Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Greve Kommune Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Generelt om revisionens udførelse Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Almindelige revisionshandlinger Forretningsgange Revision af bilagsmaterialet Revision af personsager Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område Revision af edb-systemer 3 3. Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Design af ledelsestilsyn Jobcenter (Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelseministeriet) Omfang af det udførte tilsyn Jobcenter (Beskæftigelsesministeriet) Systematisk fejl vedrørende nedsættelse af kontanthjælp til unge 25 år jf. aktivlovens 25f revisionsbemærkning nr. 4 (Beskæftigelsesministeriet) Manglende nedsættelse af hjælpen eller stillingtagen til behovsbestemt tillæg Systematisk fejl vedrørende snitflade mellem ydelsescenter og Jobcenter Revisionsbemærkning nr. 5 (Beskæftigelsesministeriet) Fejlkonteringer mellem aktiv/passiv kontering Systematisk fejl vedrørende aktivkontering af forsørgelsesydelser i perioder med ferielukning på uddannelsesinstitutioner Revisionsbemærkning nr. 6 (Beskæftigelsesministeriet) Fejlkonteringer mellem aktiv/passiv kontering 5 4. Resultatet af revisionen Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger 7 5. Afslutning 7

3 Deloitte 1 1. Indledning Vi har den 28. juni 2013 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og vil i tilknytning hertil påtegne de af kommunen udarbejdede refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, revisionsaftale, kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr af 28. december 2011 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. Bekendtgørelse nr. 890 af 18. september 2009 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens 1, mv. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Bekendtgørelse nr. 202 af 2. marts 2012 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (finder anvendelse for opgørelse af medfinansieringsbidrag fra a-dagpengeuge 10 i 2012 og frem). Bekendtgørelse nr. 992 af 14/ om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige (finder anvendelse for opgørelsen af bidrag for a-dagpenge, der vedrører a-dagpengeuge til og med a- dagpengeuge ). Beretningen omfatter alene de sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af refusion og tilskud, jf. ovennævnte bekendtgørelser. 2. Generelt om revisionens udførelse 2.1 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Vi henviser til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet, hvor revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor er beskrevet. 2.2 Almindelige revisionshandlinger Vi har efterprøvet, hvorvidt regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har endvidere vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

4 Deloitte Forretningsgange Ved revisionen af de enkelte områder har vi testet, om de eksisterende forretningsgange med tilhørende kompetencefordelingsplaner og interne instrukser samt sagsbehandling, herunder anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 2.4 Revision af bilagsmaterialet Bilagsmaterialet er gennemgået ved stikprøver afhængig af de forskellige områders karakter. Det er herunder påset, om bogføringen er behørigt dokumenteret gennem indtægts- og udgiftsbilag, herunder uddata fra systemer samt, om beløbene er korrekt bogført. Det er ligeledes påset, om bilagene er forsynet med korrekte attestationer og anvisninger, og om udgiftsbilag er kvitterede. 2.5 Revision af personsager Revisionen af personsager er tilrettelagt efter bestemmelserne i revisionsbekendtgørelserne. Vi har ved udvælgelsen af sager lagt vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisionens vurdering. Det er under vores sagsrevision påset, om bevilgede ydelser mv. har været i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser mv. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. I sager, hvor der er ydet hjælp med tilbagebetalingspligt, udlagt underholdsbidrag mv., er det påset, om de derved opståede tilgodehavender er underkastet betryggende administration. Omfang og konklusion på sagsgennemgangen fremgår af bilag Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område I forbindelse med årsafslutningen har vi påset, om de i årets løb trufne dispositioner er kommet rigtigt til udtryk i regnskabet. Vi har foretaget afstemninger, analyser og lignende i det omfang, vi har anset det for nødvendigt for at få bekræftet regnskabets rigtighed. Samtlige konti, hvis enkelte beløb er genstand for personbogføring, er afstemt med det foreliggende registrantmateriale. Vi har påset, at der er afgivet oplysninger til SKAT om de udbetalte skattepligtige ydelser.

5 Deloitte Revision af edb-systemer Af gældende regnskabsbekendtgørelse fremgår det, at " kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner " Vi har påset, at der foreligger sådanne erklæringer fra KMD for følgende edb-systemer, som kommunen har anvendt i regnskabsåret: Underholdsbidragssystemet (UHB) kreditor Boligstøtte, boligydelse og boliglån Børneydelsessystemet Dagpenge KMD social pension KMD-aktiv 3. Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen generelt er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har væsentlige betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende revisionsbemærkninger samt kommentarer i bilagene til nærværende beretning. 3.1 Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Design af ledelsestilsyn Jobcenter (Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelseministeriet) Det er konstateret, at de overvejelser, der ligger til grund for fastlæggelse af kontrolniveau og fravalg af udgiftsområder, ikke fremgår af forretningsgangene for intern kontrol, ligesom det ikke fremgår af forretningsgangen, hvordan der følges op på, om ledelsestilsynet udføres, resultaterne af det udførte tilsyn samt hvordan opfølgning og berigtigelse af fundne fejl foretages. Vi har aftalt med kommunen, at forretningsgangen for ledelsestilsyn suppleres med et notat eller ajourføres med oplysninger, der dokumenterer de overvejelser, som ligger til grund for fastsættelse af kontrolniveauet, herunder væsentlighed, risiko og fravalg.

6 Deloitte 4 Vi anbefaler endvidere, at kommunen ajourfører forretningsgangen for ledelsestilsyn, så det sikres, at centerledelsen er oplyst om og har taget stilling til, at ændringer i driften og refusionen er relevante og tilstrækkelige Omfang af det udførte tilsyn Jobcenter (Beskæftigelsesministeriet) Rettidighed Det fremgår af jobindsats, at kommunens manglende aktive tilbud for dagpenge udgør 6%, og for kontanthjælp udgør 11%. Det fremgår ikke, at problemstillingen indgår i kommunens ledelsestilsyn, eller at kommunen på anden vis har kontrolleret, at kommunen har berigtiget den for meget hjemtagne refusion. Kommunen havde på tidspunktet for vores revision afholdt udgifter til manglende rettidighed på området for forsikrede ledige på 7,5 mio.kr. og på området for kontanthjælp på 1,3 mio.kr. Vi har drøftet problemstillingen med Jobcentret, og det er oplyst, at jobcentret fremadrettet vil tilrette ledelsestilsynet, så det sikres, at lignende problemstillinger opdages i forbindelse med det løbende ledelsestilsyn, og at der tages generelt stilling til problemet, herunder foretages en analyse af problemets omfang samt beskrivelse af en handleplan på området med henblik på at udnytte de informationer, som ledelsestilsynet belyser. Konklusion Vi har i forbindelse med vores revision af 2012 foretaget en vurdering af ledelsestilsynet på området, som ud over ovenstående problemstilling har fungeret tilfredsstillende. Problemstillingen påvirker således ikke vores generelle opfattelse af, at området generelt administreres i overensstemmelse med reglerne på området. I forhold til den konkrete problemstilling har kommunen foretaget en skønsmæssig berigtigelse på området, svarende til, at yderligere 0,6 mio.kr. afholdes uden for refusionsordningen med staten i forbindelse med endelig afregning af statsrefusion Forholdet giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 3.2 Systematisk fejl vedrørende nedsættelse af kontanthjælp til unge 25 år jf. aktivlovens 25f revisionsbemærkning nr. 4 (Beskæftigelsesministeriet) Manglende nedsættelse af hjælpen eller stillingtagen til behovsbestemt tillæg I to sager blev det konstateret, at der ikke var foretaget nedsættelse af hjælpen efter 6 måneder på kontanthjælp. Det fremgik ikke i de udtagne sager, at der er taget stilling til, om der var tale om en persongruppe, hvortil der skulle ydes behovsbestemt tillæg til personer på nedsat hjælp, i nogen af de udtagne sager. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at der er tale om en systematisk fejl. Kommunen har hertil oplyst, at der er foretaget en systematisk gennemgang af sager for unge under 25 år, og på baggrund

7 Deloitte 5 heraf vil der blive foretaget eventuelle berigtigelser. Endvidere er der lavet en forretningsgang, der forebygger ovennævnte problem fremadrettet. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af Systematisk fejl vedrørende snitflade mellem ydelsescenter og Jobcenter Revisionsbemærkning nr. 5 (Beskæftigelsesministeriet) Fejlkonteringer mellem aktiv/passiv kontering I to sager har vores revision givet anledning til bemærkninger om fejlkonteringer mellem aktive/passive konti. Problemstillingen er ikke opdaget i ledelsestilsynet, hvorfor det er vores opfattelse, at der er tale om en generel fejl. Vi har på baggrund heraf anbefalet, at der foretages korrektion af indholdet i ledelsestilsynet samt udarbejdes en analyse med henblik på at vurdere problemstillingens omfang. Kommunen har hertil oplyst, at "Der udtages stikprøve til belysning af problemets omfang. Herefter tages stilling til generel berigtigelse. Ydelsesteamet og Jobcenteret udarbejder en arbejdsgang som imødekommer problemet". Det er endvidere oplyst, at "kommunen køber et særligt modul til Work- Base, der sikrer udveksling af oplysninger mellem WorkBase og KMD-aktiv. Det betyder, at en stor del af den nødvendige dataudveksling mellem systemerne sker hurtigt og automatisk, hvilket styrker kommunikationen mellem Jobcenter og Ydelsescenter. Det vil blive implementeret i løbet af efteråret 2013" Det er på baggrund af kommunens svar vores opfattelse, at problemstillingen bliver håndteret, og vi følger op på de konkrete berigtigelser i forbindelse med vores revision af Systematisk fejl vedrørende aktivkontering af forsørgelsesydelser i perioder med ferielukning på uddannelsesinstitutioner Revisionsbemærkning nr. 6 (Beskæftigelsesministeriet) Fejlkonteringer mellem aktiv/passiv kontering Det er konstateret, at forsørgelsesudgifter der ydes under revalidering på uddannelsesinstitutioner, der holder ferielukket, bogføres på konti med høj statsrefusion, og ikke som det fremgår af Arbejdsmarkedsstyrens skrivelse af 6. april 2011, at "Når en revalidend, der deltager i et tilbud, har mere end 14 dags sammenhængende fravær i en kommunal opgørelsesperiode, deltager den pågældende ikke aktivt i tilbuddet. Om fraværet er planlagt, skyldes lovligt forfald, ferie eller andet har ingen betydning for refusionen. Under uddannelsesinstitutionernes længerevarende ferielukninger modtager kommunen derfor 30 pct. I refusion af revalideringsydelsen"

8 Deloitte 6 Kommunen har hertil oplyst, at "at kommunen ikke er enig i Arbejdsmarkedsstyrelsens tolkning af reglerne jf. skrivelse af 6. april 2011, som revisionen senest har refereret til. I henhold til Bek. om kommunernes ret til refusion af udgifterne til bl.a. revalideringsydelse 6 stk. 2 står: "Stk. 2. En person anses for at deltage aktivt i tilbuddet, med mindre personen har mere end 14 dages sammenhængende fravær i en kommunal opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden er den periode, som kommunen benytter ved beregning af en persons månedlige ydelse, jf. 89 i lov om aktiv socialpolitik." Og i vejledningen til LAS omkring revalidering punkt 293 står "Personer, der modtager revalideringsydelsen, bevarer denne i ferieperioder, hvor uddannelsesinstitutionen er lukket" I kommunens optik går fravær jf. 6 stk. 2, således på fravær fra den fastlagte jobplan. Ferielukning af uddannelsessted, er således ikke at betragte som fravær fra den fastlagte jobplan, hvorfor kommunen fastholder retten til høj refusion i perioder med institutionslukning". Konklusion Vi beder på baggrund heraf ministeriet afgøre forholdet. 4. Resultatet af revisionen 4.1 Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision I henhold til gældende bestemmelser for revision af områder med statsrefusion skal vi fremdrage forhold af principiel eller økonomisk betydning samt tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl. I det følgende anfører vi de kommentarer, som vores revisionsarbejde har givet anledning til. Kommentarerne kan virke detaljerede, da de enkelte ressortministerier stiller krav til rapporteringen Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Der henvises til bilag Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Vi har gennemgået kommunens besvarelser af tidligere års fremsatte revisionsbemærkninger til de sociale regnskaber. Det er påset, at byrådets afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger er iagttaget, og at eventuelle berigtigelser er foretaget. Med hensyn til opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser henvises til bilag 1-4.

9 Deloitte Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Social- og Integrationsministeriet Vi har modtaget Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for 2011 af 27. marts Opfølgningen herpå fremgår af bilag 1. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet) Vi har modtaget Arbejdsmarkedsstyrelsen decisionsskrivelse af 25. marts Opfølgningen herpå fremgår af bilag 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vi har modtaget ministerets generelle decisionsskrivelse af 11. april Der fremgår ingen opfølgningspunkter. 5. Afslutning Som afslutning på den udførte revision har vi påtegnet følgende opgørelser: Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter Anmodning om endelig restafregning vedrørende integrationsområdet Anmodning om statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2012 København, den 14. august 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Østerdal statsautoriseret revisor MV(Eila/Käthe) T:\Data\11\120779\2013\120779rb2012 Social.docx

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere