Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen"

Transkript

1 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til Boligforeningen 3B, som bliver en robust og enkel organisation med stor styrke og slagkraft. Det var fire enige bestyrelser, der stod bag et forslag om at fusionere de tre boligorganisationer FB Fagforeningernes Boligforening, Boligselskabet KSB og Boligselskabet af 1944 i Herlev og administrationen i en ny forening - Boligforeningen 3B. Den nye forening bliver en både robust og enkel organisation med stor økonomisk styrke og slagkraft. Boligforeningen 3B vil med andre ord være både en attraktiv boligforening og en attraktiv arbejdsplads. Foreningen vil medvirke til et fleksibelt boligmarked i Storkøbenhavn, fordi beboerne vil have oprykningsret til de i alt 69 afdelinger og knap boliger. Beslutningen blev truffet af de fire øverste myndigheder i slutningen af november og i starten af december. Indhold Boligforlig: Tager fortsat... KSB-beboer i BL-kampagne Landsbyggefonden i fremtiden BL-informerer Udvalg om styring Programbestyrelsens årskonf. Almene boligorganisationer... Sammenlægningsplan med bilag Ny aftale om udlejning mio. kr. puljen: Penge til både FB og KSB Ny kontaktpersonordning Brande for millioner i 3B Røgalarm som årets julegave En, to - LØFT Ekstra møde nødvendigt Egedalsvænge i fokus Mange beboere - mange ideer Jobkonsulent i Urbanplanen Fusion enstemmigt vedtaget Stort fremmøde på repræsentantskabsmøde... Derfor én ny, samlet boligorganisation Nyt om personalet Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen i gang. Bag planen står et udvalg, som har repræsentanter fra alle fire organisationer. Jan Christiansen, formand for H44, har deltaget i udvalget. Han fortæller: - Jeg gik ind i arbejdet, fordi jeg tror på, at vi i Boligforeningen 3B står stærkere - at vi her har en fremtid. Vi har haft fælles administration i mere end 30 år - og politisk har vi meget længe været enige om målene. Med det i tankerne - og med de øgede krav, vi mødes af i omverdenen, synes jeg, tiden var inde til at fusionere, forklarer Jan Christiansen. Kræver politiske resurser Hanne Bolvig, som er formand for både 3B og FB, synes ikke, det er let at lukke FB: - Det har ikke været let at tage den beslutning, det vil jeg ærligt indrømme. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er det eneste rigtige at gøre, siger Hanne Bolvig. Direkte adspurgt om, hvad hun - som den gode fe - vil ønske for det fælles barn, svarer hun: - Som de fleste ved, træder jeg tilbage på FB s delegeretmøde i marts. Og mit ønske for den nye forening vil være, at den kommende formand tager handsken op, engagerer sig - og lægger de resurser i, der skal til for at sikre beboerdemokratiet og dermed lægge de gode rammer for vores beboere. God almen ledelse Udvalget har været meget grundige i arbejdet, og der er debatteret mange forslag og meget forskellige spørgsmål. Hanne Larsen, formand for KSB, har derfor sit ønske for den nye forening klar: - Det sociale, værdierne og debatkulturen har altid været vigtige for KSB. Derfor vil mit ønske til den nye forening være fokus på den boligsociale indsats - og en god debatkultur, sidstnævnte måske inspireret af God almen ledelse, understreger Hanne Larsen. Den videre proces Undervejs har sagen været diskuteret i de respektive organisationers normale fora - og debatten herfra har udvalgets medlemmer taget med tilbage i det videre arbejde med at udarbejde en sammenlægningsplan. Planen afstikker rammerne for, hvordan overgangen fra fire til en kan ske mest hensigtsmæssigt, og som bilag er et udkast til vedtægter, som skal behandles på det første repræsentantskabsmøde i den nye forening - samt en åbningsbalance for den nye forening. Den tidligere direktør, Benny Flindt, og den nuværende direktør i 3B, Bent Frederiksen, har også deltaget i udvalgets arbejde og har hentet ekstern faglig bistand til udvalgets arbejde hos både revisor og jurist: - Det har været en utrolig spændende proces at være med til at skabe de nødvendige kompromisser, fortæller direktør Bent Frederiksen. Spændende nyt år 2007 bliver derfor et utroligt spændende år, hvor både det administrative og det politiske led skal arbejde med at forberede fødslen af den nye organisation. De politiske målsætninger og den politiske strategi for Boligforeningen 3B skal på plads, ligesom overgangen administrativt skal sættes på skinner. Men der er ingen tvivl om, at alle ønsker fusionen - og vil arbejde intenst på, at alt sker så gnidningsløst som muligt. Med de ord ønsker redaktionen alle en rigtig god jul - og et godt nytår.

2 BL og nyheder Kanal 3B - December 2006 BL og nyheder Boligforlig: Tager fortsat lejernes penge Søndag den 5. november var dagen, hvor regeringen endnu en gang indgik en aftale, der letter Landsbyggefonden for penge. 2 Staten tager endnu en gang en ordentlig portion af de penge, lejerne har sparet op til at renovere deres bygninger for. Men lidt lys er der: I aftalen indgår også et udvalg, som skal se på, hvordan sektoren kan blive sat lidt mere fri. I aftalen indgår i alt 9 elementer. 1. Renovering LBF s ramme for investeringer i renoveringer forhøjes i 2007 og frem til 2012 til årligt 2,4 mia. kr. Men de arbejder, der får tilsagn i 2007, må dog først starte i 2008 på grund af presset på byggesektoren. Mindst 150 mio. kr. af de 2,4 årlige mia. øremærkes til tilgængelighed. 2. Social og forebyggende indsats LBF kan inden for en samlet ramme på 400 mio. kr. årligt i perioden yde tilskud til aktiviteter og initiativer til social og forebyggende indsats i problemramte områder. Af de 400 mio. kr. kan de 200 mio. kr. bruges til at sætte huslejen ned i problemramte områder. 3. Nybyggeri Af aftalen fremgår, at der fortsat er behov for at bygge nye almene boliger. LBF skal i betale 25 % af den statslige ydelsesstøtte, der i det år ydes tilsagn til. LBF skal sende en årlig status over udviklingen af tilsagn, og sidst i 2008 vil forligspartierne så drøfte udviklingen. Og forventes LBF s samlede bidrag i en 2-årig periode at blive større end 1 mia. kr., vil forligspartierne også indkalde til drøftelse. 4. Yderligere indbetaling til LBF Når lånene i almene boliger er betalt tilbage, fortsætter beboerne med at betale samme ydelse. I stedet for at betale tilbage på gælden, går pengene nu ind i boligorganisationens dispositionsfond og i Landsbyggefonden. Fordeling har før været afhængig af, hvornår byggeriet blev opført. Nu harmoniseres reglerne, så 1/3 indbetales til dispositionsfonden, men 2/3 indbetales til Landsbyggefonden. Forhøjelsen respekterer, at nogle afdelinger er i gang med at betale de lån tilbage, de optog for at få indfriet hjemfaldsforpligtelsen. Og der er en overgangsordning, så boligorganisationerne har tid til at disponere efter de nye regler, der betyder færre penge i dispositionsfonden. 5. De lokale dispositionsfonde Aftalen indebærer, at boligorganisationerne kan bruge midler fra dispositionsfonden til at yde løbende støtte til realkreditlån, der optages til at finansiere arbejder inden for LBF s renoveringsramme. Kommunerne kan stille garanti for de lån, der på denne måde optages. Endelig kan organisationen overtage ydelsesbetalingen på realkreditlån, der optages til at finansiere ustøttede forbedringsarbejder og til gengæld opkræve en løbende betaling med en anden profil. Men samtidig pålægges boligorganisationerne at dække tab ved ledighed via dispositionsfonden. Lejetab i boliger, der er omfattet af kommunal anvisning, dækkes dog fortsat af kommunen. Og kommunerne kan give dispensation, så afdelingen selv dækker ledighedstabet, hvis betalingen vil medføre, at dispositonsfondens saldo ellers kommer under minimumskravet. 6. Styreformer Der nedsættes et udvalg, som skal komme med forslag til mål- og aftalestyring, hvor kommunerne skal være centrale aktører og hvor der stadig er sammenhæng mellem ansvar for finansiering og kompetence til at beslutte. Men forslagene skal også give boligorganisationerne og kommunerne større ansvar og frihed til at blive enige om lokalt tilpassede løsninger. Udvalgets overvejelser skal drøftes af aftaleparterne i Byggeteknisk ramme Der afsættes 20 mio. kr. i perioden til udvikling af byggeriet. 8. Ændret beslutningsstruktur ved sammenlægning af boligorganisationer Parterne er enige om, at boligorganisationens øverste myndighed selv kan beslutte sammenlægning, uden at forslaget skal vedtages af samtlige boligafdelinger. 9. Obligatorisk indberetning af data til boligportalen Boligorganisationerne bliver ved lov forpligtet til at indberette data til boligportalen. KSB-beboer i BL-kampagne KSB s tidligere næstformand, nu almindelig beboer, spillede en særdeles aktiv rolle i BL s kampagne mod regeringens omvendte Robin Hood taktik. Birgit Andreasen er ikke kendt som en person, der gerne stiller op til fotografering. Hun er i det hele taget ikke så meget for al for meget opmærksomhed. Men det blev skubbet totalt i baggrunden, fordi hun blev rasende: - Jeg er simpelthen så rasende over, at de endnu en gang tager de penge, vi har sparet op til at renovere vores boliger for, siger Birgit. - Og nu er jeg altså blevet så rasende, at jeg er fuldkommen ligeglad med, hvordan jeg tager mig ud både i annoncerne, på videoen på BL s hjemmeside og i TV-avisen. Jeg må bare have luft og vide, at jeg i hvert fald har jeg gjort, hvad jeg kunne for at kæmpe for os, der ikke har meget at rutte med. Os, der ikke har råd til at blive boende, hvis vi selv skal betale al renovering, forklarer hun. Så du ikke Birgit i TV-avisen, kan du nå det endnu. Det var fredag den 27. oktober kl. 21, og du kan finde udsendelsen på dr.dk.

3 BL og nyheder BL og nyheder Landsbyggefonden i fremtiden Hvor kommer pengene fra? Beboerne Husleje Boligafdelingerne Boligafdelinger med tilsagn om støtte før 1999 Når lån til at finansiere opførelsen af boligafdelingerne er færdigbetalt (udamortiseret), nedsættes huslejen ikke. Beboerydelsen overføres i stedet til boligorganisationen, som indbetaler 50 % til Landsbyggefonden. Boligafdelinger med til - sagn om støtte efter 1999 Når lån til at finansiere opførelsen af boligafdelingerne er færdigbetalt (udamortiseret), nedsættes huslejen ikke. Beboerydelsen overføres i stedet til boligorganisationen og til Landsbyggefonden. 1/3 1/3 1/3 Bidrag til Landsbyggefonden A-Indskud: Fast bidrag, der betales af afdelinger taget i brug før den 1. januar G-indskud: Areal-bestemt bidrag, der betales af afdelinger taget i brug før den 1. januar % 60% Boligorganisationerne Lokale dispositionsfonde Landsbyggefonden Nybyggerifonden (oprettet 1998) For byggerier med tilsagn om støtte efter den 1. januar 1999: 1/3 af beboerydelsen fra udamortiserede lån føres videre til Nybyggerifonden. Landsdispositionsfonden (oprettet 1987) Lovbestemt del af Landsbyggefonden. Fonden kan bl.a. yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987 efter forslag fra John Winther-udvalget. Konti med egen trækningsret Hver boligorganisation har sin egen konto. Hvad bruges pengene til? Beboerne og nybyggeri Anvendes lokalt i hver enkelt bolig organisation. Tegninger: Frank Hjorhöy. Ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden. Uddeles af Landsbyggefonden efter ansøgning til f.eks. byggeskadesager huslejesikring beboerrådgivere kvarterløft renoveringssager samt til dækning af en væsentligt del af statens udgifter til ydelsesstøtte i : 5,7 mia. kr. til refusion af statens udgifter til nybyggeri : 2,1 mia. kr. til refusion af statens udgifter til nybyggeri. Hver boligorganisation har en konto i Landsbyggefonden, hvorfra de kan trække midler til delvis finansiering af arbejder i afdelingerne (kan disponere over midlerne 5 år frem i tiden). KAB Juni 2006 Grafik Susanne Grenå 3

4 BL og nyheder Kanal 3B - December 2006 BL og nyheder 4 BL-informerer Nr november 2006 BL Forvaltningsrevision Nr november 2006 Tilbud fra Udviklingsafdelingen Nr oktober 2006 Ny energimærkningsordning: EMO Nr oktober 2006 Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder Nr oktober 2006 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Nr oktober 2006 Film: Landsbyggefonden og finansloven Nr oktober 2006 Ud med den ulovlige graffiti Nr oktober 2006 Bredbåndsdagen Nr oktober 2006 Nye naturgasaftaler for små kunder (op til m 3 p.a.) Nr september 2006 BL s høringssvar på rapporten om den almene sektors fremtid Nr september 2006 Statistik januar 2006 Nr september 2006 Temadag om IT-anvendelse i byggesager og ejendomsdrift Nr september 2006 Grundkapitalen stiger til 14 pct. Nr september 2006 Stigende ulighed i Danmark Nr september 2006 Nye vedtægter for BL Nr september 2006 Kønsopdelte statistikker m.m. Nr september 2006 Aftrapning af rentesikring 2007 Nr august 2006 Rammeaftaler om alment nybyggeri opgivet Nr august 2006 Nye fag om ejendomsadministration på akademiuddannelse Nr august 2006 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2007 Du finder BL-informerer på BL s hjemmeside under udgivelser. Udvalg om styring Endnu et tværministerielt udvalg skal se på, hvordan den almene sektors forhold kan reformeres. BL og KL er denne gang inviteret med i arbejdet. Der er ikke noget, der er helligt, når det nye tværministerielle udvalg skal komme med sit bud på, hvordan den almene sektor kan blive mindre regelbundet og mere fri. Og til forskel fra det forrige udvalg er både KL og BL sikret en plads. Udvalget skal i en rapport senest den 1. april 2008 afdække muligheden for en reform, der skal give større lokal frihed og færre fælles regler. Det skal ske ved en øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som omdrejningspunkt. Beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd, og den almene sektor skal fortsat løse de boligsociale opgaver, det offentlige skal fortsat have indflydelse på den almene sektor, og kommunerne skal i kraft af deres lokalkendskab fungere som omdrejningspunkt i styringen af den almene sektor. Derudover skal udvalget se på, hvordan effektivitet, kvalitet og produktivitet i den almene sektor styrkes. Alt i alt skal udvalget se på, hvordan sektoren organisatorisk kan forbedres og på, om og hvordan beboerdemokratiet evt. skal ændres som konsekvens af en øget mål- og aftalestyring. Derudover skal udvalget se på, hvordan de almene boligorganisationer kan få lov til at bruge deres egen egenkapital aktivt. De skal se på, hvordan finansieringen af nybyggeri kan ændres, så startlejen bliver lavere, og se på om, at boligorganisationerne kan have overskudsgivende aktiviteter. Endelig skal udvalget se på, om og hvordan reglerne for udlejning og anvisning skal ændres for at modvirke en yderligere opsplitning af den almene boligsektor. Programbestyrelsens årskonference Overordnet finder Programbestyrelsen, at det står bedre til i de udsatte boligområder, end man måske forestiller sig. Sådan starter Programbestyrelsen sin statusrapport over året, der gik. Ser man på de anbefalinger, den indeholder, er 3B rigtigt godt med. Der skal indføres erhverv, kulturtilbud eller uddannelsesinstitutioner. Det har vi fx i Egedalsvænge og i Urbanplanen. Andre ejerformer skal overvejes - 3B var først med medejerboligen. Kommunerne skal sammen med boligorganisationerne gå i front og benytte sig af de eksisterende regler for at skabe en bedre beboersammensætning. Det gør vi allerede både i FB, KSB og H44 - og Københavns Kommune og BL s 1. kreds har lige indgået en ny og tæt anvisningsaftale. Heldagsskolen anbefaler Programbestyrelsen også, så der bliver tid til både undervisning, lektiehjælp og idræt. De sidste to områder har vi gode erfaringer med i både Egedalsvænge og Urbanplanen. 3B-medarbejder Lise Jordahn fortalte på en af konferencens workshop om fremskudt beskæftigelse, som du kan læse mere om på side 9. Et stærkt lederskab er nøglen, når man skal gennemføre omfattende forandringer. Det mærker vi tydeligt effekten af i de stærke partnerskaber, vi har med Karlebo Kommune om Egedalsvænge - og Københavns Kommune om Urbanplanen, hvor det fælles strategiske grundlag er en både nødvendig og god platform.

5 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Denne pressemeddelelse blev sendt ud torsdag den 14. december 2006: Almene boligorganisationer samler styrken Fire almene boligorganisationer lægges sammen til Boligforeningen 3B med almene boliger i 69 afdelinger i Storkøbenhavn. Fire enige bestyrelser og fire repræsentantskaber står bag ideen om at fusionere de tre almene boligorganisationer FB, KSB og H44 og 3B i en ny forening. Forslaget blev vedtaget i det sidste repræsentantskab i går, og Boligforeningen 3B ser dagens lys den 1. januar Den nye forening bliver en både robust og enkel organisation med stor styrke og slagkraft, fortæller formand for 3B Hanne Bolvig. Resultatet er en attraktiv boligforening og en attraktiv arbejdsplads. Men foreningen vil også medvirke til at skabe et mere fleksibelt boligmarked, fordi beboerne får oprykningsret til de i alt 69 afdelinger og knap boliger, som ligger i otte storkøbenhavnske kommuner. - FB - Fagforeningernes Boligforening, Boligselskabet KSB og Boligselskabet af 1944 i Herlev har haft et administrativt fællesskab i 3B i mere end 30 år, og holdningsmæssigt har vores organisationer nærmet sig hinanden gennem årene. Derfor synes de fire bestyrelser, at tiden var inde til at forene vores kræfter. En holdning, repræsentantskaberne altså heldigvis delte, forklarer en meget tilfreds formand Hanne Bolvig skal bruges til at forberede Sammenlægningsplan med bilag fusionen - både politisk og administrativt. Politisk skal rammer, mål og strategi gøres klar, og administrativt skal systemerne tilpasses til at kunne håndtere de nye medlemsnumre, huslejeopkrævninger og meget mere. - Det bliver uden tvivl et arbejdsomt år, men det bliver også utroligt spændende at forberede os grundigt, så beboerne og dem på ventelisten mærker mindst muligt til overgangen, understreger administrerende direktør Bent Frederiksen. Beslutningen om at lægge de fire organisationer sammen i Boligforeningen 3B er truffet på møder i de fire repræsentantskaber, hvor sammenlægningsplanen og de tilhørende bilag er blevet gennemgået. Da det nuværende målsætningsprogram Rum til alle blev som starttidspunkt. Alle bliver så placeret den yngste organisation og bruge den vedtaget, startede formandskabet ind efter, hvornår de fik et medlemsnummer, skrev sig op til eller fik en bolig. diskussionen om at fusionere. De tre bestyrelser nedsatte et udvalg med I 2007 vil der i øvrigt blive arbejdet repræsentanter fra de fire organisationer. Udvalget har holdt 13 møder og to store beslutninger, der rækker frem i som altid i de fire organisationer, men konferencer for bestyrelserne. tiden, skal behandles i sammenlægningsbestyrelsen. - Det har været en hård proces, og Logoet, der er brugt som symbol på fusionen at der er indgået mange kompromisser, fortæller formand for 3B Hanne Bolvig. Sammenlægningsplanen Planen beskriver den nye forening, overgangsperioden, hvordan overgangen fra fire til en kan ske, og hvordan en retfærdig venteliste sikres. I perioden fra nu af og til den nye boligforening starter 1. januar 2008 vil der være en sammenlægningsbestyrelse, som består af 3B s repræsentantskab. Der vil være specielle regler om valg til bestyrelsen i både 2008 og 2009, men i 2010 er der så valg efter de almindelige regler. Herefter består bestyrelsen af en formand, to næstformænd og 12 medlemmer, hvor de to er repræsentanter for medarbejderne. Sammenlægningsplanen fortæller også, hvordan en retfærdig venteliste sikres. Det sker ved at tage udgangspunkt i Vedtægter Udkastet til vedtægter, som det første ordinære repræsentantskabsmøde skal tage stilling til, er baseret på normalvedtægterne. Kun få er anderledes end dem, de tre organisationer har nu. Den største forskel er måske, at der er lagt op til, at det er repræsentantskabet, der skal vedtage budgettet - og ikke som nu, hvor opgaven er lagt videre til bestyrelsen. En anden forskel er, at når et afdelingsbestyrelsesmedlem ikke genvælges, udtræder medlemmet af bestyrelsen senest ved det første ordinære repræsentantskabsmøde - og ikke straks, som fx FB kender det i dag. Organisation og økonomi Sammenlægningsbestyrelsen eksisterer frem til 31. december Sammenlægningsbestyrelsen bliver til bestyrelse for Boligforeningen 3B, fra foreningen ser dagens lys den 1. januar 2008, indtil det første ordinære repræsentantskabsmøde i juni Udvalget forestiller sig, at sammenlægningsbestyrelsen koordinerer og forbereder sammenlægningen og godkender anliggender af væsentlig betydning. Den nye forening har en samlet åbningsbalance på ca. ½ mia. kr. Udvalget har sammenlignet egenkapitalerne i de tre boligorganisationer og korrigeret for forhold, der er besluttet, men endnu ikke aktiveret eller bogført. Resultatet af sammenligningen er, at de tre boligorganisationer går ind i fusionen med næsten lige mange penge pr. lejemål. 5

6 Nyt fra Fællesadministrationen 3B 6 Ny aftale om udlejning i Københavns udsatte boligområder BL s 1. kreds har med Københavns Kommune indgået en fem-årig aftale om, at udlejningen af boligerne i de problemramte områder skal ske til enten studerende eller folk, der er i arbejde. Kommunen har desuden afsat 6 mio. kr. til at udbedre de sociale problemer både for de ledige i de problemramte områder - og for de, der får bolig andre steder. 3B s direktør Bent Frederiksen har som næstformand i BL s 1. kreds sammen med formand Birthe Qasem været med til at forhandle aftalen på plads. 600 mio. kr. puljen: Penge til både FB og KSB Svar fra Landsbyggefonden på ansøgning om midler til både FB og KSB. Af boligsocial konsulent Lise Jordan 3B har på vegne af FB og KSB søgt Landsbyggefonden om midler fra 600 mio. kroners puljen til sociale og forebyggende projekter og om tilskud til huslejenedsættelser i en række afdelinger. Landsbyggefonden har nu foretaget en foreløbig gennemgang af samtlige indkomne ansøgninger. Landsbyggefondens foreløbige udmelding er baseret på de boligsociale nøgletal (KÅS-tal), der giver et billede af den enkelte afdelings samlede sociale situation. Derudover er der i vurderingen af ansøgningerne taget hensyn til ansøgningens forslag til projekter herunder den påtænkte organisering og styring. De berørte boligorganisationer og kommuner vil i løbet af oktober blive anmodet om i samarbejde at udarbejde en detaljeret helhedsplan for de pågældende afdelinger. Herefter vil den endelige støtteudmelding blive givet. Men under forudsætning af medfinansiering og godkendelse af den - Vi er yderst tilfredse med aftalen, fortæller Bent Frederiksen. - Aftalen betyder nemlig dels, at der tages hensyn til de afdelinger, hvor mange er uden for arbejdsmarkedet, dels at der bliver indrettet særboliger til de, der har svært ved at bo alene. Den sidste gruppe er med til at skabe uro i afdelingerne, men hvis man sørger for, at de får den hjælp og det personale, de har brug for, ved vi af erfaring, at vi løser mange problemer, siger Bent Frederiksen. Aftalen træder i kraft i det nye år. endelige helhedsplan er der givet foreløbig støtteudmelding til en række afdelinger: Urbanplanen Med foreløbigt tilsagn om kr. vil vi kunne realisere etablering og/eller videreudvikling af både Lokal Beskæftigelse (i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen), Sundhed & Motion (i samarbejde med Folkesundhed København) og Unge & Læring (i samarbejde med Københavns Universitet). Derudover er der givet tilsagn om støtte til projektledelse og sekretariatsfunktion i forbindelse med projekterne, der forankres i det eksisterende Partnerskab. Egedalsvænge Med foreløbigt tilsagn om kr. skal der inden for rammerne af Partnerskabsaftalen iværksættes og ske udvikling af fire indbyrdes forbundne Ny kontaktpersonordning Boligorganisationerne og Københavns Kommune puster nu nyt liv i kontaktpersonordningen. I den nye kontaktpersonordning satser man på at styrke det professionelle samarbejde mellem ledende ejendomsfunktionærer og de kommunale kontaktpersoner, boligrådgiverne. Hensigterne at blive bedre til at opdage problemerne og dermed komme tidligere ind med en indsats via samarbejdet med relevante myndigheder. Der er stadig plads til frivillige beboere, men ordningen er altså ikke længere centreret om dem. Der afholdes netop nu orienteringsmøder i bydelene, hvor 3B s inspektører, lokalinspektører og ledende varmestre deltager sammen med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne. I 2007 er der så kurser for de kontaktpersoner, der ønsker mere viden. områder, nemlig Image og information, Familien i fokus, Børne- og ungeaktiviteter samt Fremskudt beskæftigelsesindsats. Der er tale om projekter, der skal forankres i Egedalsvænge, men som væsentlig sideeffekt potentielt kan tiltrække beboere fra hele området og dermed have en brobygnings og imageforbedrende effekt. Støtteudmeldingen er givet sammen med svar på en områdebaseret ansøgning fra Abf Hørsholm/Karlebo. Vi er på venteliste med hensyn til svar på ansøgning om udviklingen af en Boligsocial Taskforce, der har fokus på de små afdelinger med sociale udfordringer. Der er modtaget afslag på ansøgning om huslejenedsættelse i FB-afdelingerne Rådmandsbo, Egedalsvænge, Dyvekevænget, Remisevænget Øst, Remisevænget Vest og Remisevænget Nord.

7 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Brande for millioner i 3B Af Torben Hjelm, driftschef i 3B Ifølge 3B s forsikringsmægler firmaet Willis har der i løbet af de seneste to år været 64 brande i 3B, som har medført skader for lidt over ti millioner kroner. Alene i 2006 har der været to store brande i henholdsvis Dyvekevænget og Egeløvparken samt en række påsatte containerbrande i Folehaven. Derfor vil der i den kommende periode blive sat mere fokus på øget brandsikkerhed fra Driftsafdelingens side. I november måned var alle inspektører og lokalinspektører samlet for at gennemgå de forskellige skadestyper og samtidig blive orienteret om seneste nyt fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut - i daglig tale DBI - for at optimere den forebyggende indsats. Statistikken viser, at brandvæsnet hvert år rykker ud til cirka 6000 brande i boliger, og sidste år kostede disse brande 87 mennesker livet. Faktisk skal der ikke ret meget til for at undgå de fleste brande. Det er der nu lavet en informationsfilm om. Filmen Det Brænder - er produceret af TrygFonden i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, DBI og boligselskabet Domea Af Torben Hjelm, driftschef i 3B Informationsfilmen Det brænder vil sammen med information om brandsikkerhed blive omdelt til alle 380 lejemål i Højstensgård, og samtidig vil der være et tilbud om, at hvert lejemål kan afhente én gratis røgalarm på ejendomskontoret. Ekstra røgalarmer kan samtidig købes til en speciel lav pris, hvilket vil sige under 25,- kr. pr. styk. 3B har indgået en indkøbsaftale med Danmarks største importør af røgalarmer, som gør det muligt for alle boligafdelinger at købe DVN godkendte røgalarmer til deres beboere. Røgalarmerne leveres komplet med Film skal forebygge dødsbrande Det Brænder varer knap 20 minutter og er tekstet på dansk/engelsk/arabisk/tyrkisk/urdu. Filmen har fokus på brande som opstår pga. defekte elapparater og el-installationer, rygning og levende lys. Desuden er der særlig fokus på brande i køkkenet og påsatte brande. Hensigten er, at filmen skal bruges i forbindelse med oplysning, undervisning og foredrag om brandsikkerhed i bl.a. boligforeninger. Filmen er gratis og kan bestilles på TrygFondens hjemmeside på af alle interesserede. Røgalarm som årets julegave I Højstensgård har afdelingsbestyrelsen og lokalinspektør Lars Mann Pedersen besluttet at gøre en aktiv indsats for at sætte fokus på brandsikkerheden i boligerne. Leif Hemmingsen uddeler røgalarmer til beboerne i Højstensgård. batteri, monteringsbeslag og skruer samt vejledning om korrekt opsætning og brug. Samtlige inspektører og lokalinspektører i 3B har kendskab til indkøbsaftalen. Bor du brandsikkert? 1. Tømmer I nogensinde askebægre ud i papirkurve? 2. Hvis I bruger stearinlys: Står lysene sikkert og ikke for tæt på noget, der kan brænde? 3. Hvis I bruger fyrfadslys: Står de i sikre holdere? 4. Husker I altid at slukke de levende lys, når I forlader et rum? 5. Ligger der ting på jeres el-komfur, som kan brænde? 6. Slukker I for elektriske apparater, når I ikke bruger dem? 7. Står brødristeren under eller tæt på noget, der let kan brænde? 8. Har I stærke el-pærer i nogen af jeres lamper? 9. Er nogen af jeres lamper dækket med stof, papir eller lignende? 10. Er der duge, aviser, blade, videobånd, levende lys eller blomster oven på jeres fjernsyn? 11. Har i nogen form for slukningsudstyr stående parat? 12. Har I snakket om, hvordan I kommer ud af huset, hvis der skulle opstå brand midt om natten? 13. Ved du, hvordan du ringer efter hjælp, hvis det brænder? I tilfælde af brand ring 112 7

8 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening 8 En, to - LØFT To kraner styrede en 55 tons tung broetage på plads i Ørestad City. Af Annette Sadolin, KAB Første forsøg blev aflyst, fordi det blæste for meget. Det går ikke, når 55 tons skal løftes op i 8. sals højde. Spændingen var derfor stor, da to kæmpestore kraner mandag den 13. november 2006 gjorde andet forsøg på at løfte den tons tunge bro-etage på plads på Fagforeningernes Boligforenings og Samvirkende Boligselskabers nye markante hus i Ørestad City. - Vi besluttede os først i morges, da vi så DMI s tal og var helt sikre, fortæller John Bech Hansen, projektleder fra E. Pihl & Søn A.S. Det er dyrt at stille op til sådan et løft, der kræver to 250 tons tunge kraner, men denne gang var det ikke forgæves. De to kranførere styrede den store byggeklods på plads på godt en halv time. På toppen af bygningen stod flere mand i hver side parat til at hjælpe med at styre bro-etagen det sidste stykke og bolte den fast til de solide jernstivere på huset. Ingen over, ingen under Bro-etagen dækker et boligareal på ca. 180 m 2 og skal rumme to boliger, der utraditionelt for en etagebolig hverken har underboere eller overboere. Endnu en bro-etage skal løftes på plads omme på den anden side af huset. - Den løfter vi i nat, om det skal være, sagde en tilfreds projektleder med det første løft vel overstået. Brohuset står klar til indflytning i oktober næste år. Ekstra møde nødvendigt 88 delegerede var mødt op til det ekstraordinære delegeretmøde den 5. december. Men der skulle have været 90, hvis forslaget om fusion skulle have været besluttet direkte på mødet. Men fordi der manglede to, måtte der et ekstra møde til, før fusionen var godkendt. Formand Hanne Bolvig var tydeligt glad, da 77 af de 88 stemte for fusionen på delegeretmødet den 5. december. Men også lidt frustreret over, at der manglede to delegerede. - Jeg er glad for, at så mange er mødt op i aften, men også ærgerlig over, at vi lige mangler to, sagde Hanne Bolvig inden hun efter en kort begrundelse for, hvorfor tiden til fusion efter bestyrelsens mening var inde, gav ordet til næstformand Villy Sørensen. Han gennemgik kort den sammenlægningsplan, Egedalsvænge i fokus Egedalsvænge har både holdt kulturnat og afsløret, hvem der skal tegne og bygge det nye pleje- og aktivitetscenter. Kulturnat Borgmester Olav Aaen indviede 1. september kulturnatten i Egedalsvænge, som i år var arrangeret i et tæt samarbejde mellem Byengen, Nordengen, Forældregruppen og Egedalsvænges afdelingsbestyrelse. Men Kulturnatten bød også - som sædvanlig - på både taler, sang, dans, tryllerier og gøgl. Og ikke mindst god mad! - Jeg er meget glad for at være inviteret til Egedalsvænge for at give det officielle startskud til Karlebo Kommunes Kulturnat. I år har I valgt at flytte jeres kulturnatsarrangement fra gårdrummet til den nyanlagte p-plads ved Holmegårdsvej og hele Egedalsvænge har på den måde åbnet sig mod omverdenen. Det sætter jeg stor pris på. For på den måde får vi samlet butikker, skoler, institutioner og boligområdet til et hele - et sted, hvor der er rart at være! Efter borgmesterens tale holdt inspektør Jens Raahauge fra Holmegårdsskolen en tale, inspireret af den kulturkanon, vi netop har fået. - Kanonen viser, at vi har hugget en stor del af vores kultur fra andre lande. Tankevækkende, når vi hylder det danske så stærkt, sagde Jens Raahauge blandt andet, inden selve kulturnatten for alvor gik i gang. forsamlingen skulle stemme om. Ellen Vedelsby gennemgik de nye vedtægter med fokus på afvigelser fra normalvedtægterne - og Niels Olesen gennemgik den nye forenings organisationsplaner og åbningsbalancen. Ja til fusionen 40 deltog på ekstramødet, og da 40 stemte for forslaget, var fusionen godkendt i de fire repræsentantskaber, og overgangsbestyrelsen er hermed trådt i kraft. Vinder nybyggeri i Egedalsvænge En dommerkomité har nu valgt, hvem der skal stå for at opføre det nye plejeog aktivitetscenter i Egedalsvænge. Vinderen blev offentliggjort mandag den 23. oktober, og valget faldt på Enemærke & Petersen, JJW og Dominia. Valget var bestemt ikke let for dommerkomiteen. Det fortæller administrerende direktør i 3B Bent Frederiksen: - Det var tre velbeskrevne og godt illustrerede forslag, som dommerkomiteen skulle tage stilling til. De var til gengæld meget forskellige, og vinderen blev valgt ud fra, at de opfyldte kravene til boligstørrelser - og havde de bedste boligtyper, understreger Bent Frederiksen. Skal stå færdigt i foråret Vi glæder os meget til det videre arbejde med vinderforslaget, fortæller formand for afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge Karin Leegaard. Men mest glæder vi os til at opleve, hvordan de nye aktiviteter vil skabe nyt liv i vores bebyggelse. Selv om der skal arbejdes videre med projektet, forventes det, at arbejdet kan gå i gang i foråret 2007, så man kan tage det nye aktivitets- og plejecenter i brug allerede i foråret 2008.

9 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening og Boligselskabet KSB Mange beboere mange ideer Knap 80 deltog fredag den 15. og lørdag den 16. september i Kvarterforum Urbanplanens helt unikke konference. Kvarterforum i Urbanplanen var denne gang henlagt til Gilleleje Feriecenter, hvor ikke mindst de mange unge muntrede sig i poolen - ofte med højlydt musik fra den medbragte ghettoblaster i overstørrelse. Men ingen følte sig generet. I stedet blev der fra alle sider udtrykt stor begejstring og tilfredshed med, at så mange unge valgte at bruge tiden på at komme med deres forslag til at gøre området bedre at bo i. Fredag aften gav projektleder Mikkel Pedersen en status på partnerskabets indsats. Partnerskabsaftalen udløber i september 2007, men parterne har udarbejdet et forslag til forlængelse. Skizofrene foren jer! Normalt forbinder man stand-up med en masse vittigheder. Vittigheder var der da også i aftenens ene indslag, men mest var der stof til eftertanke. Både for beboere og professionelle. Bag betegnelsen stand-up Recovery og undertitlen At komme sig i boligområdet gemte sig nemlig tre mennesker, der havde diagnosen Skizofreni. De fortalte om deres liv og ikke mindst Jobkonsulent i Urbanplanen om deres måde at komme videre, efter at de havde fået diagnosen. Fire temaer Deltagerne havde på forhånd valgt sig ind på fire temaer til lørdag formiddag. De fire temaer var: Flere beboere i arbejde, Sundhed i Urbanplanen, Børn og Unge i boligområdet og Byg og Boliv. Det kom der utroligt mange gode ideer ud af, og de indgår i det videre arbejde i partnerskabet. Den afsluttende evaluering var overvejende positiv. Småting, som at man manglede aftenkaffen fredag, blev totalt overskygget af den gejst og det engagement, deltagerne lagde for dagen i både plenum, gruppearbejde og fremlæggelser. Stor ros til alle dem bag Kvarterforum 2006 og ikke mindst til deltagerne. Borgmester indviede nyt beskæftigelsesprojekt i Urbanplanen. Af boligsocial konsulent Lise Jordahn - Jeg er vant til det fra valgkampen, sagde Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jacob Hougaard (S) med et stort smil, da han stillede sig op på en ølkasse og officielt indviede det nye beskæftigelsesprojekt i Urbanplanen. Integrationsministeriet har bevilget kr. til beskæftigelsesprojektet, der er et åbent tilbud til alle ledige beboere i Urbanplanen. Jobkonsulent Gert Korvig, der er udstationeret fra Projekt Springbræt, er parat til at hjælpe beboerne med at bane vejen til en plads på arbejdsmarkedet. Gert har indrettet sig i U2 Basen, der er centrum for byggeprojekterne vedrørende nye facader og friarealer i hele Urbanplanen. Udover en central placering i Urbanplanen giver bofællesskabet også mulighed for at etablere lokale arbejdspladser. I starten af oktober blev den første beboer således ansat i entrepenørfirmaet Enemærke & Petersen til fore- faldende arbejde i forbindelse med byggeprojektet. Med placeringen af en jobkonsulent i Urbanplanen er FB og KSB nu med på landkortet over de boligorganisationer, der tager aktivt del i at bringe ledige beboere i kontakt med arbejdsgivere. Der er et væsentligt interessesammenfald med kommunernes tilrettelæggelse af beskæftigelses- og integrationsindsats og den almene sektors indsats for at skabe velfungerende boligområder. Derfor er der indgået en aftale med Københavns Kommune om blandt andet at sikre et fleksibelt samarbejde omkring de beboere, der har behov for en opkvalificering, inden jobbet er indenfor rækkevidde. Flere beboere i arbejde er løftestangen for de mange aktiviteter, der skaber en positiv og tryg atmosfære i boligområdet. - Men arbejde er ikke alt, og derfor er det en styrke ved projektet, at det allerede nu indgår i sammenhæng med de mange sociale og kulturelle tilbud, der findes i Urbanplanen. 9

10 Nyt fra Boligselskabet KSB Fusion enstemmigt vedtaget Kun to afdelinger var ikke repræsenteret, da KSB holdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om fusionen den 28. november Til gengæld stemte alle for fusionen - og det samme gjaldt på det ekstra møde, der blev holdt ugen efter. Fusionen blev dermed enstemmigt vedtaget af KSB! Tak til alle fra Birgit Tidligere næstformand Birgit Andreasen har bedt os bringe følgende: Jeg vil gerne sige tusind tak for de flotte ord samt de mange gaver, som jeg modtog ved min afskedsreception den 25. august samt ved afskedsmiddagen den 11. september Jeg vil også gerne sige tak, både til beboervalgte og ansatte for et knaldgodt samarbejde og kammeratskab igennem årene. Kærlig hilsen Birgit Dødsfald Det er med dyb sorg, vi må meddele, at bestyrelsesmedlem i KSB og formand for Valby-ejendommene Bent Andersen døde den 11. oktober Bent har været aktiv i beboerdemokatiet lige siden 1972 og hans lune og varme har smittet af - både i afdelingsbestyrelsen og i bestyrelsen. Bent Andersen vil blive savnet, og de varmeste tanker går til familien. Formand Hanne Larsen startede med at byde velkommen til det ekstraordinære møde - og ikke mindst til de 26 nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Hele 6 nye formænd var også kommet til! Hanne Larsen benyttede lejligheden til at fortælle lidt om, hvad der var sket siden sidste repræsentantskabsmøde i juni, herunder at der nu er indført en permanent fortrydelsesret - og at der er indgået en ny og lovende anvisningsaftale med Københavns Kommune, som i øvrigt også har vedtaget en ambitiøs integrationspolitik. I KSB har stadig flere tab ved fraflytninger, og det er derfor nødvendigt at regulere indskuddene til tre måneders leje i flere afdelinger, og i en enkelt til fire. Hanne Larsen fortalte også kort om boligforliget, ligesom administrerende direktør Bent Frederiksen fremlagde KSB s budget, før næstformand Steffen Morild fik ordet - og fortalte om arbejdet i fusionsudvalget og om sammenlægningsplanen. Gennemgangen af, hvor den nye forenings vedtægter afviger fra normalvedtægterne stod forhenværende direktør Benny Flindt for, mens direktør Bent Frederiksen gennemgik organisationsplanerne og økonomien bag fusionen. Herefter blev fusionen sat til afstemning - og enstemmigt vedtaget. Og da således mere end 2/3 havde stemt for forslaget, kunne Hann e Larsen runde mødet af med at fortælle, at der ville blive holdt ekstra møde ugen efter. Mandag den 4. december blev forslaget så igen sat til afstemning - og igen enstemmigt vedtaget.

11 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Stort fremmøde på repræsentantskabsmøde, hvor fusionen blev vedtaget 36 ud af 40 mulige deltog på repræsentantskabsmødet i H44 den 27. november 2006, og alle afdelinger var repræsenteret. Formand Jan Christiansen bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde og traditionen tro blev næstformand Bjarne Kaspersen Hansen valgt som dirigent. Jan Christiansen startede sin beretning med at fortælle, at der var sendt en skriftlig beretning ud til alle og at han ville koncentrere sig om den tid, der var gået siden regnskabsårets afslutning. - Noget af det, der har sat sindene i kog, har været forslaget til finanslov og det boligforlig, der blev resultatet, fortalte Jan Christiansen. - Socialministeren fortæller, at vi jo har fået en masse penge i tilskud, og at det er helt rimeligt, vi skal betale dem tilbage igen. Men så må vi vende det om og pointere, at hvis vi skal betale tilskuddet tilbage, så skal boligejerne også betale det tilbage, de får som indirekte tilskud, fordi de kan trække en del af renteudgiften på deres boliglån fra, understregede Jan Christiansen. Formanden gennemgik herefter hoved- Bjarne Kaspersen Hansen har i 21 år været næstformand i Boligselskabet af 1944 og i kraft heraf medlem af bestyrelsen for Fællesadministrationen 3B. Bjarne Kaspersen Hansen er valgt til Herlev 44 s bestyrelse af den lokale arbejderbevægelse, og som eksternt valgt forlader Bjarne boligarbejdet som en konsekvens af en sammenlægning. Bjarne er også kontorchef i Kommunernes Landsforening samt 1. viceborgmester i Herlev. punkterne i boligforliget, som du kan læse mere om på side 2. Den ændrede udnyttelse af dispositionsfondene, der nu skal dække fx lejetab ved ledighed, vil efter formandens mening betyde, at der er endnu færre penge at gøre godt med i afdelingerne. Til gengæld understregede Jan Christiansen, at han er godt tilfreds med, at der nu bliver nedsat et udvalg, der skal se på, om sektoren kan blive mindre regelbundet og mere frit stillet til at yde en indsats lokalt. Jan Christiansen sluttede sin beretning med at vise billeder fra nogle af H44 s afdelinger, og viste blandt andet, hvor forskellige to indgange i samme bebyggelse kan tages sig ud. Beretningen blev vedtaget med applaus. Efter formandens beretning gennemgik direktør Bent Frederiksen regnskabet for det forgangne år og budget for det år, der er i gang. Forsamlingen godkendte regnskabet og tog budgettet til efterretning. Derfor én ny, samlet boligorganisation Af Bjarne Kaspersen Hansen Bestyrelsesmedlem i 3B og næstformand Herlev 44. Der er igennem længere tid arbejdet med at konkretisere forslaget om at fusionere de tre boligorganisationer Herlev 44, KSB, FB og Fællesadministrationen 3B til én samlet organisation. Jeg tror, det er den rigtige vej det er godt at samle 3B til én organisation. Af flere grunde, der alle betyder noget for vores nuværende og kommende lejere: Den nye boligorganisation vil som samlet boligorganisation i det Storkøbenhavnske område kunne bidrage til et mere fleksibelt boligmarked. De almene boligorganisationer er udsat for store udfordringer. En ny, samlet organisation kan blive robust nok til at hævde sig i fremtiden. En boligorganisation, der ikke bygger Fusion Herefter fremlagde Jan Christiansen det arbejde, fusionsudvalget har lavet i form af hovedpunkter i sammenlægningsplanen og viste på dias, hvordan demokratiet i den nye boligforening 3B bliver mere direkte. Forslaget blev efter lidt debat om blandt andet ventelister sat til afstemning og vedtaget med 28 stemmer for, 5 stemte nej, 1 var blank - og to valgte ikke at aflevere deres stemmeseddel. Dermed var fusionen godkendt i H44. Genvalg til alle Følgende medlemmer af afdelingsbestyrelsen var på valg og blev genvalgt med applaus: Ernst Würtz, Birgit Thomsen, Inge Larsen og Jan Christiansen. Jan Christiansen blev genvalgt som formand - også med applaus - og efter valg af suppleanter takkede han Lars Mann for en mangeårig indsats. Endelig takkede formanden også Benny Flindt for hans store indsats. nyt, går i stå. Den nye samlede organisation vil få udviklingsmuligheder og udviklingspotentiale og dermed mulighed for at bygge nyt i den stærke konkurrence, vi kan vente os af fremtiden. I det hidtidige samarbejde i 3B er der skabt og realiseret mange fremsynede planer. Som samlet organisation vil 3B blive en attraktiv samarbejdspartner for andre boligorganisationer, kommuner og byggevirksomheder alt sammen til gavn for både nuværende og fremtidige lejere. Beboerne i de tre boligorganisationer får adgang til alle de tre organisationers boliger, der er beliggende i Københavns Kommune og i en række af hovedstadskommunerne. Derfor har jeg anbefalet en sammenlægning, selv om det betyder, at jeg må sige farvel til mit spændende arbejde i H44 s og 3B s bestyrelse. 11

12 Kort nyt Nyt om personalet Goddag og velkommen til September 2006 Ole Edgar Spanheimer, Hvidbjergvej Louise Nielsen, 3B Ladigar Tikna, 3B Katre Thorborg, 3B Oktober 2006 Tapa Kristine Jørgensen, Folehaven Kenan Alievski, Folehaven Tommi Hansen, Egedalsvænge November 2006 Steve Laudrup, Egedalsvænge René Møller Nielsen, 3B Farvel til September 2006 Thomas Hjort Larsen, Egedalsvænge Ib Holm Nielsen, Hedelyngen Jan Christian Jernby, Folehaven Camilla Tingleff, 3B Oktober 2006 René Hansen, Valby Tina Hemme Nielsen, 3B November 2006 Vibeke Wessberg, 3B December 2006 Kim Lousø, 3B Christina P. Larsen, 3B Gitte Dam, 3B På efterløn Oktober 2006 Preben Andersen, Egedalsvænge December 2006 Werner Jensen, 3B Benny Flindt, 3B Louise Nielsen færdiguddannet Louise Nielsen blev færdig som elev den 31. august Det blev fejret med morgenmad i frokoststuen. Personalechef Eva Hvelplund holdt tale og lykønskede Louise yderligere med ansættelsen som medarbejder i kundeafdelingen fra den 1. september. Til lykke til Louise! Farvel til Benny Flindt Farvel til Werner Steen 50 år Benny Flindt går på førtidspension, og det blev markeret med en afskedsfrokost den 13. oktober Der var en festlig dag med taler og sjove indslag. Vi ønsker Benny alt godt i fremtiden! Faglig koordinator i driftsafdelingen,werner Jensen, går på efterløn søndag den 17. december. Personalet tog afsked med Werner ved en brunch og driftschef, Torben Hjelm takkede Werner for godt samarbejde. Vi ønsker ham et godt otium! Steen Jørgensens 50 års dag blev fejret af familie og kollegaer ved en reception i Kronprinsessegade den 12. oktober Driftschef, Torben Hjelm holdt tale og overrakte et velfortjent kurophold til den glade fødselar. Et stort tillykke til Steen. 12 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax til kundeafdelingen Mail Redaktion Bent Frederiksen, ansv. Hanne Bolvig Karoline Leistiko, Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer Februar NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er den 2. februar 2007.

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere