Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronninglund Kommune"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen Næstved Telefon Telefax Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab for PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til regnskab Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 Konklusion på den udførte revision 3-5 Revisionens bemærkninger 6 Særlige forhold 7-8 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 9-34 Hovedtal for kommunens økonomi Analyse af udgiftsområderne i Dronninglund Kommune Andre ydelser 50 Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 51 Afslutning 52 Bilag 1: Hoved- og nøgletal for Dronninglund Kommune Bilag 2: Oversigter Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskab. et udviser et udgiftsbaseret resultat på DKK -11,7 mio, et omkostningsbaseret resultat på DKK -23,7 mio. og en egenkapital på DKK 49,5 mio. 2 Vi henviser til vores redegørelse om revisionens udførelse og omfang i vores tilbud af 12. oktober Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper. Konklusion på den udførte revision 3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 4 Vi har forsynet årsregnskabet for med følgende revisionspåtegning: Til Kommunalbestyrelsen i Dronninglund Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Dronninglund Kommune for regnskabsåret 1. januar december omfattende udgiftsregnskab (regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, regnskabsoversigt, bemærkninger til regnskabet og oversigt over anlægsregnskaber, der ikke er aflagt særskilt regnskab for), 137

3 omkostningsregnskab (anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, omregningstabel, anlægsoversigt og fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser) samt personaleoversigt, redegørelse for udførelse af opgaver for andre myndigheder og redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, bestemmelserne i Lov om Kommunernes Styrelse og Dronninglund Kommunes revisionsregulativ. Danske revisionsstandarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen til årsregnskabet, der afgives senest medio august Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 138

4 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, herunder bestemmelserne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at kommunen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionens bemærkninger 6 Resultatopgørelsen i Dronninglund Kommunens årsregnskab for udviser et resultat på DKK 23,7 mio. Heri er fejlagtigt ikke medtaget anlægsudgifter, og det korrekte resultat er DKK 33,4 mio., jf. resultatopgørelse i bilag 1 til beretningen. Den tilsyneladende sammenhæng mellem omkostningsbaseret resultat (resultatopgørelse) og udgiftsbaseret resultat (regnskabsopgørelse) i kommunens årsregnskab skyldes en fortegnsfejl i summen for aktiverede anskaffelser (art. 0.0). Beløbet i kommunens regnskab på DKK 4,6 mio. skulle have været DKK -4,6 mio. Særlige forhold Revisionsmæssige forhold 7 Ingen. smæssige forhold 8 Ingen. Redegørelse for den udførte revision med kommentarer Revisionens formål 9 Revisionen, der er foretaget i årets løb og i tilknytning til regnskabsafslutningen, er udført i overensstemmelse med lovgivningen for statsautoriserede revisorer, god offentlig revisionsskik, styrelseslovens bestemmelser om revision samt gældende bestemmelser i kommunens revisionsregulativ. 10 Revisionens formål har været at foretage gennemgang af bevillingskontrol og kontrol af regnskabets rigtighed, herunder: 139

5 Hvorvidt økonomiske dispositioner er foretaget i henhold til opstillede regler herfor. Om regnskabet, herunder specialopgørelser og -indberetninger m.v., giver et retvisende billede af den samlede økonomiske forvaltning. Om dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love, regler og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vurdering af regnskabsføring og etablerede forretningsgange med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende og tilgodeser hensynet til en hensigtsmæssig forvaltning og administration. Revisionens omfang og udførelse 11 Revisionen har omfattet alle under kommunalbestyrelsen hørende regnskabsområder, herunder anlægsregnskaber, virksomheder, institutioner, fonde og legater o.l., hvor kommunen er regnskabsførende. 12 Konkrete revisionshandlinger er foretaget ved stikprøver i det omfang, vi har skønnet det forsvarligt. Vi redegør ikke specifikt for alle revisionshandlinger foretaget for enkeltområder. Det kan dog anføres, at vi har gennemgået følgende: Anlægsregnskaber 13 Vi har som en integreret del af årsregnskabsrevisionen stikprøvevis revideret kommunens anlægsregnskaber og har endvidere revideret og påtegnet regnskaberne i det omfang, det har været påkrævet. Beholdningseftersyn 14 Vi har foretaget 2 uanmeldte beholdningseftersyn. I forbindelse med eftersynet er det påset, at kommunens let realisable aktiver er korrekt registreret og i overensstemmelse med oplysninger fra pengeinstitutter m.v. Forvaltningsrevision 15 Vi har som led i den afsluttende revision af årsregnskabet foretaget en overordnet analyse af kommunens årsregnskab med henblik på at afdække områder med væsentlige afvigelser i forhold til landsgennemsnittet, jf. analyse af udgiftsområderne i Dronninglund Kommune nedenfor. Løn- og personalesager 16 Vi har revideret løn- og personalesager på udvalgte områder. Det er herunder efterprøvet, at lønninger og vederlag m.v. har haft hjemmel i godkendte budgetter og normeringer. Det er endvidere kontrolleret, at der foreligger betryggende forretningsgange på lønområdet, samt at gældende love, aftaler, overenskomster og vedtægter m.v. overholdes. 140

6 Sociale områder med statsrefusion 17 Vi har i overensstemmelse med ressortministeriernes retningslinier herfor foretaget en gennemgang af sagsbehandlingen samt revideret et antal sager inden for hvert enkelt hovedområde, hvor der foretages personbogføring. Refusionsregnskaber, opgørelser og projektregnskaber 18 Vi har, i det omfang de er blevet forelagt os, revideret refusionsregnskaber, opgørelser og projektregnskaber m.v., der er udarbejdet på foranledning af eksterne myndigheder o.l., samt hvor der i øvrigt foreligger særlige bestemmelser om revision. smæssig registrering 19 Vi har påset, at forvaltning og regnskabsmæssig registrering sker under iagttagelse af gældende love og bestemmelser, indgåede kontrakter og overenskomster, lønaftaler, styrelsesvedtægter, kommunens budget- og regnskabsregulativ samt andre af kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller stående udvalg trufne beslutninger. 20 Vi har efterprøvet, om indtægter og udgifter har grundlag i beslutninger, og bevillinger er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Forretningsgange m.v. 21 Vi har under den løbende revision efterprøvet, om forretningsgange, interne instrukser, sagsbehandling og anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 22 Kommunedatas revisor, der gennemgår Kommunedatas generelle edb-kontroller, har fremsendt erklæring om gennemgang af generelle edb-kontroller, hvoraf det fremgår, at dette ikke har givet anledning til bemærkninger. Overholdelse af regelsæt 23 Vi har efterprøvet, om regnskabsføringen sker på en omhyggelig og betryggende måde og i henhold til regnskabsbestemmelserne, der er fastsat i kommunens budget - og regnskabsregulativ samt Indenrigsministeriets Budget- og ssystem. 24 Vi har i forbindelse med revisionsarbejdet efterprøvet interne kontrolprocedurer, herunder om bogføring foretages med nødvendig akkuratesse vedrørende dokumentation i form af bilag, anvisning og attestation, kontering, afstemningsprocedurer, edb-behandling og arkivering. sbemærkninger, obligatoriske bilag m.v. 25 Vi har påset, at regnskabet med tilhørende bemærkninger og obligatoriske bilag er udarbejdet på grundlag af bogføringen og er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. 26 Vi har foretaget vurdering af, om regnskabet indeholder nødvendige oplysninger til bedømmelse af anvendelsen af kommunens bevillinger vedrørende regnskabsåret. 141

7 27 Vores gennemgang har omfattet alle områder inden for kommunens regnskabsvæsen, regnskabets oversigter over udgifter og indtægter, omkostningsregnskab samt balance, herunder selvstændigt bogførende og registrerende institutioner og forvaltninger, der ejes og / eller drives af kommunen. 28 Vi har kontrolleret afstemninger, tilstedeværelse, værdiansættelse og ejendomsret vedrørende de bogførte aktiver. 29 Vi har påset, at gældsposter og andre forpligtelser er afstemt og korrekt medtaget i balancen, således at regnskabet giver udtryk for kommunens finansielle stilling ved årets udgang, opgjort i henhold til gældende regnskabsbestemmelser. 30 Vi har gennemgået besvarelser af tidligere fremsatte revisionsbemærkninger. Det er påset, at kommunalbestyrelsens afgørelser med hensyn til fremkomne bemærkninger er iagttaget. Risikovurdering 31 Revisionen er som anført foretaget ved stikprøver, og omfang og arten heraf beror på en vurdering af væsentlighed og risiko. 32 Ved vores vurdering af risiko for væsentlige fejl i de enkelte regnskabsposter er anvendt et væsentlighedskriterie, der er fastlagt på basis af vores kendskab til revision af kommunale regnskaber, interessegrupper samt offentlige ønsker og krav i øvrigt. 33 Målet har primært været at afdække væsentlige fejl eller brist i forretningsgange m.v. vedrørende den økonomiske forvaltning, regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Hensigten med risikovurderingen er således at søge den samlede revisionsindsats placeret på de væsentligste regnskabsområder for dermed at opnå størst mulig sikkerhed for regnskabets rigtighed og administrationens forsvarlighed. 34 Revisionen udføres således ikke specielt med henblik på at afdække enkeltstående ekspeditionsfejl eller uregelmæssigheder. Selv med en betydelig revisionsindsats vil der ikke være garanti for, at sådanne fejl og uregelmæssigheder ikke kan forekomme. Det bedste værn herimod er de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger, som vi periodisk vurderer og efterprøver. Forretningsgange, kassekontrol m.v. er for disse områder nærmere fastsat i kommunens budget- og regnskabsregulativ. Hovedtal for kommunens økonomi Konklusion 35 I det følgende gennemgås kommunens økonomiske nøgletal på overordnet niveau. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag

8 (drift) 36 Dronninglund Kommune har i haft et underskud på det skattefinansierede område på DKK 15,5 mio. mod et oprindeligt budgetteret underskud på DKK 0,2 mio. og et korrigeret budget på DKK -5,5 mio., jf. nedenstående sammendrag. (Beløb i mio.dkk) Budget Tillægsbevillinger Bevilling bevilling Pct. budget Pct. sopgørelse Skattefinansieret område Skatter 384,4 0,1 384,5 384,7 0,2 0,0% 0,3 0,1% Tilskud og udligning 149,3 0,0 149,3 154,5 5,2 3,5% 5,2 3,5% Indtægter 533,7 0,1 533,8 539,2 5,4 1,0% 5,5 1,0% Driftsudgifter -524,7 0,4-524,3-544,9-20,6 3,9% -20,2 3,8% Renter -1,2-0,4-1,6-3,5-1,9 116,9% -2,3 200,5% Resultat af ordinær drift 7,8 0,1 7,9-9,2-17,1-17,0 Anlægsudgifter -7,9-1,2-9,1-5,5 3,6-39,6% 2,4-30,7% Jordforsyning -0,1-4,2-4,3-0,8 3,5-81,2% -0,7 1013,3% Resultat af skattefinansieret virksomhed -0,2-5,3-5,5-15,5-10,0-15,3 Brugerfinansieret område Driftsudgifter 8,0 0,3 8,3 7,1-1,2-14,1% -0,9-11,3% Anlægsudgifter -8,2-1,4-9,6-3,3 6,3-65,3% 4,9-59,2% Resultat af brugerfinansieret virksomhed -0,2-1,1-1,3 3,8 5,1 4,0 Resultat i alt -0,4-6,4-6,8-11,7-4,9-11,3 37 Afvigelsen på DKK -15,3 mio. i forhold til det oprindelige budget kan henføres til: (1) øgede indtægter (inkl. renter) (DKK 3,2 mio, svarende til 0,6 %) 1, (2) øgede driftsudgifter på DKK 20,2 mio, svarende til 3,8 % (merforbrug på 0,1 % på landsplan) som følge af et merforbrug på serviceområdet på 3,7 % (landsplan merforbrug på 0,2 %) og et merforbrug vedrørende indkomstoverførsler på 4,5 % (landsplan mindreforbrug på 0,3 %) samt (3) en lavere anlægsaktivitet (DKK 1,7 mio. inkl. jordforsyning). 38 I forhold til det korrigerede budget er resultatet på det skattefinansierede område forringet med DKK 10,0 mio. som følge af: (1) øgede indtægter (inkl. renter) (DKK 3,5 mio.) 1, (2) merforbrug på driftsudgifterne på DKK 20,6 mio., samt (3) et mindreforbrug på anlægsområdet på DKK 7,1 mio. 1 Afvigelsen skyldes primært, at der som led i kommunalreformen er foretaget en ændring af finansieringen af momsudligningen, idet de hidtidige kommunale bidrag fra 2007 erstattes af en modregning i bloktilskuddet. I forbindelse med denne omlægning er kommunernes bidrag i 1. kvartal 2007 vedrørende bortfaldet, idet der i stedet foretages modregning i bloktilskud i

9 Udvikling (drift) 39 Kommunens indtægter (pr. indbygger) er steget med 3,8 % i forhold til (landsplan 4,4 %), mens driftsudgifterne er steget med 3,3 % (landsplan 3,0 %), hvilket skyldes en stigning i serviceudgifterne på 2,6 % (landsplan 2,6 %) og en stigning i indkomstoverførsler på 6,4 % (landsplan 5,0 %). 40 Det ordinære driftsresultat er DKK 1,4 mio. højere end og udgør i DKK -9,2 mio. Likviditet 41 Der har i været en positiv likviditetsforskydning på DKK 1,8 mio., men kommunens likvide aktiver er under landsgennemsnittet. Likvide aktiver udgør -1,8 % af driftsudgifterne mod 5,3 % på landsplan. Målt på den kortfristede formue er kommunens likviditetsberedskab faldende og under landsgennemsnittet. Den kortfristede formue udgør således -6,0 % af driftsudgifterne mod 12,9 % på landsplan. 42 Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen (TDKK 0,5 pr. indbygger) er uændret i forhold til (TDKK 0,5 pr. indbygger) og under landsgennemsnittet (TDKK 4,0 pr. indbygger). 43 Årets ordinære driftsresultat med fradrag af årets afdrag på lån samt den kontante (ikke lånefinansierede) del af anlægsudgifterne er et centralt nøgletal for kommunens likviditet. Nøgletallet er ikke påvirket af udsving i finansforskydninger, og resultatet fra forsyningsområdet og nøgletallet bør som udgangspunkt være positivt. 44 Dette nøgletal er for Dronninglund Kommune DKK -9,6 mio i. Kommunens ordinære driftsresultat har således ikke været tilstrækkeligt til at dække afdrag på lån og kontante anlægsudgifter. 45 Nedenfor er vist de væsentligste likviditetsnøgletal for Dronninglund Kommune og landsgennemsnittet. (Beløb i TDKK) Dronninglund Kommune Ændring i forhold til Landsgennemsnit Ændring i forhold til Ordinært driftsresultat minus kontante anlægsudg. og afdrag på gæld, -1,8-0,6 1,2-1,2-1,3-0,1 Likviditetsforskydning, pr. indbygger -0,2 0,1 0,3-0,4-0,5-0,1 Likvide aktiver, pr. indbygger -0,8-0,6 0,2 2,5 2,0-0,5 Likvide aktiver i pct. af driftsudgifter -2,2% -1,8% 0,4% 7,0% 5,3% -1,7% Gns. likviditet pr. indbygger 0,5 0,5 0,0 4,8 4,0-0,8 Kortfristet formue i pct. af driftsudgifter -5,0% -6,0% -1,0% 12,5% 12,9% 0,4% 144

10 Lånoptagelse 46 Dronninglund Kommunes langfristede gæld pr. indbygger (TDKK 4,7) ligger TDKK 7,9 under landsgennemsnittet. Den gæld, der skal betales af det skattefinansierede område (TDKK 3,5), er TDKK 4,8 under landsgennemsnittet. Analyse af udgiftsområderne i Dronninglund Kommune 47 Nedenfor er vist en oversigt over de 10 områder, hvor udgiftsniveauet for Dronninglund Kommune afviger mest (i DKK pr. indbygger) i forhold til landsgennemsnittet. (Beløb i DKK) landsplan Diff. Pct. landsplan Diff. Pct. 1) Ældreområdet ,0% ,0% 2) Bolig, fritid og miljø ,3% ,4% 3) Sygedagpenge ,8% ,3% 4) Folkeskolen ,1% ,3% 5) Boligstøtte ,3% ,4% 6) Kultur ,9% ,9% 7) Sårbare børn og unge ,1% ,1% 8) Dagpasning (inkl. SFO) ,7% ,2% 9) Kontanthjælp og aktivering ,4% ,4% 10) Administration ,0% ,5% Øvrige ,4% ,7% ,4% ,2% 48 Det ses af ovenstående sammendrag, at udgiftsniveauet i Dronninglund Kommune generelt er 3,2 % lavere end landsgennemsnittet, samt at udgiftsniveauet i Dronninglund Kommune på 3 af de 10 områder med de væsentligste afvigelser er højere end landsgennemsnittet og lavere på de resterende 7 områder. 49 Nedenfor er opsummeret de afvigelser i forhold til budget og bevillinger for samt ændringer i udgiftsniveauet i forhold til, der er omtalt i bilag 1. Herudover er medtaget de ovenfor anførte forskelle i udgiftsniveauet i forhold til landsgennemsnittet. 145

11 (Beløb i DKK pr. indbygger) Oprindeligt budget budget 1) Pct. Pct. landsplan Korrigeret budget Udvikling fra til bevilling 1) Pct. Ændring Pct. Pct. landsplan Niveau Diff. i forhold til landsplan Pct. Bolig, fritid og miljø ,0% -8,1% ,4% Folkeskolen ,3% Kultur ,9% Dagpasning (inkl. SFO) ,2% ,2% Sårbare børn og unge ,1% 3,2% ,1% Ældreområdet ,1% 2,4% 478 7,5% 292 4,5% 4,5% ,0% Voksne handicappede m.v ,6% 5,5% 169 8,8% Lønpuljer ,0% Administration ,7% -4,1% ,5% Kontanthjælp og aktivering ,9% -4,3% ,4% Sygedagpenge ,8% 10,5% ,3% ,4% 6,8% ,3% Førtidspension ,7% 9,8% Boligstøtte ,4% Øvrige ,4% -1,1% 496 2,4% 747 3,8% 4,0% 300 3,7% ,8% 0,0% ,9% ,3% 3,0% ,2% 1) + = merforbrug / - = mindreforbrug. Andre ydelser 50 Oversigt over særlige opgørelser m. v. samt særskilt rekvirerede ydelser: Ingen. Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 51 Revisionen for regnskabsåret har ikke givet anledning til bemærkninger, der har nødvendiggjort en opfølgning i. Afslutning 52 I henhold til bekendtgørelsen om statsautoriserede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Næstved, den 15. august 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Henrik Black Petersen statsautoriseret revisor Henrik Pedersen statsautoriseret revisor 146

12 Bilag 1: Hoved- og nøgletal for Dronninglund Kommune Drift 53 Til bedømmelse af årets regnskabsresultat i forhold til oprindeligt og korrigeret budget - budget inkl. tillægsbevillinger og budgetomplaceringer - har vi udarbejdet følgende sammendrag. (Beløb i mio.dkk) Budget Tillægsbevillinger Bevilling bevilling Pct. budget Pct. sopgørelse Skattefinansieret område Skatter 384,4 0,1 384,5 384,7 0,2 0,0% 0,3 0,1% Tilskud og udligning 149,3 0,0 149,3 154,5 5,2 3,5% 5,2 3,5% Indtægter 533,7 0,1 533,8 539,2 5,4 1,0% 5,5 1,0% Driftsudgifter -524,7 0,4-524,3-544,9-20,6 3,9% -20,2 3,8% Renter -1,2-0,4-1,6-3,5-1,9 116,9% -2,3 200,5% Resultat af ordinær drift 7,8 0,1 7,9-9,2-17,1-17,0 Anlægsudgifter -7,9-1,2-9,1-5,5 3,6-39,6% 2,4-30,7% Jordforsyning -0,1-4,2-4,3-0,8 3,5-81,2% -0,7 1013,3% Resultat af skattefinansieret virksomhed -0,2-5,3-5,5-15,5-10,0-15,3 Brugerfinansieret område Driftsudgifter 8,0 0,3 8,3 7,1-1,2-14,1% -0,9-11,3% Anlægsudgifter -8,2-1,4-9,6-3,3 6,3-65,3% 4,9-59,2% Resultat af brugerfinansieret virksomhed -0,2-1,1-1,3 3,8 5,1 4,0 Resultat i alt -0,4-6,4-6,8-11,7-4,9-11,3 i forhold til oprindeligt budget 54 Det skattefinansierede resultat er DKK 15,3 mio. lavere end det oprindelige budget, hvilket kan forklares med: (1) flere indtægter (inkl. renter) (netto DKK 3,2 mio.), (2) merforbrug på driftsudgifterne (DKK 20,2 mio.), og (3) en lavere anlægsaktivitet (inkl. jordforsyning) (DKK 1,7 mio.). 55 Målt pr. indbygger har Dronninglund Kommune i haft et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på DKK (3,8 %), heraf et merforbrug på DKK (3,7 %) vedr. serviceområdet og et merforbrug DKK 259 (4,5 %) vedr. indkomstoverførsler. 56 På landsplan har der i været et merforbrug på DKK 38 (0,1 %), der består af et merforbrug på DKK 58 (0,2 %) vedr. serviceområdet og et mindreforbrug på DKK 20 (- 0,3 %) vedr. indkomstoverførsler. 57 I nedenstående skema er afvigelserne i nettodriftsudgifterne specificeret på de forskellige områder for kommunen henholdsvis landsgennemsnittet (områdeopdelingen følger ikke kommunens opdeling i bevillingsområder). 147

13 Beløb i mio.dkk budget Dronninglund Kommune Budget budget Pct. Beløb pr. indbygger (DKK) Budget Landsgennemsnit budget Pct. Service Bolig, fritid og miljø 15,9 2, ,0% ,1% Trafik 16,0-1, ,7% ,7% Folkeskolen 101,7 1, ,0% ,6% Specialundervisning, ungdomsskoler og faglige uddannelser 20,8 2, ,6% ,0% Kultur 13,8-0, ,5% ,4% Dagpasning (inkl. SFO) 66,4-2, ,0% ,4% Sårbare børn og unge 17,4 3, ,1% ,2% Ældreområdet 103,7 7, ,1% ,4% Voksne handicappede m.v. 31,7 2, ,6% ,5% Sundhedsudgifter 2,9 0, ,5% ,4% Andre arbejdsmarjedsforanstaltninger 8,0-0, ,9% ,8% Lønpuljer 0,0-2, ,0% ,0% Administration 59,1 7, ,2% ,4% 457,4 20, ,7% ,1% Indkomstoverførsler Kontanthjælp og aktivering 13,4-5, ,5% ,5% Sygedagpenge 18,8 4, ,8% ,5% Fleksjob og ledighedsydelse 7,9-0, ,8% ,1% Førtidspension 41,0 0, ,2% ,0% Revalidering 0,8 0, ,9% ,5% Integration -0,6-0, ,0% ,0% Boligstøtte 6,1-0, ,7% ,6% Erhvervsgrundskoler (specialundervisn.) 0,1 0, ,0% ,3% 87,5-0, ,5% ,2% Nettodriftsudgifter i alt 544,9 20, ,8% ,1% Udgifter til pleje og omsorg af voksne handicappede indgår under ældreområdet 58 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største budgetafvigelser (målt i DKK pr. indbygger) i sammenholdt med landsgennemsnittet. Beløb i mio.dkk budget Dronninglund Kommune Budget budget Pct. Beløb pr. indbygger (DKK) Budget Landsgennemsnit budget Pct. 1) Ældreområdet 103,7 7, ,1% ,4% 2) Sygedagpenge 18,8 4, ,8% ,5% 3) Sårbare børn og unge 17,4 3, ,1% ,2% 4) Voksne handicappede m.v. 31,7 2, ,6% ,5% 5) Bolig, fritid og miljø 15,9 2, ,0% ,1% Øvrige 357,4-1, ,4% ,1% 544,9 20, ,8% ,0 0,1% i forhold til bevillinger 59 Det skattefinansierede resultat er i forringet med DKK 10 mio. i forhold til det korrigerede budget. 60 Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udviser et merforbrug på DKK 20,6 mio. svarende til 3,9 % af det korrigerede budget. 61 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største bevillingsafvigelser (målt i DKK pr. indbygger) i. 148

14 Beløb i mio.dkk Dronninglund Kommune Beløb pr. indbygger (DKK) bevilling Bevilling bevilling Pct. 1) Ældreområdet 103,7 7, ,5% 2) Sygedagpenge 18,8 3, ,3% 3) Voksne handicappede m.v. 31,7 2, ,8% 4) Lønpuljer 0,0 2, ,0% 5) Dagpasning (inkl. SFO) 66,4-2, ,2% Øvrige 324,3 7, ,4% 544,9 20, ,9% Udvikling i perioden fra 2004 til 62 Af sammendraget nedenfor fremgår udviklingen i regnskabstal pr. indbygger for Dronninglund Kommune samt landsgennemsnittet for Kommuner (ekskl. København/Frederiksberg og Bornholm) for perioden fra 2004 til. Indekstal er beregnet på grundlag af regnskabstal for (Beløb i TDKK) 2004 Dronninglund Kommune Indeks Indeks 2004 Landsgennemsnit Indeks Indeks sopgørelse Skattefinansieret område Skatter 26,3 26,1 25,3 99,2 96,2 29,8 30,4 30,5 102,0 102,3 Tilskud og udligning 6,4 8,0 10,1 125,0 157,8 5,4 5,9 7,4 109,3 137,0 Indtægter 32,7 34,1 35,4 104,3 108,3 35,2 36,3 37,9 103,1 107,7 Driftsudgifter -32,9-34,7-35,8 105,5 108,8-34,4-35,9-37,0 104,4 107,6 Renter 0,0-0,1-0, ,3 0,1-0,1 7,7-7,7 Resultat af ordinær drift -0,2-0,7-0,6 2,1 0,5 0,8 Anlægsudgifter -1,1-1,0-0,4 90,9 36,4-2,0-1,9-2,2 95,0 110,0 Jordforsyning 0,1 0,3 0,0 300,0 0,0 0,3 0,4 0,8 133,3 266,7 Resultat af skattefinansieret virksomhed -1,2-1,4-1,0 0,4-1,0-0,6 Brugerfinansieret område Driftsudgifter 0,6 0,5 0,5 83,3 83,3 0,8 0,7 0,6 87,5 75,0 Anlægsudgifter -0,5-0,5-0,3 100,0 60,0-0,6-0,7-0,5 116,7 83,3 Resultat af brugerfinansieret virksomhed 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 Resultat i alt -1,1-1,4-0,8 0,6-1,0-0,5 63 Kommunens indtægter pr. indbygger er i forhold til steget med TDKK 1,3 svarende til 3,8 %. Driftsudgifterne er steget med TDKK 1,1 (3,3 %). 64 På landsplan har der i været en stigning i indtægterne på 4,4 % og en stigning i driftsudgifterne på 3,0 %. 65 Resultat af ordinær drift pr. indbygger er på TDKK -0,6 (mod TDKK -0,7 i og TDKK -0,2 i 2004), hvilket er TDKK 1,4 lavere end landsgennemsnittet. Dronninglund Kommune har i til gengæld færre (TDKK 1,0) anlægsudgifter. 66 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største ændringer i udgiftsniveauet (målt i DKK pr. indbygger) i forhold til. 149

15 Dronninglund Kommune Ændring Pct. Landsgennemsnit Ændring Pct. 1) Sygedagpenge ,4% ,8% 2) Ældreområdet ,5% ,5% 3) Kontanthjælp og aktivering ,9% ,3% 4) Førtidspension ,7% ,8% 5) Administration ,7% ,1% Øvrige ,8% ,0% ,3% ,0% Omkostningsbaseret resultat 67 Nedenfor er vist resultatopgørelse for Dronninglund Kommune for og. mio.dkk mio.dkk Skattefinansieret område Skatter 397,2 384,7 Tilskud og udligning 122,1 154,6 Statsrefusion og tilskud 98,2 94,2 Mellemkommunale indtægter 34,1 22,6 Indtægter i øvrigt 71,6 83,8 Indtægter 723,2 739,9 Løn og gager -358,5-362,6 Varekøb og tjenesteydelser -137,5-128,0 Betalinger t. stat/kommuner -47,1-56,1 Tilskud og overførsler -199,4-205,1 Aktiverede drifts- og anlægsudgifter m.v. 12,3 0,9 Afskrivninger -6,9-6,1 Pensionshensættelser o.a. reguleringer 5,4-4,2 Resultat før finansielle poster -8,5-21,3 Finansposter -1,9-3,5 Resultat af det skattefinansierede område -10,4-24,8 Brugerfinansieret område Indtægter 24,9 26,9 Løn og gager -3,4-3,7 Varekøb og tjenesteydelser -22,0-19,6 Aktiverede drifts- og anlægsudgifter m.v. 7,9-5,4 Afskrivninger -6,9-6,8 Resultat før finansielle poster 0,6-8,6 Finansposter 0,0 0,1 Resultat af det brugerfinansierede område 0,6-8,5 Resultat i alt -9,8-33,3 150

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere