NORDGARDEN af Bo Fibiger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDGARDEN af Bo Fibiger"

Transkript

1 ~ '\" NOVE MB E R NORDGARDEN af Bo Fibiger Der var engang en boligforening, som hed Brabrand Boligforening. Engang besluttede den at bygge en ny afdeling på jorderne syd for Silkeborgvej. Her lå i s,in ~id en MIe landsby, der hed Gjellerup, de valgte derfor, at bide det kommende byggel1i Gjellerupplanen. Efterhånden opkøbte boligforeningen mere jord, så de til sidst ejede sammenhængende jorder fra Gjellerup i syd til Viborgvej,i nord. Disse arealer blev opkøbt t il, at man kunne bygge flere boliger, og da bo1ig foreningen gerne ovel1for de ohentlige myndigheder ville bevise, at der var talle om et bygger,i med plan,i, kaldte de det hele for Gjellerup planen. Et andet sted sad der nogle andre planlæggere, som i deres visdom fandt ud af, at mennesket dikke kunne trives uden biler og biler ikke uden mennesker. Derfor besluttede de at lægge en stor motorvej inde midt i byen, Lige midt igennem den gamle landsby G jellerup. Da man endnu ikke havde fundet ud af, hvordan man på samme areal på en gang anlægger motorveje og bygger boliger, måtte den tanke man før!>t havde tænkt i bdligforenringen vente p å, at man fandt ud af dette vanskelige problem. I stedet for valgte boligforeningen at begynde Gjdlerupplanen på den gamle Nordgårds jorder. De fandt det derfor rigtjigs1, at man ka'ldte denne bydel for Gjellerupplanen. I fol1binde1se med byggeriet skulle der også være en skole og et for retningscent er. Skolen var så avanceret, at byens vice fædre ikke kun ne finde nogen pian i den, og de valgte så at bide den for Nordgård!>kolen. Bfter en gammel bog, man kalder egnsplanen, skuhe forret n ingscentret have været en del af N Ccenter, men da det blev på stør relse med et Bcenter, 'så var de nødt bh at kalde det for. Nordgård centret. Et par år senere var der ude Q den store GjeUerupplan en l,iue mand. Når han kiggede ud af!>it v:indue kunne han se en række flotte f,j r 'kantede bygninger og en masse Hrkantede area,ler, som man kaidte græsplæner og skove. Den lille mand,forstod, alt der havde været en rigtig planlægger med i spihet, fo r aldråg havde han set et byggeri med 'så megen plan i. Og han v,idste, at planerne rakte vidt, ja fra søen i syd til Viborgvej,i nord. Og at han tjh 'sin vid vilhe bo,i det alt sammen. Og der gik en gysen af beundring og ærefrygt igennem ham. Han kunne b live helt syg ved tanken om al den j:jlanløshed, som lå lige i næl1heden, skolen og forretningscentret. Men det ka'ldte man jo også noget med Nordgården. Så en dag var den 1111e mand komm et vil noge t, 'som de kaldte beboer møde. PILldselig havde han rejst sig op, og uden 'at han selv rigtig t vidste h vorfor, foresiog han, at man skulle kalde byggeriet mellem Edwin Rahrsvej, Gudrunsvej,Silkeborgvej, Sigl'idsvej og H ejredalsve j for Nordgården. For, som han sagde, der var engang en Elle gård, med skæve \ninduer og mange træer, der stod hvor de havde lyst. Og den gård hed Nordgården.

2 Visioner og planlægning Udgiver: Brabrand Boligforenings afdl. IV. Redaktion: Ole Christensen Bo Fibiger Erik Kodahl (ansvh.) Knud Dynnes Hansen Adresse: Dortesvej 35 2 th. Tryk: Brabrand Bogtryk l/ S Vor leder Fritidsaktiv,i teter for børn og voksne, som man jo har talt om, lige siden indflytningen begyndte for haivandet år siden, skulle nu endelig så småt kunne begynde at starte deres virksomhed. Der har været efterlyst fritidsinteresser, d.v.s. 'at be boerne skulle komme med deres forslag til akl!ivite ter, men beboerne har åbentbart ingen interesser, el ler næsten ingen. Da der i sidste måned blev indkall dt til ol'ienterende møder om forskellige abiviteter, mødte der kun nogle få mennesker op. Kun til det sidste møde kom der noget virkelig positivt frem, da forstod man, at der vil'kelig savnedes noget for beboerne at samles om. Der er nu givet grønt lys for følgende grupper, som har fået bevilget et lokale, kortklub, bordtennis, hob byværksted og fotoklub som man regner med at star te i den nærmeste fremtid. Desuden sidder der interesserede folk og arbejder med starten af andre aktiviteter, hvortil man gerne ser at andre interesserede melder sig, frimærker og monter, musikklub, teaterforening, modeljernbane, fodbold, håndbold, gymnastik, billard og badminton. Sportsklubberne skulle helst igang så at man alle rede næste år skulle kunne komme ind i sportshauen ved Nordgårdskolen, som er med i den overskridel sessum, der er blevet bevhget. De omtalte aktiviteter har fortrinsvis været for unge og voksne, men også for de mindre børn er der på tænkt start af forskehig virksomhed. Aktiv forældre gruppe har tænkt at starte legestue og børneparkering i nogle af kælderlokalerne, hvor man, hvis der melder sig nok interesserede, vil lave en turnusordning med pasning af børnene. Da nu beboerne gennem dette er blevet orienteret om de startede eller påtænkt startede aktiviteter ser vi gerne at beboerne kommer op af starthullerne. 2 For os, der i dag bor i Gjellerupplanens 1. afsnit er det meget natur1igt, at vor vurdering drejer 'sig om det, VIi har for øje m. h. t.,fordele og ulemper i det øjeblikike1ige byggeri. Det er vort samfund, det er det v,i bor i, hvor vi skal skabe miljø og forhåbent lig være i stand th at skabe kår, der Vlirkelig er værd at leve i. I sidste nummer af bladet præsenterede vi Brabrand Boligforening med dens forskellige afdelinger, og det er jo nok en funktion, der er værd at bide mærke i. Sagen er jo blot, at vi som medlemmer af denne for ening i dag sidder som brikker i en proces, der er planlagt for adskillige år siden, og små skæve has san'er, som i dag er nærværende aktuelle for os er et forladt stadium for planlæggerne, der bevæger sig i cirkler frem til Derfor kan det godt engang,imellem knibe at tale det samme sprog. Når vi f.eks. vrider os ved udsigten De grå felter viser Brabrand Boligforenings byggeplaner frem til J

3 til en hrus,lejejforhøjelse og i spøg siger, at foreningen egenvlig er vig ndk t'rl, a1 vi ilklke skulle behøve at betale husleje det næste år så vil man fra plan~æg gerne; side mildt overbrerende kunne sige til os, at hvis man vkike i den tid foreningen havde eksisteret h:wde sørget for altid at have en god likviditet, vihe man ilkike have kunnet køre den pdl,i,vik der gør, at afd. IV p. gr. a. langsigtet jordjkøbspolitik har kunnet rå jorden for 6,50 kr. pr. m2, log man har kunnet byg ge til priser, der får en baligmintster til overrasket at løfte på det ene øjenbryn. Forholdet til egnsplanen Nu har Brabrand Boligforenings repræsentantskab med stort flertal givet bestyrelsen mandat til at de tai'lprojektere bebyggelsen af Holms trupgårdarealer ne, ialt ca lejligheder i en kontinuerlig byg gerytme frem til 1981, hvor Gjellerupplanen, om fattende 6 afsnit, vil være beboet af men nesker. Det er en enorm mundfvld det vil være ca. 10 pct. af Arhus's befolkning, og spørgsmålet melder sig så :»Er dette her, som du har stemt for, rigtigt?«rådmand Oluf P. Christensen udtalte forleden, at grundlaget for egnsplanen var brudt, og at den skul le omarbejdes. Han omtalte,især tre grundlag, der alle mere eller mindre berørte processen inden for Gjellerupplanen : 1. Oprettelsen af lavprisvarehuset»bilka«, der bliver nabo til Gjdlerupplanens afsnit Overdimensionel1ing af sålkaldte Ccentre, og det vil bl. a. sige»gjellerupcentret«, som står om 2 år. 3. Den voldsomme udbygning, der er sket langs Sil keborgvej. Situationen er ændret ganske betydeligt for Brabrand Boligforening. Fra at være en altdominerende faktor i en lille kommune er man nu kun en lille del af en storkommune, blandt hvis 31 byrådsmedlemmer der kan være adskillige ideale og lokale faktorer der spiller ind i forholdet til, om man kan lade en»ioka,l«boligforening udvikle sig så expansivt som ingen an den i hele la\1det. Boligforeningen s.tår overfor den situation, at den ak tuel'le egnsplan regner med et større»grønt«område mellem afdelingerne end det bælte, man har lagt mel lem afd. 3 og 5. Et andet problem er, om en enkelt boligforening kan få en så stor del af det sociale byg geris kvota, som en fuldendelse af GjeHerupplanen kræver. Endelig er der spørgsmålet, om det er rig tigt i for<hdld til egnsplanen. Det første spørgsmå'l om det grønne område kan lø ses, hvis boligforeningen af Arhus kommune kan kø be et stykike jord, der tidligere har tilhørt Has,le kom mune og som kan føje sig smukt ind i planen. Pro blemet med at få tildelt det fornødne kvota er et spørg~mål om, hvorvidt man skall tilgodese byggeri, der tænkes trængt ind på et ti'lfældigt indeklemt areal med en høj udnyttelsesgrad, eller man skal tro på, at et langsigtet prognam med en pianilregning, man a'ldrig har set magen til i Danmark, indeholdt i store tykke bøger, slæbt af en skævrygget bdligforeningsdirektør Olaf Sørensen till Boligministeriet og præsenteret for et Arhus byråd ved en demonstration den 28. okto ber. Det må ikke vrere uvæsentligt ved en omar<bej delse. a,f egnspilanen, at man her har et byggeri, der som mtet andet steds i Danmarks bolighistorie har pian og konsekvens. Hvad med miljøet? Måtte det i den forbindelse være på sin plads. at vi minder visionsskaberne af 1981 om, at vi i Gjel lerupplanens 1. afsnit meget gerne sti,[jer vore er faringer til rådighed, og dem sbl man ikke kimse af, for vi bor her. Først og fremmest må det være på sin plads at minde om, at det skaber et fol1kert forhold, når man flyt ter ind og intet af alt det, der»gir smor på brodet«er i orden. Vi har et helvedes besvær med at holde smilet bredt, når vore børn går i Hasse med 35 an dre, når ventelisterne på børnehaver og andre insti tutioner stadig forlænges, når hærværk belaster vort budget i urimelig grad, fordi der ikke er noget at foretage sig for vore lidt større børn, og nå vi ser vore nærlegepladser demonstrerer en åndelig fattig dom, der skyldes manglende pædagogisk medvirken og tyder på et tihældigt udvalg af legeredskaber fra et tilfældigt kata,log, foretaget af en anlægsarkitekt, som afddingsbestyrelsen ha'r kritiseret meget skarpt for ikke at have draget pædagogisk hjælp ind og som derved er skyld i, at vi i dag må forudse en række ens, helt sterile, og absolut upædagogiske nærlege pladser. Har vi tilstrækkeligt skarpt kritiseret, at det store antal af kælderlokaler er trivselsmæssigt abso lut uhensigtsmæssige? Kære visionsbærere og planlæggere af Vi er en lille smule bange for, at tanken om at have skabt»danmarks kønneste by«i for høj grad har døvet jeres øren for vor irriterende kitik. Den skal opfattes positivt. k. d. h. UDLEJNING AF VÆRELSER Efter henvendelse fra adskillige beboere og lejere af værelser er det af Brabrand Boligforening bekendt at nogle af vore beboere udlejer værelser uden forud indhentet tilladelse og til hus~lejer, som under ingen omstændigheder kan godkendes af Brabrand Bolig forening. Systemet er således, at beboerne først indhenter skriftlig tilladelse og i denne er der angivet en max. husleje på kr. 200,00 pr. måned incl. el og varme. End~idere skal Brabrand BoIigforening altid have meddelelse, såfremt der flytter andre ind i lej,ligheden. ob 3

4 P R ISUNDE R S ØG ELS E Skræppebladet har på opfordring foretaget en pris undersøgdse. Un'<:lel1Søgdsen er foreuaget hos de tre supermarkeder vi har i omjiådet, nemlig JAmariked på Laui,sevej, Hejremarlked på Emmas~ej og HIB stla letten på Lottesvej. Vi spurgte også hos keøbmanden på Lauisevej, men han ønskede ikke at deltage. PrilSerne er indsamlet den og må fotmo des at vrere steget i mdhemtrden. Vi har undersøgt en rrekke varer der daglig indgår i hushdldningen, og som ]kke har de store k~alli tetstol1skelle, som vi ilkike er i stland ti,l 'at bedømme. Da det fremgår, at der Vlisse steder er ret store pris forskelle, må det være en rordel at følge undersøgel sen op, inddmge andre Vlaregrupper og behandlle nogle mere indgående, l1gesom man måske sikuue inddrage andre indkøbssteder, f. eks. Minigros på Edwin Rahl1S Vej og BiLka. Til dette arbejde søger vi interesserede, som måske også kunne tænke sig at danne en forbrugergruppe runder torbrugerrådet. Interesserede kan henvende sig på redaktionens adresse, Dortesvej 32 2 t!h. Endvidere opfordrer VIi follk til at købe»tænk«nr. 8, oktober 1970, hvori der gives anvisning på hvorledes man sdv kean være med t~l at holde øje co med prisstoppet. Hejre marked J A marked Pri 8 EMNE Mængde SMØR pergament staniol 3,10 3,20 1/2 kg. 1,95 3, g. 2,10 PLANTEMARGARINE Bellis Bellis Guldstjerne Dukat Karen Kok kr. Mængde Pris kr. Mængde Pri s kr 1/4 kg. 3,14 3,22 2,98 3,03 1/2 kg. MEL Gluten Flour Arno Safi r l kg. l kg. STØDT MELIS 2 kg, 4,90 2 kg. LØSE RIS Pama 400 g. 2,80 HAVREGRYN Foska Solgryn EDDIKE Heidelberg 1,95 1,95 HB stafetten l kg. 2,5 kg. 3,85 2,98 1,98 4,60 l kg. 2,83 1,94 2,5 k g. 4,32 4,95 2 kg. 4,86 2,78 2,55 3,45 3,45 3,45 3,45 3,22 3,22 l l. 1,80 l 1,78 l l. 1,48 ELEDON Rød Gul 500 g. 500 g, 8,35 6,85 l kg. 500 g. 14,45 7, g. 500 g. 6,65 6,75 BLTTZA 3/4 l. 12,75 3/ 4 l, 13,75 SKAKTPOSER lo l. 35 stk. 2,75 36 stk. OPVASKEMIDDEL Well Palmolive Texi 675 g. 505 g. _.. VASKEPULVER Biotex Pro Dixan Super Blenda Valo Omo TANDPASTA Colgate Flour Cal c i n Ma cs flo u r._" HYGIEJNETAMPONER O. B. Normal Tampax r egular g. 3,50 5,25._ l. 675 g. 505 g. 3,05 3,76 5, g. 720 g. 5,95 6,65 _._2,5. l. 42,65 36 stk. 2, g. 450 Fr.. 5,05 2,98 5,1)8 5,1) ,90 3,38 20 dl. 18 dl. 5, 70 6,10 20 d l. 800 g. 6,25 6, g. 720 g. 2, l) kg. 20 d l. 200 g, 5, 75 6, 25 4,48 6, g. 140 g. 210 g. 2,91'\ 3,91'\ '5,48 3,90 3,70 lo stk. lo stk. 3,31) 3,60 4, g 3, g. 140 g. 210 g. lo stk. lo stk. 3, 90 3,70 lo stk. l o stk.

5 HUSLEJEN læserbreve Redakt io nen fo rbeholde r sig ret til at fo rko n e læse rbreve. Brevet ska l \'æ re forsv net med navn og Jdresse. men kan ' o m onskes o pta ges un der mærke. Bedre information TlilUad mig at slå til lyd for bedre information, om hvar der sker i byggeriet. Jeg, og formendig en hel del andre, kunne da godt tæntke s,ig at få at vide, hvad der i øjeblikket anbejdes på i det sydlige afsnn t af Gjellerupplanen, og hvad der sker nord for Edwin Rahrs Vej? T'ag nogle intervliewer med de ansvarlige a~kitekter og få nog,le terminer for færdiggørelse af de furskehlige projekter, daltoer som selvfølge1ig ikke vi'! blive betragtet som bindende, blot orienterende. T~l f. eks. også med havearkitekten om hans tanker fur»det grønne areal«og pdiortel1ingen af de arbejder han står for. Der er Nordgårdskolen o. s. v. Det er fol'stemmende at få sine oplysninger fra dags pressen når ovenstående kunne behandles bedre og mere fyldestgørende li VODt udmærkede beboerblad»skræppebladet«. På fol'lhånd tak. Bent Kanstrup, Bentesvej 37 KLUBBER Fodbold På et møde tirsdag den 6 oktober enedes vi om, at starte en fodboldklub indenfor Gjdleruppl~nens ram mer. Vi satser mod, at klubben bliver i stand t,il at.ind melde hold ti.! JBU's turnemnger i 1971 for ane al dersgrupper. Foreløbig vil vi forsøge, at Sikaibe de forventnings mæssige rammer omkring fodboldklubben. Når det te al1bejde er thendebrag,t vil der blive indkaldt t,i,l stiftende generalforsamling. Beboere, som er interesserede i at være med j det for beredende arbejde (men selvfølgeltig også senere i det praktiske), kan henvende sig uh: Kurt Petersen, Dortesvej 25 st., Kjeld Hansen, Dortesvej 2}2 tv., Hans Jessen LaUlcitsen, Bentesvej 41 2 tv Det er Mart, at en huslejestigning 'som den, Gjel lerupplanens beboere får pr. 1. januar vil berøre ad skihige husstandes økonomi svært. Mange er jo sik kert Hyttet ud efter budgetlægning, der lige netop t'il1ader at betale en husleje, som den er fur øjeblilk ket. Derfor kommer en st'igning på 6070 kr. m&.for familielehigheder ubelej'liget,ror de fam~lier, hvis,i ndtægt måske endnu ikke er blevet berørt af a,lmin delig lønst,igningstendens, der har fået mange til at tfilytte ud fra den tanlke, at man efter at have spændt Hvremmen ind et par år vii bo i et byggeri, der er relativt billigt og v,il belaste indkomsten procentuelt mindre og mindre..a!fdelingslbestyrelsen har behandlet emnet i sit møde den 12. dkrober, hvor det blev diskuteret, hvordan man eventuelt kunne gøre en indsats for at over gangen blev så lempelig som mulig. net er en kendsgerning, at en meget stor del af Gjel 'lel1upplanelns beboere ikke betragter den egentlige husleje till boligforeningen som den reelle husleje, men oveni lægger det afdrag, som man betaler på sit boliglån..alfdelingslbestyrelsen har del1for besluttet at rette hen vendelse til»den danske Provinsbank«, hvor langt de ~leste har deres boiiglån, og anmodet om en for handling, hvorefter der kan lægges faste retningsli nier for, at boliglånshavere, der gennem punktligt be talte afdrag er nået et stykke ned i deres lån, kan få de månedlige afdrag nedsat, således at hus,lejestig ningen og boliglånsafdragene mere eller mindre kan 8live på samme niveau. Vi håber i næste nummer af bladet at kunne rede gøre for forløbet af denne sag, samt forhåbentlig an g1ve konkrete muligheder for,' hvorledes man skal,forholde sig for at opnå en mildning. k. d. h. Lær at lytte til musik Vi Sltar>ter i nærmesite rfremvid en lffiusiikmub,,h vor der vil hltive Ilejr~ilghed.til at mødes under hyggeltige f'odmer fer at lytte ti'l musik, >>ilege«med båndoptagere, byt te prl:rder o. s. v. Vi vil ti musi;~mubben 'søge, at danne 'en Istudiekreds, >1ll ær at ly;vte niti musik«, under ledelse af exam. organist Agnes Jespersen. Senere Vlil der også hiive prøvet at da'nne et otikes1ter. Yderligere op Ily;sninger fåes hos en,af de nedennævnte: Leif Nids'en, Bennes'vej 331, EIsa Hyldahl Madsen, Bentesvej 69 2, Jens Petersen, Loutesvej 4 2, Erling Nielsen, Bentes vej 37 st., Carsten Holm Pedersen, Bentesvej 5 st., Agnes Jespel1sen, Dol1tesvej 29, ulf , bedst ki. 1012_ 5

6 KLUBBER Piger se her Vi der til daglig ISVlinger grydeskeen, trænger tål at svinge arme og Iben. Vi o~rdrer herved,cil motions,gymnastik på Nordgårdsskolen mandag aften den 9. november kil. 19,30. Er De 'interesseret, så mød op. Gymnastikgruppen Badminton Beboere ri Gjellerupplanen der ønsker at spi11e bad,min ton i vores egen hal, bedes udty'lde nedenstående kupon, så vi overfor Åt1hus kommune kan dokumen tere et krav på 'spi.nevid i Nordgårdskalen. Selvom halmen først verlites klar i 1971 er det vigtigt allierede nu at kunne V1ise en massiv,interesse, da eksisterende klubber ellers viii beslaglægge hallen for os. Diskussionsklub Teaterforeningen, der torsdag den 8. oktober måtte opgives på grund a,f for l1inge rihlutning (hvodor?), blev torsdag den 15. oktober ved et orienterende mø de om forskellige fritjids,interesser i Skovgårdsparkens selskabslokaler genopuaget under ændret navn. Da de tilstedeværende primært var interesserede i med udgangspunkt i teaterstykker, litteratur, f Hm o. Hgn. at diskutere forskeuige a'ktuelle emner psyko logiske, sociologiske m. m. blev det vedtaget at starte foreningen som en diskussionsklub. Kluhben v~l bl. a. forsøge at kontakte smågrupper, der er villige bil at spille teater på Nordgårdskolen. Endvidere er der planer om at arrangere teaterture vi,l f. eks. Aolborg og Holstebro, samt at se film, læse litteratur (foj1trinsvis moderne) o' s. v. I vhknytning til alle arj1angementerne vil der biive mulighed for en debat, der på længere sigt kan udvikle sig, så inter essegrupper kan gå sammen om specielle emner, som man kunne tænke sig at få nærmere belyst, Interesserede kan henvende sig hos : Jens Jørgen Høgsberg, Bentesvej 43', Bodil og Hans Lauritsen, Bentesvej 41 2, HeIle Fibiger, Jettesvej 23', P.S. Også beboere, der specielt interesserer sig for teater med henblik på skabende drarrnatik er velkom ne i lclubben. Navn: Adresse: 11lf nr.: Afleveres ti'! Bent Kanstrup, Bentesvej 37 1 BEBOERNES LILLE RØDE I denne lille vejledning har vi søgt at fortælle llidt om, h'lordan man 'kommer i konbakt med ~fdelingsbesty'rdsen og hvad man kan og bør henvende sig med. Endvidere har vi søgt at give en kort præsenuation,af, hvordan man k'an fremme sine egne synspunkter, og hvor dan man kan sætte akti'viteter i gang. 6 Afdelingsbesryrelsen På beboermødet i april sidste år valgt~s følgende til medlemmer af afdelingsbestyrelsen: K. Dynnes Hansen, Jettesvej 11 (.formand) Ole Ghristensen. Dortesvej 35 (næstformand) Bente Kristensen, Dortesvej 23 (sekretær) Peter Lemming, Jettesvej 3 Peter Voigt, Bentesvej 27 Kjeld Kristensen, Dortesvej 35 Bo Fibiger, Jettesvej 23 Aksel Dueholm, Dottesvej 35 Erik Kodahl, Dortesvej 23 I stedet for Kjeld Christensen er siden indtrådt Anne Ibsen, Bentesvej 13, og for hksd Dueholm er Bent Knudsen, Dortesvej 7, indtrådt. Beboerne kan til enhver tid komme i kontakt med afdelingsbestyrelsen ved henvendelse til et af med lemmerne. Endvidere kan enhver beboer, som hen vender sig med et konkret problem, anmode om at deltage i bestyrelsens behandling af sagen, med ta leret, men uden stemmeret.

7 Afdelingsbestyrelsens udvalg Et indtryk,af, hvitke problemer lillan kan henvende sig til afdelingsbest)'ltelsen med, fås delvis af den op deling i atibejdsområder, som afdelingsbestyrelsen på det seneste har.foretaget. Der er nedsat et børne og ungdomsudvalg, et vqksenudvalg og et bohgtek nisk udvalg. I det følgende ska'l udvalgenes arbejds områder kort skitseres. Børne og ungdomsudvalget tager sig specielt af pro blemerne omkring legemulighederne for byggeriets børn, både nærlegepladserne og fællesarea'let. End videre arbejdes der med oprettelse af aktiviteter for unge fra 1418 år. Alle henvendelser vedrørende le gepladsproblemer eller fritidsaktiviteter for børn og unge bedes rettet direkte til dette udvalg, som be står af Anne Ibsen {leder), Ole Christensen, Bente Kristensen og Kurt Aabo Møller. Voksenudvalget skal forsøge at hjælpe med ved op rettelsen af t ritidsaktiviteter for voksne, f. eks. for skellige former for klubvirksomhed. Har man en fri tidsinteresse, som evt. kan skabe basis for en klub virksomhed, kan lillan henvende sig til dette udvalg, som da vil være behjælpelig. Medlemmer er Bente Kristensen, Erik Kodahl (li eder), Knud Dynnes Han sen og Bent Knudsen. Det boligtekniske udvalg beskæftiger sig primært med selve bygningernes vedligeholdelse og forbedringer, herunder også den del af fællesområderne, der ikke specielt er udlagt til legeområde. Er man utilfreds med konkrete ting i byggeriet eller har man forslag til forbedring af byggeriet (f. eks. vaskeplads til bi ler) bedes man henvende sig til dette udvalg hos Pe ter Voigt (leder), Peter Lemming, Anne Ibsen, Bo Bbiger dier Bent Knudsen. Hvad henvender man sig om? Det må understreges, at ud over henvendelse til boligforeningens kontor vedr. f. eks. problemer om kring betaling af husleje og til viceværterne vedr. f. eks. repa,rationer installationer i lejlighederne, så er den normale fremgangsmåde, at lillan henvender sig til et medlem af afdelingsbestyrelsen, bedst til en re præsentant for det udvalg hvor sagen synes at sortere. Afdelingsbestyrelsen er meget taknemmelig for et hvert forslag og enhver klage, også når det drejer sig om byggeriets standard. Jeg nødsages dog til at gøre opmærksom på en væ sentlig indskrænkning i afdelingsbestyrelsens mulig heder for at fremme ethvert forslag eller enhver kla ge. Som nævnt i artiklen om boligforeningens organi sation er boligforeningens bestyrelse gennem sit byg geudvalg ansvarlig for byggerier under opførelse. En hel del af de ved byggeriet uliciterede arbejder er endnu ~kke alfleveret, og det kan derfor vdlde en hel del vanskeligheder for afdelingsbestyrelsen på indevæ rende tidspunkt at gøre noget effektivt ved sagen. Normalt betyder det blot en udsættelse af problemet. men vi 'gør til enhver tid \h vad der er muligt for at få sagen igennem. Et udpræget eksempel hel1på er problemet ornkring nærlegepladserne. Beboermøderne I det forudgående er nævnt, hvordan og om hvad man normalt kan kontakte afdelingsbestyrelsen. Kon takt er ikke ensbetydende med medindflydelse, den får man primært gennem en aktiv deltagelse i bebo ermøderne og gennem valget af afdelingsbestyrelse. Beboermødet kan til enhver tid pålægge afdelings bestyrelsen bestemte opgaver gennem en fælles be slutning. Behoerbladet En anden måde og mere ekstraparlamentarisk måde at påvirke afdelingsbestyrelsen på er at starte en de bat i beboerbladet gennem læserbreve og artikler. Skræppebladets redaktion modtager med glæde et hvert indlæg. Prøv ad denne vej at piske en mening frem, som afdelingsbestyrelsen ikke kan sidde over hørig. Redaktionen består af Ole Christensen (leder), Bo Fibiger, Erik Kodahl og Knud Dynnes Hansen. Gør det selv Lykkes det ikke ad nogen af de anviste veje at på virke afdelingsbestyrelsen, så findes der gørdetselv metoden. Sidder afdelings bestyrelsen et væsentligt problem overhørig t, eller har den ikke evne til at klare sagen, så kan man samle en gruppe af ligesin dede og forsøge at løse problemet ad utraditionel vej. Jeg har nævnt denne metode som en vej til at skaffe sig indflydelse på afdelingsbestyrelsens arbejde. Dette er en vigtig side af dens funktion, men den spiller også en rolle i det man i dag kalder trivselsproble met.afdelingsbestyrelsen har nedsat udvalg for såvel børn og unge som voksne, især med henblik på fri tidsaktiviteter. Disse udvalg bør hurtigst muligt bli ve ovel'flødige som andet end en eventuel hjælpende hånd. Det må være beboerne selv, som tager hånd i hanke med fritidsproblemet, og som sætter aktivi teter i gang. Et eksempel på en sådan aktivitetsgrup pe er den aktive forældreforening, der arbejder for børnenes fritidsmuligheder, og et andet eksempel er de allerede eksisterende klubber for voksne, der dog delvis er startet fra afdelingsbestyrelsen. Forhåbent lig opsår der efterhånden en rrekke aktiviteter efter»gørdetselv«metoden. Bladet står til aktiviteternes disposition med spalteplads, afdelingsbestyrelsen vil søge at hjælpe med det praktiske. Tildeling af lokaler Afdelingsbestyrelsen. har vedtaget følgende retnings linier for tildeling af.lokaler m.v. til kommende ak ti vi tetsgrupper indenfor Gjellerupplanen. : Aktivitetsgmpper, som er åbne for alle beboerne og (fortsættes side 8) 7

8 Et brev fra USA Det er eftetihånden ~k!ke ukendt, at der,laves øl i GjeHerupplanen. Håndbrygge1'1auget har været om talt i en mængde alf landets aviser, og nu er historien også nåe.t till U.S.A. sket via afdelingens midler. ~augets ikke uvæsent'lige gæld til afde1ingen er vedtægtsbestemt 'a t tji,lbagebe tale med en tier, for hver gang der brygges en junge 1 Boohrand BoIigforening modtog forleden et brev fra en dan~kamerikaner, Svend Speiermann, fra Wash ling1x>n urniversitet li St. Louis, og vedlagt var det ud klip,fl'a en dansk avis i U:S.A., der gengives her., Brabrand' Boligforening åbner om nogle dage et kursus i ølbryg ning. Remedierne koster 100 a 200 krener, Som kursusleder fungerer "Den lille.håndbrygger" af forfat teren Alf Grostøl. Han lover delta ' gerne 100 flasker påskebryg fær dig til påske og til en pris, der kun er en sjettedel af, hvad der betales J hos købmanden. ~ ell. Disse penge sættes på en konto, og der vil på be boel'mødet blive redegjort for mdlemregnskabet, der kan forventes afsluttet,i løbet af et par år. k. d. h. INDG ÅE T 15 OKT DEN LILLE RØDE I(forts'at,fra side 7) hvor antallet af medlemmer/deltagere med fas t bo pæl indenfor Brabrand Boligforenings afd. IV ifølge vedtægter eller lign. udgør mindst 60 pct., kan ved henvendelse til afdelingsbestyreisen få tildelt et loka le, evt. sammen med anden eksisterende aktivitets gruppe. Lokalet vil blive udstyret med de nødvendige faste installationer (lys, dkontakter, vand m. v.) for af delingens regning. Endvidere vil gruppen få tildelt en rammebevilling til indkøb af maling til færdig gørelse af lokalet. Evt. udstyring med løst inventar og udstyr, som er specielt for den pågældende aktivitet, må udredes af alktivitetsgruppens egne midler. Dog,kan grup pen efter særskilt ansøgning opnå lån til dækning af etableringsomkostninger. De nærmere bestemmelser for lånets tilbagebetaling m. v. nedfældes i forbindel se med bevillingen af lånet. Ved det indledende/orienterende møde i forbindelse med start af aktivitetsgruppe stiller afdelingsbestyrei ob sen ldkale til disposition samtsej)verer kaffe. Der er nu gået post fra BrabrandvH St. Louis med diverse råd om håndbrygning, ligesom hugets æres medlem, forfatteren Alf Grostøl, har sendt sin»den llillle håndbrygger«med dedikation ti,l vor betrængte og tørstende landsmand, som vi håber herefter får held med sit øl.»håndbryggerlauget alf 1970, Gjellerupplanen«, som er klubbens officielle navn, ha'r efter begynderv,anske ~ighederne etableret,sig med et foreløbigt medlems tal omkring de 100 'sum verdens største specia,tbryg gel'i i staldbygningerne på ToU'sgård, hvor der ah id er et bestyrelsesmedlem ti,l Sitede tirsdag og tol'sdag a,h en, ( de uqihioielle br~ggedage),,som man kan mel de ~ig til, hvis man rå'r lyst t~l 'at deltage i denne bi,l Iige og morsomme hobby. I ndmeldelse kan også ske bos oldermanden, E. ]. Ohristiansen, Dortesvej 3. M. h. t. hugets økono mi har det jo været disku't eret meget mand og mand imellem, at investeringerne er 8 /,1. _.. Babysittereentralen har nr , hvor man kan henvende sig hvis man ønsker babysitter eller hvis man vi<! tilbyde sig som babysitter. Bente Kristen sen, Dorthesvej 23'. Indlæg (artikler og breve ) skal være redakt ionen i hænde senest den 15. i hver måned. Efter dette tids punkt kan kun optages kortere meddelser. Annoncer optages i bladet når det ikke er i erhvervs øjemed. Annoncerne er gratis og sbl fylde så lidt som mu'ligt.... _.,~. \. "'

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge 1. Baggrund Kolding Kommunes flygtningekvote for 2015 er på 215 personer. Hertil kommer familiesammenførte

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Per N. Jensen, Ole Jensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere