Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006."

Transkript

1 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret. Repræsentantskabets formand Hans Melgaard bød velkommen. Herefter sang forsamlingen Kom maj, du søde milde. Punkt 1: Valg af dirigent. Hans Melgaard foreslog på repræsentantskabets vegne Knud Foldschack som dirigent. Da der ikke var andre kandidater blev Knud Foldschack valgt. Dirigenten gennemgik dagsordenen og konstaterede at denne er i overensstemmelse med vedtægten, ligesom generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for Fælleskassens virke i Fremlæggelse af årsregnskab 2005 til godkendelse. 4. Behandling af indsendte forslag. 5. Forslag til ændringer af Fælleskassens vedtægter, fremsat af bestyrelsen. 6. Valg af 11 medlemmer til repræsentantskabet. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Som stemmeudvalg blev valgt: Jette Hagensen, Peter Elleby, Bjarne Hindsgaul, Jan Nielsen, Søren Frederiksen, Dorte Thorsen, Conny Andersen, Sanna Hansen, Ole Jørgensen, Michael Westergaard og som koordinator Per Jensen. Dirigenten redegjorde hermed for stemmeproceduren og brugen af de udleverede stemmekort. Som referent blev valgt: Hans-Henrik Strømgaard. Punkt 2: Bestyrelsens beretning for Fælleskassens virke i (Bilag: Årsrapport 2005 var omdelt på generalforsamlingen) Formand for bestyrelsen Anne-Marie Sejer startede med at sige tusind tak til Lars Møller Kristensen, der har været formand siden 2003, men som af helbredsmæssige årsager - i havde været nødsaget til at frasige sig hvervet i bestyrelsen som formand. Ved den ny konstituering af bestyrelsen i januar 2006 blev det besluttet at ændre forretningsordenen og strukturen for bestyrelsens arbejde, således at der i dag er et formandskab med en klar arbejdsdeling mellem formand og næstformand. Formand Anne-Marie Sejer og næstformand Peter Højgaard. Anne-Marie Sejer henviste til bestyrelsens beretning for 2005 som kan læses i årsrapporten, der var omdelt og redegjorde for at beretningen vil blive en forlængelse af denne med hovedvægt på det fremtidige arbejde. Året 2005 blev et rigtigt godt år for Fælleskassen på flere måder. Det var også et travlt år, hvor der blev afholdt en hel del flere møder end planlagt.

2 2 Hovedaktiverne for bestyrelsen for år Århus Andelskasse Strategiplan 2010 Vedtægtsændringer Daglig drift Økonomi Århus Andelskasse var det der i årets første måneder skabte travlhed og som der blev orienteret om på sidste generalforsamling. Strategi 2010 har været i gang 2 år og har været den ene af årets meget store arbejdsopgaver og her skal Charlotte Maenstaedt fremhæves og have stor tak for hendes engagement og store arbejde med at føre os igennem den proces der har ledt til Strategi Strategi 2010 som for Fælleskassens bestyrelses er et dynamisk arbejdsredskab og som vil blive taget op til eftersyn 1-2 gange årligt indeholder følgende overskrifter: Fælleskassen skal forsat være et selvstændigt pengeinstitut. Fælleskassen balancerer det menneskelige med det økonomiske. Fælleskassen tilstræber en rimelig indtjening. Fælleskassens hjørnesten er årskronemoddellen. Fælleskassen fremmer grøn og bæredygtig økonomi. Fælleskassen vokser på en kontrolleret og fornuftig måde. Fælleskassen drives professionelt med effektive og optimerede arbejdsgange. Bestyrelsens mål er at sørge for at personalet får mere tid til at betjene kunderne frem for at lave administrativt arbejde. Målet er også at Fælleskassen kan følge med i udviklingen, så kunderne kan blive serviceret med alle de serviceydelser, som i dag kan forventes at et moderne pengeinstitut. De 2 mål bliver også afspejlet i strategiplanen og er alles ønske for fremtiden. De nye vedtægtsændringer understøtter dette og kan hjælpe med til at målene i Strategi 2010 bliver til virkelighed, blandt andet ved at bane vej for Fælleskassens snarlige optagelse i den bedst mulige brancheorganisation. Vedtægtsændringerne har været den anden af årets store arbejdsopgaver og hele processen har været i gang 2-3 år. Vedtægtsændringerne, som skal behandles her i aften, er resultatet af en demokratisk proces der har involveret repræsentantskabet, personalet, direktionen, eksterne jurister og naturligvis bestyrelsen. Vedtægtsændringerne skal være med til at underbygge og støtte Fælleskassens fremtidsvisioner og handleplaner, som er kommet til udtryk under arbejdet med Strategi Med udgangspunkt i disse ønsker er det søgt at gennemrevidere vedtægterne, for at få et juridisk holdbart grundlag for Fælleskassen og dermed bedst muligt at sikre Fælleskassens eksistens som selvstændigt og tidssvarende pengeinstitut fremover. Ændring af Fælleskassens navn 1 fra et langt og tungt til et kortere og lettere hvor dog de væsentligste elementer går igen - nemlig det lovpligtige Andelskassen og vort daglige benyttede hovednavn - Fælleskassen kort og godt - Andelskassen Fælleskassen.

3 3 Ændring af 2 kan synes vidtgående hvor formålsparagraffen bliver forenklet til at vi driver pengeinstitut fra som før også at virke for en rentefri kreditformidling. Men tanken er at vedtægten alene skal være et grundlæggende juridisk dokument, der så klart som muligt beskriver hvilke elementer, der indgår i virksomheden Fælleskassen. Selve vores ideologi beskrives i Hvad banker Fælleskassens hjerte for?, som alle har fået tilsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Daglig drift af Fælleskassen er naturligvis noget medarbejderne tager sig af og året har budt på stor aktivitet, hvilket har været gældende for hele finanssektoren og bestyrelsen har behandlet alle større lånesager hvor der også har været en markant øget aktivitet. Økonomi Vores resultat for 2005 er tilfredsstillende og bestyrelsen har en forventning om vort resultat fremover skal stige på en kontrolleret måde. Fælleskassen har ikke hævet sine gebyrer i (hvilket er sket i mange konkurrerende pengeinstitutter). Renten på årskronelån er sat ned med ½ % fra den 30/ De konkrete regnskabstal vil Lars Frederiksen komme ind på under regnskabsaflæggelsen. PR og kommunikation fylder en hel del i den nye Strategiplan og der er store forventninger til dette område og der vil snart blive taget initiativ til at starte disse områder op. Hjemmesiden har de seneste måneder gennemgået en del væsentlige ændringer og vil fremover revideres oftere. Til sidst en tak til alle i bestyrelsen, repræsentantskabet, direktionen og medarbejderne for en stor indsats i Dirigenten satte bestyrelsens beretning til debat. Der var flere indlæg og spørgsmål, bl.a.: Spørgsmål: Fælleskassens udtræden af Foreningen af J.A.K. andelskasser, betyder det samtidig et farvel til Landsforeningen J.A.K.? Svar: Fælleskassen har aldrig været medlem af Landsforeningen J.A.K. og har i 2005 udmeldt sig af Foreningen J.A.K. andelskasser. Derudover forventes ingen ændringer. Spørgsmål: Hvilken betydning vil det få for Fælleskassens medlemskab af andelskasseforeningen, hvis den fusionerede med Landsforeningen? Svar: Det er nyt for os, så dette er naturligvis ikke til at svare på før det er drøftet i bestyrelsen. Spørgsmål: Har vedtægtsændringerne været til drøftelse med brancheorganisationen Lokale Penge Institutter? Svar: Der har ikke været formelle drøftelser og der er ikke fremsendt nogen ansøgning om medlemskab til brancheorganisationen Lokale pengeinstitutter.

4 4 Spørgsmål: Hvordan kan det være at man ikke har overført J.A.K. til hjertepapiret, er det en forglemmelse? Svar: Det har ikke været intentionen at glemme noget, Hjertepapiret er et værdisæt for Fælleskassen og det har ikke været muligt at tage alt med. Dirigenten satte beretningen under afstemning, denne godkendtes enstemmigt. Punkt 3: Fremlæggelse af årsregnskabet 2005 til godkendelse. Fremlæggelse af årsregnskabet 2005 ved Lars Frederiksen. Årets resultat efter skat 3,585 millioner kr. Det er besluttet af repræsentantskabet i henhold til 13 stk. 1.1 har indstillet at overskuddet skal overføres til reserverne. Ledelses og revisions påtegningerne på side 10 og 11 blev oplæst. Dirigenten efterlyste spørgsmål og indlæg til regnskabet. Flere havde ordet og der blev spurgt om: Spørgsmål: Er det muligt at bruge en del af overskuddet til at sætte renten ned på årskronelånene? Svar: At bruge en del af overskuddet vil på nuværende tidspunkt være uansvarligt af os, da en del af overskuddet er fremkommet ved tilbageførte nedskrivninger. Spørgsmål: Er det muligt at overføre sit overskud af årskroner til andre? Svar: Ja, det er muligt af overføre sit overskud af årskroner til andre personer i Fælleskassen eller til Fælleskassens Grøn Vækst pulje. Spørgsmål: Er det muligt at overføre sit overskud af årskroner til andre J.A.K. andelskasser? Svar: Nej, det er ikke muligt at overføre sit overskud af årskroner til andre J.A.K. andelskasser, da vi fungerer som selvstændige andelskasser. Spørgsmål: Kunne det tænkes at Grøn Vækst Puljens årskroner kunne bruges til andre gode formål, f.eks. at give unge boligsøgende mennesker en lavere rente på boliglån? Svar: Alle ideer er velkomne og vi vil altid tage sådanne ideer op til drøftelse i bestyrelsen. Dirigenten satte årsregnskabet 2005 under afstemning, hvor det blev godkendt. Punkt 4: Behandling af indsendte forslag. Der var ingen forslag fremsendt. Punkt 5: Forslag til ændringer af Fælleskassens vedtægter, fremsat at bestyrelsen. (Bilag: Brev til andelshaverne af marts 2006 med begrundelse for vedtægtsændringer, Fælleskassens hjertepapir, Oversigt over indhold af ændringer, Vedtægtsændringerne i hæfteform). Anne-Marie Sejer og Peter Højgaard Pedersen redegjorde for hver enkelt vedtægtsændring og begrundelsen herfor.

5 5 Dirigenten satte vedtægtsændringerne til debat. Der var flere indlæg og spørgsmål, bl.a.: Spørgsmål:Bliver Fælleskassen ikke som alle andre pengeinstitutter når 2 formålsparagraffen ændres? Svar: Fælleskassen bliver ikke som alle andre pengeinstitutter når formålsparagraffen fjernes da vi som erstatning jo har udfærdiget Hjertepapiret. Spørgsmål: Er det udefrakommende pres der gør det nødvendigt at ændre 1 og 2? Svar: Jo det er nok både udefra kommende og et internt pres, der er den væsentligste årsag, da Fælleskassen dagligt er under pres fra andelshavere der ønsker et tidssvarende og moderne pengeinstitut med alle de produkter på hylderne, der findes i andre pengeinstitutter, pres fra medarbejderne om at have de optimale værktøjer til at yde service overfør andelshaverne, pres fra det offentlige om ændringer og optimeringer f.s.v.a. regnskabspraksiser, rådgivning overfor andelshavere, lovgivning m.m., pres fra vores EDB-central om redigering af bestående edbværktøjer samt en mængde nye tiltag. Spørgsmål: Er det muligt at tage Hjertepapiret til afstemning da det ellers ikke forpligtiger? Svar: Hjertepapiret kan ikke tages op til afstemning særskilt da det ikke er et punkt på dagsordenen. Spørgsmål: Forslag om at Hjertepapiret tages op en gang om året og bliver brugt som et dynamisk stykke værktøj. Svar: Et rigtigt godt forslag og bestyrelsen vil tage dette til efterretning. Spørgsmål: Der blev udtrykt bekymring for om ændringerne i vedtægterne var en glidebane og en udvanding af Fælleskassens grundholdninger. Svar: Bestyrelsen er overbevist om at dette aldrig vil blive tilfældet, da Hjertepapiret og Strategi 2010, jo er udarbejdet af bestyrelsen og repræsentantskabet i fællesskab og at overholdelse af dette klart vil blive gjort med stor ansvarsfuldhed. Dirigenten foretog en vejledende afstemning om 1 og 2, der viste et stort flertal for ændringsforslaget. Derefter satte dirigenten hele vedtægtsforslaget under afstemning. Det gav 222 for og 36 imod. Da generalforsamlingen i henhold til 20, 1 ikke er beslutningsdygtig, vil bestyrelsen herefter i henhold til 20, 2 indkalde til ekstraordinær generalforsamling onsdag den på Suomisvej kl , for endelig vedtagelse. Punkt 6: Valg af 11 medlemmer til repræsentantskabet. På valg: Morten Andersen, Henning Bech Frederiksen, Lisbeth Hansen, Niels Erik Høiberg, Vagn Bent Lauridsen, Hans Chr. Mathiasen og Bøje Gram Skjoldager. Nyopstillere: Julie Brigitte Damlund, Lise Egeberg, Arne Højlund, Henning Lund, Ib Olesen, Nils Nimbus Schmidt Poulsen, Oscar Svendsen og Gorm Jensen (opstillede på generalforsamlingen).

6 6 Den skriftlige afstemning gav følgende resultat: Følgende 10 er valgt for 3 år: Morten Andersen 234 stemmer, Lisbeth Hansen 228 stemmer, Julie Birgitte Damlund 198 stemmer, Niels Erik Høiberg 190 stemmer, Hans Chr. Mathiasen 179 stemmer, Lise Egeberg 171 stemmer, Henning B. Frederiksen 146 stemmer, Oscar Svendsen 142 stemmer, Henning Lund 133 stemmer, Nils Nimbus Schmidt Poulsen 121 stemmer, Og for 2 år er valgt: Arne Højlund 120 stemmer. Følgende opstillede blev ikke valgt: Bøje Gram Skjoldager 103 stemmer, Vagn Bent Lauridsen 76 stemmer, Gorm Jensen 58 stemmer og Ib Olesen 29 stemmer. Repræsentantskabets formand takkede de afgåede repræsentantskabsmedlemmer og bød de nye velkommen. Punkt 7: Valg af revisor. Efter indstilling fra repræsentantskabet blev et nyt revisionsfirma BDO Scan Revision v/statsaut. revisor Henrik S. Poulsen, indstillet som Fælleskassens revisor for det kommende år. Volmer Møller indstillede Revisionsfirmaet Lauge Schmidt og Co. Begrundelsen for repræsentantskabets indstilling er ikke utilfredshed eller konflikt med Lauge Schmidt og Co, som vi har arbejdet sammen med i 20 gode år. Begrundelsen er i alt sin enkelthed at Fælleskassen har foretaget et serviceeftersyn af de ydelser som vi modtager og dermed også den ydelse vi får fra vores revisorer. Vi har haft en udbudsrunde blandt flere revisionsselskaber og ud fra en lang række faktorer fundet frem til at det skulle være BDO Scan Revision der skulle indstilles. Efter afstemning blev BDO Scan Revision valgt med stort flertal. Punkt 8: Eventuelt. Ingen ønskede ordet til dette punkt. Repræsentantskabets formand takkede dirigenten for veludført arbejde. Tak for i aften og kom godt hjem Knud Foldschack Hans Melgaard Hans-Henrik Strømgaard Dirigent Formand for repræsentantskabet Referent

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Fremmødt: Afbud: Ikke mødt: Jan Albrecht, Camilla Bang Lilleør, Bent Andrup, Thomas Trøster, Peter

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere