Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronninglund Kommune"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen Næstved Telefon Telefax Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab for PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til regnskab Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 Konklusion på den udførte revision 3-5 Revisionens bemærkninger 6 Særlige forhold 7-8 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 9-34 Hovedtal for kommunens økonomi Analyse af udgiftsområderne i Dronninglund Kommune Andre ydelser 50 Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 51 Afslutning 52 Bilag 1: Hoved- og nøgletal for Dronninglund Kommune Bilag 2: Oversigter Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskab. et udviser et udgiftsbaseret resultat på DKK -11,7 mio, et omkostningsbaseret resultat på DKK -23,7 mio. og en egenkapital på DKK 49,5 mio. 2 Vi henviser til vores redegørelse om revisionens udførelse og omfang i vores tilbud af 12. oktober Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper. Konklusion på den udførte revision 3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 4 Vi har forsynet årsregnskabet for med følgende revisionspåtegning: Til Kommunalbestyrelsen i Dronninglund Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Dronninglund Kommune for regnskabsåret 1. januar december omfattende udgiftsregnskab (regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, regnskabsoversigt, bemærkninger til regnskabet og oversigt over anlægsregnskaber, der ikke er aflagt særskilt regnskab for), 137

3 omkostningsregnskab (anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, omregningstabel, anlægsoversigt og fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser) samt personaleoversigt, redegørelse for udførelse af opgaver for andre myndigheder og redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, bestemmelserne i Lov om Kommunernes Styrelse og Dronninglund Kommunes revisionsregulativ. Danske revisionsstandarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen til årsregnskabet, der afgives senest medio august Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 138

4 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, herunder bestemmelserne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at kommunen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionens bemærkninger 6 Resultatopgørelsen i Dronninglund Kommunens årsregnskab for udviser et resultat på DKK 23,7 mio. Heri er fejlagtigt ikke medtaget anlægsudgifter, og det korrekte resultat er DKK 33,4 mio., jf. resultatopgørelse i bilag 1 til beretningen. Den tilsyneladende sammenhæng mellem omkostningsbaseret resultat (resultatopgørelse) og udgiftsbaseret resultat (regnskabsopgørelse) i kommunens årsregnskab skyldes en fortegnsfejl i summen for aktiverede anskaffelser (art. 0.0). Beløbet i kommunens regnskab på DKK 4,6 mio. skulle have været DKK -4,6 mio. Særlige forhold Revisionsmæssige forhold 7 Ingen. smæssige forhold 8 Ingen. Redegørelse for den udførte revision med kommentarer Revisionens formål 9 Revisionen, der er foretaget i årets løb og i tilknytning til regnskabsafslutningen, er udført i overensstemmelse med lovgivningen for statsautoriserede revisorer, god offentlig revisionsskik, styrelseslovens bestemmelser om revision samt gældende bestemmelser i kommunens revisionsregulativ. 10 Revisionens formål har været at foretage gennemgang af bevillingskontrol og kontrol af regnskabets rigtighed, herunder: 139

5 Hvorvidt økonomiske dispositioner er foretaget i henhold til opstillede regler herfor. Om regnskabet, herunder specialopgørelser og -indberetninger m.v., giver et retvisende billede af den samlede økonomiske forvaltning. Om dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love, regler og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vurdering af regnskabsføring og etablerede forretningsgange med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende og tilgodeser hensynet til en hensigtsmæssig forvaltning og administration. Revisionens omfang og udførelse 11 Revisionen har omfattet alle under kommunalbestyrelsen hørende regnskabsområder, herunder anlægsregnskaber, virksomheder, institutioner, fonde og legater o.l., hvor kommunen er regnskabsførende. 12 Konkrete revisionshandlinger er foretaget ved stikprøver i det omfang, vi har skønnet det forsvarligt. Vi redegør ikke specifikt for alle revisionshandlinger foretaget for enkeltområder. Det kan dog anføres, at vi har gennemgået følgende: Anlægsregnskaber 13 Vi har som en integreret del af årsregnskabsrevisionen stikprøvevis revideret kommunens anlægsregnskaber og har endvidere revideret og påtegnet regnskaberne i det omfang, det har været påkrævet. Beholdningseftersyn 14 Vi har foretaget 2 uanmeldte beholdningseftersyn. I forbindelse med eftersynet er det påset, at kommunens let realisable aktiver er korrekt registreret og i overensstemmelse med oplysninger fra pengeinstitutter m.v. Forvaltningsrevision 15 Vi har som led i den afsluttende revision af årsregnskabet foretaget en overordnet analyse af kommunens årsregnskab med henblik på at afdække områder med væsentlige afvigelser i forhold til landsgennemsnittet, jf. analyse af udgiftsområderne i Dronninglund Kommune nedenfor. Løn- og personalesager 16 Vi har revideret løn- og personalesager på udvalgte områder. Det er herunder efterprøvet, at lønninger og vederlag m.v. har haft hjemmel i godkendte budgetter og normeringer. Det er endvidere kontrolleret, at der foreligger betryggende forretningsgange på lønområdet, samt at gældende love, aftaler, overenskomster og vedtægter m.v. overholdes. 140

6 Sociale områder med statsrefusion 17 Vi har i overensstemmelse med ressortministeriernes retningslinier herfor foretaget en gennemgang af sagsbehandlingen samt revideret et antal sager inden for hvert enkelt hovedområde, hvor der foretages personbogføring. Refusionsregnskaber, opgørelser og projektregnskaber 18 Vi har, i det omfang de er blevet forelagt os, revideret refusionsregnskaber, opgørelser og projektregnskaber m.v., der er udarbejdet på foranledning af eksterne myndigheder o.l., samt hvor der i øvrigt foreligger særlige bestemmelser om revision. smæssig registrering 19 Vi har påset, at forvaltning og regnskabsmæssig registrering sker under iagttagelse af gældende love og bestemmelser, indgåede kontrakter og overenskomster, lønaftaler, styrelsesvedtægter, kommunens budget- og regnskabsregulativ samt andre af kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller stående udvalg trufne beslutninger. 20 Vi har efterprøvet, om indtægter og udgifter har grundlag i beslutninger, og bevillinger er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Forretningsgange m.v. 21 Vi har under den løbende revision efterprøvet, om forretningsgange, interne instrukser, sagsbehandling og anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 22 Kommunedatas revisor, der gennemgår Kommunedatas generelle edb-kontroller, har fremsendt erklæring om gennemgang af generelle edb-kontroller, hvoraf det fremgår, at dette ikke har givet anledning til bemærkninger. Overholdelse af regelsæt 23 Vi har efterprøvet, om regnskabsføringen sker på en omhyggelig og betryggende måde og i henhold til regnskabsbestemmelserne, der er fastsat i kommunens budget - og regnskabsregulativ samt Indenrigsministeriets Budget- og ssystem. 24 Vi har i forbindelse med revisionsarbejdet efterprøvet interne kontrolprocedurer, herunder om bogføring foretages med nødvendig akkuratesse vedrørende dokumentation i form af bilag, anvisning og attestation, kontering, afstemningsprocedurer, edb-behandling og arkivering. sbemærkninger, obligatoriske bilag m.v. 25 Vi har påset, at regnskabet med tilhørende bemærkninger og obligatoriske bilag er udarbejdet på grundlag af bogføringen og er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. 26 Vi har foretaget vurdering af, om regnskabet indeholder nødvendige oplysninger til bedømmelse af anvendelsen af kommunens bevillinger vedrørende regnskabsåret. 141

7 27 Vores gennemgang har omfattet alle områder inden for kommunens regnskabsvæsen, regnskabets oversigter over udgifter og indtægter, omkostningsregnskab samt balance, herunder selvstændigt bogførende og registrerende institutioner og forvaltninger, der ejes og / eller drives af kommunen. 28 Vi har kontrolleret afstemninger, tilstedeværelse, værdiansættelse og ejendomsret vedrørende de bogførte aktiver. 29 Vi har påset, at gældsposter og andre forpligtelser er afstemt og korrekt medtaget i balancen, således at regnskabet giver udtryk for kommunens finansielle stilling ved årets udgang, opgjort i henhold til gældende regnskabsbestemmelser. 30 Vi har gennemgået besvarelser af tidligere fremsatte revisionsbemærkninger. Det er påset, at kommunalbestyrelsens afgørelser med hensyn til fremkomne bemærkninger er iagttaget. Risikovurdering 31 Revisionen er som anført foretaget ved stikprøver, og omfang og arten heraf beror på en vurdering af væsentlighed og risiko. 32 Ved vores vurdering af risiko for væsentlige fejl i de enkelte regnskabsposter er anvendt et væsentlighedskriterie, der er fastlagt på basis af vores kendskab til revision af kommunale regnskaber, interessegrupper samt offentlige ønsker og krav i øvrigt. 33 Målet har primært været at afdække væsentlige fejl eller brist i forretningsgange m.v. vedrørende den økonomiske forvaltning, regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Hensigten med risikovurderingen er således at søge den samlede revisionsindsats placeret på de væsentligste regnskabsområder for dermed at opnå størst mulig sikkerhed for regnskabets rigtighed og administrationens forsvarlighed. 34 Revisionen udføres således ikke specielt med henblik på at afdække enkeltstående ekspeditionsfejl eller uregelmæssigheder. Selv med en betydelig revisionsindsats vil der ikke være garanti for, at sådanne fejl og uregelmæssigheder ikke kan forekomme. Det bedste værn herimod er de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger, som vi periodisk vurderer og efterprøver. Forretningsgange, kassekontrol m.v. er for disse områder nærmere fastsat i kommunens budget- og regnskabsregulativ. Hovedtal for kommunens økonomi Konklusion 35 I det følgende gennemgås kommunens økonomiske nøgletal på overordnet niveau. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag

8 (drift) 36 Dronninglund Kommune har i haft et underskud på det skattefinansierede område på DKK 15,5 mio. mod et oprindeligt budgetteret underskud på DKK 0,2 mio. og et korrigeret budget på DKK -5,5 mio., jf. nedenstående sammendrag. (Beløb i mio.dkk) Budget Tillægsbevillinger Bevilling bevilling Pct. budget Pct. sopgørelse Skattefinansieret område Skatter 384,4 0,1 384,5 384,7 0,2 0,0% 0,3 0,1% Tilskud og udligning 149,3 0,0 149,3 154,5 5,2 3,5% 5,2 3,5% Indtægter 533,7 0,1 533,8 539,2 5,4 1,0% 5,5 1,0% Driftsudgifter -524,7 0,4-524,3-544,9-20,6 3,9% -20,2 3,8% Renter -1,2-0,4-1,6-3,5-1,9 116,9% -2,3 200,5% Resultat af ordinær drift 7,8 0,1 7,9-9,2-17,1-17,0 Anlægsudgifter -7,9-1,2-9,1-5,5 3,6-39,6% 2,4-30,7% Jordforsyning -0,1-4,2-4,3-0,8 3,5-81,2% -0,7 1013,3% Resultat af skattefinansieret virksomhed -0,2-5,3-5,5-15,5-10,0-15,3 Brugerfinansieret område Driftsudgifter 8,0 0,3 8,3 7,1-1,2-14,1% -0,9-11,3% Anlægsudgifter -8,2-1,4-9,6-3,3 6,3-65,3% 4,9-59,2% Resultat af brugerfinansieret virksomhed -0,2-1,1-1,3 3,8 5,1 4,0 Resultat i alt -0,4-6,4-6,8-11,7-4,9-11,3 37 Afvigelsen på DKK -15,3 mio. i forhold til det oprindelige budget kan henføres til: (1) øgede indtægter (inkl. renter) (DKK 3,2 mio, svarende til 0,6 %) 1, (2) øgede driftsudgifter på DKK 20,2 mio, svarende til 3,8 % (merforbrug på 0,1 % på landsplan) som følge af et merforbrug på serviceområdet på 3,7 % (landsplan merforbrug på 0,2 %) og et merforbrug vedrørende indkomstoverførsler på 4,5 % (landsplan mindreforbrug på 0,3 %) samt (3) en lavere anlægsaktivitet (DKK 1,7 mio. inkl. jordforsyning). 38 I forhold til det korrigerede budget er resultatet på det skattefinansierede område forringet med DKK 10,0 mio. som følge af: (1) øgede indtægter (inkl. renter) (DKK 3,5 mio.) 1, (2) merforbrug på driftsudgifterne på DKK 20,6 mio., samt (3) et mindreforbrug på anlægsområdet på DKK 7,1 mio. 1 Afvigelsen skyldes primært, at der som led i kommunalreformen er foretaget en ændring af finansieringen af momsudligningen, idet de hidtidige kommunale bidrag fra 2007 erstattes af en modregning i bloktilskuddet. I forbindelse med denne omlægning er kommunernes bidrag i 1. kvartal 2007 vedrørende bortfaldet, idet der i stedet foretages modregning i bloktilskud i

9 Udvikling (drift) 39 Kommunens indtægter (pr. indbygger) er steget med 3,8 % i forhold til (landsplan 4,4 %), mens driftsudgifterne er steget med 3,3 % (landsplan 3,0 %), hvilket skyldes en stigning i serviceudgifterne på 2,6 % (landsplan 2,6 %) og en stigning i indkomstoverførsler på 6,4 % (landsplan 5,0 %). 40 Det ordinære driftsresultat er DKK 1,4 mio. højere end og udgør i DKK -9,2 mio. Likviditet 41 Der har i været en positiv likviditetsforskydning på DKK 1,8 mio., men kommunens likvide aktiver er under landsgennemsnittet. Likvide aktiver udgør -1,8 % af driftsudgifterne mod 5,3 % på landsplan. Målt på den kortfristede formue er kommunens likviditetsberedskab faldende og under landsgennemsnittet. Den kortfristede formue udgør således -6,0 % af driftsudgifterne mod 12,9 % på landsplan. 42 Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen (TDKK 0,5 pr. indbygger) er uændret i forhold til (TDKK 0,5 pr. indbygger) og under landsgennemsnittet (TDKK 4,0 pr. indbygger). 43 Årets ordinære driftsresultat med fradrag af årets afdrag på lån samt den kontante (ikke lånefinansierede) del af anlægsudgifterne er et centralt nøgletal for kommunens likviditet. Nøgletallet er ikke påvirket af udsving i finansforskydninger, og resultatet fra forsyningsområdet og nøgletallet bør som udgangspunkt være positivt. 44 Dette nøgletal er for Dronninglund Kommune DKK -9,6 mio i. Kommunens ordinære driftsresultat har således ikke været tilstrækkeligt til at dække afdrag på lån og kontante anlægsudgifter. 45 Nedenfor er vist de væsentligste likviditetsnøgletal for Dronninglund Kommune og landsgennemsnittet. (Beløb i TDKK) Dronninglund Kommune Ændring i forhold til Landsgennemsnit Ændring i forhold til Ordinært driftsresultat minus kontante anlægsudg. og afdrag på gæld, -1,8-0,6 1,2-1,2-1,3-0,1 Likviditetsforskydning, pr. indbygger -0,2 0,1 0,3-0,4-0,5-0,1 Likvide aktiver, pr. indbygger -0,8-0,6 0,2 2,5 2,0-0,5 Likvide aktiver i pct. af driftsudgifter -2,2% -1,8% 0,4% 7,0% 5,3% -1,7% Gns. likviditet pr. indbygger 0,5 0,5 0,0 4,8 4,0-0,8 Kortfristet formue i pct. af driftsudgifter -5,0% -6,0% -1,0% 12,5% 12,9% 0,4% 144

10 Lånoptagelse 46 Dronninglund Kommunes langfristede gæld pr. indbygger (TDKK 4,7) ligger TDKK 7,9 under landsgennemsnittet. Den gæld, der skal betales af det skattefinansierede område (TDKK 3,5), er TDKK 4,8 under landsgennemsnittet. Analyse af udgiftsområderne i Dronninglund Kommune 47 Nedenfor er vist en oversigt over de 10 områder, hvor udgiftsniveauet for Dronninglund Kommune afviger mest (i DKK pr. indbygger) i forhold til landsgennemsnittet. (Beløb i DKK) landsplan Diff. Pct. landsplan Diff. Pct. 1) Ældreområdet ,0% ,0% 2) Bolig, fritid og miljø ,3% ,4% 3) Sygedagpenge ,8% ,3% 4) Folkeskolen ,1% ,3% 5) Boligstøtte ,3% ,4% 6) Kultur ,9% ,9% 7) Sårbare børn og unge ,1% ,1% 8) Dagpasning (inkl. SFO) ,7% ,2% 9) Kontanthjælp og aktivering ,4% ,4% 10) Administration ,0% ,5% Øvrige ,4% ,7% ,4% ,2% 48 Det ses af ovenstående sammendrag, at udgiftsniveauet i Dronninglund Kommune generelt er 3,2 % lavere end landsgennemsnittet, samt at udgiftsniveauet i Dronninglund Kommune på 3 af de 10 områder med de væsentligste afvigelser er højere end landsgennemsnittet og lavere på de resterende 7 områder. 49 Nedenfor er opsummeret de afvigelser i forhold til budget og bevillinger for samt ændringer i udgiftsniveauet i forhold til, der er omtalt i bilag 1. Herudover er medtaget de ovenfor anførte forskelle i udgiftsniveauet i forhold til landsgennemsnittet. 145

11 (Beløb i DKK pr. indbygger) Oprindeligt budget budget 1) Pct. Pct. landsplan Korrigeret budget Udvikling fra til bevilling 1) Pct. Ændring Pct. Pct. landsplan Niveau Diff. i forhold til landsplan Pct. Bolig, fritid og miljø ,0% -8,1% ,4% Folkeskolen ,3% Kultur ,9% Dagpasning (inkl. SFO) ,2% ,2% Sårbare børn og unge ,1% 3,2% ,1% Ældreområdet ,1% 2,4% 478 7,5% 292 4,5% 4,5% ,0% Voksne handicappede m.v ,6% 5,5% 169 8,8% Lønpuljer ,0% Administration ,7% -4,1% ,5% Kontanthjælp og aktivering ,9% -4,3% ,4% Sygedagpenge ,8% 10,5% ,3% ,4% 6,8% ,3% Førtidspension ,7% 9,8% Boligstøtte ,4% Øvrige ,4% -1,1% 496 2,4% 747 3,8% 4,0% 300 3,7% ,8% 0,0% ,9% ,3% 3,0% ,2% 1) + = merforbrug / - = mindreforbrug. Andre ydelser 50 Oversigt over særlige opgørelser m. v. samt særskilt rekvirerede ydelser: Ingen. Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 51 Revisionen for regnskabsåret har ikke givet anledning til bemærkninger, der har nødvendiggjort en opfølgning i. Afslutning 52 I henhold til bekendtgørelsen om statsautoriserede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Næstved, den 15. august 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Henrik Black Petersen statsautoriseret revisor Henrik Pedersen statsautoriseret revisor 146

12 Bilag 1: Hoved- og nøgletal for Dronninglund Kommune Drift 53 Til bedømmelse af årets regnskabsresultat i forhold til oprindeligt og korrigeret budget - budget inkl. tillægsbevillinger og budgetomplaceringer - har vi udarbejdet følgende sammendrag. (Beløb i mio.dkk) Budget Tillægsbevillinger Bevilling bevilling Pct. budget Pct. sopgørelse Skattefinansieret område Skatter 384,4 0,1 384,5 384,7 0,2 0,0% 0,3 0,1% Tilskud og udligning 149,3 0,0 149,3 154,5 5,2 3,5% 5,2 3,5% Indtægter 533,7 0,1 533,8 539,2 5,4 1,0% 5,5 1,0% Driftsudgifter -524,7 0,4-524,3-544,9-20,6 3,9% -20,2 3,8% Renter -1,2-0,4-1,6-3,5-1,9 116,9% -2,3 200,5% Resultat af ordinær drift 7,8 0,1 7,9-9,2-17,1-17,0 Anlægsudgifter -7,9-1,2-9,1-5,5 3,6-39,6% 2,4-30,7% Jordforsyning -0,1-4,2-4,3-0,8 3,5-81,2% -0,7 1013,3% Resultat af skattefinansieret virksomhed -0,2-5,3-5,5-15,5-10,0-15,3 Brugerfinansieret område Driftsudgifter 8,0 0,3 8,3 7,1-1,2-14,1% -0,9-11,3% Anlægsudgifter -8,2-1,4-9,6-3,3 6,3-65,3% 4,9-59,2% Resultat af brugerfinansieret virksomhed -0,2-1,1-1,3 3,8 5,1 4,0 Resultat i alt -0,4-6,4-6,8-11,7-4,9-11,3 i forhold til oprindeligt budget 54 Det skattefinansierede resultat er DKK 15,3 mio. lavere end det oprindelige budget, hvilket kan forklares med: (1) flere indtægter (inkl. renter) (netto DKK 3,2 mio.), (2) merforbrug på driftsudgifterne (DKK 20,2 mio.), og (3) en lavere anlægsaktivitet (inkl. jordforsyning) (DKK 1,7 mio.). 55 Målt pr. indbygger har Dronninglund Kommune i haft et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på DKK (3,8 %), heraf et merforbrug på DKK (3,7 %) vedr. serviceområdet og et merforbrug DKK 259 (4,5 %) vedr. indkomstoverførsler. 56 På landsplan har der i været et merforbrug på DKK 38 (0,1 %), der består af et merforbrug på DKK 58 (0,2 %) vedr. serviceområdet og et mindreforbrug på DKK 20 (- 0,3 %) vedr. indkomstoverførsler. 57 I nedenstående skema er afvigelserne i nettodriftsudgifterne specificeret på de forskellige områder for kommunen henholdsvis landsgennemsnittet (områdeopdelingen følger ikke kommunens opdeling i bevillingsområder). 147

13 Beløb i mio.dkk budget Dronninglund Kommune Budget budget Pct. Beløb pr. indbygger (DKK) Budget Landsgennemsnit budget Pct. Service Bolig, fritid og miljø 15,9 2, ,0% ,1% Trafik 16,0-1, ,7% ,7% Folkeskolen 101,7 1, ,0% ,6% Specialundervisning, ungdomsskoler og faglige uddannelser 20,8 2, ,6% ,0% Kultur 13,8-0, ,5% ,4% Dagpasning (inkl. SFO) 66,4-2, ,0% ,4% Sårbare børn og unge 17,4 3, ,1% ,2% Ældreområdet 103,7 7, ,1% ,4% Voksne handicappede m.v. 31,7 2, ,6% ,5% Sundhedsudgifter 2,9 0, ,5% ,4% Andre arbejdsmarjedsforanstaltninger 8,0-0, ,9% ,8% Lønpuljer 0,0-2, ,0% ,0% Administration 59,1 7, ,2% ,4% 457,4 20, ,7% ,1% Indkomstoverførsler Kontanthjælp og aktivering 13,4-5, ,5% ,5% Sygedagpenge 18,8 4, ,8% ,5% Fleksjob og ledighedsydelse 7,9-0, ,8% ,1% Førtidspension 41,0 0, ,2% ,0% Revalidering 0,8 0, ,9% ,5% Integration -0,6-0, ,0% ,0% Boligstøtte 6,1-0, ,7% ,6% Erhvervsgrundskoler (specialundervisn.) 0,1 0, ,0% ,3% 87,5-0, ,5% ,2% Nettodriftsudgifter i alt 544,9 20, ,8% ,1% Udgifter til pleje og omsorg af voksne handicappede indgår under ældreområdet 58 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største budgetafvigelser (målt i DKK pr. indbygger) i sammenholdt med landsgennemsnittet. Beløb i mio.dkk budget Dronninglund Kommune Budget budget Pct. Beløb pr. indbygger (DKK) Budget Landsgennemsnit budget Pct. 1) Ældreområdet 103,7 7, ,1% ,4% 2) Sygedagpenge 18,8 4, ,8% ,5% 3) Sårbare børn og unge 17,4 3, ,1% ,2% 4) Voksne handicappede m.v. 31,7 2, ,6% ,5% 5) Bolig, fritid og miljø 15,9 2, ,0% ,1% Øvrige 357,4-1, ,4% ,1% 544,9 20, ,8% ,0 0,1% i forhold til bevillinger 59 Det skattefinansierede resultat er i forringet med DKK 10 mio. i forhold til det korrigerede budget. 60 Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udviser et merforbrug på DKK 20,6 mio. svarende til 3,9 % af det korrigerede budget. 61 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største bevillingsafvigelser (målt i DKK pr. indbygger) i. 148

14 Beløb i mio.dkk Dronninglund Kommune Beløb pr. indbygger (DKK) bevilling Bevilling bevilling Pct. 1) Ældreområdet 103,7 7, ,5% 2) Sygedagpenge 18,8 3, ,3% 3) Voksne handicappede m.v. 31,7 2, ,8% 4) Lønpuljer 0,0 2, ,0% 5) Dagpasning (inkl. SFO) 66,4-2, ,2% Øvrige 324,3 7, ,4% 544,9 20, ,9% Udvikling i perioden fra 2004 til 62 Af sammendraget nedenfor fremgår udviklingen i regnskabstal pr. indbygger for Dronninglund Kommune samt landsgennemsnittet for Kommuner (ekskl. København/Frederiksberg og Bornholm) for perioden fra 2004 til. Indekstal er beregnet på grundlag af regnskabstal for (Beløb i TDKK) 2004 Dronninglund Kommune Indeks Indeks 2004 Landsgennemsnit Indeks Indeks sopgørelse Skattefinansieret område Skatter 26,3 26,1 25,3 99,2 96,2 29,8 30,4 30,5 102,0 102,3 Tilskud og udligning 6,4 8,0 10,1 125,0 157,8 5,4 5,9 7,4 109,3 137,0 Indtægter 32,7 34,1 35,4 104,3 108,3 35,2 36,3 37,9 103,1 107,7 Driftsudgifter -32,9-34,7-35,8 105,5 108,8-34,4-35,9-37,0 104,4 107,6 Renter 0,0-0,1-0, ,3 0,1-0,1 7,7-7,7 Resultat af ordinær drift -0,2-0,7-0,6 2,1 0,5 0,8 Anlægsudgifter -1,1-1,0-0,4 90,9 36,4-2,0-1,9-2,2 95,0 110,0 Jordforsyning 0,1 0,3 0,0 300,0 0,0 0,3 0,4 0,8 133,3 266,7 Resultat af skattefinansieret virksomhed -1,2-1,4-1,0 0,4-1,0-0,6 Brugerfinansieret område Driftsudgifter 0,6 0,5 0,5 83,3 83,3 0,8 0,7 0,6 87,5 75,0 Anlægsudgifter -0,5-0,5-0,3 100,0 60,0-0,6-0,7-0,5 116,7 83,3 Resultat af brugerfinansieret virksomhed 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 Resultat i alt -1,1-1,4-0,8 0,6-1,0-0,5 63 Kommunens indtægter pr. indbygger er i forhold til steget med TDKK 1,3 svarende til 3,8 %. Driftsudgifterne er steget med TDKK 1,1 (3,3 %). 64 På landsplan har der i været en stigning i indtægterne på 4,4 % og en stigning i driftsudgifterne på 3,0 %. 65 Resultat af ordinær drift pr. indbygger er på TDKK -0,6 (mod TDKK -0,7 i og TDKK -0,2 i 2004), hvilket er TDKK 1,4 lavere end landsgennemsnittet. Dronninglund Kommune har i til gengæld færre (TDKK 1,0) anlægsudgifter. 66 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største ændringer i udgiftsniveauet (målt i DKK pr. indbygger) i forhold til. 149

15 Dronninglund Kommune Ændring Pct. Landsgennemsnit Ændring Pct. 1) Sygedagpenge ,4% ,8% 2) Ældreområdet ,5% ,5% 3) Kontanthjælp og aktivering ,9% ,3% 4) Førtidspension ,7% ,8% 5) Administration ,7% ,1% Øvrige ,8% ,0% ,3% ,0% Omkostningsbaseret resultat 67 Nedenfor er vist resultatopgørelse for Dronninglund Kommune for og. mio.dkk mio.dkk Skattefinansieret område Skatter 397,2 384,7 Tilskud og udligning 122,1 154,6 Statsrefusion og tilskud 98,2 94,2 Mellemkommunale indtægter 34,1 22,6 Indtægter i øvrigt 71,6 83,8 Indtægter 723,2 739,9 Løn og gager -358,5-362,6 Varekøb og tjenesteydelser -137,5-128,0 Betalinger t. stat/kommuner -47,1-56,1 Tilskud og overførsler -199,4-205,1 Aktiverede drifts- og anlægsudgifter m.v. 12,3 0,9 Afskrivninger -6,9-6,1 Pensionshensættelser o.a. reguleringer 5,4-4,2 Resultat før finansielle poster -8,5-21,3 Finansposter -1,9-3,5 Resultat af det skattefinansierede område -10,4-24,8 Brugerfinansieret område Indtægter 24,9 26,9 Løn og gager -3,4-3,7 Varekøb og tjenesteydelser -22,0-19,6 Aktiverede drifts- og anlægsudgifter m.v. 7,9-5,4 Afskrivninger -6,9-6,8 Resultat før finansielle poster 0,6-8,6 Finansposter 0,0 0,1 Resultat af det brugerfinansierede område 0,6-8,5 Resultat i alt -9,8-33,3 150

16 68 I forhold til det udgiftsbaserede resultat på det skattefinansierede område (DKK - 15,5 mio.) er det omkostningsbaserede resultat forringet med DKK 9,3 mio., hvilket skyldes, at der er foretaget afskrivninger for DKK 6,0 mio., aktiveret fysiske aktiver for DKK 0,9 mio. samt foretaget regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner og tilbageførsel af afdragsdelen på leasingydelser og øvrige reguleringer for DKK 4,2 mio. Likviditet 69 Som følge af årets (udgiftsbaserede) resultat på DKK -15,5 mio. på det skattefinansierede område, årets resultat på det brugerfinansierede område på DKK 3,8 mio., årets nettolånoptagelse på DKK 8,4 mio. samt finansforskydninger m.v. på DKK 5,1 mio. er likvide aktiver forbedret med DKK 1,8 mio. i forhold til. 70 Nedenfor er vist en finansieringsoversigt for Dronninglund Kommune. Budget Tillægsbevillinger Dronninglund Kommune (Beløb i mio.dkk) Bevilling bevilling Pct. budget Pct. Pr. indbygger (Beløb i TDKK) Landsgennem-snit Finansieringsoversigt Nettoanlægsudgifter, skatte- og brugerfinansieret virksomhed -16,1-2,6-18,7-8,8 9,9-52,9% 7,3-45,3% -0,6-2,7 2,1 Lånoptagelse 6,3 0,0 6,3 13,1 6,8 107,9% 6,8 107,9% 0,9 1,4-0,5 Likviditetseffekt fra anlægsaktiviteter og låntagning -9,8-2,6-12,4 4,3 16,7 14,1 0,3-1,3 1,6 Driftsresultat, skattefinansieret virksomhed 7,8 0,1 7,9-9,2-17,1-17,0-0,6 0,8-1,4 Afdrag på lån -4,1 0,1-4,0-4,7-0,7 17,5% -0,6 14,6% -0,3-0,8 0,5 Ordinært driftsresultat minus afdrag på gæld og kontante anlægsudgifter -6,1-2,4-8,5-9,6-1,1-3,5-0,6-1,3 0,7 Jordforsyning -0,1-4,2-4,3-0,8 3,5-81,4% -0,7 700,0% -0,1 0,8-0,9 Driftsresultat, brugerfinansieret virksomhed 8,0 0,3 8,3 7,1-1,2-0,9 0,5 0,6-0,1 Finansforskydninger -0,3 0,1-0,2 5,1 5,3 5,4 0,3-0,6 0,9 Ændring af likvide aktiver 1,5-6,2-4,7 1,8 6,5 0,3 0,1-0,5 0,6 Diff. 71 Det ses af finansieringsoversigten, at årets likviditetsforskydning pr. indbygger er TDKK 0,6 højere end landsgennemsnittet, primært som følge af: (1) et lavere driftsresultat på det skattefinansierede område (TDKK -1,4) (2) en mindre likviditetsbelastning fra anlægsaktiviteter (inkl. jordforsyning) og låneaktiviteter (lånoptagelse og afdrag) (TDKK 1,2) samt (3) en lavere pengebinding i kortfristede nettoaktiver (finansforskydninger) (TDKK 0,9). 72 Af nedenstående oversigt fremgår de væsentligste likviditetsnøgletal for Dronninglund Kommune og landsgennemsnittet. 151

17 (Beløb i TDKK) Dronninglund Kommune Ændring i forhold til Landsgennemsnit forhold til Ændring i Ordinært driftsresultat minus kontante anlægsudg. og afdrag på gæld, -1,8-0,6 1,2-1,2-1,3-0,1 Likviditetsforskydning, pr. indbygger -0,2 0,1 0,3-0,4-0,5-0,1 Likvide aktiver, pr. indbygger -0,8-0,6 0,2 2,5 2,0-0,5 Likvide aktiver i pct. af driftsudgifter -2,2% -1,8% 0,4% 7,0% 5,3% -1,7% Gns. likviditet pr. indbygger 0,5 0,5 0,0 4,8 4,0-0,8 Kortfristet formue i pct. af driftsudgifter -5,0% -6,0% -1,0% 12,5% 12,9% 0,4% 73 Det ses, at der har været en positiv likviditetsforskydning, men at kommunens likvide aktiver er under landsgennemsnittet. 74 Den gennemsnitlige likviditet opgjort over en 12 måneders periode efter Indenrigsog Sundhedsministeriets kassekreditregel er uændret og under landsgennemsnittet. 75 Målt på den kortfristede formue er kommunens likviditetsberedskab faldende og under landsgennemsnittet. Lånoptagelse 76 Dronninglund Kommune har i optaget lån for DKK 13,1 mio. og afdraget lån for DKK 4,7 mio. 77 Dronninglund Kommunes langfristede gæld pr. indbygger ligger TDKK 7,9 under landsgennemsnittet. Den gæld, der skal betales af det skattefinansierede område, se nedenstående sammendrag, er TDKK 4,8 under landsgennemsnittet. (Beløb i TDKK) Dronninglund Kommune Ændring i forhold til Landsgennemsnit forhold til Ændring i Langfristet gæld 4,2 4,7 11,9% 12,1 12,6 4,1% Langfristet gæld vedr. ældreboliger 0,0 0,0-2,9-3,2 10,3% Langfristet gæld excl. ældreboliger 4,2 4,7 11,9% 9,2 9,4 2,2% Mellemværende m. forsyningsområdet -0,1 0,1-200,0% 0,3 0,4 33,3% Grunde til videresalg -1,4-1,3-7,1% -1,5-1,5 0,0% Gæld, der skal finansieres af det skattefinansierede område 2,7 3,5 29,6% 8,0 8,3 3,8% Egenkapital 78 Som det fremgår af nedenstående sammendrag af kommunens balance, er egenkapitalen faldet med DKK 19,7 mio. i forhold til, hvilket kan forklares med årets udgiftsbaserede resultat på det skattefinansierede område på DKK -15,5 mio., reguleringer til omkostningsregnskabet (aktivering af og afskrivning på fysiske aktiver m.v.) på DKK - 21,6 mio. samt egenkapitalreguleringer på DKK 16,0 mio. 152

18 (Beløb i mio.dkk) Ændring i forhold til Pct. landsgns. Pr. indb. (beløb i TDKK) Niveau Aktiver Materielle anlægsaktiver 198,4 183,6-14,8-7,5% ,7% Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, netto 1,6 0,0-1,6-100,0% 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 4,5 21,4 16,9 375,6% ,9% Varebeholdninger / grunde til videresalg 20,7 18,7-2,0-9,7% ,2% Tilgodehavender -8,6-26,1-17,5 203,5% ,2% Værdipapirer 4,8 4,7-0,1-2,1% ,7% Likvide beholdninger -11,6-9,8 1,8-15,5% ,8% I alt 209,8 192,5-17,3-8,2% ,1% Passiver Balancekonto -97,3-100,3-3,0 3,1% ,0% Egenkapital fysiske aktiver 166,7 149,9-16,8-10,1% ,0% Egenkapital 69,3 49,6-19,7-28,4% ,8% Hensatte forpligtelser 45,7 50,6 4,9 10,7% ,3% Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, netto 0,0 0,8 0, ,5% Langfristede gældsforpligtelser 63,3 71,5 8,2 13,0% ,8% Nettogæld vedr. fonds, deposita m.v. -1,1-0,4 0,7-63,6% ,3% Korfristede gældsforpligtelser 32,6 20,4-12,2-37,4% ,7% I alt 209,8 192,5-17,3-8,2% ,1% 153

19 Bilag 2: Oversigter Afgivne revisionsberetninger 79 Der er i henhold til særlig lovgivning m.v. afgivet følgende revisionsberetninger: Det sociale område Kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet Integrationsområdet er, institutioner 80 Oversigt over reviderede og påtegnede regnskaber: Selvejende daginstitutioner Dronninglund Børnehave Hjallerup Børnehave Refusionsregnskaber m. v. 81 Oversigt over reviderede og påtegnede refusionsregnskaber m.v.: Slutafregning af Amtskommunal ejendomsskat m.v. Endelig restafregning af statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Endelig restafregning af refusion af udgifter til sociale ydelser Statsrefusion af udgifter vedrørende børneteater og opsøgende teater Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret Boliglån, løbende restrefusion 2. halvår Tilskud til drift af musikskoler Nedsættelse af den amtskommunale grundskyldspromille for produktionsjord Tilskud til computerudstyr til elever på 3. klassetrin Eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v. 82 Oversigt over reviderede og påtegnede eksterne regnskaber, opgørelser, erklæringer, projekter m.v.: Erklæringer Erklæring vedr. overførsel af den uhævede feriegodtgørelse optjent i

20 Anlægsregnskaber Dronninglund Kommunes EDB-infrastruktur Detailkloakering i Agersted Kvælstoffjernelse Asaa renseanlæg Tømning og udspredning af slam, Asaa Spildevandsledning fra Fl.skjold til Asaa Slammineraliseringsanlæg Omlægning af regnvandsledning Geråvej, Dronninglund Byggemodning Østermarken, Hjallerup Byggemodning Perikumvej, Dronninglund Byggemodning Anemonevej, Klokkerholm Byggemodning Østermarken, Hjallerup (8 parc.) Byggemodning Strandvænget, Asaa Byggemodning Strandvænget, Asaa (5 parc.) Byggemodning Hedevigsvej, Dronninglund Vejvedligeholdelse 2000 Vejvedligeholdelse 2001 Vejvedligeholdelse 2002 Vejvedligeholdelse 2003 Vejvedligeholdelse 2004 Vejvedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse Udskiftning af tag på Klokkerholm skole Til- og ombygning Dronninglund skole etape II samt Demensafsnit Margrethelund Projekter Projekt Et godt liv, også for mig journalnr er Legatregnskab /2007 Postmester Mads Peder Pedersen 155 c:\pa\.tmp\dronninglund kommune\dronninglund \rapporter\dr revisionsberetning hovedregnskab.doc HBP/hyn

Roskilde Amt. Revisionsberetning til årsregnskab for 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning til årsregnskab for

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere