UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening"

Transkript

1 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar I Randers Kommune valgte man en model med én central indgang for borgerne og med en bred vifte af opgaver for på denne måde at sikre en helhedsorienteret, effektiv og imødekommende service over for borgerne. Disse mål er nået, idet såvel eksterne målinger af effektiviteten som borgerhøringer har vist, at Borgerservice i Randers har den største effektivitet i sammenligning med øvrige 11 kommuner, der deltog i undersøgelsen, og ligeledes at langt den overvejende del af borgerne har fundet den givne service velfungerende og imødekommende. Opgaver og medarbejdere Der varetages følgende hovedopgaver p.t. i Borgerservice: Pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, adressekontrol, offentlige begravelser, lån til betaling af ejendomsskat, boligog beboerindskudslån, pladsanvisning, folkeregistrering/vielser, pas, kørekort, skat, kørselskontor, Information, Omstilling og post. Der er 60 (heraf 19 på nedsat tid) medarbejdere i afdelingen incl. en borgerservicechef og en afdelingsleder for områderne pension, boligstøtte og børnefamilieydelser. Hertil kommer et antal midlertidigt tilknyttede medarbejdere, såsom elever, praktikanter, medarbejdere i løntilskudsordninger, vikarer mv. Medarbejderne er organiseret i faglige teams med hver sit fagområde. Opgaverne er meget forskellige i arbejdsgangene nogle er traditionelle sagsbehandlingsopgaver f.eks. pladsanvisning, pension, boligstøtte mv. uden den store grad af elektronisk selv- /medbetjening, andre er mere digitale f.eks. pas og kørekortekspeditionerne. Borgerhenvendelser og åbningstider Borgerservice har personlige henvendelser årligt. Hertil kommer telefoniske og ca skriftlige henvendelser. Åbningstiderne for den telefoniske og personlige henvendelse har været følgende: Mandag 9-18, tirsdag/onsdag/torsdag fra 9-16 og fredag fra For den øvrige administration (Laksetorvet, Odinsgade) er den officielle åbningstid: mandag - torsdag 9-15, fredag af de 60 medarbejdere er tilknyttet front, som arbejder i selve borgerservicebutikken med den personlige betjening. De øvrige medarbejdere er primært beskæftiget med back - opgaver, som står for den skriftlige og telefoniske betjening, ligesom de foretager indberetninger til fagsystemerne. Der har siden etableringen af Borgerservice været fokus på de digitale løsninger. Udbuddet af velfungerende, simple og økonomisk overkommelige digitale selvbetjeningsløsninger har dog

2 2 desværre været begrænset i den omhandlede periode. Det primære digitale fokus har været rettet mod at implementere de mest udbredte løsninger f.eks. den elektroniske flytteløsning og at markedsføre de eksisterende løsninger via hjemmesiden, annoncer, og egne pjecer/foldere mv. Denne markedsføringsindsats har medført, at målet om at nedbringe antallet af personlige henvendelser til andre kanaler med 10 % i 2011 er lykkedes. Antal medarbejdere fordelt på fagområder og Front/Back

3 3 Den fremtidige profil i Borgerservice Udbetaling Danmark (UDK) Objektiv sagsbehandling Som bekendt bliver opgaverne folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnefamilieydelser overdraget til UDK. Områderne er lovtunge og dermed vanskelige at digitalisere til et enkelt og intuitivt selvbetjeningssystem. UDK vil derfor først udbyde IT systemet i 2014, hvorfor UDK og kommunerne desværre fortsat skal arbejde med at hjælpe borgerne med at betjene sig selv på et område, der har begrænsede selvbetjeningsmuligheder, og som oven i købet er svære at bruge. Det vil fortsat være kommunen, der har ansvaret for at give borgeren ansigt-til-ansigt hjælp, herunder helhedsorienteret vejledning om alle de muligheder, der findes for at få hjælp efter den sociale lovgivning, ligesom kommunen skal hjælpe borgere, der har behov for hjælp til at kontakte UDK, - også i forbindelse med indgivelse af elektroniske ansøgninger. Kommunen skal ligeledes hjælpe borgere med særlige behov med at udfylde og indgive ansøgninger til UDK. Borgere, der har svært ved at benytte sig af digitale selvbetjeningsløsninger, skal i første omgang kontakte UDK for at få telefonisk support eller digital support til selvbetjeningsløsninger og indgivelse af ansøgninger. Børnefamilieydelser overdrages den 1. oktober 2012 (2 medarbejdere), og den 1. marts 2013 overdrages de øvrige opgaver (svarende til 15 stillinger fra BS inkl. en afdelingsleder). Hertil kommer 3 årsværk fra Social- og Arbejdsmarked, barselsdagpenge). UDK er ved at oprette 5 centre, hvor medarbejdere fra Randers kommune tilknyttes centret i Holstebro. For at gøre virksomhedsoverdragelsen mere attraktiv for medarbejderne, er der oprettet midlertidige filialer i Odense og i Århus. Hvilke opgaver bliver tilbage i Borgerservice? Kommunerne skal fortsat være borgernes hovedindgang, og Borgerservice bevarer derfor ansvaret for myndighedsopgaver i forhold til personligt tillæg, almindeligt og udvidet helbredstillæg og lån til betaling af beboerindskud og depositum opgaver, som derfor fortsat fordrer specialviden. Hertil kommer mellemkommunal refusion, administrationssager, lån til betaling af ejendomsskat, boliglån, offentlige begravelser og begravelseshjælp. Opgaverne uden for ovennævnte sociale område er ikke p.t. berørt af centraliseringen, og vil herudover fortsat varetages i Borgerservice. Antal medarbejdere i fremtidens Borgerservice Direktionen har tidligere truffet beslutning om, at der til varetagelse af tidligere nævnte sociale opgaver resterer 8 medarbejdere i Borgerservice ud over de 17, der skal virksomhedsoverdrages til UDK. Hertil kommer de medarbejdere, der ikke er berørt af virksomhedsoverdragelsen. Der er således 43 (svarende til 38 årsværk) medarbejdere inkl. en borgerservicechef tilbage i Borgerservice fra marts 2013.

4 4 Adressekontrol socialt bedrageri UDK vil fremover på landsplan stå for udbetalingen af sociale ydelser for ca. 175 mia. kr. årligt. Analyser har vist, at ca. 6 mia. af ovennævnte ydelser udbetales på et fejlagtigt grundlag. Fejlene opstår dels som fejl hos borgere og myndigheder, men også som svig fra borgerens side. Det skal derfor sikres, at der også fremover sker korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Selv om myndigheden overgår til UDK på de tre sociale områder, skal der derfor også fremover være et tæt samarbejde om kontrol af korrekt udbetaling mellem UDK og kommunernes kontrolgrupper i Randers kommune kaldet adressekontrol. Der er derfor vedtaget et regelsæt, der sikrer en gensidig oplysningsadgang, og en pligt for kommunerne til at forestå hele eller dele af sagsoplysningen efter anmodning fra UDK. Reglerne medfører således ikke, at de involverede medarbejdere i adressekontrolgruppen virksomhedsoverdrages til UDK, men vil også fremover være tilknyttet kommunen. Borgervejleder fra specialist til generalist Ovennævnte opgaveoverdragelse til UDK får naturligvis stor indflydelse på Borgerservice, og for den måde de tilbageblevne medarbejdere skal arbejde på. Fra hovedsagelig at være sagsbehandlende, hvor det at træffe en afgørelse for borgeren er det primære mål, skal medarbejderne i højere grad fremover være digitale hjælpere borgervejledere. Udfordringen for medarbejderne er her at aflære den klassiske forståelse af god service og i stedet henvise til UDK. Dette bliver dermed et vigtigt fokusområde for Borgerservice at tilpasse serviceniveauet til snitfladen mellem Borgerservice og UDK. Det betyder, at medarbejderne ofte vil skulle henvise borgerne til at søge telefonisk bistand hos UDK frem for bistand i Borgerservice. Men det er ikke alene UDK, der trækker sagsbehandlingen i denne retning. Det til stadighed øgede fokus på digitalisering generelt i det offentlige går den samme vej. Af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår, at målet er, at op til 2015 sendes 80 % af brevene til borgerne digitalt, og fra 2015 sendes 80 % af alle afsøgninger og anmeldelser digitalt. Der skal derfor arbejdes strategisk og konsekvent overalt i den kommunale organisation på at flytte borgeren hen til den kanal, som i den enkelte situation er mest effektiv for såvel borger som kommune. Borgerservice er i forvejen borgernes primære indgang til den offentlige sektor, og da Borgerservice har erfaring med at yde helhedsorienteret service med udgangspunkt i borgerens livssituation, vil det også være naturligt, at Borgerservice er ambassadør for, hvordan kommunen sikrer en ensartet betjening og et ensartet serviceniveau i hele kommunen. Fremtidens borgerservicemedarbejder skal kunne navigere som borgerens digitale vejviser i hele den offentlige sektor, og medarbejderen skal medbetjene borgeren i selvbetjeningsløsninger på alle relevante områder.

5 5 Udviklingstendens i opdeling Front/Back: Selv-/ og medbetjening i Borgerservice på kort og på længere sigt. Borgerservice har i dag 2 Borger-PC-ér opstillet til fri benyttelse for borgerne i café-området. De bliver dog ikke benyttet i den udstrækning, som vi ønsker.

6 6 Kundebetjening - medbetjening - selvbetjening Ledelse og medarbejdere har derfor arbejdet med at synliggøre de eksisterende PC-ere, som alene Banner (skitse) Banner (skitse) PC er til selvbetjening Spring køen over Betjen dig selv på PC erne Følg de røde fodspor Fodspor (skitse) skal anvendes til selvbetjening. Derudover arbejdes der som et forsøg på 4 udvalgte fagområder ud fra en model, hvor borgeren f.eks. digitalt søger om folkepension sammen med en medarbejder i front medbetjening. Borgeren skal selv betjene sig ved PC-en, så langt vedkommende kan gøre det, og får hjælp af medarbejderen, hvis vedkommende går i stå. Ekspeditionstid, ventetid og service Den gennemsnitlige ekspeditionstid for den personlige betjening har hidtil været på ca.11 minutter, og den gennemsnitlige ventetid ca. 6 minutter. Det forventes, at ekspeditionstiden med den ovenfor beskrevne fremgangsmåde øges væsentligt, da borgeren skal have mulighed for at kunne selv med hjælp fra medarbejderen til at betjene sig selv digitalt. Det er håbet, at vi kan hjælpe hovedparten af borgerne så godt i gang med personlig vejledning, at de selv kan klare de fremtidige digitale ansøgninger.

7 7 Hvis ovennævnte måde at medbetjene på viser sig at være en brugbar løsning, bredes denne ud til flere borgervejledere i front, således at modellen rulles ud i fuld udstrækning ved overgangen til UDK den 1. marts Overslag fra Miljø og teknik viser behov for ændringer af indretningen svarende til ca kr., som afholdes af Borgerservice. Det forventes, at der i en overgangsperiode vil være omtrent samme antal borgerhenvendelser på det centraliserede område som hidtil. Indtil UDK udvikler systemer, hvor borgerens muligheder for at betjene sig selv bliver bedre, må det påregnes, at antallet af borgerhenvendelser stagnerer på et relativt højt niveau. Skat blev centraliseret i 2006, og kommunerne har en forpligtelse på dette område til at hjælpe de borgere, som enten ikke kan betjene sig selv digitalt eller via telefonisk henvendelse til skattecentrene. Skatteområdet er altså til en vis grad sammenligneligt med de områder, der er ved at blive centraliseret i Udbetaling Danmark. Borgerservice har på skatteområdet registreret 8850 personlige henvendelser i 2009, 9155 i 2010 og 8649 i Tallene udviser ingen nedadgående tendens. I dag ligger antallet af personlige henvendelser på skatteområdet på niveau med boligstøtte- og pensionsområdet. Det er nærliggende

8 8 at antage, at antallet af henvendelser vil stagnere også på disse områder. Dette vil alt andet lige få den virkning, at ventetiderne bliver længere. Fremtidige åbningstider De hidtidige lange åbningstider i Borgerservice har været en udfordring for vagtplanlægningen. Ikke mindst de små faglige teams (med f.eks. 3 medarbejdere) har haft vanskeligheder ved at dække ydertimerne, - især også ved fravær på grund af ferie, sygdom mv. Ressourceanvendelsen har ikke stået mål med det behov, borgerne har haft for at komme i kontakt med Borgerservice. Således har der i 2011 været 581 ekspeditioner mellem kl og 5584 ekspeditioner mellem kl ud af et samlet antal på ekspeditioner. Hertil kommer, at erfaringerne viser, at man ved at lukke for borgernes benyttelse af en kanal (f.eks. for den personlige betjening), kan man tvinge borgeren over på en billigere, digital kanal. Har man begge muligheder, vælger borgeren oftest den umiddelbart nemmeste og dyreste løsning, den personlige betjening. Indskrænkning i åbningstiderne kan således være et strategisk vigtigt værktøj i tråd med kommunens kanalstrategi.

9 9 Det foreslås, at åbningstiderne fra 1. januar 2013 i Borgerservice bliver følgende: Mandag-Torsdag , Fredag fra Telefontiderne følger åbningstiderne. Det kan overvejes, om administrationens officielle åbningstider (se side 1) skal følge åbningstiderne i Borgerservice. Ønskes det at fastholde den nuværende telefoniske åbningstid for hele administrationen som i dag fra kl. 8.00, yder Borgerservice (Omstillingen) også fremover denne service. I tidsrummet fra kl har frontmedarbejderne i Borgerservice mulighed for at fremfinde sager til UDK og i øvrigt have telefonisk kontakt med UDK, indberette til fagsystemerne for de områder, hvor der er sagsbehandling, sagsbehandle på administrationssager og aktindsigtssager, og i øvrigt deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter m.m. internt i afdelingen. Ikke mindst medarbejderne i Borgerservice har til stadighed behov for at udvikle kompetencerne i de digitale løsninger, når målet er en øget digitalisering i egen afdeling og i organisationen i øvrigt. Det foreslås endvidere, at Borgerservice som et forsøgsprojekt giver mulighed for at der, f.eks. den anden mandag i måneden, - dog hver mandag i højsæsonen 1/3-30/6 for så vidt angår pas og skat - holdes åbent til kl. 18, hvor der i tidsrummet mellem kl. 16 og 18 kun kan foretages ekspeditioner mod forudgående tidsbestilling via hjemmesiden. Forsøget foreslås at omfatte områderne skat, pas, kørekort og NemId med aktivering. Denne ekstra mulighed skal tilgodese borgere, der bor/arbejder i større afstand fra Borgerservice, og har problemer med at indpasse besøget inden for de almindelige åbningstider. Forsøget foreslås evalueret efter en prøvetid på ½ år. Opsøgende borgerbetjening Som tidligere beskrevet står den kommunale organisation over for en stor udfordring i forhold til at tage de digitale selvbetjeningsløsninger til sig med henblik på at effektivisere arbejdsgangene og give samme borgerservice med færre ressourcer. Borgerne skal ligeledes over en periode vænne sig til og tilegne sig viden om de digitale selvbetjeningsløsninger. Man kan inddele borgerne i tre kategorier en kategori for de borgere, der kan selvbetjene sig uden yderligere hjælp (mindre gruppe) en kategori for de borgere, der kan selvbetjene sig efter en vis hjælp og medbetjening (stor gruppe) og en kategori af borgere, der kræver særlig opmærksomhed, og som forventelig aldrig tilegner sig de digitale færdigheder (mindre gruppe). Den sidstnævnte gruppe vil også fremover blive personlig betjent i Borgerservice. Den midterste kategori vil være vores digitale hovedfokusområde. Hvis vi giver hjælp til selvhjælp, vil vi på lidt længere sigt kunne bevæge en stor gruppe borgere til at flytte sig fra den personlige til den digitale betjening. Medarbejderne i Borgerservice er effektive, de kan strukturere, de arbejder helhedsorienteret ud fra borgerens livssituation, og de arbejder målrettet med at tilegne sig nye, digitale kompetencer. Med disse kompetencer kan udvalgte medarbejdere derfor tilbyde kolleger i den interne organisation f.eks. i ældrecentre, på skolerne, i daginstitutionerne, og borgerne inddelt i udvalgte målgrupper f.eks. de unge på uddannelsesinstitutionerne, at opsøge og undervise kolleger og borgere i brugen af de digitale løsninger, - dér hvor kollegerne og borgerne er. Denne udadvendte

10 10 og opsøgende virksomhed kan øges i takt med at de personlige henvendelser reduceres. Gruppen af medarbejdere vil derfor være forholdsvis begrænset i en opstartsperiode for efter et par år at omfatte hovedparten af frontmedarbejderne. Samarbejde med Biblioteket Der har siden etableringen af Borgerservice været et velfungerende samarbejde med Biblioteket på udvalgte områder. Dette samarbejde ønskes fastholdt og udbygget på kortere og længere sigt. Der har været en gensidig erfaringsudveksling mellem medarbejderne i de to afdelinger, ligesom der har været et tæt samarbejde om undervisning af borgere i brugen af de digitale løsninger. Dette samarbejde kan udbygges med en fælles kompetenceudvikling af medarbejderne, hvor målet kan være, at Biblioteket kan være medvirkende til f.eks. udstedelse af NemID, oprettelse af Digital Post og visning af de lettere selvbetjeningsløsninger. Dette kan åbne mulighed for en udvidelse af borgernes muligheder for at søge hjælp uden for Borgerservice s åbningstider. På længere sigt kan der være mulighed for at bibliotekets medarbejdere kan hjælpe borgerne med udvalgte digitale løsninger, der kræver personligt fremmøde, og hvor sagsbehandlingen er forholdsvis hurtig at tilegne f.eks. pasekspeditionerne. Økonomi 2013 De økonomiske konsekvenser i forbindelse med overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark håndteres i en særskilt sag i sammenhæng med budgetlægningen for

Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 Den centrale indgang til Randers Kommune Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunalreformen. I Randers Kommune

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Evaluering af Borgerservice

Evaluering af Borgerservice 08.10.2015 Evaluering af Borgerservice 1. Indledning Byrådet besluttede d. 1. oktober 2012 den fremtidige profil for Borgerservice. Anledningen til at skabe en ny profil var blandt andet Udbetaling Danmarks

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Spørgsmål og svar fra gruppearbejde vedrørende ny profil for Borgerservice, personalemødet den 23. maj 2012.

Spørgsmål og svar fra gruppearbejde vedrørende ny profil for Borgerservice, personalemødet den 23. maj 2012. 1 Spørgsmål og svar fra gruppearbejde vedrørende ny profil for Borgerservice, personalemødet den 23. maj 2012. 1. Adressekontrollen: Deltagere: Susanne, Birgit, Lene. Vi befinder os i år 2013. Opgaverne

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Den fysiske placering i Børn og Skole sikrer os en større sammenhæng i hverdagen.

Den fysiske placering i Børn og Skole sikrer os en større sammenhæng i hverdagen. Notat Vedrørende: Opsamling på personale med MED status i Borgerservice d. 22. oktober 2015 Sagsnavn: Evaluering af Borgerservice 2015 Sagsnummer: 23.00.00-A00-1-15 Skrevet af: Lone Beltoft Clausen E-mail:

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Borgerservice i Kerteminde Kommune

Borgerservice i Kerteminde Kommune Sagsid. 27040, Dok.id. 70315 Maj 2006 Borgerservice i Kerteminde Kommune 1. Indledning Kommunalreformen har for alvor fået sat politisk fokus på borgerbetjeningen, og borgerkontakten i den offentlige sektor.

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 Center for Politik og Borgerservice Dato for indgåelse 30. januar 2013 Indgået mellem Direktør Centerchef Jens-Jakob Jakobsen Betina Bojesen Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE

Læs mere

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer 2 Titel: Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Livssituationer i Borgerservice

Livssituationer i Borgerservice Livssituationer i Borgerservice 1 Baggrund KL har været i dialog med en række kommuner for at få input til, hvordan kanalstrategi og den helhedsorienterede vejledning bedst muligt understøttes efter opgaveoverdragelsen

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fremtidens betjening i borgernes hus

Fremtidens betjening i borgernes hus Fremtidens betjening i borgernes hus Indledning - hvad står vi på? Både bibliotek og borgerservice er i disse år stærkt presset af udviklingen i samfundet. Biblioteket, som er en århundredgammel institution,

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Indhold Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice omhandler status på virksomhedens opgavevaretagelse, økonomi, kommende

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 Forord Borgerservice i ord og tal er en kort beskrivelse og en statistisk opgørelse over de opgaver, som Borgerservice og Ydelsesenheden blandt andet beskæftiger

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Notat. Denne evaluering foretages efter knapt 21/2 års arbejde med de nye arbejdsgange.

Notat. Denne evaluering foretages efter knapt 21/2 års arbejde med de nye arbejdsgange. Kontaktcenteret Dato: Januar 2017 Notat Evaluering af ny Folkeregister administration Baggrund Økonomiudvalget besluttede i juni 2014 at etablere en ny Folkeregister administration. Den ændrede administration

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget i perioden 13.- 24. maj 2013 Side 2 af 13 Borgere er klar til den digitale fremtid Fra december 2014 bliver det obligatorisk

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere