ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger"

Transkript

1 ODDER-ARIVSYSTEMET på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver

2 Indhold: Indledning 3 Odder-arkivsystemet Administration rand- og bygningsadministration Skattevæsen Social- og sundhedsvæsen Skolevæsen Vejvæsen Samfundsforhold i øvrigt Miljø 44 2

3 evaring og kassation af journalsager på papir efter 1. april 1970 henlagt efter Odder-arkivsystemet Den følgende Odder-journal- og arkivplan er forsynet med markeringer til brug for kommunens bestemmelse af, hvilke journalsager på papir der skal bevares eller kan kasseres i overensstemmelse med reglerne i Statens Arkivers bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne (i det følgende benævnt: bek.). Reglerne gælder for journalsager, der er afsluttet efter 1. april evaringstilkendegivelserne kan være givet ved henvisning til en eller flere paragraffer i bekendtgørelsen, men i hovedsagen er bestemmelsen af, om sagerne i de pågældende grupper skal bevares eller kasseres, markeret på to måder: I de tilfælde, hvor alle sager under den pågældende emnegruppe/journalgruppe skal bevares, er dette markeret med et. I de tilfælde, hvor bevaring eller kassation af sagerne under journalgruppens emne er afhængig af den enkelte sags funktion i sammenhængen, er der anbragt et b/k ud for journalgruppen. estemmelsen af, om en sag i gruppen skal bevares eller kasseres, afgøres i disse tilfælde af sagens funktion. -markering ved en journalgruppe betyder således, at alle sager under det pågældende emne ubetinget skal bevares. Det er for eksempel sager om organisation, planlægning, regler, principafgørelser, fastsættelse af takster, indgåelse af kontrakter, kontrol, klager o.lign. /k-markering ud for en journalgruppe betyder således i reglen, at nogle sager i gruppen skal bevares og andre kan kasseres, alt efter sagernes funktion. Det er således ikke emnet, men funktionen, der er afgørende. Det er typisk sager, der afgøres ud fra gældende regler, herunder lånoptagelse og udlån, udpantning, opkrævning, indhentning af tilbud, fritagelse for eller henstand med betaling, garantier, erstatning, salg af varer og tjenester. Endvidere modtagne gaver, tilskud, refusioner etc., statistik og dataindsamling for andre myndigheder, ren information og lign. Til kommunens nærmere vejledning er en række eksempler på de to typer funktioner givet på de følgende sider. - FUNTIONER. Funktioner, der bestemmer sager til bevaring Organisation ommunens styrelse/kommunale opgaver ommunale sammenslutninger, fællesskaber, foreninger, selskaber m.v. Medlemsskab af andre foreninger, råd m.v. ommunens ydre grænser Det offentliges struktur/udvikling ommunalbestyrelsen og dens virke Økonomiudvalg (magistraten) og andre udvalg under kommunalbestyrelsen estyrelser, råd og nævn i kommunen 3

4 ommunale hverv og repræsentation i bestyrelser, arbejdsgrupper og lign. ommunens organisation. Opgavefordeling, sagsbehandlingsprocedure, arbejdsrutiner og lign. Fremstilling af kommunale publikationer Information, kommunikation, service over for borgerne Offentlighed i forvaltningen Planlægning, regler, vedtægter og principielle afgørelser Politik, målsætning Egne statistikker, dataindsamlinger, undersøgelser, prognoser Oversigter og fortegnelser Forsøgsordninger Ekspropriation, syn og taksation, forlig ommunale planer og planforslag for hele og dele af kommunen ommunale tilladelser, godkendelser og dispensationer Projekter og projektforslag Regler, vedtægter, regulativer, deklarationer, principielle afgørelser m.v. Aftaler og overenskomster endelser Mødereferater, der indgår i sagsbehandling Økonomi udget og regnskab Tillægsbevillinger, anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb Fastsættelse af afgifter (takster, priser, bidrag og lign.) for ydelser Forsikringer vedr. personer Tilskud til borgere og foreninger Godkendelse af institutioners og foreningers budget, regnskab og takster ontrakter, leasing og leje ontrol og klager Revision og revisionsanmærkninger lager til kommunen og dens institutioner over administrationsudøvelsen lager til højere myndigheder over kommunen og dens institutioner Tilsyn med kommunen og den institutioner, herunder forbud, påbud og henstillinger fra højere myndigheder. Årsberetninger og andre periodiske beretninger ontrol med udøvende virksomhed (institutioner og lign) - FUNTIONER Funktioner, der bestemmer sager til kassation Økonomi udgetomplaceringer Overførsel Afskrivninger Likviditetsbudgetter, kassebeholdning og driftskapital Lånoptagelse: ommunalån, realkreditlån m.v. Licitationer, indhentning af tilbud m.v. Fonde 4

5 Gæld, udlæg, udpantning og opkrævning Moms idrag, gaver, sponsorstøtte til kommunen Afregning af afgifter til og fra staten m.fl. Refusioner, tilskud, byrdefordeling Forsikring vedr. løsøre/tingskade Fritagelse for betaling Henstand, eftergivelse Udlån Pantebreve, obligationer, aktier Offentlig støtte Garantistillelse til kommunen ommunegarantier Erstatninger øder, der pålægges kommunen onkrete rutineprægede sager Rutineafgørelser ud fra gældende regler/vedtægter eller præcedens m.v. Udlån af kommunal ejendom (lokaler, anlæg, materiel m.v.) Salg af varer og tjenester Statistik, dataindsamlinger og undersøgelser foretaget af andre myndigheder lager til kommunen over andre myndigheder Informativt materiale Informativt materiale, der ikke indgår i sagsbehandling opisager til orientering etc. 5

6 Odder-arkivsystemet forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager efter 1. april markerede grupper bevares i deres helhed sager i grupper med b/k-markering bevares efter deres funktion, jf. eksemplerne på forrige side ADMINISTRATION 10 ommunalbestyrelsen 10-1 Styrelsesvedtægt Forretningsorden 10-2 orgmesteren, alment 10-3 ommunalbestyrelsens medlemmer, alment ommunalbestyrelsens medlemmer, uddannelse, kursus o.l. b/k 10-4 Udvalg, kommissioner og nævn samt dagsordner (alfabetisk) 10-5 Dagsordner til kommunalbestyrelsesmøder 10-6 Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer b/k 10-7 Offentlighed i forvaltningen Offentlighedsloven Forvaltningsloven 10-8 Pressen (presseudtalelser) 10-9 esøg til kommunalbestyrelsen og rådhuset b/k orgermøder, borgerinformation Spørgetid Nærdemokrati Frikommuner 11 ommunens personale 11-1 Tjenestemandsvedtægt, forvaltning, -udøvelse Organisationsplan Samarbejdsudvalg oordinationsudvalg Tillidsmænd, tillidsmandsregler Personaleforening Sikkerheds- og sundhedsarbejde b/k Sikkerhedsorganisation b/k Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsgruppen b/k ursus b/k edriftssundhedstjenesten b/k 11-2 Ledergruppen b/k 11-3 ontorpersonale, alment b/k 11-4 Instrukser for kontorpersonalet 11-5 ontorpersonalets uddannelse b/k Forvaltningshøjskolen b/k 6

7 Dansk ommunalkursus b/k Handelsskole b/k Den ommunale Højskole b/k Den Sociale Højskole b/k Dansk yplanlaboratorium b/k Teknologisk Institut b/k Danske Arkitekters Landsforening b/k Civilforsvarshøjskolen b/k ommuneforeningen b/k ommunedata b/k ommunernes ursusvurderingsråd b/k 11-6 Vedtægter og overenskomster Normeringsplan 11-7 Lønninger, almene sager b/k Diæter til tjenestemænd b/k ørselsgodtgørelse til tjenestemænd m.fl. b/k Telefongodtgørelse b/k Lønmodtagernes garantifond b/k 11-8 Pensionsoversigt b/k Pensionsforsikring b/k Pensionsoverenskomst b/k Gruppelivsforsikring b/k 11-9 Ferie b/k Arbejdstid b/k Underskriftsblade, prokura b/k Frigørelsesattester b/k Tjenestemandslån b/k Statistik Personaletælling, kommunen Praktikanter b/k Faglige møder, arbejdsnedlæggelse Jobbank/-register b/k Det kommunale personale For alle grupper under 11-20, se bek. bilag 1, afsnit 4D: personalesager for ansatte som er født den første i en måned og for personer i lederstillinger bevares ommunalbestyrelsens medlemmer Tjenestemænd adeanstalters personale randvæsenets personale ørnehaver, vuggestuer og integrerede institutioners personale Familievejledere Sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, skolelæger, skolesygeplejersker, skolesundhedsplejersker, børnetandpleje (tandlæger og øvrigt personale) eskæftigelses- og ergoterapeuter Plejehjems- og sygehjemspersonale 7

8 ulturel forvaltning/skolevæsen Skolesekretær Lærere/vikarer Pedeller/skolebetjente Rengøringspersonale Lærere under fritidsloven Ungdomsklubbers ledere, personale ibliotekspersonale Skolebibliotekarer Teknisk forvaltning Civilingeniører Akademiingeniører Teknikumingeniører onstruktører Tekniske assistenter, tegnere m.v Vejformænd ommunalarbejdere, formænd, gartnere m.fl Værkerne Elværkets personale Gasværkets personale Varmeværkets personale Miljø Vandværkets personale Levnedsmiddelkontrollaboratoriets personale 12 Lokaler, inventar, kontorhold 12-1 Administrationsbygning, almene sager 12-2 antine b/k Lokalers renholdelse b/k Lys b/k Vand b/k Varme b/k 12-3 Inventar og telefoner b/k 12-4 ontormaskiner b/k 12-5 ontormaterialer, blanketter m.v. b/k 12-6 Håndbøger og tidsskrifter b/k 12-7 ommunedata og edb b/k ommunedata b/k Edb-maskiner (hardware) b/k Edb-programmer (software) b/k 12-8 Arkivering, arkivordning samt journalisering b/k 12-9 Systemer, rationalisering b/k Annoncer b/k Nattevagt, vægterordning b/k Fællesindkøb b/k Leverandører b/k 8

9 Tilbud b/k Ordrer b/k Følgesedler b/k Fakturaer b/k 13 udget og regnskab 13-1 Totalbudget Sammendrag af budget evillingsoversigt udgetomplaceringer b/k Tillægsbevillinger Specifikation til budget Tværgående hovedartsoversigt Personaleoversigt/-overslag for budgetåret og overslagsårene Likviditetsbudget b/k Investeringsoversigt Anlægsbevillinger/-regnskab Mellemregninger mellem budget og finansielle status b/k Præstationsoversigter Takstkalkulationsoversigt udgetkontrol Investerings- og lånerammer b/k Langtidsplanlægning (fysisk/økonomisk) 13-2 Totalregnskab Sammendrag af regnskab Regnskabsoversigt Specifikationer til regnskab Tværgående hovedartsoversigt vedr. regnskab Finansiel status ommunens faste ejendomme (regnskabsmæssig status) Fortegnelse over kautionsforpligtelser Mellemregninger mellem regnskab og den finansielle status b/k 13-3 Socialregskab Socialregnskab, selvejende institutioner 13-4 Overførsel til næste budgetår b/k 13-6 Revisionen Revisionsantegnelser og decision 13-7 asseeftersyn 13-9 Likvide aktiver b/k assebeholdning b/k ank, sparekasse og girobeholdning b/k Legater b/k Deposita b/k Diverse transporter b/k yrdefordeling b/k ommunal udligning b/k Generelle tilskud b/k 9

10 Andre tilskud b/k Merværdiafgift af kommunens arbejde og produkter b/k Momsfond b/k Statstilskud til diverse foranstaltninger b/k Miljøinvesteringer b/k Erhvervsejendomme b/k Isoleringsarbejder b/k etalingsvedtægter, alment PC b/k Arbejdsgivernes elevrefusion b/k 14 Formue og gæld 14-1 Formue og afskrivning 14-2 Lån b/k Afdrag med kasseobligationer b/k 14-3 Garantiforpligtelser b/k 14-4 autionsforpligtelser b/k ommunegaranterede pantebreve b/k 14-5 Aktier b/k 14-6 Obligationer b/k 14-7 Andre værdipapirer, pantebreve b/k 14-8 Fonds b/k 14-9 Depoter og lignende b/k 15 Valg 15-1 ommunale valg og valgbøger 15-2 Folketingsvalg og valgbøger 15-3 Folkeafstemninger, kommunale afstemninger 15-4 Amtsrådsvalg, valglister og valgbøger (valgbøger), valglister: se Menighedsrådsvalg b/k 15-6 Valgdistrikter 15-7 Diverse b/k 15-8 Valglister, stemmesedler, valgkort Skal kasseres jf. lovbek. 263 / Valg, opstillingskreds Partistøtte Europaparlamentet, valg til b/k 16 Statistik, tællinger m.v. Grupper under 16: Egne tællinger og statistik bevares altid Folketælling b/k 16-2 Folkeregister, indberetninger m.v. b/k 16-3 Flyttemeddelelser b/k 16-4 Lægdsrulle b/k 16-5 Landbrugstælling og statistik (egne tællinger) reditmarkedsstatistik (egne tællinger) Statistik vedr. kommunale forhold (egne tællinger) 16-6 Erhvervstælling (egne tællinger) 16-7 Pristalsindberetninger, detailpriser b/k 10

11 16-8 Rationeringer, restriktioner b/k 16-9 Prognose vedrørende befolkningsudvikling 17 ommunens ejendomme 17-1 ommunens ejendomme b/k Grupper under 17-1: N bek. bilag 1 afsnit Syn af kommunens bygninger og pladser Olieleverancer til kommunens ejendomme b/k Lejekontrakter for kommunens ejendomme b/k Rengøring, kommunens ejendomme b/k Vedligeholdelse af arealer ved komm. ejend. b/k 17-3 Parker, grønne områder b/k Grupper under 17-3: N: bek. bilag 1 afsnit 7-C Legepladser, skrammellegepladser, knallertbaner b/k 17-4 Ejendomme, der tilbydes kommunen eller kommunen ønsker b/k 17-8 ommunens lejemål b/k 18 Forsikringsvæsen 18-1 Ulykkesforsikring Indberetning til ulykkesforsikringen og arbejdstilsynet Valg til ulykkesforsikring b/k ollektiv ulykkesforsikr. for kommunalbestyrelsesmedlemmer 18-2 autionsforsikring b/k 18-3 Tyveriforsikring b/k 18-4 Frivillig skolebørnsforsikring b/k Ungdomsskoleelevforsikring b/k 18-5 Grundejerforsikring b/k Glasforsikring b/k 18-6 Motorkøretøjsforsikring b/k nallertforsikring b/k 18-7 randforsikring b/k Løsørebrandforsikring b/k 18-8 Ansvarsforsikring b/k 18-9 Stormskadeforsikring b/k Anmeldelsesblanketter (forsikring) b/k Fartøjsforsikring b/k Forsikringsselskaber b/k Forsikringsoversigt b/k Reguleringsskemaer, forsikring b/k 19 Forskelligt 19-1 ommunesammenlægning og kommunegrænser ommunegrænser, regulering 19-2 ommune- og byvåben, herunder bomærke 19-3 Administrative forhold, klager over Postvæsenet, -distrikter b/k 19-4 Registersikkerhed b/k Registertilsynet b/k 11

12 Sikkerhedsregulativ, uddybende regler Registerforskrifter Tilslutning til registre b/k Registerindsigt b/k Videregivelse af oplysninger b/k Terminaler b/k ommunepulje (edb) og transaktionssammenhænge b/k rugervejledning om sikkerhedssystem b/k Terminalautorisationer b/k enyttelsesstatistikker Sikkerhedsrapporter, Registersikkerhed Information til operatører, områdeansvarlige og sikkerhedsledere b/k 19-5 Amtsrådet og dets forhandlinger b/k Tilsynsrådet Amtskommunernes og kommunernes forskningsinstitut b/k 19-6 Fælleskommunale opgaver 19-7 Diverse (beretninger, byreklame, flagreglement, forskellige møder) b/k yjubilæer, byfester Ligestillingsrådet Overordnet offentlig struktur valitet/ -sikring 12

13 20-29 RAND- OG YGNINGSADMINISTRATION 20 randvæsen, love m.v randvedtægt og brandkredse 20-2 randloven b/k 20-3 Udrykninger m.v. b/k 20-4 ygningssyn, særlige (brandsyn) b/k 20-5 randsikring af ældre ejendomme b/k 21 randmandskab Vedr. de enkelte ansatte, se bek. bilag 1 afsnit 4C 21-1 randinspektør b/k 21-2 randfogeder og brandmandskab, almene sager b/k 21-3 Civilforsvarsleder, almene sager b/k 22 randmateriel, sprøjtehuse m.v randslukningsmateriel b/k 22-2 randstation b/k N: Sager vedr. nybyggeri, udsmykning og renovering bevares Sprøjtehus b/k 22-3 randdamme og brandhaner b/k 23 randvæsen 23-1 randvæsen b/k 23-2 randslukningsoverenskomst 23-3 Redningskorps b/k 24 ygningsvæsen 24-2 ygningsinspektør, tilsynsførende almene sager b/k 24-4 Ibrugtagningstilladelse b/k Regulering af byggevirksomheden b/k yggestop b/k 24-5 Ulovligt byggeri b/k 24-6 Helårsbeboelse b/k 24-7 Sommerhuse og fritidsboliger b/k 24-8 ygge- og anlægsvirksomhed, indberetn. b/k ebyggelsesattest b/k 24-9 Ejerlejligheder b/k enzintankanlæg b/k Momsgodtgørelse for byggeri b/k yggeri, diverse b/k Energibesparende foranstaltninger b/k Arbejdsmiljøfremmende foranstaltninger b/k yfornyelse og boligforbedring b/k Alm. bestemmelser b/k yområder b/k eboelsesejendomme b/k Forbedring af utidssvarende boliger b/k 13

14 Genhusning b/k yfornyelsesselskaber b/k Ekspropriation Offentlig støtte b/k ondemnering b/k yfornyelsesnævn Diverse b/k 25 yggeregulering 25-1 yggeregulering b/k yggeloven b/k ygningsreglement Småhusreglement 25-2 Dispensation fra byggeregulering 25-3 Diverse (bygningsmaterialer, rottesikring) ved sommerhuse b/k 25-4 Forbedringsarbejde mv. i helårsboliger b/k 26 oligbyggeri med statsstøtte 26-1 yggestøttelovgivning, almene sager b/k 26-2 Statslån til boligbyggeri b/k 26-3 eboerindskud, alment b/k Lån til beboerindskud b/k oliglån b/k Garanti for lån til beboerindskud b/k Udgåede og indfriede lån til beboerindskud b/k 26-6 vadratmetertilskud, driftstilskud b/k 26-7 oligforeninger, -selskaber b/k Andelsboligforeninger, private b/k 26-8 Lejekontrol i statslånebyggeri b/k 26-9 Hypotekbanken (restgæld på statslånsejendomme) b/k oligbyggeri, socialt b/k Arbejderboliger b/k Ungdomsboliger b/k 27 yplaner og fysisk planlægning 27-7 y- og landzonebestemmelser, alment 27-8 Tilbudspligt til kommunen b/k ommuneplanlægning, alm. bestemmelser Landsplan b/k Regionplan b/k Sektorplaner DS b/k Vejdirektoratet b/k ommuneplanlægning ommuneplanens forudsætninger ( 5) Redegørelse for hovedspørgsmål og planlægningsmuligheder ommuneplan, hovedstruktur ommuneplan, rammer for lokalplanlægning 14

15 Tidsfølgeplaner Forbud iht Skæmmende bebyggelse/skiltning ( 44) b/k Lokalplaner X-område Foreløbigt forslag Offentliggørelse Alternative forslag Speciel underretning Indsigelser Endelig vedtagelse Retsvirkninger Ekspropriation - taksation Servitutter Dispensationer Y-område Foreløbigt forslag osv. (som osv.) 28 Udstykninger 28-1 Private udstykninger, erklæringer og approbationer b/k (Udstykning af kommunens ejendomme: se gruppe 17) Gadejord b/k 28-2 Notering af landbrugsejendomme b/k Samdrift og sammenlægning af landbrugsejendomme b/k Forpagtning af landbrugsejendomme, alment b/k Fortegnelse over landbrugsejendomme 28-3 Matrikelkort, matrikelvæsen b/k ortmateriale (luftfoto m.v.) Landmåling, fikspunkter 28-4 Deklarationer, servitutter 28-5 lager over manglende vedligeholdelse af private grunde 28-6 Jordfordeling b/k 29 Forskelligt 29-1 Skorstensfejning, takster m.v. b/k 15

16 30-39 SATTEVÆSEN 30 Skattevæsen 30-1 Ligningskommissionen b/k Ligningsplaner Statistikker Ressourcer b/k lager Dagsordner og referater Tilsyn med ligningsarbejdet Mødeplaner b/k Slutligning b/k Se i øvrigt bek. bilag 1 afsnit 5A 30-2 Skattearbejdets organisering Amtsskatteinspektoratet b/k Ligningsplaner Tilsyn ontrolaktioner - regionale Indberetning om gaveafgifter b/k Statsskattedirektoratet b/k Ligningsplaner Statistikker (egne statistikker) ontrolaktioner - landsdækkende Indberetning om kommune- og kirkeskat b/k Vejledninger b/k 30-6 Socialindkomst b/k Dobbeltbeskatningsoverenskomster Frigørelses- og afståelsesafgift b/k Henstand skadesløsbrev b/k Afregning med amtskommunen b/k 31 Personlig kommuneskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 31-3 eskatningsprocent, skatteskalaer, fjernarkiv 31-5 Statistik om udskrivning 31-7 Skattedeling med andre kommune b/k 32 irkeskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 32-1 irkeskat m.v. b/k 32-2 idrag til valgmenighed og lignende b/k Udskrivningsgrundlag 33 Ejendomsvurdering og -skat 33-1 Ejendomsskat b/k 33-2 Ejendomsvurdering b/k Vurderingsmænd b/k Vurderingsdistrikter b/k ortmaterialer b/k 16

17 Vurderingsskemaer og fortegnelser (til og med 17. alm. vurdering) 33-3 Ejendomsskyld og grundskyld b/k Tillægsgrundskyld b/k 33-4 Dækningsafgift b/k 33-6 Ejendomsskatter, fritagne ejendomme iht. b/k kommunalbestyrelsesvedtagelser m.v. b/k Ejendomsskat, lån til betaling af b/k Ejendomsskat, henstandsordning b/k 33-7 Amtsskatter (amtsskatter og amtsfondsbidrag) b/k 33-8 Skyldråd b/k 33-9 Tinglyste ejendomsoverdragelser b/k Ejendomsskat, pantebreve udstedt for (skadesløsbreve) b/k Opkrævning af skorstensfejerafgift b/k Opkrævning af lodsejerbidrag b/k Skødepåtegning b/k ygnings- og boligregister (R)/Ejendomsstamregister (ESR) Vurderingsråd Attester og ejendomsoplysninger b/k 34 ildeskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 34-1 udgettal, indberetning af b/k 34-2 Forskudsregistrering b/k udbetaling b/k 34-8 Arbejdsgiverkontrol b/k 35 Selskabsskat m.v. Af konkrete selskabsskattesager bevares alle sager for indkomstår, der ender på 9 (bek. bilag 1 afsnit 5A) Selskabsskat til kommunen b/k 35-2 Selskabsskat til staten b/k 35-3 eskatning af kooperative virksomheder b/k 35-4 Fordeling af selskabsskat b/k 35-5 Statistik (egen statistik) 36 Forskellige skatteforhold N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 36-1 Sømandsskat b/k 36-3 lager over skat, se b/k 36-4 endelser fra højere skattemyndigheder 36-5 Skattebøder b/k 36-7 Moms b/k 36-8 Toldvæsenet (skattevæsenets samarbejde med) b/k 36-9 Dødsbobeskatning b/k orrespondance med andre myndigheder b/k lager over værdiansættelser 37 Indirekte skatter N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 17

18 37-1 Indirekte skatter og afgifter b/k 37-2 Afgift af renteforsikringer b/k 38 Inkasso 38-1 Skatterestancer og -statistik Lønindeholdelse b/k 38-2 Pantefogeden b/k Udlæg for skatter m.v. b/k Fogedforretninger ved udlæg b/k Tvangsauktioner b/k Gældssanering b/k 38-4 Inddrivelse af skattekrav i udlandet b/k Restance A-skat b/k Restance -skat b/k 38-6 Eftergivelse af restskat b/k Afgangsføring, personlig skat b/k 38-7 Indberetninger b/k 38-8 øder b/k 38-9 Fogedbog for pantefogeden b/k Andre bidrag og afgifter b/k 39 Forskelligt 39-1 Instruktionsmøder vedr. skatteligning b/k 39-2 Gebyrer vedr. attester b/k 39-4 Indberetning vedr. skatteudskrivning - fjernarkiv b/k 39-5 SE-registret, optagelse i b/k 18

19 40-49 SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN 40-1 Almindelige bestemmelser, bistandslovens afsnit I Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Det offentliges forpligtelser over for den enkelte b/k istand alment b/k Økonomisk hjælp b/k Praktisk hjælp b/k Støtte til udvikling b/k Genoprettelse af erhvervsevnen b/k Opdragelsesmæssig støtte b/k Indfødsretlige forhold, alment b/k Forsørgelse i Danmark b/k Forsørgelse i udlandet b/k Aftaler med andre stater, alment b/k Nordiske lande b/k EF b/k Øvrige b/k Hjemsendelse fra fremmed land b/k Indberetning til socialstyrelsen b/k Den enkeltes forpligtelser over for det offentlige b/k Forsørgelsespligt, alment b/k Ægtefæller b/k ørn b/k Tilbagebetaling b/k Underholdsbidrag, alment b/k idragsresolutioner b/k Underholdsbidrag b/k Overøvrigheden b/k Justitsministeriet b/k Afkrævning b/k Politiet b/k Opholdskommune, alment b/k ontakt med anden opholdskommune b/k Refusion b/k Institution eller pleje b/k Værnepligt b/k Sygehus eller lign. b/k Oplysningspligt og straffebestemmelser b/k Indberetning om formodet behov for social bistand b/k Formodet vanrøgt af børn b/k Tilbagebetaling b/k Uberettigede ydelser b/k 40-2 Rådgivning og tilsyn, bistandslovens afsnit II Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Alm. regler om rådgivning m.v Vejledning b/k Arbejdsministeriet b/k 19

20 Husvilde b/k Særlige regler for børn og unge b/k eskikkelse af værge b/k eskikkelse af personlig rådgiver b/k Støttepædagog b/k 40-3 Dag- og døgnpleje, bistandslovens afsnit VI For grupperne under 40-3: se bek. bilag 1 afsnit 6A Dagpleje, privat b/k Tilladelse til at have børn i pleje Tilladelse til dagplejehjem Tilsyn Døgnpleje, privat Anbringelse uden for eget hjem Tilladelse til pleje i døgnophold Tilsyn ontakt mellem plejebarn og hjem 40-4 Hjælpeforanstaltninger uden samtykke, bistandslovens afsnit VIII For grupperne under 40-4: se bek. bilag 1 afsnit 6A Anbringelse af børn Tilladelse til hjemtagelse Politibistand Udvalgstiltrædelse 41 ontanthjælp, bistandslovens afsnit III Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 41-1 Forbigående hjælp b/k 41-2 Varig hjælp b/k 41-3 Hjælp i særlige tilfælde b/k 42 Praktisk bistand 42-1 Praktisk bistand i hjemmet bistandslovens afsnit IV Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Hjemmehjælpsordningen, alment b/k Uddannelse, undervisning b/k etaling for hjemmehjælp b/k Hushjælp, som familien selv antager b/k 42-2 Hjælpemidler m.v., bistandslovens afsnit V Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Motorkøretøjer b/k Øvrige hjælpemidler b/k 42-3 Omsorgsforanstaltninger b/k Omsorgsarbejde i hjemmet b/k lubvirksomhed b/k Madudbringning b/k Fodpleje b/k De ældres udflugt b/k 20

21 Pensionisthøjskoler b/k Pensionistrejser b/k 42-4 Transport af pensionister b/k 43 Institutioner, bistandslovens afsnit VII For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag Fripladser b/k ommunale daginstitutioner, alment b/k Forældrebetaling b/k Normeringsregler b/k Maximumsgrænser b/k Dækningsprocenter b/k onteringsvejledning b/k Central pladsanvisning b/k Forældrebestyrelser b/k 43-2 Vuggestuer For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag X vuggestue Tilladelser og godkendelser Tegninger og planer b/k Aftaler - licitationer ygning, drift og vedligeholdelse b/k Inventar b/k Normering - personale b/k Medarbejderråd b/k Forældreråd b/k Tilsyn udget - regnskab b/k Diverse b/k 43-3 ørnehaver For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag Y børnehave osv Fritidshjem 43-5 Integrerede daginstitutioner 43-6 Legestuer 43-7 Sociale fritids- og ungdomsklubber 43-8 Dagpleje, kommunal 43-9 Daghjem og dagcentre eskyttede boliger - pensionistboliger Plejehjem Visitationsudvalg b/k Amtskommunale institutioner b/k Rådgivningscentre b/k Revalideringsinstitutioner b/k Døgninstitutioner for børn og unge b/k Svangre- og mødrehjem b/k Forsorgshjem b/k 21

22 43-30 Statslige institutioner b/k Særlige plejehjem b/k Særforsorgsinstitutioner b/k Diverse institutioner (selvejende - private) b/k Alkoholinstitutioner b/k Narkoinstitutioner b/k Tilsyn 44 Pensionsydelser Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 44-1 Pensioner, alment b/k Personlige tillæg, generelt b/k Medicinkort b/k 44-2 Folkepension b/k 44-3 Invalidepension b/k 44-4 Enkepension, enkehjælp b/k 44-5 ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) b/k Lønmodtagernes dyrtidsfond b/k 44-6 AUT- bidrag b/k 45 Sikringsydelser Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 45-1 Familieydelser b/k ørnetilskud b/k Ungdomsydelse b/k ørnebidrag b/k 45-2 Ægtefællebidrag b/k 45-3 Sygesikring b/k Fribefordring b/k 45-4 Dagpenge b/k 45-5 Arbejdsløshedsforsikring b/k Arbejdsformidling b/k Arbejdsløse, kursus for b/k Arbejdsløse, beskæftigelse af b/k Specialarbejderskoler b/k Ungdomsgarantiordning/ungdomsledighed b/k Langtidsledige b/k Ungdomsvejledning b/k ommunal aktivering b/k 45-6 Ulykkesforsikring b/k Sikringsstyrelsen b/k Forsikringsselskaber b/k 45-7 eskæftigelsesprojekter b/k 45-8 ørnefamilieydelse b/k 46 Sundhedsvæsen 46-1 Sundhedsvæsen b/k Medicinalindberetning b/k Private klinikker og kuranstalter b/k Jordemødre b/k 22

23 Læger b/k Tandlæger b/k Apoteker, -bevilling b/k Håndkøbsudsalg b/k 46-2 Skolelægeordningen Vaccinationer b/k 46-3 Sundhedsplejerskeordningen 46-4 ørnetandplejeordningen Tandlæger, tandplejere b/k Hjælpepersonale (klinik/kontor) b/k Pensionsforsikring b/k ygninger - drift/vedligeholdelse b/k Inventar b/k Regnskab, budget Se bek. bilag 1 afsnit 4A Planer, statistik, indberetninger Diverse b/k lagesager Tilskud til tandbehandling b/k 46-5 Plejeydelser i hjemmet b/k Gruppe 46-5: mht. konkrete personsager se bek. bilag 1 afsnit 6-D Hjemmesygepleje b/k Døgnhjemmepleje b/k 46-6 Embedslægeinstitutionen b/k 46-7 Amtssygehus b/k 46-8 Rekreationshjem og sanatorier b/k 46-9 Distriktspsykiatri b/k 47 Særforsorg Udlægning af særforsorg b/k 49 Forskelligt Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D oligsikring b/k oligydelse b/k 49-2 Skat af sociale ydelser b/k 49-4 Socialplan og statistik Socialplan Statistik vedr. sociale udgifter (egne statistikker) Social ressourcetælling (egne tællinger) Planer vedr. ældreforsorgen 49-5 Amtskommunens social- og sundhedsudvalg b/k Amtskommunens social- og sundhedsforvaltning b/k Amtskommunens socialcenter b/k Sagkyndig bistand b/k Revaliderings- og pensionsnævnet b/k Hjælpemiddelcentralen b/k 49-6 Socialministeren b/k Socialstyrelsen, alment b/k Sikringsstyrelsen, alment b/k 23

DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)

DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet) DANS OMMUNAL DECIMALLASSIFIATION (D-arkivsystemet) på grundlag af 1962-udgaven forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver 205.713:336.211.3.851:37.018.32.777.81:628.251.86:355.2

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information.

Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information. Stikord Version KLE 2008 Februar I denne stikordsliste er det muligt at bruge Acrobat Readers indbyggede søgefunktion, der kan søge alle forekomster af et ord i stikordslisten. Kræver version 6.0. (www.adobe.dk)

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017

Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 Delegation og kompetenceplan for Middelfart Kommune 2014-2017 September 2014 2 ndholdsfortegnelse Forord... 1 Økonomiets delegerings- og kompetencefordelingsplan... 2 eskæftigelse- arbejdsmarkedsets delegerings-

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3

Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012. 4.0 Eksterne områder Side 2. 4.1 Administration Side 3 4. KONTERINGSREGLER Indhold: Side: 4.0 Eksterne områder Side 2 4.1 Administration Side 3 4.2 Teknisk område Side 8 4.3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Side 13 4.4 Socialområdet Side 21 4.5 Undervisning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere