UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening"

Transkript

1 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar I Randers Kommune valgte man en model med én central indgang for borgerne og med en bred vifte af opgaver for på denne måde at sikre en helhedsorienteret, effektiv og imødekommende service over for borgerne. Disse mål er nået, idet såvel eksterne målinger af effektiviteten som borgerhøringer har vist, at Borgerservice i Randers har den største effektivitet i sammenligning med øvrige 11 kommuner, der deltog i undersøgelsen, og ligeledes at langt den overvejende del af borgerne har fundet den givne service velfungerende og imødekommende. Opgaver og medarbejdere Der varetages følgende hovedopgaver p.t. i Borgerservice: Pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, adressekontrol, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligog beboerindskudslån, pladsanvisning, folkeregistrering/vielser, pas, kørekort, skat, kørselskontor, Information, Omstilling og post. Der er 60 (heraf 19 på nedsat tid) medarbejdere i afdelingen incl. en borgerservicechef og en afdelingsleder for områderne pension, boligstøtte og børnefamilieydelser. Hertil kommer et antal midlertidigt tilknyttede medarbejdere, såsom elever, praktikanter, medarbejdere i løntilskudsordninger, vikarer mv. Medarbejderne er organiseret i faglige teams med hver sit fagområde. Opgaverne er meget forskellige i arbejdsgangene nogle er traditionelle sagsbehandlingsopgaver f.eks. pladsanvisning, pension, boligstøtte mv. uden den store grad af elektronisk selv- /medbetjening, andre er mere digitale f.eks. pas og kørekortekspeditionerne. Borgerhenvendelser og åbningstider Borgerservice har personlige henvendelser årligt. Hertil kommer telefoniske og ca skriftlige henvendelser. Åbningstiderne for den telefoniske og personlige henvendelse har været følgende: Mandag 9-18, tirsdag/onsdag/torsdag fra 9-16 og fredag fra For den øvrige administration (Laksetorvet, Odinsgade) er den officielle åbningstid: mandag - torsdag 9-15, fredag af de 60 medarbejdere er tilknyttet front, som arbejder i selve borgerservicebutikken med den personlige betjening. De øvrige medarbejdere er primært beskæftiget med back - opgaver, som står for den skriftlige og telefoniske betjening, ligesom de foretager indberetninger til fagsystemerne. Der har siden etableringen af Borgerservice været fokus på de digitale løsninger. Udbuddet af velfungerende, simple og økonomisk overkommelige digitale selvbetjeningsløsninger har dog

2 2 desværre været begrænset i den omhandlede periode. Det primære digitale fokus har været rettet mod at implementere de mest udbredte løsninger f.eks. den elektroniske flytteløsning og at markedsføre de eksisterende løsninger via hjemmesiden, annoncer, og egne pjecer/foldere mv. Denne markedsføringsindsats har medført, at målet om at nedbringe antallet af personlige henvendelser til andre kanaler med 10 % i 2011 er lykkedes. Antal medarbejdere fordelt på fagområder og Front/Back

3 3 Den fremtidige profil i Borgerservice Udbetaling Danmark (UDK) Objektiv sagsbehandling Som bekendt bliver opgaverne folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnefamilieydelser overdraget til UDK. Områderne er lovtunge og dermed vanskelige at digitalisere til et enkelt og intuitivt selvbetjeningssystem. UDK vil derfor først udbyde IT systemet i 2014, hvorfor UDK og kommunerne desværre fortsat skal arbejde med at hjælpe borgerne med at betjene sig selv på et område, der har begrænsede selvbetjeningsmuligheder, og som oven i købet er svære at bruge. Det vil fortsat være kommunen, der har ansvaret for at give borgeren ansigt-til-ansigt hjælp, herunder helhedsorienteret vejledning om alle de muligheder, der findes for at få hjælp efter den sociale lovgivning, ligesom kommunen skal hjælpe borgere, der har behov for hjælp til at kontakte UDK, - også i forbindelse med indgivelse af elektroniske ansøgninger. Kommunen skal ligeledes hjælpe borgere med særlige behov med at udfylde og indgive ansøgninger til UDK. Borgere, der har svært ved at benytte sig af digitale selvbetjeningsløsninger, skal i første omgang kontakte UDK for at få telefonisk support eller digital support til selvbetjeningsløsninger og indgivelse af ansøgninger. Børnefamilieydelser overdrages den 1. oktober 2012 (2 medarbejdere), og den 1. marts 2013 overdrages de øvrige opgaver (svarende til 15 stillinger fra BS inkl. en afdelingsleder). Hertil kommer 3 årsværk fra Social- og Arbejdsmarked, barselsdagpenge). UDK er ved at oprette 5 centre, hvor medarbejdere fra Randers kommune tilknyttes centret i Holstebro. For at gøre virksomhedsoverdragelsen mere attraktiv for medarbejderne, er der oprettet midlertidige filialer i Odense og i Århus. Hvilke opgaver bliver tilbage i Borgerservice? Kommunerne skal fortsat være borgernes hovedindgang, og Borgerservice bevarer derfor ansvaret for myndighedsopgaver i forhold til personligt tillæg, almindeligt og udvidet helbredstillæg og lån til betaling af beboerindskud og depositum opgaver, som derfor fortsat fordrer specialviden. Hertil kommer mellemkommunal refusion, administrationssager, lån til betaling af ejendomsskat, boliglån, offentlige begravelser og begravelseshjælp. Opgaverne uden for ovennævnte sociale område er ikke p.t. berørt af centraliseringen, og vil herudover fortsat varetages i Borgerservice. Antal medarbejdere i fremtidens Borgerservice Direktionen har tidligere truffet beslutning om, at der til varetagelse af tidligere nævnte sociale opgaver resterer 8 medarbejdere i Borgerservice ud over de 17, der skal virksomhedsoverdrages til UDK. Hertil kommer de medarbejdere, der ikke er berørt af virksomhedsoverdragelsen. Der er således 43 (svarende til 38 årsværk) medarbejdere inkl. en borgerservicechef tilbage i Borgerservice fra marts 2013.

4 4 Adressekontrol socialt bedrageri UDK vil fremover på landsplan stå for udbetalingen af sociale ydelser for ca. 175 mia. kr. årligt. Analyser har vist, at ca. 6 mia. af ovennævnte ydelser udbetales på et fejlagtigt grundlag. Fejlene opstår dels som fejl hos borgere og myndigheder, men også som svig fra borgerens side. Det skal derfor sikres, at der også fremover sker korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Selv om myndigheden overgår til UDK på de tre sociale områder, skal der derfor også fremover være et tæt samarbejde om kontrol af korrekt udbetaling mellem UDK og kommunernes kontrolgrupper i Randers kommune kaldet adressekontrol. Der er derfor vedtaget et regelsæt, der sikrer en gensidig oplysningsadgang, og en pligt for kommunerne til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen efter anmodning fra UDK. Reglerne medfører således ikke, at de involverede medarbejdere i adressekontrolgruppen virksomhedsoverdrages til UDK, men vil også fremover være tilknyttet kommunen. Borgervejleder fra specialist til generalist Ovennævnte opgaveoverdragelse til UDK får naturligvis stor indflydelse på Borgerservice, og for den måde de tilbageblevne medarbejdere skal arbejde på. Fra hovedsagelig at være sagsbehandlende, hvor det at træffe en afgørelse for borgeren er det primære mål, skal medarbejderne i højere grad fremover være digitale hjælpere borgervejledere. Udfordringen for medarbejderne er her at aflære den klassiske forståelse af god service og i stedet henvise til UDK. Dette bliver dermed et vigtigt fokusområde for Borgerservice at tilpasse serviceniveauet til snitfladen mellem Borgerservice og UDK. Det betyder, at medarbejderne ofte vil skulle henvise borgerne til at søge telefonisk bistand hos UDK frem for bistand i Borgerservice. Men det er ikke alene UDK, der trækker sagsbehandlingen i denne retning. Det til stadighed øgede fokus på digitalisering generelt i det offentlige går den samme vej. Af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår, at målet er, at op til 2015 sendes 80 % af brevene til borgerne digitalt, og fra 2015 sendes 80 % af alle afsøgninger og anmeldelser digitalt. Der skal derfor arbejdes strategisk og konsekvent overalt i den kommunale organisation på at flytte borgeren hen til den kanal, som i den enkelte situation er mest effektiv for såvel borger som kommune. Borgerservice er i forvejen borgernes primære indgang til den offentlige sektor, og da Borgerservice har erfaring med at yde helhedsorienteret service med udgangspunkt i borgerens livssituation, vil det også være naturligt, at Borgerservice er ambassadør for, hvordan kommunen sikrer en ensartet betjening og et ensartet serviceniveau i hele kommunen. Fremtidens borgerservicemedarbejder skal kunne navigere som borgerens digitale vejviser i hele den offentlige sektor, og medarbejderen skal medbetjene borgeren i selvbetjeningsløsninger på alle relevante områder.

5 5 Udviklingstendens i opdeling Front/Back: Selv-/ og medbetjening i Borgerservice på kort og på længere sigt. Borgerservice har i dag 2 Borger-PC-ér opstillet til fri benyttelse for borgerne i café-området. De bliver dog ikke benyttet i den udstrækning, som vi ønsker.

6 6 Kundebetjening - medbetjening - selvbetjening Ledelse og medarbejdere har derfor arbejdet med at synliggøre de eksisterende PC-ere, som alene Banner (skitse) Banner (skitse) PC er til selvbetjening Spring køen over Betjen dig selv på PC erne Følg de røde fodspor Fodspor (skitse) skal anvendes til selvbetjening. Derudover arbejdes der som et forsøg på 4 udvalgte fagområder ud fra en model, hvor borgeren f.eks. digitalt søger om folkepension sammen med en medarbejder i front medbetjening. Borgeren skal selv betjene sig ved PC-en, så langt vedkommende kan gøre det, og får hjælp af medarbejderen, hvis vedkommende går i stå. Ekspeditionstid, ventetid og service Den gennemsnitlige ekspeditionstid for den personlige betjening har hidtil været på ca.11 minutter, og den gennemsnitlige ventetid ca. 6 minutter. Det forventes, at ekspeditionstiden med den ovenfor beskrevne fremgangsmåde øges væsentligt, da borgeren skal have mulighed for at kunne selv med hjælp fra medarbejderen til at betjene sig selv digitalt. Det er håbet, at vi kan hjælpe hovedparten af borgerne så godt i gang med personlig vejledning, at de selv kan klare de fremtidige digitale ansøgninger.

7 7 Hvis ovennævnte måde at medbetjene på viser sig at være en brugbar løsning, bredes denne ud til flere borgervejledere i front, således at modellen rulles ud i fuld udstrækning ved overgangen til UDK den 1. marts Overslag fra Miljø og teknik viser behov for ændringer af indretningen svarende til ca kr., som afholdes af Borgerservice. Det forventes, at der i en overgangsperiode vil være omtrent samme antal borgerhenvendelser på det centraliserede område som hidtil. Indtil UDK udvikler systemer, hvor borgerens muligheder for at betjene sig selv bliver bedre, må det påregnes, at antallet af borgerhenvendelser stagnerer på et relativt højt niveau. Skat blev centraliseret i 2006, og kommunerne har en forpligtelse på dette område til at hjælpe de borgere, som enten ikke kan betjene sig selv digitalt eller via telefonisk henvendelse til skattecentrene. Skatteområdet er altså til en vis grad sammenligneligt med de områder, der er ved at blive centraliseret i Udbetaling Danmark. Borgerservice har på skatteområdet registreret 8850 personlige henvendelser i 2009, 9155 i 2010 og 8649 i Tallene udviser ingen nedadgående tendens. I dag ligger antallet af personlige henvendelser på skatteområdet på niveau med boligstøtte- og pensionsområdet. Det er nærliggende

8 8 at antage, at antallet af henvendelser vil stagnere også på disse områder. Dette vil alt andet lige få den virkning, at ventetiderne bliver længere. Fremtidige åbningstider De hidtidige lange åbningstider i Borgerservice har været en udfordring for vagtplanlægningen. Ikke mindst de små faglige teams (med f.eks. 3 medarbejdere) har haft vanskeligheder ved at dække ydertimerne, - især også ved fravær på grund af ferie, sygdom mv. Ressourceanvendelsen har ikke stået mål med det behov, borgerne har haft for at komme i kontakt med Borgerservice. Således har der i 2011 været 581 ekspeditioner mellem kl og 5584 ekspeditioner mellem kl ud af et samlet antal på ekspeditioner. Hertil kommer, at erfaringerne viser, at man ved at lukke for borgernes benyttelse af en kanal (f.eks. for den personlige betjening), kan man tvinge borgeren over på en billigere, digital kanal. Har man begge muligheder, vælger borgeren oftest den umiddelbart nemmeste og dyreste løsning, den personlige betjening. Indskrænkning i åbningstiderne kan således være et strategisk vigtigt værktøj i tråd med kommunens kanalstrategi.

9 9 Det foreslås, at åbningstiderne fra 1. januar 2013 i Borgerservice bliver følgende: Mandag-Torsdag , Fredag fra Telefontiderne følger åbningstiderne. Det kan overvejes, om administrationens officielle åbningstider (se side 1) skal følge åbningstiderne i Borgerservice. Ønskes det at fastholde den nuværende telefoniske åbningstid for hele administrationen som i dag fra kl. 8.00, yder Borgerservice (Omstillingen) også fremover denne service. I tidsrummet fra kl har frontmedarbejderne i Borgerservice mulighed for at fremfinde sager til UDK og i øvrigt have telefonisk kontakt med UDK, indberette til fagsystemerne for de områder, hvor der er sagsbehandling, sagsbehandle på administrationssager og aktindsigtssager, og i øvrigt deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter m.m. internt i afdelingen. Ikke mindst medarbejderne i Borgerservice har til stadighed behov for at udvikle kompetencerne i de digitale løsninger, når målet er en øget digitalisering i egen afdeling og i organisationen i øvrigt. Det foreslås endvidere, at Borgerservice som et forsøgsprojekt giver mulighed for at der, f.eks. den anden mandag i måneden, - dog hver mandag i højsæsonen 1/3-30/6 for så vidt angår pas og skat - holdes åbent til kl. 18, hvor der i tidsrummet mellem kl. 16 og 18 kun kan foretages ekspeditioner mod forudgående tidsbestilling via hjemmesiden. Forsøget foreslås at omfatte områderne skat, pas, kørekort og NemId med aktivering. Denne ekstra mulighed skal tilgodese borgere, der bor/arbejder i større afstand fra Borgerservice, og har problemer med at indpasse besøget inden for de almindelige åbningstider. Forsøget foreslås evalueret efter en prøvetid på ½ år. Opsøgende borgerbetjening Som tidligere beskrevet står den kommunale organisation over for en stor udfordring i forhold til at tage de digitale selvbetjeningsløsninger til sig med henblik på at effektivisere arbejdsgangene og give samme borgerservice med færre ressourcer. Borgerne skal ligeledes over en periode vænne sig til og tilegne sig viden om de digitale selvbetjeningsløsninger. Man kan inddele borgerne i tre kategorier en kategori for de borgere, der kan selvbetjene sig uden yderligere hjælp (mindre gruppe) en kategori for de borgere, der kan selvbetjene sig efter en vis hjælp og medbetjening (stor gruppe) og en kategori af borgere, der kræver særlig opmærksomhed, og som forventelig aldrig tilegner sig de digitale færdigheder (mindre gruppe). Den sidstnævnte gruppe vil også fremover blive personlig betjent i Borgerservice. Den midterste kategori vil være vores digitale hovedfokusområde. Hvis vi giver hjælp til selvhjælp, vil vi på lidt længere sigt kunne bevæge en stor gruppe borgere til at flytte sig fra den personlige til den digitale betjening. Medarbejderne i Borgerservice er effektive, de kan strukturere, de arbejder helhedsorienteret ud fra borgerens livssituation, og de arbejder målrettet med at tilegne sig nye, digitale kompetencer. Med disse kompetencer kan udvalgte medarbejdere derfor tilbyde kolleger i den interne organisation f.eks. i ældrecentre, på skolerne, i daginstitutionerne, og borgerne inddelt i udvalgte målgrupper f.eks. de unge på uddannelsesinstitutionerne, at opsøge og undervise kolleger og borgere i brugen af de digitale løsninger, - dér hvor kollegerne og borgerne er. Denne udadvendte

10 10 og opsøgende virksomhed kan øges i takt med at de personlige henvendelser reduceres. Gruppen af medarbejdere vil derfor være forholdsvis begrænset i en opstartsperiode for efter et par år at omfatte hovedparten af frontmedarbejderne. Samarbejde med Biblioteket Der har siden etableringen af Borgerservice været et velfungerende samarbejde med Biblioteket på udvalgte områder. Dette samarbejde ønskes fastholdt og udbygget på kortere og længere sigt. Der har været en gensidig erfaringsudveksling mellem medarbejderne i de to afdelinger, ligesom der har været et tæt samarbejde om undervisning af borgere i brugen af de digitale løsninger. Dette samarbejde kan udbygges med en fælles kompetenceudvikling af medarbejderne, hvor målet kan være, at Biblioteket kan være medvirkende til f.eks. udstedelse af NemID, oprettelse af Digital Post og visning af de lettere selvbetjeningsløsninger. Dette kan åbne mulighed for en udvidelse af borgernes muligheder for at søge hjælp uden for Borgerservice s åbningstider. På længere sigt kan der være mulighed for at bibliotekets medarbejdere kan hjælpe borgerne med udvalgte digitale løsninger, der kræver personligt fremmøde, og hvor sagsbehandlingen er forholdsvis hurtig at tilegne f.eks. pasekspeditionerne. Økonomi 2013 De økonomiske konsekvenser i forbindelse med overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark håndteres i en særskilt sag i sammenhæng med budgetlægningen for

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Indhold Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice omhandler status på virksomhedens opgavevaretagelse, økonomi, kommende

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014

Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014 Side 1 af 7 sider Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014 1. Virksomhedens rammer Formål: CBB er borgernes indgang til det offentlige på en lang række af

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. august 2011. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. august 2011. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. august 2011 Udmøntning af lov om etablering af Udbetaling Danmark 1. Resume Baggrund Regeringen har i 2010 indgået en aftale

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Konsulentydelser Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Selvbetjening.nu er et nyt serviceværktøj, der kan hjælpe

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark Januar 2013 BERETNING OM ETABLERING AF UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010

Borgerservicerapport 2009 / 2010. 18. august 2010 Borgerservicerapport 2009 / 2010 18. august 2010 Indhold Indledning 2 Centralforvaltningen 4 Borgerservicecentret 4 1. Evaluering af Borgerservicemål 2009 4 2. Personlige ekspeditioner i Borgerservicecentret

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014 Ellen Andersen, Vejle Kommune Program Hvem er vi? Hvordan arbejder vi med digitalisering? Hvilke mål har vi og hvordan måler vi?

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere