Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00."

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 6 2 Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Reorganisering af Børn og Unge-området 10 4 Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde 15 5 Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune Daghjem til borgere med autisme 21 7 Egebækskolen - Indeklimarenovering af Birkehuset og Lærkehuset samt etablering af badefaciliteter 25 8 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 28 9 Styrkelse af kommunikation med borgerne Forudgående høring om Fingerplan Plejehjemmet Hegnsgården - Udskiftning af døre og vinduer - Anlægsregnskab Skovlyskolen. Renovering af svømmehal - Anlægsregnskab Status for ombygning af Mantziusgården. Anlægsbevilling til færdiggørelse Vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme - Anlægsbevilling projekt Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler - Anlægsregnskab Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone & Koch, delrapport 1) - Anlægsregnskab Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på daginstitutioner - Anlægsregnskab Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt Anlægsbevilling Asfaltbelægninger i 2010 og 2011, samt vinterskader - Anlægsbevilling Tillæg til spildevandsplan Endelig godkendelse Forslag til lokalplan Rammelokalplan for Henriksholm Bygningsfornyelse Brillerne 6, endeligt støttetilsagn og bevilling Afskrivninger Rudersdal Kommunes regnskab /67

3 25 Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. april LUKKET PUNKT - Etablering af bofællesskab på Langebjerg - Licitationsresultat 67 3/67

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Budgetoplæg (76607/11) 3. Reorganisering af Børn og Unge-området 1. Notat om reorganisering og udvikling af Børn- og Unge-området af 10. maj 2011 (71941/11) 2. Notat vedr. høringssvar om reorganisering og udvikling af Børn og Unge (72004/11) 3. Samlet Høringssvar fra Børn og Unge (71273/11) 4. Oversigt over udgifts udvikling indenfor Børn og Unge, omdelt på ØU s møde den pdf (76581/11) 4. Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab Det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalgets område pr (66652/11) 5. Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune Analyse af det fremtidige daghjemsbehov (64665/11) 8. Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab Det specialiserede socialområde. Børne- og Skoleudvalgets område pr (66586/11) 10. Forudgående høring om Fingerplan Fingerplanrevision - forudgående høring (63040/11) 2. Debatoplæg Fingerplan 2012 (64411/11) 19. Asfaltbelægninger i 2010 og 2011, samt vinterskader - Anlægsbevilling 1. Eksempler på vinterskader der skal repareres. (66565/11) 2. Slidlagsliste 2011_TMU-3.pdf (68394/11) 3. Slidlag TMU.pdf (68393/11) 4. Slidlag Anlægsbevilling (67381/11) 21. Forslag til lokalplan Rammelokalplan for Henriksholm 1. Forslag til LP-220_Henriksholm (69608/11) 2. Landskabshæfte (69327/11) 4/67

5 24. Rudersdal Kommunes regnskab Regnskab 2010 (Udsedendes kun i papirversion) (71173/11) 25. Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. april Anlægsoversigt pr. 30. april 2011 (71070/11) 2. Forventet regnskab for Region Hovedstaden for 2011 (69242/11) 3. Forbrugsrapport pr. 30. april 2011 (71415/11) 4. Likviditetsudvikling pr. 30. april 2011 (71779/11) 5/67

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser ØU Sagsnr. Resumé Borgmesteren orienterede om de forhandlinger der p.t. er med kommunens forsikringsselskab vedrørende erstatning for de 2 stjålne borgmesterkæder. om brev af 13. maj 2011 fra Indenrigs- og Socialministeren og Beskæftigelsesministeren, Ministrene tilkendegiver, at de vil forsøge at tilvejebringe den fornødne hjemmel således at Rudersdal Kommune kan udføre beskæftigelsesindsatsen på egne og Allerød kommunes vegne. om Statsforvaltningens brev af 13. maj 2011 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen. 6/67

7 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene ØU Sagsnr. 11/12685 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene (Økonomiudvalget som fagudvalg) behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder eventuelle omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer, samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med i alt ca. 50 mio. kr. pr. år, og for at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Forvaltningen vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder og give en redegørelse for budgettets indhold, herunder oplæg til en drøftelse af udvalgets muligheder for at tilvejebringe forslag til budgettilpasninger som vedtaget af Økonomiudvalget den Forvaltningen fremlægger endvidere områdets forslag til målsætninger for det aktuelle politikområde, således at udvalget på møderne i maj og juni 2011 kan færdiggøre udvalgets forslag til målsætninger. Der henvises til budgetmappen Budgetoplæg som dannede grundlag for Økonomiudvalgets budgetbehandling den Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Økonomiudvalget. Der henvises til budgetoplægget, som var vedlagt som bilag til Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 Sagsfremstilling Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne inkl. i Budgetoplæg Til udvalgets medlemmer vedlægges (i papir) budgetoplæg indeholdende Økonomi-udvalgets driftsbudget. Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 300,914 mio. kr. i 2012, 305,298 mio. kr. i 2013, 301,695 mio.kr. i 2014 og 301,591 mio. kr. i /67

8 Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med ca. 50 mio. kr. pr. år. For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Økonomiudvalgets andel af tilpasningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør 6,235 mio. kr. pr. år. Forvaltningen vil på mødet gennemgå budgetoplægget samt præsentere oplæg til drøftelse af tilvejebringelsen af forslag til budgettilpasninger, som opfylder udvalgets andel af tilpasningskravet. Budgettilpasningerne kan bl.a. omfatte Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) Hensigten med budgetgennemgangen er, at udvalget kan vurdere serviceniveau og eventuelle konsekvenser af budgettilpasningsforslagene. Forslag til konkrete budgettilpasninger vil, på baggrund af udvalgets tilkendegivelser, blive forelagt Økonomiudvalget på juni-mødet Forvaltningen fremlægger endvidere områdets forslag til målsætninger for det enkelte politikområde, således at udvalget på møderne i maj og juni 2011 kan færdiggøre udvalgets forslag til målsætninger. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på siderne inkl. Forslag til investeringsoversigt viser for Økonomiudvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter. Bilag 1 Budgetoplæg Indstilling Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for 8/67

9 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt udvalgets budgetramme, 2) at udvalget på møderne i maj og juni 2011 drøfter forslagene til mål for politikområderne samt beskrivelse af, hvordan de opstillede mål påtænkes opnået, 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes på møderne i maj og juni 2011, og 4) at udvalget drøfter forslag til budgettilpasninger, som kan indgå i områdernes udarbejdelse af konkrete forslag til budgettilpasninger til opfyldelse af udvalgets sparemål, jf. Økonomiudvalget den Konkrete forslag til budgettilpasninger vil blive forelagt udvalget på juni-mødet Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 9/67

10 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Reorganisering af Børn og Unge-området ØU Sagsnr. 11/14395 Resumé Økonomiudvalget blev på mødet den orienteret om, at der var indgået fratrædelsesaftale med Børn og Unge-chef Dorte Fjeldsted (DF), og at direktionen overvejede en reorganisering af Børn og Unge-området. Borgmesteren orienterede den Økonomiudvalget om en påtænkt reorganisering af Børn og Unge-området med henblik på fremlæggelse af en sag for Økonomiudvalget den Økonomiudvalget blev orienteret med henblik på involvering af medarbejdere og ledere i MED-systemet jf. Aftale om Medindflydelse, således at MEDs udtalelser kan indgå i Økonomiudvalgets behandling. Der beskrives to modeller for en omstrukturering af Børn og Unge. Forskellen på de to modeller er, om Familieafdelingen sammenlægges med Skoleområdet (Model 1) eller med Psykiatri og Handicap (Model 2). Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af reorganiseringen. Sagsfremstilling I lyset af udgiftsudviklingen i 2009/2010 på Børn og Unge-området har direktionen løbende vurderet organisationen for at sikre fortsat fokus på bedre styring og rationel drift og struktur. Herunder vurderet ændringer i den faglige indsats, som bidrager hertil. Samtidig med dette anbefaler styregruppen bag Rudersdal Kommunes kommende inklusionstrategi Den Gode Inklusion, at PPR med tilhørende specialtilbud mv. knyttes til normalområdet og sammenlægges med Skoleområdet. Formålet med Rudersdal Kommunes inklusionsstrategi, "Den gode inklusion", er at fremme inklusionen i dagtilbud og skole, ved at færre børn og unge udskilles i specialtilbud, således at så mange som muligt forbliver i fællesskabet. Børne- og Skoleudvalget besluttede den at sende Strategi for den gode inklusion til høring/udtalelse med henblik på genoptagelse af sagen på udvalgets møde i september. På baggrund af ovennævnte anbefaler en af direktionen nedsat styregruppe at reorganisere Børn og Unge-området, da dette sikrer fokus på styring og rationel drift ved 10/67

11 decentralt at flytte ressourcer, omkostninger og kompetencer til der, hvor opgaven løses i barnets dagligdag. Styregruppen har bestået af direktion, fire områdechefer, to medarbejderrepræsentanter og en udviklingskonsulent. I "Notat vedr. reorganisering af Børn og unge-området", som vedlægges som bilag, gennemgås de organisatoriske konsekvenser. Nuværende organisering af Børn og Unge Børn og Unge-området består i dag af følgende afdelinger og institutioner/specialtilbud: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med støttekorpset. Sundhedstjenesten Familieafdelingen Tandplejen, Institutioner/specialtilbud: Egebækskolen Børnehaven Rudegaards Alle Børn og Unge-husene (Strandridergården og Villaen) Skolehjemmet Skovly Specialklasse- og gruppetilbud knyttet til skoler og dagtilbud. Forslag til reorganisering Det er en fordel at samle flest mulige tilbud til børn og unge i færrest mulige områder. Det vil understøtte det praksisnære pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler, styrke de decentrale kompetencer og sikre en optimal styring af økonomien. Børn og Unges afdelinger og institutioner og specialtilbud foreslås sammenlagt med henholdsvis Dagtilbud, Skole, Psykiatri- og Handicap og Kultur. Der fremlægges 2 modeller: Model 1 - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) sammenlægges med Skoleområdet for at styrke normalområdets kompetencer til inklusion. Det vil understøtte det praksisnære pædagogiske arbejde i skolerne og sikre en optimal styring af økonomien. En styrkelse af den fælles indsats skoler/ppr skaber bedre systematik og sammenhæng blandt alle ressourcepersoner i forhold til børn med særlige behov i skolerne. Det vil samtidig fremme indsatsen med at kompetenceudvikle, understøtte og supervisere lærerteamene. Sammenlægning af PPR og Skoleområdet følger anbefalingerne fra Regeringens Rejsehold fra 2010 (bestilt af KL, Finansministeriet og Uvm.), idet der peges på, at der er en forventning om en bedre styring af udgifterne og tilbageførsel af elever til normalmiljøet. - Tandplejen, som løser størstedelen af deres opgaver med udgangspunkt i en poli- 11/67

12 tisk fastlagt servicestandard, primært målrettet skolen sekundært målrettet Ældreområdet, foreslås sammenlagt med Skoleområdet for at styrke den organisatoriske tilknytning til den primære opgaveløsning. - Egebækskolen og specialklasserækkerne knyttes til Skoleområdet for at styrke fokus på læringsperspektivet og knytte specialistkompetencerne i disse tilbud tættere til normalmiljøet. - Familieafdelingen med de institutioner, der visiteres til: Børn og Unge-husene; Strandridergården og Villaen samt Skolehjemmet Skovly sammenlægges med Skoleområdet for at styrke fokus på en helhedsorienteret inklusionsindsats, hvor der både styrkes gennem et løft i skoleregi og i familien. - Støttekorpset i PPR foreslås sammenlagt med Dagtilbud for at styrke den tidlige indsats og understøtte generel kompetenceudvikling. - Sundhedstjenesten, der ligeledes løser størstedelen af deres opgaver med udgangspunkt i en politisk fastlagt servicestandard, foreslås sammenlagt med Dagtilbudsområdet for fortsat at styrke den tidlige indsats fra fødselssamarbejdet samt sikre sammenhæng i arbejdet med særligt udsatte børn fra fødsel via dagtilbud til skole. - Børnehaven Rudegaards Alle samt specialgruppetilbud mv. til 0 6 års børn sammenlægges med Dagtilbudsområdet for at knytte specialkompetencerne i disse tilbud tættere til normalmiljøet. - STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsestilbud) foreslås sammenlagt med Psykiatri og Handicap, der i forvejen har de brugere som er over 18 år, hvilket er hovedparten. - SSP-funktionen foreslås flyttet til Kultur, Ung i Rudersdal, for at styrke det kriminalpræventive arbejde gennem koblingen til lokale tilbud til børn og unge Model 2 Denne model er helt sammenfaldende med model 1, men - Familieafdelingen med de institutioner, der visiteres til: Børn og Unge-husene; Strandridergården og Villaen samt Skolehjemmet Skovly sammenlægges med Psykiatri og Handicap-området for at sikre en ensartet tilgang til borgere med behov for særlige foranstaltninger, myndighedsopgaver og styrke fokus på overgange mellem børn og voksne, samt at Skoleområdet holder fokus på skoleudvikling og inklusion i normalmiljøet, og således ikke skal beskæftige sig med tunge anbringelsessager og handicapsager mv. knyttet til serviceloven. Såfremt Model 2 vælges, anbefales at Psykiatri og Handicap-området ændrer navn til Socialområdet. De uddybende fordele og ulemper ved model 1 & 2 er beskrevet i "Notat vedr. reorganisering af Børn og Unge". 12/67

13 Generelt sættes fokus på måling af virkning og dokumentation med henblik på fortsat at kunne levere den rigtige ydelse til børn og unge i vanskeligheder. Der lægges vægt på at sikre digital understøttelse af arbejdsgange og vidensdeling mellem faggrupper og involverede, således at forældre oplever at være velinformerede og faggrupperne oplever effektiv og hurtig adgang til data. Når det er relevant, skal forældre kunne følge egne børns sager på Min Rude. Høring Der vedlægges som bilag 2 udtalelser og høringssvar fra MED, bestyrelser mv. Styregruppen har gennemgået disse i et kort notat, der vedlægges høringssvarene. Høringssvarene forholder sig overordnet set til to problemstillinger: For det første anbefaler høringsparterne, undtagen Psykiatri og Handicap-MED, Model 1, hvor Familieafdelingen lægges sammen med Skoleområdet. For det andet beklages det, at det ikke har været muligt at inddrage medarbejderne i den indledende analysefase før Økonomiudvalget blev orienteret. Tidsplan Reorganiseringen anbefales iværksat i forbindelse med Børn og Unge-chef Dorte Fjeldsteds fratrædelse den 1. september Økonomi Som udgangspunkt skal Børn og Unge reducere administrationsomkostningerne, i takt med at effektiviseringsfordelene ved den løbende digitalisering realiseres. Reorganiseringen forventes at medføre en række omkostninger og samtidig byde på en række stordriftsfordele. Især vil forbedret IT-understøttelse give bedre og hurtigere adgang til data, hvilket vil spare tid og ressourcer, især på administrationen. Samtidig ønskes der som nævnt i Børne- og Skoleudvalgets sag af afsat midler til at sikre finansiering af Inklusionsprojektet i form af kompetenceudvikling, tidlig og forebyggende indsatser, undervisning og støttefunktioner i folkeskolen, mv. for at fremme inklusionen i normaltilbuddene. Der ønskes afsat 10 mio. kr. over de kommende 4 år til denne indsats. Det betyder at: Mio kr I alt Stordriftsfordele 4,0 4,0 4,0 4,0 16 ved sammenlægning Udgifter ved reorganisering - 1-1, ,0 Inklusion - 0, ,0-2,5-10 I alt besparelse 2, ,5 4,0 De økonomiske konsekvenser foreslås udmøntet således: 13/67

14 Stordriftsfordele ved reorganisering i alt 4. mio. kr. årligt - Budgetreduktion pga. nedlæggelse af 1 områdechef- og 1 sekretærstilling - Gevinster/budgetreduktion ved inklusionsprojektet mv. på konto 3 og 5. - Digitaliseringsgevinster ved Vidensdeling Udgifter ved reorganisering i alt 2 mio. over to år. - Kvalitetsmæssigt løft til digitalisering, måling af virkning og dokumentation, i alt afsættes 1,0 mio. kr. - Der forventes omkostninger forbundet med fysisk flytning, udvikling og personaleintegration i de nye områder, køb af nyt IT-udstyr mv. i størrelsesorden 1,0 mio. kr. Kontomæssig udmøntning af stordriftsfordele m.v. fremgår af notat vedr. reorganisering og udvikling af Børn og Unge-området, Bilag E. De økonomiske konsekvenser foreslås indarbejdet i forslag til Budget Bilag 1 Notat om reorganisering og udvikling af Børn- og Unge-området af 10. maj Notat vedr. høringssvar om reorganisering og udvikling af Børn og Unge 3 Samlet Høringssvar fra Børn og Unge 4 Oversigt over udgifts udvikling indenfor Børn og Unge, omdelt på ØU s møde den pdf Indstilling Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget 1) drøfter valg af model 1 eller 2 og 2) godkender reorganiseringen. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØUtiltræ derdirektionensforslagøkonomiudvalget godkender reorganiseringen af Børn og Unge og beslutter at reorganisationen sker med udgangspunkt i model 1. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 14/67

15 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde ØU Sagsnr. 11/13094 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne handicappede og ældre og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr , indeholdende forventede udgifter i år 2011 vedrørende "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg". Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte Kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Med baggrund i forbruget pr er udarbejdet forventet regnskab 2011, der viser, at der inden for områderne "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg" forventes et nettomerforbrug på ca. 2,193 mio. kr. Denne forventede nettomerudgift søges i årets løb nedbragt ved et øget salg af pladser på plejeboligområdet. Fordeling af udgifter samt forklaring på eventuelle afvigelser på områder, som indgår i det specialiserede socialområde under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår af vedlagte bilag. 15/67

16 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrå ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Bilag 1 Forventet regnskab Det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalgets område pr Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den dtsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 16/67

17 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune 2011 ØU Sagsnr. 11/15201 Resumé Kommunalbestyrelsen har den vedtaget, at der opføres et kombineret aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej i Holte, som forventes indflytningsklart Det kombinerede aktivitetscenter og daghjem vil have plads til 25 daghjemsgæster dagligt, og der er endnu ikke taget beslutning om, hvorvidt daghjemmet skal anvendes som en kapacitetsudvidelse, eller om et af de eksisterende daghjem skal flyttes til Ernst Bojesensvej. I henhold til mål i Rudersdal Kommunes Budget 2011 fremlægges en analyse af det fremtidige daghjemsbehov med henblik på at få belyst det fremtidige daghjemsbehov og eventuelle udfordringer, der knytter sig hertil. Analysen vil således belyse status, den demografiske udvikling, fremskrivning af daghjemsbehovet, økonomi m.m. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet "Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune" af , der vedlægges som bilag. Rudersdal Kommune råder over 95 daghjemspladser, hvoraf de 28 pladser er beregnet til borgere med demens. De fire daghjem er fordelt på fire forskellige daghjem i Kommunen. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fire daghjem. Daghjem Demens pladser Almindelige pladser I alt Sjælsø Frydenholm Kernehuset 8 8 Hegnsgården I alt Daghjemmet Sjælsø Daghjemmet Sjælsø har eksisteret siden 1974 og er en integreret del af Plejecentret 17/67

18 Sjælsø. Daghjemmet ligger naturskønt og med kort afstand til Sjælsø. Daghjemmet er normeret til 22 daghjemspladser. Desuden er der en samværsgruppe for demente med 14 dagpladser og 6 aften/weekendpladser. Daghjemmet Frydenholm Daghjemmet Frydenholm ligger i forlængelse af Plejecentret Frydenholm og har en betagende udsigt til skov og sø. Daghjemmet, som er fra 1969, er normeret til 20 borgere dagligt. De fysiske rammer på daghjemmet Frydenholm er imidlertid trange, hvilket kan være med til at begrænse udvalget af aktiviteter. Desuden er toiletforholdene snævre og utilstrækkelige i forhold til antallet af daghjemsgæster. Daghjemmet Kernehuset Kernehuset, som ligger i umiddelbar forlængelse af Plejecentret Frydenholm, er et daghjem for borgere med diagnosen demens. Daghjemmet, som er normeret til 8 daghjemsgæster dagligt, holder til i en ældre villa med egen have i et trygt og overskueligt miljø. Daghjemmet Hegnsgården Daghjemmet Hegnsgården er beliggende på Plejecentret Hegnsgården. Daghjemmet er naturskønt placeret ud til parken med egen terrasse med staudebed og urtehave. Daghjemmet er normeret til 25 daghjemsgæster dagligt. De fysiske rammer på daghjemmet Hegnsgården er imidlertid ikke optimale i forhold til målgruppen. Daghjemmet udgøres væsentligst af Hegnsgårdens store festsal. De fysiske forhold omkring toiletterne er snævre og gør det svært at rumme flere kørestolsbrugere. Ifølge daghjemsgæsterne på Hegnsgården er der desuden brug for flere mindre og fleksible rum på dagcentret. Behovet for daghjemspladser i Rudersdal Med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2011 og den aktuelle efterspørgsel efter daghjemspladser er der nedenfor foretaget en fremskrivning af det fremtidige behov for daghjemspladser i perioden Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil der være behov for yderligere 18 daghjemspladser i Rudersdal Kommune i Fremskrevet behov Venteliste Der er på nuværende tidspunkt 19 borgere på venteliste til daghjem i Rudersdal Kommune. En del af borgerne er allerede på daghjem og venter på en forøgelse i antallet af visiterede dage pr. uge. Den gennemsnitlige ventetid på daghjem udgør p.t. ca. to måneder. Det er vigtigt at sikre en meget kort ventetid til kommunens daghjem, da daghjemmene er en effektiv plejehjemsforebyggende foranstaltning. 18/67

19 Imidlertid er ventetiden til daghjem meget kort, og det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for at udvide antallet af daghjemspladser på kort sigt. På længere sigt vil der imidlertid være behov for en udvidelse af daghjemskapaciteten i Kommunen. Ældreområdet følger derfor ventelisten tæt i de kommende år. I Daghjemmet Frydenholms underetage er der aktuelt et mindre bofællesskab under Psykiatri og Handicap. Det er imidlertid planen, at beboerne fraflytter underetagen i i forbindelse med åbningen af det nye boligbyggeri på Dronninggårds Allé. Denne fraflytning vil give mulighed for en udvidelse af daghjemmets fysiske forhold og øge den samlede kapacitet på daghjemsområdet i Ældreområdet. Flytning af daghjemmet på Hegnsgården til det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej Med udgangspunkt i ovenstående analyse af den forventede demografiske udvikling, den aktuelle situation omkring ventetider og de nuværende fysiske rammer for de eksisterende daghjem foreslås det, at antallet af daghjemspladser ikke øges på kort sigt. Det foreslås derfor, at der sker en overflytning af daghjemmet på Hegnsgården til det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej i forbindelse med åbningen Konsekvenser Ved en overflytning vil såvel daghjemsgæster som personale flyttes til det nye kombinerede aktivitetscenter og daghjem, og de nuværende daghjemslokaler inddrages i den daglige drift på Plejecentret Hegnsgården. Ernst Bojesensvej ligger i Holte, og det vil for nogle daghjemsgæster medføre en kortere køretid fra eget hjem til daghjem. For borgere i Skodsborg- og Vedbækdelen af Rudersdal Kommune vil der imidlertid være en forlænget køretid. Ældreområdet vil søge at løse dette i samarbejde med kørselstjenensten, således at kørslen tilrettelægges bedst muligt og kortest muligt. Økonomi I budget 2012 og fremefter er der ikke afsat midler til drift af daghjem på det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej. Ved en overflytning af Hegnsgårdens daghjem vil der ske en tilsvarende overflytning af budgettet fra Hegnsgården til daghjemmet på Ernst Bojensensvej. Nedenstående oversigt viser daghjemmet Hegnsgårdens budget for 2012, jf. Rudersdal Kommunes korrigerede budgetforslag Indtægtsbudgettet er et udtryk for borgernes forventede egenbetaling. I 2011 er egenbetalingen for ophold på daghjem 92 kr. pr. dag priser, kr. Udgiftsbudget 2012 Indtægtsbudget 2012 Daghjemmet Hegnsgården /67

20 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Bilag 1 Analyse af det fremtidige daghjemsbehov Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at analysen af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune tages til efterretning, 2) at Daghjemmet Hegnsgården overflyttes til Ernst Bojesensvej i forbindelse med åbning pr , 3) at der sker en tilsvarende budgetoverførsel fra Plejecentret Hegnsgården til daghjemmet på Ernst Bojesensvej, 4) at Ældreområdet følger udviklingen på daghjemsområdet løbende, og 5) at Ældreområdet i forbindelse med, at underetagen på daghjememt Frydenholm frigøres med åbningen af nye boliger på Dronninggårds Allé, fremlægger en opdateret daghjemsanalyse med henblik på kapacitetsjustering. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 20/67

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere