UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening"

Transkript

1 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar I Randers Kommune valgte man en model med én central indgang for borgerne og med en bred vifte af opgaver for på denne måde at sikre en helhedsorienteret, effektiv og imødekommende service over for borgerne. Disse mål er nået, idet såvel eksterne målinger af effektiviteten som borgerhøringer har vist, at Borgerservice i Randers har den største effektivitet i sammenligning med øvrige 11 kommuner, der deltog i undersøgelsen, og ligeledes at langt den overvejende del af borgerne har fundet den givne service velfungerende og imødekommende. Opgaver og medarbejdere Der varetages følgende hovedopgaver p.t. i Borgerservice: Pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, adressekontrol, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligog beboerindskudslån, pladsanvisning, folkeregistrering/vielser, pas, kørekort, skat, kørselskontor, Information, Omstilling og post. Der er 60 (heraf 19 på nedsat tid) medarbejdere i afdelingen incl. en borgerservicechef og en afdelingsleder for områderne pension, boligstøtte og børnefamilieydelser. Hertil kommer et antal midlertidigt tilknyttede medarbejdere, såsom elever, praktikanter, medarbejdere i løntilskudsordninger, vikarer mv. Medarbejderne er organiseret i faglige teams med hver sit fagområde. Opgaverne er meget forskellige i arbejdsgangene nogle er traditionelle sagsbehandlingsopgaver f.eks. pladsanvisning, pension, boligstøtte mv. uden den store grad af elektronisk selv- /medbetjening, andre er mere digitale f.eks. pas og kørekortekspeditionerne. Borgerhenvendelser og åbningstider Borgerservice har personlige henvendelser årligt. Hertil kommer telefoniske og ca skriftlige henvendelser. Åbningstiderne for den telefoniske og personlige henvendelse har været følgende: Mandag 9-18, tirsdag/onsdag/torsdag fra 9-16 og fredag fra For den øvrige administration (Laksetorvet, Odinsgade) er den officielle åbningstid: mandag - torsdag 9-15, fredag af de 60 medarbejdere er tilknyttet front, som arbejder i selve borgerservicebutikken med den personlige betjening. De øvrige medarbejdere er primært beskæftiget med back - opgaver, som står for den skriftlige og telefoniske betjening, ligesom de foretager indberetninger til fagsystemerne. Der har siden etableringen af Borgerservice været fokus på de digitale løsninger. Udbuddet af velfungerende, simple og økonomisk overkommelige digitale selvbetjeningsløsninger har dog

2 2 desværre været begrænset i den omhandlede periode. Det primære digitale fokus har været rettet mod at implementere de mest udbredte løsninger f.eks. den elektroniske flytteløsning og at markedsføre de eksisterende løsninger via hjemmesiden, annoncer, og egne pjecer/foldere mv. Denne markedsføringsindsats har medført, at målet om at nedbringe antallet af personlige henvendelser til andre kanaler med 10 % i 2011 er lykkedes. Antal medarbejdere fordelt på fagområder og Front/Back

3 3 Den fremtidige profil i Borgerservice Udbetaling Danmark (UDK) Objektiv sagsbehandling Som bekendt bliver opgaverne folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnefamilieydelser overdraget til UDK. Områderne er lovtunge og dermed vanskelige at digitalisere til et enkelt og intuitivt selvbetjeningssystem. UDK vil derfor først udbyde IT systemet i 2014, hvorfor UDK og kommunerne desværre fortsat skal arbejde med at hjælpe borgerne med at betjene sig selv på et område, der har begrænsede selvbetjeningsmuligheder, og som oven i købet er svære at bruge. Det vil fortsat være kommunen, der har ansvaret for at give borgeren ansigt-til-ansigt hjælp, herunder helhedsorienteret vejledning om alle de muligheder, der findes for at få hjælp efter den sociale lovgivning, ligesom kommunen skal hjælpe borgere, der har behov for hjælp til at kontakte UDK, - også i forbindelse med indgivelse af elektroniske ansøgninger. Kommunen skal ligeledes hjælpe borgere med særlige behov med at udfylde og indgive ansøgninger til UDK. Borgere, der har svært ved at benytte sig af digitale selvbetjeningsløsninger, skal i første omgang kontakte UDK for at få telefonisk support eller digital support til selvbetjeningsløsninger og indgivelse af ansøgninger. Børnefamilieydelser overdrages den 1. oktober 2012 (2 medarbejdere), og den 1. marts 2013 overdrages de øvrige opgaver (svarende til 15 stillinger fra BS inkl. en afdelingsleder). Hertil kommer 3 årsværk fra Social- og Arbejdsmarked, barselsdagpenge). UDK er ved at oprette 5 centre, hvor medarbejdere fra Randers kommune tilknyttes centret i Holstebro. For at gøre virksomhedsoverdragelsen mere attraktiv for medarbejderne, er der oprettet midlertidige filialer i Odense og i Århus. Hvilke opgaver bliver tilbage i Borgerservice? Kommunerne skal fortsat være borgernes hovedindgang, og Borgerservice bevarer derfor ansvaret for myndighedsopgaver i forhold til personligt tillæg, almindeligt og udvidet helbredstillæg og lån til betaling af beboerindskud og depositum opgaver, som derfor fortsat fordrer specialviden. Hertil kommer mellemkommunal refusion, administrationssager, lån til betaling af ejendomsskat, boliglån, offentlige begravelser og begravelseshjælp. Opgaverne uden for ovennævnte sociale område er ikke p.t. berørt af centraliseringen, og vil herudover fortsat varetages i Borgerservice. Antal medarbejdere i fremtidens Borgerservice Direktionen har tidligere truffet beslutning om, at der til varetagelse af tidligere nævnte sociale opgaver resterer 8 medarbejdere i Borgerservice ud over de 17, der skal virksomhedsoverdrages til UDK. Hertil kommer de medarbejdere, der ikke er berørt af virksomhedsoverdragelsen. Der er således 43 (svarende til 38 årsværk) medarbejdere inkl. en borgerservicechef tilbage i Borgerservice fra marts 2013.

4 4 Adressekontrol socialt bedrageri UDK vil fremover på landsplan stå for udbetalingen af sociale ydelser for ca. 175 mia. kr. årligt. Analyser har vist, at ca. 6 mia. af ovennævnte ydelser udbetales på et fejlagtigt grundlag. Fejlene opstår dels som fejl hos borgere og myndigheder, men også som svig fra borgerens side. Det skal derfor sikres, at der også fremover sker korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Selv om myndigheden overgår til UDK på de tre sociale områder, skal der derfor også fremover være et tæt samarbejde om kontrol af korrekt udbetaling mellem UDK og kommunernes kontrolgrupper i Randers kommune kaldet adressekontrol. Der er derfor vedtaget et regelsæt, der sikrer en gensidig oplysningsadgang, og en pligt for kommunerne til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen efter anmodning fra UDK. Reglerne medfører således ikke, at de involverede medarbejdere i adressekontrolgruppen virksomhedsoverdrages til UDK, men vil også fremover være tilknyttet kommunen. Borgervejleder fra specialist til generalist Ovennævnte opgaveoverdragelse til UDK får naturligvis stor indflydelse på Borgerservice, og for den måde de tilbageblevne medarbejdere skal arbejde på. Fra hovedsagelig at være sagsbehandlende, hvor det at træffe en afgørelse for borgeren er det primære mål, skal medarbejderne i højere grad fremover være digitale hjælpere borgervejledere. Udfordringen for medarbejderne er her at aflære den klassiske forståelse af god service og i stedet henvise til UDK. Dette bliver dermed et vigtigt fokusområde for Borgerservice at tilpasse serviceniveauet til snitfladen mellem Borgerservice og UDK. Det betyder, at medarbejderne ofte vil skulle henvise borgerne til at søge telefonisk bistand hos UDK frem for bistand i Borgerservice. Men det er ikke alene UDK, der trækker sagsbehandlingen i denne retning. Det til stadighed øgede fokus på digitalisering generelt i det offentlige går den samme vej. Af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår, at målet er, at op til 2015 sendes 80 % af brevene til borgerne digitalt, og fra 2015 sendes 80 % af alle afsøgninger og anmeldelser digitalt. Der skal derfor arbejdes strategisk og konsekvent overalt i den kommunale organisation på at flytte borgeren hen til den kanal, som i den enkelte situation er mest effektiv for såvel borger som kommune. Borgerservice er i forvejen borgernes primære indgang til den offentlige sektor, og da Borgerservice har erfaring med at yde helhedsorienteret service med udgangspunkt i borgerens livssituation, vil det også være naturligt, at Borgerservice er ambassadør for, hvordan kommunen sikrer en ensartet betjening og et ensartet serviceniveau i hele kommunen. Fremtidens borgerservicemedarbejder skal kunne navigere som borgerens digitale vejviser i hele den offentlige sektor, og medarbejderen skal medbetjene borgeren i selvbetjeningsløsninger på alle relevante områder.

5 5 Udviklingstendens i opdeling Front/Back: Selv-/ og medbetjening i Borgerservice på kort og på længere sigt. Borgerservice har i dag 2 Borger-PC-ér opstillet til fri benyttelse for borgerne i café-området. De bliver dog ikke benyttet i den udstrækning, som vi ønsker.

6 6 Kundebetjening - medbetjening - selvbetjening Ledelse og medarbejdere har derfor arbejdet med at synliggøre de eksisterende PC-ere, som alene Banner (skitse) Banner (skitse) PC er til selvbetjening Spring køen over Betjen dig selv på PC erne Følg de røde fodspor Fodspor (skitse) skal anvendes til selvbetjening. Derudover arbejdes der som et forsøg på 4 udvalgte fagområder ud fra en model, hvor borgeren f.eks. digitalt søger om folkepension sammen med en medarbejder i front medbetjening. Borgeren skal selv betjene sig ved PC-en, så langt vedkommende kan gøre det, og får hjælp af medarbejderen, hvis vedkommende går i stå. Ekspeditionstid, ventetid og service Den gennemsnitlige ekspeditionstid for den personlige betjening har hidtil været på ca.11 minutter, og den gennemsnitlige ventetid ca. 6 minutter. Det forventes, at ekspeditionstiden med den ovenfor beskrevne fremgangsmåde øges væsentligt, da borgeren skal have mulighed for at kunne selv med hjælp fra medarbejderen til at betjene sig selv digitalt. Det er håbet, at vi kan hjælpe hovedparten af borgerne så godt i gang med personlig vejledning, at de selv kan klare de fremtidige digitale ansøgninger.

7 7 Hvis ovennævnte måde at medbetjene på viser sig at være en brugbar løsning, bredes denne ud til flere borgervejledere i front, således at modellen rulles ud i fuld udstrækning ved overgangen til UDK den 1. marts Overslag fra Miljø og teknik viser behov for ændringer af indretningen svarende til ca kr., som afholdes af Borgerservice. Det forventes, at der i en overgangsperiode vil være omtrent samme antal borgerhenvendelser på det centraliserede område som hidtil. Indtil UDK udvikler systemer, hvor borgerens muligheder for at betjene sig selv bliver bedre, må det påregnes, at antallet af borgerhenvendelser stagnerer på et relativt højt niveau. Skat blev centraliseret i 2006, og kommunerne har en forpligtelse på dette område til at hjælpe de borgere, som enten ikke kan betjene sig selv digitalt eller via telefonisk henvendelse til skattecentrene. Skatteområdet er altså til en vis grad sammenligneligt med de områder, der er ved at blive centraliseret i Udbetaling Danmark. Borgerservice har på skatteområdet registreret 8850 personlige henvendelser i 2009, 9155 i 2010 og 8649 i Tallene udviser ingen nedadgående tendens. I dag ligger antallet af personlige henvendelser på skatteområdet på niveau med boligstøtte- og pensionsområdet. Det er nærliggende

8 8 at antage, at antallet af henvendelser vil stagnere også på disse områder. Dette vil alt andet lige få den virkning, at ventetiderne bliver længere. Fremtidige åbningstider De hidtidige lange åbningstider i Borgerservice har været en udfordring for vagtplanlægningen. Ikke mindst de små faglige teams (med f.eks. 3 medarbejdere) har haft vanskeligheder ved at dække ydertimerne, - især også ved fravær på grund af ferie, sygdom mv. Ressourceanvendelsen har ikke stået mål med det behov, borgerne har haft for at komme i kontakt med Borgerservice. Således har der i 2011 været 581 ekspeditioner mellem kl og 5584 ekspeditioner mellem kl ud af et samlet antal på ekspeditioner. Hertil kommer, at erfaringerne viser, at man ved at lukke for borgernes benyttelse af en kanal (f.eks. for den personlige betjening), kan man tvinge borgeren over på en billigere, digital kanal. Har man begge muligheder, vælger borgeren oftest den umiddelbart nemmeste og dyreste løsning, den personlige betjening. Indskrænkning i åbningstiderne kan således være et strategisk vigtigt værktøj i tråd med kommunens kanalstrategi.

9 9 Det foreslås, at åbningstiderne fra 1. januar 2013 i Borgerservice bliver følgende: Mandag-Torsdag , Fredag fra Telefontiderne følger åbningstiderne. Det kan overvejes, om administrationens officielle åbningstider (se side 1) skal følge åbningstiderne i Borgerservice. Ønskes det at fastholde den nuværende telefoniske åbningstid for hele administrationen som i dag fra kl. 8.00, yder Borgerservice (Omstillingen) også fremover denne service. I tidsrummet fra kl har frontmedarbejderne i Borgerservice mulighed for at fremfinde sager til UDK og i øvrigt have telefonisk kontakt med UDK, indberette til fagsystemerne for de områder, hvor der er sagsbehandling, sagsbehandle på administrationssager og aktindsigtssager, og i øvrigt deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter m.m. internt i afdelingen. Ikke mindst medarbejderne i Borgerservice har til stadighed behov for at udvikle kompetencerne i de digitale løsninger, når målet er en øget digitalisering i egen afdeling og i organisationen i øvrigt. Det foreslås endvidere, at Borgerservice som et forsøgsprojekt giver mulighed for at der, f.eks. den anden mandag i måneden, - dog hver mandag i højsæsonen 1/3-30/6 for så vidt angår pas og skat - holdes åbent til kl. 18, hvor der i tidsrummet mellem kl. 16 og 18 kun kan foretages ekspeditioner mod forudgående tidsbestilling via hjemmesiden. Forsøget foreslås at omfatte områderne skat, pas, kørekort og NemId med aktivering. Denne ekstra mulighed skal tilgodese borgere, der bor/arbejder i større afstand fra Borgerservice, og har problemer med at indpasse besøget inden for de almindelige åbningstider. Forsøget foreslås evalueret efter en prøvetid på ½ år. Opsøgende borgerbetjening Som tidligere beskrevet står den kommunale organisation over for en stor udfordring i forhold til at tage de digitale selvbetjeningsløsninger til sig med henblik på at effektivisere arbejdsgangene og give samme borgerservice med færre ressourcer. Borgerne skal ligeledes over en periode vænne sig til og tilegne sig viden om de digitale selvbetjeningsløsninger. Man kan inddele borgerne i tre kategorier en kategori for de borgere, der kan selvbetjene sig uden yderligere hjælp (mindre gruppe) en kategori for de borgere, der kan selvbetjene sig efter en vis hjælp og medbetjening (stor gruppe) og en kategori af borgere, der kræver særlig opmærksomhed, og som forventelig aldrig tilegner sig de digitale færdigheder (mindre gruppe). Den sidstnævnte gruppe vil også fremover blive personlig betjent i Borgerservice. Den midterste kategori vil være vores digitale hovedfokusområde. Hvis vi giver hjælp til selvhjælp, vil vi på lidt længere sigt kunne bevæge en stor gruppe borgere til at flytte sig fra den personlige til den digitale betjening. Medarbejderne i Borgerservice er effektive, de kan strukturere, de arbejder helhedsorienteret ud fra borgerens livssituation, og de arbejder målrettet med at tilegne sig nye, digitale kompetencer. Med disse kompetencer kan udvalgte medarbejdere derfor tilbyde kolleger i den interne organisation f.eks. i ældrecentre, på skolerne, i daginstitutionerne, og borgerne inddelt i udvalgte målgrupper f.eks. de unge på uddannelsesinstitutionerne, at opsøge og undervise kolleger og borgere i brugen af de digitale løsninger, - dér hvor kollegerne og borgerne er. Denne udadvendte

10 10 og opsøgende virksomhed kan øges i takt med at de personlige henvendelser reduceres. Gruppen af medarbejdere vil derfor være forholdsvis begrænset i en opstartsperiode for efter et par år at omfatte hovedparten af frontmedarbejderne. Samarbejde med Biblioteket Der har siden etableringen af Borgerservice været et velfungerende samarbejde med Biblioteket på udvalgte områder. Dette samarbejde ønskes fastholdt og udbygget på kortere og længere sigt. Der har været en gensidig erfaringsudveksling mellem medarbejderne i de to afdelinger, ligesom der har været et tæt samarbejde om undervisning af borgere i brugen af de digitale løsninger. Dette samarbejde kan udbygges med en fælles kompetenceudvikling af medarbejderne, hvor målet kan være, at Biblioteket kan være medvirkende til f.eks. udstedelse af NemID, oprettelse af Digital Post og visning af de lettere selvbetjeningsløsninger. Dette kan åbne mulighed for en udvidelse af borgernes muligheder for at søge hjælp uden for Borgerservice s åbningstider. På længere sigt kan der være mulighed for at bibliotekets medarbejdere kan hjælpe borgerne med udvalgte digitale løsninger, der kræver personligt fremmøde, og hvor sagsbehandlingen er forholdsvis hurtig at tilegne f.eks. pasekspeditionerne. Økonomi 2013 De økonomiske konsekvenser i forbindelse med overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark håndteres i en særskilt sag i sammenhæng med budgetlægningen for

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere