ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger"

Transkript

1 ODDER-ARIVSYSTEMET på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver

2 Indhold: Indledning 3 Odder-arkivsystemet Administration rand- og bygningsadministration Skattevæsen Social- og sundhedsvæsen Skolevæsen Vejvæsen Samfundsforhold i øvrigt Miljø 44 2

3 evaring og kassation af journalsager på papir efter 1. april 1970 henlagt efter Odder-arkivsystemet Den følgende Odder-journal- og arkivplan er forsynet med markeringer til brug for kommunens bestemmelse af, hvilke journalsager på papir der skal bevares eller kan kasseres i overensstemmelse med reglerne i Statens Arkivers bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne (i det følgende benævnt: bek.). Reglerne gælder for journalsager, der er afsluttet efter 1. april evaringstilkendegivelserne kan være givet ved henvisning til en eller flere paragraffer i bekendtgørelsen, men i hovedsagen er bestemmelsen af, om sagerne i de pågældende grupper skal bevares eller kasseres, markeret på to måder: I de tilfælde, hvor alle sager under den pågældende emnegruppe/journalgruppe skal bevares, er dette markeret med et. I de tilfælde, hvor bevaring eller kassation af sagerne under journalgruppens emne er afhængig af den enkelte sags funktion i sammenhængen, er der anbragt et b/k ud for journalgruppen. estemmelsen af, om en sag i gruppen skal bevares eller kasseres, afgøres i disse tilfælde af sagens funktion. -markering ved en journalgruppe betyder således, at alle sager under det pågældende emne ubetinget skal bevares. Det er for eksempel sager om organisation, planlægning, regler, principafgørelser, fastsættelse af takster, indgåelse af kontrakter, kontrol, klager o.lign. /k-markering ud for en journalgruppe betyder således i reglen, at nogle sager i gruppen skal bevares og andre kan kasseres, alt efter sagernes funktion. Det er således ikke emnet, men funktionen, der er afgørende. Det er typisk sager, der afgøres ud fra gældende regler, herunder lånoptagelse og udlån, udpantning, opkrævning, indhentning af tilbud, fritagelse for eller henstand med betaling, garantier, erstatning, salg af varer og tjenester. Endvidere modtagne gaver, tilskud, refusioner etc., statistik og dataindsamling for andre myndigheder, ren information og lign. Til kommunens nærmere vejledning er en række eksempler på de to typer funktioner givet på de følgende sider. - FUNTIONER. Funktioner, der bestemmer sager til bevaring Organisation ommunens styrelse/kommunale opgaver ommunale sammenslutninger, fællesskaber, foreninger, selskaber m.v. Medlemsskab af andre foreninger, råd m.v. ommunens ydre grænser Det offentliges struktur/udvikling ommunalbestyrelsen og dens virke Økonomiudvalg (magistraten) og andre udvalg under kommunalbestyrelsen estyrelser, råd og nævn i kommunen 3

4 ommunale hverv og repræsentation i bestyrelser, arbejdsgrupper og lign. ommunens organisation. Opgavefordeling, sagsbehandlingsprocedure, arbejdsrutiner og lign. Fremstilling af kommunale publikationer Information, kommunikation, service over for borgerne Offentlighed i forvaltningen Planlægning, regler, vedtægter og principielle afgørelser Politik, målsætning Egne statistikker, dataindsamlinger, undersøgelser, prognoser Oversigter og fortegnelser Forsøgsordninger Ekspropriation, syn og taksation, forlig ommunale planer og planforslag for hele og dele af kommunen ommunale tilladelser, godkendelser og dispensationer Projekter og projektforslag Regler, vedtægter, regulativer, deklarationer, principielle afgørelser m.v. Aftaler og overenskomster endelser Mødereferater, der indgår i sagsbehandling Økonomi udget og regnskab Tillægsbevillinger, anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb Fastsættelse af afgifter (takster, priser, bidrag og lign.) for ydelser Forsikringer vedr. personer Tilskud til borgere og foreninger Godkendelse af institutioners og foreningers budget, regnskab og takster ontrakter, leasing og leje ontrol og klager Revision og revisionsanmærkninger lager til kommunen og dens institutioner over administrationsudøvelsen lager til højere myndigheder over kommunen og dens institutioner Tilsyn med kommunen og den institutioner, herunder forbud, påbud og henstillinger fra højere myndigheder. Årsberetninger og andre periodiske beretninger ontrol med udøvende virksomhed (institutioner og lign) - FUNTIONER Funktioner, der bestemmer sager til kassation Økonomi udgetomplaceringer Overførsel Afskrivninger Likviditetsbudgetter, kassebeholdning og driftskapital Lånoptagelse: ommunalån, realkreditlån m.v. Licitationer, indhentning af tilbud m.v. Fonde 4

5 Gæld, udlæg, udpantning og opkrævning Moms idrag, gaver, sponsorstøtte til kommunen Afregning af afgifter til og fra staten m.fl. Refusioner, tilskud, byrdefordeling Forsikring vedr. løsøre/tingskade Fritagelse for betaling Henstand, eftergivelse Udlån Pantebreve, obligationer, aktier Offentlig støtte Garantistillelse til kommunen ommunegarantier Erstatninger øder, der pålægges kommunen onkrete rutineprægede sager Rutineafgørelser ud fra gældende regler/vedtægter eller præcedens m.v. Udlån af kommunal ejendom (lokaler, anlæg, materiel m.v.) Salg af varer og tjenester Statistik, dataindsamlinger og undersøgelser foretaget af andre myndigheder lager til kommunen over andre myndigheder Informativt materiale Informativt materiale, der ikke indgår i sagsbehandling opisager til orientering etc. 5

6 Odder-arkivsystemet forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager efter 1. april markerede grupper bevares i deres helhed sager i grupper med b/k-markering bevares efter deres funktion, jf. eksemplerne på forrige side ADMINISTRATION 10 ommunalbestyrelsen 10-1 Styrelsesvedtægt Forretningsorden 10-2 orgmesteren, alment 10-3 ommunalbestyrelsens medlemmer, alment ommunalbestyrelsens medlemmer, uddannelse, kursus o.l. b/k 10-4 Udvalg, kommissioner og nævn samt dagsordner (alfabetisk) 10-5 Dagsordner til kommunalbestyrelsesmøder 10-6 Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer b/k 10-7 Offentlighed i forvaltningen Offentlighedsloven Forvaltningsloven 10-8 Pressen (presseudtalelser) 10-9 esøg til kommunalbestyrelsen og rådhuset b/k orgermøder, borgerinformation Spørgetid Nærdemokrati Frikommuner 11 ommunens personale 11-1 Tjenestemandsvedtægt, forvaltning, -udøvelse Organisationsplan Samarbejdsudvalg oordinationsudvalg Tillidsmænd, tillidsmandsregler Personaleforening Sikkerheds- og sundhedsarbejde b/k Sikkerhedsorganisation b/k Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsgruppen b/k ursus b/k edriftssundhedstjenesten b/k 11-2 Ledergruppen b/k 11-3 ontorpersonale, alment b/k 11-4 Instrukser for kontorpersonalet 11-5 ontorpersonalets uddannelse b/k Forvaltningshøjskolen b/k 6

7 Dansk ommunalkursus b/k Handelsskole b/k Den ommunale Højskole b/k Den Sociale Højskole b/k Dansk yplanlaboratorium b/k Teknologisk Institut b/k Danske Arkitekters Landsforening b/k Civilforsvarshøjskolen b/k ommuneforeningen b/k ommunedata b/k ommunernes ursusvurderingsråd b/k 11-6 Vedtægter og overenskomster Normeringsplan 11-7 Lønninger, almene sager b/k Diæter til tjenestemænd b/k ørselsgodtgørelse til tjenestemænd m.fl. b/k Telefongodtgørelse b/k Lønmodtagernes garantifond b/k 11-8 Pensionsoversigt b/k Pensionsforsikring b/k Pensionsoverenskomst b/k Gruppelivsforsikring b/k 11-9 Ferie b/k Arbejdstid b/k Underskriftsblade, prokura b/k Frigørelsesattester b/k Tjenestemandslån b/k Statistik Personaletælling, kommunen Praktikanter b/k Faglige møder, arbejdsnedlæggelse Jobbank/-register b/k Det kommunale personale For alle grupper under 11-20, se bek. bilag 1, afsnit 4D: personalesager for ansatte som er født den første i en måned og for personer i lederstillinger bevares ommunalbestyrelsens medlemmer Tjenestemænd adeanstalters personale randvæsenets personale ørnehaver, vuggestuer og integrerede institutioners personale Familievejledere Sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, skolelæger, skolesygeplejersker, skolesundhedsplejersker, børnetandpleje (tandlæger og øvrigt personale) eskæftigelses- og ergoterapeuter Plejehjems- og sygehjemspersonale 7

8 ulturel forvaltning/skolevæsen Skolesekretær Lærere/vikarer Pedeller/skolebetjente Rengøringspersonale Lærere under fritidsloven Ungdomsklubbers ledere, personale ibliotekspersonale Skolebibliotekarer Teknisk forvaltning Civilingeniører Akademiingeniører Teknikumingeniører onstruktører Tekniske assistenter, tegnere m.v Vejformænd ommunalarbejdere, formænd, gartnere m.fl Værkerne Elværkets personale Gasværkets personale Varmeværkets personale Miljø Vandværkets personale Levnedsmiddelkontrollaboratoriets personale 12 Lokaler, inventar, kontorhold 12-1 Administrationsbygning, almene sager 12-2 antine b/k Lokalers renholdelse b/k Lys b/k Vand b/k Varme b/k 12-3 Inventar og telefoner b/k 12-4 ontormaskiner b/k 12-5 ontormaterialer, blanketter m.v. b/k 12-6 Håndbøger og tidsskrifter b/k 12-7 ommunedata og edb b/k ommunedata b/k Edb-maskiner (hardware) b/k Edb-programmer (software) b/k 12-8 Arkivering, arkivordning samt journalisering b/k 12-9 Systemer, rationalisering b/k Annoncer b/k Nattevagt, vægterordning b/k Fællesindkøb b/k Leverandører b/k 8

9 Tilbud b/k Ordrer b/k Følgesedler b/k Fakturaer b/k 13 udget og regnskab 13-1 Totalbudget Sammendrag af budget evillingsoversigt udgetomplaceringer b/k Tillægsbevillinger Specifikation til budget Tværgående hovedartsoversigt Personaleoversigt/-overslag for budgetåret og overslagsårene Likviditetsbudget b/k Investeringsoversigt Anlægsbevillinger/-regnskab Mellemregninger mellem budget og finansielle status b/k Præstationsoversigter Takstkalkulationsoversigt udgetkontrol Investerings- og lånerammer b/k Langtidsplanlægning (fysisk/økonomisk) 13-2 Totalregnskab Sammendrag af regnskab Regnskabsoversigt Specifikationer til regnskab Tværgående hovedartsoversigt vedr. regnskab Finansiel status ommunens faste ejendomme (regnskabsmæssig status) Fortegnelse over kautionsforpligtelser Mellemregninger mellem regnskab og den finansielle status b/k 13-3 Socialregskab Socialregnskab, selvejende institutioner 13-4 Overførsel til næste budgetår b/k 13-6 Revisionen Revisionsantegnelser og decision 13-7 asseeftersyn 13-9 Likvide aktiver b/k assebeholdning b/k ank, sparekasse og girobeholdning b/k Legater b/k Deposita b/k Diverse transporter b/k yrdefordeling b/k ommunal udligning b/k Generelle tilskud b/k 9

10 Andre tilskud b/k Merværdiafgift af kommunens arbejde og produkter b/k Momsfond b/k Statstilskud til diverse foranstaltninger b/k Miljøinvesteringer b/k Erhvervsejendomme b/k Isoleringsarbejder b/k etalingsvedtægter, alment PC b/k Arbejdsgivernes elevrefusion b/k 14 Formue og gæld 14-1 Formue og afskrivning 14-2 Lån b/k Afdrag med kasseobligationer b/k 14-3 Garantiforpligtelser b/k 14-4 autionsforpligtelser b/k ommunegaranterede pantebreve b/k 14-5 Aktier b/k 14-6 Obligationer b/k 14-7 Andre værdipapirer, pantebreve b/k 14-8 Fonds b/k 14-9 Depoter og lignende b/k 15 Valg 15-1 ommunale valg og valgbøger 15-2 Folketingsvalg og valgbøger 15-3 Folkeafstemninger, kommunale afstemninger 15-4 Amtsrådsvalg, valglister og valgbøger (valgbøger), valglister: se Menighedsrådsvalg b/k 15-6 Valgdistrikter 15-7 Diverse b/k 15-8 Valglister, stemmesedler, valgkort Skal kasseres jf. lovbek. 263 / Valg, opstillingskreds Partistøtte Europaparlamentet, valg til b/k 16 Statistik, tællinger m.v. Grupper under 16: Egne tællinger og statistik bevares altid Folketælling b/k 16-2 Folkeregister, indberetninger m.v. b/k 16-3 Flyttemeddelelser b/k 16-4 Lægdsrulle b/k 16-5 Landbrugstælling og statistik (egne tællinger) reditmarkedsstatistik (egne tællinger) Statistik vedr. kommunale forhold (egne tællinger) 16-6 Erhvervstælling (egne tællinger) 16-7 Pristalsindberetninger, detailpriser b/k 10

11 16-8 Rationeringer, restriktioner b/k 16-9 Prognose vedrørende befolkningsudvikling 17 ommunens ejendomme 17-1 ommunens ejendomme b/k Grupper under 17-1: N bek. bilag 1 afsnit Syn af kommunens bygninger og pladser Olieleverancer til kommunens ejendomme b/k Lejekontrakter for kommunens ejendomme b/k Rengøring, kommunens ejendomme b/k Vedligeholdelse af arealer ved komm. ejend. b/k 17-3 Parker, grønne områder b/k Grupper under 17-3: N: bek. bilag 1 afsnit 7-C Legepladser, skrammellegepladser, knallertbaner b/k 17-4 Ejendomme, der tilbydes kommunen eller kommunen ønsker b/k 17-8 ommunens lejemål b/k 18 Forsikringsvæsen 18-1 Ulykkesforsikring Indberetning til ulykkesforsikringen og arbejdstilsynet Valg til ulykkesforsikring b/k ollektiv ulykkesforsikr. for kommunalbestyrelsesmedlemmer 18-2 autionsforsikring b/k 18-3 Tyveriforsikring b/k 18-4 Frivillig skolebørnsforsikring b/k Ungdomsskoleelevforsikring b/k 18-5 Grundejerforsikring b/k Glasforsikring b/k 18-6 Motorkøretøjsforsikring b/k nallertforsikring b/k 18-7 randforsikring b/k Løsørebrandforsikring b/k 18-8 Ansvarsforsikring b/k 18-9 Stormskadeforsikring b/k Anmeldelsesblanketter (forsikring) b/k Fartøjsforsikring b/k Forsikringsselskaber b/k Forsikringsoversigt b/k Reguleringsskemaer, forsikring b/k 19 Forskelligt 19-1 ommunesammenlægning og kommunegrænser ommunegrænser, regulering 19-2 ommune- og byvåben, herunder bomærke 19-3 Administrative forhold, klager over Postvæsenet, -distrikter b/k 19-4 Registersikkerhed b/k Registertilsynet b/k 11

12 Sikkerhedsregulativ, uddybende regler Registerforskrifter Tilslutning til registre b/k Registerindsigt b/k Videregivelse af oplysninger b/k Terminaler b/k ommunepulje (edb) og transaktionssammenhænge b/k rugervejledning om sikkerhedssystem b/k Terminalautorisationer b/k enyttelsesstatistikker Sikkerhedsrapporter, Registersikkerhed Information til operatører, områdeansvarlige og sikkerhedsledere b/k 19-5 Amtsrådet og dets forhandlinger b/k Tilsynsrådet Amtskommunernes og kommunernes forskningsinstitut b/k 19-6 Fælleskommunale opgaver 19-7 Diverse (beretninger, byreklame, flagreglement, forskellige møder) b/k yjubilæer, byfester Ligestillingsrådet Overordnet offentlig struktur valitet/ -sikring 12

13 20-29 RAND- OG YGNINGSADMINISTRATION 20 randvæsen, love m.v randvedtægt og brandkredse 20-2 randloven b/k 20-3 Udrykninger m.v. b/k 20-4 ygningssyn, særlige (brandsyn) b/k 20-5 randsikring af ældre ejendomme b/k 21 randmandskab Vedr. de enkelte ansatte, se bek. bilag 1 afsnit 4C 21-1 randinspektør b/k 21-2 randfogeder og brandmandskab, almene sager b/k 21-3 Civilforsvarsleder, almene sager b/k 22 randmateriel, sprøjtehuse m.v randslukningsmateriel b/k 22-2 randstation b/k N: Sager vedr. nybyggeri, udsmykning og renovering bevares Sprøjtehus b/k 22-3 randdamme og brandhaner b/k 23 randvæsen 23-1 randvæsen b/k 23-2 randslukningsoverenskomst 23-3 Redningskorps b/k 24 ygningsvæsen 24-2 ygningsinspektør, tilsynsførende almene sager b/k 24-4 Ibrugtagningstilladelse b/k Regulering af byggevirksomheden b/k yggestop b/k 24-5 Ulovligt byggeri b/k 24-6 Helårsbeboelse b/k 24-7 Sommerhuse og fritidsboliger b/k 24-8 ygge- og anlægsvirksomhed, indberetn. b/k ebyggelsesattest b/k 24-9 Ejerlejligheder b/k enzintankanlæg b/k Momsgodtgørelse for byggeri b/k yggeri, diverse b/k Energibesparende foranstaltninger b/k Arbejdsmiljøfremmende foranstaltninger b/k yfornyelse og boligforbedring b/k Alm. bestemmelser b/k yområder b/k eboelsesejendomme b/k Forbedring af utidssvarende boliger b/k 13

14 Genhusning b/k yfornyelsesselskaber b/k Ekspropriation Offentlig støtte b/k ondemnering b/k yfornyelsesnævn Diverse b/k 25 yggeregulering 25-1 yggeregulering b/k yggeloven b/k ygningsreglement Småhusreglement 25-2 Dispensation fra byggeregulering 25-3 Diverse (bygningsmaterialer, rottesikring) ved sommerhuse b/k 25-4 Forbedringsarbejde mv. i helårsboliger b/k 26 oligbyggeri med statsstøtte 26-1 yggestøttelovgivning, almene sager b/k 26-2 Statslån til boligbyggeri b/k 26-3 eboerindskud, alment b/k Lån til beboerindskud b/k oliglån b/k Garanti for lån til beboerindskud b/k Udgåede og indfriede lån til beboerindskud b/k 26-6 vadratmetertilskud, driftstilskud b/k 26-7 oligforeninger, -selskaber b/k Andelsboligforeninger, private b/k 26-8 Lejekontrol i statslånebyggeri b/k 26-9 Hypotekbanken (restgæld på statslånsejendomme) b/k oligbyggeri, socialt b/k Arbejderboliger b/k Ungdomsboliger b/k 27 yplaner og fysisk planlægning 27-7 y- og landzonebestemmelser, alment 27-8 Tilbudspligt til kommunen b/k ommuneplanlægning, alm. bestemmelser Landsplan b/k Regionplan b/k Sektorplaner DS b/k Vejdirektoratet b/k ommuneplanlægning ommuneplanens forudsætninger ( 5) Redegørelse for hovedspørgsmål og planlægningsmuligheder ommuneplan, hovedstruktur ommuneplan, rammer for lokalplanlægning 14

15 Tidsfølgeplaner Forbud iht Skæmmende bebyggelse/skiltning ( 44) b/k Lokalplaner X-område Foreløbigt forslag Offentliggørelse Alternative forslag Speciel underretning Indsigelser Endelig vedtagelse Retsvirkninger Ekspropriation - taksation Servitutter Dispensationer Y-område Foreløbigt forslag osv. (som osv.) 28 Udstykninger 28-1 Private udstykninger, erklæringer og approbationer b/k (Udstykning af kommunens ejendomme: se gruppe 17) Gadejord b/k 28-2 Notering af landbrugsejendomme b/k Samdrift og sammenlægning af landbrugsejendomme b/k Forpagtning af landbrugsejendomme, alment b/k Fortegnelse over landbrugsejendomme 28-3 Matrikelkort, matrikelvæsen b/k ortmateriale (luftfoto m.v.) Landmåling, fikspunkter 28-4 Deklarationer, servitutter 28-5 lager over manglende vedligeholdelse af private grunde 28-6 Jordfordeling b/k 29 Forskelligt 29-1 Skorstensfejning, takster m.v. b/k 15

16 30-39 SATTEVÆSEN 30 Skattevæsen 30-1 Ligningskommissionen b/k Ligningsplaner Statistikker Ressourcer b/k lager Dagsordner og referater Tilsyn med ligningsarbejdet Mødeplaner b/k Slutligning b/k Se i øvrigt bek. bilag 1 afsnit 5A 30-2 Skattearbejdets organisering Amtsskatteinspektoratet b/k Ligningsplaner Tilsyn ontrolaktioner - regionale Indberetning om gaveafgifter b/k Statsskattedirektoratet b/k Ligningsplaner Statistikker (egne statistikker) ontrolaktioner - landsdækkende Indberetning om kommune- og kirkeskat b/k Vejledninger b/k 30-6 Socialindkomst b/k Dobbeltbeskatningsoverenskomster Frigørelses- og afståelsesafgift b/k Henstand skadesløsbrev b/k Afregning med amtskommunen b/k 31 Personlig kommuneskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 31-3 eskatningsprocent, skatteskalaer, fjernarkiv 31-5 Statistik om udskrivning 31-7 Skattedeling med andre kommune b/k 32 irkeskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 32-1 irkeskat m.v. b/k 32-2 idrag til valgmenighed og lignende b/k Udskrivningsgrundlag 33 Ejendomsvurdering og -skat 33-1 Ejendomsskat b/k 33-2 Ejendomsvurdering b/k Vurderingsmænd b/k Vurderingsdistrikter b/k ortmaterialer b/k 16

17 Vurderingsskemaer og fortegnelser (til og med 17. alm. vurdering) 33-3 Ejendomsskyld og grundskyld b/k Tillægsgrundskyld b/k 33-4 Dækningsafgift b/k 33-6 Ejendomsskatter, fritagne ejendomme iht. b/k kommunalbestyrelsesvedtagelser m.v. b/k Ejendomsskat, lån til betaling af b/k Ejendomsskat, henstandsordning b/k 33-7 Amtsskatter (amtsskatter og amtsfondsbidrag) b/k 33-8 Skyldråd b/k 33-9 Tinglyste ejendomsoverdragelser b/k Ejendomsskat, pantebreve udstedt for (skadesløsbreve) b/k Opkrævning af skorstensfejerafgift b/k Opkrævning af lodsejerbidrag b/k Skødepåtegning b/k ygnings- og boligregister (R)/Ejendomsstamregister (ESR) Vurderingsråd Attester og ejendomsoplysninger b/k 34 ildeskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 34-1 udgettal, indberetning af b/k 34-2 Forskudsregistrering b/k udbetaling b/k 34-8 Arbejdsgiverkontrol b/k 35 Selskabsskat m.v. Af konkrete selskabsskattesager bevares alle sager for indkomstår, der ender på 9 (bek. bilag 1 afsnit 5A) Selskabsskat til kommunen b/k 35-2 Selskabsskat til staten b/k 35-3 eskatning af kooperative virksomheder b/k 35-4 Fordeling af selskabsskat b/k 35-5 Statistik (egen statistik) 36 Forskellige skatteforhold N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 36-1 Sømandsskat b/k 36-3 lager over skat, se b/k 36-4 endelser fra højere skattemyndigheder 36-5 Skattebøder b/k 36-7 Moms b/k 36-8 Toldvæsenet (skattevæsenets samarbejde med) b/k 36-9 Dødsbobeskatning b/k orrespondance med andre myndigheder b/k lager over værdiansættelser 37 Indirekte skatter N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 17

18 37-1 Indirekte skatter og afgifter b/k 37-2 Afgift af renteforsikringer b/k 38 Inkasso 38-1 Skatterestancer og -statistik Lønindeholdelse b/k 38-2 Pantefogeden b/k Udlæg for skatter m.v. b/k Fogedforretninger ved udlæg b/k Tvangsauktioner b/k Gældssanering b/k 38-4 Inddrivelse af skattekrav i udlandet b/k Restance A-skat b/k Restance -skat b/k 38-6 Eftergivelse af restskat b/k Afgangsføring, personlig skat b/k 38-7 Indberetninger b/k 38-8 øder b/k 38-9 Fogedbog for pantefogeden b/k Andre bidrag og afgifter b/k 39 Forskelligt 39-1 Instruktionsmøder vedr. skatteligning b/k 39-2 Gebyrer vedr. attester b/k 39-4 Indberetning vedr. skatteudskrivning - fjernarkiv b/k 39-5 SE-registret, optagelse i b/k 18

19 40-49 SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN 40-1 Almindelige bestemmelser, bistandslovens afsnit I Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Det offentliges forpligtelser over for den enkelte b/k istand alment b/k Økonomisk hjælp b/k Praktisk hjælp b/k Støtte til udvikling b/k Genoprettelse af erhvervsevnen b/k Opdragelsesmæssig støtte b/k Indfødsretlige forhold, alment b/k Forsørgelse i Danmark b/k Forsørgelse i udlandet b/k Aftaler med andre stater, alment b/k Nordiske lande b/k EF b/k Øvrige b/k Hjemsendelse fra fremmed land b/k Indberetning til socialstyrelsen b/k Den enkeltes forpligtelser over for det offentlige b/k Forsørgelsespligt, alment b/k Ægtefæller b/k ørn b/k Tilbagebetaling b/k Underholdsbidrag, alment b/k idragsresolutioner b/k Underholdsbidrag b/k Overøvrigheden b/k Justitsministeriet b/k Afkrævning b/k Politiet b/k Opholdskommune, alment b/k ontakt med anden opholdskommune b/k Refusion b/k Institution eller pleje b/k Værnepligt b/k Sygehus eller lign. b/k Oplysningspligt og straffebestemmelser b/k Indberetning om formodet behov for social bistand b/k Formodet vanrøgt af børn b/k Tilbagebetaling b/k Uberettigede ydelser b/k 40-2 Rådgivning og tilsyn, bistandslovens afsnit II Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Alm. regler om rådgivning m.v Vejledning b/k Arbejdsministeriet b/k 19

20 Husvilde b/k Særlige regler for børn og unge b/k eskikkelse af værge b/k eskikkelse af personlig rådgiver b/k Støttepædagog b/k 40-3 Dag- og døgnpleje, bistandslovens afsnit VI For grupperne under 40-3: se bek. bilag 1 afsnit 6A Dagpleje, privat b/k Tilladelse til at have børn i pleje Tilladelse til dagplejehjem Tilsyn Døgnpleje, privat Anbringelse uden for eget hjem Tilladelse til pleje i døgnophold Tilsyn ontakt mellem plejebarn og hjem 40-4 Hjælpeforanstaltninger uden samtykke, bistandslovens afsnit VIII For grupperne under 40-4: se bek. bilag 1 afsnit 6A Anbringelse af børn Tilladelse til hjemtagelse Politibistand Udvalgstiltrædelse 41 ontanthjælp, bistandslovens afsnit III Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 41-1 Forbigående hjælp b/k 41-2 Varig hjælp b/k 41-3 Hjælp i særlige tilfælde b/k 42 Praktisk bistand 42-1 Praktisk bistand i hjemmet bistandslovens afsnit IV Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Hjemmehjælpsordningen, alment b/k Uddannelse, undervisning b/k etaling for hjemmehjælp b/k Hushjælp, som familien selv antager b/k 42-2 Hjælpemidler m.v., bistandslovens afsnit V Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Motorkøretøjer b/k Øvrige hjælpemidler b/k 42-3 Omsorgsforanstaltninger b/k Omsorgsarbejde i hjemmet b/k lubvirksomhed b/k Madudbringning b/k Fodpleje b/k De ældres udflugt b/k 20

21 Pensionisthøjskoler b/k Pensionistrejser b/k 42-4 Transport af pensionister b/k 43 Institutioner, bistandslovens afsnit VII For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag Fripladser b/k ommunale daginstitutioner, alment b/k Forældrebetaling b/k Normeringsregler b/k Maximumsgrænser b/k Dækningsprocenter b/k onteringsvejledning b/k Central pladsanvisning b/k Forældrebestyrelser b/k 43-2 Vuggestuer For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag X vuggestue Tilladelser og godkendelser Tegninger og planer b/k Aftaler - licitationer ygning, drift og vedligeholdelse b/k Inventar b/k Normering - personale b/k Medarbejderråd b/k Forældreråd b/k Tilsyn udget - regnskab b/k Diverse b/k 43-3 ørnehaver For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag Y børnehave osv Fritidshjem 43-5 Integrerede daginstitutioner 43-6 Legestuer 43-7 Sociale fritids- og ungdomsklubber 43-8 Dagpleje, kommunal 43-9 Daghjem og dagcentre eskyttede boliger - pensionistboliger Plejehjem Visitationsudvalg b/k Amtskommunale institutioner b/k Rådgivningscentre b/k Revalideringsinstitutioner b/k Døgninstitutioner for børn og unge b/k Svangre- og mødrehjem b/k Forsorgshjem b/k 21

22 43-30 Statslige institutioner b/k Særlige plejehjem b/k Særforsorgsinstitutioner b/k Diverse institutioner (selvejende - private) b/k Alkoholinstitutioner b/k Narkoinstitutioner b/k Tilsyn 44 Pensionsydelser Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 44-1 Pensioner, alment b/k Personlige tillæg, generelt b/k Medicinkort b/k 44-2 Folkepension b/k 44-3 Invalidepension b/k 44-4 Enkepension, enkehjælp b/k 44-5 ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) b/k Lønmodtagernes dyrtidsfond b/k 44-6 AUT- bidrag b/k 45 Sikringsydelser Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 45-1 Familieydelser b/k ørnetilskud b/k Ungdomsydelse b/k ørnebidrag b/k 45-2 Ægtefællebidrag b/k 45-3 Sygesikring b/k Fribefordring b/k 45-4 Dagpenge b/k 45-5 Arbejdsløshedsforsikring b/k Arbejdsformidling b/k Arbejdsløse, kursus for b/k Arbejdsløse, beskæftigelse af b/k Specialarbejderskoler b/k Ungdomsgarantiordning/ungdomsledighed b/k Langtidsledige b/k Ungdomsvejledning b/k ommunal aktivering b/k 45-6 Ulykkesforsikring b/k Sikringsstyrelsen b/k Forsikringsselskaber b/k 45-7 eskæftigelsesprojekter b/k 45-8 ørnefamilieydelse b/k 46 Sundhedsvæsen 46-1 Sundhedsvæsen b/k Medicinalindberetning b/k Private klinikker og kuranstalter b/k Jordemødre b/k 22

23 Læger b/k Tandlæger b/k Apoteker, -bevilling b/k Håndkøbsudsalg b/k 46-2 Skolelægeordningen Vaccinationer b/k 46-3 Sundhedsplejerskeordningen 46-4 ørnetandplejeordningen Tandlæger, tandplejere b/k Hjælpepersonale (klinik/kontor) b/k Pensionsforsikring b/k ygninger - drift/vedligeholdelse b/k Inventar b/k Regnskab, budget Se bek. bilag 1 afsnit 4A Planer, statistik, indberetninger Diverse b/k lagesager Tilskud til tandbehandling b/k 46-5 Plejeydelser i hjemmet b/k Gruppe 46-5: mht. konkrete personsager se bek. bilag 1 afsnit 6-D Hjemmesygepleje b/k Døgnhjemmepleje b/k 46-6 Embedslægeinstitutionen b/k 46-7 Amtssygehus b/k 46-8 Rekreationshjem og sanatorier b/k 46-9 Distriktspsykiatri b/k 47 Særforsorg Udlægning af særforsorg b/k 49 Forskelligt Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D oligsikring b/k oligydelse b/k 49-2 Skat af sociale ydelser b/k 49-4 Socialplan og statistik Socialplan Statistik vedr. sociale udgifter (egne statistikker) Social ressourcetælling (egne tællinger) Planer vedr. ældreforsorgen 49-5 Amtskommunens social- og sundhedsudvalg b/k Amtskommunens social- og sundhedsforvaltning b/k Amtskommunens socialcenter b/k Sagkyndig bistand b/k Revaliderings- og pensionsnævnet b/k Hjælpemiddelcentralen b/k 49-6 Socialministeren b/k Socialstyrelsen, alment b/k Sikringsstyrelsen, alment b/k 23

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 Statens Arkiver Landsarkivet for Sønderjylland Bekendtgørelse nr. 1284 af 6. november 2007 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 I medfør

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v.

ÅRSREGNSKAB 2010. DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. ÅRSREGNSKAB DANSK SKOLEFORENING RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Resultat 2009 Resultat Budget 1.000 Danske tilskud Tilskud fra Undervisningsministeriet 41.516.500,00 42.408.000,00 42.408 Tilskud Slesvig-Holsten

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Redaktionelt ændret d. 16.01.2014 Indhold KAPITEL I Kommunalbestyrelsen..... 3 KAPITEL II Borgmesteren.. 3 KAPITEL III Nedsættelse af

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere