NORDGARDEN af Bo Fibiger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDGARDEN af Bo Fibiger"

Transkript

1 ~ '\" NOVE MB E R NORDGARDEN af Bo Fibiger Der var engang en boligforening, som hed Brabrand Boligforening. Engang besluttede den at bygge en ny afdeling på jorderne syd for Silkeborgvej. Her lå i s,in ~id en MIe landsby, der hed Gjellerup, de valgte derfor, at bide det kommende byggel1i Gjellerupplanen. Efterhånden opkøbte boligforeningen mere jord, så de til sidst ejede sammenhængende jorder fra Gjellerup i syd til Viborgvej,i nord. Disse arealer blev opkøbt t il, at man kunne bygge flere boliger, og da bo1ig foreningen gerne ovel1for de ohentlige myndigheder ville bevise, at der var talle om et bygger,i med plan,i, kaldte de det hele for Gjellerup planen. Et andet sted sad der nogle andre planlæggere, som i deres visdom fandt ud af, at mennesket dikke kunne trives uden biler og biler ikke uden mennesker. Derfor besluttede de at lægge en stor motorvej inde midt i byen, Lige midt igennem den gamle landsby G jellerup. Da man endnu ikke havde fundet ud af, hvordan man på samme areal på en gang anlægger motorveje og bygger boliger, måtte den tanke man før!>t havde tænkt i bdligforenringen vente p å, at man fandt ud af dette vanskelige problem. I stedet for valgte boligforeningen at begynde Gjdlerupplanen på den gamle Nordgårds jorder. De fandt det derfor rigtjigs1, at man ka'ldte denne bydel for Gjellerupplanen. I fol1binde1se med byggeriet skulle der også være en skole og et for retningscent er. Skolen var så avanceret, at byens vice fædre ikke kun ne finde nogen pian i den, og de valgte så at bide den for Nordgård!>kolen. Bfter en gammel bog, man kalder egnsplanen, skuhe forret n ingscentret have været en del af N Ccenter, men da det blev på stør relse med et Bcenter, 'så var de nødt bh at kalde det for. Nordgård centret. Et par år senere var der ude Q den store GjeUerupplan en l,iue mand. Når han kiggede ud af!>it v:indue kunne han se en række flotte f,j r 'kantede bygninger og en masse Hrkantede area,ler, som man kaidte græsplæner og skove. Den lille mand,forstod, alt der havde været en rigtig planlægger med i spihet, fo r aldråg havde han set et byggeri med 'så megen plan i. Og han v,idste, at planerne rakte vidt, ja fra søen i syd til Viborgvej,i nord. Og at han tjh 'sin vid vilhe bo,i det alt sammen. Og der gik en gysen af beundring og ærefrygt igennem ham. Han kunne b live helt syg ved tanken om al den j:jlanløshed, som lå lige i næl1heden, skolen og forretningscentret. Men det ka'ldte man jo også noget med Nordgården. Så en dag var den 1111e mand komm et vil noge t, 'som de kaldte beboer møde. PILldselig havde han rejst sig op, og uden 'at han selv rigtig t vidste h vorfor, foresiog han, at man skulle kalde byggeriet mellem Edwin Rahrsvej, Gudrunsvej,Silkeborgvej, Sigl'idsvej og H ejredalsve j for Nordgården. For, som han sagde, der var engang en Elle gård, med skæve \ninduer og mange træer, der stod hvor de havde lyst. Og den gård hed Nordgården.

2 Visioner og planlægning Udgiver: Brabrand Boligforenings afdl. IV. Redaktion: Ole Christensen Bo Fibiger Erik Kodahl (ansvh.) Knud Dynnes Hansen Adresse: Dortesvej 35 2 th. Tryk: Brabrand Bogtryk l/ S Vor leder Fritidsaktiv,i teter for børn og voksne, som man jo har talt om, lige siden indflytningen begyndte for haivandet år siden, skulle nu endelig så småt kunne begynde at starte deres virksomhed. Der har været efterlyst fritidsinteresser, d.v.s. 'at be boerne skulle komme med deres forslag til akl!ivite ter, men beboerne har åbentbart ingen interesser, el ler næsten ingen. Da der i sidste måned blev indkall dt til ol'ienterende møder om forskellige abiviteter, mødte der kun nogle få mennesker op. Kun til det sidste møde kom der noget virkelig positivt frem, da forstod man, at der vil'kelig savnedes noget for beboerne at samles om. Der er nu givet grønt lys for følgende grupper, som har fået bevilget et lokale, kortklub, bordtennis, hob byværksted og fotoklub som man regner med at star te i den nærmeste fremtid. Desuden sidder der interesserede folk og arbejder med starten af andre aktiviteter, hvortil man gerne ser at andre interesserede melder sig, frimærker og monter, musikklub, teaterforening, modeljernbane, fodbold, håndbold, gymnastik, billard og badminton. Sportsklubberne skulle helst igang så at man alle rede næste år skulle kunne komme ind i sportshauen ved Nordgårdskolen, som er med i den overskridel sessum, der er blevet bevhget. De omtalte aktiviteter har fortrinsvis været for unge og voksne, men også for de mindre børn er der på tænkt start af forskehig virksomhed. Aktiv forældre gruppe har tænkt at starte legestue og børneparkering i nogle af kælderlokalerne, hvor man, hvis der melder sig nok interesserede, vil lave en turnusordning med pasning af børnene. Da nu beboerne gennem dette er blevet orienteret om de startede eller påtænkt startede aktiviteter ser vi gerne at beboerne kommer op af starthullerne. 2 For os, der i dag bor i Gjellerupplanens 1. afsnit er det meget natur1igt, at vor vurdering drejer 'sig om det, VIi har for øje m. h. t.,fordele og ulemper i det øjeblikike1ige byggeri. Det er vort samfund, det er det v,i bor i, hvor vi skal skabe miljø og forhåbent lig være i stand th at skabe kår, der Vlirkelig er værd at leve i. I sidste nummer af bladet præsenterede vi Brabrand Boligforening med dens forskellige afdelinger, og det er jo nok en funktion, der er værd at bide mærke i. Sagen er jo blot, at vi som medlemmer af denne for ening i dag sidder som brikker i en proces, der er planlagt for adskillige år siden, og små skæve has san'er, som i dag er nærværende aktuelle for os er et forladt stadium for planlæggerne, der bevæger sig i cirkler frem til Derfor kan det godt engang,imellem knibe at tale det samme sprog. Når vi f.eks. vrider os ved udsigten De grå felter viser Brabrand Boligforenings byggeplaner frem til J

3 til en hrus,lejejforhøjelse og i spøg siger, at foreningen egenvlig er vig ndk t'rl, a1 vi ilklke skulle behøve at betale husleje det næste år så vil man fra plan~æg gerne; side mildt overbrerende kunne sige til os, at hvis man vkike i den tid foreningen havde eksisteret h:wde sørget for altid at have en god likviditet, vihe man ilkike have kunnet køre den pdl,i,vik der gør, at afd. IV p. gr. a. langsigtet jordjkøbspolitik har kunnet rå jorden for 6,50 kr. pr. m2, log man har kunnet byg ge til priser, der får en baligmintster til overrasket at løfte på det ene øjenbryn. Forholdet til egnsplanen Nu har Brabrand Boligforenings repræsentantskab med stort flertal givet bestyrelsen mandat til at de tai'lprojektere bebyggelsen af Holms trupgårdarealer ne, ialt ca lejligheder i en kontinuerlig byg gerytme frem til 1981, hvor Gjellerupplanen, om fattende 6 afsnit, vil være beboet af men nesker. Det er en enorm mundfvld det vil være ca. 10 pct. af Arhus's befolkning, og spørgsmålet melder sig så :»Er dette her, som du har stemt for, rigtigt?«rådmand Oluf P. Christensen udtalte forleden, at grundlaget for egnsplanen var brudt, og at den skul le omarbejdes. Han omtalte,især tre grundlag, der alle mere eller mindre berørte processen inden for Gjellerupplanen : 1. Oprettelsen af lavprisvarehuset»bilka«, der bliver nabo til Gjdlerupplanens afsnit Overdimensionel1ing af sålkaldte Ccentre, og det vil bl. a. sige»gjellerupcentret«, som står om 2 år. 3. Den voldsomme udbygning, der er sket langs Sil keborgvej. Situationen er ændret ganske betydeligt for Brabrand Boligforening. Fra at være en altdominerende faktor i en lille kommune er man nu kun en lille del af en storkommune, blandt hvis 31 byrådsmedlemmer der kan være adskillige ideale og lokale faktorer der spiller ind i forholdet til, om man kan lade en»ioka,l«boligforening udvikle sig så expansivt som ingen an den i hele la\1det. Boligforeningen s.tår overfor den situation, at den ak tuel'le egnsplan regner med et større»grønt«område mellem afdelingerne end det bælte, man har lagt mel lem afd. 3 og 5. Et andet problem er, om en enkelt boligforening kan få en så stor del af det sociale byg geris kvota, som en fuldendelse af GjeHerupplanen kræver. Endelig er der spørgsmålet, om det er rig tigt i for<hdld til egnsplanen. Det første spørgsmå'l om det grønne område kan lø ses, hvis boligforeningen af Arhus kommune kan kø be et stykike jord, der tidligere har tilhørt Has,le kom mune og som kan føje sig smukt ind i planen. Pro blemet med at få tildelt det fornødne kvota er et spørg~mål om, hvorvidt man skall tilgodese byggeri, der tænkes trængt ind på et ti'lfældigt indeklemt areal med en høj udnyttelsesgrad, eller man skal tro på, at et langsigtet prognam med en pianilregning, man a'ldrig har set magen til i Danmark, indeholdt i store tykke bøger, slæbt af en skævrygget bdligforeningsdirektør Olaf Sørensen till Boligministeriet og præsenteret for et Arhus byråd ved en demonstration den 28. okto ber. Det må ikke vrere uvæsentligt ved en omar<bej delse. a,f egnspilanen, at man her har et byggeri, der som mtet andet steds i Danmarks bolighistorie har pian og konsekvens. Hvad med miljøet? Måtte det i den forbindelse være på sin plads. at vi minder visionsskaberne af 1981 om, at vi i Gjel lerupplanens 1. afsnit meget gerne sti,[jer vore er faringer til rådighed, og dem sbl man ikke kimse af, for vi bor her. Først og fremmest må det være på sin plads at minde om, at det skaber et fol1kert forhold, når man flyt ter ind og intet af alt det, der»gir smor på brodet«er i orden. Vi har et helvedes besvær med at holde smilet bredt, når vore børn går i Hasse med 35 an dre, når ventelisterne på børnehaver og andre insti tutioner stadig forlænges, når hærværk belaster vort budget i urimelig grad, fordi der ikke er noget at foretage sig for vore lidt større børn, og nå vi ser vore nærlegepladser demonstrerer en åndelig fattig dom, der skyldes manglende pædagogisk medvirken og tyder på et tihældigt udvalg af legeredskaber fra et tilfældigt kata,log, foretaget af en anlægsarkitekt, som afddingsbestyrelsen ha'r kritiseret meget skarpt for ikke at have draget pædagogisk hjælp ind og som derved er skyld i, at vi i dag må forudse en række ens, helt sterile, og absolut upædagogiske nærlege pladser. Har vi tilstrækkeligt skarpt kritiseret, at det store antal af kælderlokaler er trivselsmæssigt abso lut uhensigtsmæssige? Kære visionsbærere og planlæggere af Vi er en lille smule bange for, at tanken om at have skabt»danmarks kønneste by«i for høj grad har døvet jeres øren for vor irriterende kitik. Den skal opfattes positivt. k. d. h. UDLEJNING AF VÆRELSER Efter henvendelse fra adskillige beboere og lejere af værelser er det af Brabrand Boligforening bekendt at nogle af vore beboere udlejer værelser uden forud indhentet tilladelse og til hus~lejer, som under ingen omstændigheder kan godkendes af Brabrand Bolig forening. Systemet er således, at beboerne først indhenter skriftlig tilladelse og i denne er der angivet en max. husleje på kr. 200,00 pr. måned incl. el og varme. End~idere skal Brabrand BoIigforening altid have meddelelse, såfremt der flytter andre ind i lej,ligheden. ob 3

4 P R ISUNDE R S ØG ELS E Skræppebladet har på opfordring foretaget en pris undersøgdse. Un'<:lel1Søgdsen er foreuaget hos de tre supermarkeder vi har i omjiådet, nemlig JAmariked på Laui,sevej, Hejremarlked på Emmas~ej og HIB stla letten på Lottesvej. Vi spurgte også hos keøbmanden på Lauisevej, men han ønskede ikke at deltage. PrilSerne er indsamlet den og må fotmo des at vrere steget i mdhemtrden. Vi har undersøgt en rrekke varer der daglig indgår i hushdldningen, og som ]kke har de store k~alli tetstol1skelle, som vi ilkike er i stland ti,l 'at bedømme. Da det fremgår, at der Vlisse steder er ret store pris forskelle, må det være en rordel at følge undersøgel sen op, inddmge andre Vlaregrupper og behandlle nogle mere indgående, l1gesom man måske sikuue inddrage andre indkøbssteder, f. eks. Minigros på Edwin Rahl1S Vej og BiLka. Til dette arbejde søger vi interesserede, som måske også kunne tænke sig at danne en forbrugergruppe runder torbrugerrådet. Interesserede kan henvende sig på redaktionens adresse, Dortesvej 32 2 t!h. Endvidere opfordrer VIi follk til at købe»tænk«nr. 8, oktober 1970, hvori der gives anvisning på hvorledes man sdv kean være med t~l at holde øje co med prisstoppet. Hejre marked J A marked Pri 8 EMNE Mængde SMØR pergament staniol 3,10 3,20 1/2 kg. 1,95 3, g. 2,10 PLANTEMARGARINE Bellis Bellis Guldstjerne Dukat Karen Kok kr. Mængde Pris kr. Mængde Pri s kr 1/4 kg. 3,14 3,22 2,98 3,03 1/2 kg. MEL Gluten Flour Arno Safi r l kg. l kg. STØDT MELIS 2 kg, 4,90 2 kg. LØSE RIS Pama 400 g. 2,80 HAVREGRYN Foska Solgryn EDDIKE Heidelberg 1,95 1,95 HB stafetten l kg. 2,5 kg. 3,85 2,98 1,98 4,60 l kg. 2,83 1,94 2,5 k g. 4,32 4,95 2 kg. 4,86 2,78 2,55 3,45 3,45 3,45 3,45 3,22 3,22 l l. 1,80 l 1,78 l l. 1,48 ELEDON Rød Gul 500 g. 500 g, 8,35 6,85 l kg. 500 g. 14,45 7, g. 500 g. 6,65 6,75 BLTTZA 3/4 l. 12,75 3/ 4 l, 13,75 SKAKTPOSER lo l. 35 stk. 2,75 36 stk. OPVASKEMIDDEL Well Palmolive Texi 675 g. 505 g. _.. VASKEPULVER Biotex Pro Dixan Super Blenda Valo Omo TANDPASTA Colgate Flour Cal c i n Ma cs flo u r._" HYGIEJNETAMPONER O. B. Normal Tampax r egular g. 3,50 5,25._ l. 675 g. 505 g. 3,05 3,76 5, g. 720 g. 5,95 6,65 _._2,5. l. 42,65 36 stk. 2, g. 450 Fr.. 5,05 2,98 5,1)8 5,1) ,90 3,38 20 dl. 18 dl. 5, 70 6,10 20 d l. 800 g. 6,25 6, g. 720 g. 2, l) kg. 20 d l. 200 g, 5, 75 6, 25 4,48 6, g. 140 g. 210 g. 2,91'\ 3,91'\ '5,48 3,90 3,70 lo stk. lo stk. 3,31) 3,60 4, g 3, g. 140 g. 210 g. lo stk. lo stk. 3, 90 3,70 lo stk. l o stk.

5 HUSLEJEN læserbreve Redakt io nen fo rbeholde r sig ret til at fo rko n e læse rbreve. Brevet ska l \'æ re forsv net med navn og Jdresse. men kan ' o m onskes o pta ges un der mærke. Bedre information TlilUad mig at slå til lyd for bedre information, om hvar der sker i byggeriet. Jeg, og formendig en hel del andre, kunne da godt tæntke s,ig at få at vide, hvad der i øjeblikket anbejdes på i det sydlige afsnn t af Gjellerupplanen, og hvad der sker nord for Edwin Rahrs Vej? T'ag nogle intervliewer med de ansvarlige a~kitekter og få nog,le terminer for færdiggørelse af de furskehlige projekter, daltoer som selvfølge1ig ikke vi'! blive betragtet som bindende, blot orienterende. T~l f. eks. også med havearkitekten om hans tanker fur»det grønne areal«og pdiortel1ingen af de arbejder han står for. Der er Nordgårdskolen o. s. v. Det er fol'stemmende at få sine oplysninger fra dags pressen når ovenstående kunne behandles bedre og mere fyldestgørende li VODt udmærkede beboerblad»skræppebladet«. På fol'lhånd tak. Bent Kanstrup, Bentesvej 37 KLUBBER Fodbold På et møde tirsdag den 6 oktober enedes vi om, at starte en fodboldklub indenfor Gjdleruppl~nens ram mer. Vi satser mod, at klubben bliver i stand t,il at.ind melde hold ti.! JBU's turnemnger i 1971 for ane al dersgrupper. Foreløbig vil vi forsøge, at Sikaibe de forventnings mæssige rammer omkring fodboldklubben. Når det te al1bejde er thendebrag,t vil der blive indkaldt t,i,l stiftende generalforsamling. Beboere, som er interesserede i at være med j det for beredende arbejde (men selvfølgeltig også senere i det praktiske), kan henvende sig uh: Kurt Petersen, Dortesvej 25 st., Kjeld Hansen, Dortesvej 2}2 tv., Hans Jessen LaUlcitsen, Bentesvej 41 2 tv Det er Mart, at en huslejestigning 'som den, Gjel lerupplanens beboere får pr. 1. januar vil berøre ad skihige husstandes økonomi svært. Mange er jo sik kert Hyttet ud efter budgetlægning, der lige netop t'il1ader at betale en husleje, som den er fur øjeblilk ket. Derfor kommer en st'igning på 6070 kr. m&.for familielehigheder ubelej'liget,ror de fam~lier, hvis,i ndtægt måske endnu ikke er blevet berørt af a,lmin delig lønst,igningstendens, der har fået mange til at tfilytte ud fra den tanlke, at man efter at have spændt Hvremmen ind et par år vii bo i et byggeri, der er relativt billigt og v,il belaste indkomsten procentuelt mindre og mindre..a!fdelingslbestyrelsen har behandlet emnet i sit møde den 12. dkrober, hvor det blev diskuteret, hvordan man eventuelt kunne gøre en indsats for at over gangen blev så lempelig som mulig. net er en kendsgerning, at en meget stor del af Gjel 'lel1upplanelns beboere ikke betragter den egentlige husleje till boligforeningen som den reelle husleje, men oveni lægger det afdrag, som man betaler på sit boliglån..alfdelingslbestyrelsen har del1for besluttet at rette hen vendelse til»den danske Provinsbank«, hvor langt de ~leste har deres boiiglån, og anmodet om en for handling, hvorefter der kan lægges faste retningsli nier for, at boliglånshavere, der gennem punktligt be talte afdrag er nået et stykke ned i deres lån, kan få de månedlige afdrag nedsat, således at hus,lejestig ningen og boliglånsafdragene mere eller mindre kan 8live på samme niveau. Vi håber i næste nummer af bladet at kunne rede gøre for forløbet af denne sag, samt forhåbentlig an g1ve konkrete muligheder for,' hvorledes man skal,forholde sig for at opnå en mildning. k. d. h. Lær at lytte til musik Vi Sltar>ter i nærmesite rfremvid en lffiusiikmub,,h vor der vil hltive Ilejr~ilghed.til at mødes under hyggeltige f'odmer fer at lytte ti'l musik, >>ilege«med båndoptagere, byt te prl:rder o. s. v. Vi vil ti musi;~mubben 'søge, at danne 'en Istudiekreds, >1ll ær at ly;vte niti musik«, under ledelse af exam. organist Agnes Jespersen. Senere Vlil der også hiive prøvet at da'nne et otikes1ter. Yderligere op Ily;sninger fåes hos en,af de nedennævnte: Leif Nids'en, Bennes'vej 331, EIsa Hyldahl Madsen, Bentesvej 69 2, Jens Petersen, Loutesvej 4 2, Erling Nielsen, Bentes vej 37 st., Carsten Holm Pedersen, Bentesvej 5 st., Agnes Jespel1sen, Dol1tesvej 29, ulf , bedst ki. 1012_ 5

6 KLUBBER Piger se her Vi der til daglig ISVlinger grydeskeen, trænger tål at svinge arme og Iben. Vi o~rdrer herved,cil motions,gymnastik på Nordgårdsskolen mandag aften den 9. november kil. 19,30. Er De 'interesseret, så mød op. Gymnastikgruppen Badminton Beboere ri Gjellerupplanen der ønsker at spi11e bad,min ton i vores egen hal, bedes udty'lde nedenstående kupon, så vi overfor Åt1hus kommune kan dokumen tere et krav på 'spi.nevid i Nordgårdskalen. Selvom halmen først verlites klar i 1971 er det vigtigt allierede nu at kunne V1ise en massiv,interesse, da eksisterende klubber ellers viii beslaglægge hallen for os. Diskussionsklub Teaterforeningen, der torsdag den 8. oktober måtte opgives på grund a,f for l1inge rihlutning (hvodor?), blev torsdag den 15. oktober ved et orienterende mø de om forskellige fritjids,interesser i Skovgårdsparkens selskabslokaler genopuaget under ændret navn. Da de tilstedeværende primært var interesserede i med udgangspunkt i teaterstykker, litteratur, f Hm o. Hgn. at diskutere forskeuige a'ktuelle emner psyko logiske, sociologiske m. m. blev det vedtaget at starte foreningen som en diskussionsklub. Kluhben v~l bl. a. forsøge at kontakte smågrupper, der er villige bil at spille teater på Nordgårdskolen. Endvidere er der planer om at arrangere teaterture vi,l f. eks. Aolborg og Holstebro, samt at se film, læse litteratur (foj1trinsvis moderne) o' s. v. I vhknytning til alle arj1angementerne vil der biive mulighed for en debat, der på længere sigt kan udvikle sig, så inter essegrupper kan gå sammen om specielle emner, som man kunne tænke sig at få nærmere belyst, Interesserede kan henvende sig hos : Jens Jørgen Høgsberg, Bentesvej 43', Bodil og Hans Lauritsen, Bentesvej 41 2, HeIle Fibiger, Jettesvej 23', P.S. Også beboere, der specielt interesserer sig for teater med henblik på skabende drarrnatik er velkom ne i lclubben. Navn: Adresse: 11lf nr.: Afleveres ti'! Bent Kanstrup, Bentesvej 37 1 BEBOERNES LILLE RØDE I denne lille vejledning har vi søgt at fortælle llidt om, h'lordan man 'kommer i konbakt med ~fdelingsbesty'rdsen og hvad man kan og bør henvende sig med. Endvidere har vi søgt at give en kort præsenuation,af, hvordan man k'an fremme sine egne synspunkter, og hvor dan man kan sætte akti'viteter i gang. 6 Afdelingsbesryrelsen På beboermødet i april sidste år valgt~s følgende til medlemmer af afdelingsbestyrelsen: K. Dynnes Hansen, Jettesvej 11 (.formand) Ole Ghristensen. Dortesvej 35 (næstformand) Bente Kristensen, Dortesvej 23 (sekretær) Peter Lemming, Jettesvej 3 Peter Voigt, Bentesvej 27 Kjeld Kristensen, Dortesvej 35 Bo Fibiger, Jettesvej 23 Aksel Dueholm, Dottesvej 35 Erik Kodahl, Dortesvej 23 I stedet for Kjeld Christensen er siden indtrådt Anne Ibsen, Bentesvej 13, og for hksd Dueholm er Bent Knudsen, Dortesvej 7, indtrådt. Beboerne kan til enhver tid komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen ved henvendelse til et af med lemmerne. Endvidere kan enhver beboer, som hen vender sig med et konkret problem, anmode om at deltage i bestyrelsens behandling af sagen, med ta leret, men uden stemmeret.

7 Afdelingsbestyrelsens udvalg Et indtryk,af, hvitke problemer lillan kan henvende sig til afdelingsbest)'ltelsen med, fås delvis af den op deling i atibejdsområder, som afdelingsbestyrelsen på det seneste har.foretaget. Der er nedsat et børne og ungdomsudvalg, et vqksenudvalg og et bohgtek nisk udvalg. I det følgende ska'l udvalgenes arbejds områder kort skitseres. Børne og ungdomsudvalget tager sig specielt af pro blemerne omkring legemulighederne for byggeriets børn, både nærlegepladserne og fællesarea'let. End videre arbejdes der med oprettelse af aktiviteter for unge fra 1418 år. Alle henvendelser vedrørende le gepladsproblemer eller fritidsaktiviteter for børn og unge bedes rettet direkte til dette udvalg, som be står af Anne Ibsen {leder), Ole Christensen, Bente Kristensen og Kurt Aabo Møller. Voksenudvalget skal forsøge at hjælpe med ved op rettelsen af t ritidsaktiviteter for voksne, f. eks. for skellige former for klubvirksomhed. Har man en fri tidsinteresse, som evt. kan skabe basis for en klub virksomhed, kan lillan henvende sig til dette udvalg, som da vil være behjælpelig. Medlemmer er Bente Kristensen, Erik Kodahl (li eder), Knud Dynnes Han sen og Bent Knudsen. Det boligtekniske udvalg beskæftiger sig primært med selve bygningernes vedligeholdelse og forbedringer, herunder også den del af fællesområderne, der ikke specielt er udlagt til legeområde. Er man utilfreds med konkrete ting i byggeriet eller har man forslag til forbedring af byggeriet (f. eks. vaskeplads til bi ler) bedes man henvende sig til dette udvalg hos Pe ter Voigt (leder), Peter Lemming, Anne Ibsen, Bo Bbiger dier Bent Knudsen. Hvad henvender man sig om? Det må understreges, at ud over henvendelse til boligforeningens kontor vedr. f. eks. problemer om kring betaling af husleje og til viceværterne vedr. f. eks. repa,rationer installationer i lejlighederne, så er den normale fremgangsmåde, at lillan henvender sig til et medlem af afdelingsbestyrelsen, bedst til en re præsentant for det udvalg hvor sagen synes at sortere. Afdelingsbestyrelsen er meget taknemmelig for et hvert forslag og enhver klage, også når det drejer sig om byggeriets standard. Jeg nødsages dog til at gøre opmærksom på en væ sentlig indskrænkning i afdelingsbestyrelsens mulig heder for at fremme ethvert forslag eller enhver kla ge. Som nævnt i artiklen om boligforeningens organi sation er boligforeningens bestyrelse gennem sit byg geudvalg ansvarlig for byggerier under opførelse. En hel del af de ved byggeriet uliciterede arbejder er endnu ~kke alfleveret, og det kan derfor vdlde en hel del vanskeligheder for afdelingsbestyrelsen på indevæ rende tidspunkt at gøre noget effektivt ved sagen. Normalt betyder det blot en udsættelse af problemet. men vi 'gør til enhver tid \h vad der er muligt for at få sagen igennem. Et udpræget eksempel hel1på er problemet ornkring nærlegepladserne. Beboermøderne I det forudgående er nævnt, hvordan og om hvad man normalt kan kontakte afdelingsbestyrelsen. Kon takt er ikke ensbetydende med medindflydelse, den får man primært gennem en aktiv deltagelse i bebo ermøderne og gennem valget af afdelingsbestyrelse. Beboermødet kan til enhver tid pålægge afdelings bestyrelsen bestemte opgaver gennem en fælles be slutning. Behoerbladet En anden måde og mere ekstraparlamentarisk måde at påvirke afdelingsbestyrelsen på er at starte en de bat i beboerbladet gennem læserbreve og artikler. Skræppebladets redaktion modtager med glæde et hvert indlæg. Prøv ad denne vej at piske en mening frem, som afdelingsbestyrelsen ikke kan sidde over hørig. Redaktionen består af Ole Christensen (leder), Bo Fibiger, Erik Kodahl og Knud Dynnes Hansen. Gør det selv Lykkes det ikke ad nogen af de anviste veje at på virke afdelingsbestyrelsen, så findes der gørdetselv metoden. Sidder afdelings bestyrelsen et væsentligt problem overhørig t, eller har den ikke evne til at klare sagen, så kan man samle en gruppe af ligesin dede og forsøge at løse problemet ad utraditionel vej. Jeg har nævnt denne metode som en vej til at skaffe sig indflydelse på afdelingsbestyrelsens arbejde. Dette er en vigtig side af dens funktion, men den spiller også en rolle i det man i dag kalder trivselsproble met.afdelingsbestyrelsen har nedsat udvalg for såvel børn og unge som voksne, især med henblik på fri tidsaktiviteter. Disse udvalg bør hurtigst muligt bli ve ovel'flødige som andet end en eventuel hjælpende hånd. Det må være beboerne selv, som tager hånd i hanke med fritidsproblemet, og som sætter aktivi teter i gang. Et eksempel på en sådan aktivitetsgrup pe er den aktive forældreforening, der arbejder for børnenes fritidsmuligheder, og et andet eksempel er de allerede eksisterende klubber for voksne, der dog delvis er startet fra afdelingsbestyrelsen. Forhåbent lig opsår der efterhånden en rrekke aktiviteter efter»gørdetselv«metoden. Bladet står til aktiviteternes disposition med spalteplads, afdelingsbestyrelsen vil søge at hjælpe med det praktiske. Tildeling af lokaler Afdelingsbestyrelsen. har vedtaget følgende retnings linier for tildeling af.lokaler m.v. til kommende ak ti vi tetsgrupper indenfor Gjellerupplanen. : Aktivitetsgmpper, som er åbne for alle beboerne og (fortsættes side 8) 7

8 Et brev fra USA Det er eftetihånden ~k!ke ukendt, at der,laves øl i GjeHerupplanen. Håndbrygge1'1auget har været om talt i en mængde alf landets aviser, og nu er historien også nåe.t till U.S.A. sket via afdelingens midler. ~augets ikke uvæsent'lige gæld til afde1ingen er vedtægtsbestemt 'a t tji,lbagebe tale med en tier, for hver gang der brygges en junge 1 Boohrand BoIigforening modtog forleden et brev fra en dan~kamerikaner, Svend Speiermann, fra Wash ling1x>n urniversitet li St. Louis, og vedlagt var det ud klip,fl'a en dansk avis i U:S.A., der gengives her., Brabrand' Boligforening åbner om nogle dage et kursus i ølbryg ning. Remedierne koster 100 a 200 krener, Som kursusleder fungerer "Den lille.håndbrygger" af forfat teren Alf Grostøl. Han lover delta ' gerne 100 flasker påskebryg fær dig til påske og til en pris, der kun er en sjettedel af, hvad der betales J hos købmanden. ~ ell. Disse penge sættes på en konto, og der vil på be boel'mødet blive redegjort for mdlemregnskabet, der kan forventes afsluttet,i løbet af et par år. k. d. h. INDG ÅE T 15 OKT DEN LILLE RØDE I(forts'at,fra side 7) hvor antallet af medlemmer/deltagere med fas t bo pæl indenfor Brabrand Boligforenings afd. IV ifølge vedtægter eller lign. udgør mindst 60 pct., kan ved henvendelse til afdelingsbestyreisen få tildelt et loka le, evt. sammen med anden eksisterende aktivitets gruppe. Lokalet vil blive udstyret med de nødvendige faste installationer (lys, dkontakter, vand m. v.) for af delingens regning. Endvidere vil gruppen få tildelt en rammebevilling til indkøb af maling til færdig gørelse af lokalet. Evt. udstyring med løst inventar og udstyr, som er specielt for den pågældende aktivitet, må udredes af alktivitetsgruppens egne midler. Dog,kan grup pen efter særskilt ansøgning opnå lån til dækning af etableringsomkostninger. De nærmere bestemmelser for lånets tilbagebetaling m. v. nedfældes i forbindel se med bevillingen af lånet. Ved det indledende/orienterende møde i forbindelse med start af aktivitetsgruppe stiller afdelingsbestyrei ob sen ldkale til disposition samtsej)verer kaffe. Der er nu gået post fra BrabrandvH St. Louis med diverse råd om håndbrygning, ligesom hugets æres medlem, forfatteren Alf Grostøl, har sendt sin»den llillle håndbrygger«med dedikation ti,l vor betrængte og tørstende landsmand, som vi håber herefter får held med sit øl.»håndbryggerlauget alf 1970, Gjellerupplanen«, som er klubbens officielle navn, ha'r efter begynderv,anske ~ighederne etableret,sig med et foreløbigt medlems tal omkring de 100 'sum verdens største specia,tbryg gel'i i staldbygningerne på ToU'sgård, hvor der ah id er et bestyrelsesmedlem ti,l Sitede tirsdag og tol'sdag a,h en, ( de uqihioielle br~ggedage),,som man kan mel de ~ig til, hvis man rå'r lyst t~l 'at deltage i denne bi,l Iige og morsomme hobby. I ndmeldelse kan også ske bos oldermanden, E. ]. Ohristiansen, Dortesvej 3. M. h. t. hugets økono mi har det jo været disku't eret meget mand og mand imellem, at investeringerne er 8 /,1. _.. Babysittereentralen har nr , hvor man kan henvende sig hvis man ønsker babysitter eller hvis man vi<! tilbyde sig som babysitter. Bente Kristen sen, Dorthesvej 23'. Indlæg (artikler og breve ) skal være redakt ionen i hænde senest den 15. i hver måned. Efter dette tids punkt kan kun optages kortere meddelser. Annoncer optages i bladet når det ikke er i erhvervs øjemed. Annoncerne er gratis og sbl fylde så lidt som mu'ligt.... _.,~. \. "'

NORDGARDEN af Bo Fibiger

NORDGARDEN af Bo Fibiger ~- '\" NOVEMBE R 19 70 NORDGARDEN af Bo Fibiger Der var engang en boligforening, som hed Brabrand Boligforening. Engang besluttede den at bygge en ny afdeling på jorderne syd for Silkeborgvej. Her lå i

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Jeanette

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00

Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Referat for organisationsbestyrelsesmøde i BoligSyd Mødested: Kontoret Kallemosen 16, Aabenraa. tirsdag den 14. april 2015 kl. 18.00 Deltagere: Leif Poulsen LP, Monika Löck ML, Svend Jensen SJ, Bent Christensen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO.

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. 1 En sommerhilsen: Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske Jer en rigtig god sommer. Vi håber på sol, varme og vand, så alle kan få energireserverne

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OFFENTLIGT REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Sted: Afbud: Tirsdag den 21. september 2010 kl. 18.00 Køgevej 46A, kld., Roskilde Per Pedersen 10.09.01 Opfølgning fra sidste møde Indledningsvist

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde GF Indkilden Emne: Referat fra 15. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 16. Maj 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008

NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 NEWSLETTER NO. 8 Karup, 20. januar 2008 Kære medlemmer, 1. Generalforsamlingen 2008 Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008 kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Udvalg Bygningsvedligeholdelses udvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Per Byberg Jensen, nr. 36 Fest- og aktivitetsudvalg: Fmd: Erik Ejlskov, nr. 14 Tove Mulnæs, nr. 10 Fællesspisningsudvalg: Lotte Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 701

Bestyrelsesprotokol nr. 701 Bestyrelsesprotokol nr. 701 Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere