse, står det tillidsrepræsentanten frit for at anmode sit forbund om at tage sig af sagen, men det er medarbejdernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af forbundets ledelse. 4. Udførelsen af de opgaver, der påhviler tillidsrepræsentanten, skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for det produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må standse sit arbejde, må den pågældende forud træffe aftale med sin arbejdsleder. Hvis en sådan aftale er truffet, eller hvis der på Coop s foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden, skal der for den tid, der medgår hertil, aflønnes med den pågældendes personlige gennemsnitsfortjeneste. 21

22 Giver dette særlige administrative problemer, kan arbejdsstedet vælge i stedet at aflønne med overenskomstområdets gennemsnitsfortjeneste på det pågældende arbejdssted. 5. Både fagbevægelsen og Coop erkender, at der, for at tillidsrepræsentanten kan varetage sine opgaver, skal åbnes mulighed for en hensigtsmæssig løbende information og uddannelse. Tillidsrepræsentanten skal have adgang til et aflåseligt skab til opbevaring af sit materiale til udførelse af sin funktion som tillidsrepræsentant. Coop anerkender i denne forbindelse det ønskelige i, at tillidsrepræsentanten kan få adgang til at føre nødvendige telefonsamtaler og presserende samtaler med kollegerne i enrum. Der kan dog normalt ikke stilles et egentlig kontor til tillidsrepræsentantens disposition, men i det omfang, den enkelte Coop-virksomhed kan anvise et centralt beliggende sted til tillidsrepræsentantens arbejde, kan dette benyttes. 17 c Afskedigelse af tillidsrepræsentant 1. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og Coop er forpligtet til at give tillidsrepræsentanten et opsigelsesvarsel på 6 måneder ud over det i overenskomsten bestemte. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelse. 2. Hvis en Coop-virksomhed finder, at der foreligger tvingende årsager efter pkt. 1, første punktum, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i 17a, skal denne rette henvendelse til Coop Danmark, HR-afdelingen, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne om behandling af faglig strid. Mæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 14 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager 22

23 til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. 3. Tillidsrepræsentantens anmeldte stedfortræder, jf. 17a, punkt 5, har i de perioder, hvor han fungerer som tillidsrepræsentant, samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant. Såfremt en virksomhed ønsker at afskedige en tillidsrepræsentants stedfortræder uden for funktionsperioden, følges samme procedure som anført under 17c, stk. 2. Tilsvarende procedure gælder for anmeldte suppleanter for sikkerhedsrepræsentanter. 17 d Fællestillidsrepræsentant På virksomheder, hvor der er 4 eller flere tillidsrepræsentanter, er parterne enige om, at det kan være formålstjenligt, at tillidsrepræsentanterne af deres midte vælger en fællestillidsrepræsentant, der i fællesspørgsmål, f.eks. lægning af arbejdstiden, hygiejne, marketenderi, fridage o.l., kan være samtlige arbejderes tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Meddelelse om valg af fællestillidsrepræsentant skal straks bringes til arbejdsgiverens kundskab, fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre virksomhedsledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige om noget andet. 23

24 18 ARBEJDSMARKEDSPENSION Der henvises til arbejdsmarkedspensionsaftalen i Fællesbestemmelserne. Alderskriteriet er 20 år og anciennitetskriteriet er 3 måneder. Der betales følgende bidrag (hvoraf arbejdsgiveren betaler 2/3) til gældende arbejdsmarkedspension: Medarbejderbidrag Firmabidrag I alt 1. juli ,0% 8,0% 12,0% Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Medarbejderbidrag Firmabidrag I alt pr. måned pr. måned pr. måned 1. juli 2009 kr. 445,00 kr. 890,00 kr ,00 1. juli 2012 kr. 560,00 kr ,00 kr ,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. Ovennævnte bestemmelse træder i kraft den 1. juli 2009 og har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter denne dato. 24

25 19 ANSÆTTELSESBEVISER F Såfremt et ansættelsesbevis er mangelfuldt, skal Coop senest 7 dage efter anmodning fra medarbejderen eller dennes repræsentant udlevere et korrekt ansættelsesbevis, med de faktiske oplysninger som dannede grundlag for ansættelsesforholdet. I denne perioden kan krav om godtgørelse ikke pålægges Coop, medmindre der foreligger systematisk brud på lovens bestemmelser om ansættelsesbeviser. Såfremt ansættelsesbeviset herefter er mangelfuldt i henhold til Lov om Ansættelsesbeviser kan godtgørelse pålægges Coop i overensstemmelse med den til enhver tid gældende retspraksis. 20 OVERENSKOMSTENS GYLDIGHED OG OPSIGELSE Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2012 og er gældende, indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en første marts, dog tidligst 1. marts LOKALAFTALER 1 Ved lokalaftaler forstås en skriftlig aftale indgået lokalt på arbejdsstedet. 2 Lokalaftale kan indgås mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller 3F s lokalafdeling. 3. På arbejdssteder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan lokalaftale indgås mellem ledelsen og et flertal af medarbejderne. Lokalaftalen skal fremsendes til 3F s lokalafdeling og Coop HR-afdelingen, og er der ikke gjort skriftlig indsigelse over 25

26 for arbejdsstedet inden 14 dage efter modtagelsen, er lokalaftalen at betragte som godkendt. 4. Lokalaftaler kan til enhver tid skriftligt opsiges til bortfald til en måneds udgang med et gensidigt varsel på 3 måneder. Albertslund, den 13. juni F Privat Service, Hotel og Restauration Sign. Lotte Knudsen Coop Danmark A/S Sign. Jesper Kofod 26

27 BILAG 1 - TRYGHEDSAFTALE (Aftale mellem Handelskartellet og Coop Danmark) 1 Aftalens gyldighedsområde Aftalen vedrører alle overenskomstområder mellem parterne. 2 Aftalens formål Aftalen skal medvirke til sikring af arbejdstilfredsheden og medarbejdernes tryghed i ansættelsen og således bidrage til fremme af et godt arbejdsklima. 3 Information For at give den enkelte medarbejder mulighed for egen vurdering af sikkerheden for den fortsatte beskæftigelse er Coop og landsklubberne ansvarlige for, at der gennem samarbejdsorganerne og på anden måde gives en løbende information om virksomhedens aktuelle situation og om dens planer for fremtiden i det omfang, disse oplysninger ikke skader Coop s interesser. Informationen underbygges i nødvendigt og muligt omfang med regnskaber, budgetter, handlingsplaner eller lignende. 4 Ændringer af arbejdspladsen I forbindelse med iværksættelse af arbejdspladsændringer gives der så tidligt som muligt de enkelte, berørte medarbejdere og den stedlige tillidsrepræsentant konkret oplysning om, hvordan de pågældende medarbejderes situation påvirkes af ændringerne, og medarbejderne har ret til på anmodning at drøfte evt. spørgsmål i tilknytning til ændringerne med nærmeste overordnede. 5 Opsigelse 1. Ved opsigelser skelnes mellem fire forskellige årsagsgrupper: a. Opsigelser som følge af aktivitetsnedgang, der skyldes svigtende afsætning og lignende. 27

28 b. Opsigelser som følge af rationalisering og strukturel omlægning af arbejdspladsen. c. Opsigelser som følge af svigtende evne til at varetage fortsat beskæftigelse, f.eks. som følge af invaliditet, sygdom eller svagelighed. d. Opsigelser som følge af andre forhold hos medarbejderen, f.eks. utilfredsstillende arbejdsindsats, som ikke kan afhjælpes ved træning, eller samarbejdsvanskeligheder. 2. Tillidsrepræsentanten skal orienteres om de individuelle afskedigelser, der er nævnt i stk. 1 c og d. 3. Opsigelse af medarbejdere med over 3 års anciennitet som følge af de grunde, der er nævnt i stykke 1, punkterne a og b, skal søges modvirket ved langtidsplanlægning og ved omskoling og/eller flytning, evt. med økonomisk støtte. 4. Ved fuldt bortfald af stillinger under de omstændigheder, der er nævnt i stykke 1, punkterne a og b, skal der søges tilbudt berørte medarbejdere anden passende beskæftigelse. Om et beskæftigelsestilbud er passende, vurderes konkret i forhold til medarbejderens hidtidige stilling, uddannelse og evner. Et stillingstilbud er ikke passende, såfremt det indeholder forringelser i forhold til rejseafstand fra bopæl til arbejdssted, stillingsindhold og indtjening, som går væsentligt ud over grænsen for ændringer, der kræver personligt opsigelsesvarsel. Coop s regler vedrørende flyttegodtgørelse og boliglån til medarbejderne finder anvendelse. 5. Kan der ved opsigelse af grunde som nævnt i stk. 1, punkterne a og b, ikke tilbydes anden passende beskæftigelse inden en måned før opsigelsesvarslets udløb, ydes der medarbejderen en fratrædelsesgodtgørelse, der ud over evt. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2 a, beregnes således på grundlag af uafbrudt anciennitet: 28

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007 3.11.0 Overenskomst mellem HK HANDEL og Coop Danmark A/S Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstområdet... 5 2 Minimallønninger for

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

OVERENSKOMST 2012 2014. mellem. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) Hovedoverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST 2014 2017 For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017 OFFSHORE- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere