ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER-ARKIVSYSTEMET. på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser. forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger"

Transkript

1 ODDER-ARIVSYSTEMET på grundlag af Odder-arkivplanen 1990 med senere tilføjelser forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver

2 Indhold: Indledning 3 Odder-arkivsystemet Administration rand- og bygningsadministration Skattevæsen Social- og sundhedsvæsen Skolevæsen Vejvæsen Samfundsforhold i øvrigt Miljø 44 2

3 evaring og kassation af journalsager på papir efter 1. april 1970 henlagt efter Odder-arkivsystemet Den følgende Odder-journal- og arkivplan er forsynet med markeringer til brug for kommunens bestemmelse af, hvilke journalsager på papir der skal bevares eller kan kasseres i overensstemmelse med reglerne i Statens Arkivers bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne (i det følgende benævnt: bek.). Reglerne gælder for journalsager, der er afsluttet efter 1. april evaringstilkendegivelserne kan være givet ved henvisning til en eller flere paragraffer i bekendtgørelsen, men i hovedsagen er bestemmelsen af, om sagerne i de pågældende grupper skal bevares eller kasseres, markeret på to måder: I de tilfælde, hvor alle sager under den pågældende emnegruppe/journalgruppe skal bevares, er dette markeret med et. I de tilfælde, hvor bevaring eller kassation af sagerne under journalgruppens emne er afhængig af den enkelte sags funktion i sammenhængen, er der anbragt et b/k ud for journalgruppen. estemmelsen af, om en sag i gruppen skal bevares eller kasseres, afgøres i disse tilfælde af sagens funktion. -markering ved en journalgruppe betyder således, at alle sager under det pågældende emne ubetinget skal bevares. Det er for eksempel sager om organisation, planlægning, regler, principafgørelser, fastsættelse af takster, indgåelse af kontrakter, kontrol, klager o.lign. /k-markering ud for en journalgruppe betyder således i reglen, at nogle sager i gruppen skal bevares og andre kan kasseres, alt efter sagernes funktion. Det er således ikke emnet, men funktionen, der er afgørende. Det er typisk sager, der afgøres ud fra gældende regler, herunder lånoptagelse og udlån, udpantning, opkrævning, indhentning af tilbud, fritagelse for eller henstand med betaling, garantier, erstatning, salg af varer og tjenester. Endvidere modtagne gaver, tilskud, refusioner etc., statistik og dataindsamling for andre myndigheder, ren information og lign. Til kommunens nærmere vejledning er en række eksempler på de to typer funktioner givet på de følgende sider. - FUNTIONER. Funktioner, der bestemmer sager til bevaring Organisation ommunens styrelse/kommunale opgaver ommunale sammenslutninger, fællesskaber, foreninger, selskaber m.v. Medlemsskab af andre foreninger, råd m.v. ommunens ydre grænser Det offentliges struktur/udvikling ommunalbestyrelsen og dens virke Økonomiudvalg (magistraten) og andre udvalg under kommunalbestyrelsen estyrelser, råd og nævn i kommunen 3

4 ommunale hverv og repræsentation i bestyrelser, arbejdsgrupper og lign. ommunens organisation. Opgavefordeling, sagsbehandlingsprocedure, arbejdsrutiner og lign. Fremstilling af kommunale publikationer Information, kommunikation, service over for borgerne Offentlighed i forvaltningen Planlægning, regler, vedtægter og principielle afgørelser Politik, målsætning Egne statistikker, dataindsamlinger, undersøgelser, prognoser Oversigter og fortegnelser Forsøgsordninger Ekspropriation, syn og taksation, forlig ommunale planer og planforslag for hele og dele af kommunen ommunale tilladelser, godkendelser og dispensationer Projekter og projektforslag Regler, vedtægter, regulativer, deklarationer, principielle afgørelser m.v. Aftaler og overenskomster endelser Mødereferater, der indgår i sagsbehandling Økonomi udget og regnskab Tillægsbevillinger, anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb Fastsættelse af afgifter (takster, priser, bidrag og lign.) for ydelser Forsikringer vedr. personer Tilskud til borgere og foreninger Godkendelse af institutioners og foreningers budget, regnskab og takster ontrakter, leasing og leje ontrol og klager Revision og revisionsanmærkninger lager til kommunen og dens institutioner over administrationsudøvelsen lager til højere myndigheder over kommunen og dens institutioner Tilsyn med kommunen og den institutioner, herunder forbud, påbud og henstillinger fra højere myndigheder. Årsberetninger og andre periodiske beretninger ontrol med udøvende virksomhed (institutioner og lign) - FUNTIONER Funktioner, der bestemmer sager til kassation Økonomi udgetomplaceringer Overførsel Afskrivninger Likviditetsbudgetter, kassebeholdning og driftskapital Lånoptagelse: ommunalån, realkreditlån m.v. Licitationer, indhentning af tilbud m.v. Fonde 4

5 Gæld, udlæg, udpantning og opkrævning Moms idrag, gaver, sponsorstøtte til kommunen Afregning af afgifter til og fra staten m.fl. Refusioner, tilskud, byrdefordeling Forsikring vedr. løsøre/tingskade Fritagelse for betaling Henstand, eftergivelse Udlån Pantebreve, obligationer, aktier Offentlig støtte Garantistillelse til kommunen ommunegarantier Erstatninger øder, der pålægges kommunen onkrete rutineprægede sager Rutineafgørelser ud fra gældende regler/vedtægter eller præcedens m.v. Udlån af kommunal ejendom (lokaler, anlæg, materiel m.v.) Salg af varer og tjenester Statistik, dataindsamlinger og undersøgelser foretaget af andre myndigheder lager til kommunen over andre myndigheder Informativt materiale Informativt materiale, der ikke indgår i sagsbehandling opisager til orientering etc. 5

6 Odder-arkivsystemet forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager efter 1. april markerede grupper bevares i deres helhed sager i grupper med b/k-markering bevares efter deres funktion, jf. eksemplerne på forrige side ADMINISTRATION 10 ommunalbestyrelsen 10-1 Styrelsesvedtægt Forretningsorden 10-2 orgmesteren, alment 10-3 ommunalbestyrelsens medlemmer, alment ommunalbestyrelsens medlemmer, uddannelse, kursus o.l. b/k 10-4 Udvalg, kommissioner og nævn samt dagsordner (alfabetisk) 10-5 Dagsordner til kommunalbestyrelsesmøder 10-6 Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer b/k 10-7 Offentlighed i forvaltningen Offentlighedsloven Forvaltningsloven 10-8 Pressen (presseudtalelser) 10-9 esøg til kommunalbestyrelsen og rådhuset b/k orgermøder, borgerinformation Spørgetid Nærdemokrati Frikommuner 11 ommunens personale 11-1 Tjenestemandsvedtægt, forvaltning, -udøvelse Organisationsplan Samarbejdsudvalg oordinationsudvalg Tillidsmænd, tillidsmandsregler Personaleforening Sikkerheds- og sundhedsarbejde b/k Sikkerhedsorganisation b/k Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsgruppen b/k ursus b/k edriftssundhedstjenesten b/k 11-2 Ledergruppen b/k 11-3 ontorpersonale, alment b/k 11-4 Instrukser for kontorpersonalet 11-5 ontorpersonalets uddannelse b/k Forvaltningshøjskolen b/k 6

7 Dansk ommunalkursus b/k Handelsskole b/k Den ommunale Højskole b/k Den Sociale Højskole b/k Dansk yplanlaboratorium b/k Teknologisk Institut b/k Danske Arkitekters Landsforening b/k Civilforsvarshøjskolen b/k ommuneforeningen b/k ommunedata b/k ommunernes ursusvurderingsråd b/k 11-6 Vedtægter og overenskomster Normeringsplan 11-7 Lønninger, almene sager b/k Diæter til tjenestemænd b/k ørselsgodtgørelse til tjenestemænd m.fl. b/k Telefongodtgørelse b/k Lønmodtagernes garantifond b/k 11-8 Pensionsoversigt b/k Pensionsforsikring b/k Pensionsoverenskomst b/k Gruppelivsforsikring b/k 11-9 Ferie b/k Arbejdstid b/k Underskriftsblade, prokura b/k Frigørelsesattester b/k Tjenestemandslån b/k Statistik Personaletælling, kommunen Praktikanter b/k Faglige møder, arbejdsnedlæggelse Jobbank/-register b/k Det kommunale personale For alle grupper under 11-20, se bek. bilag 1, afsnit 4D: personalesager for ansatte som er født den første i en måned og for personer i lederstillinger bevares ommunalbestyrelsens medlemmer Tjenestemænd adeanstalters personale randvæsenets personale ørnehaver, vuggestuer og integrerede institutioners personale Familievejledere Sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, skolelæger, skolesygeplejersker, skolesundhedsplejersker, børnetandpleje (tandlæger og øvrigt personale) eskæftigelses- og ergoterapeuter Plejehjems- og sygehjemspersonale 7

8 ulturel forvaltning/skolevæsen Skolesekretær Lærere/vikarer Pedeller/skolebetjente Rengøringspersonale Lærere under fritidsloven Ungdomsklubbers ledere, personale ibliotekspersonale Skolebibliotekarer Teknisk forvaltning Civilingeniører Akademiingeniører Teknikumingeniører onstruktører Tekniske assistenter, tegnere m.v Vejformænd ommunalarbejdere, formænd, gartnere m.fl Værkerne Elværkets personale Gasværkets personale Varmeværkets personale Miljø Vandværkets personale Levnedsmiddelkontrollaboratoriets personale 12 Lokaler, inventar, kontorhold 12-1 Administrationsbygning, almene sager 12-2 antine b/k Lokalers renholdelse b/k Lys b/k Vand b/k Varme b/k 12-3 Inventar og telefoner b/k 12-4 ontormaskiner b/k 12-5 ontormaterialer, blanketter m.v. b/k 12-6 Håndbøger og tidsskrifter b/k 12-7 ommunedata og edb b/k ommunedata b/k Edb-maskiner (hardware) b/k Edb-programmer (software) b/k 12-8 Arkivering, arkivordning samt journalisering b/k 12-9 Systemer, rationalisering b/k Annoncer b/k Nattevagt, vægterordning b/k Fællesindkøb b/k Leverandører b/k 8

9 Tilbud b/k Ordrer b/k Følgesedler b/k Fakturaer b/k 13 udget og regnskab 13-1 Totalbudget Sammendrag af budget evillingsoversigt udgetomplaceringer b/k Tillægsbevillinger Specifikation til budget Tværgående hovedartsoversigt Personaleoversigt/-overslag for budgetåret og overslagsårene Likviditetsbudget b/k Investeringsoversigt Anlægsbevillinger/-regnskab Mellemregninger mellem budget og finansielle status b/k Præstationsoversigter Takstkalkulationsoversigt udgetkontrol Investerings- og lånerammer b/k Langtidsplanlægning (fysisk/økonomisk) 13-2 Totalregnskab Sammendrag af regnskab Regnskabsoversigt Specifikationer til regnskab Tværgående hovedartsoversigt vedr. regnskab Finansiel status ommunens faste ejendomme (regnskabsmæssig status) Fortegnelse over kautionsforpligtelser Mellemregninger mellem regnskab og den finansielle status b/k 13-3 Socialregskab Socialregnskab, selvejende institutioner 13-4 Overførsel til næste budgetår b/k 13-6 Revisionen Revisionsantegnelser og decision 13-7 asseeftersyn 13-9 Likvide aktiver b/k assebeholdning b/k ank, sparekasse og girobeholdning b/k Legater b/k Deposita b/k Diverse transporter b/k yrdefordeling b/k ommunal udligning b/k Generelle tilskud b/k 9

10 Andre tilskud b/k Merværdiafgift af kommunens arbejde og produkter b/k Momsfond b/k Statstilskud til diverse foranstaltninger b/k Miljøinvesteringer b/k Erhvervsejendomme b/k Isoleringsarbejder b/k etalingsvedtægter, alment PC b/k Arbejdsgivernes elevrefusion b/k 14 Formue og gæld 14-1 Formue og afskrivning 14-2 Lån b/k Afdrag med kasseobligationer b/k 14-3 Garantiforpligtelser b/k 14-4 autionsforpligtelser b/k ommunegaranterede pantebreve b/k 14-5 Aktier b/k 14-6 Obligationer b/k 14-7 Andre værdipapirer, pantebreve b/k 14-8 Fonds b/k 14-9 Depoter og lignende b/k 15 Valg 15-1 ommunale valg og valgbøger 15-2 Folketingsvalg og valgbøger 15-3 Folkeafstemninger, kommunale afstemninger 15-4 Amtsrådsvalg, valglister og valgbøger (valgbøger), valglister: se Menighedsrådsvalg b/k 15-6 Valgdistrikter 15-7 Diverse b/k 15-8 Valglister, stemmesedler, valgkort Skal kasseres jf. lovbek. 263 / Valg, opstillingskreds Partistøtte Europaparlamentet, valg til b/k 16 Statistik, tællinger m.v. Grupper under 16: Egne tællinger og statistik bevares altid Folketælling b/k 16-2 Folkeregister, indberetninger m.v. b/k 16-3 Flyttemeddelelser b/k 16-4 Lægdsrulle b/k 16-5 Landbrugstælling og statistik (egne tællinger) reditmarkedsstatistik (egne tællinger) Statistik vedr. kommunale forhold (egne tællinger) 16-6 Erhvervstælling (egne tællinger) 16-7 Pristalsindberetninger, detailpriser b/k 10

11 16-8 Rationeringer, restriktioner b/k 16-9 Prognose vedrørende befolkningsudvikling 17 ommunens ejendomme 17-1 ommunens ejendomme b/k Grupper under 17-1: N bek. bilag 1 afsnit Syn af kommunens bygninger og pladser Olieleverancer til kommunens ejendomme b/k Lejekontrakter for kommunens ejendomme b/k Rengøring, kommunens ejendomme b/k Vedligeholdelse af arealer ved komm. ejend. b/k 17-3 Parker, grønne områder b/k Grupper under 17-3: N: bek. bilag 1 afsnit 7-C Legepladser, skrammellegepladser, knallertbaner b/k 17-4 Ejendomme, der tilbydes kommunen eller kommunen ønsker b/k 17-8 ommunens lejemål b/k 18 Forsikringsvæsen 18-1 Ulykkesforsikring Indberetning til ulykkesforsikringen og arbejdstilsynet Valg til ulykkesforsikring b/k ollektiv ulykkesforsikr. for kommunalbestyrelsesmedlemmer 18-2 autionsforsikring b/k 18-3 Tyveriforsikring b/k 18-4 Frivillig skolebørnsforsikring b/k Ungdomsskoleelevforsikring b/k 18-5 Grundejerforsikring b/k Glasforsikring b/k 18-6 Motorkøretøjsforsikring b/k nallertforsikring b/k 18-7 randforsikring b/k Løsørebrandforsikring b/k 18-8 Ansvarsforsikring b/k 18-9 Stormskadeforsikring b/k Anmeldelsesblanketter (forsikring) b/k Fartøjsforsikring b/k Forsikringsselskaber b/k Forsikringsoversigt b/k Reguleringsskemaer, forsikring b/k 19 Forskelligt 19-1 ommunesammenlægning og kommunegrænser ommunegrænser, regulering 19-2 ommune- og byvåben, herunder bomærke 19-3 Administrative forhold, klager over Postvæsenet, -distrikter b/k 19-4 Registersikkerhed b/k Registertilsynet b/k 11

12 Sikkerhedsregulativ, uddybende regler Registerforskrifter Tilslutning til registre b/k Registerindsigt b/k Videregivelse af oplysninger b/k Terminaler b/k ommunepulje (edb) og transaktionssammenhænge b/k rugervejledning om sikkerhedssystem b/k Terminalautorisationer b/k enyttelsesstatistikker Sikkerhedsrapporter, Registersikkerhed Information til operatører, områdeansvarlige og sikkerhedsledere b/k 19-5 Amtsrådet og dets forhandlinger b/k Tilsynsrådet Amtskommunernes og kommunernes forskningsinstitut b/k 19-6 Fælleskommunale opgaver 19-7 Diverse (beretninger, byreklame, flagreglement, forskellige møder) b/k yjubilæer, byfester Ligestillingsrådet Overordnet offentlig struktur valitet/ -sikring 12

13 20-29 RAND- OG YGNINGSADMINISTRATION 20 randvæsen, love m.v randvedtægt og brandkredse 20-2 randloven b/k 20-3 Udrykninger m.v. b/k 20-4 ygningssyn, særlige (brandsyn) b/k 20-5 randsikring af ældre ejendomme b/k 21 randmandskab Vedr. de enkelte ansatte, se bek. bilag 1 afsnit 4C 21-1 randinspektør b/k 21-2 randfogeder og brandmandskab, almene sager b/k 21-3 Civilforsvarsleder, almene sager b/k 22 randmateriel, sprøjtehuse m.v randslukningsmateriel b/k 22-2 randstation b/k N: Sager vedr. nybyggeri, udsmykning og renovering bevares Sprøjtehus b/k 22-3 randdamme og brandhaner b/k 23 randvæsen 23-1 randvæsen b/k 23-2 randslukningsoverenskomst 23-3 Redningskorps b/k 24 ygningsvæsen 24-2 ygningsinspektør, tilsynsførende almene sager b/k 24-4 Ibrugtagningstilladelse b/k Regulering af byggevirksomheden b/k yggestop b/k 24-5 Ulovligt byggeri b/k 24-6 Helårsbeboelse b/k 24-7 Sommerhuse og fritidsboliger b/k 24-8 ygge- og anlægsvirksomhed, indberetn. b/k ebyggelsesattest b/k 24-9 Ejerlejligheder b/k enzintankanlæg b/k Momsgodtgørelse for byggeri b/k yggeri, diverse b/k Energibesparende foranstaltninger b/k Arbejdsmiljøfremmende foranstaltninger b/k yfornyelse og boligforbedring b/k Alm. bestemmelser b/k yområder b/k eboelsesejendomme b/k Forbedring af utidssvarende boliger b/k 13

14 Genhusning b/k yfornyelsesselskaber b/k Ekspropriation Offentlig støtte b/k ondemnering b/k yfornyelsesnævn Diverse b/k 25 yggeregulering 25-1 yggeregulering b/k yggeloven b/k ygningsreglement Småhusreglement 25-2 Dispensation fra byggeregulering 25-3 Diverse (bygningsmaterialer, rottesikring) ved sommerhuse b/k 25-4 Forbedringsarbejde mv. i helårsboliger b/k 26 oligbyggeri med statsstøtte 26-1 yggestøttelovgivning, almene sager b/k 26-2 Statslån til boligbyggeri b/k 26-3 eboerindskud, alment b/k Lån til beboerindskud b/k oliglån b/k Garanti for lån til beboerindskud b/k Udgåede og indfriede lån til beboerindskud b/k 26-6 vadratmetertilskud, driftstilskud b/k 26-7 oligforeninger, -selskaber b/k Andelsboligforeninger, private b/k 26-8 Lejekontrol i statslånebyggeri b/k 26-9 Hypotekbanken (restgæld på statslånsejendomme) b/k oligbyggeri, socialt b/k Arbejderboliger b/k Ungdomsboliger b/k 27 yplaner og fysisk planlægning 27-7 y- og landzonebestemmelser, alment 27-8 Tilbudspligt til kommunen b/k ommuneplanlægning, alm. bestemmelser Landsplan b/k Regionplan b/k Sektorplaner DS b/k Vejdirektoratet b/k ommuneplanlægning ommuneplanens forudsætninger ( 5) Redegørelse for hovedspørgsmål og planlægningsmuligheder ommuneplan, hovedstruktur ommuneplan, rammer for lokalplanlægning 14

15 Tidsfølgeplaner Forbud iht Skæmmende bebyggelse/skiltning ( 44) b/k Lokalplaner X-område Foreløbigt forslag Offentliggørelse Alternative forslag Speciel underretning Indsigelser Endelig vedtagelse Retsvirkninger Ekspropriation - taksation Servitutter Dispensationer Y-område Foreløbigt forslag osv. (som osv.) 28 Udstykninger 28-1 Private udstykninger, erklæringer og approbationer b/k (Udstykning af kommunens ejendomme: se gruppe 17) Gadejord b/k 28-2 Notering af landbrugsejendomme b/k Samdrift og sammenlægning af landbrugsejendomme b/k Forpagtning af landbrugsejendomme, alment b/k Fortegnelse over landbrugsejendomme 28-3 Matrikelkort, matrikelvæsen b/k ortmateriale (luftfoto m.v.) Landmåling, fikspunkter 28-4 Deklarationer, servitutter 28-5 lager over manglende vedligeholdelse af private grunde 28-6 Jordfordeling b/k 29 Forskelligt 29-1 Skorstensfejning, takster m.v. b/k 15

16 30-39 SATTEVÆSEN 30 Skattevæsen 30-1 Ligningskommissionen b/k Ligningsplaner Statistikker Ressourcer b/k lager Dagsordner og referater Tilsyn med ligningsarbejdet Mødeplaner b/k Slutligning b/k Se i øvrigt bek. bilag 1 afsnit 5A 30-2 Skattearbejdets organisering Amtsskatteinspektoratet b/k Ligningsplaner Tilsyn ontrolaktioner - regionale Indberetning om gaveafgifter b/k Statsskattedirektoratet b/k Ligningsplaner Statistikker (egne statistikker) ontrolaktioner - landsdækkende Indberetning om kommune- og kirkeskat b/k Vejledninger b/k 30-6 Socialindkomst b/k Dobbeltbeskatningsoverenskomster Frigørelses- og afståelsesafgift b/k Henstand skadesløsbrev b/k Afregning med amtskommunen b/k 31 Personlig kommuneskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 31-3 eskatningsprocent, skatteskalaer, fjernarkiv 31-5 Statistik om udskrivning 31-7 Skattedeling med andre kommune b/k 32 irkeskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 32-1 irkeskat m.v. b/k 32-2 idrag til valgmenighed og lignende b/k Udskrivningsgrundlag 33 Ejendomsvurdering og -skat 33-1 Ejendomsskat b/k 33-2 Ejendomsvurdering b/k Vurderingsmænd b/k Vurderingsdistrikter b/k ortmaterialer b/k 16

17 Vurderingsskemaer og fortegnelser (til og med 17. alm. vurdering) 33-3 Ejendomsskyld og grundskyld b/k Tillægsgrundskyld b/k 33-4 Dækningsafgift b/k 33-6 Ejendomsskatter, fritagne ejendomme iht. b/k kommunalbestyrelsesvedtagelser m.v. b/k Ejendomsskat, lån til betaling af b/k Ejendomsskat, henstandsordning b/k 33-7 Amtsskatter (amtsskatter og amtsfondsbidrag) b/k 33-8 Skyldråd b/k 33-9 Tinglyste ejendomsoverdragelser b/k Ejendomsskat, pantebreve udstedt for (skadesløsbreve) b/k Opkrævning af skorstensfejerafgift b/k Opkrævning af lodsejerbidrag b/k Skødepåtegning b/k ygnings- og boligregister (R)/Ejendomsstamregister (ESR) Vurderingsråd Attester og ejendomsoplysninger b/k 34 ildeskat N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 34-1 udgettal, indberetning af b/k 34-2 Forskudsregistrering b/k udbetaling b/k 34-8 Arbejdsgiverkontrol b/k 35 Selskabsskat m.v. Af konkrete selskabsskattesager bevares alle sager for indkomstår, der ender på 9 (bek. bilag 1 afsnit 5A) Selskabsskat til kommunen b/k 35-2 Selskabsskat til staten b/k 35-3 eskatning af kooperative virksomheder b/k 35-4 Fordeling af selskabsskat b/k 35-5 Statistik (egen statistik) 36 Forskellige skatteforhold N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 36-1 Sømandsskat b/k 36-3 lager over skat, se b/k 36-4 endelser fra højere skattemyndigheder 36-5 Skattebøder b/k 36-7 Moms b/k 36-8 Toldvæsenet (skattevæsenets samarbejde med) b/k 36-9 Dødsbobeskatning b/k orrespondance med andre myndigheder b/k lager over værdiansættelser 37 Indirekte skatter N: Ligningssager for indkomstår, der ender på 9, bevares (bek. bilag 1 afsnit 5A) 17

18 37-1 Indirekte skatter og afgifter b/k 37-2 Afgift af renteforsikringer b/k 38 Inkasso 38-1 Skatterestancer og -statistik Lønindeholdelse b/k 38-2 Pantefogeden b/k Udlæg for skatter m.v. b/k Fogedforretninger ved udlæg b/k Tvangsauktioner b/k Gældssanering b/k 38-4 Inddrivelse af skattekrav i udlandet b/k Restance A-skat b/k Restance -skat b/k 38-6 Eftergivelse af restskat b/k Afgangsføring, personlig skat b/k 38-7 Indberetninger b/k 38-8 øder b/k 38-9 Fogedbog for pantefogeden b/k Andre bidrag og afgifter b/k 39 Forskelligt 39-1 Instruktionsmøder vedr. skatteligning b/k 39-2 Gebyrer vedr. attester b/k 39-4 Indberetning vedr. skatteudskrivning - fjernarkiv b/k 39-5 SE-registret, optagelse i b/k 18

19 40-49 SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN 40-1 Almindelige bestemmelser, bistandslovens afsnit I Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Det offentliges forpligtelser over for den enkelte b/k istand alment b/k Økonomisk hjælp b/k Praktisk hjælp b/k Støtte til udvikling b/k Genoprettelse af erhvervsevnen b/k Opdragelsesmæssig støtte b/k Indfødsretlige forhold, alment b/k Forsørgelse i Danmark b/k Forsørgelse i udlandet b/k Aftaler med andre stater, alment b/k Nordiske lande b/k EF b/k Øvrige b/k Hjemsendelse fra fremmed land b/k Indberetning til socialstyrelsen b/k Den enkeltes forpligtelser over for det offentlige b/k Forsørgelsespligt, alment b/k Ægtefæller b/k ørn b/k Tilbagebetaling b/k Underholdsbidrag, alment b/k idragsresolutioner b/k Underholdsbidrag b/k Overøvrigheden b/k Justitsministeriet b/k Afkrævning b/k Politiet b/k Opholdskommune, alment b/k ontakt med anden opholdskommune b/k Refusion b/k Institution eller pleje b/k Værnepligt b/k Sygehus eller lign. b/k Oplysningspligt og straffebestemmelser b/k Indberetning om formodet behov for social bistand b/k Formodet vanrøgt af børn b/k Tilbagebetaling b/k Uberettigede ydelser b/k 40-2 Rådgivning og tilsyn, bistandslovens afsnit II Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Alm. regler om rådgivning m.v Vejledning b/k Arbejdsministeriet b/k 19

20 Husvilde b/k Særlige regler for børn og unge b/k eskikkelse af værge b/k eskikkelse af personlig rådgiver b/k Støttepædagog b/k 40-3 Dag- og døgnpleje, bistandslovens afsnit VI For grupperne under 40-3: se bek. bilag 1 afsnit 6A Dagpleje, privat b/k Tilladelse til at have børn i pleje Tilladelse til dagplejehjem Tilsyn Døgnpleje, privat Anbringelse uden for eget hjem Tilladelse til pleje i døgnophold Tilsyn ontakt mellem plejebarn og hjem 40-4 Hjælpeforanstaltninger uden samtykke, bistandslovens afsnit VIII For grupperne under 40-4: se bek. bilag 1 afsnit 6A Anbringelse af børn Tilladelse til hjemtagelse Politibistand Udvalgstiltrædelse 41 ontanthjælp, bistandslovens afsnit III Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 41-1 Forbigående hjælp b/k 41-2 Varig hjælp b/k 41-3 Hjælp i særlige tilfælde b/k 42 Praktisk bistand 42-1 Praktisk bistand i hjemmet bistandslovens afsnit IV Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Hjemmehjælpsordningen, alment b/k Uddannelse, undervisning b/k etaling for hjemmehjælp b/k Hushjælp, som familien selv antager b/k 42-2 Hjælpemidler m.v., bistandslovens afsnit V Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D Motorkøretøjer b/k Øvrige hjælpemidler b/k 42-3 Omsorgsforanstaltninger b/k Omsorgsarbejde i hjemmet b/k lubvirksomhed b/k Madudbringning b/k Fodpleje b/k De ældres udflugt b/k 20

21 Pensionisthøjskoler b/k Pensionistrejser b/k 42-4 Transport af pensionister b/k 43 Institutioner, bistandslovens afsnit VII For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag Fripladser b/k ommunale daginstitutioner, alment b/k Forældrebetaling b/k Normeringsregler b/k Maximumsgrænser b/k Dækningsprocenter b/k onteringsvejledning b/k Central pladsanvisning b/k Forældrebestyrelser b/k 43-2 Vuggestuer For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag X vuggestue Tilladelser og godkendelser Tegninger og planer b/k Aftaler - licitationer ygning, drift og vedligeholdelse b/k Inventar b/k Normering - personale b/k Medarbejderråd b/k Forældreråd b/k Tilsyn udget - regnskab b/k Diverse b/k 43-3 ørnehaver For kommunens institutioner generelt: se bek. bilag Y børnehave osv Fritidshjem 43-5 Integrerede daginstitutioner 43-6 Legestuer 43-7 Sociale fritids- og ungdomsklubber 43-8 Dagpleje, kommunal 43-9 Daghjem og dagcentre eskyttede boliger - pensionistboliger Plejehjem Visitationsudvalg b/k Amtskommunale institutioner b/k Rådgivningscentre b/k Revalideringsinstitutioner b/k Døgninstitutioner for børn og unge b/k Svangre- og mødrehjem b/k Forsorgshjem b/k 21

22 43-30 Statslige institutioner b/k Særlige plejehjem b/k Særforsorgsinstitutioner b/k Diverse institutioner (selvejende - private) b/k Alkoholinstitutioner b/k Narkoinstitutioner b/k Tilsyn 44 Pensionsydelser Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 44-1 Pensioner, alment b/k Personlige tillæg, generelt b/k Medicinkort b/k 44-2 Folkepension b/k 44-3 Invalidepension b/k 44-4 Enkepension, enkehjælp b/k 44-5 ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) b/k Lønmodtagernes dyrtidsfond b/k 44-6 AUT- bidrag b/k 45 Sikringsydelser Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D 45-1 Familieydelser b/k ørnetilskud b/k Ungdomsydelse b/k ørnebidrag b/k 45-2 Ægtefællebidrag b/k 45-3 Sygesikring b/k Fribefordring b/k 45-4 Dagpenge b/k 45-5 Arbejdsløshedsforsikring b/k Arbejdsformidling b/k Arbejdsløse, kursus for b/k Arbejdsløse, beskæftigelse af b/k Specialarbejderskoler b/k Ungdomsgarantiordning/ungdomsledighed b/k Langtidsledige b/k Ungdomsvejledning b/k ommunal aktivering b/k 45-6 Ulykkesforsikring b/k Sikringsstyrelsen b/k Forsikringsselskaber b/k 45-7 eskæftigelsesprojekter b/k 45-8 ørnefamilieydelse b/k 46 Sundhedsvæsen 46-1 Sundhedsvæsen b/k Medicinalindberetning b/k Private klinikker og kuranstalter b/k Jordemødre b/k 22

23 Læger b/k Tandlæger b/k Apoteker, -bevilling b/k Håndkøbsudsalg b/k 46-2 Skolelægeordningen Vaccinationer b/k 46-3 Sundhedsplejerskeordningen 46-4 ørnetandplejeordningen Tandlæger, tandplejere b/k Hjælpepersonale (klinik/kontor) b/k Pensionsforsikring b/k ygninger - drift/vedligeholdelse b/k Inventar b/k Regnskab, budget Se bek. bilag 1 afsnit 4A Planer, statistik, indberetninger Diverse b/k lagesager Tilskud til tandbehandling b/k 46-5 Plejeydelser i hjemmet b/k Gruppe 46-5: mht. konkrete personsager se bek. bilag 1 afsnit 6-D Hjemmesygepleje b/k Døgnhjemmepleje b/k 46-6 Embedslægeinstitutionen b/k 46-7 Amtssygehus b/k 46-8 Rekreationshjem og sanatorier b/k 46-9 Distriktspsykiatri b/k 47 Særforsorg Udlægning af særforsorg b/k 49 Forskelligt Mht. konkrete personsager: se bek. bilag 1 afsnit 6-D oligsikring b/k oligydelse b/k 49-2 Skat af sociale ydelser b/k 49-4 Socialplan og statistik Socialplan Statistik vedr. sociale udgifter (egne statistikker) Social ressourcetælling (egne tællinger) Planer vedr. ældreforsorgen 49-5 Amtskommunens social- og sundhedsudvalg b/k Amtskommunens social- og sundhedsforvaltning b/k Amtskommunens socialcenter b/k Sagkyndig bistand b/k Revaliderings- og pensionsnævnet b/k Hjælpemiddelcentralen b/k 49-6 Socialministeren b/k Socialstyrelsen, alment b/k Sikringsstyrelsen, alment b/k 23

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager)

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Specialsager er omfangsrige sager, der fortsættes år efter år. Specialsagen beholder samme nummer hvert år, indtil der i nogen tid ikke er sket mere i sagen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Råbjerg Landkommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunebestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol 1842 1891, 1892 1899, 1899 1905, 1905 1913, 1913 1926, 1926 1932, 1932 1935, 1935 1938,

Læs mere

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning FORVALTNING Give kommune Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Odder-journalarkiv efter 1970 Der forefindes delvis journalkort til arkivet (Kalkerne). Sager er senere overført til KL, der er blevet

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996.

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996. Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Direktoratet for Folkeoplysning m.m. i varetægt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 148 af 29/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0007 Senere ændringer til

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

De gule markeringer vil blive medtaget i den kommende revison af styrelsesvedtægten.

De gule markeringer vil blive medtaget i den kommende revison af styrelsesvedtægten. Bilag 1 revideret 24-04-2013 rs De gule markeringer vil blive medtaget i den kommende revison af styrelsesvedtægten. Kompetencer på de enkelte udvalgsområder KOMMUNALBESTYRELSEN Godkendelse af styrelsesvedtægt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 4.3 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskole- og gymnasieområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Torslev Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1882-1894, 1894-1910, 1910-1928, 1928-1935, 1935-1942, 1942-1950, 1950-1955, 1955-1959,

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere