Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende revision af årsregnskabet 2010 Afsluttende beretning for p002 JEAN PLG docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 på revision af årsregnskabet Indledning på den udførte revision revisionspåtegning Revisionens bemærkninger Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Revision af forretningsgange og interne kontroller m.v Eftersyn Lønninger og vederlag Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Forvaltningsrevision - Registret moms og lønsumsafgift Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Vurdering af kommunens økonomi Budget- og bevillingskontrol Skatter Tilskud og udligning Den kommunale købsmomsordning Lønninger og vederlag Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Lånoptagelse Kvalitetsfondsmidler Overholdelse af kassekreditreglen Revision af årsregnskabet Korrektion af væsentlige forhold konstateret under revisionen Balance - Aktiver Balance - passiver Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger Afgivne revisionsberetninger vedrørende Afsluttende oplysninger m.v Rådgivning og assistance Begivenheder indtruffet efter balancedagen Ledelsens regnskabserklæring

3 6.4 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Overholdelse af lovgivningen Lovpligtige oplysninger Bilag 1 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for

4 1 på revision af årsregnskabet Indledning Som kommunens revisor har vi den 12. august 2011 afsluttet revisionen af det af kommunen udarbejdede årsregnskab for 2010, der aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Det reviderede årsregnskab for 2010 har omfattet kommunens årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. Årsregnskabet udviser følgende hovedtal (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 7,0 Resultat af det skattefinansierede område -40,4 Resultat af forsyningsvirksomhederne -1,7 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Balance Anlægsaktiver 3.062, Omsætningsaktiver 126,9 150,5 Likvide beholdninger 43,6-2,6 Egenkapital , ,5 Hensatte forpligtelser -385,6-381,1 Langfristede gældsforpligtelser -890,6-974,6 Kortfristede gældsforpligtelser -261,8-214,2 Positive tal = overskud/tilgodehavender Negative tal = underskud/gæld Egenkapital = er lig positiv 1.2 på den udførte revision revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 29. marts Revisionen af årsregnskabet for 2010 er udført i overensstemmelse hermed. Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2010 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 175

5 1.3 Revisionens bemærkninger Revisionsbemærkninger skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger: Registreret moms og lønsumsafgift Der er foretaget en kortlægning af kommunens indtægtsområder, hvor der skønnes at være moms- eller lønsumsafgiftspligt. Formålet var at påse, hvorvidt det sikres, at på alle indtægtsområder er korrekt kvalificeret moms- og lønsumsafgiftsmæssigt, og at der sker en korrekt håndtering af de forskellige aktiviteter. Kortlægningen viste, at der er flere områder i, der ikke håndteres korrekt. Endvidere er der ikke etableret en systematisk kvalitetssikring af kontoplanen, ligesom der ikke foretages en sandsynlighedsafstemning mellem regnskabet og indberetning til SKAT. En stikprøvegennemgang på renovationsområdet viste fejl og mangler, som efterfølgende er rettet op. Kortlægningen viste, at der er flere områder i, der ikke håndteres korrekt. Den skematiske oversigt, som er udleveret til kommunen, kan efterfølgende anvendes til at iværksætte de tiltag både bagud- og fremadrettet, som er nødvendige for, at kommunen overholder moms- og lønsumsafgiftslovgivningen. Det skal henstilles, at der foretages en opkvalificering af kompetencerne på området, således at der fremover sker korrekt kvalificering og håndtering af de moms- og lønsumsafgiftsmæssige områder i. 1.4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på eventuelle bemærkninger fra tidligere revisionsbesøg, herunder gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser Manglende afstemning af balancekonti Natur, Teknik og Miljø (2009) "Det er vores vurdering, at ledelsestilsynet vedrørende afstemning af balancekonti ikke har været tilstrækkeligt. Det skal henstilles, at der snarest muligt indsættes de nødvendige ressourcer for at få afstemt og berigtiget samtlige balancekonti, som kan henføres til Natur, Teknik og Miljø." Forholdet er berigtiget i 2010, og bemærkningen anses for lukket. 176

6 1.4.2 Anlægsregnskaber (2009) "I regnskabet for 2009 er der ikke anført afsluttede regnskaber hverken for anlægsregnskaber under eller over 2 mio. kr. Det er konstateret, at der siden regnskabsaflæggelsen for 2008 kun er aflagt enkelte anlægsregnskaber vedrørende ældreboliger. " Forholdet er berigtiget i 2010, hvor der er aflagt en del afsluttede anlægsregnskaber for byrådet, og bemærkningen anses for lukket Afstemning af FAS (2009) "Vi kunne sandsynliggøre, at der var fejl i de bogførte indtægter, således at forsyningsselskaberne ikke modtog de korrekte indtægter fra kommunen. Kommunens regnskabsafdeling har efterfølgende gennemgået området og kunne konstatere flere forskellige typer af fejl vedrørende moms og vandskat, hvoraf nogle gik tilbage til regnskabsår en er ifølge kommunens opgørelse at der skal fremsættes et tilbagebetalingskrav over for SKAT på i alt 18,2 mio. kr. for perioden 2007 til Af opgørelsen fremgår, at tilgodehavendet skal fordeles med 7,3 mio. kr. til Frederikssund Forsyning og 10,9 mio. kr. til kommunen. Forældelsesfristen over for SKAT er 3 år, og derfor er der en usikkerhed omkring, hvorvidt kommunens tilgodehavende vedrørende første halvår af 2007 kan opkræves. Der skal efterfølgende foretages en revisionsmæssig gennemgang af opgørelsen, hvorefter kravet vil blive fremsat over for SKAT. " Forholdet er endeligt berigtiget i 2011, og kommunen modtager fra SKAT samlet 21,3 mio. kr., som fordeles med 12,2 mio. kr. til Frederikssund Forsyning og 9,1 mio. kr. til. Bemærkningen anses derfor for lukket Retningslinjer til Informationssikkerhedspolitikken (2007) Ved sidste gennemgang var der endnu ikke udarbejdet endelige retningslinjer til Informationssikkerhedspolitikken. Der er risiko for, at it-anvendelsen ikke afvikles betryggende, hvis der ikke findes et operationelt regelsæt, og nøglekontroller ikke er kendt og implementeret. Der mangler stadig formelt at blive udarbejdet retningslinjer på væsentlige områder til understøttelse af it-sikkerhedspolitikken. Der er modtaget en kopi af de retningslinjer, som brugerne modtager i forbindelse med deres sikkerhedsundervisning. Det er oplyst, at retningslinjerne endnu ikke er formelt godkendt. 177

7 1.4.5 It-beredskabsplan (2007) råder ikke over en beredskabsplan for it-anvendelsen. Der er risiko for, at det ikke er muligt at prioritere og afvikle kommunens væsentligste driftsopgaver i forbindelse med en nødsituation eller et katastrofescenario. råder fortsat ikke over en beredskabsplan for it-anvendelsen, men det oplyses, at området er dækket af DS484 projektet og forventes udarbejdet som et led af den overordnede beredskabsplan for kommunen It-risikoanalyse (2008) Ved sidste gennemgang var der ikke foretaget en konsekvent og ledelsesgodkendt itrisikoanalyse. Analysen er fortsat ikke gennemført, men er planlagt til at finde sted i efteråret Der er risiko for, at it-sikkerhedsniveauet ikke har udgangspunkt i kommunens konkrete behov. Vi anbefaler fortsat, at der foretages en it-risikoanalyse og systemsårbarhedsanalyse, således at planlægning af it-sikkerheden, herunder udarbejdelse af it-retningslinjer og itberedskabsplan, har udgangspunkt i en konsekvent vurdering af trusler, risici og sårbarheder. Det er oplyst, at analysen gennemføres i enten 1. eller 2. kvartal 2012 med udgangspunkt i implementeringen af nye forretningskritiske systemer. 2 Revision af forretningsgange og interne kontroller m.v. Revisionen af forretningsgange og interne kontroller har til formål at undersøge og vurdere, om kommunens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, valide og rettidige regnskabsregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Revisionen har været rettet mod forretningsgange og interne kontroller, hvor der er en risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. I det følgende har vi omtalt forhold, som vi vurderer bør komme til byrådets kendskab Besvigelsesrisici Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for besvigelser og fejl ved revisionen. Revisionen tilrettelægges derfor bl.a. med henblik på at afdække væsentlige fejl som følge af besvigelser. Vi har drøftet risikoen for besvigelser med regnskabschefen og identificeret områder, hvor besvigelsesrisikoen vurderes væsentlig. Blandt de væsentligste kan nævnes: Regnskabsføring på decentrale institutioner Balancens poster. 178

8 Vi har tilrettelagt revisionen bl.a. med henblik på at adressere de nævnte forhold. Økonomiog Udviklingschefen har oplyst, at kommunens forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter hans opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. Økonomi- og Udviklingschefen har endvidere oplyst, at han ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. 2.2 Eftersyn Likvide midler Vi har den 16. december 2010 foretaget uanmeldt beholdningseftersyn. Som led i eftersynet er kommunens likvide beholdninger, værdipapirer samt udvalgte finansielle mellemværender afstemt til eksterne kontoudtog modtaget fra pengeinstitutter m.v. Vi har gennemgået de foretagne afstemninger, og det er vores vurdering, at de likvide aktiver var til stede på eftersynstidspunktet Revisionsbesøg ved decentrale enheder Vi har foretaget uanmeldt revisionsbesøg ved følgende decentrale enheder: Rosenfeldthusene Støttekontakt u/familieafdelingen i Jægerspris Kulturhuset Rejsestalden Formålet med besøget var stikprøvevis at påse: At de vedtagne forretningsgange, jf. kommunens Budget- og Regnskabsregulativ, efterleves på de decentrale bogføringssteder vedrørende bilagsbehandling (afdelinger og institutioner). Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af bilagsmaterialet med det formål at påse, hvorvidt der er dokumentation for den afholdte udgift, om udbetalinger er foregået til rette modtager, om bilagene er forsynet med forskriftsmæssige påtegninger, og om de autoriserede konteringsregler er efterlevet. Midlernes tilstedeværelse. At eventuelle let omsættelige aktiver er til stede. Administrationen af eventuelle indtægter. Administrationen af eventuelle beboermidler. 179

9 Det er vores generelle vurdering, at der administreres hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet på de udvalgte decentrale enheder. Enkelte forhold, som bør rettes fremadrettet, er meddelt de respektive institutionsledere Regnskabsføring Vi har i forbindelse med eftersynene efterprøvet, om regnskabsføring m.v. er tilrettelagt i overensstemmelse med retningslinjerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Gennemgangen har omfattet følgende: Administration af områder med registreret moms Forretningsgang for løbende afregning af mellemværender med Frederikssund Forsyning Påse at likvide er midler anbragt lovligt i henhold til styrelsesloven 44. Det er vores generelle vurdering, at regnskabsføringen foretages hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet. Der er medio 2010 udarbejdet en forretningsgang for løbende afregning af mellemværender med Frederikssund Forsyning, som sikrer løbende afregning af mellemværender. Der henvises til afsnit Revisionens bemærkninger vedrørende registreret moms samt afsnit 2.5 Forvaltningsrevision vedrørende moms. 2.3 Lønninger og vederlag Vi har gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling af lønninger og vederlag. Vi har ved revisionen undersøgt kommunens forretningsgange m.v. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet. De interne kontroller udføres på betryggende vis i henhold til gældende regler, og gennemgangen af lønudbetalingerne har ikke givet anledning til bemærkninger. 2.4 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden I forbindelse med revisionen af har vi foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller. Gennemgangen har omfattet Windows-miljøet samt de dele af de generelle it-kontroller, som omfatter generelle områder, herunder fysisk sikkerhed samt autorisation til systemer og netværk. 180

10 Gennemgangen har haft til formål at undersøge og vurdere, hvorvidt har etableret passende generelle it-kontroller. Ved vores vurdering af de generelle itkontroller tager vi udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko for de enkelte dele af kommunens it-anvendelse. Vores samlede vurdering rangordnes normalt i ikke-tilfredsstillende, acceptabelt, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende, med sidstnævnte som højeste niveau. Det er vores samlede vurdering, at s generelle it-kontroller er på et tilfredsstillende niveau. Den samlede vurdering har baggrund i delkonklusionerne på de gennemgåede områder, herunder i vores vurdering af kontrollerne til afdækning af de identificerede væsentlige specifikke it-risici. Der er ikke identificeret nye svagheder, der har givet anledning til egentlige bemærkninger. Der henvises til afsnit 1.4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger. Vi har meddelt administrationen yderligere anbefalinger til styrkelse af it-sikkerheden i Frederikssund Kommune med angivelse af vores vurdering af væsentligheden. 2.5 Forvaltningsrevision - Registret moms og lønsumsafgift Som led i god offentlig revisionsskik skal kommunens revisor foretage forvaltningsrevision. Det overordnede formål med forvaltningsrevisionen er at undersøge, om der i Frederikssund Kommunes forvaltning er tilrettelagt effektive interne kontroller, som sikrer, at kommunens indtægtsområder er korrekt kvalificeret moms- og lønsumsafgiftsmæssigt. Vi fokuserer på to væsentlige delområder, nemlig styringen og håndteringen, og vi opstiller to revisionsmål, som vi vil søge at afdække i denne forvaltningsrevision: Er der tilrettelagt en effektiv styring, der sikrer, at på alle indtægtsområder er korrekt kvalificeret moms- og lønsumsafgiftsmæssigt? Er kommunens moms- og lønsumsafgiftsmæssige håndtering af de forskellige aktiviteter (indtægter) korrekt? Styring Organisatorisk er området decentraliseret, således at det er de enkelte budgetansvarlige, der som udgangspunkt er ansvarlig for den moms- og lønsumsafgiftsmæssige håndtering af de forskellige aktiviteter (indtægter), der iværksættes. Økonomiafdelingen forestår den løbende indberetning og afregning til SKAT på baggrund af de bogførte udgifter. Kontoplanen, som er et væsentlig led i styringen, oprettes i kommunens centrale økonomiafdeling. 181

11 Vi har foretaget en overordnet kortlægning af kommunens moms- og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter (indtægter) og i den forbindelse afholdt dialogmøder med relevante medarbejdere/ledere fra følgende områder i kommunen: Økonomi Kultur og fritid Sundhed By og bolig Teknik og miljø Børn og unge Voksne og ældre Erhverv AKU Højagergaard. Formålet var at beskrive de forskellige områders aktiviteter (indtægter) med henblik på at kvalificere dem moms- og lønsumsafgiftsmæssigt. Det undersøges, om der er tale om indtægtsdækket virksomhed, og om der skal opkræves moms ved salget, eller om indtægten er lønsumsafgiftspligtig Håndtering af moms- og lønsumsafgiftspligtige områder Efter afholdelsen af dialogmøderne er udarbejdet en overordnet beskrivelse af kommunens moms- og lønsumsafgiftsmæssige håndtering af de forskellige aktiviteter (indtægter). Samtidig er kommunens forretningsgange vedrørende kvalitetssikring af kontoplanopsætning, sandsynlighedsafstemning mellem drift og afregning samt afstemning af mellemregningskonti vurderet Formålet var at påse, hvorvidt det sikres, at på alle indtægtsområder er korrekt kvalificeret moms- og lønsumsafgiftsmæssigt, og at der sker en korrekt håndtering af de forskellige aktiviteter (indtægter). Kortlægningen viste, at der er flere områder i, der ikke håndteres korrekt. Den skematiske oversigt, som er udleveret til kommunen, kan efterfølgende anvendes til at iværksætte de tiltag både bagud- og fremadrettet, som er nødvendige for, at kommunen overholder moms- og lønsumsafgiftslovgivningen. Specielt bør fokus rettes på følgende områder: Kantinemoms Mulige lønsumsafgiftspligtige aktiviteter - Tandpleje - Salg af overskudskapacitet til andre kommuner - Tandpleje - Salg af tandlægeydelser til personer over 18 år 182

12 - Momsfri kursusvirksomhed Forpagtningsafgift Sundhed Butikker og erhvervsdrivende betaling for tilladelse til at opstille skilte m.v. på fortorve og gågade Udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilsyn Skoleboder/kantinemoms - salg til lærere og tredjemand Voksne & Ældre Ejegod - salg af producerede varer (julepynt m.v.). Der henvises endvidere til afsnit Revisionens bemærkninger vedrørende moms og lønsumsafgift. 3 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er stikprøvevis påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.v. Vi har ligeledes påset, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan kræves. Vi har påset, om de opførte aktiver og passiver i balancen har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen stikprøvevis påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder m.v., som kommunen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse generelt er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 183

13 3.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved gennemgangen har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelsen er forbedret i forhold til regnskabsaflæggelsen vedrørende I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2010 er der foretaget et stort arbejde med udredning, berigtigelse og lukning af et stort antal statuskonti, ligesom samtlige konti er gennemgået med henblik på at få udpeget en afstemningsansvarlig fagchef. Samtlige fagchefer har efterfølgende afleveret en selvangivelse, hvor eventuelle manglende afstemninger eller afstemninger til opfølgning er meddelt økonomiafdelingen. Etablering af denne forretningsgang er umiddelbart et positivt tiltag, som skal medvirke til at styrke regnskabsaflæggelsen i. Det skal dog fremover sikres, at der er overensstemmelse mellem fagchefernes indberettede konti og det samlede antal status- og mellemregningskonti i kommunen. Herudover er det vigtigt, at det sikres, at afstemningerne er underlagt en reel kvalitetskontrol (ledelsestilsyn). Særligt omkring årsafslutningen er det vigtigt, at kvaliteten af de enkelte poster vurderes, og at eventuelle berigtigelser foretages, således at balancen ved årsregnskabets afslutning giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver. Et aktivt ledelsestilsyn kan også medvirke til at afdække eventuelle manglende kompetencer og andre forhold omkring arbejdet med statusafstemninger. På de fleste områder er der sket væsentlige forbedringer i 2010, men det skal anbefales, at der i 2011 fortsat er ledelsesmæssig fokus på afstemninger, berigtigelse og ledelsestilsyn m.v. Dette kan med fordel ske ved udarbejdelse af skriftlige forretningsgange og vejledninger som implementeres i organisationen. Endvidere bør Økonomiafdelingen sikre fuldstændigheden i fagchefernes indberetninger og vurdere indberetningerne i forhold til, hvorvidt kommunens regnskab er retvisende. 3.3 Vurdering af kommunens økonomi Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi med udgangspunkt i det realiserede regnskabsresultat i 2010 og budget Resultatet af ordinær drift i regnskab 2010 er et overskud på 7,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 3,5 mio. kr. og korrigeret budget -38,6 mio. kr. Renset for overførsler og kvalitetsfondsmidler til dækning af anlægsudgifter er driftsresultatet i 2010 på -2,2 mio. kr. 184

14 mio. kr Driftsoverskud 7,0 Forskydning af overførte bevillinger 22,9 Kvalitetsfondsmidler til dækning af anlægsudgifter -32,1 Reelt driftsunderskud -2,2 Afdrag på lån har i 2010 udgjort 41,3 mio. kr., og nettogælden er i 2010 forøget med 71,6 mio. kr. Kassebeholdningen målt i forhold til kassekreditreglen som 365-dages gennemsnittet er fortsat faldende fra 286,8 mio. kr. ultimo 2008 til 173,7 mio. kr. ultimo 2009 til 141,3 mio. kr. ultimo Som ovenfor anført er det realiserede og budgetterede driftsoverskud stadig ikke stort nok til at dække afdrag på lån, og den faldende kassebeholdning betyder, at presset på kommunens likviditet er stigende. Ledelsen oplyser i regnskabet, at man vurderer, at man på længere sigt bør have et overskud på ordinær drift på 60 mio. kr. I budget 2011 forventes et overskud på den ordinære drift på 3,1 mio. kr., inkl. kvalitetsfondsmidler på 16 mio. kr. samt netto anlægsudgifter for 145,2 mio. kr. Presset på kommunens likviditet stiger således fortsat i 2011, ligesom gælden er stigende, og der vil i de kommende år være behov for en forbedring af det økonomiske råderum. 3.4 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, om kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. mio. kr. Korrigeret budget Regnskab 2010 Skatter, tilskud og udligning , ,7 Økonomiudvalg 301,2 293,9 Opvækst- og Uddannelsesudvalget 904,0 897,7 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 73,6 67,1 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 652,5 643,0 Beskæftigelsesudvalget 4,9 4,0 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget 82,4 84,9 Plan- og Udviklingsudvalget 33,2 31,7 185

15 Generelt er kommunen meget omhyggelig og udviser rettidig omhu ved at søge tillægsbevillinger. 3.5 Skatter Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt i overensstemmelse med gældende regler. Det er vores opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet. 3.6 Tilskud og udligning Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede opgørelser. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne. Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 3.7 Den kommunale købsmomsordning Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på kommunens administration af området, hvor vi har påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion i al væsentlighed er korrekt udarbejdet, og at refusion fra udligningsordningen i al væsentlighed er korrekt optaget i regnskabet. Der er foretaget berigtigelser vedrørende tidligere år for netto 1,5 mio. kr. i kommunens favør. 3.8 Lønninger og vederlag Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til regnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn m.v. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat m.v. er afregnet og afstemt. 186

16 De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet samt oplysninger om lønforhold m.v. til SKAT, herunder årets tilbageholdelse og afregning af A- skat m.v., er påset. 3.9 Anlægsvirksomhed Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning i forhold til aflæggelsen følges. Der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt der fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er fastsat krav herom. I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens samlede årlige regnskabsaflæggelse. Kommunen har forelagt anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter i 2010 i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv". Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter renovation og tømningsanlæg. Vi har ved revisionen stikprøvevis påset: at mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen, og at forsyningsvirksomhederne har registreret alle aktiver. Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet med henblik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende og tilrettelagt hensigtsmæssigt Lånoptagelse Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området. Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger. 187

17 Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler Kvalitetsfondsmidler I forbindelse med regeringsaftalen for 2009 blev der etableret en kvalitetsfond til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Fonden har til formål at løfte de fysiske rammer på ældreområdet og for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter. Fra kvalitetsfonden er der i 2009 fordelt 1 mia. kr. til kommunerne ud fra befolkningstallene. Det er en forudsætning for anvendelsen af kvalitetsfondsmidlerne, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Såfremt kommunerne ikke har brugt de fordelte midler i 2010, kan der ske overførsel til anvendelse i 2011, mod at de uforbrugte midler deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut med registrering efter reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Kommunen har 14,9 mio. kr. i uforbrugte midler ultimo Der henvises til afsnit Ikke-korrigerede forhold vedrørende manglende bogføring af deponering af de uforbrugte kvalitetsfondsmidler Overholdelse af kassekreditreglen Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Pr. udgangen af 2010 opfylder kommunen denne bestemmelse, da den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv for hele Revision af årsregnskabet Vi har vurderet kommunens anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsentlige områder. I det følgende har vi kort kommenteret anvendt regnskabspraksis på væsentlige områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn samt vores revision heraf. 188

18 4.1 Korrektion af væsentlige forhold konstateret under revisionen Der er ikke konstateret væsentlige forhold, som skulle korrigeres i forbindelse med revisionen. 4.2 Balance - Aktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Vi har stikprøvevis påset, at de i kommunens balance registrerede anlægsaktiver (grunde og bygninger, tekniske anlæg m.v., inventar og anlæg under udførelse) er indregnet og målt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og underliggende dokumentation. Vi har gennemgået og vurderet kommunens retningslinjer vedrørende indregning og måling af anlægsaktiver, herunder foretaget stikprøvevis kontrol af indregnede aktiver i Aktiverne er fundet optaget i overensstemmelse med reglerne og i overensstemmelse med underliggende dokumentation Finansielle anlægsaktiver Vi har afstemt beholdningerne pr. 31. december 2010 med årsopgørelser fra pengeinstitutter samt modtagne engagementsforespørgsler og anden ekstern dokumentation. De finansielle poster er fundet optaget i overensstemmelse med reglerne og i overensstemmelse med ekstern dokumentation Likvide beholdninger Vi har afstemt beholdningerne pr. 31. december 2010 med årsopgørelser fra pengeinstitutter samt modtagne engagementsforespørgsler. De likvide beholdninger er fundet optaget i overensstemmelse med ekstern dokumentation Omsætningsaktiver Vi har stikprøvevis påset, at de i kommunens balance registrerede andre omsætningsaktiver end likvide beholdninger (fysiske anlæg til salg, tilgodehavender og værdipapirer) er indregnet og målt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og underliggende dokumentation. Stikprøvekontrollen er foretaget med hovedvægt på væsentlige poster og poster med høj risiko for fejl. 189

19 Det er vores vurdering, at kommunen har registreret de relevante aktiver, og at de er indregnet og målt i overensstemmelse med gældende regler og beslutninger. Der henvises til afsnit Ikke-korrigerede forhold vedrørende manglende regulering af værdien af Frederikssund Forsyning med 21,8 mio. kr. 4.3 Balance - passiver Egenkapital Vi har påset, at kommunen har registreret og klassificeret egenkapitalen korrekt og i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis m.v. Det er vores vurdering, at egenkapitalen er optaget og klassificeret korrekt i regnskabet Hensatte forpligtelser Vi har stikprøvevis påset, at de i kommunens balance hensatte forpligtelser er korrekt optaget. Det er påset, at den af kommunen, i samarbejde med Sampension, opgjorte uafdækkede pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd er indregnet i overensstemmelse med de foreliggende oplysninger vedrørende tjenestemænd, statstjenestemænd, borgmestre og lærere fra den lukkede gruppe. Den af Sampension foretagne aktuarmæssige beregning har ikke været omfattet af revisionen, men henhører under Sampensions ansvar, jf. kravet om en aktuarmæssig beregning. Det er påset, at den af kommunen, i samarbejde med Willis, opgjorte arbejdsskadeforpligtigelse er indregnet i overensstemmelse med de foreliggende oplysninger vedrørende afgjorte arbejdsskader. Den af Willis foretagne aktuarmæssige beregning har ikke været omfattet af revisionen, men henhører under Willis ansvar, jf. kravet om en aktuarmæssig beregning. Det er endvidere påset, at forpligtelser vedrørende åremålsansættelser er korrekt optaget. De hensatte pensionsforpligtelser er fundet optaget i overensstemmelse med reglerne og i overensstemmelse med ekstern dokumentation. Der henvises til afsnit Ikke-korrigerede forhold vedrørende manglende regulering af tjenestemandspensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestegørende tjenestemænd med i alt 5,6 mio. kr. 190

20 4.3.3 Kortfristede gældsforpligtelser Vi har stikprøvevis afstemt de kortfristede gældsforpligtelser til underliggende dokumentation. Gældsforpligtelserne er fundet optaget i overensstemmelse med reglerne og i overensstemmelse med ekstern dokumentation. Borgerservice har igennem længere tid arbejdet med at udrede status- og mellemregningskonti hovedsagligt vedrørende boliglån, beboerindskud og pensioner. Det skal anbefales, at arbejdet prioriteres, således at det kan afsluttes i Der henvises endvidere til afsnit 3.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelse vedrørende afstemning af status- og mellemregningskonti samt Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v Langfristede gældsforpligtelser Vi har afstemt saldoen på den langfristede gæld til underliggende dokumentation. Vi har endvidere vurderet kommunens forretningsgange for registrering af leasede aktiver og leasingforpligtelsen. Herunder er det påset, at kommunen har foretaget en vurdering af, hvorvidt leasingaftalerne er operationelle eller finansielle. Gældsforpligtelserne er fundet optaget i overensstemmelse med reglerne og i overensstemmelse med ekstern dokumentation. 4.4 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Vi har påset, at årsregnskabet indeholder en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser, og at fortegnelsen også omfatter andre forpligtelser og rettigheder, som eventuelt kan blive aktuelle. Det gælder bl.a. eventualforpligtelser, der adskiller sig fra hensatte forpligtelser ved, at de ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. Endelig har vi påset, at væsentlige finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler eller operationel leasing fremgår af fortegnelsen. Det er vores vurdering, at fortegnelsen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og i overensstemmelse med ekstern dokumentation. 191

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side 186 231) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 3312 6545 E-mail: kr@bdo.dk ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 186 231) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007 Tomsagervej 3 8230 Aabyhøj Tlf.: 8746 5500, Fax: 8746 5501 E-mail: aarhus@kr.dk ODDER KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende revision for regnskabsår 2007

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006

RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332. Revisionen af regnskabet for året 2006. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 RANDERS KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 332 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 731.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere